Tài liệu Tổng quan về thị trường chứng khoán.

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi bµi viÕt: Ph¸t triÓn hµng tiªu dïng nh»m phôc vô ®êi sèng nh©n d©n vµ më réng xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ta.Víi d©n sè gÇn 80 triÖu ngêi vµ t¨ng trëng kinh tÕ b×nh qu©n 8.2% trong mÊy n¨m gÇn ®©y, nhu cÇu vÒ hµng tiªu dïng ë níc ta ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Nhng hiÖn t¹i c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cña níc ta cha ®¸p øng ®îc. NhiÒu mÆt hµng tiªu dïng vÉn ph¶i nhËp khÈu theo nhiÒu con ®êng kh¸c nhau. §Ó gi¶i quyÕt vÊn nµy ph¶i ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng víi môc tiªu ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc vµ më réng xuÊt khÈu ra níc ngoµi. Nhng phÇn lín c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë níc ta hiÖn nay ®Òu trong t×nh tr¹ng kü thuËt c«ng nghÖ l¹c hËu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mÉu m· xÊu, gi¸ thµnh cao nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÊp. Yªu cÇu hiÖn nay lµ huy ®éng vèn ®Æc biÖt lµ vèn trung dµi h¹n ®Ó ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ theo híng hiÖn ®¹i ho¸. Do ®ã sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng cô tÝn dông ng©n hµng cã t¸c ®éng thóc ®Èy ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. Thñ ®« Hµ néi lµ mét trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt vµ giao dÞch quèc tÕ cña c¶ níc tËp trung nhiÒu khu c«ng nghiÖp víi c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng mét thêi cã uy tÝn trong c¶ níc. §Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña thñ ®« s¶n xuÊt hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong c¶ níc vµ xuÊt khÈu t«i ®· chän ®Ò tµi:” Gi¶i ph¸p tÝn dông ng©n hµng nh»m ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi.” lµm ®Ò tµi bµi viÕt. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: Bµi viÕt nghiªn cøu t×nh h×nh ®Çu t tÝn dông ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn Hµ néi. Tõ ®ã vËn dông nh÷ng c¬ së lý luËn kinh tÕ thÞ trêng, häc hái kinh nghiÖm c¸c níc ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p tÝn dông ng©n hµng nh»m ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn Hµ néi. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Bµi viÕt tËp trung nghiªn cøu lÜnh vùc ®Çu t tÝn dông ng©n hµng ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi. Thêi gian nghiªn cøu kh¶o s¸t t×nh h×nh tõ 1998 - 2001. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: T¸c gi¶ bµi viÕt sö dông ph¬ng ph¸p luËn duy vËt M¸c-xÝt kÕt hîp víi ph¬ng ph¸p trõu tîng ho¸ khoa häc lµm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu c¬ b¶n. Dïng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch lý luËn, thùc tiÔn, kinh nghiÖm g¾n víi tæng hîp vµ ph¬ng ph¸p thèng kª ®èi chiÕu so s¸nh, ph¬ng ph¸p l« gic vµ lÞch sö ... 5. §ãng gãp khoa häc cña bµi viÕt: - Bµi viÕt ®· nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò vÒ nhu cÇu vµ vai trß cña hµng tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ. - §· hÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông vµ vai trß cña tÝn dông ®èi víi viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng ë Hµ néi vµ thùc tr¹ng ®Çu t tÝn dông ®èi víi c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn. - §Ò ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu vÒ ®Çu t tÝn dông ng©n hµng nh»m ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong thêi gian tíi trªn ®Þa bµn Hµ néi. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6. KÕt cÊu cña bµi viÕt: Tªn bµi viÕt:” Gi¶i ph¸p tÝn dông ng©n hµng nh»m ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn Hµ néi.” Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung bµi viÕt ®îc tr×nh bµy theo 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ®Çu t tÝn dông ng©n hµng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn Hµ néi. Ch¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p tÝn dông ng©n hµng nh»m ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta. 1.1-/ C«ng nghiÖp hµng tiªu dïng, nhu cÇu, vai trß cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ víi thñ ®«. 1.1.1-C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nã: Hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng lµ nh÷ng hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña con ngêi ë nh÷ng møc ®é vµ tr×nh ®é kh¸c nhau do ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng t¹o ra. Hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng cã nhiÒu lo¹i, tuú theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau cã thÓ ph©n lo¹i nh sau: - C¨n cø theo chñ thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cã thÓ chia hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng phôc vô c¸ nh©n vµ hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng phôc vô x· héi. - C¨n cø theo møc ®é thu nhËp cña d©n c hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng ®îc chia thµnh c«ng nghiÖp tieeu dïng th«ng thêng vµ c«ng nghiÖp tiªu dïng cao cÊp. - C¨n cø theo ph¹m vi thÞ trêng hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng ®îc tiªu thô trong níc vµ hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng dµnh cho xuÊt khÈu ra thÞ trêng níc ngoµi. V× vËy cã thÓ ®Þnh nghÜa: C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng lµ mét bé phËn cña ngµnh c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng ho¸ c«ng nghiÖp tiªu dïng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña con ngêi ë nh÷ng møc ®é 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ tr×nh ®é kh¸c nhau. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu nh sau: Thø nhÊt: Hµng tiªu dïng mang tÝnh nh¹y c¶m vµ chÞu sù biÕn ®éng lín: S¶n phÈm c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng chÞu ¶nh hëng cña sù biÕn ®éng tõ c¸c nh©n tè nh: Thêi gian, chÊt lîng, gi¸ c¶ thÞ trêng sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ, nÒn kinh tÕ ®ãng hay më vµ c¸c nh©n tè kh¸c. C¸c nh©n tè nãi trªn biÕn ®éng theo thêi gian, theo dßng lÞch sö cho thÊy s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng t¬ng øng víi cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë níc Anh vµo 30 n¨m cuèi thÕ kû 18 vµ h¬n 50 n¨m cuèi thÕ kû 19, më ®Çu nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp cña nh©n lo¹i ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t triÓn míi vÒ kü thuËt. Díi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng nµy lµm cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®· chuyÓn tõ thñ c«ng lªn c¬ khÝ. ChØ tõ ®ã ®Æc tÝnh nh¹y c¶m hay biÕn ®éng lín cña hµng tiªu dïng míi thÓ hiÖn mét c¸ch râ nÐt. Vµo nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû 20 nh©n lo¹i l¹i chøng kiÕn sù xuÊt hiÖn cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, nhÊt lµ tõ sau nh÷ng n¨m 70 l¹i ®©y xuÊt hiÖn nhiÒu ®Æc trng míi cã liªn quan ®Õn tÝnh nh¹y c¶m, tÝnh biÕn ®éng lín cña viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. C«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn theo híng tiªn tiÕn, n¨ng suÊt lao ®éng tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) t¨ng lªn, thu nhËp cña d©n c ngµy cµng cao, d©n sè ngµy cµng t¨ng t©m lý, thÞ hiÕu, tËp qu¸n cïng víi sù giao lu cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng mang tÝnh quèc tÕ ho¸, nhu cÇu hµng tiªu dïng c«ng nghiÖp cã tÝnh biÕn ®éng lín ë tr×nh ®é cao. Trong bèi c¶nh ®ã c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng buéc ph¶i thÝch nghi vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng theo yªu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ trêng. TÝnh nh¹y c¶m hay tÝnh biÕn ®éng cña hµng tiªu dïng cßn ph¶i chÞu ¶nh hëng cña nhãm nh©n tè c¹nh tranh, cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ trêng hµng tiªu dïng c«ng nghiÖp. Mèi quan hÖ gi÷a gi¸ c¶ thÞ trêng víi s¶n lîng cïng vËn ®éng theo tû lÖ thuËn vµ ngîc l¹i víi s¶n lîng cÇu theo tû lÖ nghÞch. Do vËy c¸c quyÕt ®Þnh cña ngµnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng tÝnh ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶ cu¶ nã chØ cã thÓ cã nÕu c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh nhu cÇu cña thÞ trêng. Thø hai: C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng mang tÝnh ®a d¹ng vÒ c¬ cÊu, chñng lo¹i, kÝch cì, mÉu m· vµ mÇu s¾c: §Æc ®iÓm nµy ®îc b¾t nguån tõ tÝnh ®a d¹ng cña nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n, x· héi vµ d©n téc cña ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. Nhu cÇu nµy ¶nh hëng vµ quyÕt ®Þnh tíi chñng lo¹i, mÉu m·, sè lîng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm trong mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh tiªu dïng nhng tiªu dïng l¹i lµ môc ®Ých cña s¶n xuÊt g¾n víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng nªn tiªu dïng cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vai trß cña tiªu dïng - nhu cÇu cña kh¸ch hµng l¹i trë nªn quan träng vµ quyÕt ®Þnh cña s¶n xuÊt nã liªn quan ®Ðn sù hng thÞnh vµ ph¸ s¶n c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng nÕu c¸c xÝ nghiÖp nµy kh«ng ý thøc ®îc hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn nhÊt lµ ®iÒu kiÖn vÒ vÊn ®Ò thùc hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm nµy trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. Thø ba: C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng xÐt vÒ mÆt s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng tiªu dïng mang tÝnh phæ biÕn vµg liªn tôc víi quy m« ngµy cµng lín: Díi gãc nh×n tiªu dïng hµng do c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng t¹o ra rÊt cÇn thiÕt vµ gÇn gòi víi mäi ngêi. Con ngêi vµ x· héi muèn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, t tëng... tríc hÕt hä cÇn ph¶i cã c¸i ®Ó ¨n, mÆc, ë, häc tËp, ®i l¹i ... tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu do c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng t¹o ra mµ bÊt cø x· héi nµo còng cÇn ®Õn. X· héi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng thÓ kh«ng liªn tôc s¶n xuÊt ra hµng tiªu dïng vµ víi quy m« ngµy cµng nhiÒu h¬n. Víi ®Æc ®iÓm nµy ®ßi hái ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ph¶i lµm râ môc tiªu vµ theo ®ã lµ nh÷ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nguån lùc (ThiÕt bÞ m¸y mãc, lao ®éng, vèn vµ c¸c yÕu tè kh¸c). YÕu tè vèn liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch tÝn dông, liªn quan ®Õn vai trß cña tÝn dông nãi chung vµ nhÊt lµ ®èi víi tÝn dông ng©n hµng. Thø t: Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng mµ sù ho¹t ®éng cña nã kh«ng chØ mang tÝnh quèc gia mµ cßn mang tÝnh quèc tÕ: §Æc ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña quy luËt ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng quèc tÕ, hîp t¸c s¶n xuÊt, hîp t¸c khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ gi÷a c¸c níc. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn xu híng toµn cÇu ho¸, quèc tÕ ho¸ vµ khu vùc ho¸ mµ mçi quèc gia lµ mét bé phËn. TÝnh quèc tÕ cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cßn xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc hiÖn chiÕn luùc c«ng nghiÖp ho¸ híng vÒ xuÊt khÈu hµng tiªu dïng ra thÞ trêng quèc tÕ nªn s¶n phÈm ®ã ph¶i phï hîp víi thÞ hiÕu, tËp qu¸n cña c¸c níc nhËp khÈu vµ ®Æc biÖt ph¶i coi träng vÒ mÆt chÊt lîng, gi¸ c¶ b¸n ra trªn thÞ trêng quèc tÕ. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng trong níc ®· khã viÖc ®øng v÷ng trªn thÞ trêng quèc tÕ cµng khã kh¨n h¬n. ë níc ta mÆc dï cã lîi thÕ vÒ nguån lao ®éng råi rµo vµ theo ®ã møc tiÒn l¬ng thÊp, cã lîi thÕ nhÊt ®Þnh vÒ mét sè tµi nguyªn. Song do ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp- s¶n xuÊt nhá. Khã kh¨n cña ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë níc ta cã nhiÒu nhng gay go nhÊt lµ tr×nh ®é kü thuËt vµ c«ng nghÖ l¹c hËu ®ßi hái ph¶i gÊp rót ®æi míi. Song kh«ng thÓ ®æi míi nÕu kh«ng ®Çu t chiÒu s©u ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, kh«ng cã nhiÒu vèn trung h¹n vµ dµi h¹n ®îc huy ®éng ë nhiÒu nguån trong ®ã cã nguån tÝn dông ng©n hµng. Bèn ®Æc ®iÓm trªn cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau qua nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm ®ã ®Ó ®Çu t tµi chÝnh tÝn dông sao cho cã hiÖu qu¶ nh»m ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ë níc ta vµ ë thñ ®« Hµ néi. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.2 - Vai trß cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ víi Hµ néi: C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cã vai trß rÊt to lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã thÓ kh¸i qu¸t mét sè vai trß chñ yÕu sau: Thø nhÊt: C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cung cÊp hµng ho¸ tiªu dïng víi t c¸ch lµ c¬ së tÊt yÕu vÒ ®êi sèng cña tõng ngêi vµ cña toµn x· héi. Theo C¸c-m¸c con ngêi vµ x· héi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i cã nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt nh ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i ... muèn cã nh÷ng thø ®ã th× ph¶i s¶n xuÊt ra nã vµ còng theo C¸c-m¸c xÐt vÒ mÆt l«-gic lÉn lÞch sö sù ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i cho thÊy sù xuÊt hiÖn s¶n phÈm thÆng d khi x· héi ®· ®¶m b¶o ®îc phÇn s¶n phÈm cÇn thiÕt vµ vît qua cöa ¶i ®ã trªn c¬ së t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng hay nãi c¸ch kh¸c x· héi chØ cã thÓ tÝch luü khi ®· lµm ®ñ ¨n hay ®ñ tiªu dïng. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn cïng víi sù t¨ng lªn cña d©n sè vµ cña tr×nh ®é v¨ minh trong tiªu dïng nhu cÇu hµng tiªu dïng ngµy mét t¨ng lªn vÒ sè lîng, chÊt lîng, c¬ cÊu, mÇu s¾c ... trong ®iÒu kiÖn ®ã viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng b»ng ph¬ng tiÖn thñ c«ng kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ã. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng mét ngµnh c«ng nghiÖp g¾n liÒn víi nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp ra ®êi vµ ph¸t triÓn, g¾n liÒn víi viÖc xuÊt hiÖn c¸c cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp vµ c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng theo híng hiÖn ®¹i ë níc ta cã vai trß to lín gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña nh©n d©n. Thø hai: C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, thóc ®Èy sù h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung. T¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nhÊt lµ t¨ng trëng kinh tÕ bÒn v÷ng lu«n lu«n lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù ®èi víi c¸c quèc gia còng nh ®èi víi níc ta. Nã liªn quan ®Õn sù suy tho¸i hoÆc hng thÞnh, liªn quan ®Õn sù tån 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vong cña thÓ chÕ mµ mçi quèc gia ®ang theo ®uæi. Bëi vËy trong c¸c ch¬ng tr×nh nghÞ sù dµi h¹n, trung h¹n vµ ng¾n h¹n cña c¸c ChÝnh phñ môc tiªu t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu sù nghiÖp t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nhÞp ®é t¨ng nhanh hay chËm, cao hay thÊp, bÒn v÷ng hay kh«ng l¹i phô thuéc vµo sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh trong ®ã cã ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. ë níc ta sau 10 n¨m ®æi míi cã møc ®é t¨ng trëng ®¸ng kÓ trong ®ã cã c«ng nghiÖp SXHTD møc t¨ng trëng b×nh qu©n trong 5 n¨m 1994-1998 lµ 8.2% sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng thêi gian qua cßn gãp phÇn h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung (Bao gåm khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp kü thuËt cao) ë c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc ®¸ng chó ý lµ Hµ néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp SXHTD mµ nguyªn liÖu lÊy tõ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng tiªu dïng h×nh thµnh c¬ cÊu n«ng- c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ dÞch vô ë n«ng th«n vµ ven c¸c thµnh phè theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. B»ng c¸ch ®ã t¨ng thu nhËp, n©ng cao søc mua cña d©n c n«ng th«n më réng thÞ trêng n«ng th«n, mét thÞ trêng réng lín ®Çy høa hÑn cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, trong ®ã c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. Thø ba: C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ph¸t triÓn gãp phÇn t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ níc: Th«ng qua c¸c kho¶n thuÕ mµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp SXHTD nép cho nhµ níc. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ cña ngµnh c«ng nghiÖp SXHTD gãp phÇn t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü vèn trong c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD gãp phÇn gi¶m tû lÖ ®Çu t vèn tõ ng©n s¸ch (NhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD thuéc kinh tÕ nhµ níc). Tõ ®ã dµnh vèn tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t vµo c¸c ngµnh then chèt träng yÕu kh¸c g¾n víi hµng ho¸ c«ng céng hay nãi c¸ch kh¸c sù ph¸t triÓn cã hiªô qu¶ cña c«ng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp SXHTD gãp phÇn vµo vÖc lµnh m¹nh ho¸ nÒn tµi chÝnh quèc gia ë níc ta. Thø t: Sù ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ CNSXHTD gãp phÇn thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tÝn dông: Ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD ngoµi vèn ®Çu t ban ®Çu tõ ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tù bæ xung cña doanh nghiÖp cßn cã nguån vèn tÝn dông vay c¸c ng©n hµng. Kh¶ n¨ng cung øng vèn tÝn dông cña ng©n hµng chØ ®îc më réng nÕu c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn tÝn dông ng©n hµng. Do vËy viÖc ph¸t triÓn vµ ®æi míi kü thuËt vµ c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD cã t¸c dông h×nh thµnh nhu cÇu tÝn dông ®Ó c¸c ng©n hµng thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng cho vay. ë níc ta hiÖn nay cã t×nh tr¹ng thõa vèn mÆc dï ®· gi¶m l·i suÊt cho vay. Thùc ra kh«ng ph¶i thõa vèn mµ chñ yÕu c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD cha ®æi míi ®îc kü thuËt c«ng nghÖ, cha x¸c ®Þnh ®îc ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thÞ trêng tiªu thô. Mét khi c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung, c«ng nghiÖp SXHTD nãi riªng th«ng qua ®æi míi kü thuËt vµ c«ng nghÖ x¸c ®Þnh cã c¨n cø khoa häc ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi nhu cÇu vèn ch¼ng nh÷ng kh«ng thõa mµ cßn thiÕu. Ho¹t ®éng cho vay vµ thu nî cña ng©n hµng ph¸t triÓn, viÖc ø ®äng vèn tÝn dông vµ t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n cã ®iÒu kiÖn gi¶i to¶. 1.2-/ TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông thóc ®Èy ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. 1.2.1 - TÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng: 1.2.1.1 - Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña tÝn dông: TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cña kinh tÕ thÞ trêng ph¶n ¸nh mèi quan hÖ vay mîn gi÷a ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay trong nh÷ng thêi h¹n nhÊt ®Þnh vµ khi hÕt thêi h¹n, kho¶n vèn vay ®ã ph¶i ®îc hoµn tr¶ cho chñ së h÷u cã kÌm theo kho¶n lîi tøc nhÊt ®Þnh. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã nhiÒu lo¹i tÝn dông: TÝn dông nÆng l·i, tÝn dông th¬ng m¹i, tÝn dông nhµ níc, tÝn dông tËp thÓ, tÝn dông ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, quan hÖ tÝn dông ®îc luËn gi¶i g¾n víi ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn. ThËt vËy trong c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi vµ d©n c do ®Æc ®iÓm chu chuyÓn cña vèn tiÒn tÖ lu«n cã mét bé phËn vèn tiÒn tÖ nhµn rçi (TiÒn l¬ng cha ®Õn kú tr¶, tiÒn mua vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ cha ®Õn kú mua, tiÒn ®Ó giµnh cña d©n c cha ®Õn kú mua s¾m...) nhng cÇn ®îc sö dông ®Ó sinh lêi. Trong khi ®ã mét sè doanh nghiÖp, tæ chøc x· héi vµ d©n c kh¸c muèn cã vèn ®Ó ®Çu t, më mang doanh nghiÖp, mua s¾m hµng tiªu dïng... nhng cha cã tÝch luü vèn kÞp. Nh vËy trong cïng mét thêi ®iÓm, mét sè ngêi cã vèn nhng cha cÇn sö dông cã nhu cÇu cho vay, mét sè ngêi kh¸c cÇn vèn nhng l¹i cha cã, lµm n¶y sinh quan hÖ tÝn dông vµ tÝn dông xuÊt hiÖn lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. §Æc ®iÓm quan träng cña tÝn dông lµ ngêi cho vay cã quyÒn së h÷u nhng kh«ng cã quyÒn sö dông, cßn ngêi ®i vay cã quyÒn sö dông nhng kh«ng cã quyÒn së h÷u. Nãi c¸ch kh¸c ®Æc ®iÓm cña vèn tÝn dông lµ quyÒn së h÷u t¸ch rêi quyÒn sö dông. Ngoµi ra tÝn dông níc ta cßn cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: Thø nhÊt: Quan hÖ tÝn dông dùa trªn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ míi h×nh thµnh, ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nªn tÝn dông ng©n hµng ®· vµ ®ang ph¸t triÓn thªm nhiÒu h×nh thøc míi, phï hîp víi yªu cÇu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Thø hai: Quan hÖ tÝn dông dùa trªn c¬ së nÒn kinh tÕ tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn, vµ c¹nh tranh, võa hîp t¸c víi nhau díi sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt thèng nhÊt cña nhµ níc. NhËn thøc ®óng ®Æc ®iÓm nµy sÏ lµm cho quan hÖ tÝn dông kh«ng bÞ biÕn d¹ng, kh«ng dÉn ®Õn bÞ lîi dông, chiÕm dông hoÆc chiÕm ®o¹t vèn cña nhµ níc vµ cña nh©n d©n. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thø ba: Quan hÖ tÝn dông trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc., Theo dßng lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¬ chÕ thÞ trêng vµ quan hÖ tÝn dông cho thÊy: - C¬ chÕ thÞ trêng ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn sím ®ã lµ c¬ chÕ thÞ trêng tù do, g¾n víi ”Bµn tay v« h×nh” theo quan ®iÓm cña A®am-smith, c¬ chÕ nµy cã vai trß tÝch cùc, song kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh mµ viÖc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ kh«ng thÓ thiÕu ®îc vai trß qu¶n lý, ®iÒu tiÕt cña nhµ níc víi t c¸ch lµ ”Bµn tay v« h×nh” trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i. - Còng nh viÖc h×nh thµnh c¸c quan hÖ tÝn dông lóc ®Çu do t nh©n tiÕn hµnh ph¸t triÓn mét c¸ch tù ph¸t, mµ l·i suÊt cña nã tõ chç ”nÆng l·i” kh«ng theo quy luËt gi¸ trÞ, ®Õn chç vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng lªn xuèng theo quan hÖ cung cÇu vèn trªn thÞ trêng do c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i t nh©n thao tóng. TÊt nhiªn quan hÖ tÝn dông hoµn toµn theo c¬ chÕ nµy kh«ng thÓ coi lµ hoµn h¶o nÕu kh«ng cã sù qu¶n lý, ®iÒu tiÕt cña ng©n hµng qua hÖ thèng ng©n hµng Nhµ níc. Nh vËy lµ trong lÞch sö c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i t nh©n cã tríc c¸c ng©n hµng Nhµ níc. Song ®Õn lît sù xuÊt hiÖn ng©n hµng nhµ níc ®· ®a quan hÖ tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông ng©n hµng lªn tÇm cao míi, mµ sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nã theo cÊu tróc vµ thÓ chÕ míi cña hÖ thèng ng©n hµng hiÖn ®¹i mét hîp phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i. 1.2.1.2 - C¸c h×nh thøc tÝn dông: Qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tÝn dông tr¶i qua c¸c h×nh thøc tÝn dông nÆng l·i, tÝn dông th¬ng m¹i, tÝn dông ng©n hµng, tÝn dông nhµ níc, tÝn dông tiªu dïng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TÝn dông nÆng l·i: TÝn dông nÆng l·i g¾n liÒn víi sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ ph©n ho¸ giai cÊp lµm n¶y sinh kÎ giµu ngêi ngÌo. TÝnh chÊt nÆng l·i cña lo¹i tÝn dông nµy ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ b¶n chÊt cña nã: Tr×nh ®é x· héi ho¸ cßn rÊt thÊp, cña c¶i vËt chÊt d thõa cha nhiÒu, trong khi ®ã nhu cÇu duy tr× nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ ®êi sèng ë møc cÇn thiÕt tèi thiÓu còng cha thÓ ®¸p øng ®îc. Lîi dông t×nh tr¹ng nhu cÇu cÇn thiÕt chi tiªu cña ngêi vay, kÎ cã tiÒn n©ng l·i suÊt rÊt cao, ngêi ®i vay buéc ph¶i chÊp nhËn. Lo¹i tÝn dông nµy kh«ng ph¶i lµ lo¹i tÝn dông ®Çu t tÝn dông ph¸t triÓn s¶n xuÊt v× l·i xuÊt qu¸ cao mµ lµ tÝn dông tiªu dïng nªn nã kh«ng mang tÝnh ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. - TÝn dông th¬ng m¹i: TÝn dông th¬ng m¹i lµ quan hÖ vay mîn gi÷a c¸c chñ thÓ trùc tiÕp kinh doanh díi h×nh thøc hµng ho¸. §èi tîng cña tÝn dông th¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ tiÒn tÖ mµ lµ hµng ho¸, vËt t nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng ... TÝn dông th¬ng m¹i thêng lµ tÝn dông ng¾n h¹n. Khi cã sù mua b¸n chÞu hµng ho¸ gi÷a c¸c chñ thÓ trùc tiÕp kinh doanh, tøc lµ chñ thÓ kinh tÕ nµy cho chñ thÓ kinh tÕ kia vay mét lîng gi¸ trÞ chøa ®ùng trong hµng ho¸ ®ã còng gièng nh cho vay tiÒn tÖ xÐt vÒ mÆt thùc tÕ. ë ®©y sù trao ®æi hµng ho¸ ®i tríc lu th«ng tiÒn tÖ. Hµng ho¸ b¸n chÞu gi¸ cao h¬n b¸n lÊy tiÒn ngay. Kho¶n chªnh lÖch chÝnh lµ lîi tøc mµ ngêi mua chÞu tr¶ cho ngêi b¸n chÞu. Tuy nhiªn môc ®Ých b¸n chÞu kh«ng ph¶i chñ yÕu lµ thu lîi tøc mµ lµ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸. TÝn dông th¬ng m¹i díi h×nh th¸i vËt phÈm tiªu dïng nÕu t¸ch riªng ra, nã g¾n víi h×nh thøc tÝn dông tiªu dïng, mét h×nh thøc tÝn dông kh«ng chØ cã lîi cho ngêi tiªu dïng mµ cßn cã lîi cho c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt vµ cung øng. Khi mua chÞu hµng ho¸ chñ thÓ kinh tÕ víi t c¸ch lµ ngêi mua giao cho ngêi b¸n mét chøng tõ (giÊy nhËn nî) cam kÕt tr¶ tiÒn khi ®Õn thêi h¹n gäi lµ kú phiÕu th¬ng m¹i. Kú phiÕu khi cha ®Õn thêi h¹n thanh to¸n cã thÓ dïng ®Ó mua hµng ho¸, thanh to¸n c¸c kho¶n nî b»ng c¸ch sang tªn kú phiÕu. Khi 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cÇn thiÕt ngêi chñ së h÷u kú phiÕu cã thÓ ®Õn ng©n hµng thùc hiÖn viÖc chiÕt khÊu kú phiÕu ®Ó lÊy tiÒn mÆt tríc h¹n. Khi tíi thêi h¹n thanh to¸n ng©n hµng sÏ thu nî ë ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu. Ng©n hµng cã thÓ dïng kú phiÕu ®ã ®Ó cho vay hoÆc dùa vµo ®ã ®Ó ph¸t hµnh giÊy b¹c ng©n hµng. Sù xuÊt hiÖn kú phiÕu th¬ng m¹i hay th¬ng phiÕu ra ®êi ®· gãp phÇn thóc ®Èy lu th«ng hµng ho¸ t liÖu s¶n xuÊt vµ hµng ho¸ t liÖu tiªu dïng tiÕn hµnh thuËn lîi. - TÝn dông ng©n hµng: TÝn dông ng©n hµng lµ h×nh thøc tÝn dông gi÷a nh÷ng ngêi cã tiÒn cho vay vµ ngêi ®i vay th«ng qua ng©n hµng lµm trung gian. ë ®©y ng©n hµng võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho ngêi ®i vay, l¹i võa ®¹i diÖn cho ngêi vay. TÝn dông ng©n hµng ra ®êi vµ ph¸t triÓn b¾t nguån tõ yªu cÇu cña sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng. Nhê cã ng©n hµng c¸c th¬ng phiÕu ®îc chiÕt khÊu dÔ dµng ®Ó chuyÓn thµnh tiÒn mÆt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c th¬ng phiÕu cã thÓ lµm ph¬ng tiÖn lu th«ng vµ thanh to¸n víi nhau gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ. TÝn dông ng©n hµng ph¸t triÓn ®· kh¾c phôc ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm do sù h¹n chÕ vÒ khèi lîng, vÒ thêi gian, vÒ ph¹m vi vµ ®èi tîng tham gia cña tÝn dông th¬ng m¹i, do ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn më réng lu th«ng hµng ho¸. Tuy nhiªn cÇn thÊy r»ng nÕu tÝn dông th¬ng m¹i cßn liªn hÖ trùc tiÕp víi s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸, th× tÝn dông ng©n hµng chØ thùc hiÖn mèi liªn hÖ gi¸n tiÕp víi s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ. MÆc dï trong lÞch sö tÝn dông th¬ng m¹i xuÊt hiÖn sím h¬n tÝn dông ng©n hµng, nhng khi tÝn dông ng©n hµng ra ®êi nã tån t¹i song song víi tÝn dông ng©n hµng. C¶ hai lo¹i tÝn dông nµy cïng t¹o ®iÒu kiÖn cho nhau ph¸t triÓn, trong ®ã tÝn dông ng©n hµng g¾n víi sù ra ®êi cña ng©n hµng th¬ng m¹i vµ sau ®ã lµ ng©n hµng Nhµ níc cã ý nghÜa cùc kú quan träng. NÕu 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng xÐt ®Õn tÝn dông nÆng l·i, th× ngoµi tÝn dông th¬ng m¹i vµ tÝn dông ng©n hµng trong hÖ thèng tÝn dông hiÖn nay cßn cã tÝn dông nhµ níc, tÝn dông tËp thÓ, tÝn dông tiªu dïng ... song do khu«n khæ vµ thêi gian cã h¹n bµi viÕt chØ ®i s©u vµo tÝn dông ng©n hµng, mét h×nh thøc tån t¹i víi quy m« lín, chñ yÕu vµ phæ biÕn ë nhiÒu níc còng nh ë níc ta hiÖn nay. SÏ lµ thiÕu sãt khi luËn gi¶i vÒ tÝn dông ng©n hµng mµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn hÖ thèng ng©n hµng: Ng©n hµng Nhµ níc vµ ng©n hµng th¬ng m¹i. * Ng©n hµng Nhµ níc: lµ ng©n hµng cña Nhµ níc cßn gäi lµ ng©n hµng Trung ¬ng. Ng©n hµng Nhµ níc lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông, ng©n hµng; ®éc quyÒn ph¸t hµnh tiÒn vµ ®ãng vai trß ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng trong mét níc. * Ng©n hµng th¬ng m¹i: ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së vèn cña mét th¬ng nh©n, vèn cæ phÇn, vèn cña Nhµ níc hay vèn hçn hîp gi÷a Nhµ níc víi c¸c cæ ®«ng. Dùa vµo h×nh thøc së h÷u ngêi ta chia hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i thµnh: - Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh - Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn - Ng©n hµng th¬ng m¹i t nh©n - Ng©n hµng ®a quèc gia C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i lµm chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông... ho¹t ®éng dùa trªn vèn tù cã vµ vèn huy ®éng, ®îc ng©n hµng Trung ¬ng cÊp giÊy phÐp, c¬ chÕ ho¹t ®éng chñ yÕu theo c¬ chÕ thÞ trêng. Cã thÓ nãi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông ng©n hµng cho ®Õn nay ®· cã bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, c¶ vÒ ph¹m vi, néi dung, kü thuËt c«ng nghÖ vµ nghiÖp vô. Díi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ vµ xu híng toµn cÇu ho¸ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th«ng qua c¸c tæ chøc tiÒn tÖ Quèc tÕ ®îc øng dông vµo hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ lÜnh vùc tÝn dông ng©n hµng nãi riªng lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng chuyÓn sang bíc ngoÆt míi. 1.2.2 -Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ngoµi vèn tù cã (thêng thÊp h¬n nhu cÇu) CNSXHTD tiÕn hµnh huy ®éng thu hót vèn ®Çu t tõ c¸c nguån kh¸c. TÝn dông ng©n hµng lµ nguån vèn quan träng ®Çu t bæ xung vèn cho c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua c«ng cô l·i suÊt vµ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn ®Æc biÖt lµ thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, tÝn dông ng©n hµng gióp doanh nghiÖp CNSXHTD sö dông vèn vay vµ vèn tù cã s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng thu nî (c¶ gèc vµ l·i tiÒn vay). C¸c quü cha dïng ®Õn göi ng©n hµng vµ sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña doanh nghiÖp t¹i ng©n hµng- mét trong nh÷ng nguån vèn quan träng gióp ng©n hµng duy tr× vµ më réng ®Çu t ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c«ng nghiÖp SXHTD nãi riªng. Nh vËy tÝn dông ng©n hµng vµ CNSXHTD cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, t¸c ®éng vµ hç trî lÉn nhau trong huy ®éng vµ sö dông vèn vay. C¸c doanh nghiÖp CNSXHTD s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng ph¸t triÓn, tr¸nh ®îc rñi ro, më réng tÝn dông. Khi ng©n hµng lín m¹nh cã nguån vèn dåi dµo lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Çu t tÝn dông gióp c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD më réng s¶n xuÊt, ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ. V× vËy ®èi víi CNSXHTD, tÝn dông ng©n hµng cã c¸c vai trß sau ®©y: Thø nhÊt: TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn t¨ng cêng quy m« vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp CNSXHTD thóc ®Èy viÖc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu ph¸t triÓn. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tríc hÕt tÝn dông ng©n hµng bæ xung vèn lu ®éng cho c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm cña CNSXHTD, chu kú s¶n xuÊt nhanh ®ßi hái thêng xuyªn bæ sung vèn lu ®éng vît qu¸ kh¶ n¨ng vèn lu ®éng tù cã. Vèn lu ®éng lµ sè tiÒn øng tríc ®Ó tr¶ l¬ng, mua nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, mét sè c«ng cô lao ®éng nhá vµ c¸c chi phÝ kh¸c phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng thêng th× nhu cÇu vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp lín h¬n nhiÒu so víi vèn lu ®éng tù cã cña doanh nghiÖp. ë níc ta hiÖn nay t×nh tr¹ng vèn lu ®éng tù cã cña doanh nghiÖp rÊt thÊp. Trong trêng hîp ®ã, sù cã mÆt vèn cho vay díi h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n lµ nguån bæ sung vèn lu ®éng rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD. Th«ng qua ®Çu t tÝn dông ng¾n h¹n (thêi h¹n díi 1 n¨m) ng©n hµng bæ sung phÇn vèn lu ®éng thiÕu gióp c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD b¶o ®¶m s¶n xuÊt, kinh doanh mét c¸ch b×nh thêng, kÞp thêi vµ liªn tôc. Thø ®Õn tÝn dông ng©n hµng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD lµm hµng xuÊt khÈu qua l·i suÊt u ®·i thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ®Êt níc. §¶ng vµ Nhµ níc ta chñ tr¬ng thùc hiÖn chiÕn lîc c«ng nghiÖp ho¸ híng vÒ xuÊt khÈu, nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD lµm hµng xuÊt khÈu, t¨ng thu nhËp ngo¹i tÖ cho ®Êt níc, giµnh ngo¹i tÖ nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t hiÖn t¹i níc ta cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng cã lîi. Víi tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ vÒ lao ®éng (tiÒn l¬ng thÊp), tµi nguyªn ... níc ta cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu trong tæng gi¸ trÞ hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng. Thø hai: TÝn dông ng©n hµng hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®Çu t chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ ë níc ta tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh h17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 íng x· héi chñ nghÜa, nhiÒu doanh nghiÖp ®øng bªn bê ph¸ s¶n, gi¶i thÓ do thiÕu vèn: M¸y mãc thiÕt bi l¹c hËu, võa thõa võa thiÕu, mÆt hµng s¶n xuÊt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu thÞ trêng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra gi¸ thµnh cao, chÊt lîng h¹n chÕ, kh«ng c¹nh tranh næi víi hµng ngo¹i nhËp dÉn ®Õn hµng ho¸ bÞ ø ®äng, s¶n xuÊt kinh doanh thua lç. Nhu cÇu ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ trë nªn bøc xóc, ®e do¹ sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß hç trî vèn ®Çu t chiÒu s©u gióp c¸c doanh nghiÖp tõng bíc th¸o gì khã kh¨n, thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng th«ng qua cho vay vèn tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n. TÝn dông trung h¹n lµ lo¹i cho vay vèn cã thêi h¹n trªn 1 n¨m ®Õn 3 n¨m. TÝn dông dµi h¹n lµ lo¹i cho vay vèn cã thêi h¹n tõ trªn 3 n¨m trë lªn nhng tèi ®a b»ng thêi gian khÊu hao cÇn thiÕt cña tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay. Ng©n hµng cho c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD vay vèn trung h¹n vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t cho c¸c dù ¸n x©y dùng míi: Më réng c¶i t¹o, kh«i phôc ®æi míi kü thuËt, øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ, phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc. Th«ng qua tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n, ng©n hµng ®Çu t chiÒu s©u gióp doanh nghiÖp æn ®Þnh s¶n xuÊt, ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ, s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹ phï hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng víi môc tiªu thu lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp, giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh víi hµng níc ngoµi vµ xuÊt khÈu ra thÕ giíi. Th«ng qua viÖc sö dông vèn trung h¹n vµ dµi h¹n cña ng©n hµng c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD cã ®iÒu kiÖn x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, cã tÝnh kh¶ thi cao. MÆt kh¸c theo quy ®Þnh cña ng©n hµng doanh nghiÖp ph¶i cã vèn tù cã Ýt nhÊt lµ 40% gi¸ trÞ ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu t x©y dùng míi, cã vèn tù cã Ýt nhÊt lµ 15% gi¸ trÞ ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu t c¶i tiÕn, më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh vËy muèn ®îc vay vèn trung h¹n vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®Ó ®Çu t chiÒu s©u, doanh nghiÖp ph¶i cã vèn tù cã nhÊt ®Þnh. Do ®ã ng©n hµng gãp phÇn thóc 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Èy c¸c doanh nghiÖp huy ®éng thªm c¸c nguån vèn kh¸c ®Ó ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh, kh¾c phôc t©m lý û l¹i, tr«ng chê vµo vèn ng©n s¸ch vµ vèn vay ng©n hµng nh thêi bao cÊp. Còng th«ng qua c¸c h×nh thøc huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c ngoµi vèn tÝn dông ng©n hµng ®Ó ®Çu t chiÒu s©u, c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD ®· tõng bíc tíi gÇn vµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó h×nh thµnh thÞ trêng chøng kho¸n, thÞ trêng vèn ë níc ta. Ngoµi ®Çu t qua tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n, ng©n hµng cßn thùc hiÖn tÝn dông thuª mua. §ã lµ h×nh thøc cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ®îc ng©n hµng mua theo yªu cÇu cña bªn thuª (C¸c doanh nghiÖp). Bªn thuª thanh to¸n tiÒn thuª cho ng©n hµng (Bªn cho thuª) trong suèt thêi h¹n thuª ®· ®îc hai bªn tho¶ thuËn vµ kh«ng huû bá. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª bªn thuª ®îc së h÷u tµi s¶n thuª hoÆc ®îc mua l¹i tµi s¶n thuª hay tiÕp tôc thuª tµi s¶n thuª theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông thuª mua. Th«ng qua h×nh thøc tÝn dông thuª mua ng©n hµng gióp doanh nghiÖp CNSXHTD cã ®iÒu kiÖn ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m hiÖn ®¹i ho¸ vµ hîp lý ho¸ s¶n xuÊt mét c¸ch nhanh chãng. NÕu c¸c doanh nghiÖp kÕt hîp tèt víi ng©n hµng chóng t«i nghÜ lo¹i tÝn dông nµy rÊt phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD võa vµ nhá ë níc ta hiÖn nay nÕu lùa chän ®îc híng s¶n xuÊt ®óng vµ nhËp ®îc c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i. Sù phèi hîp g¾n bã gi÷a doanh nghiÖp vµ ng©n hµng thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông thuª mua sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tiÕn tíi ng©n hµng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp qua h×nh thøc mua cæ phÇn khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp trong thêi gian kh«ng xa gióp doanh nghiÖp giµnh lîi thÕ so s¸nh trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi h×nh thøc tÝn dông thuª mua, c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c cßn cho c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ tæ chøc vay vèn ®Ó øng dông kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, hç trî nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khoa häc cã nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhng cha ®îc cÊp kÞp thêi nh»m gãp phÇn khuyÕn khÝch khai th¸c øng dông c¸c ®Ò tµi khoa häc thùc hiÖn ®êng lèi CNH-H§H ®Êt níc. ThÓ lÖ cho vay øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt do ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 270/Q§-NH ngµy 25/9/1998, trong ®ã cã quy ®Þnh cho vay theo l·i suÊt u ®·i. Lo¹i tÝn dông nµy gióp cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu khoa häc, øng dông vµo s¶n xuÊt, t¹o ra s¶n phÈm nhanh h¬n, kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng tr× trÖ t¸ch rêi gi÷a nghiªn cøu khoa häc vµ qu¸ tr×nh øng dông ®a c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt nh tríc ®©y do thiÕu vèn. Thø ba: TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n, vßng quay vèn nhanh, chèng ®îc thÊt tho¸t tµi s¶n, t¨ng lîi nhuËn thùc hiÖn ®îc, tÝch tô vèn, t¨ng quy m« vèn tù cã, më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ theo híng CNH-H§H. Vai trß nµy b¾t nguån tõ chøc n¨ng gi¸m s¸t cña ng©n hµng víi t c¸ch lµ ngêi chñ së hu vèn vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp CNSXHTD vay vèn. Ng©n hµng c¨n cø vµo 3 nguyªn t¾c tÝn dông, híng c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn môc ®Ých cã hiÖu kinh tÕ, cã hµng ho¸ vËt t hoÆc gi¸ trÞ tµi s¶n kh¸c t¬ng t¬ng vèn vay ®¶m b¶o, ®ång thêi ®«n ®èc c¸c chñ doanh nghiÖp vay vèn tr¶ ®óng h¹n c¶ gèc lÉn l·i. Trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t kiÓm tra, ng©n hµng ph¸t hiÖn nh÷ng nhîc ®iÓm cÇn kh¾c phôc, gióp c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh ®ñ søc tr¶ lêi cã hiÖu qu¶ ba c©u hái ®Æt ra cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ: S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ g× vµ s¶n xuÊt cho ai. Nh vËy cïng víi c«ng cô l·i suÊt c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn vay vèn, kiÓm tra tríc, trong, sau khi ph¸t tiÒn vay, chuyÓn nî qu¸ h¹n víi l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt b×nh thêng (b»ng 150 %)... ng©n hµng sö dông nh nh÷ng c«ng cô tÝn dông quan träng võa nh»m ®¶m b¶o võa gãp phÇm n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t vèn ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®ã cã CNSXHTD, thùc hiÖn ®êng lèi chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc. 20
- Xem thêm -