Tài liệu Tổng quan về sở công thương tỉnh thanh hóa

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §Çu t lµ ch×a kho¸ cho sù t¨ng trëng cña mçi quèc gia trªn thÕ giíi. Kh¸i niÖm ®Çu t tuy ®· ®îc c¸c nhµ kinh tÕ häc ®Ò cËp tõ rÊt l©u nhng nã chØ thùc sù ph¸t triÓn ë ViÖt nam tõ khi Nhµ níc ta chuyÓn híng ph¸t triÓn kinh tÕ sang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN. §èi víi nhiÒu doanh nghiÖp lín hiÖn nay, lu«n x¸c ®Þnh ®Çu t lµ u tiªn sè mét, lµ nhiÖm vô quan träng chiÕn lîc hµng ®Çu, ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu tõ dÞch vô sang s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. §Çu t sÏ ®îc ®Èy m¹nh víi c¬ cÊu vµ quy m« hîp lý vµo nh÷ng dù ¸n, nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu hiÖn ®¹i mµ x· héi cÇn. Nh chóng ta ®· biÕt kh©u lËp dù ¸n rÊt quan träng trong ho¹t ®éng ®Çu t. Nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét dù ¸n ®Çu t. ThÊy râ ®îc tÇm quan träng cña dù ¸n ®Çu t, ngay tõ khi më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh sang ®Çu t theo dù ¸n tõ n¨m 1996, Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam rÊt quan t©m ®Õn c¸c qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ®µo t¹o ph¸t triÓn kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t. Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®îc häc trong Nhµ trêng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam, trong chuyªn ®Ò thùc tËp nµy em xin ®Ò cËp ®Òn vÊn ®Ò "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng lËp dù ¸n t¹i Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam". KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò thùc tËp gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung Ch¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng lËp dù ¸n t¹i Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam §Ó hoµn thµnh tèt bµi viÕt nµy rÊt mong ®îc sù gãp ý cña quý thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó cã thÓ hoµn chØnh h¬n vÒ c¸c gãc ®é nghiªn cøu ®Ò tµi trong ph¹m vi kiÕn thøc ®· häc trong nhµ trêng vµ nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ nhÊt ®Þnh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung I. Lý luËn chung vÒ ®Çu t 1. Kh¸i niÖm ®Çu t XuÊt ph¸t tõ ph¹m vi ph¸t huy t¸c dông cña c¸c kÕt qu¶ ®Çu t chóng ta cã thÓ cã nh÷ng c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ ®Çu t. §Çu t theo nghÜa réng, nãi chung lµ sù hy sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ cho nhµ ®Çu t c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. Nguån lùc cã thÓ lµ tiÒn, tµi nguyªn thiªn nhiªn, lµ søc lao ®éng, lµ trÝ tuÖ. Nh÷ng kÕt qu¶ ®ã cã thÓ lµ sù t¨ng thªm c¸c tµi s¶n tµi chÝnh, c¸c tµi s¶n vËt chÊt, c¸c tµi s¶n trÝ tuÖ vµ nguån nh©n lùc cã ®iÒu kiÖn vµ ®ñ kh¶ n¨ng lµ viÖc víi n¨ng suÊt cao h¬n trong nÒn v¨n ho¸ x· héi. 2. Ph©n lo¹i ho¹t ®éng ®Çu t Tuú tõng gãc ®é nghiªn cøu kh¸c nhau mµ ho¹t ®éng ®Çu t ®îc ph©n lo¹i thµnh nhiÒu d¹ng kh¸c nhau, nhng tùu chung l¹i th× nã bao gåm 3 lo¹i chÝnh nh sau: a) §Çu t tµi chÝnh §Çu t vµo ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng dïng tiÒn ®Çu t vµo viÖc mua c¸c chøng chØ cã gi¸ nh cæ phÇn, cæ phiÐu, c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c hay ®¬n thuÇn lµ viÖc göi tiÒn vµo Ng©n hµng ®Ó ®îc hëng l·i suÊt… Nh vËy viÖc ®Çu t tµi chÝnh cã kÕt qu¶ lµ sè tiÒn ®Çu t kh«ng cao, ®é rñi ro kh«ng lín, ®é m¹o hiÓm kh«ng cao, mµ l·i suÊt hay cæ tøc thu ®îc lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy kh«ng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ song nã rÊt quan träng trong viÖc kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, t¹o ra mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, nhÊt lµ c¸c kªnh lu th«ng tiÒn tÖ ®îc linh ho¹t h¬n. b) §Çu t th¬ng m¹i §Çu t th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng ®Çu t mµ thêi gian thùc hiÖn ®Çu t vµ ho¹t ®éng cña c¸c kÕt qu¶ ®Çu t ®Ó thu håi ®ñ vèn ®Çu t lµ t¬ng ®èi ng¾n, vèn vËn ®éng nhanh, ®é m¹o hiÓm thÊp trong mét thêi gian ng¾n tÝnh bÊt ®Þnh kh«ng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cao, l¹i dÔ dù ®o¸n vµ dÔ ®¹t ®é chÝnh x¸c cao. Trong thùc tÕ, nh÷ng ngêi cã tiÒn thêng thÝch ®Çu t th¬ng m¹i (kinh doanh hµng ho¸). Tuy nhiªn trong gi¸c ®é x· héi, ho¹t ®éng nµy kh«ng t¹o ra cña c¶i x· héi mét c¸ch trùc tiÕp, nhng gi¸ trÞ t¨ng do ho¹t ®éng ®Çu t ®em l¹i chØ lµ sù ph©n phèi thu nhËp gi÷a c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c tÇng líp d©n c trong x· héi. c) §Çu t ph¸t triÓn §©y lµ ho¹t ®éng ®Çu t cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, trùc tiÕp t¹o ra c¸c tµi s¶n cho ®Êt níc. C¸c tµi s¶n t¨ng thªm cã thÓ lµ tµi s¶n h÷u h×nh nh nhµ cöa, c¸c c«ng tr×nh, c¸c m¸y mãc trang thiÕt bÞ, c¸c vËt dông kh¸c. C¸c tµi s¶n v« h×nh nh ®Çu t vµo ph¸t triÓn gi¸o dôc, nghiªn cøu khoa häc, sù t¨ng thªm vÒ tr×nh ®é qu¶n lÝ... §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng ®Çu t nµy lµ thêi gian ®Çu t thêng kÐo dµi, sè tiÒn ®Çu t lín, ®é m¹o hiÓm cao. §©y lµ c¸i gi¸ cña ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn. MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh ®Çu t th× lu«n ph¶i cã mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu kÜ cµng ®îc ghi trong mét tËp tµi liÖu gäi lµ dù ¸n ®Çu t. Khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Çu t (bao gåm kh©u lËp dù ¸n cho tíi kh©u thùc hiÖn dù ¸n) th× cã nhiÒu bé phËn c¬ quan tham gia víi c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau nh lËp vµ qu¶n lÝ dù ¸n, thÈm ®Þnh dù ¸n, qu¶n lÝ Nhµ níc vÒ ®Çu t nh»m t¹o ra tÝnh chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ cho c«ng cuéc ®Çu t. Ngµy nay ®Çu t ph¸t triÓn ®îc quan t©m réng r·i gi÷a c¸c quèc gia, c¸c ngµnh, c¸c vïng, c¸c ®Þa ph¬ng. 3. Vai trß cña ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn Nãi vÒ vai trß cña ho¹t ®éng ®Çu t ®Õn qu¸ tr×nh t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, c¸c lÝ thuyÕt kinh tÕ ®Òu coi ®Çu t lµ nh©n tè quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, lµ ch×a kho¸ cho sù t¨ng trëng. a) Trªn gi¸c ®é toµn bé nÒn kinh tÕ  §Çu t võa t¸c ®éng ®Õn tæng cung, võa t¸c ®éng ®Õn tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ: * VÒ mÆt cÇu: §Çu t lµ mét yÕu tè chiÕm tû träng lín trong tæng cÇu cña toµn bé nÒn kinh tÕ.Theo sè liÖu cña ng©n hµng thÕ giíi, ®Çu t thêng chiÕm 20-28% trong c¬ cÊu tæng cÇu cña tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. §Çu t t¸c ®éng vµo tæng cÇu ng¾n h¹n. *VÒ mÆt cung: Khi thµnh qu¶ cña ®Çu t ph¸t huy t¸c dông, c¸c n¨ng lùc míi ®i vµo ho¹t ®éng th× tæng cung, ®Æc biÖt lµ tæng cung dµi h¹n t¨ng lªn kÐo theo 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n lîng tiÒm n¨ng t¨ng lªn trong khi gi¸ c¶ gi¶m cho phÐp kh¶ n¨ng tiªu dïng t¨ng. T¨ng tiªu dïng ®Õn lît m×nh l¹i kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn h¬n, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng cho mäi thµnh viªn trong x· héi. §©y lµ t¸c ®éng cã tÝnh chÊt dµi h¹n cña ®Çu t.  §Çu t t¸c ®éng hai mÆt tíi sù æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ: Sù t¸c ®éng kh«ng ®ång thêi vÒ mÆt thêi gian cña ®Çu t, ®èi víi tæng cÇu vµ tæng cung cña nÒn kinh tÕ lµ cho mçi sù thay ®æi trong ®Çu t dï lµ t¨ng hay gi¶m ®Òu ph¸ vì sù æn ®Þnh. Ch¼ng h¹n khi t¨ng ®Çu t, cÇu ®èi víi c¸c yÕu tè ®Çu t t¨ng lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ cã liªn quan t¨ng (coi phÝ tæn, gia c«ng nghÖ, lao ®éng, vËt t) ®Õn mét møc nµo ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng l¹m ph¸t. §Õn lît m×nh l¹m ph¸t lµm cho s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ, ®êi sèng cña ngêi lao ®éng gÆp nhiÒu khã kh¨n do s¶n lîng thùc tÕ ngµy cµng thÊp, th©m hôt ng©n s¸ch, kinh tÕ ph¸t triÓn chËm l¹i. MÆt kh¸c t¨ng ®Çu t lµm cho cÇu c¸c c¸c yÕu tè liªn quan t¨ng, s¶n xuÊt ë c¸c ngµnh nµy ph¸t triÓn, thu hót thªm lao ®éng, gi¶m t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vµ gi¶m tÖ n¹n x· héi. TÊt c¶ t¸c ®éng nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Khi gi¶m ®Çu t còng dÉn ®Õn t¸c ®éng hai mÆt, nhng theo chiÒu híng ngîc l¹i so víi t¸c ®éng trªn ®©y. V× vËy trong ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m«, c¸c nhµ ho¹t ®éng chÝnh s¸ch cÇn thÊy hÕt t¸c ®éng hai mÆt nµy ®Ó ®a ra c¸c chÝnh s¸ch nh»m h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng xÊu, ph¸t huy t¸c ®éng tÝch cùc, duy tr× ®îc sù æn ®Þnh cña toµn bé nÒn kinh tÕ.  §Çu t t¸c ®éng ®Õn sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ: Vèn lµ mét yÕu tè quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ ®«ng lùc thóc ®Èy t¨ng trëng ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, mçi vïng l·nh thæ. Gi÷a t¨ng trëng vµ ®Çu t lµ nh÷ng nh©n tè trùc tiÕp lµm t¨ng nhanh GDP. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c nhµ kinh tÕ cho thÊy muèn gi÷ tèc ®é t¨ng trëng ë møc trung b×nh tõ 8-10% tuú thuéc vµo tû lÖ ®Çu t so víi GDP ph¶i ®¹t tõ 15-20% tuú vµo hÖ sè ICOR cña mçi níc. Ta cã: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ICOR  I I  g g ICOR Víi I lµ vèn ®Çu t cßn g lµ møc t¨ng GDP. Nh vËy nÕu ICOR kh«ng ®æi th× tèc ®é t¨ng GDP chØ phô thuéc vµo møc t¨ng ®Çu t. ICOR cña mçi níc kh¸c nhau th× kh¸c nhau tuú thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi níc ®ã. ë níc ph¸t triÓn ICOR thêng lín (57) v× hä thõa vèn thiÕu lao ®éng vµ sö dông nh÷ng c«ng nghÖ ®¾t tiÒn hiÖn ®¹i nªn ®Ó t¨ng 1%GDP cÇn t¨ng nhiÒu vèn, ngîc l¹i ®èi víi nh÷ng níc chËm ph¸t triÓn th× ICOR thÊp (23). Nh vËy ®Çu t ®ãng vai trß nh mét c¸i kÝch ban ®Çu t¹o ®µ cho sù cÊt c¸nh cña nÒn kinh tÕ.  §Çu t t¸c ®éng ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ: Kinh nghiÖm cña c¸c níc trªn thÕ giíi cho thÊy con ®êng tÊt yÕu ®Ó cã thÓ t¨ng trëng nhanh víi tèc ®é mong muèn (tõ 9-10%/n¨m) lµ t¨ng cêng ®Çu t cho c¸c ngµnh n«ng l©m ng nghiÖp do nh÷ng h¹n chÕ vÒ ®Êt ®ai vµ kh¶ n¨ng sinh lîi, ®Ó ®¹t tèc ®é t¨ng trëng tõ 5-6% lµ rÊt khã kh¨n. Nh vËy chÝnh ®Çu t quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña c¸c quèc gia, nh»m ®¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng nhanh cña toµn bé nÒn kinh tÕ. VÒ c¬ cÊu l·nh thæ, ®Çu t cã t¸c dông gi¶i quyÕt nh÷ng mÊt c©n ®èi vÒ ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng l·nh thæ, ®a vïng kÐm ph¸t triÓn tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, ®ång thêi ph¸t huy tèi ®a nh÷ng lîi thÕ so s¸nh vÒ tµi nguyªn, ®Þa thÕ, kinh tÕ x· héi... cña nh÷ng vïng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhanh h¬n, lµm bµn ®¹p thóc ®Èy c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn.  §Çu t t¸c ®éng ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ: C«ng nghÖ lµ trung t©m cña c«ng nghiÖp ho¸, ®Çu t lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c«ng nghÖ. Mäi ph¬ng ¸n ®æi míi c«ng nghÖ kh«ng g¾n víi nguån vèn ®Çu t lµ nh÷ng ph¬ng ¸n kh«ng kh¶ khi. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia c«ng nghÖ, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ViÖt nam l¹c hËu nhiÒu thÕ hÖ so víi thÕ giíi vµ khu vùc. Theo UNIDO nÕu chia qu¸ tr×nh c«ng nghÖ lµm 7 giai ®o¹n th× ViÖt Nam trong n¨m 1990 míi ë giai ®o¹n 1-2. ViÖt Nam ®ang lµ mét trong 90 níc kÐm nhÊt vÒ c«ng nghÖ.Víi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh ®é c«ng nghÖ l¹c hËu nµy, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ cña ViÖt Nam gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nÕu kh«ng ®Ò ra ®îc chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghÖ nhanh chãng vµ v÷ng ch¾c.Ngµy nay, ViÖt Nam cã thuËn lîi lµ hÇu hÕt c¸c c«ng nghÖ cÇn thiÕt cho c«ng nghiÖp ho¸ ®· ®îc c¸c níc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ lín h¬n chuyÓn giao sang b»ng nhiÒu h×nh thøc nh tµi trî, mua b¸n th«ng qua quan hÖ th¬ng m¹i hay ®Çu t trùc tiÕp FDI. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ chØ cßn lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt nam vµ tranh thñ nghiªn cøu nh÷ng thµnh tùu KHCN vµo ph¸t triÓn kinh tÕ mµ kh«ng nªn qu¸ phô thuéc vµo c«ng nghÖ níc ngoµi. b) §èi víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô: §Çu t quyÕt ®Þnh sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi c¬ së. Ch»ng h¹n, ®Ó t¹o dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho sù ra ®êi cña bÊt kú c¬ së nµo ®Òu cÇn ph¶i x©y dùng nhµ xëng, cÊu tróc h¹ tÇng, mua s¾m vµ l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ trªn nÒn bÖ, tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ thùc hiÖn c¸c chi phÝ kh¸c g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng trong mét chu kú cña c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt võa t¹o ra. C¸c ho¹t ®éng nµy chÝnh lµ ho¹t ®éng ®Çu t ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô ®ang tån t¹i; sau mét thêi gian ho¹t ®éng, c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c¸c c¬ së nµy hao mßn, h háng. §Ó duy tr× ho¹t ®éng b×nh thêng cÇn ®Þnh kú tiÕn hµnh söa ch÷a lín hoÆc thay míi c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®· h háng, hao mßn nµy hoÆc ®æi míi ®Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng míi cña sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vµ nhu cÇu tiªu dïng cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, ph¶i mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ míi thay thÕ cho c¸c trang thiÕt bÞ cò, lçi thêi, còng cã nghÜa lµ ph¶i ®Çu t. §èi víi c¸c c¬ së v« vÞ lîi (ho¹t ®éng kh«ng ®Ó thu lîi nhuËn cho b¶n th©n m×nh) ®ang tån t¹i, ®Ó duy tr× sù ho¹t ®éng, ngoµi tiÕn hµnh söa ch÷a lín ®Þnh kú c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c chi phÝ thêng xuyªn. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng vµ chi phÝ nµy ®Òu lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu t. II. Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t 1. Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t Dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hå s¬ tµi liÖu tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vµ cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c chi phÝ theo mét kÕ ho¹ch cña mét c«ng cuéc ®Çu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hoÆc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶n nhÊt ®Þnh vµ thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu x¸c ®Þnh trong t¬ng lai. 2. Chu kú dù ¸n ®Çu t Chu kú dù ¸n ®Çu t lµ c¸c bíc hoÆc c¸c giai ®o¹n mµ mét dù ¸n ph¶i tr¶i qua b¾t ®Çu tõ khi dù ¸n míi chØ lµ ý ®å ®Õn khi dù ¸n hoµn thµnh, chÊm døt ho¹t ®éng. Ta cã thÓ minh ho¹ chu kú dù ¸n theo s¬ ®å sau ®©y: ý ®å vÒ dù ¸n ChuÈn bÞ ®Çu t Sx KD DV Thùc hiÖn ®Çu t ý ®å vÒ dù ¸n míi 3. Ph©n lo¹i Dù ¸n ®Çu t - C«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y, xi m¨ng… cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng quèc lé C B 30 tû A 600 tû - Thuû lîi, giao th«ng (kh«ng thuéc nhãm 1), cÊp tho¸t níc,… kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö, tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ…bu chÝnh viÔn th«ng, BOT trong níc… C B 20 tû A 400 tû 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - H¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ míi, c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh sø thuû tinh, in, vên quèc gia… mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n… C B 15 tû A 300 tû - Y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc… C B 7 tû A 200 tû - C¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi b¶o vÖ an ninh, quèc phßng cã tÝnh chÊt b¶o mËt quèc gia, cã ý nghÜa chÝnh trÞ - x· héi quan träng, thµnh lËp vµ x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp míi: ®Òu lµ dù ¸n nhãm A (kh«ng kÓ møc vèn). - C¸c Dù ¸n s¶n xuÊt chÊt ®éc h¹i, chÊt næ kh«ng phô thuéc vµ quy m« ®Çu t: ®Òu lµ dù ¸n nhãm A (kh«ng kÓ møc vèn). 4. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t theo dù ¸n XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc trng cña c«ng cuéc ®Çu t ph¸t triÓn th× viÖc ®Çu t theo dù ¸n lµ cÇn thiÕt. Ho¹t ®éng ®Çu t lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m t¸i s¶n xuÊt cho nÒn kinh tÕ x· héi, ®©y lµ mét ho¹t ®éng phøc t¹p vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt sau ®©y: + Nguån lùc huy ®éng cho mét c«ng cuéc ®Çu t lµ rÊt lín trong mét thêi gian kh¸ dµi. §©y lµ c¸i gi¸ kh¸ lín cho ho¹t ®éng ®Çu t. Trong qu¸ tr×nh nµy th× nguån vèn n»m khª ®äng kh«ng sinh lêi. + Thêi gian vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t cho ®Õn khi thu håi vèn ®· bá ra hay cho ®Õn khi thanh lÝ tµi s¶n do vèn t¹o ra cã thÓ cÇn mét thêi gian dµi, thêng lµ vµi n¨m, cã khi hµng chôc n¨m hay lín h¬n. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C¸c thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh ®Çu t cã thÓ ®îc sö dông trong nhiÒu n¨m ®ñ ®Ó c¸c lîi Ých thu ®îc t¬ng øng vµ lín h¬n nh÷ng chi phÝ ®· bá ra trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. + C¸c kÕt qu¶ ®Çu t chÞu ¶nh hëng nhiÒu bëi c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh vÒ tù nhiªn, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ x· héi ph¸p luËt, chÝnh trÞ, nhu cÇu thÞ trêng vµ c¸c quan hÖ quèc tÕ kh¸c... Do ®ã ho¹t ®éng ®Çu t cã ®é m¹o hiÓm cao. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o cho mäi c«ng cuéc ®Çu t ph¸t triÓn ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi, ®¹t ®îc môc tiªu mong muèn, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao th× tríc khi bá vèn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ. Cã nghÜa lµ khi xem xÐt, tÝnh to¸n toµn diÖn c¸c khÝa c¹nh cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t, ®Õn sù ph¸t huy t¸c dông vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng cuéc ®Çu t ph¶i dù ®o¸n c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh (sÏ x¶y ra trong suèt qu¸ tr×nh kÓ tõ khi thùc hiÖn ®Çu t cho tíi khi thµnh qu¶ cña nã ph¸t huy t¸c dông) cã ¶nh hëng tíi sù thµnh b¹i cña c«ng cuéc ®Çu t thùc chÊt cña sù xem xÐt chuÈn bÞ nµy lµ lµ ph¶i chuÈn bÞ nã trong mét dù ¸n ®Çu t. Cã thÓ nãi dù ¸n ®Çu t ®îc so¹n th¶o tèt lµ kim chØ nam, lµ sù v÷ng ch¾c, lµ tiÒn ®Ò cho c¸c c«ng cuéc ®Çu t ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi nh mong muèn. 5. Vai trß cña dù ¸n ®Çu t a) §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ §Çu t theo dù ¸n sÏ t¹o ra cho nÒn kinh tÕ x· héi víi nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cã chÊt lîng cao, chi phÝ hîp lÝ, tiÕt kiÖm nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, b¶o vÖ m«i trêng. Dù ¸n ®Çu t sÏ lµm cho c«ng cuéc ®Çu t ph¸t triÓn ®óng híng, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ mçi níc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b) §èi víi c¸c chñ thÓ - Chñ ®Çu t: Dù ¸n lµ mét c¸ch ®Ó thùc hiÖn ®Çu t víi ph¬ng ¸n tèi u vÒ mÆt kinh tÕ kÜ thuËt lµm sao cho c«ng cuéc ®Çu t mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt, chi phÝ tèi thiÓu vµ gi¶m thiÓu rñi ro g©y ra. LËp dù ¸n ®Çu t cßn lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p vµ tÝnh kh¶ thi cña c«ng cuéc ®Çu t gióp cho nã nhanh ®îc ®i vµo thùc hiÖn (ch¼ng h¹n liªn quan ®Õn viÖc ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t, hay ®îc gi¶i ng©n vèn, gi¶i phãng mÆt b»ng). - §èi víi Nhµ níc: Dù ¸n lµ c¬ së ®Ó kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, tÝnh kh¶ thi, tÝnh ®Þnh híng cña c«ng cuéc ®Çu t. Tõ ®ã lµ c¬ së ®Ó thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t (mµ c¬ quan ®¹i diÖn qu¶n lÝ Nhµ níc vÒ ®Çu t lµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, c¸c Bé vµ c¬ quan ngang bé kh¸c, Uû Ban Nh©n d©n). Dù ¸n ®Çu t gióp cho Nhµ níc thùc hiÖn ®îc môc tiªu qu¶n lÝ cña m×nh lµ phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn lîc ®Çu t mµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÝnh lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mµ dù ¸n mang l¹i. - §èi víi c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh (Ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh): Dù ¸n lµ c¬ së ®Ó c¸c tæ chøc nµy thÈm ®Þnh ®Ó ®øng ra cho vay hay tµi trî. Bëi lÏ khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng th× sè tiÒn cÇn huy ®éng lµ rÊt lín mµ khi vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t thêng mÊt nhiÒu n¨m th¸ng míi cã thÓ tr¶ ®îc hÕt nî. Do vËy ®Ó an toµn cho nguån vèn cña m×nh th× ®ßi hái c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh dùa vµo dù ¸n ®Ó ra quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc tµi trî vèn. (Loan and finance). 6. Néi dung cña dù ¸n ®Çu t Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n ®Çu t bao gåm c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ vi m« vµ vÜ m«, qu¶n lý vµ kü thuËt. Nh÷ng khÝa c¹nh nµy cña c¸c dù ¸n thuéc c¸c nganh kh¸c nhau ®Òu cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng. Tuy nhiªn, viÖc xem xÐt c¸c khÝa c¹nh nµy ®èi víi c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp lµ phøc t¹p h¬n c¶. Do ®ã viÖc chän lÜnh vùc c«ng nghiÖp ®Ó m« t¶ kü thuËt so¹n th¶o vµ ph©n tÝch dù ¸n sÏ t¹o ra mét m« h×nh t¬ng ®èi hoµn chØnh. M« h×nh nµy cã thÓ ®îc sö dông tham kh¶o khi so¹n th¶o c¸c dù ¸n thuéc ngµnh kh¸c. Néi dung chñ yÕu cña mét dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: - Xem xÐt khÝa c¹nh kinh tÕ-x· héi tæng qu¸t cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn, ph¸t huy t¸c dông cña dù ¸n ®Çu t. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hoÆc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cña dù ¸n. - Nghiªn cøu khÝa c¹nh kü thuËt cña dù ¸n. - Ph©n tÝch khÝa c¹nh tæ chøc qu¶n lý vµ nh©n lùc cña dù ¸n. - Ph©n tÝch khÝa c¹nh tµi chÝnh cña dù ¸n. - Ph©n tÝch khÝa c¹nh kinh tÕ-x· héi cña dù ¸n. TÊt c¶ ba giai ®o¹n nghiªn cøu nãi trªn ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t lín nh»m ®¶m b¶o tõng bíc ph©n tÝch s©u h¬n, ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt h¬n, ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc dÇn nh÷ng sai sãt ë c¸c giai ®o¹n nghiªn cøu tríc th«ng qua viÖc tÝnh to¸n l¹i, ®èi chiÕu c¸c d÷ kiÖn, c¸c th«ng sè, th«ng tin thu nhËp qua mçi giai ®o¹n. §iÒu nµy sÏ ®¶m b¶o cho c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶ thi ®¹t ®îc ®é chÝnh x¸c cao. lµm ra sÏ kh«ng b¸n ®îc thÕ lµ thua lç. 7. C¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ thùc hiÖn mét dù ¸n ®Çu t Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ thùc hiÖn mét dù ¸n ®Çu t tr¶i qua 3 giai ®o¹n: ChuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn ®Çu t vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 1: C¸c giai ®o¹n cña chu kú dù ¸n ®Çu t ChuÈn bÞ ®Çu t Thùc hiÖn ®Çu t VËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t (s¶n xuÊt, K D,DV) Nghiªn Nghiªn cøu ph¸t cøu tiÒn hiÖn c¸c kh¶ thi c¬ héi s¬ bé ®Çu t lùa chän dù ¸n Nghiªn cøu kh¶ thi (lËp dù ¸n LCKTK T) §¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh (thÈm ®Þnh dù ¸n) §µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång ThiÕt Thi kÕ c«ng vµ x©y lËp l¾p dù c«ng to¸n tr×nh thi c«ng Ch¹y thö vµ nghiÖm thu sö dông Sö dông cha hÕt c«ng suÊt Sö dông c«ng suÊt ë møc cao nhÊt C¸c bíc c«ng viÖc, c¸c néi dung nghiªn cøu ë c¸c giai ®o¹n ®îc tiÕn hµnh tuÇn tù nhng kh«ng biÖt lËp mµ ®an xen gèi ®Çu cho nhau, bæ sung cho nhau nh»m n©ng cao dÇn møc ®é chÝnh x¸c cña c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ t¹o thuËn lîi cho viÖc tiÕn hµnh nghiªn cøu ë c¸c bíc kÕ tiÕp. Trong 3 giai ®o¹n trªn, giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t t¹o tiÒn ®Ò vµ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i ë 2 giai ®o¹n sau, ®Æc biÖt ®èi víi giai ®o¹n vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t. Tæng phÝ cho giai ®o¹n nµy chiÕm 0,5-15% vèn ®Çu t cña dù ¸n lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc sö dông tèt 85-99,5% vèn ®Çu t ë giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, kh«ng ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i, tr¸nh ®îc nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt kh¸c; Trong giai ®o¹n 2, 85-99,5% vèn ®Çu t cña dù ¸n ®îc chia ra vµ n»m khª ®äng trong suèt thêi gian thùc hiÖn ®Çu t. §©y lµ nh÷ng n¨m l¬ng vèn lín kh«ng sinh lêi. Thêi gian thùc hiÖn ®Çu t cµng kÐo dµi, vèn ø ®äng cµng nhiÒu, tæn thÊt cµng lín, l¹i thªm nh÷ng tæn thÊt do thêi tiÕt g©y ra ®èi víi vËt t, thiÕt bÞ cha hoÆc ®ang thi c«ng, ®èi víi c«ng tr×nh ®ang ®îc x©y dùng dë dang. V× vËy ph¶i tu©n thñ theo ®óng tiÕn ®é vµ c¸c bíc v¹ch ra trong hå s¬ dù ¸n. ë giai ®o¹n 3, nÕu kÕt qu¶ do ®Çu t do giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, gi¸ thµnh thÊp, chÊt lîng tèt, ®Þa ®iÓm tiªu thô thÝch hîp vµ víi quy m« tèi u th× dù ¸n ch¾c ch¾n sÏ cã l·i. Ngîc l¹i, cã thÓ ¶nh hëng ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp còng nh l·ng phÝ tiÒn cña c«ng søc cña toµn x· héi, lóc ®ã sÏ t¹o ra ¶nh hëng tiªu cùc trong ®Çu t. 12 C«ng suÊt gi¶m dÇn vµ thanh lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V× giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t t¹o tiÒn ®Ò vµ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i ë 2 giai ®o¹n sau,h¬n n÷a díi gãc ®é nghiªn cøu cña mét sinh viªn thùc tËp nªn trong ph¹m vi chuyªn ®Ò t«i sÏ ®i s©u vµo c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t cña Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam. Díi ®©y t«i xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ lËp dù ¸n ®Çu t III. c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t 1. Kh¸i niÖm LËp dù ¸n ®Çu t lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, tÝnh to¸n toµn diÖn c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ-kÜ thuËt, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i trêng ph¸p lÝ, x· héi... cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t, ®Õn sù ph¸t huy t¸c dông vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng cuéc ®Çu t, ph¶i dù ®o¸n ®îc mäi yÕu tè bÊt ®Þnh cã ¶nh hëng ®Õn sù thµnh b¹i cña c«ng cuéc ®Çu t. Mäi sù xem xÐt tÝnh to¸n vµ chuÈn bÞ nµy ®îc thÓ hiÖn trong dù ¸n ®Çu t. KÕt qu¶ cña c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t chÝnh lµ dù ¸n kh¶ thi. Dù ¸n kh¶ thi chÝnh lµ tµi liÖu c¬ së, chñ ®Çu t ®· nghiªn cøu so s¸nh vµ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t (ph¬ng ¸n tèi u) ®Ó göi c¬ quan cã thÈm ®Þnh ®Çu t vµ tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2. C¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c lËp dù ¸n - TÝnh chÝnh x¸c: Dù ¸n ®îc lËp ra ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chinh x¸c, nhÊt lµ nh÷ng con sè ®îc tÝnh to¸n, nh÷ng ph¬ng ¸n c«ng nghÖ ®îc sö dông ®Ó vËn hµnh dù ¸n sau nµy. Râ rµng r»ng tÝnh chÝnh x¸c sÏ thÓ hiÖn ®é tin cËy mµ dù ¸n mang l¹i cho chñ ®Çu t, c¸c c¬ quan qu¶n lÝ tøc th«ng qua ®ã cho biÕt møc ®é ®¸p øng môc tiªu cña dù ¸n nh thÕ nµo. Dù ¸n lËp ra kh«ng chÝnh x¸c sÏ g©y hËu qu¶ to lín khi vËn hµnh nã (ch¼ng h¹n nh c¸c con sè vÒ dù b¸o nhu cÇu s¶n phÈm, c¸c con sè tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh nh NPV, IRR). - TÝnh khoa häc, tÝnh hÖ thèng: C«ng t¸c lËp dù ¸n ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu nµy nh»m ®¸p øng nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh nµo ®ã gióp cho dù ¸n ®îc lËp chÝnh x¸c, phï hîp víi môc tiªu cña ®¬n vÞ vµ môc tiªu x· héi. TÝnh khoa häc ®îc thÓ hiÖn khi thùc hiÖn cã sù phèi hîp nhÞp nhµng, linh ®éng gi÷a c¸c bé phËn tham gia, néi dung dù ¸n ®îc lËp theo nh÷ng ph¬ng ph¸p ®· ®îc tiªu chuÈn ho¸, ®îc sö dông réng r·i trong níc vµ quèc tÕ. TÝnh hÖ thèng ®îc thÓ hiÖn lµ sù tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Òu ®îc ®a ra xem xÐt vµ ph©n tÝch do vËy tÝnh kh¶ thi dù ¸n sÏ ®îc n©ng cao, ®îc chÊp nhËn khi nã ®i vµo thùc hiÖn vµ vËn hµnh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §¸p øng tèt nhu cÇu thÞ trêng: Môc ®Ých cuèi cïng cña c«ng cuéc ®Çu t chØ lµ ®Ó cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh ®Õn thÞ trêng vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ tµi chÝnh cao nhÊt cho chñ ®Çu t, mÆt kh¸c ®¸p øng nhu cÇu nµy sÏ lµ cho c«ng cuéc ®Çu t kh«ng bÞ chÖch híng, sai môc tiªu vµ thËm chÝ lµ kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn cña Nhµ níc. Ch¼ng cã g× ph¶i bµn c·i khi mµ dù ¸n kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng th× s¶n phÈm lµm ra sÏ kh«ng b¸n ®îc thÕ lµ thua lç. 3. C¸c bíc cña qu¸ tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t Dù ¸n ®Çu t ®îc lËp thêng tr¶i qua c¸c bíc nh s¬ ®å díi ®©y: Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t LËp c¸c b¸o c¸o kh¶ thi Tr×nh duyÖt - Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t lµ t×m ra nh÷ng ý tëng, nh÷ng c¬ héi ®Çu t cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh mµ t¹i ®ã nhu cÇu thÞ trêng vÒ nã cha ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ mÆt hiÖn t¹i mµ nÕu ®Çu t vµo lÜnh vùc ®ã sÏ t¹o ra hiÖu qu¶ to lín vÒ mäi mÆt kinh tÕ x· héi ®Êt níc mµ lîi Ých chñ ®¹o lµ cña chñ ®Çu t. - LËp c¸c b¸o c¸o kh¶ thi lµ qu¸ tr×nh biÕn ý tëng thµnh mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng ®Çu t cô thÓ nh»m ®¹t ®îc ý tëng ®ã. Trong giai ®o¹n nµy bao gåm b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi nh»m kÕ ho¹ch ho¸ ®Çu t vµo mét tËp tµi liÖu cô thÓ trong ®ã nghiªn cøu mäi khÝa c¹nh cã thÓ t¸c ®éng tíi c«ng cuéc ®Çu t. - Tr×nh duyÖt: Sau khi b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®îc tr×nh duyÖt th× nã sÏ chÝnh thøc trë thµnh Dù ¸n kh¶ thi, lµ c¬ së cho chñ ®Çu t thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh, lµ c¬ së cho c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t hay cho vay vèn... 4. C¸c yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng tíi c«ng t¸c lËp dù ¸n  YÕu tè con ngêi: lùc lîng c¸n bé ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm. §©y lµ tè chÊt cÇn thiÕt ph¶n ¸nh chÊt lîng cña dù ¸n, nã cã tÝnh quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t mµ kh«ng cã thiÕt bÞ m¸y mãc nµo cã thÓ thay thÕ næi.  C¸ch tæ chøc qu¶n lÝ: Lµ sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn chuyªn m«n vµ bé phËn chøc n¨ng mét c¸ch n¨ng ®éng, linh ho¹t nh»m t¹o ra 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sù ph©n tÝch vµ nghiªn cøu toµn diÖn mét dù ¸n ®Çu t. §¶m b¶o dù ¸n ®îc lËp mang tÝnh khoa häc, tÝnh chÝnh x¸c vµ ®¸p øng ®îc nhiÒu môc tiªu h¬n.  M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c phÇn mÒm phô trî cho c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ th× ®©y lµ c«ng cô hç trî ®¾c lùc cho con ngêi gióp cho c«ng t¸c lËp dù ¸n chÊt lîng cao h¬n, chÝnh x¸c h¬n, thêi gian ®îc rót ng¾n l¹i do vËy sÏ tiÕt kiÖm ®îc c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan.  YÕu tè th«ng tin: ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn môc tiªu ®Þnh híng cña dù ¸n, th«ng tin bao gåm th«ng tin bªn trong (gi÷a l·nh ®¹o tíi c¸c nh©n viªn) vµ th«ng tin bªn ngoµi (t×nh h×nh thÞ trêng, ®èi thñ c¹nh tranh, yÕu tè luËt ph¸p, nguån lùc, kinh tÕ x· héi...). Th«ng tin n¾m b¾t vµ xö lÝ cµng nhanh th× møc ®é chÝnh x¸c trong c«ng t¸c lËp dù ¸n cµng cao bÊy nhiªu.  C¸c yÕu tè kh¸c: sù u ®·i, c¬ chÕ thëng ph¹t ®èi víi CNV, hay c¸c quy ho¹ch, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t cña nhµ níc... C¸c yÕu tè nµy chÝnh lµ chÊt xóc t¸c nh»m kÝch thÝch sù h¨ng h¸i nhiÖt t×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc vµ ®èi víi viÖc ®Çu t theo dù ¸n mµ Nhµ níc khuyÕn khÝch. Trªn ®©y lµ c¸c lÝ luËn chung liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh, c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t, phÇn 2 sau ®©y sÏ ®i s©u vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t cña c«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t t¹i Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam I. Kh¸i qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam 1.1. Giai ®o¹n tõ 1980 ®Õn 1990 Nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 80 thÕ kû XX, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam r¬i vµo khñng ho¶ng, tû lÖ thÊt nghiÖp cao. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÊt nghiÖp, Nhµ níc ®· hîp t¸c víi c¸c níc §«ng ¢u vµ Liªn X«, ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam sang c¸c níc ®ã lµm viÖc. Trong bèi c¶nh ®ã, vµo n¨m 1982 Bé X©y Dùng ®· chñ tr¬ng ®a c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. Víi chñ tr¬ng ®ã, tæ chøc thi c«ng x©y dùng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi ®îc thµnh lËp ë Askhabat thuéc níc Céng hoµ Tu«cmªnia, Liªn X« cò. Sau ®ã c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng kh¸c ®îc thµnh lËp ë mét lo¹t c¸c níc Liªn X«, Bulgaria, TiÖp Kh¾c, Algeria, Irag vµ mét sè níc §«ng ¢u kh¸c. Sau ®ã 3 n¨m, n¨m 1985 sè ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë c¸c c«ng ty x©y dùng ë níc ngoµi ®· t¨ng lªn rÊt nhanh. T¹i Algeria cã h¬n 1200 CBCN t¹i Bulgaria cã trªn 3500 CBCN thuéc 6 c«ng ty, t¹i Liªn X« cã h¬n 1500 CBCN lµm viÖc t¹i c«ng ty VINAVLASTROL, t¹i Irag cã gÇn 6000 CBCN thuéc 4 c«ng ty. Víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh cña c¸c c«ng ty x©y dùng ë níc ngoµi, th¸ng 3 n¨m 1988 Bé X©y Dùng ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n lý Hîp t¸c lao ®éng vµ x©y dùng níc ngoµi. Vµ sau ®ã ®Ó phï hîp víi c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao, víi viÖc chuyÓn h¼n sang ho¹t ®éng kinh doanh, h¹ch to¸n kinh tÕ, Bé X©y Dùng ra quyÕt ®Þnh sè 1118/BXD-TCL§ ngµy 27/09/1988 chuyÓn Ban qu¶n lý Hîp t¸c lao ®éng vµ x©y dùng níc ngoµi thµnh c«ng ty DÞch vô vµ x©y dùng níc ngoµi, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VINACONEX. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Tõ n¨m 1990 ®Õn nay §Õn n¨m 1990, sè lîng CBCN ë níc ngoµi ®· lªn tíi 13000 ngêi, lµm viÖc trong 15 c«ng ty vµ xÝ nghiÖp x©y dùng. Thêi gian nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 t×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®éng to lín. Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u sôp ®æ vµ chiÕn tranh Irag x¶y ra ®· lµm cho VINACONEX mÊt hÕt thÞ trêng ë níc ngoµi. §¹i bé phËn lùc lîng lao ®éng x©y dùng cña VINACONEX ë níc ngoµi ph¶i rót vÒ níc. §óng vµo thêi kú ®ã nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn h¼n sang c¬ chÕ thÞ trêng, phÇn lín c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp x©y dùng kh«ng cßn nhËn ®îc kÕ ho¹ch Nhµ níc giao, kh«ng cßn ®îc Nhµ níc bao cÊp nh tríc n÷a. Hµng ngh×n c¸n bé c«ng nh©n x©y dùng ph¶i tù lo s¶n xuÊt, tù kiÕm viÖc lµm, më thªm nghÒ phô vµ mét phÇn kh«ng Ýt ®· ph¶i nghØ viÖc chÕ ®é. Do kh«ng cßn ®îc bao cÊp nªn ®¹i bé phËn lao ®éng tõ níc ngoµi håi h¬ng kh«ng ®îc tiÕp nhËn trë l¹i ®¬n vÞ cò. Tríc t×nh h×nh ®ã, ngµy 10/08/1991 Bé X©y Dùng ra quyÕt ®Þnh sè 432/BXD-TCL§ chuyÓn c«ng ty DÞch vô vµ x©y dùng níc ngoµi thµnh Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam – VINACONEX. Tæng c«ng ty VINACONEX lóc ®ã cã nhiÖm vô thu n¹p hÕt sè lao ®éng tõ níc ngoµi trë vÒ. §Ó lµm ®îc viÖc nµy, VINACONEX ®· xin thµnh lËp 4 c«ng ty. L·nh ®¹o 4 c«ng ty nµy chÝnh lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, nh÷ng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc c¸c c«ng ty x©y dùng ë níc ngoµi trë vÒ níc. Cïng víi lùc lîng c¸c kü s x©y dùng, c¸c c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ cã ®ñ ë c¸c ngµnh nghÒ, c¸c c«ng ty míi thµnh lËp ®· cã ®îc mét nguån nh©n lùc dåi dµo. Tuy nhiªn c¶ 4 c«ng ty nµy ®Òu cã mét ®Æc ®iÓm næi bËt ®ã lµ kh«ng cã xe m¸y thiÕt bÞ, c«ng cô thi c«ng, kh«ng ®îc cÊp vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng, kh«ng ®îc cÊp trô së lµm viÖc. Tríc t×nh h×nh ®ã, Tæng c«ng ty võa gÊp rót æn ®Þnh tæ chøc võa ®Èy m¹nh ho¹t ®éng x©y l¾p, kinh doanh trong níc… V× vËy trong giai ®o¹n tõ 1992 ®Õn 1994 c¸c lÜnh vùc chñ yÕu cña Tæng c«ng ty lµ x©y l¾p, xuÊt khÈu lao ®éng vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi cña Tæng c«ng ty: cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao, ®îc tuyÓn chän kü ®Ó ®a ra níc ngoµi lµm viÖc, ®îc tiÕp xóc víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn quèc tÕ cïng víi sù n¨ng ®éng, nh¹y bÐn tiÕp xóc thÞ trêng míi, tõ n¨m 1990 Tæng c«ng ty ®· ký ®îc nhiÒu hîp ®ång x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông lín trong ph¹m vi c¶ níc, ®a mét lùc lîng lín kü s vµ c«ng nh©n ra níc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngoµi lµm viÖc, ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu vËt t-xe m¸y-thiÕt bÞ, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng vµ tÝch lòy cña ®¬n vÞ. Bíc sang n¨m 1995, Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®îc doanh thu trªn 1000 tû ®ång, ®ãng gãp cho Ng©n s¸ch Nhµ níc trªn 49 tû ®ång vµ trë thµnh mét trong sè nh÷ng doanh nghiÖp thµnh ®¹t cña ViÖt Nam. Còng trong n¨m, 1995 Tæng c«ng ty cã nhiÒu thay ®æi lín: c«ng t¸c tæ chøc vµ x©y dùng lùc lîng ®îc cñng cè vµ t¨ng cêng thªm mét bíc. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 90/TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, Bé X©y Dùng ®· cã quyÕt ®Þnh sè 275/BXD-TCL§ ngµy 15/04/1995 chuyÓn mét sè doanh nghiÖp trùc thu«c Bé X©y Dùng sang trùc thuéc Tæng c«ng ty VINACONEX gåm: XÝ nghiÖp liªn hîp x©y dùng sè 1, sè 2, c¸c c«ng ty x©y dùng sè 5, sè 8, sè 9. TÊt cµ 5 ®¬n vÞ víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc bæ sung lµ 5261 ngêi. HÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn míi ®Òu cã bÒ dµy lÞch sö tõ 20 ®Õn 25 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn khi gia nhËp Tæng c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ nµy còng ®ang trong t×nh tr¹ng rÊt khã kh¨n: xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng ®· rÖu r·, sè ngêi kh«ng ®ñ viÖc lµm qu¸ lín. TiÕp ®ã, thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc quy m« cÊp tæng c«ng ty, Bé X©y Dùng ®îc uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh sè 992/BXD-TCL§ ngµy 20/11/1995 vÒ viÖc thµnh lËp l¹i Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam – VINACONEX víi chøc n¨ng nhiÖm vô lín h¬n. §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô míi ®îc giao, Tæng c«ng ty ®· huy ®éng mäi nguån lùc hiÖn cã, t¨ng cêng n¨ng lùc tiÕp thÞ, tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng quy m« lín trong c¶ níc, ®ång thêi ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu xe m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c cã hiÖu qu¶, Tæng c«ng ty ®· ®Çu t nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i phï hîp víi c«ng nghÖ míi, kü thuËt míi cã hiÖu qu¶ cao nh»m t¨ng tû träng c¬ giíi ho¸ trong ngµnh x©y dùng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, chÊt lîng s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Tæng c«ng ty ®· më réng quan hÖ liªn doanh, hîp doanh víi c¸c nhµ thÇu x©y dùng lín, víi c¸c h·ng kinh doanh níc ngoµi, víi c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt ph¸t triÓn ë trong níc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra Tæng c«ng ty còng ®· thiÕt lËp c¸c liªn doanh vÒ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Th«ng qua ca ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt, ®Çu t vèn vµo c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, Tæng c«ng ty ngµy cµng hoµ nhËp vµo c¸c thÞ trêng x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu quèc tÕ, vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN, ®µo t¹o ®îc mét ®éi ngò kü s vµ c¸n bé th«ng th¹o nghiÖp vô cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kinh nghiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn. VÒ lÜnh vùc ®Çu t, Tæng c«ng ty ®· vµ ®ang triÓn khai c¸c dù ¸n nh BOT, BT, BO vÒ cÊp níc cho khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt, khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c, khu c«ng nghiÖp vµ khu ®« thÞ Nghi S¬n – Thanh Ho¸, c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh Hµ Néi, dù ¸n Plaza Trµng TiÒn Hµ Néi… b»ng néi lùc cña chÝnh doanh nghiÖp. VÒ x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 90012000 c¬ së h¹ tÇng cho c«ng t¸c qu¶n lý, Tæng c«ng ty ®· triÓn khai ë Tæng c«ng ty vµ 6 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ®· ®îc cÊp chøng chØ ISO 9001-2000. Bèn n¨m liÒn 1997, 1998, 1999, 2000 Tæng c«ng ty ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c. §Õn nay, Tæng c«ng ty VINACONEX ®· trë thµnh mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®a ngµnh nghÒ, ®a s¶n phÈm thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh: x©y l¾p, xuÊt nhËp khÈu, xuÊt khÈu lao ®éng, §Çu t dù ¸n vµ kinh doanh; dÞch vô kh¸ch s¹n, du lÞch l÷ hµnh,… ho¹t ®éng ë c¶ trong vµ ngoµi níc, trë thµnh mét Tæng c«ng ty m¹nh cña Bé X©y Dùng. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty *Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu x©y dùng theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh X©y dùng cña Nhµ níc, bao gåm c¸c lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu lao ®éng, vËt t thiÕt bÞ c«ng nghÖ x©y dùng, thi c«ng x©y l¾p, c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng thuû lîi, bu ®iÖn, nÒn mãng vµ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn, kinh doanh ph¸t triÓn nhµ, kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch, t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng, s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu X©y dùng vµ c¸c nghµnh nghÒ kinh doanh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 luËt, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc phï hîp víi luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc,. * NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ níc giao bao gåm c¶ phÇn vèn ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c, nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh vµ nh÷ng nhiÖm vô kh¸c ®îc giao. * Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng nh©n trong Tæng c«ng ty. 3. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Môc tiªu chung cña doanh nghiÖp lµ: n©ng cao søc c¹nh tranh, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc, t¨ng trëng ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao, bÒn v÷ng, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, trªn c¬ së ®ã tÝch luü ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng, thùc hiÖn tèt tr¸ch nhiÖm x· héi. Trong giai ®o¹n 1998 – 2003, c¬ cÊu c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®· cã sù chuyÓn ®æi nh sau: - X©y l¾p chiÕm tû träng 60,66% n¨m 2000 xuèng cßn 59% n¨m 2003 - S¶n xuÊt c«ng nghiÖp, vËt liÖu x©y dùng chiÕm tû träng 2,23% n¨m 2000 lªn 8,67% n¨m 2003. - XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ chiÕm tû träng18,30% n¨m 2000, xuèng cßn 16% n¨m 2003. - XuÊt khÈu lao ®éng chiÕm tû träng 15,03% n¨m 2000, xuèng cßn 11,30% n¨m 2003. - Ho¹t ®éng kh¸c chiÕm tû träng 3,57% n¨m 2000 lªn 4,7% n¨m 2003. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh tõ 1780 tû ®ång vµo n¨m 1998, 2321 tû ®ång vµo n¨m 2000 vµ 3200 tû ®ång vµo n¨m 2002 N¨m 2003 lµ n¨m b¶n lÒ cña viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ®Çu t c¸c dù ¸n träng ®iÓm cña Tæng C«ng ty. Lµ n¨m thùc hiÖn kiªn quyÕt hiÖu qu¶ nhÊt 20
- Xem thêm -