Tài liệu Tổng quan về ngân hàng công thương việt nam và trung tâm công nghệ thông tin

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æt VÊn §Ò Trong hÖ thèng m¹ng líi cung øng thuèc cña ViÖt Nam hiÖn nay th× nhµ thuèc t nh©n lµ mét trong nh÷ng m¾t xÝch quan träng ®Ó ®a thuèc ®Õn tay ngêi tiªu dïng. Ho¹t ®éng cña nhµ thuèc t nh©n ®· ®¸p øng mét phÇn lín nhu cÇu vÒ thuèc cña ngêi d©n, ®ãng vai trß quan träng vµo sù ph¸t triÓn chung cña y tÕ. Bªn c¹nh sù ®ãng gãp tÝch cùc Êy th× nhµ thuèc t nh©n cßn rÊt phæ biÕn do ho¹t ®éng kinh doanh còng t¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ lîi nhuËn rÊt lín. ChÝnh v× thÕ Nhµ thuèc t nh©n hiÖn nay rÊt phæ biÕn ®Æc biÖt lµ ë thµnh thÞ, thµnh phè…nh÷ng khu vùc ®«ng d©n c. §Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña nhµ thuèc ®îc tèt trong t×nh h×nh c¹nh tranh kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng gay g¾t th× mçi nhµ thuèc ph¶i cã bíc ®i cho riªng m×nh. Qu¶n trÞ chiÕn lîc nhµ thuèc lµ mét ph¬ng tiªn h÷u hiÖu gióp c¸c nhµ thuèc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu, môc ®Ých cña m×nh. Tæng Quan §Ó viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã kiÕn thøc v÷ng ch¾c vÒ qu¶n trÞ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ s©u s¾c. Cã nh thÕ nhµ qu¶n trÞ míi cã kh¶ n¨ng ho¹ch ®Þnh kinh doanh cho doanh nghiÖp cña m×nh. Ho¹ch ®Þnh cã vai trß hÕt søc quan träng, nã hç trî nhµ qu¶n trÞ h÷u hiÖu trong viÖc sö dông nguån 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vèn mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ ®èi phã víi tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n cña m«i trêng b»ng viÖc trï liÖu nh÷ng c¸ch thøc, hµnh ®éng trong t¬ng lai. Do ho¹ch ®Þnh gi÷ vai trß më ®êng cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ kh¸c nªn nã ®îc coi lµ chøc n¨ng qu¶n trÞ chÝnh yÕu, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng míi víi nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn ngµy cµng h¹n chÕ vµ møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng cao. C«ng viÖc cña nhµ ho¹ch ®Þnh lµ ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt vµ møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n cña thÞ trêng nh»m x¸c ®Þnh c¸ch thøc cã thÓ ®îc thiÕt lËp cho nh÷ng lÜnh vùc cã møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n thÊp, hoÆc cã thÓ linh ho¹t cho nh÷ng lÜnh vùc cã møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n cao. Nhµ qu¶n trÞ ph¶i vËn dông c¸c kiÕn thøc trªn ®Ó x¸c ®Þnh tiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cña m×nh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña thÞ trêng hiÖn nay. Nhµ thuèc 48 - Hai Bµ Trng lµ mét trong nh÷ng nhµ thuèc ®îc ®¸nh gi¸ lµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã nhµ qu¶n lÝ hiÖu thuèc ®· vËn dông kiÕn thøc vÒ qu¶n trÞ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp víi hiÖu thuèc vµ ®em l¹i nhiÒu thµnh c«ng trong kinh doanh. Néi Dung TiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh cña doanh nghiÖp gåm 8 bíc: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B­íc­1:­X¸c­®Þnh­ c¸c­môc­tiªu­cña­ ®¬n­vÞ B­íc­3:­§¸nh­ gi¸­nh÷ng­®iÓm­ m¹nh­vµ­®iÓm­ yÕu­cña­®¬n­vÞ B­íc­2:­Ph©n­ tÝch­c¸c­®e­däa­ vµ­c¬­héi­thÞ­tr­ êng Bíc 4: X©y dùng c¸c kiÓu kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®Ó lùa chän . Bíc 5: TriÓn khai c¸c kÕ ho¹ch chiÕn lîc. Bíc 6: TriÓn khai c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. Bíc 7: KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ Bíc 8: LËp l¹i qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸c, nhµ thuèc 48_ Hai Bµ Trng lu«n chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng bíc ®i ch¾n ch¾n nhÊt ®Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng trong kinh doanh. TiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh cña hiÖu thuèc còng gåm 8 bíc chÝnh: Bíc 1: X¸c ®Þnh sø mÖnh, môc tiªu: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sø mÖnh môc tiªu cña ®¬n vÞ ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc tr¶ lêi c¸c c©u hái: “ chóng ta lµ ai? ”, “chóng ta muèn trë thµnh ®¬n vÞ nh thÕ nµo? ”, “c¸c môc tiªu ®Þnh híng cña chóng ta lµ g×? ”. §Êy lµ ph¬ng híng ®Ó quyÕt ®Þnh hµnh ®éng, nã kh«ng ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch c« lËp mµ ph¸t triÓn trong suèt qu¸ tr×nh ph©n tÝch nh÷ng ®e däa, nh÷ng c¬ héi m«i trêng còng nh qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña tæ chøc. §èi víi nhµ thuèc t nh©n 48 - Hai Bµ Trng lµ doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng lín l¾m vµ ®Æc biÖt lµ kinh doanh vÒ mÆt hµng dîc phÈm nªn môc tiªu cã nh÷ng ®Æc trng riªng. Môc tiªu cña nhµ thuèc lµ : - Cung øng thuèc ®Çy ®ñ, thêng xuyªn víi gi¸ c¶ phï hîp. - Gãp phÇn t vÊn, híng dÉn sö dông thuèc cho ngêi d©n. - Thu ®îc nguån lîi nhuËn lín. - TiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ thÞ phÇn vµ uy tÝn… Bíc 2: Ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè ®e däa vµ c¬ héi thÞ tr êng: §ã lµ nh÷ng ¸p lùc m«i trêng cã thÓ ¶nh hëng tíi nhµ thuèc, ¸p lùc nµy cã thÓ lµ nh÷ng c¬ may hoÆc nh÷ng ®e däa ®èi víi nhµ thuèc. 1. Nhµ cung cÊp: Cung cÊp c¸c mÆt hµng thuèc trong níc vµ ngoµi níc cho nhµ thuèc: *C¬­héi: ThÞ trêng dîc phÈm s«i ®éng, mçi mÆt hµng cã thÓ cã rÊt nhiÒu nhµ cung cÊp, vµ mçi nhµ cung cÊp l¹i cã thÓ cã hµng lo¹t mÆt hµng kh¸c nhau. Møc gi¸ vµ chÊt lîng cña s¶n phÈm còng kh«ng gièng nhau, nªn nhµ thuèc cã quyÒn lùa chän mÆt hµng vµ nhµ cung cÊp cho m×nh ®Ó cã lîi nhÊt trong kinh doanh. C¸c s¶n phÈm cã thÓ lÊy tõ c¸c nguån nh c«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trong níc, níc ngoµi, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, xuÊt nhËp khÈu… *Th¸ch­thøc: NhiÒu nguån cung cÊp kh¸c nhau nhng kh«ng ph¶i nguån cung cÊp nµo còng ®¶m b¶o chÊt lîng vµ gi¸ c¶ phï hîp. Ph¶i quyÕt ®Þnh lùa chän ®óng ®¾n ®Ó tr¸nh nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng, kh«ng cã sè ®¨ng kÝ, qóa h¹n…V× nÕu sö dông nh÷ng thuèc nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn uy tÝn cña nhµ thuèc. 2. §èi thñ c¹nh tranh vµ hµng hãa dÞch vô thay thÕ : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lîng kh¸ch hµng kh«ng t¨ng ®¸ng kÓ nhng sè lîng nhµ thuèc më ra th× ngµy cµng nhiÒu, vÝ dô nh : chØ c¸ch hiÖu thuèc 48 - Hai Bµ Trng mÊy chôc mÐt ®· cã hiÖu thuèc kh¸c b¸n c¹nh tranh => m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, thÞ phÇn gi¶m. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c thay thÕ nh: c¬ së y häc cæ truyÒn, phßng kh¸m t, quÇy thuèc cña bÖnh viÖn, tr¹m y tÕ, ®¹i lý thuèc, c¸c h×nh thøc kh¸c,…®Òu cã c¸c c¸ch thøc ch¨m sãc kh¸ch hµng tèt. ChÝnh nh÷ng ¸p lùc ®ã còng lµ ®éng lùc ®Ó c¸c hiÖu thuèc ph¶i phÊn ®Êu ®Ó ph¸t triÓn tèt h¬n, vît lªn c¸c ®èi thñ cña m×nh. 3. Kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng bao gåm nh÷ng ngêi cã nhu cÇu vÒ thuèc: b¸c sÜ, bÖnh nh©n, …lµ nh÷ng nguêi cã quyÒn lùa chän cho m×nh viÖc mua thuèc ë ®©u? nh thÕ nµo? Nhng ë níc ta phÇn lín ngêi d©n tin tëng vµo nhµ thuèc, t©m lý cña hä lµ khi èm vÉn ®Õn ®Þa chØ nhµ thuèc ®Çu tiªn, sau ®ã míi kh¸m b¸c sÜ hay vµo viÖn. ViÖc n¾m b¾t ®îc t©m lÝ kh¸ch hµng sÏ t¹o ra c¬ héi cho nhµ thuèc. Tuy nhiªn hiÖn nay cã nhiÒu nhµ thuèc kh«ng ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ cña thuèc, tù cho phÐp t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ lµm ¶nh hëng tíi uy tÝn chung cña c¸c nhµ thuèc. MÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh viÖc kª ®¬n, mãc ngoÆc víi c¸c nhµ thuèc cña b¸c sÜ, c¸n bé, nh©n viªn y tÕ lµm gi¶m sù tin tëng cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c nhµ thuèc nãi chung vµ nhµ thuèc 48 - Hai Bµ Trng nãi riªng. ChÝnh v× vËy mµ nhµ thuèc ®· hÕt søc cè g¾ng trong viÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o uy tÝn cho m×nh. 4. ThÞ trêng thuèc : ThÞ trêng thuèc cña ViÖt Nam cha æn ®Þnh, gi¸ thuèc cßn ë møc cao so víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi do t×nh tr¹ng cung øng ®éc quyÒn cßn phæ biÕn, thuèc nhËp khÈu song song cha æn ®Þnh. Danh môc thuèc trong níc cßn nghÌo nµn c¸c thuèc ®Æc trÞ cßn thiÕu do c¸c c«ng ty Ýt nhËp. Nhµ thuèc ®· lu«n cè g¾ng thÝch øng tèt nhÊt víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cña thÞ trêng hiÖn nay. 5. YÕu tè kinh tÕ chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt : Kinh tÕ cña ®Êt níc ngµy cµng ph¸t triÓn, møc sèng cña nh©n d©n ngµy cµng t¨ng, tèc ®é t¨ng GDP n¨m 2004 lµ 7,5% => nhËn thøc cña ngêi d©n vÒ vÊn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ò ch¨m sãc søc kháe ngµy cµng t¨ng. TiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m 2004 lµ 8,3 USD. Kinh tÕ ph¸t triÓn cßn kÐo theo vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng, bÖnh tËt gia t¨ng víi nhiÒu bÖnh míi vµ nhiÒu bÖnh x· héi kh¸c. =>Nhu cÇu sö dông thuèc cña ngêi d©n ngµy cµng t¨ng=> thÞ trêng dîc phÈm ViÖt Nam cã nhiÒu tiÒm n¨ng. MÆt kh¸c nhµ níc rÊt quan t©m ®Õn dÞch vô nhµ thuèc t nh©n, ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ thuèc t nh©n ph¸t triÓn. Bíc 3: §iÓm m¹nh - ®iÓm yÕu cña nhµ thuèc : *§iÓm­m¹nh­: 1. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ : -­§Þa­®iÓm­b¸n­hµng­: + DiÖn tÝch >10 m2 + §Þa ®iÓm riªng biÖt, æn ®Þnh ®¸p øng ®uîc c¸c yªu cÇu vÒ mua b¸n, b¶o qu¶n vµ ®¶m b¶o chÊt lîng thuèc theo quy chÕ dîc. + N»m gi÷a trung t©m thµnh phè n¬i ®«ng d©n c sinh sèng + GÇn viÖn m¾t Hµ Néi nªn thu hót ®îc sè lîng lín bÖnh nh©n ®Õn mua thuèc + §øng tªn ®¹i diÖn lµ hiÖu thuèc cña ViÖn kiÓm nghiÖm => kh¼ng ®Þnh lßng tin cho ngêi d©n. -­Trang­thiÕt­bÞ­:­ + Cã quÇy, tñ ch¾c ch¾n ®Ó bÇy thuèc, cã trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n theo ®óng yªu cÇu b¶o qu¶n ghi trªn nh·n cña c¸c thuèc ®îc b¸n. + Cã tñ, ng¨n thuèc ®éc riªng ®îc s¾p xÕp trong quÇy, tñ theo chñng lo¹i, theo tªn thuèc, hoÆc nhµ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o dÔ thÊy, dÔ lÊy, tr¸nh nhÇm. + Cã ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn phßng ch¸y ch÷a ch¸y. + Cã niªm yÕt gi¸ thuèc vµ b¸n theo gi¸ niªm yÕt  §¹t tiªu chuÈn GPP vÒ trang thiÕt bÞ vµ c¬ së vËt chÊt. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Nh©n lùc : + Sè lîng gåm 12 ngêi trong ®ã cã 3 dîc sÜ tèt nghiÖp §¹i Häc Dîc cßn l¹i ®Òu tõ trung cÊp trë lªn. + Ngoµi chuyªn m«n v÷ng ch¾c cßn cã t c¸ch ®¹o ®øc tèt, lu«n hÕt lßng v× ngêi bÖnh, lu«n tu©n thñ nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ kinh doanh dîc phÈm. 3. Qu¶n lý: Tr×nh ®é qu¶n lý chuyªn m«n tèt, sö dông nh©n lùc hîp lý, ph©n c«ng lao ®éng râ rµng: mét ngêi chuyªn ®i nghiªn cøu thÞ trêng t×m c¸c nguån hµng vµ giao dÞch. Mét ngêi chuyªn kiÓm tra, thèng kª tµi chÝnh hµng ngµy. Mét ngêi chuyªn kiÓm tra sè lîng thuèc vµ h¹n dïng cña thuèc tån kho. Cßn l¹i ®îc ph©n c«ng b¸n hµng theo c¸c ca ®Ó phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. => Bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ n¨ng ®éng, chiÕn lîc kinh doanh phï hîp . 4. Nguån th«ng tin: §Çy ®ñ hiÖu lùc, lu tr÷ mét c¸ch khoa häc, ghi chÐp thêng xuyªn, chu ®¸o, tµi liÖu tham kh¶o s½n cã, b¸o c¸o kÞp thêi víi c¬ quan cã thÈm quyÒn, phæ biÕn réng r·i, tØ mØ cho ngêi d©n cã nhu cÇu. 5. Tµi chÝnh: t¬ng ®èi æn ®Þnh v× ®· thµnh lËp tõ l©u 6. V¨n hãa hiÖu thuèc: mäi ngêi ®oµn kÕt, t«n träng, quan t©m lÉn nhau vµ ®Òu hÕt lßng v× hiÖu thuèc. 7. Ngoµi ra: cßn cã nhiÒu mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng, ®èi t¸c. Cã nguån cung øng dåi dµo ®¶m b¶o chÊt lîng, gi¸ c¶ hîp lý. *­§iÓm­yÕu:­ - Qu¶n lÝ viÖc xuÊt nhËp cña nhµ thuèc cßn dïng sæ s¸ch giÊy tê chø kh«ng b»ng hÖ thèng m¸y tÝnh qu¶n lÝ nªn mÊt nhiÒu thêi gian, phøc t¹p. - Cha cã c¸c dÞch vô dîc ®Ó phôc vô ch¨m sãc cho ngêi bÖnh nh: phßng t vÊn riªng, y t¸ ®Õn phôc vô tiªm, truyÒn cho bÖnh nh©n … Bíc 4,5,6: X©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch chiÕn l îc, kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp: Dùa trªn nÒn t¶ng c¬ së v÷ng ch¾c ®· cã cña nhµ thuèc, viÖc x©y dùng triÓn khai kÕ ho¹ch chiÕn lîc, kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Trëng nhµ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thuèc sÏ dù th¶o mét sè kÕ ho¹ch chiÕn lîc sau ®ã lùa chän chiÕn lîc cho phï hîp nhÊt víi tõng giai ®o¹n. §ã chÝnh lµ c¸c bíc: + X¸c ®Þnh môc tiªu => ®Ò ra chÝnh s¸ch =>ph©n phèi nguån lùc. 1. TiÕp tôc tuyÓn chän ®µo t¹o nguån nh©n lùc, n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô vµ qu¶n lÝ ®èi víi nh©n viªn trong hiÖu thuèc. VÝ dô: VÒ t¸c phong b¸n hµng yªu cÇu ph¶i : - B¸n cho bÖnh nh©n ®óng thuèc - Lóc nµo còng ph¶i s¹ch sÏ ng¨n n¾p => tiªu chuÈn vÖ sinh ph¶i ®îc chÊp hµnh. - Lu«n t¬i cêi, chµo hái. - TiÕp nhËn lêi phµn nµn b»ng th¸i ®é «n hßa lÞch sù. 2. Quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng vµ ®èi t¸c: Nh»m cñng cè c¸c mèi quan hÖ cò vµ thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ míi VÝ dô: - T¨ng cêng c¸c dÞch vô t vÊn, sö dông thuèc. - TÕ nhÞ, t«n träng, th«ng c¶m kh¸ch hµng. - Quan t©m ®Õn kh¸ch hµng vµ quan t©m ®Õn nh÷ng g× m×nh nãi. - Chó ý l¾ng nghe kh¸ch hµng vµ ®¸p l¹i cho hä hiÓu r»ng hä sÏ ®îc ch¨m sãc tËn t×nh. 3. Ph¸t triÓn danh môc thuèc: CÇn nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu, m« h×nh bÖnh tËt, ®Ó cã híng ph¸t triÓn cho danh môc thuèc, ®¶m b¶o mÆt hµng phong phó, ®Çy ®ñ chñng lo¹i, chÊt lîng tèt. Bao gåm c¸c mÆt hµng OTC vµ c¸c mÆt hµng thuèc ®Æc biÖt kh¸c nh kh¸ng sinh, tim m¹ch, ®¸i th¸o ®êng, ung th…Ph¶i nh¹y bÐn víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng nh thêi tiÕt, dÞch bÖnh,… ®Ó cã l îng thuèc dù tr÷ phï hîp. 4. TiÕp cËn víi qu¶n lÝ b»ng hÖ thèng m¸y tÝnh: Qu¶n­lý­b»ng­hÖ­thèng­m¸y­tÝnh­sÏ­gióp­viÖc­qu¶n­lý­®¬n­gi¶n­nhanh chãng­vµ­chÝnh­x¸c­h¬n­nhiÒu. Bíc 7: KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qña : 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chiÕn lîc nhµ qu¶n trÞ ®· ph¶i kiÓm tra gi¸m s¸t thêng xuyªn xem viÖc thùc hiÖn ®Õn ®©u, cã thuËn lîi hay khã kh¨n g×? Cã nh vËy víi t×m ®îc híng ®i ®óng vµ ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. NÕu kÕ ho¹ch ®ã ®¹t kÕt qu¶ tèt th× c¨n cø vµo t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè m«i trêng ®Ó xem xÐt cã thÓ tiÕp tôc kÕ ho¹ch ®ã cho n¨m tíi hay kh«ng. Nhµ thuèc ®· thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ nh: + X¸c ®Þnh chuÈn kiÓm tra. + X¸c ®Þnh ®Þnh møc trong tõng th¸ng. + KiÓm tra sè lîng thuèc vµ h¹n dïng thuèc tån trong kho. + Thèng kª tµi chÝnh hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng, hµng n¨m. + KiÓm tra chÊt lîng ®Çu vµo cña s¶n phÈm Bíc 8: LÆp l¹i tiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh lµ qu¸ tr×nh liªn tôc vµ ngêi tham gia ho¹ch ®Þnh lu«n s·n sµng ®Ó ®æi míi hay ®iÒu chØnh c¸c kÕ ho¹ch b»ng sù lÆp l¹i qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh. ChÝnh v× thÕ ngêi qu¶n lý hiÖu thuèc ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¹t ®îc, t×nh h×nh thùc tiÔn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi… ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cho chÝnh x¸c, phï hîp. KÕt LuËn Nhµ thuèc 48 - Hai Bµ Trng lµ mét trong nh÷ng nhµ thuèc lín cña HN ®îc kh¸ch hµng quan t©m, tin cËy.Tõ l©u nhµ thuèc ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n trong ®iÒu kiÖn míi . §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy lµ nhê sù cè g¾ng cña tÊt c¶ thµnh viªn trong nhµ thuèc ®Æc biÖt lµ sù qu¶n lý khoa häc hiÖu qu¶ cña trëng hiÖu thuèc. ChÝnh nh÷ng kiÕn thøc vÒ qu¶n trÞ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh lµ ph¬ng tiÖn gióp nhµ thuèc thµnh c«ng nh ngµy h«m nay. Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc chÝnh lµ nÒn t¶ng ®Çu tiªn cho ho¹t ®éng kinh doanh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 10
- Xem thêm -