Tài liệu Trắc nghiệm vật lý 11

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13600 tài liệu

Mô tả:

TRAÉC NGHIEÄM VAÄT LYÙ 1 – ÑEÀ 1 1. Choïn phaùt bieåu ÑUÙNG: a) Vectô gia toác bieåu thò söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. b) Vectô gia toác bieåu thò söï thay ñoåi veà phöông chieàu vaø caû ñoä lôùn cuûa vectô vaän toác . c) Vectô gia toác laø ñaïo haøm cuûa ñoä lôùn vaän toác nhaân vôùi vectô ñôn vò tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo. 2. Vectô gia toác tieáp tuyeán: a) Coù chieàu theo chieàu vaän toác vaø ñoä lôùn baèng ñaïo haøm ñoä lôùn vaän toác. b) Bieåu thò söï thay ñoåi veà ñoä lôùn cuûa vaän toác vaø coù chieàu phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa vectô vaän toác . c) Bieåu thò söï thay ñoåi höôùng cuûa chuyeån ñoäng vaø luoân höôùng veà beà loõm cuûa quyõ ñaïo. 3. Moät vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu coù ñoä lôùn gia toác: a) Baèng khoâng. b) Bieán thieân theo thôøi gian. c) Laø haèng soá khaùc khoâng. 4. Ñoäng löôïng laø moät ñaïi löôïng: a) Ñaëc tröng cho söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. b) Ñaëc tröng cho söï chuyeån ñoäng veà maët ñoäng löïc hoïc vaø coù giaù trò baèng tích cuûa khoái löôïng vaø vectô vaän toác. c) Ñaëc tröng cho söï chuyeån ñoäng veà maët ñoäng löïc hoïc vaø coù giaù trò baèng tích cuûa khoái löôïng vaø ñoä lôùn vaän toác. 5. Ñoä bieán thieân ñoäng löôïng coù giaù trò baèng: a) Coâng cuûa löïc taùc duïng treân quyõ ñaïo ñang xeùt. b) Tích cuûa löïc taùc duïng vôùi khoaûng thôøi gian ñang xeùt. c) Theá naêng cuûa tröôøng löïc theá. 6. Cho 2 chaát ñieåm m1 vaø m2 coù khoái löôïng baèng nhau. Vaät m2 ban ñaàu ñöùng yeân, vaät m1 chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v1 ñeán va chaïm xuyeân taâm ñaøn hoài vôùi m2. Sau khi va chaïm: a) v1’ = -v1; v2’ = v1 b) v1’ = 0; v2’ = v1 c) v1’ = -0,5.v1; v2’ = 0,5.v1 7. Löïc theá laø: a) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän khoâng phuï thuoäc vaøo daïng ñöôøng ñi. b) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän khoâng phuï thuoäc vaøo ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. c) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän treân moïi quyõ ñaïo kín baèng khoâng. 8. Ñoäng löôïng cuûa khoái taâm cuûa moät heä chaát ñieåm coù giaù trò baèng: a) Toång ñoäng löôïng cuûa caùc chaát ñieåm. b) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm chia cho khoái löôïng cuûa heä. c) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm nhaân cho khoái löôïng cuûa heä. 9. Cho vaät ban ñaàu ñöùng yeân tröôït coù ma saùt töø ñænh doác treân maët phaúng nghieâng ñeán cuoái doác: a) Theá naêng ôû ñænh doác bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh ñoäng naêng ôû cuoái doác. b) Ñoäng naêng ôû cuoái doác lôùn hôn theá naêng ôû ñænh doác. c) Ñoäng naêng ôû cuoái doác nhoû hôn theá naêng ôû ñænh doác. 10. Moment quaùn tính cuûa vaät raén ñoái vôùi moät truïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho: a) Taùc duïng löïc leân vaät raén trong chuyeån ñoäng quay xung quanh truïc. b) Quaùn tính cuûa vaät raén trong chuyeån ñoäng quay xung quanh truïc. c) Quaùn tính cuûa vaät raén trong chuyeån ñoäng tònh tieán doïc theo truïc. 11. Va chaïm ñaøn hoài laø: a) Va chaïm coù söï baûo toaøn cô naêng. b) Va chaïm coù söï baûo toaøn cô naêng vaø söï baûo toaøn ñoäng löôïng. c) Va chaïm coù söï baûo toaøn ñoäng löôïng nhöng khoâng coù söï baûo toaøn cô naêng. 12. Moät ngöôøi ñöùng treân saøn quay hình ñóa ñang quay ñeàu. Neáu ngöôøi ñoù ñi chaäm töø taâm ra ngoaøi bieân saøn: a) Saøn ñóa seõ quay nhanh leân. b) Saøn ñóa seõ quay chaäm ñi. c) Vaän toác quay cuûa saøn ñóa khoâng thay ñoåi. 13. Chaát ñieåm chuyeån ñoäng vôùi phöông trình: x=A+cosωt; y=sinωt. Quyõ ñaïo laø: a) Ñöôøng troøn taâm O baùn kính A. b) Elip. c) Ñöôøng troøn taâm (A,0) vaø baùn kính 1. 14. Ñoäng löôïng cuûa khoái taâm cuûa moät heä chaát ñieåm coù giaù trò baèng: d) Toång ñoäng löôïng cuûa caùc chaát ñieåm. e) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm chia cho khoái löôïng cuûa heä. f) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm nhaân cho khoái löôïng cuûa heä. 15. Neùm moät thanh goã trong troïng tröôøng, khoái taâm thanh goã seõ chuyeån ñoäng: a) Theo moät ñöôøng xoaén oác phöùc taïp. b) Theo moät ñöôøng Parabol. c) Theo moät cung troøn. 16. Bieåu thöùc cuûa moment quaùn tính cuûa moät heä chaát ñieåm ñoái vôùi moät truïc laø: r r a) ∑ mi ri vôùi ri laø vectô vò trí cuûa chaát ñieåm thöù i. b) c) ∑m r ∑m r 2 vôùi ri laø vectô vò trí cuûa chaát ñieåm thöù i. 2 vôùi ri laø khoûang caùch cuûa chaát ñieåm thöù i ñeán truïc. i i i i 17. Trong heä quy chieáu quaùn tính moät vaät ñang chuyeån ñoäng: a) Seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. b) Seõ taêng toác cuøng vôùi heä quy chieáu. c) Seõ chuyeån ñoäng chaäm daàn cho ñeán khi ñöùng yeân. 18. Choïn phaùt bieåu ÑUÙNG: a) Vectô vaän toác bieåu thò söï chuyeån ñoäng cuûa heä quy chieáu. b) Vectô vaän toác laø ñaïo haøm cuûa quaõng ñöôøng maø chaát ñieåm ñi ñöôïc. c) Vectô vaän toác coù phöông tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo vaø chieàu laø chieàu chuyeån ñoäng. 19. Ñoái vôùi chuyeån ñoäng quay cuûa vaät raén quanh moät truïc döôùi taùc duïng cuûa moment löïc khoâng ñoåi, bieåu thöùc naøo sau ñaây laø ñuùng: a) L2 - L1 = F.(θ2 - θ1) b) L2 - L1 = M .(t 2 - t1) c) L2 - L1 = F.(t 2 - t1) 20. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa vaät raén laên khoâng tröôït nhö hình veõ laø: r r a) F = ma b) Mo = Io.β c) Caû hai phöông trình treân. O r F CAÂU HOÛI THAÊM DOØ 21. Sau moät thôøi gian hoïc moân vaät lyù baèng phöông phaùp maïng, caùc Anh Chò ñaõ bieát söû duïng thaønh thuïc maùy tính ñeå truy caäp taøi lieäu (môû trang Web, ñoïc taøi lieäu, taûi taøi lieäu veà maùy, tìm döõ lieäu vv…) treân maïng chöa? a) Chöa bieát söû duïng gì caû. b) Ñaõ bieát söû duïng thaønh thuïc. c) Chæ bieát söû duïng caên baûn vaø coøn luùng tuùng khi laøm vieäc vôùi maùy tính. 22. Caáu truùc module: Toùm taét, Baøi giaûng, Baøi taäp, Traéc nghieäm coù hôïp lyù cho caùch hoïc cuûa caùc anh chò khoâng? Phaàn naøo caàn nhaán maïnh hoaëc caûi tieán, ñeà nghò ghi theâm vaøo phía döôùi. a) Cô baûn laø hôïp lyù b) Hoaøn toaøn khoâng hôïp lyù c) Chöa ñaày ñuû vaø khoù theo doõi. 23. Anh chò ñoïc ñöôïc bao nhieâu phaàn traêm noäi dung baøi giaûng treân Web? a) 30% b) Treân 50% c) Cô baûn laø ñoïc heát. 24. Caùc anh chò coù hieåu ñöôïc baøi giaûng treân trang Web khoâng ? a) Cô baûn naém vöõng caùc noäi dung chính. b) Hoaøn toaøn khoâng hieåu. c) Trình ñoä quaù cao, neân giaûm möùc ñoä khoù. 25. Khoái löôïng vaø noäi dung moãi module coù quaù nhieàu so vôùi thôøi gian 2 tuaàn / 1 module khoâng? a) Quaù nhieàu b) Quaù ít c) Vöøa ñuû. 26. Caùc anh chò coù söû duïng caùc taøi lieäu khaùc ngoaøi noäi dung baøi giaûng Web khoâng ? Neáu coù, taøi lieäu naøo. Ghi theâm ôû phaàn troáng. a) Khoâng. b) Coù moät ít. c) Söû duïng nhieàu hôn taøi lieäu treân maïng. 27. Caùc Anh Chò daønh bao nhieâu thôøi gian toái thieåu moãi tuaàn ôû nhaø ñeå töï hoïc moân Vaät lyù baèng phöông phaùp naøy? a) Khoâng coù thôøi gian, chæ hoïc treân lôùp. b) Ít hôn 2 buoåi. c) Nhieàu hôn 2 buoåi. 28. Theo Anh Chò, Söï giaûng daïy treân lôùp tröïc tieáp cuûa Thaày Coâ quan troïng ôû möùc ñoä naøo trong phöông phaùp hoïc taäp môùi naøy? Ghi theâm yù kieán rieâng vaøo phaàn troáng beân döôùi. a) 30% möùc ñoä thaønh coâng b) Treân 50% möùc ñoä thaønh coâng c) Khoâng caàn thieát laém. 29. Neáu khoâng baét buoäc phaûi ñeán lôùp ñeàu maø chæ nhaän baøi giaûng töø maïng (baát cöù luùc naøo), Anh Chò coù theå töï giaùc theo hoïc heát moân hoïc ñöôïc khoâng? a) Coù. b) Khoâng. c) Coù theå, nhöng raát khoù khaên. 30. Coù neân môû roäng phöông phaùp hoïc naøy cho caùc moân khaùc hay khoâng? Neáu choïn c, ghi cuï theå moân naøo trong phaàn troáng. a) Raát neân môû roäng cho moïi moân. b) Khoâng neân môû roäng. c) Chæ môû roäng cho moät soá moân. 31. Caùc thuaän lôïi vaø khoù khaên khi hoïc taäp baèng phöông phaùp naøy theo yù kieán caùc Anh Chò. Ghi vaøo phaàn troáng ôû döôùi. TRAÉC NGHIEÄM VAÄT LYÙ 1 – ÑEÀ 2 1. Moät vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu coù ñoä lôùn gia toác: a) Baèng khoâng. b) Bieán thieân theo thôøi gian. c) Laø haèng soá khaùc khoâng. 2. Ñoäng löôïng laø moät ñaïi löôïng: a) Ñaëc tröng cho söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. b) Ñaëc tröng cho söï chuyeån ñoäng veà maët ñoäng löïc hoïc vaø coù giaù trò baèng tích cuûa khoái löôïng vaø vectô vaän toác. c) Ñaëc tröng cho söï chuyeån ñoäng veà maët ñoäng löïc hoïc vaø coù giaù trò baèng tích cuûa khoái löôïng vaø ñoä lôùn vaän toác. 3. Choïn phaùt bieåu ÑUÙNG: a) Vectô gia toác bieåu thò söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. b) Vectô gia toác bieåu thò söï thay ñoåi veà phöông chieàu vaø caû ñoä lôùn cuûa vectô vaän toác . c) Vectô gia toác laø ñaïo haøm cuûa ñoä lôùn vaän toác nhaân vôùi vectô ñôn vò tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo. 4. Cho 2 chaát ñieåm m1 vaø m2 coù khoái löôïng baèng nhau. Vaät m2 ban ñaàu ñöùng yeân, vaät m1 chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v1 ñeán va chaïm xuyeân taâm ñaøn hoài vôùi m2. Sau khi va chaïm: a) v1’ = -v1; v2’ = v1 b) v1’ = 0; v2’ = v1 c) v1’ = -0,5.v1; v2’ = 0,5.v1 5. Löïc theá laø: a) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän khoâng phuï thuoäc vaøo daïng ñöôøng ñi. b) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän khoâng phuï thuoäc vaøo ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. c) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän treân moïi quyõ ñaïo kín baèng khoâng. 6. Ñoäng löôïng cuûa khoái taâm cuûa moät heä chaát ñieåm coù giaù trò baèng: a) Toång ñoäng löôïng cuûa caùc chaát ñieåm. b) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm chia cho khoái löôïng cuûa heä. c) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm nhaân cho khoái löôïng cuûa heä. 7. Vectô gia toác tieáp tuyeán: a) Coù chieàu theo chieàu vaän toác vaø ñoä lôùn baèng ñaïo haøm ñoä lôùn vaän toác. b) Bieåu thò söï thay ñoåi veà ñoä lôùn cuûa vaän toác vaø coù chieàu phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa vectô vaän toác . c) Bieåu thò söï thay ñoåi höôùng cuûa chuyeån ñoäng vaø luoân höôùng veà beà loõm cuûa quyõ ñaïo. 8. Ñoä bieán thieân ñoäng löôïng coù giaù trò baèng: a) Coâng cuûa löïc taùc duïng treân quyõ ñaïo ñang xeùt. b) Tích cuûa löïc taùc duïng vôùi khoaûng thôøi gian ñang xeùt. c) Theá naêng cuûa tröôøng löïc theá. 9. Cho vaät ban ñaàu ñöùng yeân tröôït coù ma saùt töø ñænh doác treân maët phaúng nghieâng ñeán cuoái doác: a) Theá naêng ôû ñænh doác bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh ñoäng naêng ôû cuoái doác. b) Ñoäng naêng ôû cuoái doác lôùn hôn theá naêng ôû ñænh doác. c) Ñoäng naêng ôû cuoái doác nhoû hôn theá naêng ôû ñænh doác. 10. Moät ngöôøi ñöùng treân saøn quay hình ñóa ñang quay ñeàu. Neáu ngöôøi ñoù ñi chaäm töø taâm ra ngoaøi bieân saøn: a) Saøn ñóa seõ quay nhanh leân. b) Saøn ñóa seõ quay chaäm ñi. c) Vaän toác quay cuûa saøn ñóa khoâng thay ñoåi. 11. Chaát ñieåm chuyeån ñoäng vôùi phöông trình: x=A+cosωt; y=sinωt. Quyõ ñaïo laø: a) Ñöôøng troøn taâm O baùn kính A. b) Elip. c) Ñöôøng troøn taâm (A,0) vaø baùn kính 1. 12. Moment quaùn tính cuûa vaät raén ñoái vôùi moät truïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho: a) Taùc duïng löïc leân vaät raén trong chuyeån ñoäng quay xung quanh truïc. b) Quaùn tính cuûa vaät raén trong chuyeån ñoäng quay xung quanh truïc. c) Quaùn tính cuûa vaät raén trong chuyeån ñoäng tònh tieán doïc theo truïc. 13. Va chaïm ñaøn hoài laø: a) Va chaïm coù söï baûo toaøn cô naêng. b) Va chaïm coù söï baûo toaøn cô naêng vaø söï baûo toaøn ñoäng löôïng. c) Va chaïm coù söï baûo toaøn ñoäng löôïng nhöng khoâng coù söï baûo toaøn cô naêng. 14. Ñoäng löôïng cuûa khoái taâm cuûa moät heä chaát ñieåm coù giaù trò baèng: d) Toång ñoäng löôïng cuûa caùc chaát ñieåm. e) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm chia cho khoái löôïng cuûa heä. f) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm nhaân cho khoái löôïng cuûa heä. 15. Neùm moät thanh goã trong troïng tröôøng, khoái taâm thanh goã seõ chuyeån ñoäng: a) Theo moät ñöôøng xoaén oác phöùc taïp. b) Theo moät ñöôøng Parabol. c) Theo moät cung troøn. 16. Choïn phaùt bieåu ÑUÙNG: a) Vectô vaän toác bieåu thò söï chuyeån ñoäng cuûa heä quy chieáu. b) Vectô vaän toác laø ñaïo haøm cuûa quaõng ñöôøng maø chaát ñieåm ñi ñöôïc. c) Vectô vaän toác coù phöông tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo vaø chieàu laø chieàu chuyeån ñoäng. 17. Bieåu thöùc cuûa moment quaùn tính cuûa moät heä chaát ñieåm ñoái vôùi moät truïc laø: r r a) ∑ mi ri vôùi ri laø vectô vò trí cuûa chaát ñieåm thöù i. b) c) ∑m r ∑m r 2 vôùi ri laø vectô vò trí cuûa chaát ñieåm thöù i. 2 vôùi ri laø khoûang caùch cuûa chaát ñieåm thöù i ñeán truïc. i i i i 18. Trong heä quy chieáu quaùn tính moät vaät ñang chuyeån ñoäng: a) Seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. b) Seõ taêng toác cuøng vôùi heä quy chieáu. c) Seõ chuyeån ñoäng chaäm daàn cho ñeán khi ñöùng yeân. 19. Ñoái vôùi chuyeån ñoäng quay cuûa vaät raén quanh moät truïc döôùi taùc duïng cuûa moment löïc khoâng ñoåi, bieåu thöùc naøo sau ñaây laø ñuùng: a) L2 - L1 = F.(θ2 - θ1) b) L2 - L1 = M .(t 2 - t1) c) L2 - L1 = F.(t 2 - t1) 20. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa vaät raén laên khoâng tröôït nhö hình veõ laø: r r a) F = ma b) Mo = Io.β c) Caû hai phöông trình treân. O r F CAÂU HOÛI THAÊM DOØ 21. Sau moät thôøi gian hoïc moân vaät lyù baèng phöông phaùp maïng, caùc Anh Chò ñaõ bieát söû duïng thaønh thuïc maùy tính ñeå truy caäp taøi lieäu (môû trang Web, ñoïc taøi lieäu, taûi taøi lieäu veà maùy, tìm döõ lieäu vv…) treân maïng chöa? a) Chöa bieát söû duïng gì caû. b) Ñaõ bieát söû duïng thaønh thuïc. c) Chæ bieát söû duïng caên baûn vaø coøn luùng tuùng khi laøm vieäc vôùi maùy tính. 22. Caáu truùc module: Toùm taét, Baøi giaûng, Baøi taäp, Traéc nghieäm coù hôïp lyù cho caùch hoïc cuûa caùc anh chò khoâng? Phaàn naøo caàn nhaán maïnh hoaëc caûi tieán, ñeà nghò ghi theâm vaøo phía döôùi. a) Cô baûn laø hôïp lyù b) Hoaøn toaøn khoâng hôïp lyù c) Chöa ñaày ñuû vaø khoù theo doõi. 23. Anh chò ñoïc ñöôïc bao nhieâu phaàn traêm noäi dung baøi giaûng treân Web? a) 30% b) Treân 50% c) Cô baûn laø ñoïc heát. 24. Caùc anh chò coù hieåu ñöôïc baøi giaûng treân trang Web khoâng ? a) Cô baûn naém vöõng caùc noäi dung chính. b) Hoaøn toaøn khoâng hieåu. c) Trình ñoä quaù cao, neân giaûm möùc ñoä khoù. 25. Khoái löôïng vaø noäi dung moãi module coù quaù nhieàu so vôùi thôøi gian 2 tuaàn / 1 module khoâng? a) Quaù nhieàu b) Quaù ít c) Vöøa ñuû. 26. Caùc anh chò coù söû duïng caùc taøi lieäu khaùc ngoaøi noäi dung baøi giaûng Web khoâng ? Neáu coù, taøi lieäu naøo. Ghi theâm ôû phaàn troáng. a) Khoâng. b) Coù moät ít. c) Söû duïng nhieàu hôn taøi lieäu treân maïng. 27. Caùc Anh Chò daønh bao nhieâu thôøi gian toái thieåu moãi tuaàn ôû nhaø ñeå töï hoïc moân Vaät lyù baèng phöông phaùp naøy? a) Khoâng coù thôøi gian, chæ hoïc treân lôùp. b) Ít hôn 2 buoåi. c) Nhieàu hôn 2 buoåi. 28. Theo Anh Chò, Söï giaûng daïy treân lôùp tröïc tieáp cuûa Thaày Coâ quan troïng ôû möùc ñoä naøo trong phöông phaùp hoïc taäp môùi naøy? Ghi theâm yù kieán rieâng vaøo phaàn troáng beân döôùi. a) 30% möùc ñoä thaønh coâng b) Treân 50% möùc ñoä thaønh coâng c) Khoâng caàn thieát laém. 29. Neáu khoâng baét buoäc phaûi ñeán lôùp ñeàu maø chæ nhaän baøi giaûng töø maïng (baát cöù luùc naøo), Anh Chò coù theå töï giaùc theo hoïc heát moân hoïc ñöôïc khoâng? a) Coù. b) Khoâng. c) Coù theå, nhöng raát khoù khaên. 30. Coù neân môû roäng phöông phaùp hoïc naøy cho caùc moân khaùc hay khoâng? Neáu choïn c, ghi cuï theå moân naøo trong phaàn troáng. a) Raát neân môû roäng cho moïi moân. b) Khoâng neân môû roäng. c) Chæ môû roäng cho moät soá moân. 31. Caùc thuaän lôïi vaø khoù khaên khi hoïc taäp baèng phöông phaùp naøy theo yù kieán caùc Anh Chò. Ghi vaøo phaàn troáng ôû döôùi. TRAÉC NGHIEÄM VAÄT LYÙ 1 – ÑEÀ 3 1. Va chaïm ñaøn hoài laø: a) Va chaïm coù söï baûo toaøn cô naêng. b) Va chaïm coù söï baûo toaøn cô naêng vaø söï baûo toaøn ñoäng löôïng. c) Va chaïm coù söï baûo toaøn ñoäng löôïng nhöng khoâng coù söï baûo toaøn cô naêng. 2. Ñoäng löôïng cuûa khoái taâm cuûa moät heä chaát ñieåm coù giaù trò baèng: a) Toång ñoäng löôïng cuûa caùc chaát ñieåm. b) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm chia cho khoái löôïng cuûa heä. c) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm nhaân cho khoái löôïng cuûa heä. 3. Moät vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàu coù ñoä lôùn gia toác: a) Baèng khoâng. b) Bieán thieân theo thôøi gian. c) Laø haèng soá khaùc khoâng. 4. Cho 2 chaát ñieåm m1 vaø m2 coù khoái löôïng baèng nhau. Vaät m2 ban ñaàu ñöùng yeân, vaät m1 chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v1 ñeán va chaïm xuyeân taâm ñaøn hoài vôùi m2. Sau khi va chaïm: a) v1’ = -v1; v2’ = v1 b) v1’ = 0; v2’ = v1 c) v1’ = -0,5.v1; v2’ = 0,5.v1 5. Löïc theá laø: a) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän khoâng phuï thuoäc vaøo daïng ñöôøng ñi. b) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän khoâng phuï thuoäc vaøo ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. c) Löïc coù coâng do noù thöïc hieän treân moïi quyõ ñaïo kín baèng khoâng. 6. Vectô gia toác tieáp tuyeán: a) Coù chieàu theo chieàu vaän toác vaø ñoä lôùn baèng ñaïo haøm ñoä lôùn vaän toác. b) Bieåu thò söï thay ñoåi veà ñoä lôùn cuûa vaän toác vaø coù chieàu phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa vectô vaän toác . c) Bieåu thò söï thay ñoåi höôùng cuûa chuyeån ñoäng vaø luoân höôùng veà beà loõm cuûa quyõ ñaïo. 7. Ñoäng löôïng cuûa khoái taâm cuûa moät heä chaát ñieåm coù giaù trò baèng: a) Toång ñoäng löôïng cuûa caùc chaát ñieåm. b) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm chia cho khoái löôïng cuûa heä. c) Toång ñoäng löôïng caùc chaát ñieåm nhaân cho khoái löôïng cuûa heä. 8. Ñoä bieán thieân ñoäng löôïng coù giaù trò baèng: a) Coâng cuûa löïc taùc duïng treân quyõ ñaïo ñang xeùt. b) Tích cuûa löïc taùc duïng vôùi khoaûng thôøi gian ñang xeùt. c) Theá naêng cuûa tröôøng löïc theá. 9. Choïn phaùt bieåu ÑUÙNG: a) Vectô vaän toác bieåu thò söï chuyeån ñoäng cuûa heä quy chieáu. b) Vectô vaän toác laø ñaïo haøm cuûa quaõng ñöôøng maø chaát ñieåm ñi ñöôïc. c) Vectô vaän toác coù phöông tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo vaø chieàu laø chieàu chuyeån ñoäng. 10. Moät ngöôøi ñöùng treân saøn quay hình ñóa ñang quay ñeàu. Neáu ngöôøi ñoù ñi chaäm töø taâm ra ngoaøi bieân saøn: a) Saøn ñóa seõ quay nhanh leân. b) Saøn ñóa seõ quay chaäm ñi. c) Vaän toác quay cuûa saøn ñóa khoâng thay ñoåi. 11. Chaát ñieåm chuyeån ñoäng vôùi phöông trình: x=A+cosωt; y=sinωt. Quyõ ñaïo laø: a) Ñöôøng troøn taâm O baùn kính A. b) Elip. c) Ñöôøng troøn taâm (A,0) vaø baùn kính 1. 12. Ñoäng löôïng laø moät ñaïi löôïng: a) Ñaëc tröng cho söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. b) Ñaëc tröng cho söï chuyeån ñoäng veà maët ñoäng löïc hoïc vaø coù giaù trò baèng tích cuûa khoái löôïng vaø vectô vaän toác. c) Ñaëc tröng cho söï chuyeån ñoäng veà maët ñoäng löïc hoïc vaø coù giaù trò baèng tích cuûa khoái löôïng vaø ñoä lôùn vaän toác. 13. Choïn phaùt bieåu ÑUÙNG: a) Vectô gia toác bieåu thò söï thay ñoåi nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. b) Vectô gia toác bieåu thò söï thay ñoåi veà phöông chieàu vaø caû ñoä lôùn cuûa vectô vaän toác . c) Vectô gia toác laø ñaïo haøm cuûa ñoä lôùn vaän toác nhaân vôùi vectô ñôn vò tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo. 14. Cho vaät ban ñaàu ñöùng yeân tröôït coù ma saùt töø ñænh doác treân maët phaúng nghieâng ñeán cuoái doác: a) Theá naêng ôû ñænh doác bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh ñoäng naêng ôû cuoái doác. b) Ñoäng naêng ôû cuoái doác lôùn hôn theá naêng ôû ñænh doác. c) Ñoäng naêng ôû cuoái doác nhoû hôn theá naêng ôû ñænh doác. 15. Moment quaùn tính cuûa vaät raén ñoái vôùi moät truïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho: a) Taùc duïng löïc leân vaät raén trong chuyeån ñoäng quay xung quanh truïc. b) Quaùn tính cuûa vaät raén trong chuyeån ñoäng quay xung quanh truïc. c) Quaùn tính cuûa vaät raén trong chuyeån ñoäng tònh tieán doïc theo truïc. 16. Ñoái vôùi chuyeån ñoäng quay cuûa vaät raén quanh moät truïc döôùi taùc duïng cuûa moment löïc khoâng ñoåi, bieåu thöùc naøo sau ñaây laø ñuùng: a) L2 - L1 = F.(θ2 - θ1) b) L2 - L1 = M .(t 2 - t1) c) L2 - L1 = F.(t 2 - t1) 17. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa vaät raén laên khoâng tröôït nhö hình veõ laø: r r a) F = ma b) Mo = Io.β c) Caû hai phöông trình treân. O r F 18. Neùm moät thanh goã trong troïng tröôøng, khoái taâm thanh goã seõ chuyeån ñoäng: a) Theo moät ñöôøng xoaén oác phöùc taïp. b) Theo moät ñöôøng Parabol. c) Theo moät cung troøn. 19. Bieåu thöùc cuûa moment quaùn tính cuûa moät heä chaát ñieåm ñoái vôùi moät truïc laø: r r a) ∑ mi ri vôùi ri laø vectô vò trí cuûa chaát ñieåm thöù i. b) c) ∑m r ∑m r 2 vôùi ri laø vectô vò trí cuûa chaát ñieåm thöù i. 2 vôùi ri laø khoûang caùch cuûa chaát ñieåm thöù i ñeán truïc. i i i i 20. Trong heä quy chieáu quaùn tính moät vaät ñang chuyeån ñoäng: a) Seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. b) Seõ taêng toác cuøng vôùi heä quy chieáu. c) Seõ chuyeån ñoäng chaäm daàn cho ñeán khi ñöùng yeân. CAÂU HOÛI THAÊM DOØ 21. Sau moät thôøi gian hoïc moân vaät lyù baèng phöông phaùp maïng, caùc Anh Chò ñaõ bieát söû duïng thaønh thuïc maùy tính ñeå truy caäp taøi lieäu (môû trang Web, ñoïc taøi lieäu, taûi taøi lieäu veà maùy, tìm döõ lieäu vv…) treân maïng chöa? a) Chöa bieát söû duïng gì caû. b) Ñaõ bieát söû duïng thaønh thuïc. c) Chæ bieát söû duïng caên baûn vaø coøn luùng tuùng khi laøm vieäc vôùi maùy tính. 22. Caáu truùc module: Toùm taét, Baøi giaûng, Baøi taäp, Traéc nghieäm coù hôïp lyù cho caùch hoïc cuûa caùc anh chò khoâng? Phaàn naøo caàn nhaán maïnh hoaëc caûi tieán, ñeà nghò ghi theâm vaøo phía döôùi. a) Cô baûn laø hôïp lyù b) Hoaøn toaøn khoâng hôïp lyù c) Chöa ñaày ñuû vaø khoù theo doõi. 23. Anh chò ñoïc ñöôïc bao nhieâu phaàn traêm noäi dung baøi giaûng treân Web? a) 30% b) Treân 50% c) Cô baûn laø ñoïc heát. 24. Caùc anh chò coù hieåu ñöôïc baøi giaûng treân trang Web khoâng ? a) Cô baûn naém vöõng caùc noäi dung chính. b) Hoaøn toaøn khoâng hieåu. c) Trình ñoä quaù cao, neân giaûm möùc ñoä khoù. 25. Khoái löôïng vaø noäi dung moãi module coù quaù nhieàu so vôùi thôøi gian 2 tuaàn / 1 module khoâng? a) Quaù nhieàu b) Quaù ít c) Vöøa ñuû. 26. Caùc anh chò coù söû duïng caùc taøi lieäu khaùc ngoaøi noäi dung baøi giaûng Web khoâng ? Neáu coù, taøi lieäu naøo. Ghi theâm ôû phaàn troáng. a) Khoâng. b) Coù moät ít. c) Söû duïng nhieàu hôn taøi lieäu treân maïng. 27. Caùc Anh Chò daønh bao nhieâu thôøi gian toái thieåu moãi tuaàn ôû nhaø ñeå töï hoïc moân Vaät lyù baèng phöông phaùp naøy? a) Khoâng coù thôøi gian, chæ hoïc treân lôùp. b) Ít hôn 2 buoåi. c) Nhieàu hôn 2 buoåi. 28. Theo Anh Chò, Söï giaûng daïy treân lôùp tröïc tieáp cuûa Thaày Coâ quan troïng ôû möùc ñoä naøo trong phöông phaùp hoïc taäp môùi naøy? Ghi theâm yù kieán rieâng vaøo phaàn troáng beân döôùi. a) 30% möùc ñoä thaønh coâng b) Treân 50% möùc ñoä thaønh coâng c) Khoâng caàn thieát laém. 29. Neáu khoâng baét buoäc phaûi ñeán lôùp ñeàu maø chæ nhaän baøi giaûng töø maïng (baát cöù luùc naøo), Anh Chò coù theå töï giaùc theo hoïc heát moân hoïc ñöôïc khoâng? a) Coù. b) Khoâng. c) Coù theå, nhöng raát khoù khaên. 30. Coù neân môû roäng phöông phaùp hoïc naøy cho caùc moân khaùc hay khoâng? Neáu choïn c, ghi cuï theå moân naøo trong phaàn troáng. a) Raát neân môû roäng cho moïi moân. b) Khoâng neân môû roäng. c) Chæ môû roäng cho moät soá moân. 31. Caùc thuaän lôïi vaø khoù khaên khi hoïc taäp baèng phöông phaùp naøy theo yù kieán caùc Anh Chò. Ghi vaøo phaàn troáng ôû döôùi.
- Xem thêm -