Tài liệu Tổng quan về máy vi tính - huỳnh trần sơn

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG ĐẦU ổ PU US – ổ CHƢƠNG I- LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH t ổ I. LẮP RÁP MÁY TÍNH 1. Chọn thiết bị Ch n thi t b là vi c làm c n thi t khi l p m t b máy vi tính, n u thi t b ch cách có th làm cho máy ch y không ổ ô t ho ô ô c công vi c . Ch n t c c n d a trên các y u t -M ử d ng máy tính - Tính a thi t b 2. Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng Máy tính sử d ng cho các công vi c ồ ho : + Vẽ thi t k + Xử lý nh + G 3D HUỲNH TRẦN SƠN 1 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG + T o phim ho t hình. Cần thiết phải sử dụng cấu hình + Ch p Pentium t t 1,8 GHz trở lên . + B nh RAM t 512MB trở lên + Mainboard có Card video rời + Card video 8x v i b nh 32MB trở lên. + Ổ c ng t 40GB trở lên . ẽ ch N u c u hình th ô m b o cho công vi c, n u c càng t t . ò Máy tính sử d ng cho các công vi + So n th : n + Truy c p Internet +H ct p + Nghe nh c, xem phim . + Các công vi c khác 3. Tính tƣơng thích khi chọn thiết bị Trong máy tính có 3 thi t b có tính không ho i ch ồng b n u không có th chúng sẽ ng ho c không phát huy h t tác d ng, ba thi t b + Mainboard + CPU + B nh RAM Ba thi t b này rằng bu c ở t => Ch M => Ch n CPU có t => Ch n RAM có t Bus, ta hãy ch n theo nguyên t c sau : c, Main ph c các yêu c u c a công vi c sử d ng Bus ( FSB ) nằm trong ph m vi Mainboard h tr . Bus > = 50% t Bus c a CPU. 4. Chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính M t b máy tính t i thi u c n nh ng thi t b sau: *Case ( H p máy ) HUỲNH TRẦN SƠN 2 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Case là vỏ máy, hãy ch ờ CHƢƠNG mb thoáng mát cho máy, b nguồn heo case ho c bán rời, ta nên d ng nguồn có công su t > = 350W. Nguồ : trong vi c gi cho n t ngoài vào trong máy. Nguồ n áp ổ nh, giúp các thi t b n là thi t b quan tr ng c an toàn khi có s c . Nguồ có công su t l n phù h p v i nh ng máy g n nhi u thi t b tiêu t c, ổ c ng có t n t làm mát bằng quay cao, ổ DVD nhi u ch *Mainboard Mainboard là thi t b quan tr ng nh t mà ta c n quan tâm, Mainboard nó quy b n c a máy, nên ch n mainboard c ã I nh tr c ti G A nt c ts hãng khác và có sử d ng chipset c a Intel Khi ch n Mainboard c n Socket và FSB c a CPU và Bus c a Ram *CPU Ph i ch n CPU thích h p v M ã PU i có t mb ov i yêu c u công vi c c a khách hàng. * RAM HUỲNH TRẦN SƠN 3 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Ta ph i ch RAM CHƢƠNG m b o cho yêu c u công vi c c a khách hàng, còn t Bus thì ph thu c vào Bus c a CPU * Card Video ( N M * Ổ cứng HDD Ta có th mua ổ c ng t 10GB trở ng ổ g p 2 l nhiên ta nên ch l ã ch ờng v i Win XP, tuy ng sẽ sử d ng là t t nh t, không nên d ng ổ quá ng sử d ng quá ít. * Keyboard Ta có th ch n m t bàn phím b t kỳ theo sở thích. * Mouse Ta có th ch m t con chu t b t kỳ theo sở thích. Và bộ máy tính đầy đủ cần bổ xung các thiết bị sau : * Ổ đĩa CD Rom HUỲNH TRẦN SƠN 4 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Ta có th l p hay không l p ổ D R nó, có th d ng ổ D R t ph n m m ta ph i c c mà không * Card Sound ( N M ở n a máy. ) N u Mainboard ta ch n mà không có Card sound on board thì sẽ ô c nh có th nghe nh c ta c n l p thêm Card sound rời. * Loa Ta có th mua m t b loa b t kỳ tùy theo sở thích miễ khu i công su t âm t n ở trong. * Card Net ( N M Khi có nhu c u n i m ng LAN hay m ng Internet thì c n ph i l p Card net n M có Card on board II. QUÁ TR NH LẮP RÁP a. Kiểm tra bộ nguồn: Ta n n nguồn (dây cáp b 4 công t c là nh n và b t lên xu ng,ta ph x vì cách x n công t c Power, chú ý là có 2 lo i ồ ng dẫn trên nhãn b nguồ t chân 2 lo i khác nhau. N i dây c qu t c a b nguồn quay và b ng hi n s sáng HUỲNH TRẦN SƠN n 5VDC cho m t hi n s , n ô c nguồn, . 5 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG . ắp r p ổ đĩa: L p các ổ ĩ m, ổ ĩ ng, ổ ĩ n cáp c D-ROM n các dây cáp tín hi u cho n. c. ắp r p Mainboard: L p ỡ bên hôn mainboard lên mi ng s g ng b 2 con c c G các ch m bằng nh a. C nh cho mainboard. . ắp r p Ram Mainboard 486 cho phép ta sử d ng t 1 SIMM n 4 cây (có 4 bank). Mainboard Pentium b t x bu c ph i g n 1 c p 2 cây SIMM cho 1 Bank (có 2 bank).Ta c u chân khuy t c nh c “ SIMM nh chi u g n SIMM bằng cách u có gờ ch n c a bank. L : ch nên d ng 1 lo i cho ” e. ắp r p các dây cắm tín hiệu lệnh: N L M các dây c m c card ta dễ ch S c khi ráp Ca Ð iv ,c ng và khi ráp è ô c n xoay ỏng. Ð i v i nút Turbo khi nút có tác d u c m l i, không s trên. Dây Reset và dây Loa không phân bi u, c c. g. ắp r p Card: ờng máy c u hình chuẩn ch có card màn hình PCI.Ta c m card vào slot nào trong 4 slot PCI :S c. Các card bổ M N MPEG ờng là c m vào 4 Slot ISA h. ắp r p CPU: Chú ý c m c nh khuy t c PU nh khuy t c a ổ c m (c nh khuy t là c nh thi u 1 chân hay l ở góc vuông). Khi c m, so kh p chân v i l rồi th nhẹ nhàng CPU xu ng. Khi CPU không t xu ng có th do c n g c d ng s t lên h t cỡ hay chân CPU b cong c n ph i n n l i. Tuy è PU x ng khi nó không t xu c, có th làm gẫ PU i không ỏ). i. ắp r p dây tín hiệu ổ đĩa: C m cáp tín hi u dây s 1 c u n i FDD trên mainboard hay trên Card I/O rời. Ph 1c g u n i. k. ắp r p dây cấp điện cho ổ đĩa HUỲNH TRẦN SƠN 6 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Ð u tiên ch nên ráp dây cáp c t t m i n i cho các ổ ĩ ò CHƢƠNG n cho ổ ĩ m khở Test máy. Sau khi máy ch y i. l. ắp Ráp cấp điện cho Mainboard: Khi n i cáp c 4 n cho M i nằm sát nhau và nằm gi a. T l i thành t ng bó, c t và c nh vào ch nào g T t o kho ng tr ng t ô ễ dàn ô dây dây ch m vào qu t gi i nhi t c a CPU, *. Quy trình lắp ráp T Các công c c n thi t: Tua v t, thời gian, s kiên nhẫn, m t s lo c n ph i th c hi n là b u tiên u gỡ bỏ m t cách cẩn th n nh ng thành ph n mà chúng ta v a ch n v , c bi t là b vi xử lý. L p ráp b vi xử lý vào bo m ch ch ờng h p ta th c hi n l thao tác dễ m ch ch … n ph ẽ làm cho t bo m ch ch c. Mở các ch t trên socket c a b vi xử c ph n plastic mỏ t bo … b o v các chân c L ằ ng dẫn sử d ng cho các b vi xử lý c a Intel có th không gi ng nhau. S t m t cách cẩn th n b vi xử lý vào, c n ph i b khóa ch t m t cách cẩn th n sau khi c cho t i khi bo m ch ch HUỲNH TRẦN SƠN x PU m gi n lúc này vẫn c n ph t gi g n qu t trí c a nó. 7 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Bo m ch ch ờ è ra vào c a bo m ch. Ta c n ph L ã CHƢƠNG yở i nó là m t m nh kim lo t t m kim lo t m t cách cẩn th n bo m ch ch trí các cổng c khi cho bo m ch ch vào trong case. ã m b vi xử lý vào trong case, kh p v i các l i và các lẫy gi . C nb m rằ cổ …ta có th th ã u ra vào c a các cổng trên bo m ch ch u ch nh các ph n kim lo i c a t úng v i các l trong t c l các y phía sau n u chúng không thích h p, vì có bẻ cong khi v n chuy n. HUỲNH TRẦN SƠN 8 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Lúc này d CHƢƠNG b t ch t bo m ch ch vào case. H u h t các bo m ch ch l b t vít. Th quan tr ng nh nên v n m t t t t c các c vào các l b t c a chúng, không t, ch c n v n v a v n9 bo m ch ch không b chuy n rời sai t v n ch t d n các c gá. … c ti p theo ta c n ph i c c c m g n b vi xử lý. Ta nên c t s bo m ch ch có cáp nguồn b n chân c n ph i c khi l p qu t cho b vi xử dễ => Lúc này ta có th l p qu t c a b vi xử nh v Khi qu ã c rồi, C n ph u ch nh b n c ch chúng ng dẫn sử d ng. cl HUỲNH TRẦN SƠN trí, c n n m nh vào b n ch nh v trong m t cách chéo nhau. 9 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG => Ti n ta c n k t n i các dây c a bo m ch ch v i các dây dẫ khở ng l i. n các nút c p nguồn và các nút Sau khi c m xong các dây n i này, ta c n k t n i ti p các cáp audio, USB, và các cáp khác v i case c a ta, các k t n i nguồn c a bo m ch ch . => *L pổ n Ổ ĩ D DVD / c n i v i bo m ch ch bằng cáp IDE và nguồ n ổ c ng. nh ổ chính/ph nằm bên c nh b chân c m cáp IDE Ph - Gỡ bỏ mi ng nh a ở K ẩy ổ D ổ CD vào khoan ô hãy ng c cẩn th n ở 2 bên. ổ không b l ch, tránh tình tr ng kẹt khay ch t ổ ĩ DVD Nên nh rằng ổ ĩ DVD ĩ L trí c a nó. ng sẽ r t rung nên ta c n ph i b t th t ch t các c gi hai bên c a nó. HUỲNH TRẦN SƠN 10 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Lúc này có th l p ổ ĩ ng vào case. Ta nên l Có th k t n i cáp SATA ho IDE qu t c a case có th c ổ c ng. n ph i b m b t ch t b n c c khi l p ổ c tránh ti ng ồn trong khi ho Các ổ CHƢƠNG ng. (c ng, m u d ng cáp d li u IDE ho ATA k tn i v i bo m ch ch . Khi mu n c m 2 ổ c ng trên cùng 1 máy, ta ph m t ổ, ph n ph n chân r nh ổ chính (master) và ổ ph kéo ra khỏi ch ồ u c a nhà s n xu t và c m vào v ằm gi ồ trên ng sẽ c ng . => Chuy ô n l p RAM, c n ph i b o m tháo các lẫy gi ở khe slot và nh n xu ng, hai mi ng nh a màu tr ng hai bên sẽ t t b n RAM vào ng "qu p" ch t khi thanh RAM vào khe v a v n. => c n ph i b m rằng các lẫy gi ul trí khuy gi ch t thanh RAM Lúc này ta có th l p thêm video card hay b t c thành ph n ph nào khác. Tuy nhiên c n ph i tháo mi ng kim lo i ở HUỲNH TRẦN SƠN nh c m các card bổ sung này. 11 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Sau khi ki m tra xong, ta có th CHƢƠNG p case trở l i. => Ti n c m màn hình và b t máy Khở u tiên: Ðây là thờ m i vi m quan tr ng nh t trong quá trình ráp máy. Ki m tra l n cu i cùng rồi b t máy. N u u ổn, trong vòng 10 giây, màn hình ph i lên và BIOS ti n hành ki m tra máy. N u trong 10 giây , màn hình không lên là có chuy n gay go, ph i l p t c t t máy và ki m tra l i các thành ph n sau: Jumper: Ki m tra l i các jumper t mainboard, t PU PU n th ? III. CÀI ĐẶT 1. Thiết Lập Bios: a. BIOS th c hi n ch Ph n m IOS ? m nhi m nhi ò u hành. Khi mở máy, hãy ki m tra màn hình khở vào trình SETUP. V i AmiBios yêu c u nh n phím DEL ò u có g ng nh t là n p h “ n phím DELETE” vào trình setup, ở m t s dòng mainboard khác nh n F2 (ho c F12). HUỲNH TRẦN SƠN 12 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Bây giờ ta sẽ th ch n thi t b khở CHƢƠNG n BOOT và ch n Boot Device Priority và u tiên làCDROM thi t b th nhì là HARD DRIVE ta c n nh n F10 t. “ i v i Award Bios ta sẽ th ” vào trình SETUP. Vẫn là phím DEL. Bây giờ ch n: Advanced Bios Features. và ch nh: First Boot Device to CDROM và Second or third to HDD-0 và nh HUỲNH TRẦN SƠN F10 13 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Bây giờ ch n: Boot Sequence và ch n CD-Rom bằng cách nh n phím - + và nh n phím “ ng tr ” kích ho t nó. B m ESC và ch n save settings and exit (nh F10 nó) 2. Hƣớng dẫn phân vùng (chia) ổ đĩa ằng PartitionMagic ổ ĩ PartitionMagic vùng ổ ĩ ô Ta ph i khở t nh t hi n nay. PartitionMagic - m t d li u, không dễ sinh l i. ng máy tính MSDOS mode (d Win9x) thì m i có th ch y PartitionMagic ĩa m m ho c "Restart in MSDOS mode" v i c. Màn hình chính c th khác trên máy khác, tuỳ thu c vào tình tr ng hi n thời c - Trên cùng là Menu c P M ĩ : i là ToolBar. - Ti p theo là m t lo t các kh "x x ỏ ỏ" bi u th các partition hi ĩ ng hi n thời. - Cu i cùng là bảng liệt kê chi ti t v thông s c a các partition hi n có trên ổ ĩ - Nút Apply d ghi các ch nh sửa c a ta vào ĩ th c s ĩ N Exit thì ch khi nào nh n Apply thì các thông tin m i t rồi. Nh n vào Exit sẽ thoát khỏ trình. - Nh n nút ph i mouse lên 1 m c trong bảnng liệt kê thì sẽ th y 1 menu HUỲNH TRẦN SƠN : 14 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG h uh u có th CHƢƠNG c truy c p qua menu này. Chú ý: T t c các thao tác ch b u th c s có hi u l ổ ĩ vào nút Apply (ho c ch n l nh Apply Changes ở menu General, ho c click vào bi ng) khi ta nh n ng Apply Changes trên Tool Bar). * Tạo partition Ta có th th c hi n thao tác này bằng cách: - Ch n ph ĩ ng còn tr ng trong b ng li t kê. Vào menu Operations rồi ch n Create... - Ho c click ph i mouse lên ph ĩ ng còn tr ng trong b ng li t kê rồi ch n Create... trên popup menu. Sau khi ta ch n thao tác Create. M t dialog box (h p tho i) sẽ xu t hi n: Trong ph n Create as ta ch n partition m i sẽ là Primary Partion hay là Logical Partitio . Trong ph nPartition Type ta ch n ki uh th ng file (FAT, FAT32...) cho Partition sẽ t o. Partition m i sẽ Ph nSize l V ct ta ch n c ngformat v i ki uh th ng file mà ta ch . c cho Partition m i ph i click vào nútOK là hoàn t t thaotác HUỲNH TRẦN SƠN 15 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG ormat Partitio Ch n 1 partition trongb ng li t kê rồi vào menuOperations, ch nFormat... ho c right click lên 1 partition trongb ng li t kê rồi ch nFormat..H p tho i Format sẽ xu t hi n Ta ch n ki uh th ng file ở ph nPartition Typ , Nh p vào "tên" cho partition ở ôLabel (tuỳ ch n, có th tr ng) Gõ ch OK vào ôType OK to confirm parititon format (b t bu c), và nh nOK hoàn t t thao tác! Xoá Parti ion Ch n 1 partition trb ng li t kêong , vào menu Operations rồi chọn Delete... ho c right click lên 1 partition trb ng li t kêong rồi chọn Delet... H p tho i Delete sẽ xu t h Gõ ch OK vào ô Type OK to confirm parititon deletion (b t bu c), và nh nOK hoàn t t thao tá Thay đổi kích thƣớc partition Ch n 1 partition trong b ng li t kê, vào menu Operations rồi ch n Resize/Move... ho c right click lên 1 partition trong b ng li t kê rồi ch n Resize/Move...h p tho i sẽ xu t hi n. HUỲNH TRẦN SƠN 16 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Ta có th d ng mouse "n m và kéo" tr c ti p ph n graph bi u th cho partition (trên cùng), ho c nh p tr c ti p các thông s vào các ô Free Space Before, New Size và Free Space After, nh n OK hoàn t t thao tác! Ghép 2 partition lại thành 1 partition Ch n 1 partition trong b ng li t kê , vào menu Operations rồi ch n Merge... ho c right click lên 1 partition trong b ng li t kê rồi ch n Merge...M t h p tho i sẽ xu t hi n. Ta có th ch n 1 trong các ki é - Partiton c nh partition ta ch n sẽ Ta g i partition b chuy khi ch n ki u ghép, ta ch : c chuy 1 c trên part ã ch n. c là partition khách; partition còn l i là partition ch . Sau c sẽ ch a n i dung (ph n d li u) c a partition khách trong ô Folder Name. Ch n ki u h th ng phai cho partition k t qu trong ph n File System File. Nh OK b u quá trình ghép. Chuyển đổi kiểu file hệ thống của partition Ch n 1 partition trong b ng li t kê, vào menu Operations rồi ch n Convert ho c right click lên 1 partition trongb ng li t kê rồi ch n Convert. M t menu con sẽ xu t hi n. HUỲNH TRẦN SƠN 17 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Ta có th ch n m t trong các ki u chuy CHƢƠNG ổi: - T FAT sang FAT32, HPFS hi c NTFS; - T FAT32 sang FAT; - T NTFS sang FAT ho c FAT32. N chuy n 1 partition t L P c l i. Các thao tác nâng cao Ch n 1 partition trong b ng li t kê, vào menu Operations rồi ch n Advanced ho c right click lên 1 partition trong b ng li t kê, rồi ch n Advanced. M t menu con sẽ xu t hi n. " Bad Sector Retest: ki d " ĩ ng xem thử nó có còn sử c n a hay không. Hide Partition: làm "ẩn" partition; partition sau khi làm ẩn thì h c n a. u hành sẽ không còn nh n ra làm "xu t hi n" l i partition, ta ch n l nh Unhide Partition. (n u ta ch n Advanced 1 ã Root: ổi s ẩn thì l nh Hide Partition sẽ c thay bằng l nh Unhide Partition). Resize c g c có th Set Active: làm cho partiton "active". T i m t thờ u hành nào cài trên partion active sẽ Resize Clusters: ổ m ch có th c ch n khở . 1 c active, và h ng lúc b t máy. c c a 1 cluster. Các thao tác khác Kiểm tra lỗi: ch n 1 partition trong b ng li t kê, vào menu Operations rồi ch n Check for Errors... Thông tin về partition: ch n 1 partition trong b ng li t kê, , vào menu Operations rồi ch n Info...ho c right click lên 1 partition trong b ng li t kê, rồi ch n Info... HUỲNH TRẦN SƠN 18 hím b BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Tăng tốc độ các thao tác: ta vào menu General rồi ch n Preferences...Trong ph n Skip bad ã sector checks u ch n t t c các partition trong danh sách. L a ch n này sẽ làm cho t c c ng 30-50% (hình minh ho ). => * ƣu ý Một số ƣu ý chung: Hãy backup d li c khi th c hi n các thao tác. Các thao tác ch th c s thi hành khi ta nh n vào nút Apply (ho c ch n l nh Apply Changes ở menu General, ho c click vào bi ã ng Apply Changes trên Tool Bar). M ã cs nó t k t thúc, không nên ng t ngang công vi c c a Partition Magic, n u không ta có th b m t toàn b d li u c ĩ ng. 3. Cài Đặt Hệ Điều Hành windows XP B t u cài ĩ x t: W XP ở ng l t sẽ b u v i màn hình m u : vào Setup. cửa sổ m i xu t hi n HUỲNH TRẦN SƠN 19 BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG Nh B B ENTER CHƢƠNG t , sau vài phút máy d ng l i ở màn hình sau : F8 ồ t t, sau m t lát máy d ng l i ở màn hình sau : ĩ Ta hãy ch n ki u Format là NTFS file system sau HUỲNH TRẦN SƠN n th : E ti p t c 20
- Xem thêm -