Tài liệu Tổng quan về quản trị thương hiệu

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 151 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tổng quan về quản trị thương hiệu
QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU A.Thƣơng hiệu . B. Xây dƣng thƣơng hiệu C. Bảo vệ thƣơng hiệu … D. Phát triển thƣơng hiệu Đ.Khai thác thƣơng hiệu 1 A.Tìm hiểu về thƣơng hiệu 1.Khái niệm 2. Các loại 3. Chức năng 4. Lợi ích 2 A1.Khái niệm - hình tƣợng về 1 loại hàng,dịch vụ,cơ sở - dấu hiệu để phân biệt Brand name Trade mark (legal protection) Brand mark Geographical indication (Chỉ dẫn địa lý) Tên xuất xứ 3 A2.Các loại thƣơng hiệu - Thƣơng hiệu cá biệt - Thƣơng hiệu nhóm, tập thể - Thƣơng hiệu gia đình - Thƣơng hiệu quốc gia Thƣơng hiệu của ngƣời sản xuất Thƣơng hiệu của ngƣời phân phối 4 A2 “Thương hiệu quốc gia là một tập hợp những liên tưởng hình ảnh trong tâm trí khách hàng, làm tăng giá trị nhận thức về con người, sản phẩm, văn hoá, môi trường kinh doanh và điểm thu hút du lịch của quốc gia đó’’. Những liên tưởng này phải độc đáo (khác biệt), mạnh (nổi bật) và tích cực (đáng mong muốn). 5 Luật SHTT 2005 • 16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. • 17. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. • 18. Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lƣợng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. 6 • 19. Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tƣơng tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tƣơng tự nhau hoặc có liên quan với nhau. • 20. Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu đƣợc ngƣời tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. • 21. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. • Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng. • 22. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phƣơng, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. 7 Những thƣơng hiệu nổi tiếng TẠI HOA KỲ 1. Coca – Cola 2. Campbell (soup) 3. Pepsi – Cola 4. AT & T 5. McDonald’s 6. American Express 7. Kellogg 8. IBM 9. Levi’s 10. Sears THẾ GIỚI 1. Coca – Cola 2. IBM 3. Sony 4.Porsche 5. MacDonald’s 6. Disney 7. Honda 8. Toyota 9. Seiko 10. BMW 8 A3. Chức năng của thƣơng hiệu - Phân biệt và nhận biết - Thông tin và chỉ dẫn - Tạo sự cảm nhận - Tin cậy và bảo đảm - Kinh tế 9 A4. Lợi ích từ thƣơng hiệu - Uy tín của doanh nghiệp - Nâng cao sức cạnh tranh - Dễ bán hơn - Thu hút đầu tƣ - Tài sản vô hình, có giá trị 10 29 đặc sản đƣợc tăng cƣờng sức cạnh tranh (Cập nhật: Thứ bảy, 18/7/2009 10:51:02 ) • Sáng 17-7, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chƣơng trình Hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Chƣơng trình 68) với sự tham dự của nhiều bộ, ngành liên quan. • Thứ trƣởng Trần Quốc Thắng: "Thực tế cho thấy, giá trị tài sản trí tuệ có thể lớn hơn rất nhiều so với giá trị các tài sản hữu hình” 11 Từ năm 2005 tới nay, đã có 29 đặc sản nổi tiếng của hầu hết địa phƣơng đƣợc hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ nhƣ : + xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho bưởi Đoan Hùng, cà phê Buôn Ma Thuột, cói Nga Sơn, vải thiều Lục Ngạn, nón lá Huế ...; + tạo lập và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho hoa Đà Lạt, hồ tiêu Chư Sê, đá mỹ nghệ Non Nước...; + phát triển nhãn hiệu tập thể cho chè Thái Nguyên, tỏi Lý Sơn... Ngoài ra, trong năm 2010, sẽ xem xét hỗ trợ 26 đặc sản địa phƣơng nhƣ vải thiều Thanh Hà (Hải Dƣơng), chè Shan Tuyết Mộc Châu (Sơn La), chè Tân Cương (Thái Nguyên), chè suối Giàng (Yên Bái), su su Sa Pa (Lào Cai)... 12 • Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang cho biết, sau khi công bố Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, vải thiều Lục Ngạn đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà phân phối trong và ngoài nƣớc. Vụ vải năm 2008 và 2009, giá bán tại Lục Ngạn cao hơn các nơi khác từ 2-3,5 lần. • Còn TS Phạm Văn Mạch, Vụ phó Vụ KH - CN MT (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, sau khi đƣợc đăng bạ, giá chè Shan Tuyết Mộc Châu tăng khoảng 15%, giá gạo Tám Hải Hậu tăng 15-20%... 13 2007 Thƣơng hiệu CocaCola Microsoft IBM GE Nokia Toyota Intel McDonald's Disney Mercedes-Benz Doanh thu tỷ USD 65,324 58,709 57,091 51,569 33,696 32,070 30,954 29,398 29,210 23,568 14 2008 Thứtự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thƣơng hiệu Coca Cola IBM Microsoft GE Nokia Toyota Intel McDonald's Disney Google Doanhthu tỷUSD 66,667 59,031 59,007 53,086 35,942 34,050 31,261 31,049 29,251 25,590 15 2008 Thứ tự Thƣơng hiệu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mercedes-Benz Hewlett-Packard BMW Gillette American Express Louis Vuitton Cisco Marlboro Citi Honda D.thu Tỷ USD 25,577 23,509 23,298 22,689 21,940 21,602 21,306 21,300 20,174 19,079 16 B. Xây dựng thƣơng hiệu B1. Lựa chọn mô hình và xây dựng chiến lƣợc a. Lựa chọn mô hình b. Định vị khách hàng và sản phẩm c. Kế hoạch thiết kế, đăng ký bảo hộ d. Xây dựng chiến lƣợc quảng bá đ. Xây dựng kế hoạch tài chính, nhân sự e. Gắn kết giữa ch.lược thương hiệu và chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh 17 Xây dựng thƣơng hiệu mãng cầu Tân Phú • Vừa qua, Phòng nông nghiệp - phát triển nông nghiệp (NN-PTNN) huyện đã phối hợp với Sở Khoa học - công nghệ Đồng Nai khảo sát quy mô và chất lƣợng cây mãng cầu trên địa bàn Tân Phú. Hiện Phòng NN- PTNN đang gửi kế hoạch lên Sở Khoa học - công nghệ để đăng ký thƣơng hiệu cho mãng cầu Tân Phú. • Việc khẳng định thƣơng hiệu trên thị trƣờng sẽ giúp nông dân bán đƣợc mãng cầu với giá cao và ổn định hơn. Hiện nay, bên cạnh việc cải thiện chất lƣợng trái mãng cầu, nhiều nông dân đã tiến hành xử lý cho ra hoa nghịch vụ để một năm có thể thu hoạch đƣợc 2 vụ. Vào vụ nghịch thƣờng bán đƣợc với giá cao, giúp nông dân tăng thu nhập trong năm. 1/7/2009 theo Báo Đồng nai 18 Xây dựng thƣơng hiệu • Không phải chỉ là viêc đặt tên cho hay, tìm khẩu hiệu độc đáo, logo bắt mắt. Công việc mang tính chiến lƣợc, định hƣớng phát triển • Cần xác định những đăc điểm riêng biệt, nổi trội mà sản phẩm, doanh nghiệp, địa phƣơng, quốc gia (tùy theo loại thƣơng hiệu) cần phải có và duy trì, cải thiện trong tƣơng lai 19 Cà phê TRUNG NGUYÊN GIẤC MƠ TỪ LÀNG QUÊ NGHÈO Hồi ức về những ngày tháng khởi nghiệp đầy lận đận và gian khó của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty Cà phê Trung Nguyên : "Tôi có thể nói không sợ quá lời rằng sự xuất hiện của Trung Nguyên đã mang lại một không khí thưởng thức cà phê mới tại Việt Nam, và ở nhiều nơi trên thế giới giờ đây nói đến cà phê Việt Nam là người ta đều biết tới thƣơng hiệu Trung 20 Nguyên.”
- Xem thêm -