Tài liệu Tổng quan về ngân hàng công thương việt nam và trung tâm công nghệ thông tin

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn i tæng quan vÒ ng©n hµng c«ng Th-¬ng viÖt nam vµ trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin I - TæNG QUAN VÒ NG¢N HµNG C¤NG TH¦¥NG VIÖT NAM 1 - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi nÒn kinh tÕ do §¹i héi §¶ng VI (th¸ng 12/1986) ®Ò ra, ngµy 26/03/1988 Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr-ëng ®· ký quyÕt ®Þnh 53/H§BT vÒ viÖc ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng ng©n hµng theo m« h×nh Ng©n hµng 2 cÊp vµ thµnh lËp c¸c ng©n hµng chuyªn doanh:  NHNN lµm chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc vÒ tiÒn tÖ - tÝn dông - ng©n hµng.  Ng©n hµng chuyªn doanh trùc tiÕp kinh doanh tiÒn tÖ - tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng. §©y lµ b-íc ngoÆt quan träng, mang tÝnh ®ét ph¸ trong sù nghiÖp ®æi míi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam nãi riªng. Theo ®ã, th¸ng 7/1988 NHCT ViÖt Nam ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Trong 15 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, NHCT ViÖt Nam ®· v-ît qua nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch, ®i tiªn phong trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, phôc vô vµ gãp phÇn tÝch cùc thùc hiÖn ®-êng lèi, chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng, Nhµ n-íc; kh«ng ngõng phÊn ®Êu v-¬n lªn, kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ lµ mét trong nh÷ng NHTM hµng ®Çu ë ViÖt Nam, cã b-íc ph¸t triÓn vµ t¨ng tr-ëng nhanh, ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu to lín trªn mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh - dÞch vô ng©n hµng; ph¸t triÓn ®ång ®Òu c¶ kinh doanh ®èi néi vµ kinh doanh ®èi ngo¹i, c«ng nghÖ ng©n hµng tiªn tiÕn, cã uy tÝn víi kh¸ch hµng trong n-íc vµ quèc tÕ. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NHCT ViÖt Nam ®· gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc thùc thi cã hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam t¨ng tr-ëng trong thêi kú ®æi míi, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. Ng©n hµng c«ng th-¬ng viÖt nam Héi së chÝnh Së giao dÞch Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Trung t©m ®µo t¹o Chi nh¸nh S¬ ®å m¹ng l-íi tæ chøc cña Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam 2 - NH÷NG THµNH QU¶ §· §¹T §¦îc trong 15 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh  X©y dùng vµ ph¸t triÓn bé m¸y tæ chøc vµ m¹ng l-íi kinh doanh lín m¹nh, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó vËn hµnh cã hiÖu qu¶ hÖ thèng kinh doanh cña NHCT ViÖt Nam Th¸ng 7/1998, khi t¸ch ra tõ hÖ thèng NHNN, NHCT ®-îc tæ chøc víi NHCT TW, 32 chi nh¸nh tØnh, thµnh phè (CN cÊp I), 42 chi nh¸nh quËn, thÞ x·, huyÖn (CN cÊp II), 23 phßng giao dÞch, 502 quü tiÕt kiÖm. Sau 15 n¨m ho¹t ®éng, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ®Õn nay NHCT ®· cã Héi së chÝnh, 2 së giao dÞch, 74 chi nh¸nh cÊp I, 40 chi nh¸nh cÊp II, 139 phßng giao dÞch, 383 quü tiÕt kiÖm t¹i 48 tØnh, thµnh phè; 2 ®¬n vÞ sù nghiÖp lµ Trung t©m §µo t¹o vµ Trung t©m C«ng nghÖ Th«ng tin; 3 c«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp lµ C«ng ty 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cho thuª Tµi ChÝnh, C«ng ty Qu¶n lý nî vµ Khai th¸c tµi s¶n, C«ng ty Chøng kho¸n; 2 liªn doanh ®Çu tiªn cña ViÖt Nam víi n-íc ngoµi do NHCT gãp vèn lµ ng©n hµng Indovina, C«ng ty Cho thuª Tµi ChÝnh Quèc tÕ VILC, vµ míi ®©y C«ng ty Liªn doanh B¶o hiÓm Ch©u ¸ - NHCT ®· ®-îc cÊp giÊy phÐp ®i vµo ho¹t ®éng. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn ®· cã b-íc tr-ëng thµnh vµ ®-îc thö th¸ch trong c¬ chÕ kinh doanh, ®-îc bæ sung, ®µo t¹o, s¾p xÕp l¹i, theo yªu cÇu ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh doanh. §Õn nay, ®· cã gÇn 13.000 c¸n bé nh©n viªn trong ®ã: 1,2% c¸n bé tr×nh ®é trªn ®¹i häc (n¨m 1988 chØ cã mét ng-êi), 50% c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ t-¬ng ®-¬ng (n¨m 1988 tØ lÖ 10,23%). C¸n bé nghiÖp vô NH hÇu hÕt sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, c¸n bé kinh doanh ®èi ngo¹i, tin häc ®Òu sö dông ®-îc ngo¹i ng÷ ®Ó phôc vô c«ng t¸c.  X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c¬ chÕ, quy chÕ vÒ nghiÖp vô vµ ®iÒu hµnh néi bé C¸c c¬ chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y kinh doanh, c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n néi bé, c¬ chÕ kiÓm so¸t, c¬ chÕ ®iÒu hµnh vèn kinh doanh, c¸c c¬ chÕ nghiÖp vô chuyªn m«n, c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l-¬ng, c¬ chÕ thi ®ua khen th-ëng... ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ tÝch cùc phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña NHCT ViÖt Nam theo nguyªn t¾c ®¶m b¶o tÝnh tËp trung thèng nhÊt cña mét ph¸p nh©n ®ång thêi ph¸t huy ®-îc lîi thÕ, ®Æc ®iÓm vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng chi nh¸nh, c«ng ty.  X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng Trong 15 n¨m qua NHCT ®· chó träng ®Çu t- cho trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt, c«ng nghÖ hµng tr¨m tØ ®ång. §Õn nay, 60% hÖ thèng trô së giao dÞch kiªm kho tõ Trô së chÝnh ®Õn c¸c chi nh¸nh ®· ®-îc x©y dùng khang trang, hiÖn ®¹i. ViÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo ho¹t ®éng ng©n hµng ®· ®i tõ kh«ng ®Õn cã, ®-a ®iÖn to¸n vµ c«ng nghÖ tin häc vµo thùc hiÖn xö lý giao dÞch c¸c 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp vô, ®· kÕt nèi m¹ng thanh to¸n, th«ng tin trong toµn hÖ thèng còng nhtõng chi nh¸nh, tõ øng dông nghiÖp vô ®¬n gi¶n ®Õn c¸c nghiÖp vô phøc t¹p nhthanh to¸n VND vµ ngo¹i tÖ, qu¶n lý kinh doanh, thanh to¸n ®iÖn tö, gióp ng©n hµng giao dÞch thanh to¸n nhanh, t¨ng vßng quay vèn, n©ng chÊt l-îng phôc vô vµ lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng.  T¨ng tr-ëng nhanh Tµi s¶n Nî, Tµi s¶n Cã ®¸p øng yªu cÇu cho vay vµ ®Çu t- ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, chiÕm trªn 20% thÞ phÇn Víi nhiÒu h×nh thøc th«ng qua nhiÒu kªnh huy ®éng vèn VND vµ ngo¹i tÖ, nguån vèn cña NHCT ®· t¨ng tr-ëng liªn tôc trong 15 n¨m qua, tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 45%. §Õn 30/06/2003, tæng nguån huy ®éng cña NHCT lµ 76.626 tû ®ång b»ng 152 lÇn n¨m 1988, chiÕm 22% tæng nguån vèn huy ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. Trong ®ã 16,7% lµ ngo¹i tÖ; tæng møc cho vay vµ ®Çu t- cña NHCT ViÖt Nam lµ 81.135 tØ ®ång chiÕm 20% thÞ phÇn tÝn dông-®Çu t- c¶ n-íc. Trong ®ã d- nî cho vay nÒn kinh tÕ 63.527 tØ, b»ng 103 lÇn n¨m 1988, tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 30%/n¨m. §æi míi c¬ cÊu d- nî cho vay phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Cho vay DN ngoµi quèc doanh tõ n¨m 1995 ®Õn nay tû träng lu«n chiÕm tõ 40% ®Õn 45% tæng d- nî. Cho vay trung vµ dµi h¹n t¨ng dÇn, tõ 3% n¨m 1988, ®Õn nay chiÕm gÇn 40% trong tæng møc d- nî.  Tõ mét ng©n hµng chØ ho¹t ®éng ®èi néi, n¨m 1991 NHCT ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn réng c¸c nghiÖp vô ng©n hµng quèc tÕ víi c¸c mÆt nghiÖp vô huy ®éng vèn, cho vay, tµi trî xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn, kiÒu hèi, mua b¸n ngo¹i tÖ... Cã quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu ng©n hµng vµ tæ chøc quèc tÕ.NHCT ®· thiÕt lËp quan hÖ ®¹i lý víi trªn 610 ng©n hµng t¹i 57 n-íc vµ khu vùc phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, thanh to¸n bï trõ, sÐc, chuyÓn tiÒn, kiÒu hèi... 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô trªn thÞ tr-êng vèn quèc tÕ nh- ho¸n ®æi, mua b¸n kú h¹n, ®Çu t-, kinh doanh ngo¹i tÖ... Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña NHCT ViÖt Nam t¨ng tr-ëng hµng n¨m tõ 30-50%. Uy tÝn cña NHCT ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ ngµy cµng ®-îc n©ng cao. II - tæng quan vÒ trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin 1 - S¬ ®å tæ chøc cña trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin - NHCT ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp n¨m 1988, vµ cã trô së ®Æt t¹i 46A - T¨ng B¹t Hæ - Hµ Néi. Trung t©m lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña Ng©n hµng ®Æt t¹i trung -¬ng, cã nhiÖm vô phô tr¸ch xö lý kü thuËt cho tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh cña NHCT ViÖt Nam trªn toµn quèc. Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin Ban gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch Nghiªn cøu Ph¸t triÓn Phßng øng dông TriÓn khai B¶o tr× Ph¸t triÓn phÇn mÒm phßng TÝch hîp hÖ thèng Phßng Kü thuËt truyÒn th«ng Trang thiÕt bÞ 5 Phßng L-u tr÷ VËn hµnh Phôc håi d÷ liÖu Phßng KÕ to¸n Tæng hîp S¬ ®å c¸c phßng ban Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Phßng Hç trî kü thuËt c¸c chi nh¸nh phÝa Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin - NHCT ViÖt Nam cã chøc n¨ng nghiªn cøu, øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT, ®¶m b¶o hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin cña NHCT ho¹t ®éng chÝnh x¸c, liªn tôc, hiÖu qu¶ vµ an toµn. Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin - NHCT ViÖt Nam cã c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô sau ®©y:  Thùc hiÖn thèng nhÊt qu¶n lý, triÓn khai, kiÓm tra vµ b¶o tr× kü thuËt c«ng nghÖ th«ng tin cho toµn hÖ thèng c¸c chi nh¸nh NHCT ViÖt Nam.  Nghiªn cøu c¶i tiÕn c¸c øng dông vÒ s¶n phÈm, dÞch vô vµ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý trong ng©n hµng.  X©y dùng c¸c chiÕn l-îc, nghiªn cøu, lùa chän gi¶i ph¸p vµ tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc ng©n hµng.  Lùa chän c¸c trang thiÕt bÞ vµ hÖ thèng truyÒn th«ng, ®¶m b¶o an toµn th«ng tin cho toµn bé hÖ thèng tõ trung -¬ng ®Õn c¸c chi nh¸nh.  Ph¸t triÓn vµ b¶o tr× c¸c øng dông vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô trong toµn hÖ thèng NHCT ViÖt Nam.  Hîp t¸c nghiªn cøu vµ triÓn khai c¸c dù ¸n kü thuËt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n-íc.  §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin cña ng©n hµng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 - c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô tiªu biÓu NHCT ViÖt Nam tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· ph¸t triÓn rÊt nhiÒu c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm vµ dÞch vô, tiªu biÓu lµ c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô sau:  HÖ thèng thanh to¸n b»ng m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ th«ng tin ®Çu tiªn ë ViÖt Nam - 1992.  HÖ thèng tiÒn göi tiÕt kiÖm mét n¬i lÊy ra ë nhiÒu n¬i ®Çu tiªn cña c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam - 1994.  HÖ thèng m¸y chñ Mini song hµnh ®Çu tiªn ®-îc sö dông trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam - 1994.  HÖ thèng m¹ng WAN - UNIX - ORACLE toµn quèc ®Çu tiªn trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt nam - 1995.  M¹ng l-íi thanh to¸n quèc tÕ lín nhÊt ë ViÖt nam ®-îc triÓn khai ®ång lo¹t ë 64 chi nh¸nh vµo ngµy khai th-¬ng hÖ thèng SWIFT - 06/03/1995.  HÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö víi c¬ së d÷ liÖu tËp trung t¹i Trung -¬ng ®Çu triªn cña ViÖt Nam ®-îc triÓn khai ®ång thêi cho toµn hÖ thèng NHCT ViÖt Nam vµo ngµy 01/07/1996.  HÖ thèng thanh to¸n thu chi hé tËp trung t¹i trung -¬ng b»ng m¸y tÝnh ®Çu tiªn víi Ng©n hµng Nhµ n-íc, Ng©n hµng §Çu t- vµ Ph¸t triÓn, Kho b¹c Nhµ n-íc ViÖt Nam 1996 - 1998 vµ c¸c ng©n hµng kh¸c nh- CitiBank, DeutschBank 1998 - 1999. IIi - CHøC N¡NG vµ NHIÖM Vô CñA C¸C PHßNG BAN 1 - Phßng øng dông, triÓn khai, b¶o tr× vµ ph¸t triÓn phÇn mÒm (¦D, TK, BT & PT PM) Phßng ¦D, TK, BT & PT PM lµ mét trong 7 phßng ban kü thuËt chÝnh cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin - NHCT ViÖt Nam. 1.1 - Phßng ¦D, TK, BT & PT PM cã c¸c chøc n¨ng chÝnh sau 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Thùc hiÖn qu¶n lý thèng nhÊt, ph¸t triÓn b¶o tr× vµ b¶o mËt c¸c phÇn mÒm øng dông do NHCT ViÖt Nam triÓn khai.  Lµ ®Çu mèi triÓn khai c¸c dù ¸n c¶i tiÕn kü thuËt vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ dÞch vô c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc ng©n hµng.  Hç trî c¸c chi nh¸nh trong viÖc vËn hµnh kü thuËt vµ quy tr×nh øng dông c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô c«ng nghÖ th«ng tin trong ng©n hµng.  Cung cÊp, chuyÓn giao c¸c phÇn mÒm øng dông víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh.  Tham m-u cho Gi¸m ®èc c¸c gi¶i ph¸p tèi -u trong viÖc thùc hiÖn triÓn khai c¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin vÒ lÜnh vùc ng©n hµng. 1.2 - NhiÖm vô chÝnh cña phßng ¦D, TK, BT & PT PM  Nghiªn cøu c¸c quy chÕ nghiÖp vô vµ lùa chän c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®-a c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¶i tiÕn quy tr×nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nghiÖp vô trong lÜnh vùc ng©n hµng.  Phèi hîp thùc hiÖn víi c¸c phßng ban kü thuËt kh¸c trong viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, lùa chän c¸c gi¶i ph¸p triÓn khai vµ b¶o tr× c¸c phÇn mÒm øng dông trong toµn hÖ thèng NHCT ViÖt Nam.  KÕt hîp víi c¸c phßng ban nghiÖp vô cña NHCT ViÖt Nam ph©n tÝch nhu cÇu ng-êi sö dông, x©y dùng, triÓn khai c¸c dù ¸n phÇn mÒm ®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý,®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña NHCT ViÖt Nam.  X©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông phôc vô yªu cÇu qu¶n lý c¶i tiÕn, ®æi míi c¸c nghiÖp vô trong lÜnh vùc ng©n hµng.  KiÓm tra vµ h-íng dÉn viÖc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c¸c øng dông phÇn mÒm, ®¶m b¶o cËp nhËt ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho c¸c chi nh¸nh NHCT ViÖt Nam c¸c thay ®æi vÒ phÇn mÒm do Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin qu¶n lý, ph¸t triÓn vµ b¶o tr×. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  X©y dùng quy tr×nh vËn hµnh, xö lý th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi b¶o ®¶m bÝ mËt, an toµn th«ng tin cña NHCT ViÖt Nam.  Liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ x©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n kü thuËt cho hÖ thèng NHCT ViÖt Nam (®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm øng dông).  B¶o tr×, söa ch÷a, xö lý c¸c sù cè kü thuËt liªn quan ®Õn c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm øng dông do Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin tù ph¸t triÓn vµ c¸c s¶n phÈm liªn doanh ®· triÓn khai t¹i trô së chÝnh NHCT ViÖt Nam vµ c¸c chi nh¸nh thuéc NHCT ViÖt Nam.  Tham gia thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t triÓn khai c¸c ph-¬ng ¸n kü thuËt liªn quan ®Õn c¸c øng dông phÇn mÒm cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn.  NghiÖm thu mét sè ch-¬ng tr×nh øng dông do mua bªn ngoµi.  KÕt hîp nghiªn cøu, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc ng©n hµng víi c¸c phßng ban kh¸c.  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 1.3 - C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng Phßng ¦D,TK, BT & PTPM gåm 25 nh©n viªn cã ®é tuæi tõ 25 tuæi ®Õn 33 tuæi. Tr-ëng phßng lµ Bïi Hu¬ng Lan. Tr-ëng phßng cã nhiÖm vô tiÕp nhËn c¸c dù ¸n vÒ c«ng nghÖ th«ng tin mµ NHCT ViÖt Nam vµ trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn, sau ®ã ph©n chia c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn triÓn khai thµnh c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm phôc vô cho toµn bé hÖ thèng NHCT ViÖt Nam (bao gåm c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý tËp trung t¹i trung -¬ng vµ c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c¸c chi nh¸nh trªn toµn quèc). 1.4 - §Æc ®iÓm s¶n phÈm phÇn mÒm cña phßng ¦D, TK, BT & PTPM C¸c s¶n phÈm phÇn mÒm do phßng ph¸t triÓn ®Òu phôc vô c«ng t¸c tin häc ho¸ cña NHCT ViÖt Nam vµ ®-îc chia thµnh 2 phÇn:  Mét phÇn ®-îc viÕt dµnh cho trung -¬ng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  PhÇn cßn l¹i ®-îc viÕt cho c¸c chi nh¸nh sö dông. C¸c phÇn mÒm ®-îc triÓn khai thèng nhÊt gi÷a c¸c chi nh¸nh vµ trung -¬ng theo 2 c¸ch:  Trung -¬ng cã thÓ göi c¸c phiªn b¶n Update ®Õn c¸c chi nh¸nh vµ ng-îc l¹i c¸c chi nh¸nh göi d÷ liÖu tæng hîp vÒ trung -¬ng. Qu¸ tr×nh kÕt nèi ®-îc th«ng qua m¹ng Intranet riªng cña hÖ thèng NHCT ViÖt Nam trªn toµn quèc. M¹ng nµy chia lµm 2 ®-êng: mét ®-êng qua ®-êng ®iÖn tho¹i th«ng th-êng vµ mét ®-êng tèc ®é cao do ng©n hµng thuª riªng, gäi lµ ®-êng Leased line.  C¸c phÇn mÒm dµnh ®Ó cµi ®Æt t¹i chi nh¸nh lµ phÇn mÒm do trung -¬ng viÕt vµ gièng phÇn mÒm sö dông t¹i trung -¬ng nh-ng sÏ thiÕu mét sè chøc n¨ng so víi phÇn mÒm ®-îc sö dông t¹i trung -¬ng.  T¹i trung -¬ng sÏ cã quyÒn t¹o vµ qu¶n lý c¸c user víi mçi user lµ mét chi nh¸nh riªng biÖt. Mçi c¸n bé ng©n hµng sö dông phÇn mÒm th× chØ ®-îc ®¨ng nhËp víi mét user duy nhÊt mµ trung -¬ng t¹o ra. Trªn trung -¬ng sÏ chøa m¸y chñ ®Ó nhËn c¸c b¸o c¸o mµ chi nh¸nh göi vÒ. Trung -¬ng cã thÓ kÕt nèi trùc tiÕp víi c¸c m¸y chñ ë chi nh¸nh ®Ó lÊy d÷ liÖu khi cÇn thiÕt. C¸c c«ng cô chñ yÕu ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm t¹i phßng ¦D, TK, BT & PTPM:  C«ng cô dïng ®Ó thiÕt kÕ : Oracle Designer 2000.  C«ng cô thiÕt kÕ giao diÖn: Oracle Develope 2000.  C«ng cô thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu: Oracle, Access.  C«ng cô lËp tr×nh: Visual Basic, ASP, Java, Java Script. C¸c phÇn mÒm hiÖn t¹i mµ phßng ¦D, TK, BT & PT PM ®ang triÓn khai, bao gåm:  Misac: PhÇn mÒm phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n hµng.  Samis: PhÇn mÒm cho c«ng t¸c tÝn dông ng©n hµng.  IBS: PhÇn mÒm phôc vô cho c«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Qu¶n lý nh©n sù: PhÇn mÒm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù. 2 - Phßng kÕ ho¹ch - nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn  Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô  Tham m-u cho Gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh doanh vµ s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng.  X©y dùng kÕ ho¹ch, ®Þnh h-íng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh nghiªn cøu ph¸t triÓn kü thuËt míi cña Trung t©m C«ng nghÖ Th«ng tin - NHCT ViÖt Nam (gäi t¾t lµ TTCNTT) vµ ®éi ngò kü thuËt c¸c chi nh¸nh.  Qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu t¹i TTCNTT, trô së chÝnh NHCT ViÖt Nam vµ c¸c chi nh¸nh NHCT.  Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p, c«ng nghÖ vµ kÕ ho¹ch øng dông nh»m ph¸t triÓn c¸c dÞch vô míi cña ng©n hµng.  Phèi hîp víi c¸c phßng ban nghiÖp vô cña NHCT ViÖt Nam x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô cña NHCT, kÕ ho¹ch thùc hiÖn chiÕn l-îc nµy tõng thêi kú.  §Þnh kú hµng th¸ng lËp b¸o c¸o vÒ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin míi t¹i ViÖt Nam còng nh- trªn thÕ giíi, b¸o c¸o vÒ xu h-íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng thµnh tùu míi cña c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô t¹i c¸c ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh trªn thÕ giíi.  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 3 - phßng tÝch hîp hÖ thèng  Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô  Qu¶n lý hÖ thèng kü thuËt th«ng tin cña NHCT ViÖt Nam, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ hÖ thèng kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin trong NHCT ViÖt Nam. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Lµ ®Çu mèi trong viÖc cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p tÝch hîp hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh.  Tham m-u cho Gi¸m ®èc trong viÖc chÊp hµnh c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, quy ho¹ch qu¶n lý vÒ c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng cña Ng©n hµng Nhµ n-íc.  NhËn chuyÓn giao c¸c øng dông c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý, ph¸t triÓn kinh doanh vµ s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng.  Tæ chøc thùc hiÖn tÝch hîp tÊt c¶ c¸c øng dông (do NHCT ViÖt Nam triÓn khai, liªn doanh hoÆc mua ngoµi) thµnh mét thÓ thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng.  Phèi hîp thùc hiÖn víi c¸c phßng ban kü thuËt kh¸c trong viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, lùa chän c¸c gi¶i ph¸p triÓn khai vµ b¶o tr× c¸c phÇn mÒm øng dông trong toµn hÖ thèng NHCT ViÖt Nam.  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 4 - Phßng kü thuËt truyÒn th«ng vµ trang thiÕt bÞ  Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô  Lµ ®Çu mèi qu¶n lý hÖ thèng truyÒn th«ng, trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng NHCT.  Tham m-u cho Gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn m¹ng truyÒn th«ng, m¹ng m¸y tÝnh vµ trang thiÕt bÞ trong toµn bé hÖ thèng NHCT.  Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt truyÒn th«ng vµ m¹ng côc bé trong hÖ thèng NHCT.  Ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm hÖ thèng, qu¶n trÞ m¹ng, hÖ thèng b¶o mËt m¹ng m¸y tÝnh.  B¶o tr× vµ söa ch÷a c¸c sù cè x¶y ra liªn quan ®Õn hÖ thèng truyÒn th«ng, trang thiÕt bÞ t¹i TTCNTT, trô së chÝnh NHCT ViÖt Nam vµ c¸c chi nh¸nh NHCT. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phèi hîp thùc hiÖn víi c¸c phßng ban kü thuËt kh¸c trong viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, lùa chän c¸c gi¶i ph¸p triÓn khai vµ b¶o tr× c¸c phÇn mÒm øng dông trong toµn hÖ thèng NHCT ViÖt Nam.  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 5 - Phßng l-u tr÷ vËn hµnh vµ phôc håi d÷ liÖu  Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô  Tæ chøc thu thËp, xö lý, l-u tr÷, cung cÊp th«ng tin Ng©n hµng phôc vô cho qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña NHCT. §¶m b¶o tÝnh b¶o mËt vÒ sè liÖu trªn m¹ng m¸y tÝnh trong hÖ thèng NHCT.  X©y dùng kÕ ho¹ch n©ng cÊp, ph¸t triÓn hÖ thèng sao l-u vµ c¸c vËt mang tin phï hîp víi ®Þnh h-íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ tiªn tiÕn.  X©y dùng chiÕn l-îc, gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ l-u tr÷ vµ kh«i phôc d÷ liÖu cña NHCT.  §¶m b¶o viÖc l-u tr÷ vµ kh«i phôc d÷ liÖu theo ®óng quy tr×nh, ®óng chÕ ®é, an toµn vµ bÝ mËt.  Xö lý sù cè kü thuËt liªn quan ®Õn l-u tr÷ vµ phôc håi d÷ liÖu t¹i TTCNTT, trô së chÝnh NHCT ViÖt Nam vµ c¸c chi nh¸nh NHCT.  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 6 - Phßng kÕ to¸n - Tæng hîp  Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô  Tham m-u cho Gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng: c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc vµ nh©n sù; c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh; chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, b¸o c¸o thèng kª; c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l-¬ng cña TTCNTT phï hîp víi quy ®Þnh cña NHCT ViÖt Nam.  X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, lao ®éng, tiÒn l-¬ng cña TTCNTT. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th-, l-u tr÷, qu¶n lý con dÊu vµ thu nhËn, ph¸t c«ng v¨n ®i-®Õn, l-u tr÷ v¨n b¶n, hå s- v¨n th- l·nh ®¹o, thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é b¶o mËt hiÖn hµnh vÒ néi dung c¸c v¨n b¶n, c«ng v¨n giÊy tê ®i vµ ®Õn.  Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é nh- : B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, B¶o hiÓm con ng-êi, nghØ h-u, nghØ viÖc vµ chÕ ®é èm ®au, thai s¶n t¹i TTCNTT.  Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ ho¹ch theo ®óng c¬ chÕ NHCT ViÖt Nam ph©n cÊp TTCNTT; lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ngµy, th¸ng, quý, n¨m, quyÕt to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi.  Tham m-u cho l·nh ®¹o TTCNTT trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quý, n¨m. LËp vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quý, n¨m kÞp thêi, ®óng c¬ chÕ ph©n cÊp tµi chÝnh.  §Þnh kú th¸ng, ®ét xuÊt kiÓm tra tån quü tiÒn mÆt víi sæ s¸ch.  Tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é chi tiªu néi bé t¹i TTCNTT.  L-u tr÷ b¶o qu¶n chøng tõ kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh.  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 7 - Phßng hç trî kü thuËt c¸c chi nh¸nh phÝa Nam  Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô  Tham m-u cho Gi¸m ®èc trong viÖc chØ ®¹o c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt c«ng nghÖ th«ng tin t¹i c¸c chi nh¸nh NHCT tõ B×nh ThuËn trë vµo (gäi t¾t lµ c¸c chi nh¸nh phÝa Nam).  Hç trî c¸c chi nh¸nh phÝa Nam trong viÖc triÓn khai c¸c øng dông, truyÒn th«ng vµ trang thiÕt bÞ.  Phèi hîp víi c¸c phßng ban trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch nghiªn cøu c¸c dù ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, x©y dùng, triÓn khai vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Qu¶n lý vµ sö dông an toµn hiÖu qu¶ hÖ thèng trang thiÕt bÞ, phÇn mÒm cña phßng hç trî kü thuËt c¸c chi nh¸nh phÝa Nam.  LËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c vµ b¸o c¸o ®Þnh kú kÕt qu¶ thùc hiÖn cho Gi¸m ®èc, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tiÕn vÒ qu¶n lý vµ kü thuËt ®èi víi viÖc triÓn khai hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin t¹i c¸c chi nh¸nh phÝa Nam.  KiÓm tra vµ ®Ò xuÊt xö lý an toµn kü thuËt ®èi víi c¸c tr-êng hîp vi ph¹m quy chÕ qu¶n lý, sö dông trang thiÕt bÞ còng nh- phÇn mÒm øng dông t¹i c¸c chi nh¸nh phÝa Nam.  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn ii B¸O C¸O VÒ §Ò TµI nghiªn cøu §Ò tµi : øng dông tin häc vµo qu¶n lý giao dÞch tiÒn göi tiÕt kiÖm d©n c- t¹i NHCT ViÖt Nam i - nh÷ng quy ®Þnh chung 1 - thÓ lÖ huy ®éng tiÒn göi d©n c §iÒu 1: ThÓ lÖ tiÒn göi d©n c- cña NHCT ViÖt Nam nh»m ®éng viªn ng-êi cã tiÒn göi vµo ng©n hµng gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n-íc.  §iÒu 2: TiÒn göi d©n c- lµ sè tiÒn mµ ng-êi göi cã thÓ nhËn göi vµo NHCT d-íi h×nh thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ c¸c h×nh thøc kh¸c. TiÒn göi ®-îc h-ëng l·i vµ hoµn tr¶ cho ng-êi göi vµ ®-îc Nhµ n-íc b¶o hé.  §iÒu 3: Ng-êi cã tiÒn göi vµo c¸c thÓ thøc tiÒn göi d©n c- ®-îc h-ëng c¸c quyÒn lîi sau:  Göi tiÒn vµo NHCT ®-îc b¶o toµn vµ b¶o hiÓm.  §-îc rót ra theo yªu cÇu vµ ®-îc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ ®ñng thêi h¹n c¶ vèn vµ l·i.  §-îc ng©n hµng ®¶m b¶o bÝ mËt.  §-îc ng©n hµng c«ng bè, c«ng khai møc l·i suÊt tiÒn göi.  §-îc ng©n hµng giao cho chøng chØ tiÒn göi: ThÎ tiÕt kiÖm, Kú phiÕu, trong ®ã ghi ®óng sè tiÒn ®· göi, nÕu chøng chØ tiÒn göi bÞ tÈy xo¸, söa ch÷a, nhµu n¸t ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ thanh to¸n.  ThÎ tiÕt kiÖm, kú phiÕu ®-îc dïng ®Ó thÕ chÊp, vay vèn, chiÕt khÊu theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña NHCT ViÖt Nam.  ThÎ tiÕt kiÖm, kú phiÕu ®-îc thõa kÕ theo luËt thõa kÕ. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §iÒu 4: Tr¸ch nhiÖm cña NHCT ViÖt Nam vÒ tiÒn göi cña kh¸ch hµng  Tham gia tæ chøc b¶o toµn hoÆc b¶o hiÓm tiÒn göi, møc b¶o toµn hoÆc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.  T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng göi vµ rót tiÒn theo yªu cÇu, ®¶m b¶o tr¶ ®Çy ®ñ, ®óng h¹n c¶ vèn vµ l·i cña mäi kho¶n tiÒn göi.  §¶m b¶o bÝ mËt sè d- tiÒn göi cña kh¸ch hµng, tõ chèi viÖc ®iÒu tra phong to¶ cÇm gi÷, trÝch chuyÓn tiÒn göi mµ kh«ng cã sù ®ång ý cña kh¸ch hµng, trõ tr-êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh.  Ng©n hµng c«ng bè thêi gian huy ®éng vµ kh«ng tù ý ngõng thêi gian giao dÞch vµo thêi gian ®· c«ng bè. Tr-êng hîp ngõng huy ®éng sÏ ®-îc niªm yÕt t¹i n¬i giao dÞch chËm nhÊt lµ 24 giê tr-íc thêi ®iÓm ngõng giao dÞch.  §iÒu 5:  Tr-êng hîp mÊt thÎ tiÕt kiÖm, kú phiÕu ng-êi göi ph¶i b¸o ngay cho Quü tiÕt kiÖm n¬i göi ®Ó lµm thñ tôc theo dâi vµ gi¶i quyÕt.  NÕu thÎ tiÕt kiÖm, kú phiÕu môc ®Ých ®· bÞ kÎ gian lîi dông lÜnh tiÒn tr-íc khi ng-êi göi tiÕt kiÖm b¸o mÊt thÎ th× ng©n hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm.  §iÒu 6:  ThÎ tiÕt kiÖm, kú phiÕu tr¾ng cña NHCT ViÖt Nam lµ giÊy tê in quan träng ph¶i ®-îc qu¶n lý chÆt chÏ theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý c¸c lo¹i giÊy tê in quan träng. Mäi tr-êng hîp ®Ó x¶y ra lµm mÊt thÎ tr¾ng bÞ lîi dông, tham « ®Òu ph¶i xö lý båi th-êng vËt chÊt, nÕu nghiªm träng ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.  Quy tr×nh thu, chi vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh tr¶ l·i tiÕt kiÖm, kú phiÕu xö lý b¸o mÊt thÎ tiÕt kiÖm, kú phiÕu; tr¶ tiÒn cho ng-êi thõa kÕ theo di chóc; thõa kÕ theo ph¸p luËt thùc hiÖn theo v¨n b¶n h-íng dÉn cña Tæng gi¸m ®èc NHCT ViÖt Nam. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 - TiÒn göi tiÕt kiÖm  NHCT ViÖt Nam nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng VND vµ ngo¹i tÖ m¹nh, theo thêi gian cã 2 lo¹i: kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n:  Lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: ng-êi göi ®-îc h-ëng l·i hµng th¸ng, nÕu kh«ng lÜnh l·i hµng th¸ng ng©n hµng tÝnh l·i ®Ó nhËp tiÒn l·i vµo vèn cho ng-êi göi.  Lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n:  Ph©n lo¹i theo c¸ch tr¶ l·i: Lo¹i tr¶ l·i tr-íc; lo¹i tr¶ l·i sau; lo¹i tr¶ l·i theo ®Þnh kú. Ng-êi göi ®-îc tù do lùa chän ph-¬ng thøc tr¶ l·i phï hîp víi h×nh thøc huy ®éng vèn cña NHCT ViÖt Nam trong tõng thêi kú. NHCT ViÖt Nam cam kÕt t«n träng sù lùa chän cña ng-êi göi.  §Õn h¹n nÕu ng-êi göi kh«ng ®Õn rót vèn vµ lÜnh l·i th× tiÒn l·i ®-îc nhËp vµo vèn vµ coi nh- ng-êi göi göi kú h¹n tiÕp theo.  Ng-êi göi rót vèn tr-íc kú h¹n ®-îc h-ëng l·i suÊt theo quy ®Þnh cña NHCT ViÖt Nam t¹i tõng thêi kú.  L·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm cña tõng lo¹i do Tæng gi¸m ®èc NHCT ViÖt Nam quy ®Þnh cô thÓ trong tõng thêi kú.  ThÎ tiÕt kiÖm VND, ngo¹i tÖ cña NHCT ViÖt Nam do NHCT ViÖt Nam ph¸t hµnh in theo mÉu riªng cho tõng lo¹i vµ ®-îc dïng chung cho toµn hÖ thèng.  Ng-êi göi cã thÓ uû quyÒn cho ng-êi kh¸c lÜnh thay vµ cã thÓ göi cho ng-êi kh¸c h-ëng.  Ng-êi göi cã thÓ chuyÓn tiÒn tiÕt kiÖm cña m×nh sang tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n hoÆc sang c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c mµ ®ang cã huy ®éng ë cïng quü tiÕt kiÖm. NHCT ViÖt Nam nhËn tiÒn tiÕt kiÖm b»ng chuyÓn kho¶n trong tr-êng hîp ng-êi göi cã tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i ng©n hµng n¬i göi. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ii - quy tr×nh nhËn tr¶ tiÒn göi 1 - thñ tôc göi tiÒn tiÕt kiÖm  B-íc 1: Kh¸ch hµng ®Õn quü tiÕt kiÖm (QTK) trùc tiÕp xem hoÆc ®-îc nh©n viªn QTK h-íng dÉn c¸c th«ng tin vÒ göi, rót tiÒn th«ng b¸o c«ng khai t¹i QTK.  ViÕt vµ ký tªn trªn phiÕu göi tiÒn theo mÉu in s½n.  Mang phiÕu göi tiÒn, CMND sang thñ quü ®Ó nép tiÒn.  B-íc 2: Thñ quü  KiÓm tra ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ghi trªn phiÕu göi tiÒn.  NhËn tiÒn vµ kiÓm ®Õm cã sù chøng kiÕn cña kh¸ch hµng.  Khi nhËn ®ñ tiÒn ®ãng dÊu “®· thu tiÒn” vµ ký vµo chç quy ®Þnh trªn phiÕu göi tiÒn, mêi kh¸ch hµng ký tªn vµo b¶ng kª lo¹i tiÒn nép, vµo sæ quü ®óng sè tiÒn mÆt, ng©n phiÕu ghi trªn phiÕu göi tiÒn.  ChuyÓn phiÕu göi tiÒn cho kÕ to¸n, tr¶ l¹i CMND vµ mêi kh¸ch hµng sang bé phËn kÕ to¸n ®Ó lµm thñ tôc.  B-íc 3: KÕ to¸n  NhËn tõ thñ quü phiÕu göi tiÒn, kiÓm tra dÊu “®· thu tiÒn” vµ ch÷ ký cña thñ quü trªn phiÕu göi tiÒn.  §Ò nghÞ kh¸ch hµng xuÊt tr×nh CMND ®Ó lµm thñ tôc.  §èi chiÕu c¸c yÕu tè trªn CMND víi c¸c yÕu tè trªn phiÕu göi tiÒn.  H-íng dÉn kh¸ch hµng ký 2 ch÷ ký mÉu vµo mÆt sau cña thÎ ®¨ng ký ch÷ mÉu tr-íc c¸n bé kÕ to¸n.  §èi chiÕu ch÷ ký mÉu víi ch÷ ký trªn phiÕu göi tiÒn, nÕu ®óng. NhËp th«ng tin vµo m¸y vi tÝnh: hä tªn, ®Þa chØ, CMND, sè tiÕt kiÖm hoÆc sè ký danh cña kh¸ch hµng lªn thÎ giao dÞch tiÕt kiÖm, thÎ ®¨ng ký ch÷ ký mÉu, ghi sè tµi kho¶n lªn phiÕu göi tiÒn. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ký vµo chç quy ®Þnh trªn chøng tõ.  ChuyÓn chøng tõ cho tr-ëng quü kiÓm so¸t.  B-íc 4: Tr-ëng quü  KiÓm so¸t tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c yÕu tè ghi trªn chøng tõ nÕu ®óng.  Ký vµ ®ãng dÊu vµo nh÷ng chç quy ®Þnh trªn chøng tõ göi, thÎ giao dÞch tiÕt kiÖm, thÎ tiÕt kiÖm, thÎ ®¨ng ký ch÷ ký mÉu.  Tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng thÎ giao dÞch tiÕt kiÖm kÌm thÎ tiÕt kiÖm, CMND.  ChuyÓn l¹i cho kÕ to¸n thÎ ®¨ng ký ch÷ ký mÉu, phiÕu göi tiÒn. 2 - thñ tôc tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm  B-íc 1: Kh¸ch hµng  ViÕt vµ ký phiÕu lÜnh tiÒn.  Nép cho kÕ to¸n phiÕu lÜnh tiÒn, thÎ giao dÞch tiÕt kiÖm kÌm thÎ tiÕt kiÖm, CMND.  B-íc 2: KÕ to¸n  KiÓm tra ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ghi trªn phiÕu lÜnh tiÒn.  KiÓm tra CMND, ®èi chiÕu nhËn d¹ng kh¸ch hµng víi ¶nh chôp trªn CMND.  §èi chiÕu c¸c yÕu tè cÇn thiÕt trªn CMND víi c¸c yÕu tè ghi trªn thÎ giao dÞch tiÕt kiÖm vµ thÎ tiÕt kiÖm, phiÕu lÜnh tiÒn.  §èi chiÕu ch÷ ký kh¸ch hµng trªn phiÕu lÜnh tiÒn víi ch÷ ký kh¸ch hµng ®· ®¨ng ký t¹i thÎ ®¨ng ký ch÷ ký mÉu.  KiÓm tra sè d- trªn thÎ tiÕt kiÖm cña kh¸ch hµng.  §èi chiÕu sè d- trªn thÎ tiÕt kiÖm vµ sè d- tµi kho¶n cña kh¸ch hµng nÕu khíp ®óng th× ký trªn phiÕu lÜnh tiÒn. 20
- Xem thêm -