Tài liệu Triển khai active directory quản trị nhóm

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 216 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm Nội dung bài học trước Các khái niệm trong AD Các bước cài đặt 1 AD Quản trị tài khoản người dùng Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 2 Mục tiêu bài học Các khái niệm về Nhóm Quản trị nhóm Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 3 Giới thiệu về Nhóm Nhóm là 1 tập hợp logic các đối tượng: • Người dùng • Máy tính • Nhóm khác Có hai kiểu nhóm: Security Group: Dùng để gán quyền Cũng có thể dùng để gửi email với Exchange Server Distribution Group: Không thể gán quyền Sử dụng để gửi email theo nhóm Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 4 Phạm vi nhóm Dựa vào phạm vi, nhóm được chia thành: Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm toàn cục (Global) phổ quát (Universal) cục bộ miền cục bộ Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 5 Nhóm toàn cục Định nghĩa: • Dùng để cấp phát những quyền hệ thống và quyền truy cập vượtqua những ranh giới của một miền. Quyền: • Một nhóm global có thể đặt vàotrong một nhóm local của các server thành viên trong miền Cách dùng: • Áp dụng cho các đối tượng người dùng và máy tính đảm nhận nhiệm vụ bảo trì hệ thống • Nhóm người dùng có những yêu cầu truy cập mạng tương tự Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 6 Nhóm phổ quát Thành viên: • Nhóm toàn cục của bất cứ domain nào trong rừng • Tài khoản người dùng và máy tính của bất cứ domain nào trong rừng • Nhóm toàn cục từ bất cứ domain nào trong rừng Quyền:  Có thể gán quyền trong bất cứ domain nào trong rừng hoặc trong các domain có quan hệ tin cậy với nhau Cách dùng: • Sử dụng để lồng các nhóm vào nhau trong domain Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 7 Nhóm cục bộ miền Thành viên: • Tài khoản từ bất cứ domain nào trong rừng • Nhóm toàn cục từ bất cứ domain nào trong rừng • Nhóm phổ quát từ bất cứ domai nào trong rừng Cách dùng: • Xác định và quản lý truy cập tài nguyên trên domain Quyền:  Gán quyền chỉ trong cùng domain với nhóm cục bộ Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 8 Nhóm cục bộ Thành viên: • Người dùng cục bộ • Người dùng domain • Nhóm domain Quyền:  Nhóm cục bộ chỉ gán quyền trên máy tính cục bộ Không thể tạo nhóm cục bộ trên Domain Controller Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 9 Nhóm lồng Nhóm lồng cho phép các nhóm có thể là thành viên của nhiều nhóm khác Ưu điểm của việc sử dụng chiến lược lồng nhóm trong việc quản trị các nhóm AD DS: Các nhóm mà là thành viên của nhóm khác làm giảm tính lặp lại Việc lồng các nhóm làm đơn giản hóa việc quản trị Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 10 Thuộc tính tên nhóm Thuộc tính tên Tên nhóm: là duy nhất trong OU Tên nhóm (pre-Windows 2000 Server): sAMAccountName của nhóm phải là duy nhất trong domain Dùng chung 1 tên (duy nhất trong domain) cho cả 2 thuộc tính tên trên Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 11 Các quy tắc đặt tên nhóm Cơ chế đặt tên Sử dụng tên mô tả đúng chức năng Sử dụng tên mô tả vị trí địa lý Sử dụng tên dự án Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm • Tránh tên quá dài • Tránh tên phổ biến • Sales • Marketing • Executives • Nước • Bang • Thành phố Nếu nhóm thiết lập cho 1 dự án thì đặt tên nhóm theo tên dự án 12 Xác định thành phần của nhóm Members tab Thành viên của nhóm được liệt kê trong tab Member Tab •Người dùng đơn lẻ •Nhóm lồng Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm Members Of tab Tab Members Of liệt kê các nhóm mà nhóm này hiện đang thuộc vào 13 Công cụ quản trị nhóm Để tạo và quản trị các nhóm trong AD DS, có thể dùng: Active Directory Users and Computers Active Directory Administrative Center (chỉ dành cho ban R2) Windows PowerShell với module Active Directory (chỉ dành cho ban R2) Các câu lệnh DS Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 14 Quản trị thành viên nhóm Các phương pháp Sử dụng thẻ Member của nhóm (Add/Remove) Sử dụng thẻ MemberOf của thành viên (Add/Remove) Câu lệnh thêm thành viên vào 1 nhóm (Add) Những thay đổi của thành viên sẽ không được áp dụng tức thời Đòi hỏi phải đăng nhập (đối với người dùng) hoặc khởi động (với máy tính) Có Token tạo với SIDs của thành viên nhóm tại thời điểm đó Tài khoản cho sự sao chép của thành viên chuyển thành người dùng hoặc máy tính của DC Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 15 Chuyển đổi phạm vi và kiểu nhóm Trong Active Directory Users and Computers, ta có thể đổi kiểu nhóm: Từ Security thành distribution (mất quyền gán vào nhóm) Từ Distribution thành security Trong Active Directory Users and Computers, ta có thể thay đổi phạm vi nhóm: Nhóm toàn cục thành nhóm phổ quát Nhóm cục bộ miền thành nhóm phổ quát Nhóm phổ quát thành nhóm toàn cục Nhóm phổ quát thành nhóm cục bộ miền Ta không thể đổi: DL  G hoặc G  DL một cách trực tiếp, nhưng có thể đổi bằng cách đổi DL  U  G hoặc G  U  DL. Việc thay đổi có thể bị cấm nếu thành viên bị sai  sửa rồi thử lại dsmod group GroupDN –secgrp { yes | no } –scope { l | g | u } Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 16 Sao lưu thành viên nhóm Sao lưu các thành viên của 1 nhóm sang 1 nhóm khác: dsget group "CN=Sales,OU=Role,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" –members | dsmod group "CN=Marketing,OU=Role,OU=Groups,DC=contoso,DC=com" –addmbr Sao lưu các thành viên của 1 người dùng sang người dùng khác: dsget user "SourceUserDN" –memberof | dsmod group –addmbr "TargetUserDN" Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 17 Xóa nhóm Từ Active Directory Users and Computers: chuột phải rồi chọn Delete Câu lệnh DSRm dsrm ObjectDN ... [-subtree [-exclude]] [-noprompt] [-c] -noprompt: không yêu cầu xác nhận mỗi khi xóa -c: tiếp tục nếu cso lỗi xảy ra (ví dụ bị chặn truy cập) -subtree: xóa đối tượng và tất cả đối tượng con của nó -subtree –exclude: xóa tất cả đối tượng con mà không xóa đối tượng chính dsrm "CN=Public Relations,OU=Role,OU=Groups, DC=contoso,DC=com" Việc xóa một nhóm Security có 1 chú ý: SID bị mất và không thể lấy lại được Lưu ý: Trước tiên, ghi lại toàn bộ thành viên và xóa các thành viên để kiểm tra, đánh giá các ảnh hưởng không mong muốn Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 18 Tổng kết bài học Các loại nhóm trong AD Quản trị nhóm Bài 4 - Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm 19
- Xem thêm -