Tài liệu Trắc nghiệm địa lý 11 có đáp án

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1588 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

NGHIỆM ĐỊA LÝ 11 CÓ ĐÁP ÁN 1. Nôï nöôùc ngoaøi cuûa caùc nöôùc phaùt trieån ngaøy caøng lôùn do: A. daân soá gai taêng nhanh, maát caân ñoái giöõa saûn suaát vaø tieâu duøng B. nhöõng baát oån veà chính trò, xaõ hoäi laøm saûn xuaát khoângn oån ñònh C. söû duïng voán vaây khoâng hieäu quaû, naêng suaát lao ñoäng thaáp D. yeâu caàu ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù 2. So vôùi nöôùc ñang phaùt trieån, nöôùc phaùt trieån coù : A. quy moâ GDP lôùn B. kim ngaïch xuaát khaåu lôn hôn C. tæ troïng cuûa khu vöïc coâng nghieäp vaø xaây döïng trong GDp lôùn hôn D. tæ troïng khu vöïc dòch vuï trong GDp lôùn hôn 3. Nöôùc Ñoâng Nam AÙ naøo sau ñaây coù GDP bình quaân ñaàu ngöôøi cao, vôùi thu nhaäp chuû yeáu vaøo baùn nguyeân lieäu thoâ vôùi giaù trò cao ? A. Bru naây B. Malaysia C. In ñoâ neâ xi a Xin ga po 4. So vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån khaùc, cac NIC coù ñaëc ñieåm A. quy moâ GPD lôùn hôn B. kim ngaïch xuaát khaáu cao hôn C. cô caáu kinh teá coù söï chuyeån dich nhanh D. taát caû ñaëc ñieåm treân 5. Tæ troïng khu cuûa khu vöïc noâng_lam_ngö nghieäp trong GDP ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån cao hôn ôû caùc nöôùc phaùt trieån do. A. soá lao ñoäng ôû khu vöïc noâng_laâm_ngö nghieäp nhieàu hôn B. coù ñieàu kieän tuïe nhieân thuaän lôïi ñeå phaùt trieån noâng _laâm_ngö nghieäp C. saûn xuaát noâng _laâm_ngö nghieäp ñöôïc chuù troïng phaùt trieån hôn D. trình ñoä coâng nghieäp hoaù thaáp hôn 6. Cuoäc caùch maïng khao hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi dieãn ra töø A. nöûa sau theá kæ XIX B. ñaàu theá kæ XX C. giöõa theá kæ XX 7. Ñaëc tröng cuûa cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi laø A. ñaõ taùc ñoäng maïnh saâu saéc ñeán phaùt trieûn kinh teá xaõ hoäi theá giôùi B. khoa hoïc vaø kó thuaät trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát chuû yeáu C. laøm xuaâts hieän vaø phaùt trieån buøng noå coâng ngheä cao D. laøm xuaát hieän nhieàu ngaønh môùi, thuùc ñaåy saûn xuaát phaùt trieån D. cuoái the kæ XX 8. Yeáu toá coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi saûn xuaát hieän nay laø A. caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân B. cô sôû haï taàng kó thuaät C. quy moâ nguoàn nhaân löïc D. tri thöùc thoâng tin 9. Yeáu toá naøo döôùi ñaây laø ñaëc ñieåm cuûa kinh teá tri thöùc A. trong cô caáu kinh teâ coâng nghieäp vaø dòch vuï laø chuû yeáu B. trong cô caáu xaõ hoäi coâng nhaân laø chuû yeâu C. caùc quaù trình saûn xuaát chuû yeáu: thao taùc, ñieàu khieån, kieåm soaùt D. coâng ngheä chuû yeáu thuùc ñaáy saûn xuaát phaùt trieån: cô giôùi hoaù, chuyeân moân hoùa 10. Troâng neàn kinh teá tri thöùc, hoaït ñoäng chuû yeáu alf A. phaùt trieån maïnh nhöõng ngaønh coù trình ñoä kó thuaät vaø coâng ngheä cao B. coâng ngheä thoâng tin, truyeàn thoâng ña phöông tieän C. taïo ra trit höùc, quaûng baù vaø söû duïng tri thöùc D. taäp trung vaøo caùc lónh vöïc nhieàu tri thöùc 11. Laøm thay ñoåi cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi laø A. cuoäc caùch maïng coâng nghieâp B. cuoäc caùch maïng khoa hoc vaø coâng ngheä C. cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø kó thuaät D. caû 3 cuoäc caùch maïng treân 12. Ñeå bieát ñöôïc trình ñoä phaùt trieån kinh teá tri thöùc cuûa moät quoác gia, yeáu toá haøng ñaàu phaûi xem xeùt laø A. tæ leä lao ñoäng trong caùc khu vöïc saûn xuaát B. tæ troïng cuûa khu vöïc III trong GDP C. tæ troïng kinh teá trí thöùc trong GDP 13. Trong cô xaõ hoâò cuûa neàn kinh teá tri thöùc, coâng nhaân laø chuû yeáu A. ñuùng B. sai 14. Hieän nay, caùc nöôùc OECD ñeàu trôû thaønh caùc neàn kinh teá trin thöùc A. ñuùng B. sai 15. Trong neàn kinh teá tri thöùc , tri thöùc vaø thoâng tin trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp A. ñuùng B sai 16. Cuoäc caùch maïng vaø khoa hoïc kó thuaät dieãn ra töø ñaáu theá kæ XIX ñeán cuoái theá ki XX A. ñuùng B. sai 17. Maïng maùy tính ñaõ noái khaép nôi treân theá giôùi töø naêm 1989 A. ñuùng B. sai 18. Töø ñaàu theá kæ XX ñeán nay, tæ troïng cuûa khu vöïc coâng nghieäp, xaây döïng trong cô caáu GDP theá giôùi taêng nhanh A. ñuùng B. sai 19. ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån, tæ leä lao ñoäng ô rkhu vöïc I giaûm daàn, tæ leä lao ñoäng owr khu vöïc II vaø III taêng daàn A. ñuùng B. sai 20. Coâng ngheä cao laø caùc coâng ngheä döïa vaøo thaønh töïu khoa hoïc môùi nhaát, vôùi haøm löôïng tri thöùc vaø haøm löôïng khoa hoïc saùng taïo cao nhaát. A. ñuùng B. sai 21.Maët tieâu cöïc cuûa toaøn caàu hoaù kinh teá laø A. söï phuï thuoäc ngaøy caøng taêng giöõa caùc neàn kinh teá B. söï cheânh leäch veà trình ñoä phaùt trieån giöõa caùc neàn kinh teá C. oâ nhieãm moâi tröôøng gia taêng D. söï caïn kieät nhanh choùng caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân 22. Toå chöùc kinh teá naøo sau ñaây khoâng phaûi laø toå chöùc kinh teá khu vöïc ? A. MERCOSUR B. NAFTA C. ANDEAN D.OPEC 23. YÙ naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng ñaëc tröng kinh teá theá giôùi thôøi hieän ñaïi A. phaân hoaù veà trình ñoä phaùt trieån kinh teá giöõa caùc nöôùc ngaøy caøng lôùn B. söï xích laïi gaàn nhau cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi C. maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc, caùc khu vöïc ngaøy caøng giaûm D. neàn kinh teá theá giôùi phaùt trieån naêng ñoäng hôn 24. Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp Asean vaøo A. 7/ 1995 B.7/1997 C.7/1998 D.7/1999 25. Toå chöùc lieân keát kinh teá khu vöïc naøo döôùi ñaây coù quy moâ daân soá lôùn nhaát A. ASENAN B.EU C. MERCOSUR D.NAFTA 26. Maâu thuaãn Baéc Nam laø heä quaû cuûa toaøn caàu hoaù kinh teá A. ñuùng B. sai 27.Ñeán nay ( naêm 2006) nöôùc ta vaãn naèm trong 4 nhoùm nöôùc thu nhaäp döôùi (döôùi 725 UÙD ngöôøi/naêm) A. ñuùng B. sai 28. Hieän nay lónh vöïc chieám tæ troïng lôùn nhaát trong ñaày tö nöôùc ngoaøi treân theá giôùi laø coâng ngheä thoâng tin A. ñuùng B. sai 29. Hieän nay, caùc coâng ty xuyeân quoác gia chieám ñeán 2/3 buoân baùn quoác teá A. ñuùng B. sai 30. OPEC khoâng phaûi laø toå chöùc lieân keát kinh teá khu vöïc A. ñuùng B sai 31. Trong nhieàu naêm trôû laïi ñaây haàu heát caùc nöôùc , tæ leä treû em trong toång soá dd©ndang giaûm xuoáng, chuû yeáu do A. trình traïng soáng ñoäc thaân ggia taêng B. tæ leä sinh giaûm daàn nhöng tæ leä töû kha cao C. tæ leä sinh haï thaáp vaø tuoåi thoï bình quaân ñöôïc keùo daøi D. soá ngöôøi treân 60 tuoåi ngaøy caøng nhieàu 32. Tình hình daân soá theá giôùi töø ñaàu theá kæ XX ñeán nay coù ñaëc ñieåm A. buùng noå daân soá theá giôùi dieãn ra töø ñaàu theá kæ XX B. daân soá theá giôùi taêng nhanh, nhaát laø töø nöûa sau theá kæ XX C. tæ leä haï sinh thaáp vaø tuoåi thoï bình quaân ñöôïc keùo daøi D. soá ngöôøi treân 60 tuoåi ngaøy caøng nhieàu 33. Trong caùc naêm gaàn ñaây, soá daân taêng theâm moãi naêm cuûa theá giôùi töông ñöông vôùi daân soá cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ naøo sau ñaây A. Malaysia B.Mianma C.Philipin D. Thaùi lan 34. Trong caùc loaïi oâ nhieám gaây taùc haïi hôn caû laø A. oâ nhieãm khoâng khí B. oâ nhieãm ñaát troàng C. oâ nhieãm nguoàn nöôùc ngoït D. oâ nhieãm bieån vaø ñaïi döông 35. OÂ nhieãm khoâng khí laø nguyeân nhaân chue yeáu sinh ra A. baõo luït B. haïn haùn C. söï bieán ñoåi thôøi tieát D. soùng thaàn 36. Quoác gai ñoâng daân nhaát, daân soá gia taêng nhanh nhaát ôû chaâu Phi hieän nay laø A. Coäng hoaø Nam phi B. Ai caäp C. Coân goâ D. NI gieâ ri a 37. Giaûi phaùp coù yù nghóa thieát thöïc ñeå baûo veä moâi tröôøng laø A. ñieàu khieån toác ñoä taêng daân soá phuø hôïp vôùi nguoàn taøi nguyeân cuûa moãi quoác gia B. ñaåy maïnh giaùo duïc moâi tröôøng cho daân cö C. ñoåi môùi, naâng cao trình ñoä coâng ngheä khai thaùc saûn xuaát D. phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc nöôùc ñeå baûo veä moâi tröôøng 38. Ñaëc ñieåm naøo cuûa vj trí ñòa lí, taïo neân lôïi theá phaùt trieån kinh teá Hoa Kì vaøo nöûa ñaàu theá kæ XX? A. ôû trung tam luïc ñòa Baéc Mó B. giaùp hai ñaïi döông C. trong khu vöïc kinh teá Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông D.Trong vuøng ít xaûy ra thieân tai 39. Heä thoáng Cooc ñi e coù ñaëc ñieåm A. coù nhieàu khoaùng saûn naêng löôïng khoaùng saûn kim loaïi B. ñaïi hình hieåm trôû, ñoä cao trung bình 3000 – 4000 m C. goàm nhieàu daõy nuùi höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. ñòa hình thaáp daàn veà phía ñoâng 40. Khoaùng saûn coù nhieàu ôû mieàn nuùi Apapat laø ? A. kim loaïi maøu, daàu khí B. than ñaù, daàu khí C. than ñaù, kim loaïi maøu D. than ñaù, saét 41. Soâng naøo döôùi ñaây baét nguoàn töø daõy nuùi Thaïch Sôn A. Coâloâmbia B. Coâloâraño C. Rio gran ñeâ D. caû 3 soâng treân 42. Ñoàng baèng trung taâm cuûa Hoa Kì coù ñaëc ñieåm A. phaùi Baéc coù khí haäu oân ñôùi luïc ñòa, phaùi Nam coù khí haäu nhieät ñôùi B. phía Baéc coù nhieàu daàu khí, than ñaù, phía Nam coù nhieàu kim loaïi maøu C. daân cö taäp trung ñoâng ñuùc nhaát so vôùi caùc vuøng khaùc D. coù dieän tích phuø sa maøu môõ. Roäng lôùn 43. Phaàn lôùn mieàn trung taâm caûu laõnh thoå Hoa Kì coù khí haäu A. oân ñôùi B. oân ñôùi luïc ñaïi khoâ haïn C. oân ñôùi haûi döông D. caän nhieät ñôùi 44. Daân cö Hoa Kì coù ñaëc ñieåm A. ña daân toäc, ña vaên hoaù B. ñöôïc hình thaønh chuû yeáu do ngöôøi nhaäp cö C. phaân boá taäp trung nhieàu ôû mieàn Taây D. yù A vaø B 45. Daân cö Hoa Kì coù xu höôùng di chuyeån töø caùc bang vuøng Ñoâng baéc ñeán caùcc bang ôû phaùi Nam vaø ven Thaùi Bình Döông, nguyeân nhaân chính laø A. moâi tröôøng soáng cuûa vuøng Ñoâng Baén suy thoaùi B. saûn xuaát coâng nghieäp cuûa vuøng Ñoâng baéc sa suùt maïnh C. möùc soáng ôû caùc bang phía Nam vaø ven Thaùi Bình Döông cao hôn D. söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa caùc trung taâm coâng ghieäp ôû caùc bang phía Nam vaø ven Thaùi Bình Döông 46. Vaán ñeà naøo döôùi ñaây khoù khaên nhaát cuûa xaõ hoäi Hoa Kì hieän nay A. naïn baïo löïc gia taêng C. naïn thaát nghieäp naïn khuûng boá D. tình traïng baát bình daúng veà thu nhaäp ngaøy caùng taêng. 47. Yeáu toá naøo sau ñaây vöøa thuaän lôïi, vöøa khoù khaên ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá xaù hoäi cuûa Hoa Kì A. daân soá ñoâng B. coù nhieàu ngöôøi nhaäp cö C. tæ suaát gia taêng daân soá thaáp D. yù B vaø C 48. Coù maïng löôùi ñoâ thò daøy ñaëc, taäp trung nhieàu thaønh phoá ñoâng daân caûu Hoa Kì laø vuøng A. duyeân haûi Thaùi Bình Döông B. duyeân haûi Ñaïi Taây Döông C. phía Nam D. phía Baéc 49. Neàn kinh teá Hoa Kì giöõ vò trí haøng ñaàu theá giôùi töø A. cuoái theá kæ XIX B. ñaàu theá kæ XX C. töø sau ñaïi chieán theá giôùi laàn thöù nhaát D. töø sau ñaïi chieán theá giôùi laàn thöù II 50. Cuoïc noäi chieán naêm 1861 – 1865 ñaõ laøm cho A. neàn kinh teá Hoa Kì suy thoaùi B. saûn xuaát noâng nghieäp Koa kì phaùt trieån maïnh C. saûn xuaát coâng nghieäp Hoa Kì phaùt trieån maïnh D. Hoa Kì rôi vaøo khuûng hoaûng kinh teá xaõ hoäi keùo daøi 51. Öu theá cuûa neàn noâng nghieäp Hoa Kì döïac huû yeáu vaøo . A. dieän tích ñaát noâng nghieäp roäng lôùn C. trình ñoä thaâm canh cao B. khí haäu oân hoaø, ít thieân tai D. trình ñoä cô giôùi hoaù, hoaù hoïc hoaù, thuyû lôïi hoaù, ñieän khí hoaù 52. Coù taùc ñoäng maïnh meõ ñeán söï phaùt trieån caûu saûn xuaát noâng nghieäp Hoa Kì laø A. caùc ñieàu kieän thôøi tieát B.heä thoáng thuyû lôïi C. thò tröôøng xuaát khaåu D. söï phaân boá daân cö 53. Khoù khaên lôùn cuûa saûn xuaát noâng nghieäp Hoa Kì laø A. giaù thaønh saûn phaåm cao, haøng hoaù keùm söùuc caïnh tranh B. phuï thuoäc nguoàn nhieân lieäu nöôùc ngoaøi C. trình traïng khuûng hoaûng keùo daøi D. söï xuoáng caáp veà cô sôû vaät chaát kó thuaät 54. Hoa Kì xeáp thöù nhaát theá giôùi veà saûn löôïng A. daàu thoâ B. khí ñoát C. ñieän D. than ñaù 55. Phaàn lôùn caùc nhaø maùy loïc daàu cuûa Hoa Kì phaân boá ôû vuøng A. Ñoâng Baéc B. duyeân haûi Ñaïi taây döông C. duyeân haûi Thaùi Bình Döông D. phía Nam 56. Hieän nay, Hoa Kì ñöùng ñaàu theá giôùi veà ngaønh coâng nghieäp A. ñieänt öû B haøng khoâng vuõ truï C. saûn xuaát oâtoâ D. caû 3 ngaønh treân 57. Ngaønh ngoaïi thöông cuûa Hoa Kì coù ñaëc ñieåm A. toång kim ngaïch xuaát khaåu lôùn nhaát theá giôùi B. töø nhieàu naêm trôû laïi ñaây luoân nhaäp sieâu C. coâng nghieäp cheá bieán chieám hôn 80% kim ngaùch xuaát khaåu D. taát caû ñaëc ñieåm treân 58. Hoa Kì khoâng chieám vò trí haøng ñaàu theá giôùi veà ngaønh giao thoâng A. ñöôøng boä B. ñöôøng bieån C. ñöôøng khoâng D. ñöôøng oáng 59. Trung taâm coâng nghieäp coù caùc naøh maáy saûn xuaát maùy bay Boâ – ing laø A. Ña – lat B. Ban – ti – mo C.Ñi – tô roi D. Xit – tôn 60. Caûng naøo sau ñaây cuûa Hoa Kì gaàn nöôùc ta hôn caû A. Boâ – xtôn B. Hao – xtôn C. Loât an – giô –let D. Si ca goâ 61. Söï phaân hoaù laõnh thoû coâng nghieäp Hoa Kì ñang thay ñoåi theo höôùng A. giaûm tæ troïng giaù saûn löôïng ôû vuøng Ñoâng baéc, taêng tæ troïng ôû vuøng phía Nam B. giaûm ñaàu tö vaøo vuøng Ñoâng baéc, taêng ñaàu tö vaøo trong phía Taây C. giaûm tæ troïng giaù trò saûn löôïng ôû vuøng Ñoâng baéc, taêng tæ troïng ôû vuøng phía Taây vaø phía Nam D. taêng cöôøng ñaàu tö vaøo vuøng noäi ñòa vaø duyeân haûi Thaùi Bình Döông 62. Aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån kinh teá vuøng phía Taây vaø phaùi Nam Hoa Kì laø A . söï phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi cuûa khu vöïc chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông B. söï hình thaønh thò tröôøng roäng lôùn ôû khu vöïu Mó La Tinh C. söï thay ñoåi trong cô caáu ngaønh coâng nghieäp vaø dòch vuï Hoa Kì D. caû 3 yù treân 63. Phaàn lôùn laõnh thoå Braxin coù khí haäu A. xích ñaïo B. nhieät ñôùi C. caän nhieät D. oân ñôùi 64. Veà chieàu daøi, so vôùi caùc soâng lôùn treân theá giôùi, soâng Amadoân xeáp thöù A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 65. Braxin xeáp thöù 1 ôû khu vöïc Mó La Tinh veà tröõ löôïng A. daàu moû B. khí ñoát C. boâ xít D. saét 67. Loaïi khoaùng saûn coù tröõ löôïng haøng ñaàu theá giôùi cuûa Braxin laø A. daàu moû B. boâ xít C. saét D. than ñaù 68. Coù khí haäu, ñaát ñai thích hôïp ñeå troàng café, ca cao, cao su laø A. phía Nam cao nguyeân Braxin B. phía Ñoâng cao nguyeân Braxin C. phía Taây ñoàng baèng A ma doân D. vuøng haï löu ñoàng baèng A ma doân 69. Daân cö Braxin coù ñaëc ñieåm A. ña chuûng toäc, ña ngoân ngöõ, ña toân giaùo C. phaàn lôùn soáng ôû noâng thoân B. tæ leä taêng daân soá thuoäc loaïi thaáp nhaát theá giôùi D. nhieàu nguoàn goác khaùc nhau nhöng coù söï hoaø nhaäp 70. Braxin coøn mang ñaëc ñieåm cuûa nöôùc ñang phaùt trieån, bieåu hieän roõ nhaát ôû A. cô caáu GDP B. cô caáu lao ñoäng phaân theo khu vöïc ngaønh kinh teá C. cô caáu giaù trò haøng xuaá khaåu D. caùc chæ tieâu veà xaõ hoäi 71. Veà kinh teá, töø giöõa nhöõng naêm 30 caûu theá kæ XX Braxin A. ñaåy maïnh khai thaùc khoaùng saûn xuaát khaåu B. thöïc hieän coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc C. taäp trung phaùt trieån coâng nghieäp D. öu tieân haøng ñaàu phaùt trieån coâng nghieäp 72. Hôn 60% kim ngaïch xuaát khaåu hieän nayc aûu Braxin thuoäc veà saûn phaåm caûu ngaønh A. noâng nghieäp B. khai thaùc khoaùng saûn C. coâng nghieäp cheá bieán D. coâng nghieä cô khí 73. Braxin ñöùng ñaàu theá giôùi vaø saûn xuaát A. cafeâ B. cao su C. maùi ñöôøng D. café vaø maùi ñöôøng 74. Taäp trung hôn 43% daân soá, chieám hôn 62% toång thu nhaäp quoác daân cuûa Braxin laø vuøng A. ñoàng baèng A ma doân B. Ñoâng baéc C. Ñoâng nam D. phía Nam 75. Trung taân coâng nghieäp naøo sau ñaây naèm gaàn giöõa soâng A ma doân A. A- ra – ca – giu B. Be – lem C. Rioâ- ñeâ gia neâ roâ D. Xao pao loâ 76. Soâng A ma doân coùp chieàu daøi xeáp thöù 2 treân theá giôùi nhöng coù dieän tích löu vöïc lôùn nhaát theá giôùi A. ñuùng B. sai 77. Röøng möa nhieät ñôùi ôû löu vöïc soâng A ma doân coù dieän tích lôùn nhaát theá giôùi A. ñuùng B,. sai 78. Giaøu khoaùng saûn nhaát ôû Braxin laø vuøng phía Taây löu vöïc soâng A madoân A. ñuùng B. sai 79. Ngoân ngöõ chính caûu daân cö Braxin laø tieáng Taây Ban Nha A. ñuùng B. sai 80. Veà kinh teá, Braxin coù nhieàu ñaëc ñieåm cuûa nöôùc phaùt trieån, nhöng veà xaõ hoäi coøn nhieàu ñaëc ñieåm cuûa nöôùc ñang phaùt trieån A. ñuùng B, sai 81. Vuøng coâng nghieäp quan troïng nhaát cuûa Braxin naèm ôû hai löu vöïc soâng A ma doân A. ñuùng B. sai 82. Hieän nay, Braxin laø nöôùc xuaát khaåu lôùn nhaát theâ giôùi veà ñöôøng mía A. ñuùng B. sai 83. Tæ leä daân thaønh thò cuûa Braxin cao do trình ñoä coâng ngjhieäp hoaù cao A. ñuùng B. sai 84. Lieân minh chaâu Aâu chính thöùc ra ñôøi töø A. 1951 B. 1957 C. 1967 D. 1993 85. Hieäp öôùc Ma – xtô – rích naêm 1993 ñaùnh daáu A. söï ra ñôøi caûu coäng ñoàng chaâu Aâu B. söï ra ñôøi coäng ñoàng kinh teá chaâu Aâu C. söï ra ñoøi lieân minh chaâu Aâu D. söï chuyeån tieáp töø coäng ñoàng kinh teá ñôn Thuaàn sang moät lieân minh chính trò ôû chaâu Aâu 86. Naêm 1993, EU coù A. 6 nöôùc thaønh vieân B. 15 nöôùc thaønh vieân C. 24 nöôùc thaønh vieân D. 27 nöôùc thaønh vieân 87. Hai quoác gia gia nhaäp EU vaøo ngaøy 1/1/2007 laø A. An- ba-ni vaø Xloâ- veâ- ni- a B. Croat –ti – a vaø Ru – ma- ni –a C. Bun- ga – ri vaø Ru –ma –ni- a D. Bun- gai ri vaø Hung – ga – ri 88. Gaây trôû ngaïi lôùn nhaát cho vieäc phaùt trieån cuûa EU laø söï khaùc bieät veà A. chính trò, xaõ hoäi B. daân toäc, vön hoaù C. ngoân ngöõ , toân giaùo 89. YÙ naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng veà ñaëc ñieåm cô baûn cuûa EU A. soá löôïng caùc nöôùc thaønh vieân taêng lieân tuïc B. EU ñöôïc môû roäng thoe caùc höôùng khaùc nhau trong khoâng gian ñòa lía C. möùc ñoä lieân keát, thoáng nhaát ngaøy caøng cao D. caùc nöôùc EU cuùng söû duïng ñoàng Ô- roâ laøm ñoàng tieàn chung 90. EU vöôït leân Hoa Kì, Nhaät Baûn veà A. tæ troïng trong toång giaù trò xuaát khaåu theá giôùi B. quy moâ GDP C. trò giaù xuaát khaåu so vôùi GDP D. yù A vaø C D. trình ñoä phaùt trieån 91. EU ñaõ thieát laäp thò tröôøng chung cho caùc nöôùc thaønh vieân töø A. 1/1/1967 B. 1/1/1993 C.1/1/1997 D. 1/1/2004 92. Ba truï coät cuûa EU theo hieäp ñònh Ma- xtô- rích laø A. Coäng ñoàng chaâu Aâu, toaø aùn chaâu Aâu, hoäi ñoàng boä tröôûng B. Hoäi ñoàng chaâu Aâu, caùc uyû ban chính phuû, toaø aùn chaâu Aâu C. Hoäi ñoàng chaâu Aâu, toaø aùn chaâu Aâu, hoäi ñoäng boä tröôûng D. Coäng ñoàng chaâu Aâu, chính saùch ñoái ngoaïi vaø an ninh chun, hôïp taùc veà tö phaùp vaø noäi vuï 93. Ñoàng Ô – roâ (EU) ñöôïc ñöa vaøo giao dòch thanh toaùn ôû Eu töø naêm A. 1993 B. 1999 C. 2002 D. 2004 94. Ñôøng haàm giao thoâng qua bieån Maêng- sô noái nöôùc Anh vôùi chaâu Aâu luïc ñòa vaøo naêm A. 1992 B.1994 C. 2002 D.2004 B. Bruùc- xen C. Giô ne vô D. tu lu dô C. Ñan Maïch D. Thuî Ñieån C. Aùo D. Manta 95. Truï sôû cuûa EU ñaët ôû A. Bec lin 96. Quoác gia naøo sau ñaây gia nhaäp EU sôùm hôn caû A. Anh B. Taây Ban Nha 97 Quoác gia naøo sau ñaây gia nhaäp EU muoän hôn caû A. Ai len B. Boà Ñaøo Nha 98. Cô quan quyeàn löïc nhaát cuûa EU laø A. quoác hoäi chaâu Aâu B. hoäi ñoàng chaâu Aâu C. Hoäi ñoàng boä tröôûng Eu D. uyû ban chaâu Aâu 99. Taùc duïng lôùn nhaát cuûa vieäc söû duïng ñoàng Ô – roâ laø ñoàng tieàn chung cuûa caùc nöôùc EU laø A. naâng cao söùc caïnh tranh cuûa thò tröôøng chung chaâu Aâu B. thuû tieâu nhöõng ruûi ro do chuyeån ñoåi tieàn teä C. taïo thuaän lôïi cho vieäc chuyeån giao voán trong EU D. ñôn giaûn hoaù coâng taùc keá toaùn cuûa caùc doanh nghieäp ña quoác gia 100. Maùy bay E bôùt laø saûn phaåm hôïp taùc cuûa taát caû caùc nöôùc Eu A. ñuùng B. sai 101. Coäng ñoàng chaâu Aâu ra ñôøi naêm 1957 A. ñuùng B. sai 102. Lieân minh chaâu Aâu chính thöùc ra ñôøi vôùi hieäp öôùc Ma – xtô – rích A. ñuùng B. sai 103. So vôùi Hoa Kì, Eu coù daân soá ñoâng hôn nhöng GDP nhoû hôn A. ñuùng B. sai 104. Hieän nay EU ñang daãn ñaàu theá giôùi veà thöông maïi, vöôït treân Hoa Kì vaø Nhaät Baûn A. ñuùng B. sai 105. Hieän nay coâng nhaân cuûa moät soá nöôùc Eu coù theå laøm vieäc ôû baát kì nöôùc naøo trong khoái A. ñuùng B. sai 106. Ñöôøng haàm giao thoâng qua bieån Maêng sô noái lieàn nöôùc Anh vôùi Chaâu Aâu luïc ñòa laø ñöôøng haàm qua bieån daøi nhaát theá giôùi A. ñuùng B. sai 107. Lieân keát Ma – xô – rai – no laø khu vöïc bieân giôùi caûu hai nöôùc Coäng hoaø Lieân Bang Ñöùc vaø Haø Lan. A. ñuùng B. sai 108. Truï sôû cuûa truï sôû cuûa toå hôïp coâng nghieäp haøng khoâng E – Bôùt ñaëc ôû thaønh phoù Haêm Buoác, treân laõnh thoå cuûa nöôùc Ñöùc. A. ñuùng B. sai 109. So vôøi Asean, Eu coù quy moâ GDP lôùn hôn nhöng daân soá ít hôn A. ñuùng B. sai 110. Thuî Só laø nöôùc duy nhaát ôû khu vöïc Taây Aâu khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa EU A. ñuùng B. sai 111. Nato laø toå chöùc quaân söï cuûa EU A. ñuùng B. sai 112. Yeáu toá naøo sau ñaây vöøa laø theá maïnh vöøa laø haïn cheá cuûa ñieàu kieän töï nhieân CHLB Ñöùc trong phaùt trieån kinh teá. A. vò trí ôû trung taâm chaâu Aâu B. caûnh quan thieân nhieân phaân hoaù ña daïng C. khí haäu oân ñôùi D. phía Baéc giaùp hai bieån: Baéc Haûi vaø Ban Tích 113. So vôùi caùc nöôùc EU, yeáu toá naøo sau ñaây laø öu theá cuûa CHLB Ñöùc ? A. dieän tích laõnh thoå B. khí haäu C. taøi nguyeân thieân nhieân 114.Trong caùc naêm gaàn ñaây, daân soá Ñöùc coù ñaë ñieåm A. tæ leä sinh thaáp hôn tæ leä töû B. daân soá giaûm daàn C. daân soá taêng chuû yeáu do nhaäp cö D. YÙ A vaø C D. vò trí ñaïi lí 115 . Laõnh thoå CHLB Ñöùc coù ñaëc ñieåm A. nhieàu ñoài nuùi, ít ñoàng baèng B. phía Baéc coù khí haäu oân ñôùi haûi döông, phía Nam coù khí haäu oân ñôùi laïnh C. coù nhieàu hoà, ñaàm laày vaø caûnh quan ñeïp D. YÙ A vaø C 116. CHLB Ñöùc chieám vò trí cao treân theá giôùi veà A. toång saûn phaåm trong nöôùc B. toång saûn phaåm trong nöôùc bình quaân ñaàu ngöôøi C. toång kim ngaïch xuaát khaåu D. möùc ñoä caïnh tranh cuûa neàn kinh teá 117. YÙ naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà ñaëc ñieåm kinh teá cuûa neàn kinh teá Ñöùc A. coù vò trí cao treân theà giôùi trong caùc lónh vöïc coâng nghieäp B. coâng nghieäp hoaù chaát vaø coâng nghieäp cheá taïo maõy moùc, thieát bò chieám vò trí haøng ñaàu theâ giôùi C. tæ troïng coâng nghieäp trong GDP trong caùc naêm gaàn ñaây taêng nhanh D. So vôùi phía Taây, phía Ñoâng cuûa laõnh thoå CHLB Ñöùc coù A. maïng löôùi ñoâ thò daøy ñaëc hôn B. maät ñoä daân soá cao hôn C. nhieàu trung taâm coâng nghieäp môùi vôùi coâng ngheä cao phaùt trieån maïnh D. trình ñoä phaùt trieån thaáp hôn 118. Ñeå phaùt trieån coâng nghieäp so vôùi Phaùp, CHLB Ñöùc coù haïn cheá hôn veà A. dieän tích ñaát noâng nghieäp B. ñieàu kieän khí haäu C. cô sôû vaät chaát kó thuaät, dòch vuï noâng nghieäp D. yù A vaø B 119. Nguyeân nhaân chuû yeáu laøm cho tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân cuûa CHLB Ñöùc aâm laø do A. ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi Ñöùc soáng ñoïc thaân B. bình quaân soá con sinh ra trong gia ñình thaáp C. nhöõng khoù khaên veà kinh teá, tæ leä thaáp nghieäp caoD. soá ngöôøi chuyeån cö ra nöôùc ngoaøi nhieàu 120. Khoaùng saûn coù tröõ löôïng ñaùng keå cuûa CHLB Ñöùc laø A. daàu khí, than ñaù B. saét, than naâu, C. than ñaù, than naâu D. saét than naâu, daàu khí 121. Ñòa hình laõnh thoå Phaùp coù ñaëc ñieåm A. phía Baéc laø boàn ñòa roäng lôùn, phía Nam laø nuùi cao hieåm trôû B. phía Taây laø ñoàng baèng thaáp, phía Nam laø nuùi cao C. nuùi cao phaân boá ôû vuøng bieân giôùi phía Nam vaø Ñoâng Nam D. cao ôû phía Baéc, thaáp daàn ôû phía Nam 122. Coù khí haäu oân hoaø hôn ôû treân laõnh thoå Phaùp laø A. phía Taây B. phía Ñoâng C. phía Baéc D. phía Nam 123. Khoaùng saûn coù tröõ löôïng lôùn ôû phía Nam vaø Ñoâng Nam nöôùc Phaùp laø A. than ñaù B. saét C. boâ – xít D. daàu khí 124. Phaùo xeáp thöù 2 theá giôùi sau Hoa Kì veà ngaønh coâng nghieäp A. haøng khoâng vuõ truï B. saûn xuaát vuõ khí C. saûn xuaát oâtoâ D. ñieän töû, tin hoïc 125. Hieän bay, Phaùp ñaõ xaây döïng moät vaønh ñai coâng nghieäp cao A. mieàn baéc Phaùp B. mieàn Nam vaø Taây Nam C. thung luõng soâng Roân D. Pa ri vaø vuøng phuï caän 126. Trung taâm coâng ngheä cao naøo sau ñaây khoâng naèm trong vaønh ñai coâng ngheä cao cuûa nöôù Phaùp A. Booùc – ñoâ B. Maùc – xaây C. Ni – xô D. Li – oâng 127. Phaùp xeáp thöù maáy theá giôùi, sau I ta li a veà saûn löôïng A. luùa mì B. thòt caùc loaïi C. röôïi vang D. nguõ coác C. phía Nam D. baùn daûo Brô ta 128. Treân laõnh thoå Phaùp nho ñöôïc troång chuû yeåu ôû A. boàn ñòa Pa ri B. ñoâng Baéc 129. Thu nhaäp töø du lòch cuûa nöôùc Phaùp hieän nay A. xeáp thöù 2 theá giôùi sau Hoa Kì B. Xeáp thöù ba theá giôùi sau Hoa Kì, Taây Ban Nha C. xeáp thöù hai chaâu Aâu, sau CHLB Ñöùc D. xeáp thöù hai chaâu Aâu, sau I ta li a 130. Veà maët daân cö xaõ hoäi, so vôùi Ñöùc, nöôùc Phaùp coù A. tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân thaáp hôn B. thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cao hôn C. tæ leä nhaäp cö cao hôn D. maät ñoä daân soá thaáp hôn 131. Phaàn lôùn laõnh thoå Lieân Bang Nga coù khí haäu A. oân hoaø B. caän nhieät C. laïnh khoâ D. laïnh aåm 132. So vôùi Hoa Kì Lieân Bang Nga ít hôn veà A. tröõ löôïng than ñaù B. tröõ löôïng daàu moû C. tröõ löôïng khí ñoát D. dieän tích ñaát noâng nghieäp 133. Ñaát ñeân Lieân Bang Nga phaân boá taäp trung ôû vuøng A. Taây Baéc B. Taây Nam C. trung taâm ñoàng baèng Ñoâng Aâu D. phía Nam ñoàng baèng Taây – Xia Bia 134. Coù tröõ löôïng thuyû ñieän lôùn vaø giao thoâng lôùn nhaát laø soâng A. Voân – ga B. OÂ – bi C. OÂ – nít –x aây D. Leâ – na 135. Phaân giôùi giöõa ñoàng baèng Ñoâng Aâu vaø ñoàng baèng Taây – xia – bia laø A. soâng EÂ – nít- xaây B. soâng OÂ bi C. soâng U –ran D. daõy nuùi Uran 136. Ñaëc ñieån naøo sau ñaây laø trôû ngaïi lôùn nhaát ñoái vôùi vieäc khai thaùc laõnh thoå cuûa Lieân Bang Nga A. dieän tích roäng lôùn naèm treân hai chaâu luïc B. ñòa hình nuùi vaø cao nguyeân chieám dieän tích lôùn C. nhieàu vuøng laõnh thoû roäng lôùn, khoâ haïn, baêng giaù D. ñöôøng bieân giôùi daøi giaùp vôùi nhieàu quoác gia 137. Giaøu taøi nguyeân daàu moû, khí ñoát nhaát Lieân Bang Nga laø vuøng A. Taây Baéc B. trung taâm ñaát ñen C. U – Ran D. Taây – xia – bia C. EÂ – nít- xaây D. Leâ – na C. Ñô_ni_ep D. OÂ- bi 138. Soâng daøi nhaát laõnh thoå lieân Bang Nga laø A. Voân_ ga B. OÂ – bi 139. Soâng naøo sau ñaây chaûy ra Thía Bình Döông A. A_mua B. Leâ_na 140. Daân soá Lieân Bang Nga coù ñaëc ñieåm A. phaân boù taäp trung nhieàu ôû ñoàng baèng Ñoâng Aâu B. 4/5 daân soá laø ngöôøi Nga, 1/5 daân soá laø ngöôøi nhaäp cö C. tæ leä gai taêng daân soá töï nhieân aâm D. YÙ A vaø C 141. Töø naêm 1991 ñeàn nay daân soá Lieân Bang Nga giaûm, chuû yeáu do A. tæ leä taêng daân soá töï nhieân aâm B. nhieàu ngöôøi Nga di cö ra nöôùc ngoaøi C. tæ leä töû thoâ cao D. thieân tai, dòch beänh 142. So vôùi caùc nöôùc phaùt treåin Lieân Bang Nga thaáp hôn veà A. tæ leä daân soá bieát chöõ B. tæ leä daân thaønh thò C. thu nhaäp theo bình quaân theo ñaàu ngöôøi D. toác ñoä taêng tröôûng kinh teá 143. Töø cuoái naêm 1991 A. neàn kinh teá Lieân Bang Nga ñaõ vöôït qua khuûng hoaûng, trong theá oån ñònh vaø ñang ñi leân B. nöôùc Nga thöïc hieän chöông trình kinh teá môùi, tieùp tuïc xaây döïng neàn kinh teá thò tröôøng C. neàn kinh teá Lieân Bang Nga coù toác ñoä taêng tröôûng loaïi cao treân theá giôùi D. Lieân Bang Nga böôùc vaøo thôøi kì khoù khaên, taêng tröôûng chaäm 144. Nguyeân nhaân chuû yeáu taïo neân söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá Lieân Bang Nga töø sau naêm 2000 ñeán nay laø A. nöôùc Nga xaây döuïng neàn kinh teá thò tröôøng B. nhöõng quyeát ñònh naêng ñoäng, tích cöïc cuûa chính phuû C. tình hình chính trò trong nöôùc oån ñònh D. ñaåy maïnh khjai thaùc tieàm naêng cuûa ñaát nöôùc 145. Ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn ñeâm laïi nguoàn ngoaïi teä lôùn cho Lieân Bang Nga laø A. coâng nghieäp khai thaùc cheá bieán laâm saûn B. coâng nghieäp luyeän kim C. coâng nghieäp saûn xuaá haøng tieâu duøng D. coâng nghieäp daàu khí 146. Saûn xuaá coâng nghieäp cuûa Lieân Bang Nga coù ñaëc ñieåm A. ñöùng ñaàu theá giôùi veà saûn löôïng daàu moû. Khí ñoát, theùp. Ñieän B. coâng nghieäp naëng chieám tæ leä cao trong tæ troïng coâng nghieäp C. coâng nghieäp khai thaùc khoaùng saûn laø “xöông soâng” cuûa neàn coâng nghieäp D. coù vò trí haøng daàu theá giôùi veà coâng nghieäp ñieän töû 147. Loaïi ñaát coù dieän tích lôn, coù giaù trò ñeå saûn xuaát noâng nghieäp nhöng phaûi ñaàu tö lôùn ñeå khai thaùc cuûa Lieân Bang Ngalaø A. ñaát ñen B. ñaát poát doân C. ñaát xaùm röøng oân ñôùi D. ñaát naâu röøng oân ñôùi 148. Coù ñieàu kieän thuaän lôïi hôn caû ñeå saûn xuaát löông thöïc laø vuøng A. Taây baéc B. Trung öông C. Trung taâm ñaát ñen D . Taây Xi- bia 149. YÙ naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà neàn kinh teá Lieân Bang Nga töø nhöõng naêm cuoái theá kæ XX ñeán nay A. Toác ñoä taêng tröôûng kinhh teá ñaït loaïi cao nhaát treân theá giôùi B. caùn caân xuaát nhaäp khaåu luoân döông C. toång döõ tröõ ngoaïi teä ngaøy caøng lôùn D. toång saûn phaåm quoác noäi treân ñaàu ngöôøi luoân taêng nhanh 150. Hieän nay, Lieân Bang Nga laø moät trong 3 nöôùc ñaàu tö lôùn vaøo Vieät Nam A. ñuùng B. sai 152. Bai – can laø hoà nöôùc ngoït lôùn nhaát, saâu nhaát cuûa Lieân Bang Nga A. ñuùng B. sai 152. Soâng E- nít – xaây laø phaân giôùi cuûa vuøng laõnh thoå Chaâu Aâu vaø chaâu AÙ caûu Lieân Bang Nga A. duùng B. sai 153. Lieân Bang Nga coù dieän tích ñaát noâng nghieäp lôùn, nhöng saûn xuaát löông thöïc chöa ñaùp öùng nhu caàu trong nöôùc, do ñieàu kieän khí haäu khaêc nghieät A. ñuùng B. sai 154. Taäp trung nhieàu ngaønh coâng nghieäp, ñaëc bieät laø caùc ngaønh coâng nghieäp hieän ñaïi cuûa lIeân Bang Nga alf vuøng U- Ran A. ñuùng B.sai 155. Voân – ga laø soâng daøi nhaát vaø coù cheá ñoä nöôùc ñieàu hoaø nhaát trong caùc soâng cuûa Lieân Bang Nga A. ñuùng B. sai 156. Xanh- peâ- xtep- bua laø haûi caûng lôn, cuõng laø thaønh phoá du lòch cuûa Lieân Bang Nga A. ñuùng B. sai 157. So vôùi Hoa Kì, Lieân Bang Nga thaáp hôn veà toång kim ngaïch xuaát khaåu nhaäp khaåu vaø toång saûn phaåm quoác noäi treân ñaàu ngöôøi 158. Hôn 80% laõnh thoã cuûa Lieân Bang Nga naèm trong vaønh ñai khí haäu caän cöïc A. ñuùng B. sai 159. Taäp trung phaàn lôùn tröõ löôïng daàu moû cuûa Lieân Bang Nga laø vuøng Ca- xpi A. ñuùng B. sai 160. Yeáu toá naøo sau ñaây vöøa taïo neân lôïi theá, vöøa gaây trôû ngaïi cho söï phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaät Baûn A. laõnh thoå laø quaàn ñaûo B. laõnh thoå naèm trong khu vöïc gioù muøa C. laõnh thoå naèm treân” voøng ñai löûa” Thaùi Bình Döông D. laõnh thoå traûi daøi qua nhieàu vó ñoä 161. Thieân tai thöôõng xuyeân xaûy ra treân quaàn ñaûo Nhaätt Baûn laø ? A. ñoäng ñaát B. nuùi löûa C. baõo lôùn D. soùng thaàn 162. Vaøo muøa ñoâng thaønh phoá naøo döôùi ñaây laïnh hôn caû A. Ki-oâ-toâ B. Ha-coâ-ña-toâ B. Hi-roâ-si-ma D.Phu- ku-oâ-ka 163. Khoaùng saûn coù tröõ löôïng ñaùng keå cuûa Nhaät Baûn laø A. than ñaù, daàu khí B. than naâu, saét C. than ñaù. Ñoàng D. than ñaù, boâ xít 164. YÙ naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà ñieàu kieän töï nhieân cuûa Nhaät Baûn A. möa nhieàu vaø khí haäu oân hoaø treân phaàn lôùn ñaát nöôùc B. caûnh quan töï nhieân phaân hoaù theo Baéc- Nam, theo ñoä cao C. nhieàu soâng, tröõ löôïng thuyû naêng lôùn D. phía Taây aám vaø möa nhieàu hôn phía Ñoâng 165. Hieän nay, daân soá Nhaät Baûn ít hôn daân soá naøo sau ñaây A. Baêng –la – ñet B. Pa-kit- tan C. Lien bang Nga 166. Trong daân soá Nhaät Baûn hieän nay, chieám tæ leä thaáp nhaát nhoùm tuoåi D. caû 3 quoác gia treân A. döôùi 15 tuoåi B. töø 15 ñeán 39 tuoåi C. töø 40 ñeán 64 tuoåi D. treân 56 tuoåi 167. Toá chaát naøo sau ñaây cuûa ngöôøi Nhaät Baûn ñaõ ñöôïc phaùt huy ñeå naâng cao chaát löôïng, haï giaù thaønh saûn phaåm coâng nghieäp A. caàn cuø, ham hoïc coù tinh thaàn taäp theå raát cao B. tieát kieäm trong saûn xuaát D. töï giaùc trong hoïc taäp, yù thöùc ñoåi môùi 168. So vôùi nhieàu nöôùc coâng nghieäp khaùc A. giôø coâng lao ñoäng cuûa ngöôøi Nhaät Baûn thaáp hôn B. thôøi gian laøm vieäc cuûa coâng nhaân Nhaät Baûn thaáp hôn C. thôøi gian lao ñoäng cuûa coâng nhaân Nhaät Baûn nhieàu hôn D. soá ngaøy nghæ cuûa ngöôøi lao ñoäng Nhaït Baûn nhieàu hôn 169. YÙ naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà daân cö Nhaät Baûn A. Ngöôøi Nhaät coù tuoåi thoï trung bình loaïi cao nhaát theá giôùi B. Nhaät Baûn laø nöôùc coù soá daân giaø C. toác ñoä gia taêng daân soá haøng naêm thuoäc loaïi thaáp vaø ñaâng giaûm daàn D. 49% daân soá Nhaät Baûn taäp trung ôû phaàn phía Nam ñaûo Hoân –su 170. Thôøi kì naøo sau ñaây toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Nhaät Baûn cao nhaát A. 1950 -1973 B. 1973-1980 C. 1981-1990 D. töø 2001 ñeán nay 171. Neàn kinh teá Nhaät Baûn ñöôïc goïi laø neàn kinh teá” Boâng boùng” trong thôøi kì A. 1950- 1973 B. 1986 – 2000 C. 1991 – 2000 D. töø 2001 ñeán nay 172. Ñaëc tröng cô caáu kinh teá hai taàng cuûa Nhaät Baûn laø A. vöøa phaùt trieån coâng nghieäp nheï, vöøa phaùt trieån coâng nghieäp naëng B. vöøa phaùt trieån coâng nghieäp truyeàn thoàng, vöøa phaùt trieån coâng nghieäp hieän ñaïi C. vöøa phaùt trieån caùc xí nghieäp trong nöôùc, vöøa phaùt trieån caùc xí nghieäp xaây döïng ôû nöôùc ngoaøi D. vöøa phaùt trieån nhöõng xí nghieäp lôùn, vöøa duy trì nhöõng toå chöùc nhoû, thuû coâng 173. Nhaät Baûn chuù troïng phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp ít tieâu naêng löôïng, nguyeân lieäu töø naêm A. 195 B. 1973 C.1986 D. 1990 174. YÙ naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà saûn xuaát noâng nghieäp Nhaät Baûn A. tæ troïng noâng nghieäp trong cô caáu GDP giaûm daàn B. tæ leä lao ñoäng noâng nghieäp trong toång soá lao ñoäng giaûm daàn C. giaù thaønh cuûa noâng saûn Nhaät Baûn raát thaáp do trình ñoä töï ñoäng hoaù trong noâng nghieâp cao D. ngaønh troàng daâu nuoâi taèm cuûa Nhaät Baûn coù vò trí cao treân theá giôùi 175. Hôn 50% kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu cuûa Nhaät Baûn ñöôïc thöïc hieän vôùi A. Hoa Kì B. caùc nöôùc phaùt trieån C. caùc nöôùc Asean D. caùc nöôùc Ñoâng aù 176. Hieän nay, Nhaät Baûn laø nöôùc A. xuaát sieâu lôùn nhaát theá giôùi B. ñöùng ñaàu theá giôùi veà ñaàu tö tröïc tieáp ra nöôùc ngoaøi vaø ODA C. ñöùng ñaàu theá giôùi veà saûn xuaát vaø söû duïng roâboât trong saûn xuaåt D. yù B vaø C 177. Nhaät Baûn khoâng xeáp thöù nhaát theá giôùi veà saûn phaåm A. taàu bieån C. roâ boâ B. vi maïch vaø chaát baùn daãn D. vaät lieä truyeàn thoâng 178. Treân laõnh thoå Trung Quoác coù khí haäu oân hoaø hôn caû laø vuøng A. Ñoâng Baéc B. Hoa Baéc C. Hoa Trung D. Hoa Nam 179. Vuøng naøo cuûa lannhx thoå Trung Quoác döôùi ñaây thöôøng xaûy ra baõo luõ A. Ñoâng Baéc B. Hoa Baéc C. Hoa Trung D. Hoa Nam C. kim loaïi ñen D. kim loaïi maøu 180.Khoaùng saûn coù nhieàu ôû mieàn Nam Trung Quoác laø A. than ñaù, saét B. than ñaù, daàu khí 181.Ñòa hình naøo sau ñaây laø hoang maëc lôùn ôû mieàn Taây Trung Quoác A. Dung-ga-ri B.Ta-cla-ma-can C.Ta-rim D.Taân Cöông 182. Trôû ngaïi lôùn nhaát ñeå phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp ôû mieàn taây Trung Quoác laø A. ñòa hình phuùc taïp, nhieàu nuùi cao B. muøa ñoâng khaéc nghieät C. khí haäu khoâ haïn D. thieáu lao ñoäng 183. Daõy nuùi naøo sau ñaây khoâng thuoäc mieàn taây Trung Quoác A. Coâng Luaân B. Ñaïi Höng An C. Nam Sôn D. Thaùi Sôn C. Hoa Baéc D. Hoa Nam 184. Baõo laø thieân tai thöôøng xuyeân xaûy ra ôû A. Ñoâng BAÉc B.Hoa Trung 185. ÔÛ Trung Quoác, hoaøng thoå ( ñaát lôùt ) phaân boá A. taäp trung ôû Ñoâng baéc B. raûi raùc ôû ñoàng baèng Hoa baéc C. taäp trung ôû cao nguyeân hoaøng thoå D. chuû yeáu ôû cao nguyeân Taân Cöông 186. Daân soá Trung Quoác hieän nay coù ñaëc ñieåm A. tæ leä daân thaønh thò coøn thaáp hôn, möùc trung bình caûu theá giôùi nhöng ñang taêng nhanh B. tæ leä gia taêng töï nhieân thuoäc loaïi thaáp nhaát treân theá giôùi C. soá daân taêng theâm haøng naêm lôùn nhaàt theá giôùi D. yù A vaø B 187. Hieän nay, tieâu chí naøo sau ñaây cuûa Trung Quoác thaáp hôn nöôùc ta A. tæ leä daân thaønh thò B. thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi C. tæ leä daân soá treân 15 tuoåi bieát chöõ D. tieâu chí A vaø C 188. Chính saùch daân soâ raát cöùng raén cuûa Trung Quoác daãn ñeán haäu quaû A. maát caân ñoái giôùi tính trong daân soá B. quy moâ daán soá giaûm C. thieáu lao ñoäng phaùt trieån kinh teá D. maát oån ñònh veà xaõ hoäi 189. Ñeå phaùt trieån kinh teá mieàn Taây, vaán ñeà Trung Quoác öu tieân giaûi quyeát laø A. di daân töø mieàn Ñoâng sang mieàn Taây B. phaùt trieån maïng löôùi ñieän C. phaùt trieån maïng löôùi giao thoâng D. xaây döïng caùc ñoâ thò môùi 190. Ñeå thu huùt voán ñaàu tö vaø kó thuaät coâng ngheä nöôùc ngoaøi, Trung Quoác ñaõ A. ñoåi môùi trong saûn xuaát, kinh doanh B. thöïc hieän cô cheá thò tröôøng C. thaønh laäp caùc ñaëc khu kinh teá ôû vuøng duyeån haûi D. tieán haønh tö nhaân hoaù caùc xí nghieäp quoác daonh. 191. Bieän phaùp naøp döôùi ñaây coù taùc duïng tích cöïc nhaát trong hieän nñaïi hoaù noâng nghieäp cuûa Trung Quoác A. ñöa kó thuaät môùi, gioáng môùi vaøo saûn xuaát C. giaûm thueá noâng nghieäp B. giao quyeàn söû duïng ñaát cho noâng daân D. Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát kó thuaät cho noâng nghieäp 192. YÙ naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà thöïc traïng saûn xuaát noâng nghieäp cuûa Trung Quoác A. Trung Quoác daãn ñaàu theá giôùi veà toång saûn löôïng löông thöïc B. Cô caáu noâng nghieäp coù söï chuyeån dòch thoe höôùng ña daïng hoaù saûn phaåm C. toác ñoä taêng tröôûng cuûa noâng nghieäp thaáp hôn toác ñoä taêng tröôûng GDP D. chöa ñaûm baûo nhu caàu löông thöïc trong nöôùc 193. Hieän nay, Trung Quoác xeáp thöù nhaát theâ giôùi veà saûn löôïng A. luùa gaïo B. luùa mì C. boâng xô D. caû 3 loaïi noâng saûn treân 194. Bieän phaùp coù taùc duïng tich cöïc nhaát, taïo neân toác ñoä taêng tröôûng cao cuûa saûn xuaát coâng nghieäp Trung Quoác laø A. thöïc hieän cô cheá thò tröôøng B. thöïc hieän chính saùch môû cuûaê, taêng cöôøng giao löu vôùi caùc nöôùc theá giôùi C. thaønh laäp caùc ñaëc khu kinh teá thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi D. ñoåi môùi cô cheá quaûn lí saûn xuaát, hieän ñaïi hoaù trang thieát bò 195. Trung Quoác thöïc hieän chính saùch coâng nghieäp môùi töø naêm A.. 1978 B. 1990 C. 1994 D. 2000 196. Hieän nay Trung Quoác ñöùng thöù nhaát theá giôùi veà saûn löôïng A. ñieän B. daàu thoâ C. khí ñoát D. than ñaù 197. So vôùi caùc nöôùc phaùt trieån, Trung Quoác coøn thaáp hôn nhieàu veà A. toång saûn phaåm quoác noäi B. toång kim ngaïch xuaát khaåu C. toác ñoä taêng tröông kinh teá D. thu nhaäp bình quaân theo ñaàu ngöôøi 198.Coù ñieàu kieän töï nhieân thích hôïp nhaát ñeå troàng nhieàu loaïi caây coâng nghieäp nhieät ñôùi coù giaù trò ( cao su, döøa, hoà tieâu,..) A. ñoàng baèng soâng Haèng B. cao nguyeân Ñe can C. ñoàng baèng duyeân haûi Taây Nam vaø Ñoâng Nam D. vuøng Taây Baéc Aán Ñoä 199. Yeáu toá naøo sau ñaây chi phoái saâu saéc ñeán saûn xuaát vaø sinh hoaït cuat daân cö Aán Ñoä A. ñòa hình B. khí haäu C. taøi nguyeân khoaùng saûn D. vò trí ñòa lí 200. Khoù khaên lôùn nhaát maø töï nhieân gaây ra ñoái vôùi söï phaùt trieån noâng nghieäp cuûa Aán Ñoä laø A. coù nhieàu dieän tích lôùn khoâ haïn B. khoâ haïn vaø thieáu nöôùc vaøo muøa heø treân dieän roäng C. baõo lôùn thöôøng xuyeân xaûy ra ôû vuøng ven bieån Phía Nam D. soâng Haèng thöôøng gaây gaäp luït keùo daøi treân dieän roäng 201. Khoáng sản có trữ lượng quan trọng nhất của Ấn Độ là A. dầu khí B. than đá C. sắt B. kim loại màu 202. Loại cây công nghiệp nào sau đây thích hợp để trồng ở cao nguyên Đề - Can A. cao su, cà phê, hồ tiêu B. đay , chè, đỗ tương C. bông, mía. lạc D. dâu tằm. chè 203. Vùng nào sau đây cảu Ấn Độ sản xuất nông nghiệp kém phát triển hơn cả ? A. cao nguyên Đề can 204. Dân cư Ấn Độ có dặc điểm B. phía bắc C. Tây bắc D. Đông bắc
- Xem thêm -