Tài liệu Trang trí nội thất biệt thự tây hồ

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A. më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 3. §èi t-îng nghiªn cøu 4. Néi dung nghiªn cøu 5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu B. Néi dung Ch-¬ng I. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn 1.1. Tæng quan lÞch sö cña ®Ò tµi 1.1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn biÖt thù ë ViÖt Nam 1.1.2. HiÖn tr¹ng vµ thùc tÕ cña biÖt thù ë ViÖt Nam ch-¬ng II. Ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¸ng t¸c 2.1. C¸ch tæ chøc kh«ng gian trong ®å ¸n tèt nghiÖp 2.2. Kü thuËt vµ ph-¬ng ph¸p tæ chøc 2.3. Ho¹t ®éng nghiªn cøu s¸ng t¸c ch-¬ng III. KÕt qu¶ nghiªn cøu s¸ng t¸c 3.1. KÕt qu¶ ®¹t ®-îc vÒ mÆt s¸ng t¸c 3.2. KÕt qu¶ vÒ s¸ng t¹o míi 3.3. Gi¸ trÞ cña ®å ¸n 3.4. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i C. KÕt luËn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A. Më ®Çu Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn nay nhiÒu xu h-íng tr-êng ph¸i ®· xuÊt hiÖn t¹o nªn mét bÒ dÇy lÞch sö. TiÕp nèi nh÷ng thay ®æi cña cuéc sèng th¨ng hoa theo sù ph¸t triÓn cña cña thêi ®¹i ®· t¹o nªn mét §¹i Häc Mü ThuËt C«ng NghiÖp, b¾t kÞp nh-ng xu h-íng vÒ h×nh, vÒ khèi , t¹o nªn c¸i ®Ñp trong kh«ng gian néi thÊt. Trang trÝ néi thÊt lµ mét nghµnh C«ng NghiÖp ®-îc kÕt hîp cña nhiÒu nghµnh nghÒ kh¸c nhau tõ Kü thuËt ®Õn Mü thuËt cònng nh- vai trß tæ chøc m«I tr-êng cña ho¹ sü néi thÊt vµ lµ ®Æc tr-ng cña nghµnh nµy. Ho¹ sü néi thÊt ph¶i hiÓu cÆn kÏ mèi liªn quan gi÷a kiÕn tróc vµ néi thÊt, n¾m ®-îc nh÷ng yÕu tè Kü ThuËt ;chØ sè thiÕt kÕ cë b¶n, ®ång thêi ph¶i cã mét vèn kiÕn thøc c¬ b¶n, mét c¸i nh×n thÈm mü mét quan ®iÓm ®óng ®¾n vÒ nghÖ thuËt. Cuéc sèng chóng ta chñ yÕu diÔn ra ë bªn trong nh÷ng kh«ng gian néi thÊt do c¸c cÊu tróc vµ m¸i che cña c¸c c«ng tr×nh t¹o nªn. Nh÷ng kh«ng gian nµy chuÈn bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng g× chóng ta cã thÓ s¸ng t¹o ra vµ lµm cho kiÕn tróc hµm chøa chóng cã h×nh thøc sinh ®éng. V× thÕ ®èi víi nh÷ng ho¹ sÜ néi thÊt th× kh«ng gian lµ sè mét trong ý t-ëng cña ng-êi thiÕt kÕ vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n trong thiÕt kÕ néi thÊt. Trong kh«ng gian, chóng ta kh«ng chØ cã c¶m xóc mµ cßn ph©n biÖt h×nh khèi, nghe tiÕng ®éng, c¶m thÊy dÔ chÞu víi luång giã nhÑ vµ ¸nh n¾ng Êm ¸p cña mÆt trêi, h-¬ng th¬m cña hoa. Kh«ng gian lµ sù thõa h-ëng thuéc tÝnh gi¸c quan vµ ®Æc thï thÈm mÜ cña nh÷ng yÕu tè trong ph¹m vi lÜnh vùc cña chóng. Nhµ ë biÖt thù ngµy nay ngoµi c¸c tiÖn Ých truyÒn thèng ®ang tõng b-íc ®øng tr-íc nhu cÇu ph¶i s¾p xÕp kh«ng gian vµ trang trÝ néi thÊt nh»m héi ®ñ c¸c c«ng n¨ng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu h-ëng thô ngµy cµng cao cña con ng-êi ®èi víi v¨n ho¸ vËt chÊt. Trªn c¬ së ®ã kh«ng ngõng tho¶ m·n nhu cÇu ®-îc h-ëng thô c¸c gÝa trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn, ph¸t triÓn trÝ tuÖ v-¬n tíi nh÷ng s¸ng t¹o míi. Trong xu thÕ ®« thÞ ho¸ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë ViÖt Nam, c¸c thµnh phè lín ngµy cµng ®Êt chËt ng-êi ®«ng, kh«ng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gian thiªn nhiªn ngµy mét thu hÑp nh-êng chç cho c¸c chung c- cao tÇng, nh÷ng biÖt thù xen gi÷a nh÷ng khu chung c- thiÕu nh÷ng kho¶ng kh«ng gian xanh cho ng«i nhµ vµ trë nªn kh« cøng thiÕu h¬i thë thiªn nhiªn. §ång thêi x· héi ®· xuÊt hiÖn nhiÒu tÇng líp c- d©n ®« thÞ cã ®iÒu kiÖn h-ëng thô kh¸c nhau vÒ mét chç ë cã tiÖn nghi cao h¬n, cã c¸ tÝnh h¬n. Nh÷ng biÖt thù kiÓu cò víi lèi kiÕn tróc vµ néi thÊt rËp khu©n kh« cøng ®· kh«ng cßn thÝch hîp . Tõ t×nh h×nh ®ã, nhiÒu nhµ ë biÖt thù kiÓu míi mäc lªn víi nhiÒu d¸ng vÎ kh¸c nhau nh-ng chñ yÕu víi hai h×nh thøc hoÆc lµ nh÷ng nhµ ë biÖt thù hoµn chØnh cho thuª, hoÆc lµ nh÷ng nhµ ë biÖt thù chØ x©y b¸n phÇn th«, cßn phÇn néi thÊt tuú ng-êi së h÷u ®Çu t- theo kh¶ n¨ng vµ së thÝch. Cã tæ Êm biÖt thù kiÓu “ H³nh phóc m­a” trªn §¯ L³t, cã “ nÐt HuÕ ë Vòng T¯u” hoÆc “ Nh¯ th¯nh phè – phong c²ch Nam bé ”, hay “ h¬i thë SaPa” trªn SaPa, biÖt thù v­ên ë mét l¯ng quª phÝa b¾c .... Nh- chóng ta ®· biÕt, thuËt ng÷ mü thuËt c«ng nghiÖp ®· thÓ hiÖn chÝnh ®Æc tr-ng vèn cã cña nã. Trang trÝ néi thÊt lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn Mü thuËt c«ng nghiÖp. Nã ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cho mü thuËt øng dông, t¹o ®iÒu kiÖn cho tÝnh thÈm mü mang tÝnh nh©n v¨n cña cuéc sèng con ng-êi cµng thªm cã c¬ héi ph¸t triÓn. Trang trÝ néi thÊt còng nh- mét sè lÜnh vùc kh¸c ngµy cµng ®i lªn theo xu h-íng míi cña thêi ®¹i, b¾t kÞp víi nhÞp sèng cña nh©n lo¹i. Nã còng nh- ®êi sèng cña con ng-êi, thay ®æi hµng ngµy, hµng mïa, ®Òu cã nÒn t¶ng chung vµ nh÷ng biÕn chuyÓn phï hîp ®Ó con ng-êi chÊp nhËn nã mang tÝnh céng ®ång. B¶n chÊt cña trang trÝ néi thÊt chÝnh lµ nghÖ thuËt kÕt hîp víi øng dông trong viÖc tæ chøc vµ c¶i t¹o kh«ng gian. Nã còng lµ sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn cña t- duy trÝ tuÖ, ãc quan s¸t vµ nh÷ng -íc m¬ cña con ng-êi. Trang trÝ néi thÊt ®· b¾t ®Çu manh nha tõ thña hång hoang cña loµi ng-êi. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ ng-êi ta t×m hiÓu thÊy nh÷ng nÐt vÏ ®-îc ch¹m kh¾c trªn nh÷ng hang ®¸ cña ng-êi x-a hay qua nh÷ng cæ vËt t×m ®-îc t¹i c¸c di chØ cæ ®¹i, kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu r»ng, con ng-êi t×m 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Õn lÜnh vùc nµy tõ rÊt sím. Nã ®-îc ®óc kÕt qua hµng ngµn n¨m lÞch sö, ®Ó ®Õn ngµy nay, nã l¹i ®em cho con ng-êi nh÷ng thµnh qu¶ v« cïng to lín. Mµ lín nhÊt cã lÏ lµ nã ®· mang ®Õn cho chóng ta nh÷ng tiÖn nghi rÊt phï hîp víi cuéc sèng cã nhiÒu thay ®æi, mang l¹i cho con ng-êi cã c¸i nh×n míi vÒ cuéc sèng ®ang diÔn ra quanh ta. Trang trÝ néi thÊt thÓ hiÖn ngay b¶n chÊt cña x· héi mµ nã ®ang tån t¹i. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh céng ®ång nh-: chïa chiÒn, l¨ng tÈm, c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa...v.v. Bªn c¹nh ®ã, nã còng thÓ hiÖn nÐt riªng biÖt cña mçi c¸ nh©n tån t¹i trong lßng x· héi, ®ã chÝnh lµ nhµ ë. Nhµ ë kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn c¸ tÝnh cña chñ nh©n mµ cßn ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc bé mÆt x· héi. Nhµ ë chÞu sù chi phèi cña nhiÒu yÕu tè: x· héi, con ng-êi, kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ vµ lÞch sö thêi ®¹i. Trong viÖc thiÕt kÕ ý t-ëng vµ c«ng n¨ng ph¶i lu«n cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau. Do ®ã ph-¬ng ph¸p s¸ng t¹o vµ tÝnh n¨ng sñ dông ®Òu lµ nh÷ng yÕu tè søc sèng cña c«ng tr×nh, ý t-ëng s¸ng t¹o ë trong vÊn ®Ò nµy bao trim tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc, tiÕt kiÖm vËt liÖu, thi c«ng nhanh n©ng cao kh¶ n¨ng thóc ®Èy Mü ThËt C«ng NghiÖp ph¸t triÓn. Lµ sinh viªn trang trÝ néi thÊt tr-êng ®¹i häc MÜ thuËt c«ng nghiÖp, ®ù¬c sù gióp ®ì cña c¸c thÇy trong khoa trang trÝ néi ngo¹i thÊt, vµ nh÷ng kiÕn thøc häc trong nhµ tr-êng, c¸c kiÕn thøc thu ®-îc trong thùc tÕ vÒ nhu cÇu nh¯ ë, em ®± chän cho m×nh ®Ò t¯i “Trang trÝ néi thÊt biÖt thù T©y Hå ” nh´m t³o cho m×nh mét h­íng ®i míi v¯ n©ng cao thªm kiÕn thøc ®Ó phï hîp víi sù chuyÓn biÕn kh«ng ngõng trong c¸c kh«ng gian nhµ ë biÖt thù t-¬ng lai. §Ò tµi nµy lµ sù tèi gi¶n vÒ kh«ng gian ®-a ng«I nhµ chë nªn gÇn gòi víi thiªn nhiªn vµ lµ sù hµi hoµ cña mü thuËt øng dông trong kh«ng gian néi thÊt míi .. §¸p øng ®Çy ®ñ chøc n¨ng sö dông, phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh tÕ, ®¹t ®-îc ®é bÒn v÷ng cã hiÖu qu¶ thÈm mü vµ cã nÐt riªng. Tõ ®ã t¹o ra ®å vËt cã tÝnh phï hîp phôc vô nhu cÇu sö dông cña con ng-êi thêi ®¹i míi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Lý do chän ®Ò tµi: Nhµ ë lu«n lµ mét trong nh÷ng ®Ò tµi ®-îc bµn luËn rÊt nhiÒu trong cuéc sèng, nã lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mäi tÇng líp ng-êi d©n trong x· héi. ThiÕt kÕ vµ x©y dùng nh- thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña cuéc sèng còng nh- vËt chÊt vµ tinh thÇn. TÝnh n¨ng sö dông phï hîp víi con ng-êi còng nh- thêi tiÕt khÝ hËu cña ViÖt Nam, ®©y lµ mét bµi to¸n khã ®èi víi ng-êi ho¹ sü thiÕt kÕ. Cuéc sèng chóng ta chñ yÕu diÔn ra ë bªn trong nh÷ng kh«ng gian néi thÊt do c¸c cÊu tróc vµ m¸i che cña c¸c c«ng tr×nh t¹o nªn. Nh÷ng kh«ng gian nµy chuÈn bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng g× chóng ta cã thÓ s¸ng t¹o ra vµ lµm cho kiÕn tróc hµm chøa chóng cã h×nh thøc sinh ®éng. V× thÕ ®èi víi nh÷ng ho¹ sÜ néi thÊt th× kh«ng gian lµ sè mét trong ý t-ëng cña ng-êi thiÕt kÕ vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n trong thiÕt kÕ néi thÊt Trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr-êng víi chuyªn ngµnh ®· chän, em ®· ®-îc tiÕp xóc vµ nghiªn cøu nhiÒu tµi liÖu liªn quan ®Õn trang trÝ néi thÊt. Tõ nh÷ng ®å ¸n nhá nhÊt ®Õn nh÷ng ®å ¸n mang tÝnh quy m« lín nh- c¸c c«ng tr×nh kh¸ch s¹n, triÓn l·m, nhµ v¨n ho¸, b¶o tµng v v... Mçi ®å ¸n ®Òu cã c¸c nÐt riªng biÖt mµ em cÇn ph¶i cè g¾ng tËn dông ®Ó khai th¸c nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tuy cã c¸c nÐt riªng nh-ng trong toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ®å ¸n ®Òu cã chung mét môc ®Ých lµ tæ chøc vµ gi¶i quyÕt kh«ng gian - hay nãi c¸ch kh¸c lµ kiÕn t¹o kh«ng gian - mét ®Æc thï cña trang trÝ néi thÊt. em nhËn thÊy m¶ng ®Ò tµi c«ng tr×nh nhµ ë lu«n cã søc thuyÕt phôc víi riªng em vÒ mÆt chñ quan vµ kh¸ch quan. Víi ®Ò tµi nµy em cã thÓ ®i s©u vµo nghiªn cøu vµ cã ®iÒu kiÖn ®Ó tham kh¶o mét c¸ch dÔ dµng h¬n. Nhµ ë biÖt thù ngµy nay ngoµi c¸c tiÖn Ých truyÒn thèng ®ang tõng b-íc ®øng tr-íc nhu cÇu ph¶i s¾p xÕp kh«ng gian vµ trang trÝ néi thÊt nh»m héi ®ñ c¸c c«ng n¨ng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu h-ëng thô ngµy cµng cao cña con ng-êi ®èi víi v¨n ho¸ vËt chÊt. Trªn c¬ së ®ã kh«ng ngõng tho¶ m·n nhu cÇu ®-îc h-ëng thô c¸c gÝa trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn, ph¸t triÓn trÝ tuÖ v-¬n tíi nh÷ng s¸ng t¹o míi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhµ ë biÖt thù ngµy nay ngoµi c¸c tiÖn Ých truyÒn thèng ®ang tõng b-íc ®øng tr-íc nhu cÇu ph¶i s¾p xÕp kh«ng gian vµ trang trÝ néi thÊt nh»m héi ®ñ c¸c c«ng n¨ng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu h-ëng thô ngµy cµng cao cña con ng-êi ®èi víi v¨n ho¸ vËt chÊt. Trªn c¬ së ®ã kh«ng ngõng tho¶ m·n nhu cÇu ®-îc h-ëng thô c¸c gÝa trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn, ph¸t triÓn trÝ tuÖ v-¬n tíi nh÷ng s¸ng t¹o míi. Trong xu thÕ ®« thÞ ho¸ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë ViÖt Nam, c¸c thµnh phè lín ngµy cµng ®Êt chËt ng-êi ®«ng, kh«ng gian thiªn nhiªn ngµy mét thu hÑp nh-êng chç cho c¸c chung c- cao tÇng, nh÷ng biÖt thù xen gi÷a nh÷ng khu chung c- thiÕu nh÷ng kho¶ng kh«ng gian xanh cho ng«i nhµ vµ trë nªn kh« cøng thiÕu h¬i thë thiªn nhiªn. §ång thêi x· héi ®· xuÊt hiÖn nhiÒu tÇng líp c- d©n ®« thÞ cã ®iÒu kiÖn h-ëng thô kh¸c nhau vÒ mét chç ë cã tiÖn nghi cao h¬n, cã c¸ tÝnh h¬n. Nh÷ng biÖt thù kiÓu cò víi lèi kiÕn tróc vµ néi thÊt rËp khu©n kh« cøng ®· kh«ng cßn thÝch hîp . Tõ t×nh h×nh ®ã, nhiÒu nhµ ë biÖt thù kiÓu míi mäc lªn víi nhiÒu d¸ng vÎ kh¸c nhau nh-ng chñ yÕu víi hai h×nh thøc hoÆc lµ nh÷ng nhµ ë biÖt thù hoµn chØnh cho thuª, hoÆc lµ nh÷ng nhµ ë biÖt thù chØ x©y b¸n phÇn th«, cßn phÇn néi thÊt tuú ng-êi së h÷u ®Çu t- theo kh¶ n¨ng vµ së thÝch. Sèng trong biÖt thù víi s©n v-ên bao quanh, víi cæng rµo riªng biÖt, h¼n nhiªn kh¸c víi sèng trong c¨n hé chung c- cao tÇng hoÆc thÊp tÇng. Song dï trong lo¹i h×nh nhµ nµo, c¸c nhµ kiÕn tróc vµ néi thÊt vÉn cè g¾ng ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p t¹o mét kh«ng gian th©n thiÖn víi thiªn nhiªn, t¹o mèi giao l-u tho¶i m¸i gi÷a chñ – kh¸ch – thiªn nhiªn, ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a vÒ tiÖn nghi vµ thÈm mü . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Môc ®Ých nghiªn cøu . Trªn c¬ së tæ chøc kh«ng gian nhµ ë biÖt thù, môc ®Ých nghiªn cøu nh»m tiÕp cËn vÊn ®Ò vÒ c¸i ®Ñp, c¸i míi vµ tÝnh khoa häc trong trang trÝ néi thÊt gióp ta h×nh thµnh ý t-ëng ban ®Çu tõ ph¸c th¶o cho tíi hoµn thiÖn kh«ng gian mang tÝnh thùc tiÔn. Thùc tÕ cho thÊy, c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña cuéc sèng con ng-êi. Tõ xa x-a con ng-êi ®· biÕt lµm ®Ñp cho b¶n th©n, cho c¸c vËt dông ®-îc sö dông hµng ngµy, vÒ n¬i ë nh- vÏ lªn hang ®¸, b×nh lä gèm, ®å gç, ®å ®¸….Con ng-êi ngµy cµng v¨n minh th× c¸i ®Ñp còng ngµy ®ù¬c ®Ò cao, nã lµ mét yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm ngµy nay. Theo tõng së thÝch, tõng c¸ch lùa chän ®å vËt riªng cho m×nh th× vÊn ®Ò ®a d¹ng, phong phó vÒ kÝch th-íc, kiÓu d¸ng, mµu s¾c còng rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét s¶n phÈm c«ng nghiÖp. Qua t×m hiÓu, nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, mong muèn ®ãng gãp phÇn ph¸t huy tÝnh thÈm mü, tÝnh s¸ng t¹o trong ngµnh trang trÝ néi thÊt, lµm ®Ëm nÐt thªm phong c¸ch trong c¸c kh«ng gian sèng t¹i c¸c nhµ ë biÖt thù cña ng-êi ViÖt Nam, gãp phÇn gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, g¾n cuèc sèng cña ng-êi ViÖt trong x· héi hiÖn ®¹i víi thiªn nhiªn, m«i tr-êng. Trªn c¬ së kÕ thõa nh÷ng tinh hoa truyÒn thèng, t«n t¹o b¶o vÖ sinh th¸i, cñng cè mèi quan hÖ giao hoµ gi÷a con ng-êi víi thiªn nhiªn. §¸p øng ®Çy ®ñ chøc n¨ng sö dông, phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh tÕ, ®¹t ®-îc ®é bÒn v÷ng cã hiÖu qu¶ thÈm mü vµ cã nÐt riªng, míi l¹ phï hîp víi h×nh d¸ng kh«ng gian vµ cÊu tróc c¬ thÓ con ng-êi. Tõ ®ã t¹o ra ®å vËt cã tÝnh phï hîp. MÆt b»ng ph¶i ®-îc bè trÝ râ rµng, m¹ch l¹c, cã bè côc, cã ý ®å vµ ®¶m b¶o giao th«ng thuËn lîi. VËn dông c¸c kiÕn thøc lÝ luËn vµ kiÕn thøc trong thùc tÕ ®Ò xuÊt mét sè ý t-ëng míi nh»m ph¸t triÓn n©ng cao nh÷ng gi¸ trÞ s¸ng t¹o trong trang trÝ néi thÊt nhµ ë biÖt thù mµ vÉn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam (phï hîp vãi phong tôc tËp qu¸n, khÝ hËu, vµ tÝnh d©n téc...) Nh-ng néi thÊt kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ c¸ch s¾p xÕp ®å ®¹c trong mét mÆt 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b»ng kiÕn tróc cã s½n mµ nãi ®Õn néi thÊt lµ nãi ®Õn c¶ mét kh«ng gian sèng, trong ®ã con ng-êi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh- : ¨n, ë, häc tËp, lµm viÖc.v.v… 3. §èi t-îng nghiªn cøu. * BiÖt thù: BiÖt thù ®-îc gi¶i thÝch lµ" nhµ ë biÖt lËp ". Nã xuÊt hiÖn tõ nhu cÇu cuéc sèng h-ëng thô cña con ng-êi víi môc ®Ých gi¶i phãng con ng-êi tho¸t khái mét cuéc sèng tï tóng chËt hÑp mµ chÝnh mét x· héi ph¸t triÓn ®· ®em l¹i. §ã lµ mét kh«ng gian biÖt lËp, ®Ñp tõ kiÓu d¸ng ®Õn kh«ng gian néi thÊt bªn trong. Khi x· héi ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸ th× lo¹i h×nh biÖt thù ngµy cµng phæ biÕn. KiÕn tróc biÖt thù ®-îc tù do s¸ng t¹o bëi nã cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é vµ thu nhËp cña tõng chñ nh©n. §å ®¹c cã thÓ ®-îc thiÕt kÕ mang c¸ tÝnh cña chñ nhµ vµ ng-êi thiÕt kÕ. BiÖt thù th-êng g¾n liÒn víi thiªn nhiªn, phong c¶nh ®Ó ng-êi sö dông cã thÓ h-ëng thô vµ thgi·n. KiÕn tróc vµ néi thÊt th-êng g¾n liÒn víi nhau t¹o nªn mét tæng thÓ hµi hoµ. ë n-íc ta nhµ biÖt thù trong mét sè thµnh phè lín chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ nªn viÖc ®Ó t©m nghiªn cøu lo¹i nhµ x©y dùng riªng biÖt nµy mét c¸nh ®óng møc lµ cÇn thiÕt. Nh×n vµo c«ng tr×nh trang trÝ néi ngo¹i thÊt ta cã thÓ nhËn biÕt ®-îc tÝnh c¸ch, së thÝch, tr×nh ®é cña mét ®èi t-îng cô thÓ, ®©y cã thÓ coi l¯ mét lo³i h×nh “nghÖ thuËt thÞ gi²c” v¯ cßn h¬n thÕ n÷a nã chÝnh l¯ mét “ng¯nh khoa häc” cña nghÖ thuËt s¾p ®Æt, bëi mçi chi tiÕt, mçi bé phËn trong tæng thÓ kh«ng gian kiÕn tróc ®Òu ph¶i ®-îc kÕt hîp víi nhau mét c¸ch logÝc nhÊt, hîp lý nhÊt. Kh«ng gian néi thÊt lµ mét yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn mçi ng-êi hµng ngµy trong mäi vÊn ®Ò : t©m tt×nh c¶m, søc khoÎ, hiÖu qu¶ c«ng viÖc….Nã cã thÓ gióp cho con ng-êi tho¶i m¸i, th- gi·n vµ kÝch thÝch kh¶ n¨ng lµm viÖc s¸ng t¹o, nh-ng bªn c¹nh ®ã nã còng cã thÓ khiÕn cho ng-êi sö dông nã trë nªn bÝ bøc, ngét ng¹t nÕu nh- tæ chøc kh«ng gian kh«ng hîp lý. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó t¹o ra mét s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu còng nh- tÝnh n¨ng sñ dông cña s¶n phÈm ng-êi häa sÜ thiÕt cÇn ®I s©u vµo thùc tÕ b¸m s¸t vµo së thÝch còng nh- nhu cÇu sñ dông mét c¸ch hîp lý vµ tho¶i m¸i nhÊt ; Trang trÝ néi thÊt kh«ng chØ t¹o ra nh÷ng m« uýp ®Ñp mµ trong nh÷ng m« tuýp ®ã cã ®Çy ®ñ nh÷ng c«ng n¨ng cÇn thiÕt nhÊt cho ng-êi sö dông. 4. Néi dung nghiªn cøu. Trong môc ®Ých vµ sù nghiªn cøu vµ c¸ch tæ chøc kh«ng gian néi thÊt. Ng«i nhµ kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ ®Ó ë, mµ nã ®· trë thµnh n¬i gia chñ, h-ëng thô, sau mét ngµy lµm viÖc mÖt mái. §ång thêi, ®ã còng chÝnh lµ tæ Êm ®Ó hä cã thÓ chan hoµ t×nh c¶m gi÷a mäi thµnh viªn trong gia ®×nh víi nhau, víi b¹n bÌ ®-îc th©n mËt vµ tho¶i m¸i h¬n.  Nghiªn cøu vÒ s¾p xÕp tæ chøc kh«ng gian trang trÝ néi ngo¹i thÊt, sù ¨n nhËp gi÷a thiªn nhiªn trong vµ ngoµi c¸c kh«ng gian néi thÊt.  Nghiªn cøu vÒ sö dông vËt liÖu cã s½n tõ thiªn nhiªn, kÕt hîp víi vËt liÖu míi t¹o Ên t-îng cho c¸c kh«ng gian néi thÊt trong biÖt thù.  Nghiªn cøu vÒ mµu s¾c cña thiªn nhiªn ®Ó ®-a vµo c¸c kh«ng gian néi thÊt kh¸c nhau t¹o cho ng«i nhµ mang ®Ëm phong c¸ch ViÖt.  Nghiªn cøu vÒ sö dung ¸nh s¸ng thiªn nhiªn, ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh»m t¹o hiÖu qu¶ chiÕu s¸ng tèt nhÊt cho c¸c kh«ng gian sèng.  Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt t¹o d¸ng thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm néi thÊt g¾n víi thiªn nhiªn. Thùc tÕ cho thÊy, c¸i ®Ñp lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña cuéc sèng con ng-êi. Tõ xa x-a con ng-êi ®· biÕt lµm ®Ñp cho b¶n th©n, cho c¸c vËt dông ®-îc sö dông hµng ngµy, vÒ n¬i ë nh- vÏ lªn hang ®¸, b×nh lä gèm, ®å gç, ®å ®¸….Con ng-êi ngµy cµng v¨n minh th× c¸i ®Ñp còng ngµy ®ù¬c ®Ò cao, nã lµ mét yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm ngµy nay. Theo tõng së 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÝch, tõng c¸ch lùa chän ®å vËt riªng cho m×nh th× vÊn ®Ò ®a d¹ng, phong phó vÒ kÝch th-íc, kiÓu d¸ng, mµu s¾c còng rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét s¶n phÈm c«ng nghiÖp. * Kh«ng gian néi thÊt lµ mét yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn mçi ng-êi hµng ngµy trong mäi vÊn ®Ò : t©m t- t×nh c¶m, søc khoÎ, hiÖu qu¶ c«ng viÖc….Nã cã thÓ gióp cho con ng-êi tho¶i m¸i, th- gi·n vµ kÝch thÝch kh¶ n¨ng lµm viÖc s¸ng t¹o, nh-ng bªn c¹nh ®ã nã còng cã thÓ khiÕn cho ng-êi sö dông nã trë nªn bÝ bøc, ngét ng¹t nÕu nh- tæ chøc kh«ng gian kh«ng hîp lý. V× vËy, con ng-êi ®· quan t©m ®Õn mét kh«ng gian sèng cho riªng m×nh, nh-ng ph¶i ®¹t ®-îc nhu cÇu th-ëng thøc thÈm mü mét c¸ch chän vÑn nhÊt, cho nªn mét kh«ng gian néi thÊt ®Ñp, hîp lý vµ phong phó ®· ®-îc quan t©m chó ý ®Æc biÖt. H¬n n÷a häa sÜ néi thÊt ®· ®-a vµo c«ng tr×nh nh÷ng t×nh c¶m, tr¹ng th¸i t©m hån, phong c¸ch riªng t¹o nªn mét t¸c phÈm nghÖ thuËt hoµn chØnh. V× néi thÊt còng gãp phÇn ®Þnh h-íng, gi¸o dôc thÈm mü cho con ng-êi. Trang trÝ néi thÊt lµ mét bé phËn cña v¨n ho¸, qua c¸ch trang trÝ néi thÊt ta cã thÓ biÕt ®-îc tr×nh ®é cña mét ®èi t-îng, nã lµ yÕu tè tæng hoµ cña khoa häc vµ nghÖ thuËt, t¹o nªn mét m«i tr-êng sèng tèt vµ tiÖn dông. Néi thÊt cßn ®-îc coi lµ lo¹i h×nh nghÖ thuËt mang tÝnh thÞ gi¸c cao, nã ®-îc coi nh- mét ngµnh khoa häc v× nã kh«ng cßn lµ nghÖ thuËt ®¬n thuÇn mµ cßn cã sù logic, hîp lý qua tõng chi tiÕt nhá nhÊt. Ho¹ sü néi thÊt lu«n ph¶i g¾n nh÷ng s¸ng t¹o ý t-ëng cña m×nh vµo cuéc sèng, gîi më, dung hoµ chung cho lo¹i h×nh nghÖ thuËt nµy. Trang trÝ néi thÊt chÝnh lµ ph-¬ng ph¸p bè côc trong kh«ng gian ba chiÒu, ë ®ã ng-êi ho¹ sü ph¶i gi¶i quyÕt mèi quan hÖ tæng hoµ gi÷a kh«ng gian, ¸nh s¸ng, mµu s¾c, ®-êng nÐt, h×nh khèi chÊt liÖu, ©m thanh ®Õn ®iÒu hoµ kh«ng khÝ sao cho ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt nhÊt cho tõng môc ®Ých sö dông ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ c«ng n¨ng vËt chÊt còng nh- c¸c c«ng n¨ng tinh thuÇn. Ng-êi häa 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sü néi thÊt bªn c¹nh nh÷ng s¸ng t¹o cña riªng m×nh cßn ph¶i ®iÒu phèi, sö dông c¸c s¶n phÈm s½n cã nh- tranh, ¶nh, thiÕt bÞ ¸nh s¸ng, ©m thanh, c©y c¶nh ®Ó t¹o nªn mét kh«ng gian hµi hoµ, tiÖn dông vµ cã tÝnh thÈm mü cao. Trang trÝ néi thÊt nã ph¶n ¸nh chÝnh x¸c bé mÆt cña x· héi. Khi x· héi ngµy cµng ®i lªn, møc sèng cña ng-êi d©n ngµy cµng cao th× nhu cÇu h-ëng thô ngµy cµng lín. V× vËy ng-êi ta ®· quan t©m ®Õn mét kh«ng gian sèng cho riªng m×nh, nh-ng ph¶i ®¹t ®-îc nhu cÇu th-ëng thøc thÈm mü mét c¸ch trän vÑn nhÊt, cho nªn kh«ng gian néi thÊt ®Ñp, hîp lý vµ phong phó ®· ®-îc quan t©m chó ý ®Æc biÖt. Néi thÊt ®-a vµo c¸c c«ng tr×nh nh÷ng t×nh c¶m, tr¹ng th¸i t©m hån, phong c¶nh riªng t¹o nªn mét t¸c phÈm nghÖ thuËt hoµn chØnh. H¬n n÷a nã gãp phÇn ®Þnh h-íng vµ gi¸o dôc thÈm mü cho con ng-êi. Trang trÝ néi thÊt lµ mét bé phËn cña v¨n ho¸, qua c¸ch trang trÝ néi thÊt ta cã thÓ biÕt ®-îc tr×nh ®é cña mét ®èi t-îng, nã lµ yÕu tè tæng hoµ cña khoa häc vµ nghÖ thuËt, t¹o nªn mét m«i tr-êng sèng tèt tho¶i m¸i vµ tiÖn dông. Trang trÝ néi thÊt cßn ®-îc coi lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt mang tÝnh thÞ gi¸c cao, nã cßn ®-îc coi nh- mét ngµnh khoa häc v× nã kh«ng cßn lµ nghÖ thuËt ®¬n thuÇn mµ cßn cã sù logic, hîp lý qua tõng chi tiÕt nhá nhÊt. Ho¹ sü néi thÊt lu«n ph¶i g¾n nh÷ng s¸ng t¹o, ý t-ëng cña m×nh vµo cuéc sèng, gîi më, dung hoµ chung cho lo¹i h×nh nghÖ thuËt nµy. Trang trÝ lµ ph-¬ng ph¸p bè côc trong kh«ng gian 3 chiÒu, ë ®ã ng-êi ho¹ sü ph¶i gi¶i quyÕt mèi quan hÖ tæng hoµ gi÷a kh«ng gian, ¸nh s¸ng, mµu s¾c, ®-êng nÐt, h×nh khèi, chÊt liÖu, ©m thanh ®Õn ®iÒu hoµ. Kh«ng khÝ sao cho ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt nhÊt cho tõng môc ®Ých sö dông ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ c«ng n¨ng vËt chÊt còng nh- c¸c c«ng n¨ng tinh thÇn. Ng-êi ho¹ sü néi thÊt bªn c¹nh nh÷ng s¸ng t¹o cña riªng m×nh, cßn ph¶i ®iÒu phèi, sö dông c¸c s¶n phÈm s½n cã nh- tranh ¶nh, thiÕt bÞ ¸nh s¸ng, ©m thanh, c©y c¶nh ®Ó t¹o nªn mét kh«ng gian hµi hoµ, tiÖn dông vµ cã tÝnh thÈm mü cao. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét kh«ng gian néi thÊt hoµn h¶o, ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ mÆt c«ng n¨ng thÈm mü vµ c«ng n¨ng sö dông bao gåm c¸c yÕu tè: - H×nh khèi Bè côc MÇu s¾c ChÊt liÖu - ¸nh s¸ng Kh«ng gian néi thÊt: nh÷ng sinh ho¹t cña con ng-êi diÔn ra ë trong nhµ, kho¶ng kh«ng gian ®-îc t¹o ra bëi c¸c kÕt cÊu cña ng«i nhµ. Nh÷ng kho¶ng kh«ng gian nµy t¹o nªn b¶n thÓ vµ søc sèng cña c«ng tr×nh kiÕn tróc, ®ång thêi chøa ®ùng c¸c ho¹t ®éng cña con ng-êi trong ®ã. Kh«ng gian lµ yÕu tè ®Çu tiªn mµ ng-êi ho¹ sü néi thÊt cÇn chó ý. Tuy nhiªn ®Ó diÔn t¶ nã th× l¹i lµ c¶ mét nghÖ thuËt. Kh«ng gian ®-îc thèng nhÊt bëi nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh nªn nã, cô thÓ nh- trong mét kh«ng gian néi thÊt, ®ã lµ trÇn, t-êng sµn ... §ã lµ nh÷ng thµnh phÇn kiÕn tróc x¸c ®Þnh giíi h¹n vËt lý. Nhê ®ã mµ ph©n ®Þnh ®-îc bªn ngoµi vµ bªn trong. Khi thiÕt kÕ ®å ®¹c trong nhµ ng-êi ta ph¶i nhËn thøc ®-îc kÝch th-íc, tû lÖ vµ sù c©n ®èi trong c¨n phßng, viÖc bè trÝ ph¶i ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao. Khi mét ®å vËt ®-îc ®Æt trong kh«ng gian, nã kh«ng nh÷ng chiÕm kh«ng gian cña b¶n th©n nã mµ cßn ¶nh h-ëng ®Õn c¶ kh«ng gian cña nh÷ng vËt thÓ kh¸c. Ta kh«ng chØ nhËn biÕt ®-îc duy nhÊt mét d¸ng vÎ cña ®å vËt ®ã, mµ cßn cã thÓ t×m thÊy nh÷ng thay ®æi cña chÝnh nã khi ®-îc bµi trÝ trong mét kh«ng gian kh¸c, hoÆc ®Æt c¹nh mét ®å vËt kh¸c. Ng-êi ta ®Ó thÞ gi¸c tËp trung vµo 3 chiÒu cña kh«ng gian. Trong ®ã chiÒu thø nhÊt cña kh«ng gian néi thÊt lµ chiÒu ngang cña s©n hay trÇn nhµ, chiÒu thø hai lµ chiÒu s©u, chiÒu thø ba lµ chiÒu cao. Chóng cã sù ¶nh h-ëng qua l¹i lÉn nhau t¹o nªn sù kh¸c biÖt cña tõng kh«ng gian. Cô thÓ nh- trÇn nhµ cao th-êng ®em l¹i c¶m gi¸c tho¸ng, cëi më, trong khi trÇn nhµ thÊp l¹i cho c¶m gi¸c Êm cóng vµ th©n mËt. §Ó gi¶i quyÕt kh«ng gian mét c¸ch hîp lý th× gi¶i quyÕt ®ång bé mèi quan hÖ Êy. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThiÕt kÕ néi thÊt bao gåm viÖc quy ho¹ch, bè trÝ vµ thiÕt kÕ c¸c kh«ng gian bªn trong c«ng tr×nh. Nh÷ng kh«ng gian nµy ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu cña b¶n vÏ vÒ mÆt thÈm mü vµ c«ng n¨ng. TÊt c¶ ®-îc b¾t ®Çu tõ ph©n tÝch ®Õn tæng hîp vµ ®¸nh gi¸. Hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p ®-îc ®Æt ra ®Ó so s¸nh vµ cuèi cïng sÏ t¹o ra mét gi¶i ph¸p phï hîp. Mµu s¾c trong kh«ng gian néi thÊt còng lµ phÇn rÊt quan träng. Nã gåm ba khÝa c¹nh: mµu, s¾c, c-êng ®é. §é nãng l¹nh cña mµu s¾c, ®é ®Ëm nh¹t vµ møc ®é b·o hoµ quyÕt ®Þnh søc m¹nh thÞ gi¸c, t¹o nªn sù hÊp dÉn vµ g©y sù chó ý,tõ ®ã t¹o ra kh«ng gian c¸c mµu Êm vµ cã c-êng ®é cao th-êng g©y hiÖu qu¶ n¨ng ®éng vµ kÝch thÝch, trong khi ®ã mµu l¹nh c-êng ®é thÊp th-êng t¹o nªn c¶m gi¸c dÔ chÞu bít c¨ng th¼ng. Mµu nhÑ, s¸ng lµm ng-êi ta vui nhén, ®é s¸ng trung b×nh thÓ hiÖn sù an phËn, ®é tèi g©y c¶m gi¸c ñ rò, ¶m ®¹m. Mµu s¾c chãi vµ t-¬ng ph¶n sÏ hÊp dÉn sù chó ý. C¸c vËt mµu x¸m cã t¸c dông lµm vËt nhá bÐ ®i, mµu s¸ng Êm cã xu h-íng lµm vËt to h¬n vµ lµm râ sù kh¸c biÖt cña c¸c mÆt kh¸c nhau khi nh×n chóng trªn mét nÒn sÉm. Khi sö dông mét mÆt b»ng kh«ng gian khÐp kÝn, mµu s¸ng l¹nh vµ trung tÝnh cã t¸c dông ®Èy xa, hoÆc t¨ng diÖn tÝch c¨n phßng, c¸c mµu sÉm vµ b·o hoµ gîi sù gÇn gòi. §Æc ®iÓm nµy ®-îc sö dông ®Ó gi¶m bít diÖn tÝch cña mét kh«ng gian lín. V× thÕ mçi ng-êi ®Òu cã mét c¸i "gu" thÈm mü, hay th-ëng thøc riªng. Cã lÏ ®©y lµ phÇn khÝ lý gi¶i trong mçi con ng-êi .... Bót ph¸p s¸ng t¹o cña mçi nghÖ sü d-êng nh- bÞ dÉn d¾t bëi quy luËt nµy. Ph-¬ng T©y cã ba mµu gèc (xanh d-¬ng, ®á, vµng). Cßn §«ng th× cã n¨m mµu. T©y t¹o ra hµi hoµ mµu b»ng hai phÐp phèi mµu t-¬ng liªn vµ t-¬ng ph¶n. T-¬ng liªn chñ yÕu sö dông c¸c mµu kÕ cËn trªn vßng trßn mµu, hoÆc mµu ®¬n s¾c . Cßn t-¬ng ph¶n th× sö dông c¸c mµu bæ sung ... §«ng phèi mµu b»ng hai phÐp t-¬ng sinh vµ t-¬ng kh¾c. T-¬ng sinh th× lÊy mµu tréi cña chñ nhµ vµ hai mµu tr-íc sau trªn vßng trßn sinh kh¾c. Mµu t-êng kh¾c th× dïng h¹n chÕ. Xem ra c¸ch phèi mµu cña §«ng vµ T©y còng ch¼ng kh¸c 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhau nhiÒu. Bªn c¹nh ®ã ng-êi ph-¬ng §«ng cßn céng thªm vµo thÕ giíi kh«ng gian ba chiÒu mét chiÒu thø t- n÷a ®ã lµ chiÒu cña thêi gian... Mµu trong néi thÊt theo quan niÖm cña ng-êi Trung Quèc xÐt d-íi gãc ®é cña thuËt phong thuû, trong con m¾t cña c¸c nhµ phong thuû næi tiÕng t¹i Trung Quèc. Tr-íc tiªn mµu s¾c cña bøc t-êng vµ ®å ®¹c phô thuéc vµo kÝch th-íc cña c¨n nhµ vµ ®é chiÕu s¸ng cña nã. Th-êng th× c¨n nhµ qu¸ lín hoÆc qu¸ nhiÒu ¸nh s¸ng, mµu s¾c cña c¸c bøc t-êng nªn cã mµu sÉm. Nh÷ng mµu ®Æc biÖt cã thÓ t« ®iÓm cho vÞ trÝ quan träng cña mét c¨n nhµ nh- phßng ngñ, phßng t¾m nªn s¬n mµu xanh d-¬ng, mµu hång hoÆc mµu xanh l¸. Mµu s¾c cã thÓ ®-îc dïng ®Ó ®iÒu chØnh dßng khÝ cña mét c¨n nhµ. Mét th-¬ng nh©n cã thÓ ph¸t ®¹t b»ng c¸ch ®Æt vµo mét mµu ®èi xøng trong vïng b¸t qu¸i t-¬ng øng. Ngò hµnh ®-îc dïng ®Ó t×m ra mét mµu nµo lµ tèt nhÊt cña tõng vïng, nhmµu xanh l¸ vµ mµu ®á sÏ lµm t¨ng c-êng phó quý, mµu ®á vµ mµu tr¾ng sÏ lµm gia t¨ng danh tiÕng. Mµu ®á vµ mµu tr¾ng sÏ lµm tèt cho h«n nh©n. Mµu vµng, mµu tr¾ng, mµu ®en sÏ gióp cho con c¸i.Mµu ®en, mµu tr¾ng sÏ ®em ®Õn quý nh©n phï trî. Mµu tr¾ng, mµu ®en, mµu xanh l¸ sÏ gióp cho sù nghiÖp. Mµu ®en, mµu xanh l¸ vµ mµu ®á sÏ gióp cho gia ®×nh...vv. Mµu s¾c trong trang trÝ néi thÊt thËt ®a d¹ng vµ phong phó. ChÊt liÖu trong néi thÊt: chÊt liÖu ®Þnh râ ranh giíi ®å ®¹c trong nhµ. KÕt hîp vµ s¸ng t¹o ra c¸c c¸ch bè trÝ kh¸c nhau còng quan träng nh- tæ hîp mµu s¾c vµ ¸nh s¸ng. ChÊt liÖu ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ tÝnh n¨ng sö dông. ChÊt liÖu vµ h×nh cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Sö dông chÊt liÖu còng quan träng nh- sö dông mµu s¾c, nã phô thuéc vµo kinh tÕ, tr×nh ®é thÈm mü. Cã thÓ nãi chÊt liÖu lµ ng«n ng÷ chÝnh cña néi thÊt, cã nhiÒu h×nh thøc thÓ hiÖn chÊt liÖu, vµ còng cã nhiÒu môc ®Ých biÓu ®¹t thÈm mü kh¸c nhau. Nã lµ b¶n thÓ h÷u c¬ cña chÝnh vËt thÓ v× vËy mµ nã quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng thÓ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖn tÝnh thÝch dông, phï hîp víi vËt thÓ. Mçi lo¹i chÊt liÖu ®Òu cã mét ®iÓm m¹nh cña riªng nã v× thÕ kh«ng thÓ nãi chÊt nµy ®Ñp h¬n chÊt kia, cô thÓ nh- trong viÖc chän lùa. V× vËy trong khi ®i chän c¸c ho¹ sü néi thÊt ®Òu cã c²i “gu” cña riªng m×nh. Cã ng­êi th× thÝch Ên t­îng, ng­êi th× thÝch nÒn n·... Nh-ng vÉn ph¶i cã nguyªn t¾c chung lµ ph¶i phï hîp. Trong chÊt liÖu, ng-êi ta còng cã sù ph©n chia mét c¸ch logÝc, vµ nh÷ng sù kÕt hîp mang tÝnh kinh ®iÓn. Trong trang trÝ néi thÊt hiÖn ®¹i ng-êi ta chó ý ®Õn tÝnh t-¬ng ph¶n cña c¸c lo¹i chÊt liÖu, c¸i th« sÇn ®-îc ®Æt bªn c¸i mÒm m¹i ®Ó lµm t¨ng hiÖu qu¶ thÓ hiÖn c¸i phong phó, phøc t¹p ®-îc ®Æt gÇn c¸i ®¬n gi¶n ®Ó bæ sung cho nhau. Khi nãi ®Õn tæ chøc kh«ng gian ng-êi ta th-êng ®Ò cËp ®Õn c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh nªn kh«ng gian Êy. ¸nh s¸ng trong kh«ng gian néi thÊt: Nh- chóng ta ®· biÕt nhê cã ¸nh s¸ng, chóng ta míi cã thÓ ph©n biÖt vµ nhËn thøc ®-îc thÕ giíi xung quanh. T-¬ng tù, kh«ng cã ¸nh s¸ng, th× sÏ kh«ng cã h×nh thÓ, mµu s¾c, chÊt liÖu hay sù tæ chøc kh«ng gian néi thÊt. Chøc n¨ng chiÕu s¸ng lµ ®-a ¸nh s¸ng nh©n t¹o vµo vËt thÓ cho phÐp ng-êi sö dông thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng víi nhÞp ®é thÝch hîp, tho¶i m¸i. Bè trÝ ¸nh s¸ng vµ h×nh thøc chiÕu s¸ng ®-îc kÕt hîp víi ®Æc ®iÓm kh«ng gian kiÕn tróc vµ tÝnh n¨ng sö dông. ViÖc kÕt hîp nµy ®Æc biÖt quan träng trong viÖc quy ho¹ch tõng nguån s¸ng theo khu vùc hay chiÕu s¸ng theo tõng n¬i. * Mét sè gi¶i ph¸p khi dïng chÊt liÖu vµo trong néi thÊt. T-êng nhµ kh«ng ph¶i chØ lµ n¬i ®Ó b¹n treo h×nh hoÆc dùa kª ®å ®¹c mµ cßn ®ãng mét vai quan träng trong viÖc trang trÝ. T-êng cã thÓ lµ mét nÒn nh¹t ®Ó lµm næi bËt c¸c c¸c ®å ®¹c nhiÒu mµu s¾c mµ cßn ®ãng mét vai quan träng trong viÖc trang trÝ, cã thÓ cã mu«n vµn s¾c th¸i, kiÓu mÉu ®Æc s¾c ®Ó n©ng ®ì mµu s¾c tèi, mê cña ®å ®¹c. Bëi thÕ b¹n cÇn ph¶i suy tÝnh vµ chän lùa cÈn thËn v× kh«ng dÔ g× vµ rÊt tèn kÐm n÷a, khi ph¶i s¬n l¹i mét mµu t-êng hoÆc d¸n l¹i mét kiÓu giÊy d¸n trang trÝ kh¸c. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng nhá hÑp: T-êng vµ c¸c ®å ®¹c nªn chän mµu nh¹t s¸ng. NÕu d¸n giÊy, nªn chän c¸c kiÓu h×nh nhá hoÆc säc nhá. Phßng tr«ng sÏ tho¸ng ®·ng h¬n. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng réng lín: NÕu ®å ®¹c lín cì hoÆc nhiÒu mµu s¾c, t-êng nªn cã mÇu t-¬ng ph¶n hoÆc d¸n giÊy kiÓu h×nh trung b×nh hoÆc h×nh kh«ng to qu¸, nhá qu¸. NÕu ®å ®¹c nhá hay mµu tèi nh¹t, t-êng nªn s¬n mµu Êm hoÆc d¸n giÊy vÏ c¸c kiÓu h×nh lín. C¸c ®-êng viÒn trªn t-êng: B¹n cã thÓ viÒn ngang hoÆc viÒn däc theo t-êng mét kiÓu h×nh mµu s¾c t-¬ng ph¶n ®Ó t¹o mét vÎ mü thuËt riªng cho c¨n phßng. C¸c ®-êng viÒn ngang däc, t¹o thµnh nh÷ng khung lín trªn t-êng lµm cho c¨n phßng bÒ thÕ h¼n lªn. §-êng viÒn th¼ng ®øng khiÕn cho trÇn nhµ cã vÎ cao h¬n. §-êng viÒn quanh phßng phÝa trªn trµn nhµ vµ phÝa d-íi ch©n t-êng, t¹o c¶m gi¸c c¨n phßng réng h¬n. ChØ nªn dïng ®-êng viÒn trªn c¸c cöa sæ, cöa ra vµo trong nh÷ng phßng kh«ng ph¶i phßng chÝnh trong c¨n nhµ nh- phßng ngñ, phßng trÎ em, phßng t¾m, nhµ bÕp chç bµn ¨n vv... Th-êng ng-êi ta hay viÒn trªn nh÷ng t-êng mét mµu. C¸c ®-êng viÒn nµy ph¶i ®Ó kÝch th-íc thËt thÝch hîp vµ t-¬ng quan víi tÊt c¶ ®å ®¹c trÇn, t-êng vµ sµn cña c¨n phßng C¸c x¶o thuËt. B¹n cã thÓ t¹o mét ¶o t-ëng vÒ chiÒu réng hoÆc chiÒu dµi cña c¨n phßng b»ng c¸ch s¬n mét hay hai bøc t-êng mµu t-¬ng ph¶n víi c¸c bøc t-êng kia. Phßng vu«ng vøc qu¸. Phßng trong bít vu«ng vøc khi mét t-êng s¬n mµu t-¬ng ph¶n víi ba bøc t-êng mµu t-¬ng ph¶n víi c¸c bøc t-êng kia. VÝ dô nÕu ba bøc t-êng mµu x¸m, b¹n s¬n bøc t-êng thø t- mµu vµng, xanh d-¬ng hay hång tuú theo mµu s¾c ®å ®¹c trong phßng. HoÆc nÕu ba bøc t-êng s¬n, th× bøc thø t- cã thÓ d¸n giÊy, bøc thø t- cã thÓ s¬n nh¹t ®Ó lµm næi bËt mµu s¾c hÊp dÉn cña c¸c kiÓu h×nh vÏ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trªn giÊy. Bøc t-êng t-¬ng ph¶n nµy l¹i cµng cã t¸c dông nÕu nh- nã lµ bøc t-êng quan träng mµ b¹n dù ®Þnh kª ghÕ dµi, tr-êng kû trong phßng kh¸ch hoÆc gi-êng ®«i chÝnh trong phßng ngñ. Phßng dµi vµ hÑp. Phßng cã thÓ tr«ng réng h¬n, nÕu b¹n s¬n hai bøc t-êng hÑp mét mµu s¸ng nh¹t h¬n hai bøc t-êng dµi. Hai mµu cña mçi cÆp t-êng nµy cã thÓ t-¬ng ph¶n hoÆc hoµ hîp. Phßng cã chç thôt vµo. Chç thôt vµo nµy cã thÓ dïng ®Ó t¨ng thªm vÎ ®Æc s¾c cho viÖc trang trÝ hoÆc cã thÓ cho ch×m lÉn vµo c¸i nÒn, c¸i ph«ng cña phßng. Muèn ®-îc chó ý, chç thôt vµo s¬n mét mµu t-¬ng ph¶n víi c¸c phÇn t-êng kia, hoÆc dïng giÊy d¸n trong khi c¸c phÇn t-êng kia l¹i s¬n. Tr-êng hîp toµn phßng ®Òu d¸n giÊy, chç thôt vµo s¬n mét mµu thËt xøng hîp víi mµu s¾c chÝnh cña kiÓu giÊy d¸n. Chç thôt vµo bít ®-îc chó ý khi s¬n hoÆc d¸n giÊy y nh- c¸c phÇn t-êng kh¸c. C¸c chÊt liÖu kh¸c dïng lµm t-êng. NhiÒu nhµ ®· cã s½n nh÷ng bøc t-êng ®Ñp, khái cÇn s¬n hay d¸n giÊy. 1. T-êng v¸n: t-êng lµm b»ng nh÷ng tÊm gç tù nhiªn, kh«ng cÇn ph¶i che phñ s¬n phÕt thªm ®Ó gi÷ nguyªn vÎ ®Ñp nh½n bãng cña gç. T-êng g¹ch, xi m¨ng th«ng th-êng còng cã thÓ phñ bªn ngoµi b»ng mét l-ît v¸n gç. B¹n nªn chän lo¹i gç ®Ñp tèt, ®Ó cßn lµm ph«ng cho ®å ®¹c n÷a. 2. T-êng g-¬ng: §©y lµ mét c¸ch ®Ó t¨ng thªm phÇn sèng ®éng cho mét c¨n phßng hay mét gãc nhµ tÎ nh¹t. TÊm g-¬ng cã thÓ dïng lµm mét phÇn hay c¶ nhµ mét bøc t-êng ®Ó c¨n phßng tr«ng réng r·i tho¸ng ®·ng. 3. T-êng kÝnh: c¶ t-êng ghÐp b»ng nh÷ng tÊm kÝnh trong suèt hoÆc b»ng mica. 4. T-êng lµm b»ng mét lo¹i g¹ch trong mê hoÆc nh÷ng ho¸ phÈm t©n t¹o. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. T-êng lµm b»ng Linoleum: §©y lµ mét lo¹i v¶i bèi dÇu cã thÓ dïng cho t-êng vµ sµn trong phßng t¾m, nhµ bÕp, phßng trÎ em, phßng ch¬i. HoÆc còng cã thÓ dïng c¸c lo¹i v¶i thay cho giÊy d¸n t-êng. Ngoµi ra nÕu b¹n lµ ho¹ sü, b¹n cã thÓ vÏ h×nh lªn t-êng ®Ó trang trÝ. VÝ dô, h×nh tÜnh vËt hay th¾ng c¶nh trong phßng ¨n, h×nh chim thó trong phßng trÎ em. H×nh ph¶i cã nghÖ thuËt, kh«ng vông vÒ, non tay, nÕu kh«ng th× thµ ®õng vÏ cßn h¬n. TrÇn nhµ. §©y lµ phÇn hay bÞ bá quªn nhÊt trong phßng. ThËt ra trÇn nhµ cã thÓ ®ãng gãp mü thuËt rÊt ®¸ng kÓ nÕu biÕt c¸ch sö dông. Th«ng th-êng, trÇn ®-îc quÐt v«i hoÆc s¬n tr¾ng, kh«ng kÓ g× ®Õn mµu s¾c hay hÖ thèng mµu s¾c trong phßng. TrÇn mµu tr¾ng mang nhiÒu ¸nh s¸ng cho phßng. Nh-ng kh«ng nªn chãi qu¸ mµ nªn lµm dÞu ®i b»ng c¸ch pha mét chót mµu cña t-êng, nh- thÕ cßn lµm cho trÇn cã vÎ t-¬ng hîp víi t-êng h¬n. NÕu phßng thÊp qu¸, b¹n cã thÓ t¹o mét ¶o t-ëng vÒ chiÒu cao b»ng c¸ch s¬n trÇn b»ng mµu mê nh¹t hoÆc ®ång mµu víi t-êng miÔn lµ mµu t-êng ®õng sÉm qu¸. NÕu phßng cao qu¸ b¹n s¬n trÇn mét mµu tèi hoÆc ®Ëm h¬n t-êng. GiÊy d¸n cã thÓ dïng trªn trÇn ®Ó t¨ng thªm vÎ ®Æc s¾c cho c¨n phßng. TrÇn nhµ ®-îc trang hoµng b»ng mét b¶n ®å lín d¸n suèt c¶ trÇn. NÕu trÇn qu¸ cao vµ l¹i xÊu xÝ, b¹n cã thÓ dïng v¶i phñ tõ ®Ønh trÇn xuèng c¸c t-êng xung quanh nh- c¸ch dïng ®Ó che vµ h¹ trÇn xuèng. T-êng vµ trÇn víi ®µ ngang. §µ ngang, cét kÌo phÝa d-íi m¸i nhµ cã thÓ ®Ó ch×m khuÊt hay næi bËt lªn. NÕu chóng lµ lo¹i gç tù nhiªn, bãng ®Ñp th× nªn ®Ó nguyªn vµ kÕt hîp víi c¸c ®å méc lín kh¸c sao cho thÝch hîp. T-êng víi c¸c ®µ gç ®Ñp tù nhiªn dïng kÖ. TrÇn víi c¸c ®µ ngang næi bËt. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu b¹n muèn gi¶m thiÓu tèi ®a sù hiÖn diÖn cña ®µ gç, b¹n s¬n chóng nh- mµu t-êng hay mµu giÊy d¸n, hoÆc còng cã thÓ lµm chóng biÕn ®i b»ng c¸ch s¬n gièng mµu trÇn nhµ. Mµu s¾c cña trÇn nhµ vµ ®µ ngang t-¬ng ph¶n nhau sÏ khiÕn cho c¨n phßng tr«ng nhá h¬n nÕu trÇn, t-êng vµ ®µ cïng mét mµu th× phßng cã vÎ réng h¬n. C¸c ®iÒu ghi nhí vÒ trÇn nhµ vµ t-êng: 1. T-êng mµu s¸ng, phßng tr«ng réng h¬n. 2. T-êng mµu tèi, phßng tr«ng nhá h¬n 3. H×nh kiÓu lín trªn giÊy d¸n lµm phßng nhá ®i. 4. KiÓu h×nh nhá, th-a tho¸ng, c¸ch ®Òu nhau lµm phßng cã vÎ réng r·i, tho¸ng ®·ng h¬n. 5. C¸c säc th¼ng ®øng lµm cho trÇn tr«ng cao h¬n. 6. C¸c säc ngang lµm trÇn tr«ng thÊp h¬n. 7. C¸c viÒn réng lµm trÇn thÊp h¬n. 8. TrÇn mµu tèi tr«ng cã vÎ cao h¬n. 10. §å ®¹c, cöa vµ t-êng ®ång mµu, phßng tr«ng réng h¬n. 11. C¸c mµu sÉm t-¬ng ph¶n gi÷a ®å ®¹c vµ cöa lµm c¨n phßng tr«ng nhá h¬n. Phßng cã mµu s¾c, kiÓu h×nh ch×m, mê nh¹t. Cã thÓ ®-îc lµm næi bËt lªn nhê th¶m nhiÒu mÇu s¾c vµ h×nh ¶nh phong phó. B¹n cã thÓ chän th¶m §«ng ph-¬ng h×nh hoa l¸, hoÆc h×nh kú hµ. KiÓu h×nh trªn th¶m cã cÇn ph¶i ®i ®èi víi c¸c kiÓu h×nh kh¸c trong phßng kh«ng? §iÒu nµy kh«ng cÇn thiÕt. B¹n cã thÓ dïng th¶m cã kiÓu h×nh kh¸c biÖt, t-¬ng ph¶n ®Ó bæ sung cho c¸c kiÓu h×nh trªn giÊy d¸n t-êng, mµn che hoÆc ®å ®¹c. VÝ dô kh«ng nªn kÕt hîp t-êng d¸n giÊy h×nh hoa l¸ víi mét th¶m h×nh vÏ t-¬ng tù, nh- th¶m Navajo ch¼ng h¹n. Mét c¸i th¶m cña ng-êi d©n téc cã thÓ ®i ®«i víi t-êng säc vµ kh¨n phñ ®å ®¹c kiÓu tr¬n, gi¶n dÞ. Nh-ng nÕu thÝch h×nh hoa l¸ trªn t-ên, b¹n 20
- Xem thêm -