Tài liệu Tràn dịch phổi

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tràn dịch phổi
Trµn dÞch mµng phæi TS.Bs Hoµng Hång Th¸i Bé m«n Néi §¹i häc Y Hµ néi TRµN DICH MµNG PHæI §¹i cư-¬ng - §Þnh nghÜa  Khoang MP b×nh th-êng lµ khoang ¶o, chØ cã 7-14 ml dÞch, ®ñ cho l¸ thµnh l¸ t¹ng tr-ît lªn nhau ®Ô dµng trong khi thë.  V× mét lý do nµo ®ã cã xuÊt hiÖn l-îng dÞch nhiÒu h¬n b×nh th-êng.  NÕu Ýt: ph¸t hiÖn t×nh cê khi chôp phæi  NÕu nhiÒu g©y nªn trªn l©m sµng  HéI chøng TDMP NGUYÊN NHÂN GÂY ø ĐỌNG DỊCH MP • • • • Thay đổi tÝnh thấm của mao mạch. Thay đổi ¸p lực keo trong huyết tương Thay đổi ¸p lực thuỷ tÜnh của mạch m¸u. Thay đổi (cản trở) lưu th«ng hệ bạch mạch TRµN DICH MµNG PHæI DÞch trong khoang MP cã thÓ + Vµng chanh, + M¸u, + Mñ, + D-ìng chÊp DÞch cã thÓ - NhiÒu, Ýt, hoÆc trung b×nh - Toµn bé khoang mµng phæi hay khu tró TRIÖU CHøNG TriÖu chøng l©m sµng Toµn th©n + Sèt hay kh«ng, v· må h«i,ch¸n ¨n, mÖt mái,gÇy sót( tïy theo nguyªn nh©n g©y bÖnh) C¬ n¨ng : + §au ®¸y phæi bªn bÖnh,t¨ng lªn khi hÝt vµo + Ho khan + Khã thë khi g¾ng søc nÕu nhiÒu c¶ khi nghØ ng¬i • Khi dÞch cßn Ýt: bn n»m nghiªng vÒ bªn lµnh • Khi dich nhiÒu : n»m nghiªng vÒ bªn bÖnh TriÖu chøng Kh¸m thùc thÓ: • Héi chøng ba gi¶m bªn bÖnh: + Rung thanh gi¶m + Gâ ®ôc + R× rµo PN gi¶m bªn bÖnh Cã khi nghe ®-îc: + TiÕng thæi mµng phæi + TiÕng cä mµng phæi TriÖu chøng • TriÖu chøng ngoµi phæi + Tim bÞ ®Èy sang bªn ®èi diÖn (dÞch nhiÒu) + Gan cã thÓ mÊp mÐ d-íi s-ên ph¶i (TDMPph¶i) + TDMP tr¸i nhiÒu (mÊt khoang gâ vang Trauber ) XQUANG: + T- thÕ th¼ng: phæi bªn bÖnh mê ®ång nhÊt + §-êng cong Damoiseau: cao ë n¸ch, thÊp ë cét sèng + MÊt gãc s-ên hoµnh + T- thÕ nghiªng: nÕu dÞch Ýt, mê gãc s-ên hoµnh phÝa sau. BN n»m nghiªng : dÞch tr¶i theo bê s-ên TRµN DICH MµNG PHæI Trµn dÞch MP tr¸i (dÞch nhiÒu) §-êng cong Damoiseau DỊCH MÀNG PHỔI NHIỀU TDMP SỐ LƯỢNG NHIỀU C¸c thÓ TRµN DICH  Ngoµi TDMP tù do, cã c¸c thÓ trµn dÞch khu tró( cã 5 thÓ )  1-Trµn dÞch MP thÓ n¸ch  Khã thë Ýt, cã HC 3 gi¶m ë vïng n¸ch  Xquang : cã h×nh thÊu kÝnh ë vïng n¸ch  Chäc dß cã dÞch (dùa vµo h-íng dÉn cña siªu ©m) KHOANG MP V¸CH HãA ThÓ trµn dÞch 2-ThÓ hoµnh:  DÞch khu tró gi÷a MP vµ c¬ hoµnh  HC 3 gi¶m khã ph¸t hiÖn,chñ yÕu dùa trªn Xquang th¼ng nghiªng  ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh: chäc dß cã dÞch TDMP/U nang buồng trứng ThÓ TRµN DICH 3 -TDMP thÓ r·nh liªn thïy • DÞch khu tró ë vïng r·nh liªn thïy + HC 3 gi¶m l¬ löng gi÷a lång ngùc + XQ: cã h×nh mê ë vÞ trÝ cña r·nh liªn thïy( trªn phim phæi th¼ng, nghiªng) + Chäc dß cã dÞch TDMP rãnh liên thùy TRµN DICH MµNG PHæI thÓ r·nh liªn thïy(phæi ph¶i) R·nh liªn thïy bÐ R·nh liªn thïy lín ThÓ trµn dÞch 4-TDMP thÓ trung thÊt: + DÞch khu tró vïng trung thÊt, cã HCTT + Gâ diÖn ®ôc tim réng Xquang: bãng trung thÊt réng + Cã triÖu chøng gîi ý (¸p xe thùc qu¶n,trung thÊt, viªm mñ trung thÊt) + Dùa vµo siªu ©m tim ®Ó chäc hót cã dÞch TRµN DICH MµNG PHæI 5-TDMP phèi hîp TKMP  Trªn BN cã hai héi chøng phèi hîp  PhÝa d-íi : HC 3 gi¶m  PhÝa trªn : tam chøng Galiard  Xq: mê ë ®¸y phæi, mÊt gãc s-ên hoµnh  PhÝa trªn: + Qu¸ s¸ng, mÊt v©n phæi + Nhu m« phæi bãc khái thµnh ngùc *Cã h×nh ¶nh møc n-íc –h¬i ë ranh giíi gi÷a khÝ vµ dÞch  Chäc hót: cã khÝ ë phÝa trªn,cã dÞch ë d-íi ChÈn ®o¸n ChÈn ®o¸n X¸c ®Þnh dùa vµo:  Cã HC 3 gi¶m  Cã h×nh ¶nh xquang ®iÓn h×nh  Chäc dß KMP ®óng kü thuËt lÊy ®-îc dÞch ChÈn ®o¸n ph©n biÖt + XÑp phæi + Viªm phæi diÖn réng + U phæi Dùa vµo kh¸m l©m sµng vµ vÞ trÝ cña mám tim
- Xem thêm -