Tài liệu Trắc nghiệm Máy điện - Khí cụ điện Có đáp án

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 8664 |
  • Lượt tải: 18
nguyenduylinh49113

Tham gia: 14/05/2016

Mô tả:

§Ò thi Tr¾c nghiÖm M«n häc: M¸y ®iÖn - KhÝ cô ®iÖn Khoa: §T – T§H HÖ: Cao ®¼ng Tæng: 150 c©u. Ch­¬ng 1. M¸y BiÕn ¸p (30c©u) 1. Cho mét m¸y biÕn ¸p mét pha, cuén d©y s¬ cÊp cã 1000 vßng d©y, ®iÖn ¸p ®Æt vµo lµ 220V. Hái thø cÊp ph¶i cã bao nhiªu vßng d© y ®Ó ®iÖn ¸p ra cña m¸y biÕn ¸p lµ 22V ? a. 200 vßng. b. 100 vßng. c. 10000 vßng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 2. §èi víi m¸y biÕn ®iÖn ¸p kh«ng ®­ îc ®Ó . . . a. hë m¹ch thø cÊp. b. ng¾n m¹ch thø cÊp. c. c¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. kh«ng c㮸p ¸n ®óng. 3. §èi víi m¸y biÕn dßng ® iÖn kh«ng ®­îc ®Ó . . . a. hë m¹ch thø cÊp. b. ng¾n m¹ch thø cÊp. c. c¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 4. Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã S ®m= 6KVA, P ®m= 4,5KW, tÝnh hÖ sè c«ng suÊt ®Þnh møc cos®m cña m¸y biÕn ¸p. a. cos®m= 0,333 b. cos®m= 0,148 c. cos®m= 0,750 d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 5 . Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã S ®m= 125KVA, P ®m= 75KW, tÝnh hÖ sè c«ng suÊt ®Þnh møc cos®m cña m¸y biÕn ¸p. a. cos®m= 0,600 b. cos®m= 0,680 c. cos®m= 0,750 d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 6. Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã S ®m= 6KVA, U 1®m= 3,7KV, cos®m= 1, tÝnh dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc I 1®m cña m¸y biÕn ¸p. a. I1®m = 1,1.621KA b. I1®m = 1,1621A c. I1®m = 1,750KA d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 7. Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã S ®m= 23KVA, U 1®m= 17,5KV, tÝnh dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc I 1®m cña m¸y biÕn ¸p. a. I1®m = 1,752A b. I1®m = 1,314A c. I1®m = 1,750KA d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 8. Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã P = 28KW, U 1®m= 6,5KV, cos®m= 1, tÝnh dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc I 1®m cña m¸y biÕn ¸p. a. I1®m=2,570A. b. I1®m=2,075KA. c. I1®m=2,075A. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 9. Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã P 0= 280KW, U 1®m= 6,5KV, tÝnh ®iÖn trë nh¸nh tõ ho¸ R m cña m¸y biÕn ¸p. a. Rm 2,509 K. b. Rm 1,509K . c. Rm 1,810K . d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 10. Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã P 0= 750KW, U 1®m= 10,3KV, tÝnh ®iÖn trë nh¸nh tõ ho¸ Rm cña m¸y biÕn ¸p. a. Rm 1,414K . b. Rm 1,579 K. c. Rm 2,311 K. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 11. Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã P n= 28KW, I 1®m= 5KA, tÝnh ®iÖn trë d©y quÊn s¬ cÊp R 1 cña m¸y biÕn ¸p (coi R 1 R2). a. R1=1,509 . b. R1=0,560 . c. R1=1,560 . d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 12. Cho m¸y biÕn ¸p mét pha cã P n= 73KW, I 1®m= 7,5KA, tÝnh ®iÖn trë d©y quÊn s¬ cÊp R1 cña m¸y biÕn ¸p (coi R 1 R2). a. R1=0,649 . b. R1=2,603 . c. R1=1,327 . d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 13. Cho m¸y biÕn ¸p ba pha cã S ®m= 25 KVA, U 1®m = 35 KV, i 0% =4,68%, s¬ cÊp nèi , tÝnh dßng ®iÖn pha kh«ng t¶i I 0f. a. I0f= 3,343.10 -2 A. b. I0f = 1,114 .10-2A. c. I0f =1,930.10 -2 A. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 14. Cho m¸y biÕn ¸p ba pha cã S ®m= 25 KVA, U 1®m = 35 KV, i 0% =4,68%, s¬ cÊp nèi , tÝnh dßng ®iÖn pha kh«ng t¶i I 0f. a. I0f= 3,343.10 -2 A. b. I0f = 0,983 .10 -2A. c. I0f =1,930 .10-2A. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 15. Cho m¸y biÕn ¸p ba pha cã S ®m= 86 KVA, U 1®m = 47 KV, i 0% =7,56%, s¬ cÊp nèi , tÝnh dßng ®iÖn pha kh«ng t¶i I 0f. a. I0f= 8,343.10 -2 A. b. I0f = 7,986 .10-2A. c. I0f =10.030 .10 -2A. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn . 16. Cho m¸y biÕn ¸p ba pha cã S ®m= 86 KVA, U 1®m = 47 KV, i 0% =7,56%, s¬ cÊp nèi , tÝnh dßng ®iÖn pha kh«ng t¶i I 0f. a. I0f= 4,611.10 -2 A. b. I0f = 7,986.10 -2 A. c. I0f =6,236.10 -2 A. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 17. Cho m¸y biÕn ¸p ba pha cã U1®m = 47 KV, u n% =17,23%, s¬ cÊp nèi , tÝnh ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch pha U nf: a. Unf=467,5V. b. Unf=657,5V. c. Unf=589,5V. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 18. Cho m¸y biÕn ¸p 3 pha cã S ®m= 56KVA, P ®m= 42KW, tÝnh hÖ sè c«ng suÊt ®Þnh møc cos®m cña m¸y biÕn ¸p. a. cos®m= 0,658 b. cos®m= 0,943 c. cos®m= 0,750 d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 19. Cho m¸y biÕn ¸p 3 pha cã S ®m= 256KVA, P ®m= 175KW, tÝnh hÖ sè c«ng suÊt ®Þnh møc cos®m cña m¸y biÕn ¸p. a. cos®m= 0,684 b. cos®m= 0,857 c. cos®m= 0,725 d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 20. Cho m¸y biÕn ¸p ba pha, cã P 0=120KW, U 1®m=38KV, s¬ cÊp nèi h×nh , tÝnh ®iÖn trë nh¸nh tõ ho¸ R m: a. Rm156K. b. Rm156. c. Rm12,33K. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 21. Cho m¸y biÕn ¸p ba pha, cã P 0=86KW, U 1®m=6,7KV, s¬ cÊp nèi h×nh , tÝnh ®iÖn trë nh¸nh tõ ho¸ R m: a. Rm0,374. b. Rm0,374K. c. Rm1,563K. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 22. Cho m¸y biÕn ¸p ba pha, cã P 0=86KW, U 1®m=6,7KV, s¬ cÊp nèi h×nh , tÝnh ®iÖn trë nh¸nh tõ ho¸ R m: a. Rm1,565K. b. Rm1,198K. c. Rm2,130K. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 23. Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n nhÊt vÒ cÊu t¹o cña hai cuén d©y: s¬ cÊp vµ thø cÊp m¸y biÕn dßng ®iÖn, ®ã lµ: a. Sè vßng d©y cña cuén d©y s¬ cÊp lín h¬n sè vßng d©y cña cuén thø cÊp. b. Sè vßng d©y cña cuén d©y s¬ cÊp Ýt h¬n sè vßng d©y cña cuén thø cÊp. c. Sè vßng d©y cña cuén d©y s¬ cÊp b»ng sè vßng d©y cña cuén thø cÊp. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo ®óng. 24. Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n nhÊt vÒ cÊu t¹o cña hai cuén d©y: s¬ cÊp vµ thø cÊp m¸y biÕn dßng ®iÖn, ®ã lµ: a. TiÕt diÖn cña d©y quÊn s¬ cÊp to h¬n tiÕt diÖn cña d©y q uÊn thø cÊp. b. TiÕt diÖn cña d©y quÊn s¬ cÊp nhá h¬n tiÕt diÖn cña d©y quÊn thø cÊp. c. TiÕt diÖn cña d©y quÊn s¬ cÊp b»ng tiÕt diÖn cña d©y quÊn thø cÊp. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo ®óng. 25. Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n nhÊt vÒ cÊu t¹o cña hai cuén d©y: s¬ c Êp vµ thø cÊp m¸y biÕn ®iÖn ¸p, ®ã lµ: a. TiÕt diÖn cña d©y quÊn s¬ cÊp to h¬n tiÕt diÖn cña d©y quÊn thø cÊp. b. TiÕt diÖn cña d©y quÊn s¬ cÊp nhá h¬n tiÕt diÖn cña d©y quÊn thø cÊp. c. TiÕt diÖn cña d©y quÊn s¬ cÊp b»ng tiÕt diÖn cña d©y quÊn thø cÊp. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo ®óng. 25. Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n nhÊt vÒ cÊu t¹o cña hai cuén d©y: s¬ cÊp vµ thø cÊp m¸y biÕn ®iÖn ¸p, ®ã lµ: a. Sè vßng d©y cña cuén d©y s¬ cÊp lín h¬n sè vßng d©y cña cuén thø cÊp. b. Sè vßng d©y cña cuén d©y s¬ cÊp Ýt h¬n sè vßng d©y cña cuén thø cÊp. c. Sè vßng d©y cña cuén d©y s¬ cÊp b»ng sè vßng d©y cña cuén thø cÊp. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo ®óng. 26. M¸y biÕn ¸p tù ngÉu gièng m¸y biÕn ¸p th­êng ë ®iÓm: a. TÇn sè dßng ®iÖn s¬ cÊp b»ng tÇn sè dßng ®iÖn thø cÊp. b. Lµm viÖc dùa trªn nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ. c. C¶ hai ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. d. C¶ hai ®¸p ¸n a, b ®Òu sai. 27. M¸y biÕn ¸p tù ngÉu kh¸c m¸y biÕn ¸p th­êng ë ®iÓm: a. Cã hai cuén d©y ®éc lËp nhau. b. Cã mét cuén d©y, cuén nµy lµ mét phÇn cña cuén kia. c. C¶ hai ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. d. C¶ hai ®¸p ¸n a, b ®Òu sai. 28. M¸y biÕn ¸p lß kh¸c m¸y biÕn ¸p th­êng ë ®iÓm nµo d­íi ®©y: a. Cã hai cuén d©y ®éc lËp nhau. b. Cã mét cuén d©y, cuén nµy lµ mét phÇn cña cuén kia. c. Cã dung l­îng, kÝch th­íc vµ khèi l­îng lín h¬n rÊt nhiÒu so víi m¸y biÕn ¸p th­êng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong ba ®¸p ¸n trªn. 29. M¸y biÕn ¸p lß th­êng dïng ë ®©u? a. Trong c¸c hÖ thèng ®iÖn lùc. b. Trong c¸c hÖ thèng t«i luyÖn kim lo¹i. c. Trong c¸c hÖ thèng truyÒn ®éng cã c«ng suÊt lín. d. Trong tÊt c¶ c¸c hÖ thèng trªn. 30.Trong c¸c hÖ thèng ®iÖn lùc cao ¸p ng­ê i ta cã th­êng sö dông m¸y biÕn ¸p tù ngÉu kh«ng? a. Th­êng xuyªn. b. Kh«ng. c. Tuú tr­êng hîp cô thÓ. Ch­¬ng 2. M¸y §iÖn kh«ng ®ång bé (36 c©u) 1.§èi víi hai ®éng c¬ kh«ng ®ång bé cã cïng mét c«ng suÊt, cïng mét gi¸ trÞ ®iÖn ¸p th× gi¸ tiÒn ®éng c¬ cã tèc ®é quay cao . . . so víi gi¸ tiÒn ®éng c¬ cã tèc ®é thÊp. a.lín h¬n. b.nhá h¬n. c. b»ng. d. ý kiÕn kh¸c. 2. §éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha, nÕu l ­íi ®iÖn bÞ mÊt mét pha (thÝ dô nh­ ®øt cÇu ch×) th× chiÒu quay cña ®éng c¬ so víi chiÒu quay tr ­íc khi mÊt pha lµ . . . a. cïng chiÒu. b. ng­îc chiÒu. 3.Dïng thiÕt bÞ ®æi nèi - ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé th× dßng ®iÖn pha khi khëi ®éng nèi  b»ng . . . lÇn dßng ®iÖn trong tr­ êng hîp nèi . a.1/3. b. 3 . c. 1 . 3 a. 3. 4.§éng c¬ kh«ng ®ång bé 380/220V nèi /, ®èi víi líi ®iÖn 3 pha ë ViÖt Nam khi khëi ®éng vµ lµm viÖc b×nh th­êng cã thÓ nèi: a. . b.. c. hoÆc . 5.Ng­êi ta gäi ®éng c¬ 3 pha r«to d©y quÊn vµ ®éng c¬ r«to lång sãc lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, v× khi lµm viÖc b×nh th­êng cã: a.n > n1. b.n < n1. c.n = n1. d.n  n1. 6.Muèn ®æi chiÒu ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ch¹y tô th× lµm thÕ nµo? a.§æi chiÒu cña tô. b.§æi chiÒu tõ tr­êng quay. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 7.§éng c¬ ®iÖn mét pha ch¹y tô dïng trong m¸y giÆt gia ®×nh, cuén chÝnh cã w 1 vßng d©y vµ cuén phô cã w 2 vßng d©y, víi: a.w1< w2 b.w 1>w2 c.w1= w2 d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 8.§éng c¬ ®iÖn mét pha ch¹y tô, nÕu gäi R 1 lµ ®iÖn trë cña cuén chÝnh, R 2 lµ ®iÖn trë cña cuén phô th× th«ng th­êng: a.R1 > R2. b.R1 < R2. c.R1 = R2. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 9.Tõ tr­êng trong d©y quÊn ba pha lµ tõ tr ­êng g× ? a.Tõ tr­êng ®Ëp m¹ch. b.Tõ tr­êng quay. c.C¶ hai thµnh phÇn trªn. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 10.Tõ tr­êng trong d©y quÊn mét pha lµ tõ tr ­êng g×? a.Tõ tr­êng ®Ëp m¹ch. b.Tõ tr­êng quay. c.C¶ hai thµnh phÇn trªn. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 11.Mét qu¹t trÇn, kh«ng khëi ®éng ® ­îc, nh­ng nÕu quay lÊy ®µ th× cã thÓ quay ®­îc, do: a.Tô ®iÖn C bÞ háng. b.Cuén d©y phô bÞ ®øt hoÆc tiÕp xóc kÐm. c.Ýt nhÊt mét trong hai nguyªn nh©n trªn. d.C¶ hai nguyªn nh©n trªn. 12.Cã mét qu¹t trÇn b»ng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha kiÓu tô ®iÖn, sau khi quÊn l¹i cho ch¹y thö th× ph¸t hiÖn qu¹t quay ng ­îc. Söa ch÷a b»ng c¸ch ®Êu tô ®iÖn sang phÝa ®Çu d©y kh¸c cña cuén khëi ®éng (cuén phô) th× qu¹t quay thuËn nh ­ng tèc ®é chËm, l­îng giã Ýt, do: a.§Êu tô C sang cuén chÝnh. b.§¶o chiÒu tô C. c.C¶ hai nguyªn nh©n trªn. d.Kh«ng cã nguyªn nh©n nµo trong hai nguyªn nh©n trªn. 13. Gäi n 1 lµ tèc ®é ®ång bé, n lµ tèc ®é quay cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha, s lµ hÖ sè tr ­ît, ta cã: n  n1 n n  n1 b. s  n1 n n c. s  1 n1 n n d. s  1 n a. s  14.§èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha, gäi s lµ hÖ sè tr ­ît, f lµ tÇn sè dßng ®iÖn Stato, f 2 lµ tÇn sè dßng ®iÖn R«to, ta cã: a. f  s. f 2 b. f 2  s. f c. s  f . f 2 d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 15.NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b»ng c¸ch gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo Stato ®i 3 lÇn trÞ sè ®Þnh møc, th× m« men khëi ®éng gi¶m ®i p lÇn. Víi: a. p = 9. b. p = 3 . 1 9 1 d. p  . 3 c. p  . 16. NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b»ng c¸ch gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo Stato ®i 4 lÇn trÞ sè ®Þnh møc, th× dßng ®i Ön pha R«to khi khëi ®éng gi¶m ®i q lÇn. Víi: a. q = 2 . b. q = 1 . 4 c. q = 4. d. q = 1 . 2 17. NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b»ng c¸ch gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo Stato sè ®Þnh møc, th× dßng ®iÖn pha R«to khi khëi ®éng t¨ng lªn q lÇn. Víi: a. q = 3 . b. q = 3 . 3 lÇn trÞ 1 . 3 1 d. q = . 3 c. q = 18. NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b»ng c¸ch gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo Stato sè ®Þnh møc, th× m« men khëi ®éng t¨ng lªn p lÇn. Víi: a. p = 3. b. p = 3 . 3 lÇn trÞ 1 . 3 1 d. p = . 3 c. p = 19.NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b»ng c¸ch gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt v µo Stato 3 lÇn trÞ sè ®Þnh møc, th× dßng ®iÖn pha R«to khi khëi ®éng gi¶m ®i q lÇn. Víi: a. q = 3 . b. q = 3 . 1 . 3 1 d. q = . 3 c. q = 20. NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b»ng c¸ch gi¶ m ®iÖn ¸p ®Æt vµo Stato 2 lÇn trÞ sè ®Þnh møc, th× dßng ®iÖn pha R«to khi khëi ®éng t¨ng lªn q lÇn. Víi: a. q = 2 . b. q = 2 . c. q = d. q = 1 . 2 1 2 . 21. NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b»ng c¸ch gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo Stato 2 lÇn trÞ sè ®Þnh møc, th× m«men khëi ®éng t¨ng lªn q lÇn. Víi: 1 . 4 b. q = 2 . a. q = c. q = 2 d. q = 1 . 2 22. . NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b »ng c¸ch gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo Stato 9 lÇn trÞ sè ®Þnh møc, th× m«men khëi ®éng gi¶m ®i q lÇn. Víi: a. q = 1 . 3 b. q = 81. c. q = 9 . d. q = 1 . 81 23. NÕu khëi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha b»ng c¸ ch gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo Stato 9 lÇn trÞ sè ®Þnh møc, th× dßng ®iÖn pha R«to khi khëi ®éng gi¶m ®i p lÇn. Víi: a. p = 1 . 9 b. p = 81. c. p = 9 . d. p = 1 . 81 24. §éng c¬ cã ký hiÖu nµo sau ®©y cã thÓ h¹n chÕ dßng ®iÖn khëi ®éng theo ph­¬ng ph¸p ®æi nèi /: a. /-380/220V. b. /-660/380V. c. C¶ hai ®éng c¬. d. Kh«ng cã ®éng c¬ nµo. 25.§éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha, lóc ®ang quay mµ mÊt nguån mét pha th×… a. ®éng c¬ vÉn quay. b. ®éng c¬ dõng. c. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. d. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. 26. §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha, khi ch­a quay mµ cÊp ®iÖn cho 2 pha th×… a. ®éng c¬ quay ®­îc. b. ®éng c¬ kh«ng quay ®­îc. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 27. Dßng ®iÖn khëi ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha R«to lång sãc lóc cã t¶i lín h¬n dßng ®iÖn khëi ®éng cña nã khi kh«ng t¶i. §iÒu nµy ®óng hay sai. a. §óng. b. Sai. c. Tuú tr­êng hîp cô thÓ. 28. Dßng ®iÖn d©y cña d©y quÊn Stato khi nèi  lín gÊp q lÇn dßng ®iÖn d©y Stato khi nèi . Víi: a. q= 3 1 3 b. q= c. q=3 d. q= 1 3 29. T¹i sao ®èi víi c¸c xe cÈu trong x­ëng vµ xe cÈu l­u ®éng, ng­êu ta th­êng dïng ®éng c¬ kiÓu d©y quÊn. a. Cã kh¶ n¨ng gi¶m nhá dßng khëi ®éng nhê vµo viÖc nèi tiÕp ®iÖn trë vµo m¹ch R«to. b. T¨ng ®­îc m«men khëi ®éng. c. Kh¶ n¨ng ®iÒu tèc ®­îc mÒm m¹i . d. C¶ ba ®¸p ¸n trªn. 30. Khi Stato ®­îc c¾t khái l­íi ®iÖn, nÕu nh­ m¹ch R«to bÞ hë th× cã g× nguy hiÓm x¶y ra kh«ng? a. X¶y ra hiÖn t­îng qu¸ ¸p ë Stato. b. X¶y ra hiÖn t­îng qu¸ ¸p ë R«to. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 31. Cã thÓ dïng bé biÕn trë khëi ®éng cña ®éng c¬ R«to d©y quÊn ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é ®­îc kh«ng. a. Kh«ng ®­îc. b. Cã ®­îc. c. Tuú tr­êng hîp cô thÓ. 32. T¹i sao m¸y khoan tay l¹i dïng ®éng c¬ xoay chiÒu mét pha kÝch tõ nèi tiÕp? a. Cã ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh mÒm. b. Cã kh¶ n¨ng chÞu qu¸ t¶i lín. c. Nguån ®iÖn xoay chiÒu mét pha rÊt phæ biÕn. d. C¶ ba nguyªn nh©n trªn. 33. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha R«to lång sãc muèn ®Êu vµo l­íi ®iÖn mét pha th× ph¶i lµm g×? a. Nèi nèi tiÕp ba cuén d©y Stator thµnh cuén d©y mét pha , råi ®Êu vµo nguån mét pha. b. Nèi nèi tiÕp hai trong ba cuén d©y Stator thµnh cuén d©y mét pha, cuén cßn l¹i nèi nèi tiÕp víi tô, sau ®ã nèi song song hai phÇn nµy víi nguån mét pha. c. C¶ hai ph­¬ng ph¸p trªn ®Òu ®óng. d. C¶ hai ph­¬ng ph¸p a, b ®Òu sai. 34. §iÒu chØnh tèc ®é cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé R«to lång sãc b»ng ph­¬ng ph¸p thay ®æi ®iÖn trë phô m¾c nèi tiÕp vµo m¹ch Stator chØ cã thÓ ®iÒu chØnh… a. Trªn tèc ®é c¬ b¶n. b. D­íi tèc ®é c¬ b¶n. c. B»ng tèc ®é c¬ b¶n. d. C¶ ba ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. 35. §iÒu chØnh tèc ®é cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé R«to d©y quÊn b»ng ph­¬ng ph¸p thay ®æi ®iÖn trë phô m¾c nèi tiÕp vµo m¹ch R«to chØ cã thÓ ®iÒu chØnh… a. B»ng tèc ®é c¬ b¶n. b. Trªn tèc ®é c¬ b¶n. c. D­íi tèc ®é c¬ b¶n. d. C¶ ba ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. 36. Trong tr­êng hîp nµo sau ®©y, ®éng c¬ kh«ng ®ång bé sÏ thùc hiÖn h·m t¸i sinh: a. Dïng mét ®éng c¬ s¬ cÊp quay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé víi tèc ®é lín h¬n tèc ®é ®ång bé. b. Dïng mét ®éng c¬ s¬ cÊp quay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé víi tèc ®é nhá h¬n tèc ®é ®ång bé. c. Dïng mét ®éng c¬ s¬ cÊp quay ®éng c¬ k h«ng ®ång bé víi tèc ®é b»ng tèc ®é ®ång bé. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. Ch­¬ng 3. M¸y §iÖn §ång bé (7 c©u) 1.§éng c¬ ®ång bé cã: a. D©y quÊn ba pha (Stato) ®­îc nèi víi l­íi ®iÖn xoay chiÒu ba pha vµ d©y quÊn kÝch tõ (R«to) ®­îc nèi víi nguån 1 chiÒu hoÆc ®­îc lµm b»ng nam ch©m vÜnh cöu. b. D©y quÊn ba pha (Stato) ®­îc nèi víi l­íi ®iÖn xoay chiÒu ba pha vµ d©y quÊn kÝch tõ (R«to) còng ®­îc nèi víi l­íi ®iÖn xoay chiÒu 3 pha. c. D©y quÊn ba pha (Stato) ®­îc nèi víi l­íi ®iÖn xoay chiÒu ba pha vµ d©y quÊn kÝch tõ (R«to)®­îc nèi ng¾n m¹ch. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 2.§éng c¬ ®ång bé ®­îc khëi ®éng: a. Gièng y nh­ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. b. Qua 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1, gièng nh­ khëi ®éng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. Giai ®o¹n 2: khi tèc ®é ®¹t kho¶ng 95 98% so víi tèc ®é ®ång bé th× ®ã ng nguån cho phÇn kÝch tõ ®Ó ®­a tèc ®é lªn ®ång bé. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo ®óng. 3.H·m ®éng n¨ng ®éng c¬ ®ång bé x¶y ra khi: a. §éng c¬ ®ang quay c¾t phÇn Stato ra khái l­íi ®iÖn xoay chiÒu, vµ khÐp kÝn nã qua ®iÖn trë h·m, kÝch tõ vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. b. §éng c¬ ®ang quay c¾t phÇn Stato vµ R«to ra khái nguån ®iÖn, vµ khÐp kÝn nã qua ®iÖn trë h·m. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 4. §éng c¬ b­íc cã cÊu t¹o gièng: a. §éng c¬ ®ång bé. b. §éng c¬ §iÖn mét chiÒu kh«ng tiÕp xóc. c. C¶ hai ®éng c¬ trªn. d. Kh«ng cã lo¹i nµo trong hai lo¹i trªn. 5. §éng c¬ b­íc th­êng ®­îc øng dông ë ®©u  a. Trong m¸y tÝnh ®iÖn tö. b. Trong c¸c hÖ truyÒn ®éng rêi r¹c. c. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. d. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. 6. §éng c¬ ®ång bé th­êng ®­îc øng dông ë ®©u? a. Trong c¸c hÖ thèng truyÒn ®éng cã c«ng suÊt bÐ. b. Trong c¸c hÖ thèng truyÒn ®éng rêi r¹c. c. Trong c¸c hÖ thèng truyÒn ®éng c«ng suÊt lín. d. Trong tÊt c¶ c¸c hÖ thèng truyÒn ®éng trªn. 7. §éng c¬ ®ång bé lµ ®éng c¬ cã: a. Tèc ®é quay cña ®éng c¬ nhá h¬n tèc ®é quay cña tõ tr ­êng. b. Tèc ®é quay cña ®éng c¬ lín h¬n tèc ®é quay cña tõ tr­êng. c. Tèc ®é quay cña ®éng c¬ b»ng tèc ®é quay cña tõ tr­êng. d. ý kiÕn kh¸c c¸c ý kiÕn trªn. Ch­¬ng 4. M¸y §iÖn mét chiÒu (26 c©u) 1. Khi khëi ®éng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp, tèt nh Êt chóng ta thao t¸c theo thø tù nh­ sau: a. Tr­íc tiªn cÊp nguån cho cuén d©y kÝch tõ sau ®ã míi cÊp nguån cho cuén d©y phÇn øng cña ®éng c¬. b. §ång thêi cÊp nguån cho cuén kÝch tõ vµ phÇn øng. c. CÊp nguån cho cuén d©y phÇn øng sau ®ã míi cÊp nguån cho cuén d ©y kÝch tõ. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 2. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp cã d¹ng nh ­ sau: Uu Ru  M K K 2 Uu R  Rkt b.    u KK kt KK kt M a.   Uu Ru  M K K 2 Uu R  Rkt d.    u KK kt KK kt M c.   3. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp cã d¹ng nh ­ sau: Uu Ru  M K K 2 U R R b.   u  u 2kt M K  K  a.   Uu Ru  M K K 2 U R R d.   u  u 2kt M K K  c.   4. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song cã d¹ng nh ­ sau: Uu Ru  M K K 2 U R R b.   u  u 2kt M K  K  Uu Ru c.    M K K 2 U R R d.   u  u 2kt M K  K  a.   5. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp cã d¹ng nh ­ sau: Uu Ru  M K K 2 Uu R  Rkt b.    u KK kt I u KK kt Uu R  Rkt c.    u KK kt I u KK kt a.   d.   Uu Ru  M K K 2 6. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song cã d¹ng nh ­ sau: U u Ru  Rkt  M K K 2 U R b.   u  u I u K K  U R c.   u  u I u K K  U R  Rkt d.   u  u I K  u K a.   7. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ ®iÖn cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp cã d¹ng nh ­ sau: U u Ru  Rkt  I K  u K U R b.   u  u I u K K  U R c.   u  u I u K K  a.   d.   U u Ru  Rkt  I K  u K 8. Khi ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song, cã thÓ dïng ph­ ¬ng ph¸p nèi thªm ®iÖn trë phô vµo phÇn øng hoÆc lµm thay ®æi dßng ®iÖn kÝch tõ. Nh­ ng ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ: a. Nèi thªm ®iÖn trë phô vµo m¹ch phÇn øng. b. Lµm thay ®æi trÞ sè dßng ®iÖn kÝch tõ. c. KÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ph¸p trªn. d. Kh«ng cã ph­¬ng ¸n ®óng. 9.Khi thay ®æi chiÒu quay cña ®éng c¬ mét chiÒu ng ­êi ta cã thÓ thay ®æi chiÒu dßng ®iÖn kÝch tõ hoÆc ®æi chiÒu dßng ®iÖn phÇn øng. Nh­ ng ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ: b. §æi chiÒu dßng ®iÖn kÝch tõ. c. §æi chiÒu dßng ®iÖn phÇn øng. c.KÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ph¸p trªn. d.Kh«ng cã ph­¬ng ¸n ®óng. 10.§íi víi §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp th× . . . a. Cã thÓ vËn hµnh kh«ng t¶i. b. Kh«ng thÓ vËn hµnh kh«ng t¶i. 11.M¾c thªm vµo m¹ch phÇn øng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp mét ®iÖn trë phô cã gi¸ trÞ b»ng 2 lÇn ®iÖn trë phÇn øng th× dßng ®iÖn phÇn øng khi khëi ®éng t¨ng … lÇn. a. 3 . 1 3 b. c. 3 d. 1 3 12.M¾c thªm vµo m¹ch phÇn øng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp mét ®iÖn trë phô cã gi¸ trÞ b»ng 5 lÇn ®iÖn trë phÇn øng th× dßng ®iÖn phÇn øng khi khëi ®éng gi¶m ®i … lÇn. a. 5 . 1 5 b. c. 5 d. 1 5 13.M¾c thªm vµo m¹ch phÇn øng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp mét ®iÖn trë phô cã gi¸ trÞ b»ng 8 lÇn ®iÖn trë phÇn øng th× dßng ®iÖn phÇn øng khi khëi ®éng t¨ng … lÇn. a. 1 . 8 1 8 b. c. 8 d. 8 14. Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song ®i 3 lÇn so víi gi¸ trÞ ®Þnh møc th× m« men khëi ®éng gi¶m ®i … lÇn. a. 3 . 1 3 b. c. 3 d. 1 3 15. Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song ®i 9 lÇn so víi gi¸ trÞ ®Þnh møc th× m« men khëi ®éng gi¶m ®i … lÇn. a. 3 1 9 1 c. 3 b. d. 9 16. Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song ®i 20 lÇn so víi gi¸ trÞ ®Þnh møc th× m« men khëi ®éng l¨ng lªn … lÇn. a. 20 b. c. 1 20 1 20 d. 20 17. Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song ®i 25 lÇn so víi gi¸ trÞ ®Þnh møc th× m« men khëi ®éng gi¶m ®i … lÇn. 1 25 1 b. 5 a. c. 5 d. 25 18.H·m ®éng n¨ng kÝch tõ ®éc lËp ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lË p x¶y ra khi: a. §éng c¬ ®ang quay, c¾t c¶ phÇn øng vµ phÇn kÝch tõ ra khái nguån mét chiÒu råi ®ãng vµo mét ®iÖn trë h·m. b. §éng c¬ ®ang quay, c¾t phÇn øng ra khái l íi ®iÖn mét chiÒu vµ khÐp kÝn m¹ch qua mét ®iÖn trë h·m, kÝch tõ vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. c.§éng c¬ ®ang quay, ®ãng vµo phÇn øng mét ®iÖn trë phô ®ñ lín. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 19.H·m ng­îc ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp x¶y ra khi: a. §éng c¬ ®ang quay, ®ãng vµo phÇn øng mét ®iÖn trë phô ®ñ lín. b. §éng c¬ ®ang quay, ®¶o chiÒu ®iÖn ¸p cÊp vµo phÇn øng, kÝch tõ vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. c. §éng c¬ ®ang quay, ®¶o chiÒu ®iÖn ¸p cÊp vµo phÇn kÝch tõ, phÇn øng vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. d. C¶ 3 ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. 20. H·m ng­îc ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song x¶y ra khi: a. §éng c¬ ®ang quay, ®ãng vµo phÇn øng mét ®iÖn trë phô ®ñ lín. b. §éng c¬ ®ang quay, ®¶o chiÒu ®iÖn ¸p cÊp vµo phÇn øng, kÝch tõ vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. c. §éng c¬ ®ang quay, ®¶o chiÒu ®iÖn ¸p cÊp vµo phÇn kÝch tõ, phÇn øng vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. d. C¶ 3 ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. 21. H·m t¸i sinh ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu x¶y ra khi: a. §éng c¬ ®ang quay, ®¶o chiÒu ®iÖn ¸p cÊp vµo phÇn øng, kÝch tõ vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. b. §éng c¬ ®ang quay, ®¶o chiÒu ®iÖn ¸p cÊp vµo phÇn kÝch tõ, phÇn øng vÉn gi÷ nguyªn nh­ cò. c. Tèc ®é quay cña ®éng c¬ lín h¬n tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 22. T¹i sao xe ®iÖn chë kh¸ch trong thµnh phè l¹i th­êng dïng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp? a. TÝnh n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é tèt. b. M«men khëi ®éng lín. c. §Æc tÝnh c¬ mÒm m¹i, tr¸nh ®­îc t× nh tr¹ng qu¸ t¶i. d. C¶ ba lý do trªn. 23. Khi m¾c thªm ®iÖn trë phô vµo m¹ch kÝch tõ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp th×: a. Tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng kh«ng thay ®æi. b. Dßng ®iÖn khëi ®éng kh«ng thay ®æi. c. M«men khëi ®éng kh«ng thay ®æi. d. C¶ ba th«ng sè trªn ®Òu kh«ng thay ®æi. 24. Khi m¾c thªm ®iÖn trë phô vµo m¹ch phÇn øng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp th×: a. Dßng ®iÖn khëi ®éng kh«ng thay ®æi. b. M«men khëi ®éng kh«ng thay ®æi. c. Tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng kh«ng thay ®æi. d. C¶ ba th«ng sè trªn ®Òu kh«ng thay ®æi. 25. Khi gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo m¹ch kÝch tõ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp th×: a. Tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng kh«ng thay ®æi. b. M«men khëi ®éng kh«ng thay ®æi. c. Dßng ®iÖn khëi ®éng kh«ng thay ®æi. d. C¶ ba th«ng sè trªn ®Òu kh«ng thay ®æi. 26. Khi gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo m¹ch phÇn øng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp th×: a. Dßng ®iÖn khëi ®éng kh«ng thay ®æi. b. M«men khëi ®éng kh«ng thay ®æi. c. Tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng kh«ng thay ®æi. d. C¶ ba th«ng sè trªn ®Òu thay ®æi. Ch­¬ng 5. c¬ cÊu §iÖn tõ (9 c©u) 1.C¬ cÊu ®iÖn tõ mét chiÒu cã: a.M¹ch tõ ®­îc lµm b»ng thÐp khèi, cuén d©y to vµ ng¾n. b.M¹ch tõ ®­îc lµm b»ng thÐp l¸, cuén d©y to vµ ng¾n. c.M¹ch tõ ®­îc lµm b»ng thÐp khèi, cuén d©y nhá vµ cao. d.M¹ch tõ ®­îc lµm b»ng thÐp l¸, cuén d©y nhá vµ ng¾n. 2.C¬ cÊu ®iÖn tõ xoay chiÒu cã: a.M¹ch tõ ®­îc lµm b»ng thÐp khèi, cuén d©y to vµ ng¾n. b.M¹ch tõ ®­îc lµm b»ng thÐp l¸, cuén d©y to vµ ng¾n. c.M¹ch tõ ®­îc lµm b»ng thÐp khèi, cuén d©y nhá vµ cao. d.M¹ch tõ ®­îc lµm b»ng thÐp l¸, cuén d©y nhá vµ ng¾n. 3. C¬ cÊu ®iÖn tõ mét chiÒu lµ c¬ cÊu ®iÖn tõ cã: a. Nguån cung cÊp cho cuén hót lµ nguån xoay chiÒu. b. Nguån cung cÊp cho cuén hót lµ nguån ¸p. c. Nguån cung cÊp cho cuén hót lµ nguån dßng. d. Nguån cung cÊp cho cuén hót lµ nguån mét chi Òu. 4. C¬ cÊu ®iÖn tõ xoay chiÒu lµ c¬ cÊu ®iÖn tõ cã: a. Nguån cung cÊp cho cuén hót lµ nguån xoay chiÒu. b. Nguån cung cÊp cho cuén hót lµ nguån mét chiÒu. c. Nguån cung cÊp cho cuén hót lµ nguån dßng. d. Nguån cung cÊp cho cuén hót lµ nguån ¸p. 5. C¬ cÊu ®iÖn tõ m¾c nèi tiÕp lµ c¬ cÊu ®iÖn tõ cã: a. Cuén d©y ®­îc cÊp bëi nguån dßng. b. Cuén d©y ®­îc cÊp bëi nguån ¸p. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 6. C¬ cÊu ®iÖn tõ m¾c song song lµ c¬ cÊu ®iÖn tõ cã: a. Cuén d©y ®­îc cÊp bëi nguån dßng. b. Cuén d©y ®­îc cÊp bëi nguån ¸p. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 7. Khi tÝnh to¸n c¬ cÊu ®iÖn tõ, cÇn tÝnh to¸n c¸c th«ng sè nµo sau ®©y: a. ChiÒu dµi vµ tiÕt diÖn m¹ch tõ. b. ChiÒu dµi vµ tiÕt diÖn d©y dÉn. c. Lo¹i vËt liªu lµm m¹ch tõ vµ d©y dÉn. d. TÊt c¶ c¸c th«ng sè trªn. 8.C¬ cÊu ®iÖn tõ mét chiÒu cã thÓ m¾c vµo nguån xoay chiÒu cã cïng ®iÖn ¸p ®­îc kh«ng? a. Cã thÓ. b. Kh«ng thÓ. 9. C¬ cÊu ®iÖn tõ nèi tiÕp cã thÓ m¾c song song víi l­íi ®iÖn ®­îc kh«ng? a. K«ng thÓ. b. Cã thÓ. Ch­¬ng 6. khÝ cô ®iÖn b¶o vÖ (17 c©u) 1.§Ó b¶o vÖ sù cè qu¸ t¶i dµi h¹n, th ­êng dïng: a.CÇu ch×. b.CÇu dao. c.R¬le nhiÖt. d.R¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i. 2.§Ó b¶o vÖ sù cè ng¾n m¹ch, ng ­êi ta kh«ng dïng thiÕt bÞ nµo a. CÇu ch×. b. ¸pt«m¸t. c.R¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i. d. C¶ 3 thiÕt bÞ trªn. 3. Khi tÝnh chän cÇu ch× ph¶i dùa vµo c¸c th«ng sè nµo  a. TrÞ sè dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¶y. b.TrÞ sè dßng ®iÖn nãng ch¶y cña d©y ch¶y. c.C¶ hai ®¸p ¸n trªn. d.Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo. 4. Khi tÝnh chän r¬le nhiÖt ph¶i dùa vµo c¸c th«ng sè nµo  a. Dßng ®iÖn ®Þnh møc ®i qua sîi ®èt. b. Dßng ®iÖn t¸c ®éng cña sîi ®èt. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 5. B¶n chÊt cña sù cè ng¾n m¹ch: a. Dßng ®iÖn t¨ng ®ét ngét. b. Dßng ®iÖn ®­îc khÐp kÝn nh­ng kh«ng qua t¶i. c. C¶ hai ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 6. B¶n chÊt cña sù cè qu¸ t¶i dµi h¹n: a. Dßng ®iÖn thùc tÕ ®i trong m¹ch b»ng kho¶ng (1.2 1.4) I ®m nh­ng duy tr× trong mét kho¶ng thêi gian dµi ®ñ ®Ó lµm h­ háng thiÕt bÞ ®iÖn. b. Dßng ®iÖn thùc tÕ ®i trong m¹ch b»ng kho¶ng (2.0 2.5) I ®m nh­ng duy tr× trong mét kho¶ng thêi gian dµi ®ñ ®Ó lµm h­ háng thiÕt bÞ ®iÖn. c. Dßng ®iÖn t¨ng ®ét ngét. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 7. B¶n chÊt cña sù cè qu¸ t¶i ng¾n h¹n: a. Dßng ®iÖn thùc tÕ ®i trong m¹ch b»ng kho¶ng (1.2 1.4) I ®m nh­ng duy tr× trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n. b. Dßng ®iÖn thùc tÕ ®i trong m ¹ch b»ng kho¶ng (2.02.5) I ®m duy tr× trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n nh­ng ®ñ ®Ó lµm h­ háng thiÕt bÞ ®iÖn. c. Dßng ®iÖn t¨ng ®ét ngét d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 8. CÇu ch× cã thÓ b¶o vÖ ®­îc nh÷ng sù cè nµo d­íi ®©y: a. Ng¾n m¹ch. b. Qu¸ t¶i dµi h¹n. c. Qu¸ t¶i ng¾n h¹n. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 9. §Ó b¶o vÖ sù cè qu¸ t¶i ng¾n h¹n, th ­êng dïng: a.CÇu ch×. b.¸pt«m¸t. c.R¬le nhiÖt. d.R¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i. 10.Khi tÝnh chän ¸pt«m¸t ph¶i dùa vµo th«ng sè nµo? a. b. c. d. Dßng ®iÖn ®Þnh møc ®i qua tiÕp ®iÓm. Dßng ®iÖn t¸c ®éng cña ¸pt«m¸t. §iÖn ¸p ®Þnh møc ®Æt trªn tiÕp ®iÓm. C¶ 3 th«ng sè trªn. 11. ¸pt«m¸t lµ khÝ cô ®iÖn… a. ®iÒu khiÓn tõ xa. b. b¶o vÖ. c. ®iÒu khiÓn b»ng tay. d. C¶ 3 ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. 12. §Ó b¶o vÖ mét ®éng c¬ ®iÖn ba pha khái sù cè ng¾n m¹ch ph¶i cÇn: a. 1 cÇu ch×. b. 2 cÇu ch×. c. Aptomat 1pha 2cùc. d. Aptomat 3pha 3cùc. 13. §Ó b¶o vÖ mét ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp khái sù cè ng¾n m¹ch, cÇn dïng: a. 2 cÇu ch×, trong ®ã mét cÇu ch× b¶o vÖ m¹ch phÇn øng vµ cÇu ch× cßn l¹i b¶o vÖ m¹ch kÝch tõ. b. 1 Aptom¸t b¶o vÖ phÇn øng. c. 1 Aptom¸t b¶o vÖ phÇn kÝch tõ. d. 2 Ap t«m¸t: 1 Ap t«m¸t b¶o vÖ kÝch tõ vµ Ap t«m¸t cßn l¹i sÏ b¶o vÖ phÇn øng. 14. §Ó b¶o vÖ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu khái sù cè qu¸ t¶i dµi h¹n chØ cÇn dïng: a. 1R¬le nhiÖt cã 1 sîi ®èt. b. 2R¬le nhiÖt cã 1 sîi ®èt. c. 1 R¬le nhiÖt cã 3 sîi ®èt. d. C¶ ba ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. 15. . §Ó b¶o vÖ ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé ba pha khái sù cè qu¸ t¶i dµi h¹n chØ cÇn dïng: a. 1R¬le nhiÖt cã 1 sîi ®èt. b. 2R¬le nhiÖt cã 1 sîi ®èt. c. 1 R¬le nhiÖt cã 3 sîi ®èt. d. C¶ ba ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng. 16. Cã mét R¬le nhiÖt 3 sîi ®è t, cã dßng ®Þnh møc ®i qua sîi ®èt lµ 4,5A. Hái nã cã thÓ dïng ®Ó b¶o vÖ tèt nhÊt cho phô t¶i lµ §éng c¬ K§B ba pha r«to d©y quÊn (víi U 1®m =380V) nµo sau ®©y: a. cã P®m=1,6KW, ®m=89%, cos®m=0,85. b. cã P®m=16KW, ®m=85%, cos®m=0,95. c. cã P®m=0,16KW, ®m=95%, cos®m=0,85. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n trªn. 17. Mét cÇu ch× cã dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¶y b»ng ®ång lµ 15 A, hái cã thÓ b¶o vÖ tèt nhÊt cho phô t¶i cã dßng ®Þnh møc nµo sau ®©y: a. 12A. b. 10A. c. 8A. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng trong ba ®¸p ¸n trªn. Ch­¬ng 7. khÝ cô ®iÖn ®iÒu khiÓn tõ xa (25 c©u) 1.Cuén hót cña r¬le xoay chiÒu cã thÓ m¾c vµo nguån mét chiÒu cã cïng trÞ sè ®iÖn ¸p nÕu: a. M¾c nèi tiÕp cuén hót víi mét ®iÖn trë ®ñ lín. b. M¾c song song cuén hót víi mét ®iÖn trë ®ñ lín. c. C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 2. Cuén hót cña c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu cã thÓ m¾c vµo nguån mét chiÒu cã cïng trÞ sè ®iÖn ¸p nÕu: i. M¾c nèi tiÕp cuén hót víi mét ®iÖn trë ®ñ lín. ii. M¾c song song cuén hót víi mét ®iÖn trë ®ñ lín. c.C¶ hai ®¸p ¸n ®Òu ®óng. d.Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 3.Cuén hót cña c«ng t¾c t¬ mét chiÒu cã thÓ m¾c vµo nguån xoay chiÒu cã cïng trÞ sè ®iÖn ¸p. a.Sai. b.§óng. 4. Cuén hót cña r¬le mét chiÒu cã thÓ m¾c vµo nguån xoay chiÒu cã cïng trÞ sè ®iÖn ¸p. a.Sai. b.§óng. 5.TiÕp ®iÓm cña R¬le mét chiÒu cã thÓ ®ãng ng¾t ®­îc dßng ®iÖn xoay chiÒu, trong khi c¸c th«ng sè ghi trªn nh·n lµ tho¶ m·n. a.§óng. b.Sai. 6. TiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ mét chiÒu cã thÓ ®ãng ng¾t ®­ îc dßng ®iÖn xoay chiÒu, trong khi c¸c th«ng sè ghi trªn nh·n lµ tho¶ m·n. a.§óng. b.Sai. 7. TiÕp ®iÓm cña R¬le xoay chiÒu kh«ng thÓ ®ãng ng¾t ® ­îc dßng ®iÖn mét chiÒu, trong khi c¸c th«ng sè ghi trªn nh·n lµ tho¶ m·n . a.§óng. b.Sai. 8.TiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ xoay chiÒu kh«ng thÓ ®ãng ng¾t ® ­îc dßng ®iÖn mét chiÒu, trong khi c¸c th«ng sè ghi trªn nh·n lµ tho¶ m·n . a.§óng. b.Sai. 9. Khi tÝnh chän r¬le, ph¶i dùa vµo c¸c th«ng sè nµo  a. TrÞ sè ®iÖn ¸p ®Æt vµo cuén hót vµ trÞ sè ®iÖn ¸p mµ tiÕp ®iÓm chÞu ®­îc khi më. b. TrÞ sè dßng ®iÖn ®i qua tiÕp ®iÓm. c. Sè l­îng tiÕp ®iÓm. d. C¶ 3 ®¸p ¸n trªn. 10. Trong mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn, nÕu mét R¬le trung gian nµo ®ã thiÕu tiÕp ®iÓm, th× cã thÓ: a. M¾c thªm mét c«ng t¾c t¬ song song víi R¬le trung gian ®ã. b. M¾c thªm mét R¬le trung gian cïng chñng lo¹i vµ song song víi R¬le trung gian ®ã. c. C¶ hai §¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 11.Trong mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn, nÕu mét C«ng t¾c t¬ nµo ®ã thiÕu tiÕp ®iÓm chÝnh, th× cã thÓ: a. M¾c thªm mét c«ng t¾c t¬ cïng chñng lo¹i vµ song song víi c«ng t¾c t¬ ®ã. b. M¾c thªm mét R¬le trung gian song song víi C«ng t¨c t¬ ®ã. c. C¶ hai §¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 12. Trong mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn, nÕu mét C«ng t¾c t¬ nµo ®ã thiÕu tiÕp ®iÓm phô, th× ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ: a. M¾c thªm mét c«ng t¾c t¬ cïng chñng lo¹i vµ song song víi c«ng t¾c t¬ ®ã. b. M¾c thªm mét R¬le trung gian song song víi C«ng t¨c t¬ ®ã. c. C¶ hai §¸p ¸n ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 13. VÒ nguyªn lý cã thÓ m¾c nèi tiÕp hai cuén hót cña hai R¬le cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc lµ 110VAC vµo nguån ®iÖn 220VAC ®­îc kh«ng? a. Cã thÓ. b. Kh«ng thÓ. 14.VÒ cÊu t¹o, R¬le trung gian vµ c«ng t¾c t¬ kh¸c nhau c¬ b¶n ë ®iÓm nµo? a. HÖ thèng tiÕp ®iÓm. b. HÖ thèng dËp hå quang. c. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. d. C¶ hai ®iÓm trªn ®Òu ®óng. 15. VÒ cÊu t¹o, R¬le trung gian vµ R¬le thêi gian kh¸c nhau c¬ b¶n ë ®iÓm nµo? a. HÖ thèng tiÕp ®iÓm. b. HÖ thèng dËp hå quang. c. Bé phËn trÔ thêi gian. d. Kh«ng cã ®¸p ¸n ®óng. 16. Khi tÝnh chän c«ng t¾c t¬, ph¶i dùa vµo c¸c th«ng sè nµo 
- Xem thêm -