Tài liệu Tổng quan về đầu tư quốc tế

  • Số trang: 281 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 503 |
  • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

TRƯ NG I H C NGO I THƯƠNG Khoa Kinh tê & Kinh doanh Qu c tê CHƯƠNG 2 T NG QUAN V U TƯ QU C T N I DUNG • I. Khái ni m và c i m c a u tư • II. Khái ni m và c i m c a u tư qu c t , u tư nư c ngoài • III. M t s lý thuy t v u tư qu c t • IV. Tác ng c a u tư qu c t • V. Xu th v n ng c a FDI trên th gi i trong nh ng năm g n ây • VI. Nh ng xu hư ng m i c a ODA trên th gi i I. Khái ni m va c i m 1. u tư • a/ nh nghĩa: u t là vi c s d ng v n vào m t ho t ng nh t nh nh m thu l i nhu n và/ho c l i ích kinh t xã h i. – Phân tích nh nghĩa: •V n •Ho t ng nh t nh •L i nhu n/l i ích kinh tê xã h i • L i nhu n là chênh l ch gi a thu nh p mà ho t ng u tư em l i cho ch u tư v i chi phí mà ch u tư ph i b ra ti n hành ho t ng u tư ó • L i ích kinh t xã h i là chênh l ch gi a nh ng gì mà xã h i thu ư c v i nh ng gì mà xã h i m t i t ho t ng u tư • M t SV v a t t nghi p Tú tài ang cân nh c xem có nên i du h c b c i h c nư c ngoài hay không. Th i gian h c là 4 năm, và t ng chi phí là 2 ty VND, tr h t ngay t ban u (do Lãnh s quán yêu c u s ti n 2 ty VND ph i có s n ngay trong tài kho n ngân hàng). Hãy xem ây là m t quy t nh u tư, và ch xét n khía c nh kinh t , li u có nên i h c hay không? Sau 4 năm, cô ta s v Vi t Nam làm vi c v i m c lương kh i i m là 20tr/tháng, nghĩa là 240tr/năm. Cô ta cũng tin r ng v i năng l c c a mình, m i năm cô ta s ư c tăng lương trung bình 25%/năm Nghĩa là, n năm th hai, cô ta s ki m ư c 300tr; năm k ti p là 375tr. Nhưng cô ta ch mu n làm vi c trong 6 năm thôi. V y s ti n t ng c ng sau 6 năm làm vi c là: Chi phí va l i ích Chi phí 2 ty L i ích 240 300 375 469 586 732.5 2,702.5 B ra 2 ty và thu ư c 2.7 ty, v y ây là quy t úng n? nh u tư Năm 1970, công ty Ford b ki n vì nguyên nhân bình nguyên li u b nô. Va công ty Ford a ưa ra sô li u xem có nên u tư 1 t m ch n ê b o vê bình nguyên li u hay không? Chi phí va l i ích Chi phí 11$ x 12,500,000 cars = $137tr USD L i ích 180 deaths x 200,000usd 180 injuries x $67,000usd 2000 vehicles x $700usd $49.5 tr USD V y ây là quy t nh u tư úng n? Ngu n: ted.com Chính phu m t qu c gia ang cân nh c có nên tăng thuê va h n chê u tư i v i m t công ty thu c lá X hay không. Qua phân tích chi phí va l i ích: Chi phí va l i ích Chi phí D ch v y tê L i ích Ngu n thu thuê Ti t ki m chi phí y tê Lương hưu ? Ngu n: ted.com 2.1.2. – Có sư d ng v n – Có tính sinh l i – Có tính m o hi m c i m 2.2. u tư qu c tê, ngoài u tư nư c 2.2.1 Khái ni m – • u tư nư c ngoài là vi c các nhà u tư c a m t nư c (pháp nhân ho c cá nhân) ưa v n ho c b t ky hình th c giá tr nào khác sang m t nư c khác ê th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh ho c các ho t ng khác nh m thu l i nhu n ho c t các hi u qu xã h i. c i m 2.2.2 Phân lo i u tư FOREIGN INVESTMENT FLOWS Official Flows Private Flows FDI oda OA OOFs fpi Private loans u tư tư nhân qu c t • 2.1.1. u tư tr c ti p nư c ngoài (Foreign Direct Investment – FDI) – Khái ni m • FDI là m t hình th c u tư qu c t trong ó ch u tư c a m t nư c u tư toàn b hay ph n l nv n u tư cho m t d án nư c khác nh m giành quy n ki m soát ho c tha gia ki m soát d án ó u tư ch ng khoán nư c ngoài • Khái ni m: – FPI là hình th c u t qu c t trong ó ch u t c a m t n c mua ch ng khoán c a các công ty, các t ch c phát hành m t n c khác v i m t m c kh ng ch nh t nh thu l i nhu n nhng không n m quy n ki m soát tr c ti p i v i t ch c phát hành ch ng khoán. Tín d ng tư nhân qu c t (IPL) – Khái ni m: • Tín d ng qu c t là hình th c u tư qu c t trong ó ch u tư m t nư c cho i tư ng ti p nh n u tư m t nư c khác vay v n trong m t kho ng th i gian nh t nh H tr phát tri n chính th c (ODA) – Khái ni m • ODA là các kho n vi n tr khônghoanf l i, vi n tr có hoàn l i ho c tín d ng ưu ãi c a các Chính ph , các t ch c liên chính ph , các t ch c phi chính ph , các t ch c thu c h th ng Liên h p qu c, các t ch c tài chính qu c t t i các nư c ang và ch m phát tri n H tr chính th c (OA) • Khái ni m: OA có nh ng c i m g n gi ng như ODA. i m khác nhau là i tư ng ti p nh n u tư, i v i ODA ch có các nư c ang và kém phát tri n ư c nh n hình th c u tư này, còn OA có th u tư cho c m t s nư c có thu nh p cao ví d như Israel, New Caledonia,... So sánh các dòng v n u tư nư c ngoài Official Flows Private Flows FDI oda OA • Ch th u tư • i tư ng nh n • M c ích u tư OOFs u tư fpi Private loans
- Xem thêm -