Tài liệu Tổng quan về tình hình nhà máy

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ngµy 6/1/1957, bao thuèc l¸ Th¨ng Long ®Çu tiªn ®-îc xuÊt x-ëng ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña ngµnh thuèc l¸ vµ trë thµnh ngµy truyÒn thèng cña CBCNV Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. Tr¶i qua 45 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh víi nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long trùc thuéc Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam_ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸ lín nhÊt cña Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam. Trong nh÷ng n¨m qua, Nhµ m¸y lu«n v-ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®ãng gãp cho Nhµ n-íc mét l-îng ng©n s¸ch lín, t¨ng lîi nhuËn cho Nhµ m¸y vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho CBCNV Nhµ m¸y. Víi nh÷ng thµnh tùu ®ã, Nhµ m¸y lu«n ®-îc Nhµ n-íc tÆng th-ëng nhiÒu danh hiÖu cao quý, xøng ®¸ng lµ Nhµ m¸y ®Çu tµu cña Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam. Thµnh tÝch ®ã lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ sù cè g¾ng nç lùc cña CBCNV Nhµ m¸y. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long, t«i ®· ®i kh¶o s¸t thùc tÕ thùc tr¹ng cña Nhµ m¸y trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÒ tæ chøc qu¶n lý, vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. Do ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp nªn t«i chØ kh¶o s¸t ®-îc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng t×m hiÓu hÕt ®-îc tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Tr-íc khi ®i vµo néi dung cña b¸o c¸o nµy, t«i xin c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Th¶o ®· gióp ®ì t«i tËn t×nh ®Ó t«i hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. B¶n b¸o c¸o nµy ®ang cßn nhiÒu thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý ®Ó b¶n b¸o c¸o ®-îc hoµn thiÖn h¬n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇnI: Tæng quan vÒ t×nh h×nh nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. 1. Sù h×nh thµnh vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y: 1.1. Sù h×nh thµnh Nhµ m¸y: Sau cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, miÒn B¾c hoµn toµn ®-îc gi¶i phãng, b¾t tay vµo c«ng cuéc x©y dùng CNXH, trë thµnh hËu ph-¬ng lín, hËu thuÉn mét c¸ch ch¾c ch¾n vµ tin cËy cho tiÒn tuyÕn lín miÒn Nam ®ang kiªn c-êng ®Êu tranh v× sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n-íc. Thêi kú 1955-1957 ®-îc coi lµ thêi kú kh«i phôc kinh tÕ. Trung ­¬ng §°ng quyÕt ®Þnh: “ CÇn chó ý phôc håi vµ x©y dùng mét sè c«ng x-ëng chÕ t¹o hµng cÇn thiÕt cho ®êi sèng cña nh©n d©n, x-ëng söa ch÷a giao th«ng vËn t¶i vµ mét sè c«ng x-ëng thuéc c«ng nghiÖp nhÑ, bá vèn Ýt mµ hiÖu qu¶ nhanh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cho ®êi sèng nh©n d©n”. Song trong thùc tÕ viÖc trång vµ s¶n xuÊt thuèc l¸ ë miÒn B¾c chñ yÕu ®-îc h×nh thµnh mét c¸ch tù ph¸t, tån t¹i trong thÕ khÐp kÝn, h¹n hÑp, kh«ng ®ñ cung øng cho chu cÇu tiªu thô ngµy cµng gia t¨ng cña nh©n d©n. Mét sè h·ng thuèc l¸ t- nh©n l¹in¾m quyÒn ®éc quyÒn s¶n xuÊt, kinh doanh tù ý thao tóng thÞ tr-êng, g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ®êi sèng cña nh©n d©n. Thùc tiÔn ®Æt vÊn ®Ò, Nhµ n-íc cÇn ph¶i nhanh chãng qu¶n lý viÖc s¶n xuÊt thuèc l¸. ChØ cã n¾m lÊy quyÒn qu¶n lý chóng ta míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thiÕt yÕu cña c¸n bé, bé ®éi vµ quÇn chóng lao ®éng, mÆt kh¸c, ng¨n chÆn sù lòng ®o¹n cña c¸c h·ng s¶n xuÊt thuèc l¸ t- nh©n. VÊn ®Ò x©y dùng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ cã quy m« ®· trë thµnh mét nhiÖm vô cÊp b¸ch. NhËn thøc ®óng yªu cÇu kh¸ch quan ®ã, gi÷a n¨m 1955, theo QuyÕt ®Þnh sè 2990Q§ cña Phñ Thñ T-íng, Vô qu¶n lý xÝ nghiÖp ®· cö ®ång chÝ TrÞnh V¨n Ty cïng mét sè c¸n bé kh¸c kh¶o s¸t t×nh h×nh, lËp hå s¬ nghiªn cøu ®Ó nhanh chãng x©y dùng mét nhµ m¸y thuèc l¸ quèc doanh. Ngay lËp tøc, nhãm kh¶o s¸t b¾t tay vµo c«ng viÖc. Võa lôc t×m l¹i c¸c tµi liÖu cò thêi thuéc Ph¸p vÒ t×nh h×nh ph©n bè vµ trång trät, kü thuËt chÕ biÕn vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc l¸, nhãm kh¶o s¸t võa trùc tiÕp ®Õn c¸c ®Þa ph-¬ng ®Ó xem xÐt, t×m hiÓu kh¶ n¨ng thùc tÕ trong viÖc khoanh vïng s¶n xuÊt 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nguyªn liÖu cho nhµ m¸y. Sau nh÷ng ngµy lµm viÖc say mª vµ tr¸ch nhiÖm, nhãm kh¶o s¸t ®· thèng nhÊt vµ ®i ®Õn kÕt luËn: hoµn toµn cã thÓ x©y dùng mét nhµ m¸y quèc doanh cã quy m« lín. Nhãm kh¶o s¸t còng ®· x©y dùng ®-îc mét ®Ò c-¬ng ban ®Çu, ®Ò nghÞ chän ®Þa ®iÓm x©y dùng lµ Hµ Néi hoÆc Thanh Ho¸ víi mét m¸y cuèn cã c«ng suÊt dù kiÕn ban ®Çu lµ 1200 ®iÕu/phót. ChÊp thuËn nh÷ng kiÕn nghÞ trªn ®©y cña ®oµn kh¶o s¸t, Bé C«ng nghiÖp kh¼ng ®Þnh: ®Ó tiÕn tíi quy ho¹ch chÝnh thøc ®Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y l©u dµi, tr-íc m¾t, cÇn tËn dông mét sè c¬ së xÝ nghiÖp cò ë Hµ Néi mµ chóng ta ch-a cã ®iÒu kiÖn kh«i phôc ®Ó lµm n¬i nghiªn cøu ph-¬ng ph¸p gia c«ng c¸c lo¹i thuèc hiÖn cã, tæ chøc s¶n xuÊt thö ®Ó rót kinh nghiÖm. §Çu tiªn, ®Þa ®iÓm ®-îc chän ®Ó thö nghiÖm lµ nhµ m¸y bia Hµ néi. Nh-ng khi c«ng viÖc s¾p söa b¾t ®Çu th× th¸ng 4 n¨m 1956, Bé C«ng nghiÖp l¹i cã quyÕt ®Þnh kh«i phôc l¹i nhµ m¸y bia, nhãm kh¶o s¸t ®µnh ph¶i t×m ®Õn mét ®Þa ®iÓm kh¸c. Sau mét thêi gian t×m kiÕm, c¬ së nhµ m¸y Diªm cò ®-îc chän lµm ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt thö. Ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ thuéc Bé C«ng nghiÖp ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt thuèc l¸. Ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ ®Ò nghÞ Bé C«ng nghiÖp xin ®-îc kh¾c con dÊu cho mét sè xÝ nghiÖp trong ®ã cã nhµ m¸y thuèc l¸ Hµ néi. KÕt qu¶ s¶n xuÊt thö ®· kh¼ng ®Þnh thùc tÕ vµ triÓn väng më réng c«ng nghÖ thuèc l¸. Cuèi n¨m 1956, Nhµ n-íc quyÕt ®Þnh chuyÓn bé phËn s¶n xuÊt tõ nhµ m¸y Diªm vÒ khu vùc tiÓu thñ c«ng nghÖ Hµ §«ng, nh»m æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ chÝnh thøc nhËn ®Þa ®iÓm míi ë Hµ §«ng vµ bµn giao cho Ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt thuèc l¸. T¹i ®Þa ®iÓm míi, d-êng nh- mäi viÖc ph¶i b¾t ®Çu tõ ®Çu. Khu tiÓu thñ c«ng nghÖ Hµ §«ng vèn lµ khu t«n 14 gian do Mü viÖn trî cho Ph¸p, l©u ngµy bÞ bá hoang. Nh-ng ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh vµ chu ®¸o cña tØnh uû Hµ §«ng vµ nh©n d©n ®Þa ph-¬ng, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y víi tinh thÇn l¯m viÖc “b´ng hai” ®± kh«ng qu°n ng³i khã kh¨n, lao ®éng cËt lùc, c°i t³o nh÷ng gian nhµ ®æ n¸t kia thµnh x-ëng m¸y. Cuèi n¨m 1956, 4 m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ vµ mét sè phô tïng nh·n hiÖu Trung Quèc ®· ®-îc ®-a tõ khu triÓn l·m YÕt Kiªu vÒ. Lùc l-îng th× qu¸ máng, c«ng viÖc l¹i bÒ bén, tr×nh ®é kü 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thuËt c¬ khÝ cßn yÕu kÐm, phô tïng l¾p ®Æt võa thiÕu võa kh«ng ®ång bé... nh-ng c¸c c¸n bé kü thuËt ®· kiªn tr× t×m tßi ®Ó cuèi cïng h×nh thµnh mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt: mét m¸y th¸i, mét m¸y t-íc cuéng, mét m¸y cuèn, b¶o ®¶m chu tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. Song song víi viÖc chuÈn bÞ cho sù vËn hµnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhµ m¸y ®Èy m¹nh ®Çu t- kü thuËt. Bé phËn nghiªn cøu kü thuËt cña nhµ m¸y tiÕp tôc nghiªn cøu cã chiÒu s©u c¸c kh©u kü thuËt: lªn men, th¸i sîi, sÊy sîi, phun h-¬ng liÖu... ®ång thêi t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó diÖt trõ mèi mät trong c¸c kho chøa nguyªn liÖu thuèc. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña nhµ m¸y còng nhËn ®-îc sù phèi hîp cña viÖn vÖ sinh dÞch tÔ, Tæng c«ng ty L-¬ng thùc nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, võa gi÷ g×n m«i tr-êng sinh th¸i.Vãc vÎ cña mét c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ ®· thùc sù ®-îc h×nh thµnh ë nh÷ng ®-êng nÐt c¬ b¶n nhÊt. Nh- vËy, sau h¬n mét n¨m võa kh¶o s¸t t×nh h×nh võa chuÈn bÞ, qua 3 lÇn di chuyÓn ®Þa ®iÓm, tõ hai bµn tay tr¾ng, v-ît qua mu«n vµn khã kh¨n, ®øa con ®Çu lßng cña ngµnh thuèc l¸ XHCN VN ®· chµo ®êi. Ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 1957 ®· trë thµnh ngµy lÞch sö cña Nhµ m¸y . 1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn qua c¸c giai ®o¹n cña Nhµ m¸y: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y ®-îc chia ra lµm 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1956-1975: §©y lµ giai ®o¹n ®Çu sau khi Nhµ m¸y chÝnh thøc thµnh lËp, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n Nhµ m¸y khÈn tr-¬ng b¾t tay vµo lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó cã ®-îc nh÷ng bao thuèc ®Çu tiªn kÞo thêi phôc vô nh©n d©n nh©n dÞp TÕt nguyªn ®¸n (1957). TÝnh tõ 6/1/1957 ®Õn ngµy 30/2/1957 Nhµ m¸y ®· giao nép cho C«ng ty ph¸t hµnh cÊp 1 lµ 100000 bao thuèc l¸ Th¨ng Long, v-ît chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Bé c«ng nghiÖp giao. Th¸ng 4 n¨m 1957, Nhµ n-íc trang bÞ cho Nhµ m¸y 3 m¸y cuèn ®iÕu TiÖp Kh¾c, 1 m¸y ®ãng bao Trung Quèc. N¨m 1958 cÊp thªm 1 m¸y th¸i TiÖp Kh¾c vµ sau ®ã l¹i bæ sung hîp ®ång 1 m¸y th¸i, 1 m¸y cuèn TiÖp Kh¾c nhê ®ã mµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ cña Nhµ m¸y ®i vµo æn ®Þnh. §Õn n¨m 1964, gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña Nhµ m¸y ®¹t 30968458 ®ång t¨ng gÊp hai lÇn tæng s¶n l-îng n¨m 1958 vµ 18 lÇn n¨m 1957. Ngoµi viÖc tho¶ m·n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhu cÇu trong n-íc Nhµ m¸y cßn dµnh mét khèi l-îng lín ®Ó xuÊt khÈu (n¨m 1964 xuÊt khÈu sang c¸c n-íc b¹n lµ 31117 bao). N¨m 1966, chiÕn tranh x©m l-îc cña Mü më réng ra miÒn B¾c, trong t×nh thÕ khÈn tr­¬ng §°ng bé Nh¯ m²y x²c ®Þnh “Ph°i coi s°n xuÊt nh­ chiÕn ®Êu, coi xÝ nghiÖp nh- chiÕn tr-êng, coi nh- mÖnh chiÕn ®Êu, tõ ®ã v-ît qua mäi khã kh¨n trong bÊt cø t×nh huèng nµo víi c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc”. Trong lóc nµy ®Ó s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cÇn b¶o vÖ lùc l-îng lao ®éng vµ ph-¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt. Tõ gi÷a n¨m 1966, Nhµ m¸y chuyÓn sang ph-¬ng ¸n s¬ t¸n. Bé phËn thø nhÊt chuyÓn lªn L¹ng S¬n x©y dùng hoµn chØnh khu s¶n xuÊt T2, bé phËn thø 2 lªn Ba Th¸ lËp c¬ së T3. N¨m 1967 Nhµ m¸y x©y dùng thªm c¬ së s¶n xuÊt T4 ë khu l¨ng Hoµng Cao Kh¶i vµ c¬ së T5 ë Kim Anh-VÜnh Phóc. Sau 20 n¨m phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái ®· cho thÊy mét Th¨ng Long võa dòng c¶m trong chiÕn ®Êu võa n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh tÕ. Søc sèng Th¨ng Long lµ søc sèng tËp thÓ ®oµn kÕt, chia sÎ ngät bïi, cïng ph¸t huy trÝ tuÖ vµ sù khÐo lÐo cña ng-êi c«ng nh©n yªu lao ®éng. - Giai ®o¹n tõ 1975 ®Õn 1986: Trong kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø ba, hµng ngh×n s¸ng kiÕn khoa häc kü thuËt ®-îc ®Ò xuÊt, trong ®ã cã 314 s¸ng kiÕn ®-îc ¸p dông, lµm lîi cho Nhµ m¸y 2355433 ®ång. Gi¸ trÞ s¶n phÈm ®¹t møc trung b×nh lµ 200 triÖu bao/n¨m, riªng n¨m 1985 ®¹t 235980000 bao. §iÒu ®¸ng chó ý lµ s¶n phÈm Th¨ng Long võa ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, võa ®¸ng tin cËy vÒ chÊt l-îng, c¸c mÆt hµng thuèc l¸ ®Çu läc xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu vµ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong c¬ cÊu s¶n phÈm. - Thêi kú ®æi míi (1986 ®Õn nay): Tõ sau §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VI, §¶ng khëi x-íng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, xo¸ bá chÕ ®é ®éc quyÒn ph©n phèi thuèc l¸ tõ n¨m 1987 lµm cho thÞ tr-êng cã nhiÒu thay ®æi vµ biÕn ®æi lín. §· lµm cho Nhµ m¸y l©m vµo t×nh tr¹ng bÕ t¾c, s¶n l-îng n¨m 1986 lµ 255,066 triÖu bao xuèng cßn 171,730 triÖu bao trong n¨m 1989, nhÞp ®é s¶n xuÊt cïng víi kh¶ n¨ng tiªu thô ®Òu gi¶m, lao ®éng d- thõa so víi nhu cÇu s¶n xuÊt nh-ng ®©y lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp lóc bÊy giê. Víi sù nç lùc cña 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, Nhµ m¸y ®· v-ît qua thö th¸ch ®ã. §ång thêi ®Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, Nhµ m¸y ®· nhËp hµng lo¹t thiÕt bÞ míi, do vËy sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 1992 lµ 130,646 triÖu, n¨m 1994 lµ 156,345 triÖu bao, tû lÖ thuèc l¸ ®Çu läc n¨m 1992 chiÕm 47,77% tíi n¨m 1994 lµ 82%. Sù nç lùc v-ît bËc ®· ®-a Th¨ng Long trë thµnh mét trong nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. N¨m 1991, doanh thu cña Nhµ m¸y lµ 150 tû ®ång trong ®ã nép ng©n s¸ch lµ 52,74 tû ®ång, n¨m 1995 doanh thu ®· lªn tíi 526,827 tû ®ång (nép ng©n s¸ch lµ 215,645 tû ®ång). §Õn n¨m 2000, doanh thu ®¹t 583,904 tû ®ång (nép ng©n s¸ch 227,024 tû ®ång), n¨m 2001 doanh thu ®¹t 616,000 tû ®ång (nép ng©n s¸ch 227,500 tû ®ång). VÒ sù ph¸t triÓn ®Çu t-, ch-a tÝnh ®Õn c«ng tr×nh hîp t¸c cña Dunhill, Nhµ m¸y c¬ b¶n ®· hoµn thiÖn vµ ®-a vµo sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t- theo chiÒu s©u, theo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt 1991-1995 víi sè vèn lµ 78 tû ®ång. N¨m 1996, Nhµ m¸y ®· cã 51 s¸ng kiÕn lµm lîi 380 tû ®ång. HiÖn nay, Nhµ m¸y ®ang më réng theo h-íng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch hîp t¸c víi Rothmans cña Anh quèc ®Ó lËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc l¸ Dunhill t¹i Nhµ m¸y. Hîp t¸c víi h·ng Tobaco vµ BAT (Bristish American Tobaco). §Ó phôc vô chñ tr-¬ng gi¸n tem thuÕ c¸c s¶n phÈm thuèc l¸ ®Òu ¸p dông tõ ngµy 01/04/2000, Nhµ m¸y ®· tù nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o thµnh c«ng m¸y d¸n tem cho thuèc l¸ bao cøng. S¸ng kiÕn nµy ®· tiÕt kiÖn ®-îc mét l-îng ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ thay thÕ cho viÖc nhËp thiÕt bÞ tõ n-íc ngoµi, duy tr× vµ ph¸t triÓn tèt d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn sîi hiÖn ®¹i cña Trung Quèc ®· ®¸p øng cho s¶n xuÊt thuèc l¸ bao vµ hç trî nhu cÇu nguyªn liÖu cho c¸c doanh nghiÖp. 1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ m¸y: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc l¸ cã vµ kh«ng cã ®Çu läc ®Ó tõng b-íc ®-a s¶n phÈm thuèc l¸ vµo thÞ tr-êng. Do ®ã ®ßi hái Nhµ m¸y ph¶i tõng b-íc cô thÓ ho¸ nhiÖm vô chñ yÕu nµy theo c¸c b-íc: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tõng b-íc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng kh«ng nh÷ng trong n-íc mµ cßn h-íng tíi xuÊt khÈu. - Tõng b-íc n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi c«ng nghÖ míi cña thÕ giíi nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y 2. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y:chøc n¨ng, nhiÖm vô: ( xem s¬ ®å trang bªn) Bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng tøc lµ ng-êi thñ tr-ëng ®-îc sù gióp søc cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia, c¸c héi ®ång t- vÊn trong x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng nghiªn cøu thùc hiÖn, ®Ò xuÊt khi ®-îc thñ tr-ëng quyÕt ®Þnh ®ång ý sÏ biÕn thµnh mÖnh lÖnh xuèng cÊp d-íi.  Ban gi¸m ®èc: Bao gåm Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc kinh doanh vµ Phã gi¸m ®èc kü thuËt. - Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®-îc Nhµ m¸y giao nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ m¸y, lµ ng-êi chØ huy cao nhÊt cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn ®èi víi Nhµ n-íc vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña Nhµ m¸y. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: cã nhiÖm vô tæ chøc m¹ng l-íi giao dÞch, n¾m v÷ng t×nh h×nh ®Ó phôc vô ®Çu ra. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ huy toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c kü thuËt trong Nhµ m¸y.  C¸c phßng chøc n¨ng: §-îc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ theo chøc n¨ng qu¶n lý, cã nhiÖm vô tham m-u gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc bao gåm: - Phßng kÕ ho¹ch vËt t-: gåm 1 tr-ëng phßng vµ 6 nh©n viªn chøc n¨ng: tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dµi h¹n trong n¨m, quý, th¸ng; ®iÒu hoµ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch thÞ tr-êng, ®Þnh møc kü thuËt, thèng kª theo c«ng t¸c tiÕt kiÖm. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn: gåm tr-ëng phßng, phã phßng vµ 7 nh©n viªn Chøc n¨ng: gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn, h¬i, n-íc l¹nh. NhiÖm vô: Theo dâi qu¶n lý toµn bé trang thiÕt bÞ kü thuËt c¬ khÝ, thiÕt bÞ chuyªn dïng ®iÖn, h¬i, n-íc l¹nh c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. LËp kÕ ho¹ch vÒ ph-¬ng ¸n ®Çu tchiÒu s©u, phô tïng thay thÕ, ®µo t¹o thî c¬ khÝ. - Phßng KCS: gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ 33 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Thùc hiÖn gióp Ban gi¸m ®èc vÒ viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm. NhiÖm vô: TiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ chÊt l-îng nguyªn liÖu, vËt t-, vËt liÖu tõ khi ®-a vÒ Nhµ m¸y, gi¸m s¸t chÊt l-îng trªn tõng c«ng ®o¹n d©y chuyÒn, ph¸t hiÖn sai sãt ®Ó Ban gi¸m ®èc chØ thÞ kh¾c phôc, kiÓm tra chÊt l-îng khi xuÊt kho. - Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ 10 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt. NhiÖm vô: ChØ thÞ trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ nhËn thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm, chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu, vËt t-, h-¬ng liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nghiªn cøu phèi chÕ s¶n phÈm míi c¶ néi dung vµ h×nh thøc phï hîp víi thÞ hiÕu tõng vïng, qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ t¹i Nhµ m¸y. - Phßng tµi vô: gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ 11 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Tham gia gióp viÖc vÒ mÆt tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: Tæ chøc qu¶n lý vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n nh-: thu, chi, c«ng nî, gi¸ thµnh... - Phßng tæ chøc: bao gåm 1 tr-ëng phßng, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Gióp viÖc vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c lao ®éng- tæ chøc, an ninh- quèc phßng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhiÖm vô: Gióp Ban gi¸m ®èc qu¶n lý vµ x©y dùng ph-¬ng ¸n c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng, tiÒn l-¬ng, b¶o hé lao ®éng, an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. - Phßng nguyªn liÖu: Chøc n¨ng: Tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu thuèc l¸ theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô: VÒ n«ng nghiÖp nghiªn cøu thæ nh-ìng, gièng thuèc thùc nghiÖm; tæ chøc gieo trång theo kÕ ho¹ch. - Phßng tµi chÝnh: Chøc n¨ng: Gióp Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng viÖc hµnh chÝnh sù nghiÖp cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: Qu¶n lý vÒ v¨n th-, l-u tr÷ vÒ tµi liÖu, b¶o mËt, ®èi néi, ®èi ngo¹i, qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. - Phßng tiªu thô: Chøc n¨ng: Tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. NhiÖm vô: LËp kÕ ho¹ch tiªu thô tõng vïng, miÒn d©n c-, kÕt hîp phßng thÞ tr-êng më réng diÖn tÝch tiªu thô, thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô vÒ chÊt l-îng chñng lo¹i theo quy ®Þnh ®Ó Ban gi¸m ®èc ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng thÞ tr-êng: Chøc n¨ng: Tham m-u gióp viÖc cho ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y vÒ c«ng t¸c thÞ tr-êng. NhiÖm vô: Theo dâi ph©n tÝch diÔn biÕn t×nh h×nh thÞ tr-êng qua bé phËn nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ nhãm tiÕp thÞ, tham gia ho¹t ®éng Marketing, t×m c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, tham gia thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m... §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y ®-îc chia thµnh c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt, mçi ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã mét chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng. Nhµ m¸y cã tÊt c¶ 6 ph©n x-ëng trong ®ã 4 ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh ®ã lµ: PX sîi, PX bao cøng, 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PX bao mÒm, PX Dunhill; 2 ph©n x-ëng mµ s¶n phÈm cña nã lµ hç trî cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh ®ã lµ ph©n x-ëng C¬ ®iÖn vµ ph©n x-ëng IV. + Ph©n x-ëng sîi: S¬ chÕ l¸ thuèc l¸, th¸i sîi ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt cuãn ®iÕu hay b¸n cho Nhµ m¸y kh¸c. + Ph©n x-ëng bao mÒm: NhËn sîi thuèc l¸ tõ ph©n x-ëng sîi ®Ó s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm bao mÒm. + Ph©n x-ëng bao cøng: S¶n xuÊt thuèc l¸ bao cøng cã chÊt l-îng tèt. + Ph©n x-ëng Dunhill: Cuèn ®iÕu ®Çu läc ®ãng bao, ®©y lµ ph©n x-ëng hîp t¸c víi h·ng Rothmans (Anh). + Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn: Gia c«ng phô tïng, c¸c chi tiÕt, thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn, h¬i n-íc, tham gia trung tu, ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch hµng n¨m. + Ph©n x-ëng IV: TËn dông nh÷ng vËt t- cã thÓ sö dông l¹i cung cÊp bao b× cact«ng, tói nilon, tói giíi thiÖu s¶n phÈm. Ngoµi c¸c ph©n x-ëng ra cßn cã c¸c ®éi bèc xÕp, ®éi b¶o vÖ vµ ®éi xe. Qua c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trªn ta thÊy -u ®iÓm lín nhÊt lµ c¸c quyÕt ®Þnh ®-îc thèng nhÊt tõ trªn xuèng, c«ng viÖc cña cÊp d-íi kh«ng bÞ chång chÐo, nh-ng do Gi¸m ®èc chØ ®¹o qua hai Phã gi¸m ®èc nªn nhiÒu khi c¸c quyÕt ®Þnh kh«ng kÞp thêi vµ s¸t víi thùc tÕ. 3. Quy tr×nh s¶n xuÊt d©y chuyÒn chÕ biÕn thuèc sîi: a. Nguyªn liÖu: - NhËn vÒ ®óng theo c«ng thøc phèi chÕ. - KiÓm tra vïng cÊp, chÊt l-îng, träng l-îng cña tõng mÎ thuèc khi ®-a vµo s¶n xuÊt. b. HÊp ch©n kh«ng: - XÕp c¸c kiÖn thuèc lªn xe theo ®óng c«ng thøc phèi chÕ cho mét mÎ hÊp ( mét mÎ hÊp tõ 1600- 2000 kg). - KiÓm tra W nguyªn liÖu, chÊt l-îng nguyªn liÖu tõng m¸c ®Ó ®¹t tr-íc khi hÊp ch©n kh«ng ë chÕ ®é tù ®éng cho phï hîp. §¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ W vµ gi÷ ®-îc mµu s¾c ban ®Çu cña l¸ thuèc: TSKT :Ph > 0,8 Mpa 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph > 0,3 Mpa Thêi gian hÊp : 25-30 phót W sau hÊp t¨ng: 3  1% Tû lÖ lµm Èm : 98% NhiÖt ®é trong bao: Thuèc tèt  70 Thuèc TB  80 Chu kú hÊp: 2 lÇn - §èi víi tr-êng hîp ®Æc biÖt cÇn t¨ng hoÆc gi¶m chu kú hÊp, phßng KTCN cã quy ®Þnh cô thÓ. c. Phèi chÕ l¸ trªn b¨ng t¶i: - L¸ hÊp xong ph¶i ®-îc phèi chÕ ngay, kh«ng ®-îc ®Ó l©u qu¸ 30 phót. - KiÓm tra m¸c thuèc vïng cÊp, chÊt l-îng, sè l-îng c¶ kiÖn ph¶i phèi chÕ. Ph¸t hiÖn c¸c kiÖn thuèc sai vïng cÊp, chÊt l-îng vµ b¸o cho KCS biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ngay. - C¸c bã l¸ ®¹t yªu cÇu c¾t ngän (l¸ > 20 cm) ph¶i xÕp ®Òu ®Æn, ngay ng¾n, kh«ng chång chÐo lªn nhau, phÇn ngän l¸ quay vÒ gi÷a b¨ng, c¾t 1/3 ngän. - L¸ rêi xÕp ®Òu ®Æn hai bªn b¨ng t¶i, kh«ng bá å ¹t ïn t¾c. Yªu cÇu l-u l-îng l¸ khi phèi chÕ lu«n ®ång ®Òu nhau vµ æn ®Þnh. Lo¹i bá t¹p vËt, l¸ mèc, l¸ ®en. d. M¸y lµm Èm l¸ kiÓu giã nãng: PhÇn ®Çu l¸ vµ phÇn l¸ t¸ch cuéng ®Òu ®-îc ®-a qua m¸y lµm Èm kiÓu giã nãng (1 m¸y lµm Èm phÇn ®Çu l¸, 1 m¸y lµm Èm phÇn t¸ch cuéng) ®Ó n©ng W lªn 19  1%; T= 65C ®Ó t¹o søc bÒn cña l¸ tèt vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cña m¸y ®¸nh l¸. e. M¸y ®¸nh l¸ kiÓu ®øng: - ThiÕt bÞ nµy t¸ch m¶nh l¸ ra khái cuéng. - Tû lÖ cuéng lÉn trong m¶nh l¸  4%. - Tû lÖ l¸ lÉn trong cuéng  1,5%. Th-êng xuyªn kiÓm tra tû lÖ l¸ lÉn trong cuéng vµ cuéng trong l¸ . D©y chuyÒn s¶n xuÊt chÕ biÕn thuèc sîi ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguyªn liÖu HÊp ch©n Kh«ng C¾t ngän Phèi trén l¸ Lµm Èm ngän l¸ SÊy sîi cuéng Ph©n ly sîi cuéng Tr-¬ng në cuéng Thïng tr÷ sîi cuéng Th¸i cuéng Phèi trén sîi l¸, sîi cuéng Lµm Èm l¸ ®· c¾t ngän T¸ch cuéng Lµm Èm Cuéng Gia liÖu HÊp Ðp cuéng SÊy sîi Thïng tr÷ Cuéng Th¸i l¸ Tr÷ phèi trén sîi Phun h-¬ng Thïng tr÷, phèi trén vµ ñ l¸ A . S¶n xuÊt sîi cuéng: 1. M¸y lµm Èm cuéng: ThiÕt bÞ dïng h¬i n-íc lµm Èm vµ nãng cuéng W cuéng = 26  2% T = 90C 2. Thïng chøa cuéng: Dïng chøa cuéng sau khi lµm Èm ®Ó ®¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ thuû ph©n. Thêi gian ñ: 2 giê. 3. M¸y hÊp cuéng- Ðp cuéng: - Sau khi ñ cuéng ®ñ thêi gian quy ®Þnh cuéng ®-îc ®-a lªn m¸y hÊp lµm nãng vµ n©ng thuû phÇn cuéng lªn 30  2%: T - 90C. - Sau ®ã cuéng ®-îc ®-a qua bé phËn Ðp cuéng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §é dµi Ðp cuéng: 1,2  0,1mm. - Lo¹i bá t¹p vËt, cuéng nhòn, cuéng ®en. 4. M¸y th¸i cuéng: Th¸i cuéng thµnh sîi nh- sîi l¸, cì sîi cuéng th¸i: 0,12-0,15mm 5. M¸y tr-¬ng në cuéng: W cuéng = 34  1% ®Ó sîi cuéng cã phÈm chÊt gièng sîi l¸. 6. M¸y sÊy cuéng: - Lµm kh« sîi cuéng ®Õn W yªu cÇu vµ cè ®Þnh tr¹ng th¸i tr-¬ng në cña sîi cuéng. - W sÊy cuéng hµng ngµy do phßng KCS chØ ®¹o ( b×nh qu©n: 12  0,5%). - KiÓm tra diÔn biÕn W thùc hiÖn qua m¸y ®o thuû ph©n hång ngo¹i tù ®éng. 7. M¸y ph©n ly sîi cuéng: Sö dông nguyªn lý chän lùa søc giã ®Ó lo¹i bá ®Çu cuéng t¨m réng, t¹p vËt... sau khi ®· tr-¬ng në vµ sÊy sîi cuéng. Nh÷ng sîi cuéng s¹ch sÏ ®-a theo b¨ng t¶i rung ph©n phèi vµo thïng chøa sîi cuéng. 8. Thïng chøa sîi cuéng: Dïng b¶o qu¶n vµ ph©n phèi sîi cuéng cho c¸c m¸c thuèc. §Çu vµo c¸c thïng chøa sîi cuéng ph¶i cã biÓu ghi râ tªn m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt. B. S¶n xuÊt sîi l¸: - M¸y thªm liÖu: PhÇn ngän, m¶nh l¸ ®· t¸ch cuéng ®-îc ®-a vµo m¸y thªm nguyªn liÖu ®Ó lµm t¨ng phÈm chÊt thuèc l¸ vµ lµm Èm l¸ lªn 20  1%. + Tû lÖ gia liÖu: 2 - 2,5% + Lo¹i bá t¹p vËt trªn b¨ng t¶i. - Thïng chøa thuèc l¸: Dïng ®Ó dù tr÷ vµ ñ l¸ ®Ó ®¶m b¶o ®Õn W l¸ tr-íc khi th¸i. Thêi gian ñ l¸: 2 giê. §Çu thïng chøa ph¶i cã biÓu ghi râ tªn, m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt, giê s¶n xuÊt. - M¸y th¸i l¸: Cì sîi l¸ (1-1,2mm)  0,1%. Lo¹i bá t¹p vËt, sîi sai quy c¸ch, sîi ®en. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - M¸y sÊy sîi: SÊy sîi kh« ®Õn W quy ®Þnh, cè ®Þnh mµu s¾c cña thuèc l¸. W sÊy hµng ngµy do phßng KCS chØ ®¹o (theo mïa kh« vµ mïa Èm, ngµy Èm vµ ngµy kh«. B×nh qu©n = 12  0,5%). KiÓm tra diÔn biÕn W thùc hiÖn qua m¸y ®o thuû phÇn hång ngo¹i tù ®éng. Sîi sÊy xong ®-îc phèi víi cuéng theo tû lÖ quy ®Þnh vµ ®-îc hót lªn tÇng 3 ®Ó phun h-¬ng vµ b¶o qu¶n. - M¸y phun h-¬ng: Lµm t¨ng phÈm chÊt cho sîi thuèc, tû lÖ h-¬ng theo quy ®Þnh lµ 6%. KiÓm tra thiÕt bÞ vµ sîi th-êng xuyªn ®Ó ph¸t hiÖn t¾c h-¬ng, tr-êng hîp t¾c h-¬ng kh«ng kiÓm tra ®-îc ph¶i b¸o cho phßng KCS vµ ng-êi vËn hµnh m¸y sÊy sîi biÕt ®Ó ngõng ®-a sîi lªn vµ b¸o söa ch÷a kÞp thêi. - Thïng chøa sîi: Dïng b¶o qu¶n sîi ®Ó s¶n xuÊt vµ ph©n phèi sîi cho c¸c m¸y cuèn. §Çu c¸c thïng chøa sîi ph¶i cã biÓu ghi râ m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt,s¶n l-îng. Do khu vùc b¶o qu¶n sîi ch-a cã hÖ thèng ®iÒu tiÕt cßn Èm vµ chê l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp sîi cho c¸c khu«ng cuèn ®iÕu nªn sîi c¸c m¸c sau khi s¶n xuÊt xong ph¶i ra b¶o qu¶n trong c¸c thïng catt«ng cã lãt tói PE. Yªu cÇu 1 thïng chøa 70 kg sîi, miÖng tói PE ph¶i gÊp kÝn d¸n b¨ng dÝnh ®Ó b¶o qu¶n. Ngoµi thïng d¸n 1/2 tê nh·n theo ®óng tªn m¸c thuèc, ghi râ ngµy s¶n xuÊt, ca, träng l-îng. 4. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô thuèc l¸ cña Nhµ m¸y trong giai ®o¹n 1995-2001 nh- sau: ( Xem b¶ng trang bªn) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m S¶n xuÊt (triÖu bao) Tiªu thô (triÖu bao) % tiªu thô/s¶n xuÊt 1995 202,719 204,758 101 1996 218,655 218,183 99,78 1997 219,051 218,610 99,8 1998 190,955 186,390 97,6 1999 202,210 201,652 99,72 2000 210,006 208,127 99,1 2001 223,334 223,525 100,08 B¶ng 1: T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô (1995-2001) Qua b¶ng trªn ta thÊy giai ®o¹n tõ n¨m 1995-1997 sè l-îng s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra t¨ng dÇn, ®iÒu ®ã chøng tá nhu cÇu vÒ thuèc l¸ cña thÞ tr-êng trong nh÷ng n¨m nµy t¨ng. N¨m 1996 so víi n¨m 1995 t¨ng 15,936 triÖu bao, n¨m 1997 so víi n¨m 1996 t¨ng 0,396 triÖu bao.§iÒu nµy chøng tá s¶n phÈm cña Nhµ m¸y ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng c¶ vÒ chÊt l-îng lÉn gi¸ c¶. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 1998 sè l-îng s¶n xuÊt l¹i cã xu h-íng gi¶m dÇn. Së dÜ cã sù gi¶m ®ã cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - Do nhu cÇu vÒ thuèc l¸ trªn thÞ tr-êng gi¶m. - Do sù nhËp lËu thuèc l¸ trµn lan. Nh-ng qua mét n¨m v-ît qua nh÷ng khã kh¨n ®ã, Nhµ m¸y ®· æn ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng víi sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng tõ n¨m 1999 ®Õn 2001. Cô thÓ: n¨m 1999 lµ 202,210 triÖu bao, n¨m 2000 lµ 210,006 triÖu bao, n¨m 2001 lµ 223,334 triÖu bao. S¶n xuÊt cña Nhµ m¸y lu«n g¾n chÆt víi tiªu thô ®iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y lu«n b¸m s¸t víi nhu cÇu thÞ tr-êng víi tû lÖ tiªu thô/ s¶n xuÊt n¨m 1995 lµ 101%, n¨m 1996 lµ 99,78%, n¨m 2001 lµ 100,08%. S¶n phÈm tiªu thô trong c¸c n¨m 1998 ®Õn 2000 cã h-íng gi¶m so víi c¸c n¨m tr-íc , chøng tá trong nh÷ng n¨m nµy Nhµ m¸y ®· kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm, hoÆc do nhu cÇu thÞ tr-êng gi¶m... §Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu ®iÓm trªn, trong n¨m 2001 Nhµ m¸y ®· t¨ng c-êng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, nhê ®ã mµ s¶n l-îng tiªu thô s¶n phÈm trong n¨m nµy t¨ng lªn rÊt nhiÒu, hÇu nh- s¶n xuÊt ®Õn ®©u th× tiªu thô ®Õn ®ã. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y thuèc l¸ th¨ng long. 1. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y: 1.1.C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cã kÕ ho¹ch hoÆc chÊt l-îng kÕ ho¹ch kh«ng cao th× kh«ng bao giê ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ liªn tôc, råi sÏ bÞ ph¸ s¶n trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt lín, do ®ã cÇn ph¶i cã mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho m×nh, Nhµ m¸y ®· dùa trªn c¸c c¨n cø sau: - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ phª duyÖt ®iÒu lÖ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long trùc thuéc Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam . - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cña n¨m tr-íc vµ dù -íc n¨m nay ®Ó lµm c¬ së xin x©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. - C¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ tr-êng, kh¶ n¨ng thùc tÕ cña Nhµ m¸y... Víi nh÷ng c¨n cø ®ã, Nhµ m¸y míi cã c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho n¨m tíi. Lo¹i kÕ ho¹ch mµ Nhµ m¸y x©y dùng ®ã lµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. Víi lo¹i kÕ ho¹ch nµy nã mang tÝnh chÊt toµn diÖn vµ cô thÓ vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh vµ ®êi sèng x· héi cña CBCNV cña Nhµ m¸y. 1.2.C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2002: N¨m Sè l-îng (triÖu bao) Doanh thu (tû ®ång) Gi¸ trÞ TSL (tû ®ång) 1999 2000 2001 2002 202,81 592,08 553,64 1187 218,67 206,863 603,922 564,71 1211 223,04 211,000 616,000 576,000 1235 227,500 215,22 626,32 587,52 1260 232,05 B¶ng 2: C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2002 16 Lao ®éng (ng-êi) NépNS (tû ®ång) L·i (tû ®ång) 14,3 14,6 14,9 15,2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch: N¨m 1999 2000 2001 Sè l-îng (triÖu bao) Doanh thu (tû ®ång) Gi¸ trÞ TSL (tû ®ång) Lao ®éng (ng-êi) Nép NS (tû ®ång) L·i (tû dång) 202,210 593,485 536,166 1184 219,320 17,321 210,006 603,922 561,752 1231 227,024 14,500 223,525 616,000 584,979 1224 223,500 13,000 B¶ng 3: KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2001. 2. Thùc tr¹ng vÒ Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l-¬ng: 2.1. C¬ cÊu lao ®éng hiÖn nay cña Nhµ m¸y: Lao ®éng lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thiÕu lao ®éng th× sÏ kh«ng s¶n xuÊt ®-îc. §Ó cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu lao ®éng tèi -u trong Nhµ m¸y. HiÖn nay, Nhµ m¸y lùa chän c¬ cÊu lao ®éng theo h×nh thøc giíi tÝnh. D-íi ®©y lµ b¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña Nhµ m¸y trong n¨m 2002: Trong ®ã TT C¸c bé phËn Tæng sè lao ®éng Nam N÷ 1. Ph©n x-ëng sîi 158 52 106 2. Ph©n x-ëng bao mÒm 297 89 208 3. Ph©n x-ëng bao cøng 162 82 80 4. Ph©n x-ëng Dunhill 42 26 16 5. Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn 86 69 17 6. Ph©n x-ëng IV 34 7 27 7. §éi bèc xÕp 45 44 1 8. §éi xe 18 18 0 9. §éi b¶o vÖ 32 27 5 10. Phßng tæ chøc 4 2 2 11. Phßng tµi vô 13 4 9 12. Phßng tiªu thô 32 11 21 13. Phßng kÕ ho¹ch 17 8 9 14. Phßng thÞ tr-êng 43 35 8 15. Phßng KCS 35 1 34 16. Phßng KTCN 12 5 7 17. Phßng KTC§ 9 9 0 18. Phßng nguyªn liÖu 29 3 26 B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng theo giíi tÝnh. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng trªn ta thÊy Nhµ m¸y ®· dùa trªn chøc n¨ng cña tõng bé phËn ®Ó lùa chän c¬ cÊu lao ®éng hîp lý. ë ®©y, nh÷ng bé phËn cÇn cã sù khÐo lÐo, c«ng viÖc ®¬n gi¶n h¬n th× tû lÖ n÷/nam l¹i cao. H¬n n÷a, trong thùc tÕ Nhµ m¸y cho thÊy, sè n÷ lµm ë v¨n phßng th-êng chiÕm tû lÖ lín h¬n so víi nam. Bªn c¹nh dã, c¬ cÊu lao ®éng cña Nhµ m¸y cßn ph©n theo tr×nh ®é vµ theo ®é tuæi: N¨m 2000 N¨m2001 TT ChØ tiªu Sè l-îng Tû träng Sè l-îng Tû träng 1. Tæng lao ®éng (ng-êi) 1176 100 1186 100 -Lao ®éng gi¸n tiÕp 210 17,86 215 18,13 -Lao ®éng trùc tiÕp SXKD 966 82,14 971 81,87 2. KÕt cÊu theo tr×nh ®é 1176 100 1186 100 -§¹i häc 106 9,01 109 9,19 -Cao ®¼ng 9 0,77 9 0,76 -Trung cÊp 95 8,08 97 8,18 -C«ng nh©n kü thuËt 816 69,39 84 69,22 -Lao ®éng phæ th«ng 150 12,76 150 12,65 3. KÕt cÊu theo ®é tuæi 1176 100 1186 100 - < 20 0 0 - Tõ 20-29 163 13,86 176 18,84 - Tõ 30-39 723 61,48 735 61,97 - Tõ 40-49 229 19,47 223 18,8 - Tõ 50-60 61 5,19 52 4,38 - > 60 0 0 B¶ng 5: C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é vµ ®é tuæi. Qua b¶ng trªn ta thÊy, vÒ tr×nh ®é Cao ®¼ng cã tû träng thÊp nhÊt( n¨m 2000 lµ 0,77% cßn n¨m 2001 lµ 0,76%), VÒ C«ng nh©n kü thuËt chiÕm tû träng cao nhÊt (n¨m 2000 lµ 69.39% cßn n¨m 2001 lµ 69,22%). §iÒu ®ã rÊt phï hîp v× Nhµ m¸y s¶n xuÊt b»ng c¸c d©y chuyÒn. MÆt kh¸c, nÕu xÐt vÒ ®é tuæi th× ë ®é tuæi tõ 30-39 chiÕm tû träng cao nhÊt ( N¨m 2000 lµ 61,48%, cßn n¨m 2001 lµ 61,97%). Nh- vËy, Nhµ m¸y ®· ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng. Tãm l¹i, c¬ cÊu lao ®éng hiÖn nay cña Nhµ m¸y lµ rÊt hîp lý phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. §Þnh møc lao ®éng cña Nhµ m¸y (cho 1 ca s¶n xuÊt): 2.2.1. Ph©n x-ëng sîi: Tt Tªn c«ngviÖc 1 I. A. 1. 2. 3. 2 BËc thî 3/6 3 7. D©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh Bé phËn d©y chuyÒn Kh©u phèi chÕ 6 M¸y hÊp ch©n kh«ng 20 M¸y c¾t ngän M¸y dÞu l¸ M¸y dÞu ngän M¸y ®¸nh l¸ M¸y gia liÖu 8. 1 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. B. 26. Thïng chøa l¸ M¸y th¸i l¸ Pha phÕ phÈm M¸y sÊy sîi l¸ M¸y dÞu cuéng Thïng chøa cuéng M¸y hÊp c©n cuéng M¸y th¸i cuéng M¸y tr-¬ng në sîi cuéng M¸y sÊy sîi cuéng Thïng chøa sîi cuéng Nhµ bôi M¸y phun h-¬ng Thïng tr÷ sîi M¸yphunh-¬ng Menthol Ra sîi Kho tr÷ sîi Bé phËn phôc vô Söa ch÷a ph©n x-ëng 4/6 4 5/6 5 2 1 1 3/7 6 4/7 7 5/7 8 Kü s9 10 1 3 7 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Céng 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 11 2 2 1 19 3 1 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 27. 1 1 Kho c¬ khÝ 28. §iÖn ph©n x-ëng 6 1 3 10 29. M¸y nÐn khÝ 1.5 1.5 30. C©n ®iÖn tö 1 1 31. VÖ sinh c«ng nghiÖp 4 4 II. C¸c kh©u kh¸c 32. M¸y xÐ ®iÕu phÕ phÈm 3 1 4 33. M¸y ph©n ly 1 sµng gam 4 1 5 34. Tæ t¶i 3 3 35. Bé phËn qu¶n lý 8 59 19 6 6 5.5 3 4 110.5 Tæng céng B¶ng 6: §Þnh møc lao ®éng cña ph©n x-ëng sîi. §Þnh møc lao ®éng trªn ®-îc x¸c ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ph©n x-ëng . Bao gåm c¶ nh÷ng c«ng viÖc tr-íc ®©y vÉn tÝnh c«ng ph¸t sinh nh-: - Kh©u v¸, can t¶i cho s¶n xuÊt . - San cuéng, san l¸ phôc vô cho s¶n xuÊt. - ChÆt t¸ch mèc, xö lý l¸ mèc... lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu ®-a vµo. §Þnh møc lao ®éng trªn ch-a tÝnh c«ng nghØ chÕ ®é vµ nghØ lu©n phiªn. Bé phËn qu¶n lý tÝnh cho mét ngµy kh«ng phô thuéc sè ca s¶n xuÊt. 20
- Xem thêm -