Tài liệu Trải nghiệm và khát vọng cuộc sống

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Traãi nghiïåm & GIFT FROM THE SEA, 50th Anniversary Edition by Anne Morrow Lindbergh Copyright © 1955, 1975 by Anne Morrow Lindbergh, and renewed 1983 by Anne Morrow Lindbergh. Copyright renewed © 2003 by Jon Lindbergh, Land M. Lindbergh, Scott Morrow Lindbergh, and Reeve Lindbergh. Originally published in 2005 by Pantheon Books, a division of Random House, Inc., USA. Vietnamese Language Copyright © 2008 by First News - Tri Viet. This translation published under arrangement with Pantheon Books, a division of Random House, Inc., U.S.A. All rights reserved. GIFT FROM THE SEA - TRAÃI NGHIÏÅM & KHAÁT VOÅNG CUÖÅC SÖËNG Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Pantheon Books, Hoa Kyâ. Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ Pantheon Books àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne. CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS 11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn Traãi nghiïåm & Biïn dõch: HUÏÅ GIANG – NGOÅC KHANH AN BÒNH – NGOÅC HÊN First News NHAÂ XUÊËT BAÃN VÙN HOÁA SAÂI GOÂN LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU (Nhên kyã niïåm 50 nùm xuêët baãn taác phêím naây) V êåy laâ “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng” àaä bûúác vaâo tuöíi 50. Khi múái laâ möåt cö beá 10 tuöíi, töi àaä cêìm êën baãn àêìu tiïn cuöën saách cuãa meå. Vaâ bêy giúâ, khi cêìm êën baãn múái nhêët trïn tay, töi àaä laâ möåt phuå nûä 60 tuöíi. Töi àaä àoåc “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng” suöët thúâi gian àoá vaâ chûa bao giúâ caãm thêëy cuöën saách meå töi viïët vaâo nùm 1955 laåi laåc hêåu àöëi vúái nhûäng vêën àïì ngaây nay. Duâ àoåc bêët cûá doâng naâo, trang naâo trong “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng”, ngûúâi ta vêîn thêëy mònh coá thïí thúã nheå nhaâng hún vaâ söëng thoaãi maái hún. Duâ àoåc toaân böå hay chó vaâi doâng trong saách, baån cuäng coá thïí caãm thêëy bònh an vaâ tûå do söëng theo möåt caách khaác. 5 Ngön ngûä vaâ gioång àiïåu cuãa cuöën saách luön laâm töi liïn tûúãng àïën nhûäng chuyïín àöång bònh thûúâng maâ vônh hùçng cuãa biïín caã. Töi khöng biïët meå àaä cöë yá choån gioång vùn àoá hay noá àïën möåt caách tûå nhiïn vúái baâ trong thúâi gian baâ söëng úã biïín àïí viïët. Chó biïët laâ sau khi àoåc vaâi trang àêìu tiïn cuãa cuöën saách, töi àaä caãm thêëy coá thïí thû giaän trong nhõp àiïåu cuãa biïín, caãm thêëy mònh àang miïn man trong nhûäng àúåt soáng bïình böìng. Caãm giaác àûúåc döî daânh vaâ trêën an bao boåc lêëy töi. Khöng chó àem laåi êm hûúãng dõu daâng cuãa cuöåc söëng hay caãm giaác bònh an tûâ nhûäng tiïëng noái bïn trong, “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng” coân êín chûáa möåt sûác maånh phi thûúâng. Töi thêåt bêët ngúâ khi phaát hiïån ra sûác maånh àoá, coá leä vò töi luön nghô meå gùæn liïìn vúái sûå dõu daâng, caã trong tònh yïu thûúng vaâ trong daáng veã mong manh, nhaåy caãm cuãa baâ. Tuy nhiïn, úã goác àöå khaác, meå töi cuäng laâ möåt ngûúâi thêåt àùåc biïåt. Baâ laâ ngûúâi phuå nûä àêìu tiïn úã Myä coá bùçng laái taâu lûúån haång ûu nùm 1930. Baâ cuäng laâ ngûúâi phuå nûä àêìu tiïn nhêån Huy chûúng Hubbard cuãa Höåi àõa lyá quöëc gia vaâo nùm 1934. Nùm 1938, baâ nhêån àûúåc giaãi thûúãng Taác 6 phêím hay nhêët trong nùm (National Book Award) cho taác phêím “Listen! The wind”, möåt cuöën tiïíu thuyïët vïì nhûäng chuyïën phiïu lûu. Vaâ àiïìu cuöëi cuâng: baâ luön laâ taác giaã coá saách baán chaåy nhêët trong suöët sûå nghiïåp cuãa mònh. Töi nhúá nùm 65 tuöíi, meå vêîn cuâng töi ài trûúåt tuyïët úã Vermont. Nùm 70 tuöíi, baâ laâm möåt chuyïën haânh trònh ài böå suöët nhûäng con àûúâng daâi dûúái nhûäng ngoån nuái úã Thuåy Sô. Nùm nùm sau, khi àaä 75 tuöíi, baâ ài böå xuöëng miïång nuái lûãa Haleakala úã Maui, Hawaii àïí traãi qua möåt àïm trong loâng nuái cuâng con chaáu vaâ baån beâ. Töi vêîn nhúá meå àaä tûâng àûáng caånh töi trong àöi giaây leo nuái, nhòn lïn bêìu trúâi àïm àêìy sao àïí daåy cho töi tïn vaâ võ trñ cuãa caác choâm sao möåt trong nhûäng kiïën thûác baâ àaä hoåc àïí xaác àõnh àûúâng bay trong àïm khi tham gia khoáa huêën luyïån bay gêìn 50 nùm vïì trûúác. Àiïìu tuyïåt vúâi nhêët maâ “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng” àem laåi cho ngûúâi àoåc laâ tûå do, möåt sûå tûå do tuyïåt diïåu. Töi nghô rêët khoá àïí nhêån ra hay miïu taã caãm giaác tûå do naây, nhûng chñnh noá laâ lyá do laâm cuöën saách luön àûúåc yïu mïën trong suöët 50 nùm qua. Sûå tûå do 7 naây xuêët hiïån khi chuáng ta can àaãm múã loâng vúái cuöåc söëng, nhû meå töi àaä laâm, bêët kïí nhûäng gò maâ cuöåc söëng àem laåi cho chuáng ta: niïìm vui, nöîi buöìn, thaânh cöng, thêët baåi, àau àúán, haånh phuác, kïí caã nhûäng àiïìu nhêët thúâi hay nhûäng thûá khöng bao giúâ thay àöíi. Bùçng caách dûåa vaâo nhûäng kinh nghiïåm cuãa baãn thên, cöë gùæng giûä vûäng niïìm tin vaâ söëng hïët mònh vúái hiïån taåi duâ bêët cûá chuyïån gò xaãy ra, meå töi àaä tòm àûúåc tûå do cho chñnh mònh trong suöët cuöåc àúâi cuãa baâ. Têët caã chuáng ta cuäng àïìu coá thïí nhû thïë. Vúái “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng”, meå töi àaä tòm ra möåt caách söëng múái, cho chñnh baâ vaâ cho nhûäng ngûúâi chung quanh. “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng” àûúåc taái baãn nhiïìu lêìn trong suöët 50 nùm, nghôa laâ ngaây caâng coá thïm nhiïìu baån àoåc coá cú höåi chaåm àïën tûå do vaâ niïìm vui giöëng nhû meå töi. Vaâ töi haånh phuác vò àiïìu àoá. Thaáng 3/ 2005 - Reeve Lindbergh 8 LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU T öi bùæt àêìu viïët nhûäng trang saách naây chó àïí daânh tùång cho chñnh mònh, àïí suy ngêîm vïì caách söëng, vïì sûå cên bùçng trong cuöåc söëng, trong sûå nghiïåp cuäng nhû trong möëi quan hïå vúái moåi ngûúâi xung quanh. Vúái cêy buát nhoã trong tay, töi bùæt àêìu viïët thêåt tûå nhiïn, thoaãi maái. Khi nhûäng yá nghô àêìu tiïn trong têm tûúãng thaânh hònh trïn mùåt giêëy, töi coá caãm giaác nhûäng traãi nghiïåm cuãa mònh coá àöi phêìn khaác biïåt so vúái ngûúâi khaác (coá phaãi têët caã chuáng ta àïìu aão tûúãng nhû vêåy khöng nhó?). Cuöåc söëng cuãa töi coá luác àûúåc tûå do bay böíng hún moåi ngûúâi, nhûng cuäng coá khi laåi bõ giam haäm trong voâng tuâ tuáng raâng buöåc. 9 Thïm nûäa, töi cho rùçng chùèng phaãi têët caã phuå nûä trïn thïë gian naây àïìu muöën kiïëm tòm cho mònh möåt cuöåc söëng múái meã nhiïìu dû võ, hay ûúác voång tòm àûúåc möåt chöën bònh yïn naâo àoá àïí coá thïí suy tû trêìm mùåc. Nhiïìu phuå nûä caãm thêëy haâi loâng vúái cuöåc söëng hiïån taåi cuãa mònh. Dûúái caái nhòn cuãa möåt ngûúâi àûáng ngoaâi quan saát, töi thaán phuåc vaâ ngaåc nhiïn khi thêëy hoå xoay xúã lêìn höìi cuöåc söëng cuãa mònh. Hoå laâm töët hún töi rêët nhiïìu. Vúái möåt chuát ghen tõ xen lêîn khêm phuåc vaâ ngûúäng möå, töi lùång leä quan saát sûå hoaân haão coá veã nhû rêët mong manh àoá trong chuöîi ngaây àïìu àùån yïn aã cuãa hoå. Coá leä hoå chùèng gùåp phaãi bêët kyâ möåt sûå vûúáng vñu naâo caã, hoùåc cuäng coá thïí hoå àaä tòm àûúåc möåt giaãi phaáp naâo àoá. Nhûng khi tiïëp tuåc nhûäng trang viïët cuãa mònh cuäng nhû qua nhûäng cêu chuyïån vïì nhûäng ngûúâi phuå nûä úã nhiïìu àöå tuöíi khaác nhau, vúái nhûäng maãnh àúâi, nhûäng traãi nghiïåm khöng giöëng nhau – àoá laâ nhûäng ngûúâi phaãi tûå bûún chaãi àïí nuöi söëng baãn thên, nhûäng ngûúâi chó quêín quanh vúái cöng viïåc nöåi trúå, laâm vúå, laâm meå vaâ caã nhûäng ngûúâi coá cuöåc söëng an nhaân hún – töi múái nhêån ra rùçng quan àiïím cuãa mònh khöng coá gò laå thûúâng caã. Trong nhûäng hoaân caãnh khaác nhau, bùçng nhûäng hònh 10 thûác khöng giöëng nhau, töi nhêån ra rùçng nhiïìu phuå nûä, caã caánh nam giúái cuäng vêåy, àïìu àang vêåt löån vúái nhûäng cêu hoãi nhû töi. Hoå khao khaát àûúåc tranh luêån àïí tòm ra lúâi giaãi àaáp khaã dô nhêët. Ngay caã nhûäng con ngûúâi maâ cuöåc söëng cuãa hoå dûúâng nhû thêåt yïn bònh, phùèng lùång, àûúåc êín giêëu àùçng sau veã ngoaâi haånh phuác – thò cuäng nhû töi – hoå àïìu muöën cuöåc söëng cuãa mònh thïm nhõp nhaâng vúái nhûäng khoaãng lùång saáng taåo hún, vúái sûå àiïìu chónh haâi hoâa hún cho nhu cêìu caá nhên vaâ caã nhûäng möëi quan hïå múái meã seä coân tiïëp diïîn. Thïë röìi dêìn dêìn, nhûäng trang viïët naây bao göìm caã nhûäng tranh luêån, nhûäng têm sûå thêìm kñn cuãa nhiïìu ngûúâi, vaâ noá khöng coân laâ cêu chuyïån cuãa riïng töi nûäa búãi töi seä gûãi tùång laåi cho nhûäng ngûúâi àaä tûâng trùn trúã nhûäng suy nghô nhû töi. Nhû thïë, vúái tònh caãm nöìng hêåu vaâ möëi giao tònh àöëi vúái nhûäng ngûúâi cuâng chung chñ hûúáng, töi gûãi tùång laåi moán quaâ cuãa mònh vaâo loâng biïín khúi... - Anne Morrow Lindbergh 11 1 BÚÂ BIÏÍN TRAÃI NGHIÏÅM & KHAÁT VOÅNG CUÖÅC SÖËNG B úâ biïín khöng phaãi laâ núi lyá tûúãng àïí laâm viïåc, hoåc têåp, viïët laách hay trùn trúã nhûäng suy nghô coân vûúáng bêån. Leä ra töi phaãi hiïíu roä àiïìu naây tûâ nhiïìu nùm trûúác. Àêy khöng phaãi laâ núi àïí lyá trñ lïn tiïëng hay trñ tuïå tröí taâi búãi khöng gian núi àêy thêåt dõu daâng, thêåt nheå nhaâng vaâ cuäng rêët àöîi ïm àïìm. Thïë maâ vêîn coá möåt ngûúâi khöng hiïíu àiïìu naây. Loâng ngêåp traân hy voång, cö mang theo chiïëc tuái àaä ngaã maâu chûáa àêìy saách vúã, nhûäng bûác thû àaä lêu chûa höìi êm, nhûäng cêy buát chò múái chuöët vaâ caã möåt baãn danh saách àêìy nhûäng dûå àõnh töët àeåp. Thïë nhûng quyïín saách êëy vêîn chûa àûúåc giúã trang naâo, cêy buát chò thò gaäy mêët ngoâi, coân têåp giêëy vêîn trùæng tinh khöng möåt tyâ vïët nhû bêìu trúâi trong xanh, tinh khöi khöng coá lêëy möåt gúån mêy. Chùèng àoåc, chùèng viïët laách, thêåm chñ cuäng chùèng nghô suy – ñt nhêët thò àêy cuäng khöng phaãi laâ luác àïí laâm nhûäng viïåc àoá. 14 BÚÂ BIÏÍ N Ban àêìu, cú thïí mïåt moãi êëy hoaân toaân biïíu tònh. Nhû àang úã trïn boong taâu löång gioá, cö húâ hûäng buöng mònh xuöëng chiïëc ghïë xïëp. Cûúäng laåi lyá trñ, cûúäng laåi têët caã quyïët têm cuãa mònh, cö trúã vïì vúái giai àiïåu ban sú cuãa soáng biïín. Soáng cuöån àïën têån búâ, gioá len mònh qua nhûäng rùång thöng, nhûäng con diïåc vöî caánh chao liïång chaåm vaâo àuån caát vaâng mõn. Têët caã laâm múâ ài nhõp söëng cuöìng nhiïåt úã chöën thõ thaânh, nhûäng thúâi gian biïíu gêëp gaáp hay lõch trònh laâm viïåc quay cuöìng. Nhû àùæm chòm trong cún mï, cú thïí cö àûúåc thaã loãng vaâ têm höìn hoaân toaân thû giaän. Vaâ röìi cö cuäng seä giöëng nhû nhûäng thûåc thïí núi àêy – cuäng seä bõ biïín caã cuöën ài, cuäng seä trêìn truåi, mïnh möng, nhû búâ biïín, vúái nhûäng àûúâng neát nguïåch ngoaåc ngaây höm qua àaä bõ nhûäng àúåt soáng cuãa ngaây höm nay xoáa nhoâa. Thïë nhûng sau hai tuêìn lûu laåi búâ biïín, vaâo möåt buöíi saáng noå, lyá trñ trong cö chúåt thûác giêëc àïí trúã laåi vúái àúâi thûúâng – nhûng khöng phaãi trong khöng khñ nhöån nhõp cuãa chöën thõ thaânh maâ laâ trong nhûäng traãi nghiïåm vúái àaåi dûúng bao la. Lyá trñ êëy bùæt àêìu cuöìn cuöån, chöìm lïn nhû muöën nuöët lêëy nhûäng con soáng 15 TRAÃI NGHIÏÅM & KHAÁT VOÅNG CUÖÅC SÖËNG nhoã hiïìn hoâa, lûäng thûäng ngoaâi kia. Cö seä chùèng bao giúâ biïët nhûäng baáu vêåt àûúåc nhûäng con soáng vö tònh cuöën lïn búâ caát mïìm maåi nhû têm höìn tinh khöi êëy laâ gò. Coá thïí laâ möåt hoân soãi troân xoe hoaân haão hay möåt voã soâ quyá hiïëm naâo àoá tûâ loâng àaåi dûúng, nhûng cuäng coá thïí laâ möåt chuá öëc vùån, möåt naâng öëc trùng hay thêåm chñ laâ loaâi mûåc phuã. Nhûäng thûá êëy khöng phaãi àïí con ngûúâi ta tòm kiïëm, vaâ chuáng cuäng chùèng phaãi laâ thûá cuãa caãi do àaâo búái maâ coá àûúåc. Khöng, àûâng coá suåc saåo dûúái àaáy biïín vaâo luác naây. Àiïìu àoá seä ài ngûúåc laåi muåc àñch cuãa cö mêët thöi. Biïín caã seä chùèng bao giúâ ban tùång cho nhûäng ai noáng loâng, tham lam hay thiïëu kiïn nhêîn. Àaâo xúái tòm kiïëm kho baáu chùèng nhûäng cho thêëy sûå nön noáng, haám lúåi, maâ coân thïí hiïån sûå thiïëu niïìm tin. Kiïn nhêîn, kiïn nhêîn vaâ haäy kiïn nhêîn! Àoá laâ thöng àiïåp maâ àaåi dûúng bao la kia muöën mang àïën cho têët caã chuáng ta. Haäy kiïn nhêîn vaâ tin tûúãng. Haäy cûá nùçm nhû thïë, mïnh möng, tûå nguyïån nhû búâ biïín kia, àïí àoán chúâ moán quaâ tûâ biïín. 16 2 CHIÏËC VOÃ ÖËC XOÙÆN TRAÃI NGHIÏÅM & KHAÁT VOÅNG CUÖÅC SÖËNG V oã öëc trïn tay töi tröëng röîng. Trûúác àêy noá àaä tûâng laâ núi truá nguå cuãa möåt chuá öëc, möåt thûåc thïí tûúng tûå loaâi öëc sïn. Sau khi keã cû truá thûá nhêët naây vïì coäi vônh hùçng, chiïëc voã öëc trúã thaânh chöën traánh nùæng che mûa taåm thúâi cuãa möåt chuá öëc mûúån höìn, vaâ giúâ thò chuá öëc mûúån höìn cuäng àaä boã ài, àïí laåi nhûäng raänh ngoùçn ngoeâo nhû nhûäng dêy leo moãng manh taåo hònh trïn caát. Chuá dûát aáo ra ài, àïí laåi cho töi chiïëc voã öëc naây, chiïëc voã öëc tûâng laâ núi chúã che cho chuá. Töi mên mï tùång phêím êëy trïn tay, ngùæm nhòn caánh cûãa múã röång vaâo chöën truá chên cuãa chuá, núi chuá vêîn thûúâng xuyïn ra vaâo. Liïåu coá phaãi núi àêy àaä trúã thaânh gaánh nùång àöëi vúái chuá? Taåi sao chuá phaãi rúâi boã chöën naây? Phaãi chùng chuá àang nuöi niïìm hy voång vïì möåt ngöi nhaâ thoaãi maái hún, möåt núi truá êín àeåp àeä hún? Chiïëc voã öëc tuy beá tñ teo, àún giaãn, nhûng xinh xùæn vaâ coân saáng àeåp long lanh. Noá beá xñu, chó bùçng ngoán tay caái cuãa töi nhûng cêëu truác thò hoaân haão àïën tûâng chi tiïët. Hònh daáng cuãa noá cuöån phöìng oáng aã nhû nhûäng quaã lï, úã 18 CHIÏËC VOÃ ÖËC XOÙÆN giûäa cuöån thaânh möåt àûúâng xoùæn, myä miïìu cho àïën àónh nhoån. Chiïëc voã öëc khoaác lïn mònh möåt maâu vaâng àuåc múâ àaä àûúåc võ mùån cuãa nûúác biïín göåi rûãa. Möîi voâng xoùæn, möîi nïëp u, möîi àûúâng vên ngang doåc trïn vêåt thïí hònh voã trûáng vêîn hiïín hiïån roä raâng nhû caái ngaây taåo hoáa àaä sinh ra noá. Töi thñch thuá quan saát tûâng àûúâng voâng quanh – chñnh laâ caái cêìu thang xoùæn öëc tin hin, núi chuã nhên cuãa noá vêîn ài ài vïì vïì. Bêët giaác, töi nhúá àïën caái voã öëc cuãa mònh. Caái voã öëc cuãa töi chùèng giöëng nhû vêåy. Noá rêët bûâa böån vúái àuã moåi thûá trïn àúâi, rïu phong vúái nhûäng con haâu baám u baám cuåc. Hònh daång cuãa noá thêåt khoá nhêån ra. Nhûng chùæc chùæn laâ noá àaä tûâng mang möåt hònh haâi. Hònh daáng cuãa noá vêîn coân in àêåm trong têm trñ töi. Cuöåc söëng cuãa töi, noá coá hònh haâi nhû thïë naâo nhó? Cuöåc söëng cuãa töi khúãi nguöìn tûâ chñnh gia àònh mònh. Töi coá möåt maái nhaâ ïm êëm úã vuâng ngoaåi ö New York, haånh phuác traân trïì vúái möåt ngûúâi chöìng vaâ nùm àûáa con. Cöng viïåc viïët laách vûâa laâ nghïì cuäng vûâa laâ caái nghiïåp maâ töi theo àuöíi. Tuy nhiïn, hònh haâi cuöåc söëng cuãa 19 TRAÃI NGHIÏÅM & KHAÁT VOÅNG CUÖÅC SÖËNG töi coân àûúåc xaác àõnh búãi nhiïìu thûá khaác nûäa. Chñnh göëc gaác cöåi nguöìn cuãa töi, chñnh nïìn giaáo duåc maâ töi thu nhêån àûúåc, chñnh lûúng têm, traái tim cuãa töi cuâng nhûäng khaát voång cuãa noá àaä soi àûúâng chó löëi cho töi. Töi muöën cho vaâ nhêån tûâ gia àònh mònh, muöën chia seã vúái baån beâ vaâ cöång àöìng àïí thûåc hiïån nghôa vuå vúái con ngûúâi vaâ vúái thïë giúái, trong tû caách laâ möåt phuå nûä, möåt nghïå sô, vaâ laâ möåt cöng dên. Thûåc tïë, àiïìu maâ töi mong muöën hún hïët thaãy, àiïìu maâ töi xem laâ àónh cao cuãa nhûäng khaát voång khaác, chñnh laâ sûå hoâa húåp vúái baãn thên mònh. Töi mong muöën sûå minh mêîn saáng suöët, sûác saáng taåo vaâ nöåi têm cuãa chñnh mònh seä giuáp töi hoaåt àöång vaâ thûåc hiïån caác nghôa vuå möåt caách töët nhêët. Nïëu noái theo ngön ngûä cuãa têm linh thò töi àang muöën àûúåc “thanh thaãn”. Têët nhiïn, töi khöng duâng tûâ naây theo àuáng nghôa thêìn hoåc möåt caách tuyïåt àöëi. Maâ úã àêy, khi duâng tûâ “thanh thaãn” töi muöën noái àïën sûå haâi hoâa trong nöåi têm, àïí tûâ nöåi têm seä chuyïín thaânh sûå haâi hoâa bïn ngoaâi. Töi àang kiïëm tòm nhûäng gò maâ Socrates àaä àoâi hoãi nhûäng ngûúâi cêìu nguyïån khi öng noái trong taác phêím Phaedrus: “Veã bïì 20
- Xem thêm -