Tài liệu Tổng quan về sản phẩm mộc chạm khắc truyền thống

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Ch¬ng I : Tæng quan vÒ s¶n phÈm méc ch¹m kh¾c truyÒn thèng. Tõ ng×n xa ®å méc ®Æc biÖt lµ ®å méc truyÒn thèng lµ thø kh«ng thÓ thiÕu ®Æc biÖt víi ®êi sèng sinh h¹t cña con ngêi quan trong h¬n c¶ qua mçi thêi k× ph¸t triÓn cña x· héi ®å méc còng ®îc thay ®æi theo chiÒu híng ph¸t triÓn tÝch cùc nã mang ®Ëm nÐt tÝnh v¨n ho¸ d©n téc. §å méc truyÒn thèng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nã cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña con ngêi, phÇn lín nã ®îc s¶n xuÊt t¹i c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng mçi mét s¶n phÈm ®îc t¹o ra nh÷ng nÐt tinh s¶o dîc thÓ hiÖn trªn mçi s¶n phÈm nã ®îc thÓ hiÖn qua bµn tay khÐo lÐo cña c¸c nghÖ nh©n tuy ®å méc truyÒn thèng mang ®Ëm nÐt v¨n ho¸ d©n téc nhng trªn ®ã cã tÝnh s¸ng t¹o phï víi nÐt v¨n ho¸ chung cña mét sè quèc gia kh¸c, phÇn lín s¶n ph¶m méc truyÒn thèng ®îc phôc vô qua c¸c lÜnh vùc lín lµ: phôc phô cho nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng sang träng, sinh ho¹t d©n dông vµ lµm ®å thê cóng. C¸c s¶n phÈm méc truyÒn thèng nµy ®îc s¶n xuÊt hÇu hÕt ë mét sè lµng nghÒ trong c¶ níc nhng phæ biÕn nhÊt vÉn lµ ë Hµ T©y, Nam §Þnh , B¾c Ninh......... C¸c s¶n phÈm nµy chñ yÕu ®îc t¹o ra mang tÝnh rÊt thñ c«ng nhng mang ®Çy tÝnh v¨n ho¸ kÜ s¶o vÒ mÉu m· nã ®îc kÕ thõa tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c nhng mang tÝnh c¶i biÕn râ rÖt . Nhng ngµy nay tríc sù ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt cïng víi nã lµ sù ra ®êi cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®îc sö dông vµo trong c¸c kh©u s¶n xuÊt næi bÊt nhÊt trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ kh©u ®ôc läng, laays nÒn vµ c«ng nghÖ trang søc bÒ mÆt. Quy m« s¶n xuÊt còng ®îc më réng t¹i c¸c lµng nghÒ nh më thªm c¸c xëng lín hay c¸c khu c«ng nghiÖp ®Æc biÖt trong xu híng hiÖn nay ®ang cã ý tëng c«ng nghiÖp hãa lµng nghÒ, s¶n phÈm méc truyÒn thèng ®îc t¹o ra mét c¸ch cån phu nhê nh÷nh bµn tay ®iªu luyÖn v¸ tr¹m kh¾c thuÇn tuý kÕt hîp víi kÜ thuËt kh¶m trai rÊt tinh vi h¬n n÷a mçi s¶n phÈm lÈm võa mang tÝnh kÜ thuËt võa mang tÝnh sö dông do ®ã nã ®îc ®i vµo lßng ngêi ®Æc biÖt lµ tÇng líp ngêi kh¸ gi¶, do vËy cã thÓ nãi s¶n phÈm méc truyÒn thèng lµ kho tµng quý b¾u mang ®Ëm nÐt v¨n ho¸ cña d©n téc . Ngµy nay s¶n phÈm méc truyÒn thèng kh«ng nh÷ng ®îc sö dông phæ biÕn trong níc mµ nã cßn ®îc xuÊt ra níc ngoµi . §iÒu ®ã kh¼ng ®iÞnh r»ng 1 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí trong t¬ng lai s¶n phÈm méc truyÒn thèng cßn ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ, chóng ta hoµn toµn cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng s¶n phÈm méc truyÒn thèng còng lµ s¶n phÈm cao cÊp v× phÇn lín nã dîc sö dôg trong nh÷ng gia ®×nh giÇu cã, trong nh÷ng v¨n phßng tÈm cì quèc gia vµ nã cßn xuÊt ra nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, tÊt c¶ nh÷ng n¬i ®ã khi sö dông s¶n phÈm nµy ®Òu mang l¹i kh«ng gian né thÊt sang träng nhng gi¸ trÞ cao c¶ nhÊt ®èi víi ngêi s¶n xuÊt nãi riªng vµ cho ngêi d©n ViÖt Nam nãi chung ®ã lµ niÒm tù hµo vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc tuy s¶n méc truyÒn thèng cña níc ta tuy nã mang nh÷ng nÐt v¨n ho¸ rts kü s¶o nhng cha ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt lîng do ®ã cha thùc sù c¹nh tranh ®îc ®ãi víi ®å méc cao cÊp cña c¸c níc ph¸t triÓn. HiÖn nay tríc sù n¾m b¾t khoa häc kü thuËt mét sè níc trong khu vùc tuy hä xuÊt ph¸t trËm h¬n ta nhng s¶n phÈm méc cña hä ®· v¬n rÊt xa trªn trêng quèc tÕ . Do ®ã vÊn ®Ò c¸p b¸ch hiÖn nay ta ph¶i øng dông kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm . ChÊt lîng cña s¶n phÈm méc truyÒn thãng nãi riªng vµ s¶n phÈm méc nãi chung yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ nguyªn liÖu , vÊn ®Ò xö lý nguyªn liÖu ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm . §Æc biÖt tríc t×nh h×nh hiÖn nay, nguyªn liÖu dïng cho s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng ngµy cµng hiÕm ,do vËy c¬ héi ®Ó sö dông nguyªn liÖu tiªu biÓu ngµy cµng Ýt ta ph¶i sö dông mét sè nguyªn lÖu kh¸c , chÝnh vËy mµ c«ng viÖc sö lý nguyªn liÖu ngµy cµng të nªn quan träng . Trong t¬ng lai chóng ta ph¶i ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo ®Ó biÕn tÝnh gç rõmg trßng ®Ó thay thÕ gç rõng tù nhiªn ngµy cµng quý hiÕm vµ ngµy cµng c¹n kiÖt . H¬n thÕ n÷a môc tiªu cuèi cïng cña bÊt cø lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµo lµ lîi nhuËn vÒ kinh tÕ . Gi¸ trÞ kinh tÕ cña ®å méc cao cÊp lµ hÕt søc to lín vµ ngµy cµng lín . ViÖc ¸p dông khoa häc kh«ng nh÷ng chØ man kl¹i kinh tÕ qua viÖc sö lý biÕn tÝnh gç ®Ó n©ng cao ch¸t lîng sö dông mµ nã cß gi¶m bít ®wowcj mét sè c«ng ®o¹n khi ta lµm thñ c«ng , ®iÒu nµy mang l¹i lîi nhuËn kinh tÐ rÊt cao , v× trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thãng chi phÝ lµ rÊt cao. Ch¬ngII: Néi dung- Môc tiªu - Ph¹m vi nghiªn cøu . 2-1 : Môc tiªu cña dÒ tµi 2 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Kh¶o s¸t tÝnh chÊt cña nguyªn liÖu dïng trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng , ph¬ng ph¸p lùa chän , tõ ®ã da ra biÖn ph¸p sö lý nguyªn liÖu ®Ó n©ng cao chÊt lîng sö dông cña nguyªn liÖu . 2-2. Néi dung cña ®Ò tµi . C1. Kho¶ s¸t vÒ s¶n phÈm méc tr¹m kh¾c truyÒn thèng C2. Kh¶o s¸t ®Æc trng c¬ b¶n cña mét sè lo¹i gç 2-1: C¸c lo¹i gç trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng 2-2 :C¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña gç liªn quan ®Õn s¶n xuÊt ®å méc 2-3: §¸nh gi¸ tÝnh chÊt co nghãt cña mét sè lo¹i gç tiªu biÓu . C3 : Kh¶o s¸t c¸ch thøc nguyªn liÖu cho chi tiÐt vµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng . 3-1: Kh¶o s¸t ph¬ng ph¸p lùa chän gç cho chi tiÐt méc vµ chÊt lîng. 3-2: Kh¶o s¸t ph«i chi tiÕt vÒ s¶n phÈm méc cô thÓ. 3-3: BiÖn ph¸p chung ®Ó n©ng cao chÊt lîng sö dông . C4: Kh¶o s¸t c¸c biÖn ph¸p xö lý gç vµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng . 4-1: Kh¶o s¸t khuyÕt tËt do gia c«ng. 4-2: Kh¶o s¸t xö lý gç vµ ®¸nh gi¸ ch¸t lîng xö lý. 4-3: §Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý vµ n©ng cao chÊt lîng. 2-3: Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi . Víi kh¶ n¨ng møc ®é lµ luËn ¸n cña sinh viªn ta chØ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nguyªn liÖu tõ ®ã da ra ph¬ng ph¸p xö lý ®Ó n©ng cao ch¸t lîng sö dông nguyªn liÖu( Mun, Tr¾c , Gô). 2-4: ý nghÜa thùc tiÔn cña ®Ò tµi. Th«ng tin quan träng vÒ nguyªn liÖu vµ t×nh h×nh sö dông nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng t¹i mét sè lµng nghÒ , ®Ó gãp phÇn trong viÖc xóc tiÕn c¸c ph¬ng ph¸p n©ng cao gi¸ trÞ sö dông cña nguyªn liÖu ®Ó hç trî cho sù ph¸t triÓn nghÒ méc truyÒn thèng ë níc ta. 2-5: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Sö dông tµi liÖu s½n cã mµ n«i dung ®Ò cÊp s¶n xuÊt ®å méc. - Pháng vÊn t¹i c¸c lµng nghÒ ®Ó thu thÊp th«ng tin . 3 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Æt mÉu gia c«ng t¹i c¸c lµng nghÒ vµ lÊy mÉu ®Ó kiÓm tratÝnh chÊt tiªu biÓu cña nguyªn liÖu . - Tæng hîp kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm s½n cã c¶u b¶n th©n. Ch¬ngIII. Kh¶o s¸t ®Æc trng c¬ b¶n cña mét sè lo¹i gç . 3-1: C¸c lo¹i gç trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng . §å méc truyÒn thèng sö dông trong c¸c lµng nghÒ thêng ®îc sö dông nh÷ng lo¹i gç sau: 3-1-1: Gô(Sindora) + Khèi lîng thÓ tÝch ë ®é Èm 15%lµ:520-720(kg/m3. + Cêng ®é Ðp däc thí lµ:46N/mm2 + Cêng ®é vèn tÜnh lµ:92N/mm2 + M« ®un ®µn håi lµ: 13.600 n/mm2 + §é cøng lµ : 5-210N 3-1-2: Tr¾c(Dalbergia). + Khèi lîng thÓ tÝch ë ®é ¶15%lµ : 770-860 kg/m3 + Møc ®é co rót theo chiÒu xuyªn t©m lµ: 2.9%. +Møc ®é co nghãt theo chiÒu tiÕp tuyÕnlµ: 6,4%. + Cêng ®é Ðp däc thí lµ:61N/m3 + Cêng ®é vèn tÜnh lµ: 114N/m3 + §é cøng tõ 6870-8015N. 3-1-3: Mun säc(Diopyros). + Khèi lîng thÓ tÝch lµ 1390 Kg/m3 Ngoµi ra trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng ngêi ta hay sö dông c¸c lo¹i kh¸c lµ : - S¬n huyÕt (Melanorhoealacciea) - D¸ng h¬ng(pterocapus) - CÈm lai - Mun ®en - Xµ cõ mÝt - MÝt - Nh·n 3-2: §¸nh gi¸ c¸c lo¹i gç theo gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®å méc . 4 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Trong c¸c lo¹i gç thêng sö dông trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng ë ViÖt Nam ta ph¶i xÐt ®Õn nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n sau: kinh tÕ , gi¸ trÞ sö dông, gi¸ trÞ thÈm mü , møc ®é khã dÔ trong gia c«ng; 3-2-1: Gi¸ trÞ sö dông gç : Trong c¸c lµng ngÒ c¸c lo¹i gç ®îc sö dông phæ biÕn nh Mun,Tr¾c , Gô vµ mét sè lo¹i gç kh¸c nh ®· nªñ¬ trªn ®©y lµ nh÷ng lo¹i gç cã gi¸ trÞ sö dông cao , nh÷ng lo¹i gç nµy Ýt bÞ khuyÕt tËt , møc ®é gia c«ng kh«ng khã l¾m , tû lÖ co rót gi·n në kh«ng cao , chÊt lîng gia c«ng tèt... 3-2-2: Gi¸ trÞ thÈm mü. Gç dïng trong ®å méc truyÒn thèng kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt sö dông mµ cßn cã ý nghÜa vÒ mÆt thÈm mü cao , ®iÒu nµy ®îc ®¸nh gi¸ qua chÊt lîng gia c«ng bÒ mÆt cña gç còng nh ë v©n thí vµ mµu s¾c cña chóng . + Víi gç mun säc: §©y lµ lo¹i gç cã v©n thí ®Ñp , lùc c¾t gät trong qu¸ tr×nh gia c«ng nhá , chÊt lîng gia c«ng bÒ mÆt cao. +Víi gç tr¾c. Víi ®Æc ®iÓm lùc c¾t gät trong qu¸ tr×nh gia c«ng t¬ng ®èi lín , mµu s¾c ®Ñp , chÊt lîng gia c«ng bÒ mÆt tèt , rÊt phï hîp víi viÖc trang søc b»ng chÊt phñ láng trong suèt. +Víi gç Gô. §©y lµ lo¹i gç ®îc sö dông mét c¸ch phæ biÕn trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng, lùc c¾t gät trong qu¸ tr×nh gia c«ng nhá lo¹i gç nµy phï hîp víi viÖc trang søc b»ng chÊt phñ láng mµu . 3-2-3. Møc ®é khã dÔ trong gia c«ng. PhÇn lín c¸c lo¹i gç dïng trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng møc ®é gia c«ng kh«ng khã ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng gia c«ng lµ dÔ . Khi gia c«ng chi tiÕt cô thÓ mµ sö dông b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng th× sö dông mét lùc c¾t gät t¬ng ®èi lín nhng nÕu sö dông b»ng m¸y mãc th× vcho chÊt lîng gia c«ng bÒ mÆt cao . Hçu hÕt c¸c lo¹i gç nµy cã tia gç nhá vµ th¼ng thí , møc ®é nghiªng chÐo thí kh«ng cao , ®iÒu nµy rÊt thuËn lîi trong qu¸ tr×nh gia c«ng , ®ã lµ kh¾c phôc ®îc sù s¬ xíc bÒ mÆt gia c«ng cña ch tiÕt . 3-2-4: gi¸ trÞ kinh tÕ cña gç. Gi¸ trÞ kinh tÐ cña gç ®îc ®¸nh gi¸ qua tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ c¬ b¶n nªu trªn mµ ®Æc biÖt lµ gi¸ trÞ sö dông gç. Nh vËy so víi c¸c lo¹i gç kh¸c th× c¸c 5 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí lo¹i gå dïng trong s¶n xuÊt ®å méc tr¹m kh¾c truyÒn thèng ®Òu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao , gç cµng Ýt khuyÕt tËt vµ chÊt lîng gia c«ng bÒ mÆt cµng tèt th× gi¸ trÞ sö dông còng nh gi¸ trÞ kinh tÕ cµng cao. Tãm l¹i , c¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng lµ : - §é bÒn cao -Nguyªn liÖu ®îc sö dông khi ®· t¹o thµnh s¶n phÈm ph¶i v÷ng ch¾c . - Nguyªn liÖu ph¶i chÞu lùc tèt - V©n thí ®Ñp , - §é nh½n bãng trong qu¸ tr×nh gia c«ng c¾t gät cao - §é co ngãt theo c¸c chiÒulµ Ýt nhÊt . - Kh¶ nang chèng chÞu m«i trêng cao thÓ hiÖn qua sù biÕn ®æi vÒ lÝch thíc vµ h×nh d¹ng - Gç ph¶i kÝch thíc mÞn/ TÝnh chÊt gia c«ng - Tia gç nhá/ Kh¶ n¨ngch«ng chÞu s©u mät/ tû träng gç 3-3. §¸nh gi¸ vÒ sù co ngãt cña c¸c lo¹i gç tiªu biÓu: Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i gç tù nhiªn ®Òu cã tÝnh chÊt co ngãt khi thay ®æi ®é Èm ®©y lµ mét nhîc ®iÓm rÊt lín ®èi víi viÖc sö dông gç tÝnh chÊt co ngãt phô thuéc vµo cÊu t¹o cña tõng lo¹i gç, sù co ngãt cña c¸c chi tiÕt trong s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ c¸c chi tiÕt méng cã thÓ g©y nªn nhiÒu khuyÕt tËt cho s¶n phÈm nh : + Cong vªnh + Nøt nÎ sù co ngãt theo chiÒu däc thí kh«ng ®¸ng kÓ tõ 0.1 – 0.3 % Co ngãt theo chiÒu xuyªn t©m víi møc ®é 3 – 6% Co ngãt theo híng tiÕp tuyÕn lµ lín nhÊt 5 – 12% Nh vËy cÇn ph¶i chó ý ®Õn lîng d kÝch thíc do co ngãt nÕu khi gia c«ng chi tiÕt gç cã ®é Èm cao h¬n lóc ®· thµnh s¶n phÈm mÆt kh¸c cÇn ph¶i sÊy gç tríc khi gia c«ng bãng s¶n xuÊt ®å méc ngoµi ra ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn cÊu t¹o cña tõng lo¹i gç ¶nh hëng tíi co ngãt gç nhÊt lµ c¸c lo¹i gç vÆn thí Møc ®é co ngãt cña mét sè lo¹i gç tiªu biÓu 3-3.1: Víi gç Tr¾c: 6 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + Co ngãt theo chiÒu xuyªn t©m : 29% + Co rót theo chiÒu tiÕp tuyÕn 6.4% 3-3.2: Víi gç gô : nh vËy so víi møc ®é co ngãt theo c¸c chiÒu cña c¸c lo¹i gç nãi chung th× c¸c lo¹i gç tiªu biÓu dïng trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng lµ rÊt thÊp . 3-4. Mét sè tÝnh chÊt tiªu biÓu kh¸c cña gç : 3-4.1. Tû träng cña gç : Tû träng cña gç lµ mét chØ tiªu mang tÝnh tæng hîp cña gç bëi v× nhiÒu chØ tiªu kh¸c liªn quan mËt thiÕt ®Õn tû träng cña gç nhÊt lµ c¸c chØ tiªu vÒ tÝnh chÊt c¬ häc : 3-4.2. TÝnh chÊt gia c«ng : TÝnh chÊt gia c«ng cña gç nãi lªn gç khã hay ®Ï gia c«ng, TÝnh chÊt gia c«ng g¾n liÒn víi tÝnh chÊt c¬ lý vµ cÊu t¹o gç nh×n chung gç dïng cho s¶n xuÊt ®å méc thêng møc ®é gia c«ng kh«ng khã ®iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh tr¹m kh¾c trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng , trong ph¹m vi nghiªn cøu víi c¸c lo¹i gç mun, tr¾c, gô th× møc ®é da c«ng t¬ng ®èi dÔ trõ gç tr¾c lµ møc ®é da c«ng khã kh¨n . 3-4.3 Søc chÞu Ðp nÐn cña gç Lµ nh÷ng ®Æc trng chÞu lùc cña gç khi bÞ Ðp nÐn däc thí hay ngang thí, nÕu gç cã søc chÞu Ðp nÐn kÐp, dÔ bÞ chÌn dËp do kÕt cÊu cña s¶n phÈm méc chñ yÕu dïng liªn kÕt méng liªn kÕt c¸c chi tiÕt víi nh¨u nªn ph¶i chän lo¹i gç cã khèi lîng thÓ tÝch lín v× kh¶ nm¨ng chÞu Ðp nÐn sÏ cao h¬n . + Víi gç gô ë ®é Èm 15% cã khèi lîng thÓ tÝch lµ 520 – 720 kg/m3, cßng ®é Ðp däc thí lµ : 46N/mm2 + Víi gç tr¾c ë ®é Èm 15% cÝo khèi lîng thÓ tÝch lµ : 770 – 860 Kg/M 3 , cêng ®é Ðp däc thí lµ 61N/mm2 + Víi gç mun säc khèi lîng thÓ tÝch ë ®é Èm 16% lµ 1.390Kg/m3 3- 4.4: Søc chÞu trît cña gç : Lµ ®Æc tÝnh chÞu lùc cña gç khi trong gç cã øng suÊt xuÊt hiÖn, trong kÕt cÊu cña s¶n phÈm méc cÇn lu ý c¸c trêng hîp chi tiÕt cã thÓ bÞ ph¸ do øng suÊt trît däc thí g©y nªn, mhÊt lµ c¸c chi tiÕt bÞ xiªn thí, gç mÒm vµ th¼ng thí søc chÞu trît kÐm gç cøng hay xo¾n thí. 3-4.5 : Søc chÞu uèn : 7 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Lµ ®Æc trng vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña gç øng suÊt uèn cho phÐp cña c¸c lo¹i gç lµ kh¸c nh¨u c¸c chi tiÕt cña s¶n phÈm méc thêng ®îc lu ý nhiÒu nhÊt lµ kh¶ n¨ng chÞu uèn nÕu øng suÊt xuÊt hiÖn trong chi tiÕt vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp cña gç chi tiÕt sÏ bÞ ph¸ huû. §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc cho chi tiÕt hoÆc lµ t¨ng kÝch thíc cña chi tiÕt hoÆc lµ chän lo¹i gç cã kh¶ n¨ng chÞu lùc cao h¬n + Víi gç Gô cêng ®é uèn tÜnh lµ 92 N/mm2 + Víi gç Tr¾c cêng ®é uèn tÜnh lµ 114 N/mm2 3 – 4.6 : M« ®un ®µn håi cña gç : Lµ ®Æc trng vÒ tÝnh ®µn håi cña vËt liÖu gç cã m« ®un ®µn håi cµng lín th× cµng cøng v÷ng, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ chi tiÕt chÞu uèn ®îc lµm b»ng vËt liÖu cã m«®un ®µn håi lín sÏ co ®é vâng bÐ h¬n lµm b»ng vËt liÖu cã m«®un ®µn håi nhá (víi kÝch thíc nh nhau) cÇn tÝnh to¸n chän gç sao cho ®é vâng cña chi tiÕt méc kh«ng vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo yªu cÇu thÈm mü còng nh sù ho¹t ®éng cña kÕt cÊu + M«®un ®µn håi cña gç Gô:13600N/mm2 3 - 4.7: §é cøng cña gç: §é cøng cña gç nãi nªn kh¶ n¨ng chèng l¹i t¸c dông cña ngo¹i lùc khi nÐn vËt cøng lµm gç lâm xuèng + §é cøng cña gç Gô lµ:5210N + §é cøng cña gç Tr¾c lµ:6870 – 8015N 3-4.8: Sù chÞu t¸ch cña gç Sù chÞu t¸ch cña gç nãi nªn kh¶ n¨ng chèng l¹i sù t¸ch vì cña gç khi ®ãng c¸c vËt r¾n, dÑt vµo gç 3-5: Mét sè ®Æc trng c¬ b¶n cña gç dïng trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng 3-5.1: §Æc tÝnh chèng mèi mät cña gç §Æc tÝnh chèng mèi mät cña gç nãi nªn kh¶ n¨ng chèng chÞu c¸c t¸c nh©n ph¸ ho¹i lµ sinh vËt nh: s©u, mät, nÊm Gç cã kh¶ n¨ng chèng mèi mät kh«ng ph¶i sö lý b¶o qu¶n khi ®ãng ®å méc. Nhng nÕu sö dông gç dÔ bi mèi mät ph¸ ho¹i, nhÊt thiÕt ph¶i sö lý b»ng c¸c thuèc b¶o qu¶n cã h÷u hiÖu 3-5.2: MÇu s¾c cña gç 8 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí C¸c lo¹i gç kh¸c nhau th× cã mÇu s¾c kh¸c nhau, vµ mÇu s¾c cña gç cã ý nghÜa lín ®èi víi ®å méc. Mçu s¾c cña gç thêng bÞ thay ®æi theo thêi gian díi t¸c dông cña ¸nh s¸ng hay c¸c chÊt phñ bÒ mÆt §Ó lµm thay ®æi mÇu s¾c cña gç cã thÓ nhuém mÇu hoÆc ngîc l¹i cã thÓ dïng thuèc ®Ó tÈy mÇu §èi víi gç Mun vµ Tr¾c cã v©n thí rÊt ®Ñp vµ hÇu nh kh«ng bÞ phai mÇu theo thêi gian do ®ã ngêi ta cã thÓ phñ lªn líp mÆt mét lo¹i chÊt láng trong suèt §èi víi gç Gô ngêi ta c¶i biÕn thµnh c¸c mµu kh¸c nhau cã thÓ lµ nhuém mµu, dßng s¬n mµu, ®¸nh vÐcli hoÆc phæ biÕn nhÊt víi hÇu hÕt c¸c lµng nghÒ lµ ngêi ta cã thÓ biÕn mµu gç Gô b»ng c¸ch ng©m níc v«i ®é s¸ng hay ®Ëm cña mÇu s¾c lµ phô thuéc vµo nång ®é thÊp hay cao cña níc v«i . 3 – 5.3 : V©n thí cña gç V©n thí cña gç ®îc coi lµ mét ®Æc trng c¬ b¶n cña gç. H×nh d¹ng v©n thí gç ®Ñp hay xÊu phô thuéc vµo cÊu t¹o cña tõng lo¹i gç, vµo vÞ trÝ mÆt c¾t vµ vÞ trÝ cña mÆt c¾t trong c©y gç. Sö dông gç cÇn chó ý ®Õn v©n thí ®Ó t¹o ®îc gi¸ trÞ thÈm mü cao 3 – 5.4: §é mÞn cña thí gç : §é mÞn cña thí gç lµ ®Æc trng vÒ cÊu t¹o th« ®¹i cña gç ®îc thÓ hiÖn b»ng viÖc nh×n b»ng m¾t thêng vµo mÆt c¾t. Gç cã cÊu t¹o lç m¹ch lín khi nh×n vµo mÆt c¾t chóng ta kh«ng thÊy mÞn. Gç kh«ng mÞn khã cã thÓ t¹o ®îc ®é bãng cao. Gç mÞn cã thÓ t¹o ra ®é bãng cao 9 http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -