Tài liệu Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Chương 1 Tổng quan về phân tích tài chính DN Nội dung I. II. III. Sự cần thiết, mục tiêu và ý nghĩa của PTTC Phương pháp phân tích Quy trình phân tích 1 I. Sự cần thiết, mục tiêu và ý nghĩa của PTTC 1. 2. 3. Sự cần thiết của PTTC Mục tiêu của PTTC Ý nghĩa của PTTC Sự cần thiết của PTTC Hệ thống báo cáo tài chính không hoàn hảo p Các báo cáo tài chính không mang tính so sánh được giữa các công ty, có thể không nhất quán qua thời gian và không phản ánh được đầy đủ vị thế kinh tế của công ty p Các sự kiện kinh tế có thể không được ghi nhận, hoặc có thể thời điểm ghi nhận chúng khác với thời điểm chúng diễn ra p 2 Mục tiêu của PTTC p Nâng cao hiểu biết của người sử dụng báo cáo tài chính về thực trạng tài chính của DN nhằm cải thiện khả năng ra quyết định. n n Hiểu biết về thực trạng tài chính: đằng sau đó chính là tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận của doanh nghiệp Người sử dụng báo cáo tài chính: Chủ sở hữu, người cho vay, chính phủ và các đối tượng khác (công đoàn, người tiêu dùng…) Ý nghĩa của PTTC Với chủ sở hữu p Với người cho vay p Với chính phủ p Với các đối tượng khác p 3 Phương pháp phân tích Phương pháp so sánh Phân tích số tỷ lệ Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố Phương pháp so sánh Là phương pháp truyền thống và tự nhiên nhất trong phân tích p Các bước: p n n n Xác định gốc so sánh Đảm bảo tính so sánh được của chỉ tiêu: nội dung, phương pháp tính và đơn vị đo Áp dụng kỹ thuật so sánh và đưa ra nhận xét 4 Phân tích tỷ số p p Tỷ số là một dạng so sánh bằng số tương đối. Hai số liệu được chọn để so sánh phải có quan hệ với nhau theo một cách nào đó Bản thân tỷ số chưa có nhiều ý nghĩa. Các tỷ số tài chính cần được so sánh tiếp với: n n n n p Tỷ số của ngành (industry ratio) Tỷ số của đối thủ cạnh tranh Tỷ số của các năm trước Một chuẩn mực nào đó Sự thay đổi của tỷ số phụ thuộc vào: n n n Tử số Mẫu số Tương quan giữa tử số và mẫu số Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố Phương pháp thay thế liên hoàn p Phương pháp số chênh lệch p Phương pháp chỉ số p Phương pháp cân đối p 5 Phương pháp thay thế liên hoàn Cần nghiên cứu chỉ tiêu Y p B1: Xác định phương trình kinh tế: Y = a.b.c p B2: Sắp xếp trật tự các nhân tố p B3: Xác định đối tượng phân tích: ∆Y = Y1 − Y0 p B4: Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố p B5: Phân tích và kết luận Phương pháp thay thế liên hoàn Xét bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố p Thay thế lần 1: Ya = a1b0 c0 n p Thay thế lần 2: ∆ a = Ya − Y0 = a1b0 c0 − a0b0 c0 Yb = a1b1c0 ∆ b = Yb − Ya = a1b1c0 − a1b0 c0 p Thay thế lần 3: Yc = a1b1c1 = Y1 ∆ c = Yc − Yb = a1b1c1 − a1b1c0 6 Phương pháp số chênh lệch p Tương tự phương pháp thay thế liên hoàn, trừ bước 4: ∆ a = a1b0c0 − a0b0c0 = (a1 − a0 )b0 c0 ∆ b = a1b1c0 − a1b0 c0 = a1 (b1 − b0 )c0 ∆ c = a1b1c1 − a1b1c0 = a1b1 (c1 − c0 ) Phương pháp chỉ số Cần nghiên cứu chỉ tiêu Y p B1: Xác định phương trình kinh tế: Y = a.b.c p B2: Sắp xếp trật tự các nhân tố Y abc p B3: Xác định đối tượng phân tích: I Y = 1 = 1 1 1 Y0 p p a0b0 c0 B4: Lập hệ thống chỉ số để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố B5: Phân tích và kết luận 7 Phương pháp chỉ số Xét bước 4, lập hệ thống chỉ số: IY = Ia × Ib × Ic a1b1c1 a1b0 c0 a1b1c0 a1b1c1 = × × a0b0 c0 a0b0 c0 a1b0 c0 a1b1c0 Ảnh hưởng của nhân tố a Ảnh hưởng của nhân tố b Ảnh hưởng của nhân tố c Phương pháp cân đối Dùng trong trường hợp các nhân tố có quan hệ tổng số hoặc hiệu số p Chỉ tiêu nghiên cứu có dạng: Y = a + b – c p Trật tự nhân tố không quan trọng p Ảnh hưởng của nhân tố nào bằng đúng chênh lệch thực tế và kỳ gốc của nhân tố đó. p 8 Quy trình phân tích Phân loại phân tích p Theo thời gian: n n n p Phân tích trước khi KD (phân tích tương lai) Phân tích trong khi KD (phân tích tác nghiệp) Phân tích sau khi KD (phân tích quá khứ) Theo phạm vi n n Phân tích bộ phận/chuyên đề Phân tích toàn diện 9 Các bước phân tích Lập kế hoạch Thu thập, xử lý thông tin Xác định những biểu hiện đặc trưng Phân tích Tổng hợp, dự báo 10
- Xem thêm -