Tài liệu Tổng quát về công ty tnhh hương hải

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu næi bËt trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-íc. Sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ nµy ®-îc nhËn thÊy ë nhiÒu ngµnh: c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, dÞch vô( ®Æc biÖt lµ du lÞch ). N-íc ta cã xu h-íng ®-a du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän, ph¸t triÓn du lÞch ®¸p øng nhu cÇu th¨m quan, gi¶i trÝ, nghØ d-ìng ®ång thêi còng n©ng cao nhËn thøc cña nh©n d©n vµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, t¹o viÖc lµm vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n-íc. Dùa trªn xu h-íng nµy hµng lo¹t c«ng ty l÷ hµnh, kh¸ch s¹n ra ®êi, ®Æc biÖt lµ c«ng ty l÷ hµnh võa vµ nhá. C¸c c«ng ty nµy tËp trung chñ yÕu ë khu vùc ®«ng d©n c- : Hµ Néi, Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng... bªn c¹nh ®ã t¹i c¸c tØnh, thµnh phè cã nguån tµi nguyªn du lÞch dåi dµo nh- : Qu¶ng Ninh, Ninh B×nh, HuÕ... còng cã sù xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c«ng ty l÷ hµnh. Trong xu thÕ ph¸t triÓn nµy, c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i(Qu¶ng Ninh) ®· ra ®êi. Khi míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty tËp trung vµo m¶ng kh¸ch s¹n, nhµ hµng, b¸n ®å l-u niÖm; sau ®ã c«ng ty cã nguån kh¸ch tõ c¸c n-íc ch©u ¢u, ch©u Mü, NhËt B¶n... nªn ®· h×nh thµnh m¶ng l÷ hµnh vµ dÇn dÇn lµ sù xuÊt hiÖn c¸c dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn viÖc phôc vô kh¸ch du lÞch t¹i VÞnh H¹ Long. Sau gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lu«n dÉn ®Çu trong viÖc phôc vô kh¸ch chu ®¸o, chuyªn nghiÖp, hiÖu qu¶ vµ lu«n g-¬ng mÉu thùc hiÖn mäi quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo thµnh tÝch cña ngµnh du lÞch Qu¶ng Ninh nãi riªng vµ ngµnh du lÞch cña ViÖt Nam nãi chung ®Ó ®-a ViÖt Nam trë thµnh n-íc cã tiÒm n¨ng du lÞch hïng m¹nh. Trong bµi viÕt nµy em xin b¸o c¸o mét c¸ch tæng qu¸t vÒ c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i nh- sau: 1. T×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i. 2. Tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ 1999-2004. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. §iÒu kiÖn kinh doanh. 5. ChiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty. 6. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 7. Ph-¬ng h-íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 8. Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸. §Ó hoµn thµnh bµi viÕt nµy em ®· nhËn ®-îc sù ñng hé vµ gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ths. TrÇn ThÞ H¹nh vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty H-¬ng H¶i. Em xin bµy tá lßng c¶m ¬n! Cuèi cïng, dï cã cè g¾ng ®Õn mÊy, bµi viÕt vÉn ch-a tr¸nh khái sai sãt. KÝnh mong c« tiÕp tôc gãp ý, phª b×nh ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. T×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i. Tªn c«ng ty: TNHH H-¬ng H¶i §¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 04/08/1998 Sè ®¨ng ký : 044118 Trô së chÝnh t¹i tæ 1-khu 2A-v-ên ®µo-B·i Ch¸y-Qu¶ng Ninh Nghµnh nghÒ kinh doanh: VËn chuyÓn kh¸ch du lÞch b»ng ®-êng thñy vµ dÞch vô du lÞch. S¶n xuÊt,mua b¸n vµ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ. XuÊt nhËp khÈu tÇu,®ãng vµ söa ch÷a tµu du lÞch. Sau gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong nghµnh vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch quèc tÕ b»ng tÇu trªn vÞnh H¹ Long. C«ng ty lu«n chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng,ph¸p luËt cña nhµ n-íc vµ c¸c quy ®Þnh cña UBND tØnh ®Ò ra. Trong n¨m 2004 c«ng ty nép thuÕ cho nhµ n-íc h¬n 110 triÖu ®ång vµ dù tÝnh n¨m 2005 nép 170 triÖu ®ång. Trong c«ng t¸c tõ thiÖn c«ng ty lu«n ñng hé c¸c phong trµo xãa nhµ tranh v¸ch ®Êt cña HuyÖn V©n §ån vµ c¸c phong trµo kh¸c. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr-êng, lu«n nh¾c nhë nh©n viªn thu gom r¸c th¶i, b¶o vÖ m«i tr-êng, gi÷ g×n H¹ Long xanh, s¹ch, ®Ñp. C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng nh- tr¶ l-¬ng ®óng kú, ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, cÊp ph¸t quÇn ¸o b¶o hé vµ c¸c trang thiÕt bÞ cho ng-êi lao ®éng. N¨m 2004, C«ng ty ®· ®-îc Tæng côc Du lÞch tÆng b»ng khen vµ Së Du lÞch Qu¶ng Ninh, MÆt trËn Tæ quèc t¨ng nhiÒu giÊy khen. N¨m 2005, C«ng ty ®· ®ãn nhiÒu ®oµn kh¸ch quèc tÕ cao cÊp vµ c¸c nguyªn thñ quèc gia trong n-íc nh- : Chñ tÞch n-íc TrÇn §øc L-¬ng, Tæng BÝ th- N«ng §øc M¹nh, Thñ t-íng Phan V¨n Kh¶i, cïng nhiÒu quan chøc ®Õn lµm viÖc t¹i Qu¶ng Ninh vµ th¨m quan VÞnh H¹ Long ; ®-îc C«ng ty ®ãn tiÕp chu ®¸o, an toµn; c«ng ty ®-îc tÆng b»ng khen cña c«ng an TØnh. C«ng ty cã nhiÒu ch-¬ng tr×nh nghØ vµ th¨m quan trªn vÞnh rÊt hÊp dÉn. + Ch-¬ng tr×nh tæ chøc tiÖc trªn hang. + Ch-¬ng tr×nh héi nghÞ trªn tµu. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ch-¬ng tr×nh Kajak. + Ch-¬ng tr×nh nghØ ®ªm trªn vÞnh. + Ch-¬ng tr×nh H¹ Long- C¸t Bµ- H¹ Long. + Ch-¬ng tr×nh H¹ Long- Trµ Cæ- Mãng C¸i- §«ng H-ng. 2. Tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty. 2.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc (h×nh trang bªn). C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn, qu¶n lý bé phËn nµo chØ cã quyÒn quyÕt ®Þnh cho bé phËn ®ã, nh©n viªn chÞu sù qu¶n lý cña cÊp trªn ngay m×nh vµ gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt vÒ mäi c«ng viÖc. Ba bé phËn thÞ tr-êng, ®iÒu hµnh, kinh doanh trùc tuyÕn cã quan hÖ víi nhau vÒ c«ng viÖc nghiÖp vô. C«ng ty vÉn ch-a cã bé phËn h-íng dÉn viªn vµ ®éi xe riªng. 2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c bé phËn. 2.2.1. Bé phËn ThÞ Tr-êng: Bé phËn nµy thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn víi c«ng ty. Nã ®-îc tæ chøc theo nhãm c¸c thÞ tr-êng kh¸c nhau hay theo nhãm c¸c ®èi t-îng kh¸ch. NhiÖm vô chÝnh gåm: - Tæ chøc vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr-êng du lÞch trong n-íc vµ quèc tÕ( chñ yÕu lµ quèc tÕ), tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, thu hót c¸c nguån kh¸ch du lÞch. - Phèi hîp víi phßng ®iÒu hµnh, tiÕn hµnh x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch tõ néi dung ®Õn møc gi¸, phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch, chñ ®éng trong viÖc ®-a ra nh÷ng ý ®å míi vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty. - Ký hîp ®ång víi c¸c h·ng, c¸c c«ng ty du lÞch n-íc ngoµi, c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc ®Ó khai th¸c c¸c nguån kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. - Duy tr× mèi quan hÖ cña c«ng ty víi c¸c nguån kh¸ch, ®Ò xuÊt vµ x©y dùng ph-¬ng ¸n më c¸c chi nh¸nh, ®¹i diÖn cña c«ng ty ë trong n-íc vµ trªn thÕ giíi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §¶m b¶o ho¹t ®éng th«ng tin gi÷a c«ng ty víi nguån kh¸ch. Th«ng b¸o cho c¸c bé phËn cã liªn quan trong c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch cña ®oµn kh¸ch, néi dung hîp ®ång cÇn thiÕt cho viÖc phôc vô kh¸ch. Phèi hîp c¸c bé phËn cã liªn quan theo dâi viÖc thanh to¸n vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång phôc vô kh¸ch. - Trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh phßng thÞ tr-êng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, lµ bé phËn chñ yÕu trong viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l-îc, s¸ch l-îc ho¹t ®éng h-íng tíi thÞ tr-êng cña c«ng ty. 2.2.2. Bé phËn ®iÒu hµnh: Trong c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i th× bé phËn ®iÒu hµnh chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp tõ Trî lý gi¸m ®èc, ®-îc tæ chøc theo c¸c nhãm thÞ tr-êng kh¸c nhau vµ cã mét qu¶n lý chung. Chøc n¨ng chÝnh cña ®iÒu hµnh lµ tæ chøc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh du lÞch, tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Vµ phßng ®iÒu hµnh cã nhiÖm vô sau: - Lµ ®Çu mèi triÓn khai toµn bé c«ng viÖc ®iÒu hµnh c¸c ch-¬ng tr×nh, cung cÊp c¸c dÞch vô du lÞch trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch, th«ng b¸o vÒ kh¸ch do phßng thÞ tr-êng göi tíi. - LËp kÕ ho¹ch vµ triÓn khai c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch nh- : ®¨ng kÝ chç trong kh¸ch s¹n, visa, vËn chuyÓn... ®Æc biÖt c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian vµ chÊt l-îng. - ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan(ngo¹i giao, néi vô, h¶i quan). Ký hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô du lÞch( kh¸ch s¹n, hµng kh«ng, ®-êng bé,®-êng bé...). Lùa chän c¸c nhµ cung cÊp cã nh÷ng s¶n phÈm uy tÝn chÊt l-îng. - Theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch. Phèi hîp víi bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n víi c«ng ty göi kh¸ch vµ c¸c nhµ cung cÊp du lÞch. Nhanh chãng xö lý c¸c tr-êng hîp bÊt th-êng x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh du lÞch. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.3. Bé phËn Online Business( kinh doanh trùc tuyÕn ). ThiÕt lËp, x©y dùng, duy tr× vµ n©ng cÊp m¹ng néi bé, c¸c trang web cña c«ng ty ®Ó qu¶ng c¸o th-¬ng hiÖu cña c«ng ty, gióp nh©n viªn cËp nhËt nhanh chãng th«ng tin liªn quan vµ b¸n trùc tiÕp c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trªn m¹ng. V× thÞ tr-êng kh¸ch cña c«ng ty chñ yÕu cña c«ng ty lµ Ch©u ¢u, Mü, NhËt B¶n do ®ã c«ng ty ®· ký kÕt vµ lu«n duy tr× víi trang web t×m kiÕm th«ng tin nhwww.google.com vµ www.vinaseek.com, ®Ó tªn c«ng ty lu«n ®øng ë trang ®Çu trong môc t×m kiÕm. Ngoµi ra c«ng ty cßn qu¶ng c¸o qua b¸o HERITAGE, TIME OUT...vµ qu¶ng c¸o qua c¸c c«ng ty du lÞch n-íc ngoµi nh- c«ng ty EXOTISSIMO,VIDO. C¸c ho¹t ®éng nµy lµ yÕu tè quan träng gióp t¨ng doanh sè b¸n cho c«ng ty. 2.2.4. Bé phËn kÕ to¸n. Nã cã nhiÖm vô gièng c¸c c«ng ty kh¸c. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty nh- theo dâi ghi chÐp chi tiªu cña c«ng ty theo ®óng hÖ thèng tµi kho¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n-íc, theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vèn, tµi s¶n cña c«ng ty. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, kÞp thêi ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi ®Ó l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - Theo dâi thÞ tr-êng, thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi víi l·nh ®¹o cña c«ng ty. 2.2.5. Bé phËn hµnh chÝnh. Th-êng xuyªn th«ng b¸o cho c¸c bé phËn sù thay ®æi néi quy, c¬ chÕ vÒ tiÒn l-¬ng, th-ëng, thêi gian lµm viÖc. 2.2.6. Bé phËn kÜ thuËt. V× ®©y lµ c«ng ty c«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch b»ng tµu biÓn th¨m VÞnh H¹ Long c«ng ty cã 21 tµu trong ®ã cã 9 tµu ngñ ®ªm, 12 tµu ®i tiÕng do ®ã bé phËn kÜ thuËt cã tr¸ch nhiÖm b¶o d-ìng, söa ch÷a tÇu. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra c«ng ty cßn ®ãng tµu du lÞch xuÊt khÈu nªn bé phËn kÜ thuËt cßn cã chøc n¨ng mua vËt liÖu, thiÕt kÕ tÇu, gi¸m s¸t thi c«ng. 2.2.7. Bé phËn nh©n sù. Cã chøc n¨ng tuyÓn nh©n viªn, ®µo t¹o nh©n viªn, thuª ng-êi. HiÖn t¹i phßng nh©n sù mçi n¨m tuyÓn , ®µo t¹o kho¶ng 20 ®Õn 30 nh©n viªn vµ qu¶n lý gÇn 200 nh©n viªn tõ thñy thñ tÇu, nh©n viªn v¨n phßng, nh©n viªn b¸n hµng, phôc vô. 2.3. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn. C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn, nh©n viªn chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña cÊp trªn m×nh, vµ gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong mäi c«ng viÖc. C¸c phßng ho¹t ®éng ®éc lËp víi nhau, vµ lu«n th«ng qua ý kiÕn cña gi¸m ®èc. Riªng ®èi víi 3 phßng : ®iÒu hµnh, thÞ tr-êng vµ kinh doanh trùc tuyÕn cã mèi quan hÖ vÒ c«ng viÖc liªn quan. Phßng thÞ tr-êng víi phßng kinh doanh trùc tuyÕn phèi hîp víi phßng ®iÒu hµnh tiÕn hµnh x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch tõ néi dung ®Õn møc gi¸, phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch, chñ ®éng ®-a ra nh÷ng ý t-ëng míi vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty. M« h×nh nµy cã -u ®iÓm lµ kh«ng cã sù chång chÐo vÒ quyÒn ra quyÕt ®Þnh vµ nã phï hîp víi nguån lùc tµi chÝnh vµ quy m« nh©n sù cña c«ng ty. Tuy nhiªn, du lÞch lµ ngµnh tæng hîp cÇn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn nghiÖp vô, nh©n viªn kh«ng chØ tu©n theo ý kiÕn cña cÊp trªn ngay m×nh mµ cßn ph¶i phèi hîp víi bé phËn kh¸c ®Ó mäi ho¹t ®éng phôc vô kh¸ch diÔn ra su«n sÎ. Vµ mét nh-îc ®iÓm n÷a cña m« h×nh nµy lµ dÔ dÉn ®Õn chÕ ®é mét thñ tr-ëng, g©y t×nh tr¹ng ®éc quyÒn. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ 1999-2004. 3.1. T×nh h×nh kh¸ch. ¢u Trung-NhËt Mü Tæng kh¸ch Tû lÖ t¨ng 1999 325 520 225 1070 2000 550 755 450 1755 0.6 2001 1200 1050 400 2650 0.5 (Nguån: c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i ) 2002 2500 1000 420 3920 0.5 2003 1500 850 435 2785 -0.3 2004 3250 3450 475 7175 1.6 §¬n vÞ: kh¸ch. Tõ b¶ng trªn ta cã nhËn xÐt sau: Qua c¸c n¨m ho¹t ®éng, trung b×nh l-îng kh¸ch t¨ng 50%, chØ cã n¨m 2003, do dÞch Sar nªn l-îng kh¸ch gi¶m ®ét ngét tõ 3920 n¨m 2002 xuèng cßn 2785 n¨m 2003. §èi t-îng kh¸ch chñ yÕu cña c«ng ty lµ kh¸ch quèc tÕ. Trong ®ã tû lÖ kh¸ch Trung Quèc- NhËt chiÕm tû lÖ cao(gÇn 50%), ®èi t-îng kh¸ch Mü t¨ng chËm chØ n»m trong kho¶ng h¬n 400 kh¸ch, kh¸ch ch©u ¢u t¨ng nhanh, ®Æc biÖt lµ n¨m 2004 sè l-îng ®· v-ît qua 3 ngh×n kh¸ch. 3.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 1999-2004. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 stt C¸c chØ tiªu 1 Tæng doanh thu Kinh doanh tour DÞch vô vËn chuyÓn DÞch vô kh¸c §ãng tµu 1999 1.50 0.85 0.35 0.30 0.00 2 Tæng chi phÝ Kinh doanh tour DÞch vô vËn chuyÓn DÞch vô kh¸c §ãng tµu 1.00 0.50 0.30 0.20 0.00 3 Tæng lîi nhô©n Kinh doanh tour DÞch vô vËn chuyÓn DÞch vô kh¸c §ãng tµu 0.50 0.35 0.05 0.10 0.00 2000 1.90 1.00 0.55 0.35 0.00 2001 3.20 1.70 1.00 0.50 0.00 2002 2003 2004 5.80 4.10 7.50 2.90 1.50 3.20 1.50 1.20 2.100 1.40 0.70 1.20 0.00 0.70 1.00 1.2 0.6 0.35 0.25 0.00 2.15 0.95 0.65 0.45 0.00 2.40 1.15 1.10 0.15 0.00 3.20 0.85 0.75 0.40 1.20 2.90 1.20 1.10 0.20 0.40 0.70 0.40 0.20 0.10 0 1.05 0.75 0.35 0.05 0.00 2.40 1.75 0.40 1.25 0.00 0.90 0.65 0.45 0.30 -0.50 4.60 2.00 1.00 1.00 0.60 (Nguån: C«ng ty TNHH H-¬ng H¶i ) §¬n vÞ: tû ®ång. N¨m 1999, c«ng ty míi thµnh lËp, ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cßn Ýt, ch-a cã nhiÒu quan hÖ hîp t¸c víi c¸c h·ng l÷ hµnh trong vµ ngoµi n-íc, ch-a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc qu¶n lý, vµ ®éi tµu cßn qu¸ Ýt míi chØ cã 3 chiÕc ®i tiÕng, nªn sè kh¸ch ®Õn víi c«ng ty chØ tõ nguån tµu du lÞch trªn biÓn cña c«ng ty Saigontourist vµ kh¸ch Trung Quèc qu¸ c¶nh. Tõ b¶ng trªn ta thÊy vµo n¨m 2003, lîi nhô©n vÒ kinh doanh ®ãng tµu lç, ®iÒu nµy lµ do n¨m nµy c«ng ty míi ®Çu t- vµo viÖc ®ãng tµu ®Ó phôc vô kh¸ch th¨m quan vÞnh, ®©y còng lµ n¨m dÞch Sar hoµnh hµnh, nh-ng bï vµo ®ã l¹i cã sù kiÖn Seagame 23 nªn l-îng kh¸ch ®i du lÞch kÕt hîp víi thÓ thao vÉn t¨ng. Doanh thu cña c«ng ty ngµy mét t¨ng, kÓ tõ khi ho¹t ®éng doanh thu n¨m sau lu«n gÇn t¨ng gÊp ®«i n¨m tr-íc ®ã. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. §iÒu kiÖn kinh doanh. 4.1.Vèn ®iÒu lÖ. Khi míi thµnh lËp vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 50.000.000 VND, vèn ®Çu t- lµ h¬n 2 tû ®ång. Sau h¬n 8 n¨m ho¹t ®éng, ®Õn n¨m 2005 vèn cña c«ng ty ®· t¨ng lªn lµ h¬n 10 tû ®ång. 4.2. Lao ®éng. HiÖn nay tæng sè c«ng nh©n viªn c«ng ty 139 ng-êi. C¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty lu«n ®oµn kÕt néi bé, hßa thuËn, gi¶i quyÕt c«ng viÖc chu ®¸o mang tÝnh t©p thÓ cao nªn kh«ng cã khiÕu kiÖn, khiÕu n¹i phøc t¹p. C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng nh- tr¶ l-¬ng ®óng kú, ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, cÊp ph¸t quÇn ¸o b¶o hé vµ c¸c trang thiÕt bÞ cho ng-êi lao ®éng. Hµng n¨m c«ng ty nhËn míi tõ 20 ®Õn 30 lao ®éng vµo lµm viÖc. C«ng ty ®· tæ chøc cho 100% c«ng nh©n viªn häc tËp c¸c líp nghiÖp vô du lÞch, vÖ sinh lao ®éng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, phßng chèng ch¸y næ, kh¸m søc kháe ®Þnh kú ®· ®-îc c¸c c¬ quan ch-c n¨ng cÊp chøng chØ chuyªn m«n. C«ng ty th-êng xuyªn ch¨m lo ®êi sèng t×m hiÓu nguyÖn väng vµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu nªn c«ng nh©n viªn trong c«ng ty kh«ng cã ng-êi m¾c tÖ n¹n x· héi. C«ng ty lu«n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thi ®ua khen th-ëng cho nh©n viªn theo quý, theo n¨m nªn c«ng nh©n viªn rÊt ph©n khëi yªn t©m c«ng t¸c. C«ng ty lu«n kh«ng ngõng häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. Hµng n¨m c«ng ty lu«n bè trÝ nh©n viªn tham gia c¸c h«i trî triÓn l·m quèc tÕ lín cña c¸c n-íc cã nhiÒu kinh nghiÖm ph¸t triÓn vÒ du lÞch ®Ó n¾m b¾t c«ng nghÖ còng nh- dÞch vô chÊt l-îng cao, ®em vÒ tæ chøc l¹i cho c¸c nh©n viªn kh¸c trong c«ng ty häc tËp vµ ¸p dông nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô phôc vô kh¸ch quèc tÕ cao cÊp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt. HiÖn nay, c«ng ty cã trô së chÝnh lµ tßa nhµ 6 tÇng t¹i tæ 1- khu 2- v-ên §µo - B·i Ch¸y- H¹ Long- Qu¶ng Ninh, vµ mét ph©n x-ëng ®ãng tµu, s¶n xuÊt thñ c«ng mü nghÖ t¹i khu C¸i D¨m c¸ch trung t©m B·i Ch¸y 3 km. HÖ thèng trang thiÕt bÞ m¸y mãc: trô së chÝnh cña c«ng ty ®· trang bÞ hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ång bé, hiÖn ®¹i nh- : m¸y vi tÝnh ®-îc nèi m¹ng internet vµ m¹ng hÖ thèng néi bé LAN vµ ®¶m b¶o mçi nh©n viªn v¨n phßng cã mét m¸y, hÖ thèng ®iÒu hßa, m¸y in, m¸y fax, m¸y photo, ®iÖn tho¹i. B¶ng liÖt kª trang thiÕt bÞ m¸y mãc: Stt Tªn thiÕt bÞ §¬n vÞ Sè l-îng 1 M¸y vi tÝnh chiÕc 15 2 §T cè ®Þnh chiÕc 15 3 M¸y photo chiÕc 5 4 M¸y ®iÒu hßa chiÕc 20 5 M¸y fax chiÕc 8 6 M¸y in chiÕc 8 7 ¤t« chiÕc 2 8 Tµu chiÕc 21 Nh- vËy, ta thÊy r»ng c«ng ty cã mét hÖ thèng trang thiÕt bÞ t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i, gióp cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc diÔn ra su«n sÎ. Cïng víi m¹ng th«ng tin hiÖn ®¹i, c«ng ty ®· kiÓm so¸t ®-îc th«ng tin vµ nhanh chãng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x¶y ra mét c¸ch nhanh chãng. Gióp cho chÊt l-îng du lÞch ®¶m b¶o tháa m·n nhu cÇu cña du kh¸ch. Tuy nhiªn, viÖc c«ng ty ch-a cã ®éi xe vËn chuyÓn vµ hÖ thèng nhµ hµng kh¸ch s¹n riªng ®· khiÕn cho c«ng ty bÞ ®éng trong viÖc vËn chuyÓn vµ l-u tró. Nã khiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm khã kiÓm so¸t, ®¶m b¶o, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mèi quan hÖ tèt víi hai m¶ng trªn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V× ngµnh kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ vËn chuyÓn kh¸ch tham quan trªn vÞnh H¹ Long nªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®Çu t- nhiÒu vµo viÖc ®ãng míi tµu. HiÖn nay c«ng ty cã 21 tµu trong ®ã cã 9 tµu ®i tiÕng vµ 12 tµu nghØ ®ªm. §Æc biÖt trong 12 tµu nghØ ®ªm cã 7 tµu ®-îc trang bÞ nh- kh¸ch s¹n 3-5 sao, víi trang thiÕt bÞ nh-: tivi, tñ l¹nh, gi-êng ®¬n, phßng t¾m cã hÖ thèng bån t¾m massage. T¹i x-ëng ®ãng tµu, c«ng nh©n lu«n ®-îc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn tèt nhÊt víi ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ®iÒu kiÖn b¶o hé lao ®éng. 5. ChiÕn l-îc kinh doanh. 5.1. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2010. Víi môc tiªu tæng qu¸t ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng lµm cho du lÞch thùc sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän, tËp trung ®Çu t- cã chän läc mét sè khu, tuyÕn, ®iÓm du lÞch cã ý nghÜa quèc gia vµ quèc tÕm, x©y dùng c¬ së kü thuËt du lÞch hiÖn ®¹i, ph¸t triÓn nhanh nguån nh©n lùc, t¹o s¶n phÈm du lÞch phong phó, ®a d¹ng, chÊt l-îng cao, giÇu b¶n s¾c d©n téc, cã søc c¹nh tranh. Vµ phÊn ®Êu sau n¨m 2010 ®-a ViÖt Nam vµo nhãm n-íc cã ngµnh du lÞch ph¸t triÓn trong khu vùc. §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· ®Ò ra c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - T¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao. - X©y dùng c¸c khu du lÞch tæng hîp quèc gia vµ khu du lÞch chuyªn ®Ò cã søc c¹nh tranh trong khu vùc. - Cã ®¹i diÖn du lÞch ë c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. - Phæ cËp n©ng cao d©n trÝ vÒ du lÞch. - Ph¸t triÓn du lÞch kÕt hîp chÆt chÏ víi an ninh, quèc phßng, an toµn x· héi ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ Tæ quèc. 5.2. ChiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. N¨m 2006 lµ n¨m diÔn ra héi nghÞ APEC, cã rÊt nhiÒu ®oµn tõ c¸c n-íc kh¸c ®Õn cung c¸c nguyªn thñ quèc gia, con sè cã thÓ lªn ®Õn hµng ngh×n ng-êi, 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®©y chÝnh lµ c¬ héi vµ còng chÝnh lµ th¸ch thøc víi ®Êt n-íc nãi chung vµ ngµnh du lÞch nãi riªng. V× vËy, c«ng ty cÇn tËp trung vµo ph¸t triÓn du lÞch c«ng vô víi c¸c dÞch vô cao cÊp, hoµn h¶o. Quan träng h¬n lµ: - TiÕp tôc tËp trung qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu cña m×nh trong n-íc, trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi th«ng qua b¸o chÝ nh- Heritage, Timeout, qua c«ng ty du lÞch göi kh¸ch Exotissmo, Vido. - Më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë Hµ Néi, Hå ChÝ Minh. - N©ng cÊp trang web: www.halongtravel.com cña c«ng ty ®Ó kh¸ch cã thÓ ®Æt booking ngay trªn webside mét c¸ch nhanh chãng, thuËn lîi. - Tæ chøc c¸c b÷a tiÖc trªn hang ngoµi vÞnh, vµ trong c¸c kh¸ch s¹n lín nhPlaza, Sµigon- H¹ Long... ®Ó häc hái c¸c dÞch vô cao cÊp. - N©ng cÊp mét sè tµu ®i tiÕng thµnh c¸c tµu nghØ ®ªm ngoµi vÞnh vµ ®ãng míi mét sè tµu kh¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch du lÞch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao. - N©ng cao chÊt l-îng thiÕt kÕ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch, c«ng ty sÏ tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò : + §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu kh¸ch du lÞch. + C«ng ty tiÕn hµnh thiÕt lËp thªm nh÷ng phÇn mÒm cã kh¶ n¨ng x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, trong 5 n¨m tíi sÏ ®Çu t- thªm vµo viÖc mua s¾m ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®-êng bé, hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c kh¸ch s¹n lín trong vïng nh-: Hoµng Gia, Saigon- H¹ Long, H¹ Long dream... cïng c¸c nhµ hµng ®Ó thuËn lîi cho viÖc phôc vô kh¸ch. 6. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh. - Ho¹t ®éng kinh doanh: C«ng ty thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸c h×nh thøc sau: + Kinh doanh trùc tiÕp: kh¸ch du lÞch, d©n ®Þa ph-¬ng cã thÓ ®Õn trùc tiÕp c«ng ty ®Ó ®Æt tour, ®Æt vÐ th¨m vÞnh vµ ®Õn bµn Travel Desk t¹i kh¸ch s¹n Hoµng Gia ®Ó t×m hiÓu thªm th«ng tin vÒ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kinh doanh th«ng qua c¸c h·ng l÷ hµnh göi kh¸ch: c«ng ty cã mèi quan hÖ víi nhiÒu c«ng ty l÷ hµnh kh¸c trong vµ ngoµi n-íc, c¸c c«ng ty nµy chñ yÕu thuª tµu theo tiÕng, mua ch-¬ng tr×nh du lÞch nghØ ®ªm trªn VÞnh cña c«ng ty. + Kinh doanh trùc tuyÕn : Kh¸ch hµng ®Æt mua c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch th«ng qua c¸c trang Web cña c«ng ty. §©y lµ nguån kh¸ch tuy chiÕm tû lÖ kh«ng cao nh-ng l¹i ®-îc c«ng ty rÊt coi träng v× ®©y lµ h×nh thøc kinh doanh míi phï hîp víi xu h-íng kinh doanh du lÞch thÕ giíi. H×nh thøc nµy ®ang ®-¬c nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi ¸p dông vµ thu l¹i lîi nhuËn cao do chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n thÊp.Trong t-¬ng lai kh«ng xa, h×nh thøc kinh doanh nµy sÏ chiÕm -u thÕ. Do ®ã c«ng ty lu«n nç lùc duy tr× nguån kh¸ch nµy. - Ho¹t ®éng Marketing: V× c«ng ty ho¹t ®éng chÝnh trong m¶ng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ nhËn kh¸ch (inbound), do ®ã ho¹t ®éng Marketing ®-îc thùc hiÖn chñ yÕu th«ng qua c¸c héi chî quèc tÕ vÒ du lÞch ë c¸c quèc gia mµ c«ng ty cã ®èi t¸c hay ®ang cã ý ®Þnh t×m kiÕm ®èi t¸c.Ngoµi ra, cßn cã mét bé phËn Marketing Online chuyªn thùc hiÖn ho¹t ®éng vµ duy tr×, ph¸t triÓn mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c vµ kh¸ch hµng th«ng qua trang Web c«ng ty ®ã lµ c¸c trang www.halongtravel.com, www.hhtravel.com.Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn cã c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o qua c¸c b¸o du lÞch n-íc ngoµi nh- Heritage, Timeout.... - Ho¹t ®éng h-íng dÉn viªn: v× c«ng ty ch-a cã ®éi ngò h-íng dÉn viªn riªng nªn c«ng ty th-êng ph¶i ®i thuª, ®©y chÝnh lµ ®iÓm yÕu lµm cho c«ng ty kh«ng chñ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh tour. C«ng ty cã nh÷ng -u ®·i víi c¸c ®oµn kh¸ch cã h-íng dÉn viªn riªng, coi h-íng dÉn viªn nh- kh¸ch cña c«ng ty, ®-îc bè trÝ phßng ngñ, ®å ¨n, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho h-íng dÉn. 7. Ph-¬ng h-íng kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 7.1. §iÓm m¹nh- ®iÓm yÕu, c¬ héi- th¸ch thøc cña c«ng ty. 7.1.1. §iÓm m¹nh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C«ng ty ®· ho¹t trong ngµnh ®-îc gÇn 10 n¨m nªn t¹o cho m×nh ®-îc th-¬ng hiÖu, cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¬ héi nhanh nh¹y h¬n. - N»m t¹i trung t©m du lÞch cña TØnh nªn kh¸ch du lÞch dÔ tiÕp cËn h¬n víi c«ng ty. - C«ng ty cã mèi quan hÖ hîp t¸c tèt víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh¸c, ®Æc biÖt víi c«ng ty l÷ hµnh Sµigontourist( du lÞch tµu biÓn) nªn cã l-îng kh¸ch t-¬ng ®èi æn ®Þnh. - §iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nguån tµi chÝnh lín. - S¶n phÈm ®a d¹ng nªn c«ng ty cã thÓ phôc vô ®-îc nhiÒu ®èi t-îng kh¸ch kh¸c nhau, vµ còng cã nh÷ng s¶n phÈm ®Æc biÖt cho kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao . 7.1.2. §iÓm yÕu. - C«ng ty kh«ng n»m trong khu vùc ®«ng d©n c-. - C«ng ty ch-a cã ®éi xe vµ ®éi ngò h-íng dÉn viªn riªng nªn ch-a chñ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh. - §éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n ch-a cao, tû lÖ ®¹i häc cßn Ýt chñ yÕu lµ cao ®¼ng. - Ch-a khai th¸c tèi ®a trang web cña m×nh. 7.1.3. C¬ héi. - N¨m 2006, n-íc ta tæ chøc héi nghÞ APEC, nªn cã mét l-îng kh¸ch du lÞch c«ng vô lín sÏ vµo ViÖt Nam. - ViÖt Nam tham gia vµo nhiÒu tæ chøc du lÞch trong khu vùc. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n-íc ta cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ: tèc ®é t¨ng tr-ëng liªn tôc t¨ng, møc sèng ng-íi d©n ngµy cµng t¨ng, nªn nhu cÇu vÒ du lÞch cña ng-êi d©n t¨ng. - Vµo th¸ng9/2006, cÇu B·i Ch¸y sÏ ®-îc ®-a vµo sö dông, ®©y lµ c©y cÇu cã mét c¸p treo dµi nhÊt §«ng Nam ¸ nèi liÒn 2 bê biÓn, lµm cho giao th«ng ®-êng bé ®-îc th«ng suèt vµ sù kiÖn nµy sÏ thu hót ®-îc rÊt nhiÒu kh¸ch du lÞch ®Õn víi H¹ Long. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C«ng ty n»m trong tØnh cã nguån tµi nguyªn du lÞch phong phó, cã cöa khÈu víi Trung Quèc. 7.1.4. Th¸ch thøc. - Héi nghÞ APEC võa lµ c¬ héi còng lµ th¸ch thøc ®èi víi du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c c«ng ty du lÞch nãi riªng, v× kh¸ch c«ng vô ®ßi hái chÊt l-îng cao nªn c«ng ty ph¶i cã c¸c dÞch vô hoµn h¶o. - Gi¸ x¨ng dÇu t¨ng dÉn ®Õn lµm t¨ng chi phÝ vµ gi¸ c¸c dÞch vô t¨ng theo. - MÆc dÇu dÞch cóm gµ ®· ®-îc kiÓm so¸t nh-ng du kh¸ch vÉn cßn lo ng¹i khi ®Õn ViÖt Nam. - C¸c thñ tôc hµnh chÝnh, thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh tuy ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn nh-ng ch-a triÖt ®Ó, g©y khã kh¨n cho du kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. 7.2. Ph-¬ng h-íng cña c«ng ty. Trong thêi gian tíi, c«ng ty vÉn tiÕp tôc tËp trung më réng, ph¸t triÓn ngµnh kinh doanh chÝnh, ®ã lµ vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch th¨m quan VÞnh H¹ Long b»ng tµu biÓn, b¸n c¸c dÞch vô du lÞch vµ ®ãng tµu du lÞch xuÊt khÈu. Do ®ã, c«ng ty dù kiÕn ®Çu t- ®ãng nhiÒu tµu míi vµ ®Æc biÖt c«ng ty sÏ ®ãng mét tµu víi sè l-îng phßng lªn ®Õn 21, trªn tµu cã ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i t-¬ng ®-¬ng víi kh¸ch s¹n 5 sao nh- phßng x«ng h¬i massage, quÇy ba, mçi phßng ®Òu cã ph-¬ng tiÖn phôc vô c¸ nh©n chÊt l-îng cao: tivi truyÒn h×nh kü thuËt sè, tñ l¹nh, phßng t¾m cã bån... ®Ó phôc vô kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao. TiÕp tôc t×m kiÕm c¸c nhµ cung øng c¸c dÞch vô míi tèt h¬n ®Ó thay thÕ c¸c nhµ cung øng cò kÐm chÊt l-îng. Xóc tiÕn ®Èy m¹nh quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c( kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn chuyÓn, c«ng ty l÷ hµnh kh¸c...) nh»m nhËn ®-îc c¸c dÞch vô tèt vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n viÖc cung cÊp dÞch vô cña c¸c ®èi t¸c nµy. Thµnh lËp bé phËn h-íng dÉn viªn riªng, c¬ cÊu l¹i tæ chøc c¸c phßng ban, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò nh©n viªn c¸c phßng ban ( ®iÒu hµnh, thÞ tr-êng, kÕ to¸n) ®Ó ph¸t huy ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. TÝch cùc chuÈn bÞ tèt cho viÖc tham gia héi chî du lÞch quèc tÕ vµ c¸c n-íc cã thÞ tr-êng l©u dµi nh- Mü, c¸c n-íc ch©u ¢u ®Æc biÖt lµ Ph¸p, c¸c n-íc ch©u ¸ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh- NhËt, Hµn Quèc, Trung Quèc. §Èy m¹nh viÖc khai th¸c c¸c m¶ng thÞ tr-êng truyÒn thèng vµ t×m kiÕm ph¸t hiÖn c¸c m¶ng thÞ tr-êng míi. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng Marketing nh»m n¾m tèt h¬n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch vµ ®ång thêi hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c dÞch vô b¸n s¶n phÈm qua m¹ng. Trong t-¬ng lai xa, c«ng ty dù ®Þnh sÏ ®Çu t- vµo c¸c dÞch vô kh¸c nh- ®éi xe vËn chuyÓn, kh¸ch s¹n, nhµ hµng... ph¸t triÓn dÞch vô du lÞch tµu biÓn víi ph¹m vi réng h¬n chø kh«ng chØ trong ph¹m vi VÞnh H¹ Long. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn Trong giai ®o¹n thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i (H¹ Long- Qu¶ng Ninh), em nhËn thÊy c«ng ty ®· khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ cña m×nh lµ phôc vô kh¸ch th¨m quan VÞnh H¹ Long( mét di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi- UNESCO c«ng nhËn). L-îng kh¸ch nµy cã thÓ trùc tiÕp ®Õn c«ng ty hay c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ®Ó mua dÞch vô, th«ng qua trang web: www.halongtravel.com vµ ®Æc biÖt th«ng qua c¸c h·ng l÷ hµnh göi kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc. ThÞ tr-êng kh¸ch chÝnh cña c«ng ty lµ ¢u, Mü, NhËt, Trung Quèc. Trong ®ã trõ l-îng kh¸ch Trung Quèc th× 3 thÞ tr-êng cßn l¹i lµ cã møc chi tr¶ cao vµ yªu cÇu chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng víi c¸i mµ hä bá ra. Bëi vËy, quan ®iÓm cña gi¸m ®èc c«ng ty lµ lu«n nç lùc ®Ó ®em l¹i dÞch vô cã chÊt l-îng ngµy cµng tèt h¬n cho kh¸ch. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay c«ng ty ®· tõng b-íc më réng thÞ tr-êng, qu¶ng c¸o th-¬ng hiÖu trong vµ ngoµi n-íc, vµ ®a d¹ng hãa s¶n phÈm kinh doanh theo h-íng phôc vô kh¸ch mét c¸ch hoµn h¶o vµ chuyªn nghiÖp. §èi víi nh©n sù c«ng ty lu«n cã chÕ ®é -u ®·i vÒ l-¬ng, th-ëng, thêi gian lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng th¨ng tiÕn. §iÒu nµy ®· t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng say, c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c nh©n viªn. Trong bµi viÕt nµy, em ®· b¸o c¸o mét c¸ch mét c¸ch tæng hîp vÒ c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i, nh-ng do kh¶ n¨ng tiÕp cËn, quan s¸t cßn h¹n chÕ, nªn em míi chØ ®-a ra nh÷ng vÊn ®Ò næi cém cña c«ng ty mµ ch-a ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¸t h¬n. Cuèi cïng, mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc ®Ó nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ c«ng ty nh-ng trong bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong ®-îc c« gãp ý, phª b×nh ®Ó bµi viÕt hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH H-¬ng H¶i. Gi¸m ®èc Trî lý G§ Phßng kÕ to¸n Phßng kü thuËt Phßng thÞ tr-êng Phßng ®iÒu hµnh Phßng kd trùc tuyÕn Phßng nh©n sù Phßng hµnh chÝnh ChØ mèi quan hÖ trùc tiÕp. ChØ mèi quan hÖ liªn quan. 20
- Xem thêm -