Tài liệu Triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở sugarcrm

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27123 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC Page 1 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGARCRM..................... 9 1.1. Kiến trúc SugarCRM .............................................................................................................. 9 1.2. Tùy biến trong SugarCRM ............................................................................................... 14 CHƢƠNG 2: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU .................. 31 2.1. Giới thiệu công ty RED.................................................................................................... 31 2.2. Mô tả bài toán .................................................................................................................. 31 2.3. Các yêu cầu cho hệ thống CRM của công ty Red ............................................................ 32 2.4. Qui trình hoạt động .......................................................................................................... 34 2.5. Lƣợc đồ Usecase .............................................................................................................. 36 2.5.1. Usecase của Actor Nhân Viên.................................................................................. 37 2.5.2. Usecase của Actor Nhân Sự ..................................................................................... 38 2.5.3. Usecase của Actor Kế Toán ..................................................................................... 39 2.5.4. Usecase của Actor Manager: .................................................................................... 40 2.6. Phân tích yêu cầu về cơ sở dữ liệu ................................................................................... 41 2.6.1. Các thuộc tính của Account ..................................................................................... 42 2.6.2. Các thuộc tính của Revenues actual ......................................................................... 43 2.6.3. Các thuộc tính của Revenues Estimation ................................................................. 44 2.6.4. Các thuộc tính của Production Cost Esmation ......................................................... 45 2.6.5. Các thuộc tính của Production Cost Actual ............................................................. 46 2.6.6. Các thuộc tính của Manpower Cost ......................................................................... 47 2.6.7. Các thuộc tính của User ........................................................................................... 47 2.6.8. Các thuộc tính của Timesheets ................................................................................. 48 2.6.9. Các thuộc tính của Leaving ...................................................................................... 50 2.6.10. Các thuộc tính của Salary......................................................................................... 51 2.6.11. Các thuộc tính của Project........................................................................................ 53 2.7. Các mẫu Report tham khảo .............................................................................................. 54 2.7.1. Mẫu Report Project Cost Estimate ........................................................................... 54 2.7.2. Mẫu Report Project Cost Actual (CR) ..................................................................... 55 2.7.3. 2.7.4. MỤC LỤC 2.7.5. 2.7.6. 2.7.7. 2.7.8. Page 2 Mẫu Report Project Cost Actual (MA) .................................................................... 56 Mẫu Report Profit And Loss (CR) .......................................................................... 57 Mẫu Report Profit And Loss (MA) ......................................................................... 57 Mẫu Report Revenue............................................................................................... 57 Mẫu Report Timesheet (%) ...................................................................................... 58 Mẫu Report Timesheet ............................................................................................. 59 2.8. Khảo sát hệ thống server đang hoạt động của Red .......................................................... 60 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG .............................................. 61 3.1. Module Account............................................................................................................... 62 3.2. Module ManPower Cost .................................................................................................. 63 3.3. Module Production cost actual ......................................................................................... 64 3.4. Module Production cost estimation.................................................................................. 64 3.5. Module Projects ............................................................................................................... 64 3.6. Module Revenues Estimation .......................................................................................... 65 3.7. Module Revenues Actual ................................................................................................. 65 3.8. Module Salary .................................................................................................................. 66 3.9. Module Timesheets .......................................................................................................... 67 3.10. Module Leaving ........................................................................................................... 67 3.11. Module PublicDays ...................................................................................................... 68 3.12. Module Report ............................................................................................................. 68 3.12.1. Report Estimate Cost................................................................................................ 69 3.12.2. Report Actual Cost (MA) ......................................................................................... 69 3.12.3. Report Actual Cost (CR) .......................................................................................... 70 3.12.4. Report Profit And Loss (CR) ................................................................................... 71 3.12.5. Report Profit And Loss (MA) .................................................................................. 71 3.12.6. Report Revenues Projection ..................................................................................... 72 3.12.7. Report timesheet....................................................................................................... 72 3.12.8. Report Timesheets (%)............................................................................................. 74 CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC TẾ CHO RED ..... 75 4.1. Module Account............................................................................................................... 75 4.2. Module Projects ............................................................................................................... 76 MỤC LỤC 4.3. 4.4. Page 3 4.5. 4.6. Module timesheets ........................................................................................................... 81 Module Teams.................................................................................................................. 84 Module salary................................................................................................................... 86 Module report................................................................................................................... 89 4.6.1. Report estimate cost ................................................................................................. 91 4.6.2. Report actual cost ..................................................................................................... 95 4.7. Module Manpower Cost................................................................................................. 100 4.8. Đánh giá hệ thống .......................................................................................................... 101 KẾT LUẬN .......................................................................................... 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 105 PHỤ LỤC 1.......................................................................................... 106 PHỤ LỤC 2.......................................................................................... 113 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Page 4 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Các module trong SugarCRM ......................................................................10 Hình 2: Cấu trúc các thƣ mục con của một thƣ mục gốc ..........................................12 Hình 3: Các công cụ trong Developer Tools.............................................................14 Hình 4: Công cụ Repair trong System ......................................................................15 Hình 5: Tạo relationship trong công cụ studio..........................................................23 Hình 6: các quan hệ giữa các module với nhau ........................................................23 Hình 7: Cấu trúc code của file logic hook ................................................................25 Hình 8: Qui trình hoạt động tìm kiếm khách hàng và lập dự án ...............................35 Hình 9: Lƣợc đồ Uscae tổng thể ...............................................................................36 Hình 10: Lƣợc đồ Usecase của Actor Nhân Viên .....................................................37 Hình 11: Lƣợc đồ Usecase của Actor Nhân Sự ........................................................38 Hình 12: Lƣợc đồ Uscase của Actor Kế Toán ..........................................................39 Hình 13: Lƣợc đồ Usecase cho Actor Manager (ngƣời quản lý) ..............................40 Hình 14: Mô hình ERD tổng thể ...............................................................................41 Hình 15: Các thuộc tính của thực thể Account .........................................................42 Hình 16: Các thuộc tính của thực thể revenues actual ..............................................43 Hình 17: Các thuộc tính của thực thể Revenues Estimation .....................................44 Hình 18: Các thuộc tính của thực thể Production Cost Estiamtion ..........................45 Hình 19: Các thuộc tính của thực thể Production Cost Actual .................................46 Hình 20: Các thuộc tính của thực thể Manpower Cost .............................................47 Hình 21: Các thuộc tính của thực thể Users..............................................................48 Hình 22: Các thuộc tính của thực thể Timesheets.....................................................49 Hình 23: Các thuộc tính của thực thể Leaving..........................................................50 Hình 24: Các thuộc tính của thực thể Salary.............................................................52 Hình 25: Các thuộc tính của thực thể Project ...........................................................53 Hình 26: WorkFlow của hệ thống Red online timesheet (Red CRM) ......................62 Hình 27: Giao diện màn hình listview của module Account ....................................62 Hình 28: Giao diện màn hình editview của module Account ...................................63 Hình 29: Giao diện tạo mới Manpower Cost ............................................................63 Hình 30: Giao diện tạo mới Prduction cost actual ....................................................64 Hình 31: Giao diện tạo mới Production cost Estimation ..........................................64 Hình 32: Giao diện mới mới Projects .......................................................................65 Hình 33: Giao diện tạo mới Revenues Estimation ....................................................65 Hình 34: Giao diện tạo mới Revenues Actual ..........................................................66 Hình 35: Giao diện tạo mới Salary ...........................................................................66 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Page 5 Hình 36: Giao diện khi nhập Timesheets ..................................................................67 Hình 37: Giao diện khi nhập Leaving .......................................................................67 Hình 38: Giao diện khi tạo mới Publicdays ..............................................................68 Hình 39: Giao diện các Report trong hệ thống .........................................................68 Hình 40: Giao diện Report Estiamte Cost .................................................................69 Hình 41: Giao diện Report Actual Cost (MA) ..........................................................70 Hình 42: Giao diện Report Actual Cost (CR) ...........................................................70 Hình 43: Giao diện Report Profit And Loss (CR) ....................................................71 Hình 44: Giao diện Report Profit And Loss (MA) ...................................................72 Hình 45: Giao diện Report Revenues Projection ......................................................72 Hình 46: Giao diện Report Timesheet đƣợc lọc theo dự án .....................................73 Hình 47: Giao diện Report Timesheet đƣợc lọc theo nhân viên ...............................73 Hình 48: Giao diện Report Tímesheet (%) ...............................................................74 Hình 49: Màn hình đ ng nhập vào hệ thống .............................................................75 Hình 50: Màn hình edit account ................................................................................76 Hình 51: Màn hình tạo mới Project...........................................................................79 Hình 52: Màn hình chi tiết các thông tin liên quan đến Project ...............................80 Hình 53: Màn hình Timesheets .................................................................................84 Hình 54: Màn hình nhập team và xem các user đƣợc thêm vào team ......................86 Hình 55: Màn hình Salary .........................................................................................89 Hình 56: Màn hình danh sách các report .................................................................91 Hình 57: Màn hình Report estimate cost ..................................................................94 Hình 58: Màn hình Report Actual cost .....................................................................99 MỤC LỤC BẢNG Page 6 MỤC LỤC BẢNG Bảng 1: Tạo mới một package trong SugarCRM...................................................... 16 Bảng 2: Tạo mới một module trong SugarCRM....................................................... 17 Bảng 3: Tùy chỉnh module bằng công cụ Studio trong module builder ................... 21 Bảng 4: Deloy module để đƣa vào sử dụng trong hệ thống SugarCRM .................. 22 Bảng 5: danh sách các tính n ng cần quản lý cho công ty Red ................................ 34 Bảng 6: Mẫu Report Project Cost Estimation ........................................................... 54 Bảng 7: Mẫu Report Project Cost Actual (CR)......................................................... 55 Bảng 8: Mẫu Report Project Cost Actual (MA) ....................................................... 56 Bảng 9: Mẫu Report Profit And Loss (CR) .............................................................. 57 Bảng 10: Mẫu Report Profit And Loss (MA) ........................................................... 57 Bảng 11: Mẫu Report Revenues ............................................................................... 57 Bảng 12: Mẫu Report Timesheet (%) ....................................................................... 58 Bảng 13: Mẫu report Timesheet................................................................................ 59 MỞ ĐẦU Page 7 MỞ ĐẦU Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở thế kỷ 20 đã cho chúng ta thấy ảnh hƣởng sâu sắc của công nghệ thông tin đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, v n hóa, xã hội; đƣa xã hội loài ngƣời chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức. Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng này là ứng dụng công nghệ cao, hiện đại với công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) là phƣơng tiện có ý nghĩa quyết định, với trí tuệ và sáng tạo là nguồn lực quốc gia quan trọng, phục vụ cho việc xây dựng và phát triển một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Từ những thập kỉ cuối thế kỷ 20 CNTT&TT đã có những bƣớc phát triển vũ bão và đã đem lại những thay đổi lớn lao cho cuộc sống nhân loại. CNTT, nhất là mạng Internet làm cho khoảng cách trên thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé. Tri thức và thông tin không biên giới sẽ đƣa hoạt động kinh tế vƣợt ra khỏi phạm vi quốc gia và trở thành hoạt động mang tính toàn cầu. Trong mọi hoạt động kinh doanh, khách hàng luôn đóng vai trò trung tâm. Và câu hỏi đƣợc đặ t ra làm sao để quản lý khách hàng đƣợc t ốt? Làm sao để khách hàng hợp tác với công ty lâu dài hơn ? Làm sao để t ng lợi nhu ận cho công ty ? Làm sao để t ng sự c ộng tác giữa các nhân viên trong một công ty, một phòng ban ? Làm sao để bả o mật các thông tin nhạ y c ả m... Ph ầ n mề m qu ản lí quan hệ khách hàng (CRM) ra đời nhằm để giả i quyế t các vấn đề trên.  Mục tiêu và phạm vi khóa luận Mục tiêu của khóa luận tốt nghiệp này chính là triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM.  Cấu trúc khóa luận Cấu trúc của khóa luận bao gồm các phần sau:  Phần mở đầu  Phần nội dung MỞ ĐẦU Page 8 Chƣơng 1 giới thiệu nền tảng sugarcrm: các kiến thức cấn biết về cấu trúc thƣ mục của SugarCRM, các cách chỉnh sửa trong SugarCRM. Chƣơng 2 thu thập và phân tích yêu cầu: giới thiệu về công ty red, các yêu cầu về bài toán, lƣợc đồ usecase, mô hình ERD cho phần mềm, các thuộc tính các lƣu trữ dành riêng cho từng module Chƣơng 3 thiết kế hệ thống: Workflow cho hệ thống, thiết kế giao diện của từng module Chƣơng 4 xây dựng hệ thống thực tế cho Red: dựa vào những thiết kế ban đầu tiến hành xây dựng hệ thống thực tế.  Phần kết luận: kết quả đạt đƣợc. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGARCRM 1.1. Kiến trúc SugarCRM SugarCRM là phần mềm mã nguồn mở sử dụng hệ điều hành LAMP (Linux, Apache,MySQL và PHP). Kể từ phiên bản 1.0, đội ngũ phát triển SugarCRM đã thêm nhiều hỗ trợ cho mỗi hệ thống hoạt động (bao gồm Windows, Unix và Mac OSX) mà trên những hệ thống đó sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP chạy trên Microsoft IIS Web server, Microsoft SQL Server, và Oracle databases. Từ khi phát triển SugarCRM Open Source vào n m 2004, những nhân viên của SugarCRM đã thiết kế mã nguồn ứng dụng cho phép những nhà phát triển có Page 9 thể tự kiểm tra và chỉnh sửa đƣợc. Cơ sở ứng dụng Sugar có khuôn mẫu mở rộng rất phức tạp đƣợc xây dựng trên ứng dụng cho phép những nhà phát triển có thể có những thay đổi quan trọng trên ứng dụng theo cách thức tối ƣu và theo từng kiểu riêng biệt. SugarCRM đƣợc thiết kế để hỗ trọ tối đa cho những ngƣời sử dụng dù biết về code hay không biết về code php cũng có thể có những tùy biến trong hệ thống của SugarCRM để đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng. Nếu ngƣời sử dụng không biết về code php có thể sử dụng công cụ developer trong màn hình admin để có những thiết lập cần thiết. Các ứng dụng của SugarCRM đƣợc xây dựng dựa trên module framework, khi ứng dụng bắt đầu chạy sẽ gọi các entry point lên (mặc định sẽ gọi index.php hoặc soap.php). Entry point chính của SugarCRM khi đƣợc gọi lên là index.php. Có 3 thông số chính trong việc gọi các entry point đó là: Module: sẽ gọi đến module đƣợc truy cập. Action: gọi đến hành động đƣợc thực hiện khi gọi module. Recort: là id dùng để truy cập. Tất cả các module đƣợc tạo ra hoặc cài đặt thông qua module loader đều phải tồn tại trong đƣờng dẫn / d ữ liệ u ch ứ a các lớp cơ sở SugarBean đề u đƣợ c s ử dụ ng. Bấ t k ỳ module đọc, vi ế t ho ặ c hi ể n th ị CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 14 các dữ liệ u s ẽ mở r ộng l ớp này. SugarBean th ự c hi ệ n t ấ t c ả các nâng nặ ng cho d ữ liệu tƣơng tác, xử lý mối quan h ệ , ... Tùy biến trong SugarCRM 1.2. SugarCRM đƣợc phát triển để giúp các ngƣời sử dụng dù không biết về code PHP vẫn có thể có những chỉnh sửa về giao diện hoặc viết thêm các module đơn giản để đáp ứng các yêu cầu của ngƣời sử dụng. Phần này sẽ giải thích các cách khác nhau để tùy chỉnh SugarCRM. Cấu trúc các thƣ mục trong SugarCRM đƣợc tạo ra để giúp thực hiện các tuỳ biến các module hiện tại hoặc tạo ra các module hoàn toàn mới. Thông qua các thành phần khác nhau các ngƣời sử dụng có thể mở rộng các chức n ng của SugarCRM một cách hiệu quả. Với Module Builder và các công cụ Studio, có sẵn từ trang chủ admin, cho phép ngƣời sử dụng có thể thực hiện các tùy chỉnh phổ biến. Ngoài ra ngƣời sử dụng có thể tiếp tục mở rộng phát triển hệ thống bằng cách thêm các đoạn code PHP tùy ý trong các file của thƣ mục Custom. 1.2.1. Tùy biến trong SugarCRM sử dụng công cụ developer Các tùy chỉnh phổ biến đƣợc thực hiện với các bộ công cụ phát triển đƣợc cung cấp trong màn hình quản trị của SugarCRM. Những công cụ này bao gồm: H nh 3: Các công cụ trong Developer Tools Studio - Chỉnh sửa Dropdowns, Fields, Layouts và Nhãn. Module Builder - Xây dựng các module mới để mở rộng các chức n ng của SugarCRM Module Loader - Thêm hoặc loại bỏ các module SugarCRM, chủ đề, và các gói ngôn ngữ. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 15 Dropdown Editor - Thêm, xóa, hoặc thay đổi danh sách thả xuống trong ứng dụng. Rename Tabs - Thay đổi nhãn của các tab module Display Tabs Module và Subpanels - Chọn tab module và bảng để hiển thị trong ứng dụng. Configure Grouped modules - Tạo, chỉnh sửa và gom nhóm các module trong SugarCRM Bởi vì SugarCRM là một ứng dụng mã nguồn mở, ngƣời sử dụng có thể truy cập vào code. Nhƣng những tùy chỉnh code của ngƣời sử dụng thực hiện trong các tập tin cốt lõi cần phải đƣợc repair lại cho đồng nhất với các thƣ mục khác để tránh xảy ra xung đột. H nh 4: Công cụ Repair trong System Các bƣớc để tạo mới 1 module trong SugarCRM dựa trên các công cụ có sẵn trong trang chủ của Admin. Trong SugarCRM mỗi bảng dữ liệu đều ứng với mỗi module đƣợc đặt tên tƣơng ứng, ngoài ra SugarCRM còn hỗ trợ cho việc tạo các mối quan hệ giữa các module với nhau thông qua công cụ studio. Dƣới đây là các hình ảnh cũng nhƣ thao tác minh họa cho việc tạo mới các module và thiết lập các mối quan hệ giữa các module với nhau. Bƣớc 1: Tạo mới package (package là một gói có thể chƣa một hoặc nhiều module) CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM 1 Tạo mới package B1: Vào AdminModule Builder B2: Tạo mới 1 package, Điền tên package,key và save lại. Màn mình module builder Page 16 Màn hình tạo mới package Bảng 1: Tạo mới một package trong SugarCRM Để có thể tạo mới đƣợc một module trong hệ thống thì trƣớc hết cần phải tạo ra các package đứa chƣa các module cần tạo mới, module builder giúp tạo các gói package và xuất ra file Zip để ngƣời sử dụng có thể dễ dàng cài đặt và di chuyển khi có những thay đổi trong SugarCRM. Bƣớc tiếp theo sau khi tạo mới package là ngƣời sử dụng tạo các module mới cũng nhƣ thiết lập các fields, các mối quan hê, các nhãn… CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Bƣớc 2: Tạo mới module 2 Tạo mới module B1: Click new module B2: Điền thông tin Module - Module Name - Label - Chọn Type Page 17 Màn hình tạo mới module Bảng 2: Tạo mới một module trong SugarCRM N m trong số sáu mẫu đối tƣợng có chứa các chức n ng CRM đƣợc xây dựng trƣớc đối với từng trƣờng hợp sử dụng CRM. Những đối tƣợng này là: “basic”, “company”, “file”, “issue”, “person”, and “sale”. Mẫu “basic” cung cấp các field nhƣ: tên, đƣợc chỉ định để, ngày tạo, và mô tả. Phần còn lại của các mẫu này có chứa các lĩnh vực để mô tả các thực thể tƣơng tự lần lƣợt là “Accounts”, CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 18 “Documents, “Cases”, “Contacts”, và “Opportunities”. Vì vậy, để tạo ra một Module để theo dõi các loại tài khoản, ngƣời sử dụng nên chọn mẫu “Company”. Tƣơng tự nhƣ vậy, để theo dõi các tƣơng tác của con ngƣời, ngƣời sử dụng nên chọn “People”. Ngƣời sử dụng dựa trên mục đích của mình để tạo chọn các mẫu có sẵn trong module Builder. Nếu ngƣời sử dụng muốn tạo mới module mới với các field cơ bản thì nên chọn mẫu “basic”. Khi đã tạo mới module và chọn các mẫu mặc định, ngƣời sử dụng tiến hành tạo mới các field và các nhãn cho các field đó. Bƣớc 3: Dùng studio trong module builder để tiến hành các chỉnh sửa 3 Tùy chỉnh module bằng công cụ Studio. A. Fields B1: Chọn test1Fields Add Fields B2: Điền thông tin Fields  Save lại. Màn hình edit Fields B. EditView CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM B1: Chọn test1 LayoutsEditView - EditView là giao diện thêm mới hoặc chỉnh sửa một dòng dữ liệu với Module đó. B2: Tại đây ngƣời Màn hình Edit View dùng có thể kéo thả những Fields(đã add) từ bên cửa sổ Toolbox sang cửa sổ Layout và ngƣợc lại. - Sau khi thiết kế giao diện Edit ta chọn Save. C. DetailView B1: Chọn test1 LayoutsDetailView - DetailView là giao diện hiển thị chi tiết của một trƣờng dữ liệu trong Modulel đó. Màn hình Detail View Page 19 B2: Tại đây ngƣời dùng có thể kéo thả CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 20 những Fields(đã add) từ bên cửa sổ Toolbox sang cửa sổ Layout và ngƣợc lại. - Cửa sổ Layout là nơi chứa những fields của màn hình DetailView của Module. - Sau khi thiết kế giao diện Detail ta chọn Save. D. ListView B1: Chọn test1 LayoutsListView - ListView là giao diện Hiển thị danh sách các Records trong Modulel đó. B2: Tại đây ngƣời dùng có thể kéo thả những Fields(đã add) từ bên cửa sổ Hidden sang cửa sổ Available và ngƣợc lại. - Sau khi thiết kế C H Ƣ ƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM giao diện List ta Page 21 chọn Save. E. Search B1: Chọn test1 LayoutsSearchBas ic Search - Basic Search là giao diện Hiển thị các tiêu chí search các record của module. B2: Tại đây ngƣời dùng có thể kéo thả những Fields(đã add) từ bên cửa sổ Hidden sang cửa sổ Default và ngƣợc lại.Nhằm thêm bớt các tiêu chí search cho module. - Sau khi thiết kế giao diện Search ta chọn Save. Bảng 3: Tùy chỉnh module bằng công cụ Studio trong module builder Với các thao tác trên ngƣời sử dụng có thể thiết lập các màn hình edit view, detail view, list view, quick create trong phần layout. Edit view: là màn hình tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin khi ngƣời dùng bấm vào button edit hay create của module đó. CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 22 Detail view: là màn hình xem chi tiết các thông tin. List view: là màn hình danh sách các thông tin của module, cũng là màn hình mặc định khi chọn vào mỗi module Quick create: là màn hình tạo mới các thông tin cần thiết của mỗi module. Trong module builder còn hỗ trợ cho việc tạo giao diện cho các dashlet, popup view, search và các subpanel. Bƣớc 4: Deloy module Sau khi đã tạo đƣợc các thông tin cần thiết cho module, ngƣời sử dụng sẽ tiến hành Deloy hoặc là Publish để có thể đƣa module mới tạo vào trong hệ thống. 4 Deploy Module Sau khi tùy chỉnh Module bằng công cụ Studio chúng ta có thể sử dụng Module này hoặc Publish ra ngoài để cài đặt sau. A. Deploy - Để sử dụng module này chúng ta vào Module Buider Test - Sau đó ta chọn Deploy - Sau khi Deploy Module này đã đƣợc cài đặt vào Sugar. - Chúng ta có thể vào Menu để sử dụng Module này. Bảng 4: Deloy module để đƣa vào sử dụng trong hệ thống SugarCRM CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Sau khi packages mới đƣợc published, ngƣời sử dụng có thể xác nhận packages này vào hệ thống của Sugar thông qua module Loader ngƣời sử dụng sẽ upload file Zip vừa đƣợc publish. Đó là các bƣớc cơ bản để tạo mới một module đƣa vào hệ thống. Sau khi đƣa module mới vào hệ thống nếu ngƣời sử dụng có những thay đổi, cũng nhƣ muốn xây dựng các mối quan hệ giữa module mới tạo với các module cũ trong hệ thống, Page 23 có thể vào phần Studio trong trang của Admin để tiến hành các chỉnh sửa. H nh 5: Tạo relationship trong công cụ studio Trong phần Studio này ngƣời sử dụng có thể tạo các mối quan hệ, cũng nhƣ thay đổi lại các nhãn cho các module, ngƣời sử dụng có thể tạo các quan hệ: 1-1, 1n, n-n trực tiếp thông qua công cụ này. H nh 6: các quan hệ giữa các module với nhau CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 24 Đó chính các các bƣớc để ngƣời sử dụng có thể tạo mới một module đơn giản, và tạo các quan hệ giữa các module trong hệ thống mà không cần hiểu biết nhiều code PHP. Tuy nhiên nếu muốn mở rộng các ứng dụng của hệ thống cần có những hiểu biết về cấu trúc của từng thƣ mục thì mới có chỉnh sửa sâu vào hệ thống. Dƣới đây là phần giới thiệu về chức n ng của từng thƣ mục. Thƣ mục Custom: Hệ thống của Sugar có chứa 1 thƣ mục gọi là “custom”. Thƣ mục này chữa đựng các file Metadata và code để mở rộng các chức n ng của Sugar. Một số file trong thƣ mục này đƣợc tự động tạo ra nhờ Module Builder, Studio, và Workflow tools (Chỉ có ở Sugar Professional và Sugar enterprise) và các file còn lại có thể đƣợc thêm vào hoặc chỉnh sửa trực tiếp tuy vào ngƣời sử dụng. Các file trong thƣ mục Custom bao gồm: Vardefs : file này đƣợc dùng để định nghĩa các trƣờng thuộc tính cho một module nào đó. Các vardefs có sẵn có thể đƣợc chỉnh sửa và ta có thể tạo ra các vardefs mới bằng cách thay đổi các file vardefs trong thƣ mục custom. Ngƣời sử dụng nếu muốn chỉnh sữa hoặc thêm vào các file mới trong các thƣ mục này này: /custom/Extension/modules//Ext/Vardefs/ Tuy nhiên cũng lƣu ý đối với các file trong các thƣ mục /custom/modules//Ext/Vardefs/vardefs.ext.php đƣợc tự động tạo ra bởi hệ thống và không nên chỉnh sửa. Các file Vardefs có thể thay thế toàn bộ các định nghĩa của các field hoặc chỉ thêm vào. Nên repair lại để các field đƣợc đồng nhất với nhau (Admin->Repair->Quick Repair and Rebuild). Languages: Ngƣời sử dụng có thể ghi đè lên các chuỗi hiển thị bằng một ngôn ngữ nào đó hoặc tạo ra các chuỗi hoàn toàn mới bằng các chỉnh sửa trong các thƣ mục. /custom/include/language/ (for $app_strings or $app_list_strings) /custom/Extension/application/Ext/Include/ /custom/Extension/modules//Ext/Language/ (for $mod_strings only) CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGACRM Page 25 1.2.2. Tùy biến trong SugarCRM bằng code Trong khi lợi ích chính của module builder là ngƣời quản trị có thể tạo một module hoàn toàn mới mà không phải viết code, tuy nhiên vẫn còn một vài công việc cần phải viết bằng code PHP, lấy ví dụ nhƣ là : chỉnh sửa các quan hệ hoặc các dịch vụ liên quan đến Web Serivce. Có một trong hai phƣơng pháp có thể là đƣợc điều này tạoLogic Hook và chỉnh sửa Bean Files. 1.2.2.1. Tùy biến logic hook Logic hook là việc quản lý các sự kiện trong SugarCRM, các sự kiện có thể gọi đƣợc các action trong hệ thống ví dụ:
- Xem thêm -