Tài liệu Triển khai sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và kỹ năng trắc nghiệm khách quan (TQB)

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 189 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HCM BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG Tên đề tài TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN [TQB] Mã số: CS. TK.2007.19.04 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Cƣờng TP. HCM – 5/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HCM BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG Tên đề tài TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN [TQB] Mã số: CS. TK.2007.19.04 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Cƣờng TP. HCM – 5/2008 NHỮNG NGƢỜI THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN MS: CS.TK.2007.19.04 1. ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trƣờng Đại học Sự Phạm TP.HCM. 2. Nguyễn Thanh Phong Công ty IBM Việt Nam 3. Trần Thị Thu Hằng Trung tâm Công Nghệ Dạy học - Viện NCGD -Trƣờng ĐHSP TP.HCM. 4. Nguyễn Trần Minh Khôi British International School, Viet Nam 5. Các Giáo viên bộ môn Toan Trƣờng Trung học Thực Hành, trƣờng ĐHSP TP.HCM 6. Các Giáo viên bộ môn Giải phẫu Sinh lý ngƣời và động vật Khoa Sinh, trƣờng ĐHSP TP.HCM 7. Sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thanh Tình Khoa Sinh, trƣờng ĐHSP TP HCM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 MỤC LỤC PHẦN I GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1 I. VẤN ĐỀ TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU ............................................................................ 1 1. Phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan và phần mềm hỗ trợ .......................................... 1 2. Phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và kỹ năng trắc nghiệm khách quan .......................................................................................................................... 1 3. Nghiên cứu và phát triển nghiên cứu .............................................................................. 7 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN ....................................................................... 8 III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ...................................................................... 8 1. Cài đặt phần mềm TQB và tập huấn cho GV, HSSV sử dụng ....................................... 8 2. Khảo sát ý kiến sử dụng ................................................................................................. 8 3. Sửa chữa phần mềm theo ý kiến đóng góp ..................................................................... 8 4. Hỗ trợ GV xây dựng NHCH ........................................................................................... 8 IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................... 8 V. CÔNG CỤ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ........................................................................ 9 VI. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.......................................................................................................... 9 PHẦN II NỘI DUNG TRIỂN KHAI....................................................................................... 10 I. VIẾT TÀI LIỆU TẬP HUẤN........................................................................................... 10 1. Phần 1: Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi và kỹ năng trắc nghiệm khách quan .................................................................................................... 10 2. Phần 2: Cài đặt và quản trị phần mềm TQB trên mạng cục bộ .................................... 10 3. Phần 3: Sử dụng hệ thống TQB xây dựng ngân hàng câu hỏi và thực hiện kỹ năng trắc nghiệm khách quan (trên máy đơn và mạng cục bộ) - dành riêng cho GV, CBQL, HSSV .......................................................................................................................................... 10 II. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ TẬP HUẤN CHO GV, HSSV .......................................... 10 III. KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP TNKQ CỦA GV VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG PHẦN MỀM TQB CỦA HSSV ................................................... 12 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 IV. SỬA CHỮA PHẦN MỀM ............................................................................................ 12 V. HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHCH VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ..... 13 1. Trƣờng THTH .............................................................................................................. 13 2. Khoa Sinh ..................................................................................................................... 13 PHẦN III KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ....................................................................................... 15 I. TẠI TRƢỜNG THTH ...................................................................................................... 15 1. Kết quả tập huấn ........................................................................................................... 15 2. Kết quả xây dựng NHCH môn Toán và thực hiện kỹ năng trắc nghiệm khách quan .. 15 3. Tổng kết việc triển khai dự án tại bộ môn Toán trƣờng THTH ................................... 19 II. TẠI KHOA SINH ............................................................................................................ 19 1. Kết quả tập huấn ........................................................................................................... 19 2. Kết quả xây dựng NHCH môn Giải phẫu học và thực hiện kỹ năng trắc nghiệm khách quan .................................................................................................................................. 19 3. Tổng kết việc triển khai dự án tại bộ môn Giải phẫu khoa Sinh .................................. 22 III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN GV VÀ HSSV .......................................................... 22 1. Kết quả khảo sát ý kiến GV việc sử dụng phƣơng pháp TNKQ .................................. 23 2. Kết quả khảo sát HSSV việc sử dụng phần mềm TQB ................................................ 26 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN ................................................................................. 30 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................... 30 II. HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................... 32 CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHỤ LỤC 2: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG Tên dự án : TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (TQB) ❖ Mã số: CS2007.19.04 ❖ Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Cƣờng ❖ Điện thọai:0908180353 E-mail: nmcuongif@gmail.com ❖ Cơ quan chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Sƣ Phạm TP.HCM ❖ Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện: • • TP.HCM. ❖ Các NCV TT Công nghệ Dạy học Viện Nghiên cứu Giáo dục Trƣờng Trung học Thực hành và khoa Sinh trƣờng Đại học Sƣ phạm Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2007 đến tháng 06/2008 1. Mục tiêu: Dự án thực hiện + Triển khai sử dụng phần mềm TQB tại hai đơn vị thuộc trƣờng Đại Học Sƣ PhạmTP.HCM: • Trƣờng Trung học Thực hành • Khoa Sinh học + Hỗ trợ GV xây dựng NHCH TNKQ có khoảng 1000 câu hỏi của ít nhất một môn học cho một đơn vị 2. Nội dung chính: Nội dung nghiên cứu của dự án tập trung các vấn đề sau: a. Cài đặt phần mềm TQB và tập huấn cho giáo viên, học sinh, sinh viên sử dụng • Cài đặt phần mềm cho mạng LAN cho đơn vị sử dụng, cho máy đơn GV. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 • Tập huấn cho GV, HS, SV sử dụng. b. Khảo sát ý kiến sử dụng • Sử dụng bộ câu hỏi khảo sát ý kiến GV, HSSV về phƣơng pháp TNKQ phục vụ công tác đánh giá kết quả học tập của HSSV. Phân tích nhu cầu tìm hiểu sử dụng phƣơng pháp TNKQ để đổi mới phƣơng pháp dạy học. • Khảo sát ý kiến đánh giá phần mềm TQB, góp ý sửa chữa. c. Sửa chữa phần mềm theo ý kiến đóng góp Kiểm định và sửa chữa lỗi phần mềm qua góp ý của GV, HSSV và qua quá trình thực tế sử dụng. 3. Kết quả chính đạt đƣợc(khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế xã hội,v.v..) • Tập huấn cho GV và HSSV của 2 đơn vị thuộc trƣờng Đại học Sƣ phạm TP.HCM, trƣờng Trung học Thực hành và khoa Sinh sử dụng phần mềm hệ thông tin TQB hoạt động trên máy đơn, mạng cục bộ và qua mạng internet để tập hợp câu hỏi và tìm hiểu qui trình xây dựng NHCH, thực hiện các kỹ năng TNKQ. • Hỗ trợ GV sử dụng phần mềm TQB tập hợp CHTN xây dựng NHCH chia thành các chủ đề, môn Toán với 334 CHTN và môn Giải phẫu học với 1128 CHTN. • Hỗ trợ GV sử dụng NHCH để ra đề, chấm bài, nhận kết quả chấm bài và phân tích đánh giá CHTN. • Hỗ trợ GV sử dụng CHTN đã tập hợp để tạo đề, in ấn, chấm bài, nhận kết quả chấm bài và phản hồi để phân tích đánh giá CHTN. • Hỗ trợ GV, HSSV sử dụng CHTN đã tập hợp để tạo đề, tổ chức thi trực tuyến, tiếp cận một phƣơng thức kiểm tra đánh giá từ xa qua mạng. • Khảo sát ý kiến GV và HSSV về nhu cầu sử dụng phƣơng pháp TNKQ và Sử dụng phần mềm TQB. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 A UNIVERSITY-WIDE RESEARCH SUMMARY Project title: TRAINING TO USE TQB SOFWARE, ASSISTING TO MAKE QUESTION BANK AND PRACTICING SKILLS FOR TAKING OBJECTIVE TESTS ❖ Code: CS2007.19.04 ❖ Supervisor: Mr. Nguyen Manh Cuong, MA. ❖ Phone number:0908180353 Email address: nmcuongif@gmail.com ❖ Organization: HCMC University of Pedagogy ❖ Components: • Researchers from Teaching Technology Center of Institute of Education Research • Practice High School and Faculty of Biology under HCMC University of Pedagogy ❖ Implementing duration: from June 2007 to June 2008 1. OBJECTIVE The project is implemented + To take TQB into use at two units of HCMC University of Pedagogy: • Practice High School • Faculty of Biology + It is designed to assist teachers to make question banks for objective tests with the capacity of 1,000 questions at least per subject for each unit. 2. CONTENT The project is focused on the following issues. a. Install TQB software and train teachers, high school and university students to use. • Install TQB software for the two units. • Train teachers, high school and university students to use the software. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 b. Survey the users' opinions • Use the questionnaire to survey teachers and students' opinions about objectivelytesting method which is considered a great way to assess students' learning progress. Analyze the needs of using objective tests to innovate teaching and learning methods. • Survey the users' opinions about TQB software and ask for any suggestions. c. Improve the software followed the users' suggestions. Verify and improve the software followed users' suggestions and the practical implementation. 3. RESULTS • Train teachers and students from one high school and one university to use the software on personal computers, LAN network or Internet to collect questions and study about process of constructing question banks as well as skills for objective testing. • Assist teachers using TQB in collecting objective questions to set up question banks classified into separate topics with 334 objective questions for Mathematics and 1128 ones for Surgery Study. • Assist teachers in using question banks to assign and mark tests, receive marking results and analyze objective questions. • Assist teachers in using collected objective questions to design, print and mark tests; receive the marking results and feedbacks to analyze objective questions. • Assist teachers and students in using collected objective questions to design tests, organize online tests and approach a new distant testing through internet network. • Survey teachers and students about the needs of using objectively-testing methods and TQB software. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 PHẦN I GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ I. VẤN ĐỀ TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU 1. Phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan và phần mềm hỗ trợ Phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan (TNKQ) có những kỹ thuật đo lƣờng khả năng học tập của ngƣời học một cách đáng tin cậy thông qua việc phân tích đánh giá câu hỏi trắc nghiệm (CHTN) và độ tin cậy của bài thi trắc nghiệm. Vì thế để đổi mới phƣơng pháp đánh giá giáo dục, từ năm học 2005-2006 Bộ GDĐT đã triển khai thi trắc nghiệm (TN) với số các môn học tăng dần trong các năm sau. Đáp ứng chủ trƣơng này, từng địa phƣơng, từng trƣờng, từng giáo viên (GV) đã nổ lực soạn CHTN để giảng dạy và hƣớng dẫn cho học sinh, sinh viên (HSSV) học tập. Tại các trƣờng đại học, phƣơng pháp TNKQ cũng đƣợc các GV quan tâm đƣa vào sử dụng. Tuy nhiên việc sử dụng phƣơng pháp TNKQ hiện nay dừng lại trong quy trình: Soạn câu hỏi→kiểm tra-thi → có kết quả thi của HSSV Quy trình đó cho thấy GV chƣa tận dụng đƣợc ƣu điểm của phƣơng pháp TNKQ, chỉ sử dụng để có kết quả học tập của HSSV, chƣa chú trọng đến sự phân tích đánh giá từng CHTN và độ tin cậy của bài thi để từ đó sửa chữa, hoàn thiện và bổ sung CHTN nhằm tạo thành ngân hàng câu hỏi (NHCH) đáng tin cậy. Tuy nhiên, việc phân tích kết quả học tập của HSSV để nhận thông tin phản hồi đánh giá chất lƣợng CHTN cần thực hiện nhiều phép tính toán, mất thời gian; một số GV lại chƣa có hiểu biết về lý thuyết TN để phân tích. Từng trƣờng, từng địa phƣơng hiện nay đều có số CHTN nhất định nhƣng chƣa có hệ thống để tập hợp, xây dựng thành NHCH, tạo nguồn tƣ liệu phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập. Vì thế nhu cầu đặt ra là cần có một phần mềm hỗ trợ GV tập hợp CHTN, xây dựng NHCH, hỗ trợ kỹ năng TNKQ từ khâu biên tập CHTN, ra đề, quản lý đề thi, chấm bài, phân tích và phản hồi các thông tin đánh giá. 2. Phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và kỹ năng trắc nghiệm khách quan Phần mềm TQB (Test Question Bank) là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ mã số B2006.23.78 do trƣờng ĐHSP TP.HCM chủ trì, đã đƣợc nghiệm thu CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 1 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 xếp loại Tốt vào tháng 12-2006, đƣợc các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đánh giá có tính ứng dụng cao. Một số ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài: * Trong quá trình nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, từng phần kết quả đã đƣợc thử nghiệm ứng dụng cho các hoạt động thực tế, gồm: + Hỗ trợ CBQL khoa Giáo dục Chính trị trƣờng ĐHSP TP.HCM tập hợp CHTN môn Khoa học Mác-Lênin và tổ chức thi trên máy tính nối mạng cục bộ trong kỳ thi Olympic môn Khoa học Mác-Lênin vòng 1 cho 450 sinh viên ngày 04/4/2005 và cho 800 sinh viên hai ngày 03-04/3/2006 + Hỗ trợ CBQL Đoàn trƣờng ĐHSP TP.HCM nhập CHTN môn tiếng Anh và tổ chức thi trên máy tính nối mạng cục bộ trong kỳ thi Olympic môn tiếng Anh vòng 1 cho 400 sinh viên ngày 24/4/2005 + Đã tổ chức ba buổi sinh hoạt khoa học giới thiệu việc sử dụng phần mềm trắc nghiệm cho các GV phổ thông, các GV trƣờng ĐHSP TP.HCM, trƣờng ĐH Luật TP.HCM tại Viện Nghiên cứu Giáo dục, một buổi cho tập thể GV tại trƣờng THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM. Hình 1: Thi Olymppic Mác-Lênin ngày 4-5/03/2006 CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 2 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 Hình 2: Thi Olymppic tiếng Anh ngày 24/04/2005 Hình 3: Giới thiệu sử dụng phần mềm trắc nghiệm cho GV trƣờng ĐH Luật TP. HCM ngày 10/05/2005 tại Viện nghiên cứu Giáo dục * Sau khi nghiệm thu Sau khi nghiệm thu, phần mềm TQB đƣợc cài đặt tại địa chỉ http://cndh.mine.nu/tqb với NHCH môn tiếng Anh, môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử để GV, HS đăng ký và sử dụng tự do. Trƣớc kỳ thi THPT năm học 2006-2007, phần mềm tại địa chỉ trên đƣợc các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, E-chip, Khoa học phổ thông giới thiệu và rất nhiều trang Web các Sở Giáo dục, Trƣờng Đại học đƣa tin. CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 3 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 Hình 4: Trang Web Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam đƣa tin Hình 5: Trang Web Trƣờng ĐHSP Hà Nội - Khoa Giáo dục Chính trị đƣa tin CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 4 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 Hình 6: Các báo giới thiệu phần mềm TQB * Yêu cầu trực tiếp từ các trường học Phần mềm TQB đã nhận đƣợc yêu cầu đƣợc cài đặt tại đơn vị để sử dụng nhƣ trƣờng ĐH Văn Lang TP.HCM, trƣờng ĐH Thủy Lợi Hà Nội, các trƣờng THPT : Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), Nguyễn Trãi (TP.HCM), Trƣờng Chinh (TP.HCM), trƣờng THPT Trần Văn Thành (An Giang). CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 5 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 Hình 7: Các trƣờng gửi thƣ đề nghị cài đặt phần mềm và tập huấn sử dụng TQB * Tham gia hội thi sáng tạo khoa học công nghệ TP.HCM Nhóm tác giả đã gửi sản phẩm TQB tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ TP.HCM năm 2006, và đã đạt đƣợc giải thƣởng. CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 6 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 Hình 8: Nhóm tác giả tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP.HCM năm 2006 3. Nghiên cứu và phát triển nghiên cứu Ngƣời làm công tác nghiên cứu đều biết rằng: đạt đƣợc kết quả nghiên cứu, thậm chí có phát minh, là một chuyện; áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế đời sống, sản xuất lại là một chuyện khác. Hai giai đoạn ấy có khi cách nhau một cây cầu dài, đòi hỏi thêm rất nhiều nỗ lực nghiên cứu ứng dụng và đầu tƣ để vƣợt qua trở ngại. Nhƣng cũng có khi chúng gần nhau mà ngƣời nghiên cứu và ngƣời có nhu cầu sử dụng không nhận thức đƣợc cơ hội, hoặc nhận thức đƣợc cơ hội mà thiếu ý chí hay phƣơng tiện cần thiết để thực hiện. Rất nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị chỉ vì thế mà mai một. Nhóm tác giả phần mềm TQB nhận thức đƣợc rằng: để đáp ứng nhu cầu quản lý của các trƣờng học và của GV, HSSV thì phần mềm TQB cần phải đƣợc hoàn thiện nhiều hơn trên cơ sở đƣợc khảo sát và nhận ý kiến đánh giá trực tiếp từ ngƣời sử dụng là GV, HSSV. Vì vậy, sau khi nhận đƣợc sự đồng ý của trƣờng trung học thực hành (THTH) và khoa Sinh trƣờng Đại học Sƣ Phạm TP.HCM, nhóm tác giả đã mạnh dạn đề xuât với trƣờng ĐHSP TP.HCM hỗ trợ cho thực hiện triển khai sử dụng phần mềm TQB tại hai đơn vị nói trên của trƣờng dƣới hình mức một dự án triển khai nghiên cứu. CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 7 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN + Triển khai sử dụng phần mềm TQB tại hai đơn vị của trƣờng ĐHSP TP.HCM: • Trƣờng Trung học thực hành (THTH). • Khoa Sinh học + Hỗ trợ GV xây dựng NHCH TNKQ có khoảng 1000 câu hỏi của ít nhất một môn học cho một đơn vị III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu của dự án tập trung các vấn đề sau: 1. Cài đặt phần mềm TQB và tập huấn cho GV, HSSV sử dụng + Cài đặt phần mềm cho mạng cục bộ hai đơn vị sử dụng, cho máy đơn GV + Tập huấn cho GV, HS, SV sử dụng phần mềm TQB. 2. Khảo sát ý kiến sử dụng + Sử dụng bộ câu hỏi khảo sát ý kiến GV, HSSV về phƣơng pháp TNKQ phục vụ công tác đánh giá kết quả học tập của HSSV. Phân tích nhu cầu tìm hiểu sử dụng phƣơng pháp TNKQ đổi mới phƣơng pháp dạy và học. + Khảo sát ý kiến đánh giá phần mềm TQB, góp ý sửa chữa. 3. Sửa chữa phần mềm theo ý kiến đóng góp Kiểm định và sửa chữa lỗi phần mềm qua góp ý của GV, HSSV và qua quá trình thực tế sử dụng. 4. Hỗ trợ GV xây dựng NHCH Hỗ trợ GV có nhu cầu xây dựng NHCH TNKQ (ít nhất khoảng 1000 câu hỏi của một môn học cho một đơn vị) IV. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp phỏng vấn lấy ý kiến đƣợc sử dụng để đánh giá hoạt động của phân mềm hệ thống đáp ứng các yêu cầu của phƣơng pháp TNKQ. Phương pháp khảo sát thu thập thông tin, thống kê đƣợc sử dụng để khảo sát nhu cầu sử dụng phƣơng pháp TNKQ của GV, CBQL và HSSV; khảo sát và thu thập ý kiến sử dụng hệ thống. Phương pháp thử và sai đƣợc chọn làm phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu trong quá trình triển khai sử dụng. CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 8 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 V. CÔNG CỤ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU Để thiết kế và xây dựng hệ thống và tổ chức hoạt động xây dựng NHCH, đề tài sẽ sử dụng các công cụ sau đây: + Bộ câu hỏi để khảo sát nhu cầu sử dụng phƣơng pháp TNKQ của GV, HSSV và ý kiến đánh giá việc sử dụng phần mềm hỗ trợ sử dụng phƣơng pháp TNKQ. + Hệ thống mạng Internet để phổ biến sử dụng, thu thập ý kiến sử dụng và kết quả xây dựng NHCH, thực hiện kỹ năng TNKQ. + Sử dụng các phần mềm mã nguồn mở để sửa chữa phần mềm. VI. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Trong khuôn khổ dự án đƣợc duyệt, nội dung nghiên cứu triển khai của dự án đƣợc giới hạn trong phạm vi: + Tập huấn sử dụng cho tất cả GV có nhu cầu trong hai đơn vị. + Tập huấn sử dụng cho HS lớp 12 trƣờng THTH và SV khoa Sinh. + Hỗ trợ GV trong 2 đơn vị có nhu cầu xây dựng NHCH với khoảng 1000 CHTN nhiều chọn lựa cho một NHCH. + Khảo sát ý kiến GV để hiểu thêm những nhu cầu sử dụng phần mềm của GV và sửa chữa phần mềm, không đi sâu phân tích. + Khảo sát ý kiến HSSV để đánh giá việc sử dụng và góp ý sửa chữa phần mềm, không đi sâu phân tích. CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 9 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 PHẦN II NỘI DUNG TRIỂN KHAI I. VIẾT TÀI LIỆU TẬP HUẤN Nhóm thực hiện dự án đã viết một tài liệu "Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi và kỹ năng trắc nghiệm khách quan", gồm 3 phần: 1. Phần 1: Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi và kỹ năng trắc nghiệm khách quan 2. Phần 2: Cài đặt và quản trị phần mềm TQB trên mạng cục bộ 3. Phần 3: Sử dụng hệ thống TQB xây dựng ngân hàng câu hỏi và thực hiện kỹ năng trắc nghiệm khách quan (trên máy đơn và mạng cục bộ) dành riêng cho GV, CBQL, HSSV Tài liệu đã đƣợc sử dụng để tập huấn cho các GV của 2 đơn vị, đƣợc trình bày trong phụ lục 1. II. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ TẬP HUẤN CHO GV, HSSV - Ngày 06/7/2007 : Hƣớng dẫn cài đặt cho nhân viên quản trị của trƣờng THTH, khoa Sinh và thực hiện cài đặt cho mạng máy tính của trƣờng, khoa. - Ngày 28/7/2007: Tập huấn hƣớng dẫn sử dụng cho tất cả GV của trƣờng THTH - Ngày 29/9/2007: Tập huấn hƣớng dẫn sử dụng cho tất cả GV của khoa Sinh. - Ngày 21/9/2007: Hƣớng dẫn và cài đặt phần mềm TQB trên máy tính cá nhân của các GV trƣờng THTH. - Ngày 19/10/2007, 26/10/2007, 02/11/2007: Hƣớng dẫn và cài đặt phần mềm TQB trên máy tính cá nhân của các GV khoa Sinh. + Ngày 21/9/2007 và 27/9/2007: Hƣớng dẫn, thảo luận và hỗ trợ GV tổ bộ môn Toán trƣờng THTH xây dựng NHCH môn học - Từ 01/10/2007 - 31/12/2007: Hỗ trợ GV bộ môn Toán trƣờng THTH tập hợp CHTN, xây dựng NHCH. + Ngày 06/10/2007, 09/11/2007, 17/1/2007: Hƣớng dẫn, thảo luận và hỗ trợ GV bộ môn Giải phẫu học của khoa Sinh xây dựng NHCH môn học. CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 10 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG MS:TK.2007.19.04 + Từ tháng 12/2007 - 05/2008: Hƣớng dẫn 2 sv khoa Sinh làm luận văn tốt nghiệp đề tài Sử dụng phần mềm TQB tìm hiểu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan một số chương môn giải phẫu học và Tìm hiểu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan một số chương môn giải phẫu học bằng phân mềm TQB. - Ngày 29/3/2008 và 31/3/2008 : Tập huấn hƣớng dẫn sử dụng phần mềm TQB cho 203 học sinh lớp 12 trƣờng THTH trƣờng ĐHSP TP.HCM Hình 9: Nhóm tác giả hƣớng dẫn HS trƣờng THTH sử dụng phần mềm TQB - Ngày 28/4/2008: Tập huấn hƣớng dẫn sử dụng phần mềm TQB cho 76 sinh viên khoa sinh (lớp Sinh II và lớp Sinh Nông tại phòng C401) trƣờng ĐHSP TP.HCM - Ngày 11/5/2008 và 25/5/2008: Tổ chức thi trực tuyến cho cho sinh viên khoa Sinh (lớp Sinh II và lớp Sinh Nông), môn giải phẫu học CNDA: ThS Nguyễn Mạnh Cƣờng Trang 11
- Xem thêm -