Tài liệu Tổng quan về sản phẩm mộc chạm khắc truyền thống

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Ch-¬ng I : Tæng quan vÒ s¶n phÈm méc ch¹m kh¾c truyÒn thèng. Tõ ng×n x-a ®å méc ®Æc biÖt lµ ®å méc truyÒn thèng lµ thø kh«ng thÓ thiÕu ®Æc biÖt víi ®êi sèng sinh h¹t cña con ng-êi quan trong h¬n c¶ qua mçi thêi k× ph¸t triÓn cña x· héi ®å méc còng ®-îc thay ®æi theo chiÒu h-íng ph¸t triÓn tÝch cùc nã mang ®Ëm nÐt tÝnh v¨n ho¸ d©n téc. §å méc truyÒn thèng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nã cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña con ng-êi, phÇn lín nã ®-îc s¶n xuÊt t¹i c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng mçi mét s¶n phÈm ®-îc t¹o ra nh÷ng nÐt tinh s¶o d-îc thÓ hiÖn trªn mçi s¶n phÈm nã ®-îc thÓ hiÖn qua bµn tay khÐo lÐo cña c¸c nghÖ nh©n tuy ®å méc truyÒn thèng mang ®Ëm nÐt v¨n ho¸ d©n téc nh-ng trªn ®ã cã tÝnh s¸ng t¹o phï víi nÐt v¨n ho¸ chung cña mét sè quèc gia kh¸c, 1 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí phÇn lín s¶n ph¶m méc truyÒn thèng ®-îc phôc vô qua c¸c lÜnh vùc lín lµ: phôc phô cho nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng sang träng, sinh ho¹t d©n dông vµ lµm ®å thê cóng. C¸c s¶n phÈm méc truyÒn thèng nµy ®-îc s¶n xuÊt hÇu hÕt ë mét sè lµng nghÒ trong c¶ n-íc nh-ng phæ biÕn nhÊt vÉn lµ ë Hµ T©y, Nam §Þnh , B¾c Ninh......... C¸c s¶n phÈm nµy chñ yÕu ®-îc t¹o ra mang tÝnh rÊt thñ c«ng nh-ng mang ®Çy tÝnh v¨n ho¸ kÜ s¶o vÒ mÉu m· nã ®-îc kÕ thõa tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c nh-ng mang tÝnh c¶i biÕn râ rÖt . Nh-ng ngµy nay tr-íc sù ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt cïng víi nã lµ sù ra ®êi cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®-îc sö dông vµo trong c¸c kh©u s¶n xuÊt næi bÊt nhÊt trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ kh©u ®ôc läng, laays nÒn vµ c«ng nghÖ trang søc bÒ mÆt. Quy m« s¶n xuÊt còng ®-îc më réng t¹i c¸c lµng nghÒ nh- më thªm c¸c x-ëng lín hay c¸c khu c«ng nghiÖp ®Æc biÖt trong xu h-íng 2 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí hiÖn nay ®ang cã ý t-ëng c«ng nghiÖp hãa lµng nghÒ, s¶n phÈm méc truyÒn thèng ®-îc t¹o ra mét c¸ch cån phu nhê nh÷nh bµn tay ®iªu luyÖn v¸ tr¹m kh¾c thuÇn tuý kÕt hîp víi kÜ thuËt kh¶m trai rÊt tinh vi h¬n n÷a mçi s¶n phÈm lÈm võa mang tÝnh kÜ thuËt võa mang tÝnh sö dông do ®ã nã ®-îc ®i vµo lßng ng-êi ®Æc biÖt lµ tÇng líp ng-êi kh¸ gi¶, do vËy cã thÓ nãi s¶n phÈm méc truyÒn thèng lµ kho tµng quý b¾u mang ®Ëm nÐt v¨n ho¸ cña d©n téc . Ngµy nay s¶n phÈm méc truyÒn thèng kh«ng nh÷ng ®-îc sö dông phæ biÕn trong n-íc mµ nã cßn ®-îc xuÊt ra n-íc ngoµi . §iÒu ®ã kh¼ng ®iÞnh r»ng trong t-¬ng lai s¶n phÈm méc truyÒn thèng cßn ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ, chóng ta hoµn toµn cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng s¶n phÈm méc truyÒn thèng còng lµ s¶n phÈm cao cÊp v× phÇn lín nã d-îc sö dôg trong nh÷ng gia ®×nh giÇu cã, trong nh÷ng v¨n phßng tÈm cì quèc gia vµ nã cßn xuÊt ra nh÷ng n-íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t 3 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí triÓn, tÊt c¶ nh÷ng n¬i ®ã khi sö dông s¶n phÈm nµy ®Òu mang l¹i kh«ng gian né thÊt sang träng nh-ng gi¸ trÞ cao c¶ nhÊt ®èi víi ng-êi s¶n xuÊt nãi riªng vµ cho ng-êi d©n ViÖt Nam nãi chung ®ã lµ niÒm tù hµo vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc tuy s¶n méc truyÒn thèng cña n-íc ta tuy nã mang nh÷ng nÐt v¨n ho¸ rts kü s¶o nh-ng ch-a ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l-îng do ®ã ch-a thùc sù c¹nh tranh ®-îc ®ãi víi ®å méc cao cÊp cña c¸c n-íc ph¸t triÓn. HiÖn nay tr-íc sù n¾m b¾t khoa häc kü thuËt mét sè n-íc trong khu vùc tuy hä xuÊt ph¸t trËm h¬n ta nh-ng s¶n phÈm méc cña hä ®· v-¬n rÊt xa trªn tr-êng quèc tÕ . Do ®ã vÊn ®Ò c¸p b¸ch hiÖn nay ta ph¶i øng dông kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm . ChÊt l-îng cña s¶n phÈm méc truyÒn thãng nãi riªng vµ s¶n phÈm méc nãi chung yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ nguyªn liÖu , vÊn ®Ò xö lý nguyªn liÖu ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm . §Æc biÖt tr-íc t×nh 4 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí h×nh hiÖn nay, nguyªn liÖu dïng cho s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng ngµy cµng hiÕm ,do vËy c¬ héi ®Ó sö dông nguyªn liÖu tiªu biÓu ngµy cµng Ýt ta ph¶i sö dông mét sè nguyªn lÖu kh¸c , chÝnh vËy mµ c«ng viÖc sö lý nguyªn liÖu ngµy cµng të nªn quan träng . Trong t-¬ng lai chóng ta ph¶i ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo ®Ó biÕn tÝnh gç rõmg trßng ®Ó thay thÕ gç rõng tù nhiªn ngµy cµng quý hiÕm vµ ngµy cµng c¹n kiÖt . H¬n thÕ n÷a môc tiªu cuèi cïng cña bÊt cø lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµo lµ lîi nhuËn vÒ kinh tÕ . Gi¸ trÞ kinh tÕ cña ®å méc cao cÊp lµ hÕt søc to lín vµ ngµy cµng lín . ViÖc ¸p dông khoa häc kh«ng nh÷ng chØ man kl¹i kinh tÕ qua viÖc sö lý biÕn tÝnh gç ®Ó n©ng cao ch¸t l-îng sö dông mµ nã cß gi¶m bít ®wowcj mét sè c«ng ®o¹n khi ta lµm thñ c«ng , ®iÒu nµy mang l¹i lîi nhuËn kinh tÐ rÊt cao , v× trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thãng chi phÝ lµ rÊt cao. 5 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Ch-¬ngII: Néi dung- Môc tiªu - Ph¹m vi nghiªn cøu . 2-1 : Môc tiªu cña dÒ tµi Kh¶o s¸t tÝnh chÊt cña nguyªn liÖu dïng trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng , ph-¬ng ph¸p lùa chän , tõ ®ã d-a ra biÖn ph¸p sö lý nguyªn liÖu ®Ó n©ng cao chÊt l-îng sö dông cña nguyªn liÖu . 2-2. Néi dung cña ®Ò tµi . C1. Kho¶ s¸t vÒ s¶n phÈm méc tr¹m kh¾c truyÒn thèng C2. Kh¶o s¸t ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña mét sè lo¹i gç 2-1: C¸c lo¹i gç trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng 6 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2-2 :C¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña gç liªn quan ®Õn s¶n xuÊt ®å méc 2-3: §¸nh gi¸ tÝnh chÊt co nghãt cña mét sè lo¹i gç tiªu biÓu . C3 : Kh¶o s¸t c¸ch thøc nguyªn liÖu cho chi tiÐt vµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng . 3-1: Kh¶o s¸t ph-¬ng ph¸p lùa chän gç cho chi tiÐt méc vµ chÊt l-îng. 3-2: Kh¶o s¸t ph«i chi tiÕt vÒ s¶n phÈm méc cô thÓ. 3-3: BiÖn ph¸p chung ®Ó n©ng cao chÊt l-îng sö dông . C4: Kh¶o s¸t c¸c biÖn ph¸p xö lý gç vµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng . 4-1: Kh¶o s¸t khuyÕt tËt do gia c«ng. 4-2: Kh¶o s¸t xö lý gç vµ ®¸nh gi¸ ch¸t l-îng xö lý. 4-3: §Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý vµ n©ng cao chÊt l-îng. 7 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2-3: Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi . Víi kh¶ n¨ng møc ®é lµ luËn ¸n cña sinh viªn ta chØ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nguyªn liÖu tõ ®ã d-a ra ph-¬ng ph¸p xö lý ®Ó n©ng cao ch¸t l-îng sö dông nguyªn liÖu( Mun, Tr¾c , Gô). 2-4: ý nghÜa thùc tiÔn cña ®Ò tµi. Th«ng tin quan träng vÒ nguyªn liÖu vµ t×nh h×nh sö dông nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng t¹i mét sè lµng nghÒ , ®Ó gãp phÇn trong viÖc xóc tiÕn c¸c ph-¬ng ph¸p n©ng cao gi¸ trÞ sö dông cña nguyªn liÖu ®Ó hç trî cho sù ph¸t triÓn nghÒ méc truyÒn thèng ë n-íc ta. 2-5: Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Sö dông tµi liÖu s½n cã mµ n«i dung ®Ò cÊp s¶n xuÊt ®å méc. - Pháng vÊn t¹i c¸c lµng nghÒ ®Ó thu thÊp th«ng tin . 8 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - Ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Æt mÉu gia c«ng t¹i c¸c lµng nghÒ vµ lÊy mÉu ®Ó kiÓm tratÝnh chÊt tiªu biÓu cña nguyªn liÖu . - Tæng hîp kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm s½n cã c¶u b¶n th©n. Ch-¬ngIII. Kh¶o s¸t ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña mét sè lo¹i gç . 3-1: C¸c lo¹i gç trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng . §å méc truyÒn thèng sö dông trong c¸c lµng nghÒ th-êng ®-îc sö dông nh÷ng lo¹i gç sau: 3-1-1: Gô(Sindora) + Khèi l-îng thÓ tÝch ë ®é Èm 15%lµ:520-720(kg/m3. + C-êng ®é Ðp däc thí lµ:46N/mm2 + C-êng ®é vèn tÜnh lµ:92N/mm2 + M« ®un ®µn håi lµ: 13.600 n/mm2 + §é cøng lµ : 5-210N 9 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 3-1-2: Tr¾c(Dalbergia). + Khèi l-îng thÓ tÝch ë ®é ¶15%lµ : 770-860 kg/m3 + Møc ®é co rót theo chiÒu xuyªn t©m lµ: 2.9%. +Møc ®é co nghãt theo chiÒu tiÕp tuyÕnlµ: 6,4%. + C-êng ®é Ðp däc thí lµ:61N/m3 + C-êng ®é vèn tÜnh lµ: 114N/m3 + §é cøng tõ 6870-8015N. 3-1-3: Mun säc(Diopyros). + Khèi l-îng thÓ tÝch lµ 1390 Kg/m3 Ngoµi ra trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng ng-êi ta hay sö dông c¸c lo¹i kh¸c lµ : - S¬n huyÕt (Melanorhoealacciea) - D¸ng h-¬ng(pterocapus) - CÈm lai - Mun ®en - Xµ cõ mÝt 10 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - MÝt - Nh·n 3-2: §¸nh gi¸ c¸c lo¹i gç theo gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®å méc . Trong c¸c lo¹i gç th-êng sö dông trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng ë ViÖt Nam ta ph¶i xÐt ®Õn nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n sau: kinh tÕ , gi¸ trÞ sö dông, gi¸ trÞ thÈm mü , møc ®é khã dÔ trong gia c«ng; 3-2-1: Gi¸ trÞ sö dông gç : Trong c¸c lµng ngÒ c¸c lo¹i gç ®-îc sö dông phæ biÕn nh- Mun,Tr¾c , Gô vµ mét sè lo¹i gç kh¸c nh- ®· nªñ¬ trªn ®©y lµ nh÷ng lo¹i gç cã gi¸ trÞ sö dông cao , nh÷ng lo¹i gç nµy Ýt bÞ khuyÕt tËt , møc ®é gia c«ng kh«ng khã l¾m , tû lÖ co rót gi·n në kh«ng cao , chÊt l-îng gia c«ng tèt... 3-2-2: Gi¸ trÞ thÈm mü. Gç dïng trong ®å méc truyÒn thèng kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt sö dông mµ cßn cã ý nghÜa vÒ mÆt thÈm mü 11 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí cao , ®iÒu nµy ®-îc ®¸nh gi¸ qua chÊt l-îng gia c«ng bÒ mÆt cña gç còng nh- ë v©n thí vµ mµu s¾c cña chóng . + Víi gç mun säc: §©y lµ lo¹i gç cã v©n thí ®Ñp , lùc c¾t gät trong qu¸ tr×nh gia c«ng nhá , chÊt l-îng gia c«ng bÒ mÆt cao. +Víi gç tr¾c. Víi ®Æc ®iÓm lùc c¾t gät trong qu¸ tr×nh gia c«ng t-¬ng ®èi lín , mµu s¾c ®Ñp , chÊt l-îng gia c«ng bÒ mÆt tèt , rÊt phï hîp víi viÖc trang søc b»ng chÊt phñ láng trong suèt. +Víi gç Gô. §©y lµ lo¹i gç ®-îc sö dông mét c¸ch phæ biÕn trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng, lùc c¾t gät trong qu¸ tr×nh gia c«ng nhá lo¹i gç nµy phï hîp víi viÖc trang søc b»ng chÊt phñ láng mµu . 3-2-3. Møc ®é khã dÔ trong gia c«ng. 12 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí PhÇn lín c¸c lo¹i gç dïng trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng møc ®é gia c«ng kh«ng khã ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng gia c«ng lµ dÔ . Khi gia c«ng chi tiÕt cô thÓ mµ sö dông b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng th× sö dông mét lùc c¾t gät t-¬ng ®èi lín nh-ng nÕu sö dông b»ng m¸y mãc th× vcho chÊt l-îng gia c«ng bÒ mÆt cao . Hçu hÕt c¸c lo¹i gç nµy cã tia gç nhá vµ th¼ng thí , møc ®é nghiªng chÐo thí kh«ng cao , ®iÒu nµy rÊt thuËn lîi trong qu¸ tr×nh gia c«ng , ®ã lµ kh¾c phôc ®-îc sù s¬ x-íc bÒ mÆt gia c«ng cña ch tiÕt . 3-2-4: gi¸ trÞ kinh tÕ cña gç. Gi¸ trÞ kinh tÐ cña gç ®-îc ®¸nh gi¸ qua tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ c¬ b¶n nªu trªn mµ ®Æc biÖt lµ gi¸ trÞ sö dông gç. NhvËy so víi c¸c lo¹i gç kh¸c th× c¸c lo¹i gå dïng trong s¶n xuÊt ®å méc tr¹m kh¾c truyÒn thèng ®Òu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao , gç cµng Ýt khuyÕt tËt vµ chÊt l-îng gia c«ng bÒ mÆt cµng tèt th× gi¸ trÞ sö dông còng nh- gi¸ trÞ kinh tÕ cµng cao. 13 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Tãm l¹i , c¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng lµ : - §é bÒn cao -Nguyªn liÖu ®-îc sö dông khi ®· t¹o thµnh s¶n phÈm ph¶i v÷ng ch¾c . - Nguyªn liÖu ph¶i chÞu lùc tèt - V©n thí ®Ñp , - §é nh½n bãng trong qu¸ tr×nh gia c«ng c¾t gät cao - §é co ngãt theo c¸c chiÒulµ Ýt nhÊt . - Kh¶ nang chèng chÞu m«i tr-êng cao thÓ hiÖn qua sù biÕn ®æi vÒ lÝch th-íc vµ h×nh d¹ng - Gç ph¶i kÝch th-íc mÞn/ TÝnh chÊt gia c«ng - Tia gç nhá/ Kh¶ n¨ngch«ng chÞu s©u mät/ tû träng gç 3-3. §¸nh gi¸ vÒ sù co ngãt cña c¸c lo¹i gç tiªu biÓu: Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i gç tù nhiªn ®Òu cã tÝnh chÊt co ngãt khi thay ®æi ®é Èm ®©y lµ mét nh-îc ®iÓm rÊt lín ®èi 14 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí víi viÖc sö dông gç tÝnh chÊt co ngãt phô thuéc vµo cÊu t¹o cña tõng lo¹i gç, sù co ngãt cña c¸c chi tiÕt trong s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ c¸c chi tiÕt méng cã thÓ g©y nªn nhiÒu khuyÕt tËt cho s¶n phÈm nh- : + Cong vªnh + Nøt nÎ sù co ngãt theo chiÒu däc thí kh«ng ®¸ng kÓ tõ 0.1 – 0.3 % Co ngãt theo chiÒu xuyªn t©m víi møc ®é 3 – 6% Co ngãt theo h-íng tiÕp tuyÕn lµ lín nhÊt 5 – 12% Nh- vËy cÇn ph¶i chó ý ®Õn l-îng d- kÝch th-íc do co ngãt nÕu khi gia c«ng chi tiÕt gç cã ®é Èm cao h¬n lóc ®· thµnh s¶n phÈm mÆt kh¸c cÇn ph¶i sÊy gç tr-íc khi gia c«ng bãng s¶n xuÊt ®å méc ngoµi ra ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn cÊu t¹o cña tõng lo¹i gç ¶nh h-ëng tíi co ngãt gç nhÊt lµ c¸c lo¹i gç vÆn thí 15 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Møc ®é co ngãt cña mét sè lo¹i gç tiªu biÓu 3-3.1: Víi gç Tr¾c: + Co ngãt theo chiÒu xuyªn t©m : 29% + Co rót theo chiÒu tiÕp tuyÕn 6.4% 3-3.2: Víi gç gô : nh- vËy so víi møc ®é co ngãt theo c¸c chiÒu cña c¸c lo¹i gç nãi chung th× c¸c lo¹i gç tiªu biÓu dïng trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng lµ rÊt thÊp . 3-4. Mét sè tÝnh chÊt tiªu biÓu kh¸c cña gç : 3-4.1. Tû träng cña gç : Tû träng cña gç lµ mét chØ tiªu mang tÝnh tæng hîp cña gç bëi v× nhiÒu chØ tiªu kh¸c liªn quan mËt thiÕt ®Õn tû träng cña gç nhÊt lµ c¸c chØ tiªu vÒ tÝnh chÊt c¬ häc : 3-4.2. TÝnh chÊt gia c«ng : TÝnh chÊt gia c«ng cña gç nãi lªn gç khã hay ®Ï gia c«ng, TÝnh chÊt gia c«ng g¾n liÒn víi tÝnh chÊt c¬ lý vµ cÊu 16 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí t¹o gç nh×n chung gç dïng cho s¶n xuÊt ®å méc th-êng møc ®é gia c«ng kh«ng khã ®iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh tr¹m kh¾c trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng , trong ph¹m vi nghiªn cøu víi c¸c lo¹i gç mun, tr¾c, gô th× møc ®é da c«ng t-¬ng ®èi dÔ trõ gç tr¾c lµ møc ®é da c«ng khã kh¨n . 3-4.3 Søc chÞu Ðp nÐn cña gç Lµ nh÷ng ®Æc tr-ng chÞu lùc cña gç khi bÞ Ðp nÐn däc thí hay ngang thí, nÕu gç cã søc chÞu Ðp nÐn kÐp, dÔ bÞ chÌn dËp do kÕt cÊu cña s¶n phÈm méc chñ yÕu dïng liªn kÕt méng liªn kÕt c¸c chi tiÕt víi nh¨u nªn ph¶i chän lo¹i gç cã khèi l-îng thÓ tÝch lín v× kh¶ nm¨ng chÞu Ðp nÐn sÏ cao h¬n . + Víi gç gô ë ®é Èm 15% cã khèi l-îng thÓ tÝch lµ 520 – 720 kg/m3, c-ßng ®é Ðp däc thí lµ : 46N/mm2 + Víi gç tr¾c ë ®é Èm 15% cÝo khèi l-îng thÓ tÝch lµ : 770 – 860 Kg/M3 , c-êng ®é Ðp däc thí lµ 61N/mm2 17 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + Víi gç mun säc khèi l-îng thÓ tÝch ë ®é Èm 16% lµ 1.390Kg/m3 3- 4.4: Søc chÞu tr-ît cña gç : Lµ ®Æc tÝnh chÞu lùc cña gç khi trong gç cã øng suÊt xuÊt hiÖn, trong kÕt cÊu cña s¶n phÈm méc cÇn l-u ý c¸c tr-êng hîp chi tiÕt cã thÓ bÞ ph¸ do øng suÊt tr-ît däc thí g©y nªn, mhÊt lµ c¸c chi tiÕt bÞ xiªn thí, gç mÒm vµ th¼ng thí søc chÞu tr-ît kÐm gç cøng hay xo¾n thí. 3-4.5 : Søc chÞu uèn : Lµ ®Æc tr-ng vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña gç øng suÊt uèn cho phÐp cña c¸c lo¹i gç lµ kh¸c nh¨u c¸c chi tiÕt cña s¶n phÈm méc th-êng ®-îc l-u ý nhiÒu nhÊt lµ kh¶ n¨ng chÞu uèn nÕu øng suÊt xuÊt hiÖn trong chi tiÕt v-ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp cña gç chi tiÕt sÏ bÞ ph¸ huû. §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc cho chi tiÕt hoÆc lµ t¨ng kÝch th-íc cña chi tiÕt hoÆc lµ chän lo¹i gç cã kh¶ n¨ng chÞu lùc cao h¬n 18 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + Víi gç Gô c-êng ®é uèn tÜnh lµ 92 N/mm2 + Víi gç Tr¾c c-êng ®é uèn tÜnh lµ 114 N/mm2 3 – 4.6 : M« ®un ®µn håi cña gç : Lµ ®Æc tr-ng vÒ tÝnh ®µn håi cña vËt liÖu gç cã m« ®un ®µn håi cµng lín th× cµng cøng v÷ng, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ chi tiÕt chÞu uèn ®-îc lµm b»ng vËt liÖu cã m«®un ®µn håi lín sÏ co ®é vâng bÐ h¬n lµm b»ng vËt liÖu cã m«®un ®µn håi nhá (víi kÝch th-íc nh- nhau) cÇn tÝnh to¸n chän gç sao cho ®é vâng cña chi tiÕt méc kh«ng v-ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo yªu cÇu thÈm mü còng nh- sù ho¹t ®éng cña kÕt cÊu + M«®un ®µn håi cña gç Gô:13600N/mm2 3 - 4.7: §é cøng cña gç: §é cøng cña gç nãi nªn kh¶ n¨ng chèng l¹i t¸c dông cña ngo¹i lùc khi nÐn vËt cøng lµm gç lâm xuèng + §é cøng cña gç Gô lµ:5210N 19 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + §é cøng cña gç Tr¾c lµ:6870 – 8015N 3-4.8: Sù chÞu t¸ch cña gç Sù chÞu t¸ch cña gç nãi nªn kh¶ n¨ng chèng l¹i sù t¸ch vì cña gç khi ®ãng c¸c vËt r¾n, dÑt vµo gç 3-5: Mét sè ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña gç dïng trong s¶n xuÊt ®å méc truyÒn thèng 3-5.1: §Æc tÝnh chèng mèi mät cña gç §Æc tÝnh chèng mèi mät cña gç nãi nªn kh¶ n¨ng chèng chÞu c¸c t¸c nh©n ph¸ ho¹i lµ sinh vËt nh-: s©u, mät, nÊm Gç cã kh¶ n¨ng chèng mèi mät kh«ng ph¶i sö lý b¶o qu¶n khi ®ãng ®å méc. Nh-ng nÕu sö dông gç dÔ bi mèi mät ph¸ ho¹i, nhÊt thiÕt ph¶i sö lý b»ng c¸c thuèc b¶o qu¶n cã h÷u hiÖu 3-5.2: MÇu s¾c cña gç C¸c lo¹i gç kh¸c nhau th× cã mÇu s¾c kh¸c nhau, vµ mÇu s¾c cña gç cã ý nghÜa lín ®èi víi ®å méc. Mçu s¾c cña gç 20 http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -