Tài liệu Triển khai dịch vụ active directory

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 253 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Bài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory Nội dung bài trước Giới thiệu các phiên bản của hệ điều hành Windows Server 2008 Các dịch vụ chính của Windows Server 2008 Các bước cài đặt 1 máy chủ Windows Server 2008 Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 2 Mục tiêu bài học Giới thiệu đặc điểm của mô hình AD Các khái niệm trong môi trường AD Các bước cài đặt 1 hệ thống AD Khái niệm về tài khoản người dùng và quản trị tài khoản người dùng Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 3 Định nghĩa Active Directory Active Directory: Là dịch vụ nền tảng của Windows Server Được tổ chức theo mô hình phân cấp rừng, cây và vùng Active Directory quản lý tập trung tất cả mọi đối tượng trong vùng bao gồm người dùng, máy tính, thiết bị khác, thư mục chia sẻ Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 4 Lợi ích của Active Directory So với cơ chế Workgroup, Active Directory có các ưu điểm • • • • • Quản trị tập trung Bảo mật dữ liệu Group Policy Khả năng mở rộng, dự phòng thông tin Ủy quyền quản trị Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 5 Định nghĩa Domain Domain là tập hợp của 1 nhóm các tài khoản người dùng và tài khoản máy tính Tài khoản người dùng Tài khoản máy tính Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 6 Định nghĩa OU OU là 1 đơn vị thuộc Domain OU là 1 đơn vị trực thuộc Domain. Trong 1 domain có thể có nhiều OU Tài khoản máy tính Tài khoản người dùng Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 7 Định nghĩa rừng Global Catalog Rừng là tập hợp của nhiều đomain có mối quan hệ tin cậy nwtrader.msft contoso.msft eu. nwtrader.msft sales. contoso.msft Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory Tree na. nwtrader.msft 8 Định nghĩa máy Domain Controller Máy DC có chứa bản sao của Active Directory Chịu trách nhiệm phản hồi các yêu cầu trong Domain Xác thực người dùng đăng nhập Domain Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 9 Định nghĩa máy Read-Only Domain Controller? RODC chứa bản sao của AD, tuy nhiên không thể chỉnh sửa được, chỉ có tính năng read only RODC RODC cung cấp: • Tăng cường khả năng bảo mật cho các máy DC trong trường hợp hạn chế về bảo mật vật lý • Cung cấp bản sao dự phòng của AD RODC: • Có thể triển khai Windows Server Core làm RODC để tăng cường bảo mật Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 10 Các bước cài đặt Active Directory Tại cửa sổ Server Manager, chọn Roles Tại phần cửa sổ Roles, chọn Add Roles Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 11 Lưu ý trước khi thực hiện Đảm bảo tài khoản admin có mật khẩu mạnh Địa chỉ IP của máy chủ là được gán tĩnh Đã cập nhật bản nâng cấp bảo mật mới nhất Sau đó chọn Next Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 12 Chọn vai trò của máy chủ Chọn vai trò của máy chủ cần cài đặt, ở đây ta chọn Active Directory Domain Services (AD DS) Sau đó chọn Next Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 13 Thông tin giới thiệu về AD DS Chọn Next để tiếp tục Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 14 Xác nhận cài đặt AD DS Chương trình yêu cầu xác nhận muốn cái đặt AD DS và khuyến cáo: Server cần khởi động lại sau khi cài đặt xong Sau khi cài đặt, nên dùng Active Directory Domain Services Installation Wizard (dcpromo.exe) để cài đặt đủ các chức năng DC Chọn Install để tiếp tục Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 15 Quá trình cái đặt Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 16 Hoàn thành bước cài đặt AD DS Chờ tới khi chương trình thông báo quá trình cài đặt thành công, chọn Close Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 17 Cài đặt các tính năng Tại màn hình Server Manager, chọn Roles  Active Directory Domain Service Chọn vào link Active Directory Domain Services Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 18 Câu lệnh Dùng câu lệnh dcpromo trong dòng lệnh Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 19 Cài đặt tính năng AD DS Active Directory Domain Services Installation Wizard sẽ hiện ra Chọn Next để cài đặt chế độ mặc định Bài 3 - Triển khai dịch vụ Active Directory 20
- Xem thêm -