Tài liệu Tổng quan vê dầu mỏ

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tổng quan vê dầu mỏ
TOÅNG QUAN I. GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ DAÀU MOÛ A. NGUOÀN GOÁC, THAØNH PHAÀN VAØ TÍNH CHAÁT CUÛA DAÀU MOÛ: 1. Nguoàn goác cuûa daàu moû: Coù khaù nhieàu giaû thuyeát ñeå moâ taû söï bieán hoaù laâu ñôøi cuûa vaät chaát (caùc xaùc ñoäng vaät vaø thöïc vaät) ñeå trôû thaønh caùc moû daàu khoång loà trong long ñaát, nhöng trong ñoù chæ coù moät giaû thuyeát maø caùch laäp luaän cuûa noù haàu nhö ñöôïc nhieàu ngöôøi chaáp nhaän. Theo thuyeát naøy, caùc chaát höõu cô noùi chung, cuï theå laø caùc xaùc ñoäng vaät vaø thöïc vaät laéng chìm xuoáng ñaùy bieån, laâu ngaùy tích tuï laïi vaø troän vôùi lôùp caùt muøn döôùi ñaùy bieån taïo thaønh moät khoái buøn thoái röõa goïi laø caùc lôùp traàm tích. Nhöõng khoái buøn naøu taêng daàn theo thôøi gian. Döôùi taùc duïng cuûa löïc ñòa taàng, taùc duïng cuûa nhieät ñoä vaø söï hoaït ñoäng cuûa caùc vi khuaån trong moâi tröôøng khoâng coù oâxy töøng böôùc khoái buøn nhaõo naøy chuyeån hoaù deã daøng thaønh daàu moû. Trong moät soá moû daàu nhaát ñònh, ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ñöôïc caùc vi khuaån, coù caû nitô, löu huyønh, ñoâi khi coù caû phoátpho. Ngoaøi ra, coøn coù moät lôùp nöôùc maën bao quanh moû. Nôi hình thaønh daàu moû ñöôïc goïi laø “ñaù meï”. Tuy nhieân daàu moû khoâng bao giôø chòu naèm im nôi “ñaù meï” sinh ra noù. Döôùi taùc duïng cuûa nhieàu löïc khaùc nhau nhö: cheânh leach khoái löôïng rieâng vôùi nöôùc bieån, caùc löïc ñòa taàng vaø lôùp caën bieån..v.v…daàu moû luoân luoân di chuyeån ñeå taïo thaønh theá caân baèng môùi . Cuoäc di chuyeån naøy ñöôïc tieán haønh qua caùc khoái ñaù xoáp hoaëc caùc khe nöùt toàn taïi trong long ñaát, vaø thöôøng laø theo xu höôùng ñi leân, hieám khi di chuyeån ñi xuoáng. Cuoäc di chuyeån cuûa daàu moû cöù theá tieáp tuïc khi chöa ñaït theá caân baèng, nhöng seõ döøng laïi sau khi khoái daàu moû naøy bò rôi vaøo khoái ñaù bay. Do caáu truùc cuûa khoái ñaù naøy coù moät lôùp khoâng thaåm thaùu bao phuû phía treân neân daàu moû phaûi naèm laïi ñoù vaø taïo neân tuùi daàu. Daàu moû naèm im trong tuùi daàu laâu ñôøi vaø bò laéng phaân thaønh ba lôùp: khí ôû treân cuøng, ñeán daàu moû ôû lôùp keá tieáp vaø cuoái cuøng laø nöôùc maën. Ngoaøi ra caùc moû daàu cuõng coù khi naèm ôû theå khí, ñöôïc goïi laø khí moû vaø ñöôïc duøng laøm khí ñoát hoaëc cung caáp cho coâng nghieäp hoaù daàu. 2. Thaønh phaàn vaø phaân loaïi daàu moû: Daàu moû hay coøn goïi laø daàu thoâ, laø moät hoãn hôïp hydrocacbon thieân nhieân raát phöùc taïp. Bao goàm töø caáu töû coù moät cacbon ñeán caáu töû coù vaøi chuïc cacbon, hoaø tan laãn vaøo nhau vaø taïo thaønh moät khoái chaát loûng ñen coù aùnh xanh luïc nhaït, nheï hôn nöôùc vaø coù muøi haéc ñaëc tröng. Ngoaøi thaønh phaàn chính laø hudrocacbon chieám khoûng 90-99% trong daàu thoâ coøn coù moät soá caùc taïp chaát khaùc nhö nöôùc, buøn, muoái,oxy vaø moät soá hôïp chaát cuûa nitô, löu huyønh… döïa theo caáu truùc cuûa hydrocacbon maø ngöôøi ta chia daàu thoâ ra laøm ba loaïi: - daàu thoâ loaïi paraffin: laø caùc hydrocacbon maïch thaúng khoâng phaân nhaùnh (nparafin) vaø loaïi maïch thaúng coù nhaùnh (iso paraffin) chieám tyû leä cao trong daàu. - daàu thoâ loaïi naphten: laø caùc hydrocacbon maïch voøng chieám tyû leä cao trong daàu - daàu thoâ loaïi asphal: laø caùc hydrocacbon coù caáu truùc nhaân benzene hay coøn goïi laø hydro cacbon thôm, chieám tyû leä cao trong daàu. Loaïi hydrocacbon naøy ít naèm ôû phaàn nheï cuûa daàu maø chuû yeáu naèm ôû phaàn naëng cuûa daàu vì thöôøng chuùng coù caáu truùc maïch ña voøng nhaân thôm vaø coù caáu truùc maïch paraffin ngaén. Loaïi naøy coù caáu truùc gioáng vôùi caáu truùc asphal thieân nhieân, do ñoù ngöôøi ta ñaët teân laø daàu asphal. Ngoaøi ra coøn moät soá hydrocacbon hoï benzoic trong daàu, loaïi naøy thöôøng chieám tyû leä nhoû khoaûng 5-30% hieän dieän döôùi daïng voøbg thôm ngöng tuï laøm taêng chæ soá octan nhöng laïi laøm giaûm chaát löôïng cuûa nhieân lieäu phaûn löïc, nhieân lieäu diesel do laøm giaûm tính chaát chaùy cuûa noù. Trong daàu thoâ coù chöùa nhieàu taïp chaát nhöng caàn löu yù nhieàu nhaát laø caùc hôïp chaát cuûa löu huyønh. Caùc taïp chaát coù theå ôû daïng khí hoaø tan trong daàu nhö H2S hoaëc ôû daïng loûng phaân boá haàu heat trong caùc phaân ñaïn saûn phaåm daàu moû. Phaân ñoaïn caøng naëng thì caùc hôïp chaát chöùa löu huyønh caøng coù nhieàu hôn so vôùi caùc phaân ñoaïn saûn phaåm nheï. Aûnh höôûng cuûa hôïp chaát naøy chuû yeáu gaây aên moøn thieát bò, ñoàng thôøi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do khí thaûi chöùa hôïp chaát cuûa noù taïo ra. Coù theå chia caùc hôïp chaát cuûa löu huyønh ra laøm ba nhoùm nhö sau: - nhoùm acid: goàm H2S vaø mercaptan, loaïi naøy aên moøn raát nhanh. - nhoùm trung tính sunfit vaø disunfit, phaân huyû ôû nhieät ñoä 130 – 1600C taïo ta khí H2S. - nhoùm lieân keát voøng beàn nhieät: Tiophom, tiophen, loaïi naøy aên moøn yeáu. Ñeå giaûm bout caùc taùc haïi do hôïp chaát löu huyønh gaây neân khi haøm löôïng cuûa noù ñaùng keå ta coù theå söû duïng phöông phaùp laøm saïch baèng hydro coù xuùc taùc ôû ñieàu kieän aùp suaát cao. Khi ñoù caùc hôïp chaát löu huyønh seõ chuyeån sang daïng H2SO4 hay löu huyønh ôû daïng nguyeân toá. Ngoaøi caùc hôïp chaát ôû daïng hydrocacbon vaø hôïp chaát löu huyønh keå treân, trong daàu moû coøn chöùa moät soá hôïp chaát khaùc nhö hôïp chaát chöùa oxy, nitô vaø caùc hôïp chaát chöùa kim loaïi, trong ñoù ñaùng keå nhaát laø hôïp chaát asphalten. 3. Tính chaát vaø caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa daàu moû: Caùc tính chaát ñaëc tröng cuûa daàu moû ñöôïc theå hieän bôûi caùc ñaïi löôïng thoâng thöôøng nhö tyû troïng, bieåu soá ñaëc tröng, nhieät ñoä soâi trung bình, troï ng löôïng phaân töû trung bình, aùp suaát hôi baõo hoaø vaø ñoä nhôùt. a. tyû troïng: ñoái vôùi daàu moû, thoâng thöôøng tyû troïng laø moät tyû soá so saùnh giöõa moät löôïng theå tích hoãn hôïp hydrocacbon ôû 200C cuøng vôùi moät löôïng theå tích nöôùc ôû 40C, kyù hieäu laø d420: Khoái löôïng theå tích hoãn hôïp daàu moû ôû 200C d420 = Khoái löôïng theå tích nöôùc ôû 40C Tuy nhieân, ôû moät soá nöôùc coù theå tích tyû troïng daàu moû ôû caùc nhieät ñoä khaùc nhau maø ta coù theå chuyeån ñoåi vôùi nhau. b. Bieåu soá ñaëc tröng: Do hoãn hôïp hudrocacbon trong daàu moû coù caáu truùc maïch khaùc nhau neân ngöôøi ta ñöa ra bieåu soá naøy ñeå bieåu thò tính chaát veà cô caáu thaønh phaàn goïi laø bieåu soá ñaëc tröng hay haèng soá Walson, kyù hieäu laø K W. Noù quan troïng nhö tyû troïng hay nhieät ñoä soâi cuûa daàu moû vaø coù daïng coâng thöùc toaùn hoïc nhö sau: KW = 1,216  T d4 1 2 20 Bieåu soá ñaëc tröng naøy phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa caùc caáu töû trong hoãn hôïp daàu moû, noù coù quan heä chaët cheõ vôùi tyû troïng, ñoä nhôùt, nhieät ñoä soâi trung bình vaø phaân töû löôïng trung bình cuûa hoãn hôïp daàu moû, noù thöôøng ñöôïc xaùx ñònh baèng thöïc nghieäm. Ñoái vôùi caùc saûn phaåm daàu moû coù d8aëc tính paraffin thì KW=12,5-13, coøn daàu naphten hay acromat thì KW=10-11 c. Nhieät ñoä soâi trung bình: Cuõng nhö caùc ñaïi löôïng khaùc, nhieät ñoä soâi trung bình coù tính chaát töômg ñoái, tuy nhieân noù laø ñaïi löôïng coù theå phaûn aùnh khoâng nhöõng tính chaát vaät lyù maø ngay caû tính chaát hoaù hoïc cuûa hoãn hôïp, vì theá ngöôøi ta xaùc ñòng bieåu ñoà toång hôïp cuûa caùc ñaïi löôïng noùi treân. d. Ñoä nhôùt: Laø ñaëc tính coù lieân quan ñeán khaû naêng: - Löu chuyeån vaø bôm chaát loûng - Khaû naêng phun cuûa daàu ñoát trong loø - Khaû naêng boâi trôn ñoä nhôùt laø moät ñaïi löôïng vaät lyù, xaùx ñònh ma saùt noäi, choáng laïi söï chaûy cuûa chaát loûng gaây ra do söï ma saùt cuûa caùc phaân töû naøy leân caùc phaân töû khaùc khi chuùng tröôït leân nhau. Ñoä nhôùt thöôøng ñöôïc phaân laøm hai loaïi: ñoä nhôùt ñoäng hoïc vaø ñoä nhôùt ñoäng löïc hoïc. e. AÙp suaát hôi baõo hoaø: ñoä bay hôi laø moät ñaëc tính quan troïng cuûa saûn phaåm daàu khí, quyeát ñònh ñeán hieäu quaû cuûa saûn phaåm vaø caùc vaán ñeà toàn tröõ, baûo quaûn, an toaøn. Ñoä bay hôi ñöôïc theå hieän qua aùp suaát hôi baõo hoaø. f. Chöng caát ASTM: moãi saûn phaåm ñeàu coù moät baûng nhieät ñoä töông öùng vôùi ñieàu kieän söû duïng. Chöng caát ASTM laø moät chæ tieâu ñöôïc söû duïng cho haàu heát caùc saûn phaåm töø daàu khí tröø khí hoaù loûng, bitum. Ñöôøng cong chöng caát ASTM cung caáp nhöõng thoâng tin veà haøm löôïng caùc saûn phaåm nheï,trung bình vaø naëng cuûa saûn phaåm. g. Nhieät ñoä chôùp chaùy: Nhieät ñoä chôùp chaùy nhö laø moät pheùp thöû veà aùp suaát hôi ñoái vôùi caùc saûn phaåm naøy. Nhieät ñoä chôùp chaùy laø nhieät ñoä maø taïi ñoù saûn phaåm ñöôïc ñoát noùng trong caùc ñieàu kieän chuaån taïo ra löôïng hôi ñuû ñeå baét chaùy khi coù ngoïn löûa. Coù hai phöông phaùp xaùc ñònh nhieät ñoä chôùp chaùy laø phöông phaùp coác kín vaø phöông phaùp coác hôû. Nhieät ñoä chôùp chaùy laø moät thoâng soá quan troïng ñoái vôùi an toaøn vaø toàn tröõ. Ôû nhieät ñoä cao hôn nhieät ñoä chôùp chaùy hôi boác ra töø saûn phaåm seõ troän vôùi khoâng khí taïo hoãn hôïp chaùy noå khi gaëp moät nguoàn löûa. h. Ñieåm vaån ñuïc, ñieåm chaûy: ÔÛ nhieät ñoä thaáp, ñaët ra nhieàu vaán ñeà cho vieäc söû duïng saûn phaåm. Khi nhieät ñoä giaûm xuoáng, ñoä nhôùt cuõng taêng leân ñeán moät luùc naùo ñoù laøm xuaát hieän caùc tinh theå, tinh theå lôùn daàn cho ñeán khi saûn phaåm seõ khoâng chaûy ñöôïc nöõa, do ñoù gaây khoù khaên cho vieäc bôm, vaän chuyeån, loïc, laøm taéc ngheõn löu thoâng. Ñeå ñaùnh giaù khaû naêng chòu laïnh cuûa saûn phaåm ngöôøi ta ñöa ra chæ tieâu ñieåm vaån ñuïc vaø ñieåm chaûy cuûa saûn phaåm. Khi laøm laïnh saûn phaåm töø töø vaø khoâng khuaáy ngöôøi tag hi nhieät ñoä maø taïi ñoù xuaát hieän söï vaån ñuïc hay môø goïi laø ñieåm vaån ñuïc. Söï vaån ñuïc do hìmh thaønh caùc vi tinh theå, neáu tieáp tuïc laøm laïnh chaát loûng ñoùng khoái vaø khoâng chaûy ñöôïc nöõa. Taïi ñoù, töông öùng vôùi ñieåm ñoâng ñaëc hay nhieät ñoä ñoâng ñaëc. Neáu ñun noùng trôû laïi nhieät ñoä maø taïi ñoù aûm phaåm baét ñaàu chaûy ñöôïc goïi laø ñieåm chaûy. Thöôøng ñieåm chaûy cao hôn ñieåm ñoâng ñaëc vaøi ñoä. Ñieåm chaûy aán ñònh nhieät ñoä thaáp nhaát ñeå saûn phaåm toàn tröõ coøn söû duïng ñöôïc. i. Chæ soá octan: Laø moät ñaïi löôïng ñaëc tröng chuû yeáu cuûa xaêng, noù theå hieän tính chaùy ñuùng cuûa xaêng trong ñoäng cô coù boä ñaùnh löûa ñieàu khieån. Vôùi moät ñoäng cô cho saün, söï hoaït ñoäng baát thöôøng gaây ra do nguyeân lieäu ñöôïc theå hieän bôûi moät tieáng goõ kim loaïi laø tieáng kích noå, laøm ñoäng cô bò noùng leân gaây neân nhöõng haäu quaû nhö: laøm giaûm coâng suaát cuûa ñoäng cô, gaây söï chaán ñoäng taïo ñieåm öùng löïc treân nhöõng chi tieát cuûa ñoäng cô, laøm ñoäng cô noùng leân vaø huyû hoaïi caùc chi tieát (beà maët pittong bò roã). Thoâng soá ñaùnh giaù khaû naêmg choáng kích noå nhieân lieäu (xaêng) laø chæ soá octan. Chæ soá octan cuûa moät chaát laø phaàn traêm theå tích cuûa iso octan trong hoãn hôïp iso octan, n-heptan coù cuøng ñoä kích noå vôùi hoãn hôïp ñoù coù ñoäng cô CFR (cooperation fuel reseach). j. Chæ soá cetan: Laø ñaëc tröng quan troïng cho daàu gasoil, noù xaùc ñònh khaû naêng chaùy cuûa daàu gasoil trong ñoäng cô diesel. Trong ñoäng cô diesel, nhieân lieäu coù thôøi gian baét chaùy cang ngaén caøng toát neân maùy caøng eâm. Muøa laïnh ít khí noùng, nhieân lieäu khoâ töï baét chaùy. Tính chaát naøy ñöôïc theå hieän qua moät thoâng soá goïi laø chæ soá cetan. B.MOÄT SOÁ SAÛN PHAÅM CHÖNG CAÁT PHAÂN ÑOAÏN DAÀU THOÂ Nhö ñaõ bieát daàu thoâ laø moät hoãn hôïp loûng bao goàm caùc hydrocacbon daïng khí, loûng vaø raén hoaø laãn vaøo nhau moät caùch hoaøn haûo, khi khai thaùc leân chöa theå söï duïng noù ngay ñöôïc, do ñoù ngöôøi ta phaûi döïa vaøo nhaø maùy loïc daàu ñeå taùch caùc thaønh phaàn rieâng bieät coù coâng duõng khaùc nhau. Coù theå noùi saûn phaåm cheá bieán töø daàu moû raát ña daïng vaø phong phuù ñoàng thôøi quaù trình cheá bieán coù theå qua raát nhieàu coâng ñoaïn, nhöng ôû ñaây chæ ñeà caäp ñeán tính chaát cuûa caùc saûn phaûm daàu mo.û ôû coâng ñoaïn ñaàu tieân trong moät nhaø maùy loïc daàu laø chöng caát phaân ñoaïn daàu thoâ ñeå taùch caùc hydrocacbon, caùc saûn phaåm coù caùc coâng duïng khaùc nhau döïa vaøo tính chaát boác hôi ôû nhöõng nhieät ñoä khaùc nhau cuûa hydrocacbon coù cô caáu phaân töû khaùc nhau, moät caùch khaùi quaùt coù theå neâu caùc saûn phaåm nhö sau: 1. Khí ñoát: Chuû yeáu ôû ñaây laø hydrocacbon nheï nhö C1, C2 (khí khoâng ngöng) loaïi naøy sau khi taùch ra ôû bình taùch coù theå ñem duøng laøm nguyeân lieäu tyrong nhaø maùy loïc daàu hoaëc laøm khí ñoát coâng nghieäp nhö lo’ hôi, loø quaù nhieät… 2. Xaêng nheï: coøn goïi laø gasoline, noù boác hôi trong khoaûng nhieät ñoä töø 35 – 1450C, duøng ñeå laøm dung moâi taùch caùc chaát beùo hoaëc tieáp tuïc ñöa vaøo thaùp chöng caát ôû aùp suùat cao hôn (lôùn hôn 10atm) ñeå taùch C3, C4 vaø naphtan duøng laøm khí hoaù loûng vaø dung moâi. 3. Xaêng naëng: Laø hoãn hôïp coù nhieät ñoä soâi naèm trong khoaûng 105 – 1950C, saûn phaåm trích ngang ôû thaùp chöng caát khí quyeån thoâng thöôøng khoâng ñem söû duïng ngay vì chæ soá octan thaáp. Vì vaäy coù theå ñem pha troän taïo xaêng thong phaåm hoaëc ñöa vaøo cheá bieán tieáp tuïc nhö quaù trình reforming xuùc taùc taïo ra moät soá loaïi xaêng coù chæ soá octan cao vaø moät soá hydrocacbon cao vaø moät soá hydrocacbon thôm laøm nguyeân lieäu cho toång hôïp höõu cô hoaù daàu. 4. Kerosene coøn goïi laø daàu hoaû, noù coù nhieät ñoä boác hôi trong khoaûng töø 165-2700C, saûn phaåm töø thaùp chöng caát tröïc tieáp coù theå ñem söû duïng ngay nhö nguyeân lieäu thaép saùng trong gia ñình, naáu beáp hôïac ñem tinh cheá lieân tuïc laøm nhieân lieäu cho ñoäng cô phaûn löïc. 5. Gasoil: Hay coøn goïi laø daàu naëng hoaëc daàu diesel coù nhieät ñoä chöng caát khoaûng 2503600C, duøng laøm nguyeân lieäu cho caùc ñoäng cô diesel vaø ½ diesel coù toác ñoä nhanh. Ngoaøi ra noù cuõng laøm nguyeân lieäu cho quaù trình cracking xuùc taùc taïo xaêng vaø moät soá saûn phaåm coù giaù trò khaùc. 6. Mazut: Ñaây laø saûn phaåm naëng zuûa quaù trình chöng caát tröïc tieáp (saûn phaåm ñaùy) coù nhieät ñoä bay hôi ;lôùn hôn 3000C. Noù coù theå ñöôïc söû duïng ngay nhö laøm nguyeân lieäu ñoát loø coâng nghieäp, loø söôûi ôû caùc xöù laïnh hoaëc coù theå ñöa vaøo thaùp chöng caát chaân khoâng ñeå tinh cheá thaønh nhieàu loaïi daàu nhôøn hay coù theå söû duïng laøm dung moâi ñeå taùch paraffin, ñieàu cheá saùp, asphal, vaø laøm nguyeân lieäu cho vieäc taïo bitum. Ngoaøi ra töø noù coù theå ñieàu cheá caùc daïng nguyeân lieäu cho toång hôïp höõu cô hoaù daàu nhö caùc olefin nheï, caùc hydrocacbon thôm vaø caùc paraffin loûng… II. GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ KHÍ NGÖNG TUÏ VAØ SAÛN PHAÅM TINH CHEÁ TÖØ CONDENSATE: A. NGUOÀN GOÁC CONDENSATE: Condensate coøn goïi laø khí ngöng tuï, laø moät hoãn hôïp ñoàng theå ôû daïng loûng coù maøu vaøng rôm, thu ñöôïc töø nguoàn khí moû khai thaùc leân sau khi ñaõ taùch khí khoâng ngöng (bao goàn caùc hydrocacbon C1 vaø C2), khí hoaù loûng (LPG) bao goàm propan vaø butan. Do condensate thu ñöôïc töø quaù trình ngöng tuï khí moû neân noù ñöôïc ñaët teân laø khí ngöng tuï. Quaù trình ngöng tuï khí moû taïo condensate xaûy ra do söï bieán ñoåi veà aùp suaát vaø nhieät ñoä cuûa khí moû. Döôùi caùc moû daàu hay khí, caùc hôïp chaát höõu cô coù soá cacbon nhoû hôn 17 döôùi taùc ñoäng cuûa ñieàu kieän traïng thaùi seõ chuyeån sang traïng thaùi khí, hình thaønh neân khí moû. Khi khai thaùc khí moû, do söï cheânh leach aùp suaát maø khí moû seõ theo ñöôøng oáng phun leân maët ñaát. Trong caùc quaù trình vaän chuyeån khí ôû caùc ñöôøng oáng daãn hay caùc thieát bò taùch pha sô boä, caùc hydrocacbon coù soá C≥5 seõ ngöng tuï taïo thaønh condensate. Theá nhöng condensate vaãn chöùa moät löôïng khí hoaù loûng vaø khí khoâng ngöng do hieän töôïng ngaäm cuûa noù, cuõng nhö noù loâi cuoán moät phaàn naëng neân coù maøu vaøng rôm. B. THAØNH PHAÀN VAØ TÍNH CHAÁT CUÛA CONDENSATE: Thaønh phaàn cuûa condensate taäp trung caùc hydrocacbon coù soá cacbon töø 5 ñeán 17 cho neân noù raát nheï, töông öùng vôùi quaù trình phaân ñoaïn caùc saûn phaåm nheï vôùi haøm löôïng cao. Ôû Vieät Nam, hieän taïi vaãn chöa coù nhaø maùy saûn suaát condensate hoaøn chænh. Khí ñoàng haønh sau khi khai thaùc leân seõ ñöôïc ngöng tuï vaø chuyeån sang boàn chöùa, xem nhu laø daàu thoâ, tuy nhieân ta vaãn coù theå thu ñöôïc condensate töø phoøng thí ngieäm. Tính chaát cô baûn cuûa condensate 1. Condensate cuûa moû baïch hoå: Döôùi ñaây laø tính chaát vaø caùc thoâng soá maãu condensate thu ñöôïc töø phaân vieän hoaù daàu laáy töø moû daàu Baïch Hoå. Xí nghieäp lieân doanh Vietsopetro. 1- Ngoaïi quan: maãu condensate loûng, ñoàng nhaát coù maøu vaøng rôm, khoâng coù nöôùc töï do vaø taïp chaát cô hoïc 2- Haøm löôïng nöôùc daïng nhuõ töông, %TI ………………………………………….0,00 3- Tyû troïng: d420 …………………………………………………………………………………………..0,7352 ( ASTM D 1298)0API ………………………………………………………………………………..59,70 4- Khoái löôïng rieâng ôû 150C , kg/lít ……………………………………………………….0,7398 ( ASTM D1298 ) 5- Ñoä nhôùt ñoäng hoïc ôû 200C, cSt…………………………………………………………….0,796 ( ASTM D 445) 6- AÙp suaát hôi baõo hoaø, psi……………………………………………………………………….12 ( ASTM D 323 ) 7- Troïng löôïng phaân töû ………………………………………………………………………………107,73 ( Phöông phaùp nghieäm laïnh) 8- Chöng caát ASTM tieâu chuaån ( ASTM D 86) Nhieät ñoä soâi ñaàu (0C) …………………………………………………………….41,9 5%TT(0C) …………………………………………………………….65,9 10%TT(0C)…………………………………………………………….74,3 20%TT(0C)…………………………………………………………….86,3 30%TT(0C)…………………………………………………………….96,3 40%TT(0C)…………………………………………………………….105,2 50%TT(0C)…………………………………………………………….114,2 60%TT(0C)…………………………………………………………….123,8 70%TT(0C)…………………………………………………………….134,1 80%TT(0C)…………………………………………………………….148,6 90%TT(0C)…………………………………………………………….172,9 95%TT(0C)…………………………………………………………….220 nhieät ñoä soâi cuoái (0C) …………………………………………………………………..223,7 9- Chæ soá octane (phöông trình tính toaùn)…………………………………………….53 10- Chöng caát ñieåm soâi thöïc ASTM D 2892 (0C) phaân % % troïng löôïng Tyû troïng % theå tích ñoaïn troïng löôïng coäng doàn d420 C1 – C4 4.00 4.00 0.5500 5.24 5.24 35 – 70 17.90 21.90 0.6476 19.93 25.17 70 – 90 8.80 30.79 0.6963 9.11 34.28 90 – 100 11.50 42.20 0.7113 11.65 45.28 100 – 110 7.10 49.30 0.7224 7.09 53.02 110 – 120 6.70 56.00 0.7259 6.65 59.67 120 – 130 9.60 65.60 0.7322 9.45 69.12 130 – 140 6.10 71.70 0.7450 5.90 75.02 140 – 150 6.60 78.30 0.7487 6.35 81.37 150 – 160 4.00 82.30 0.7535 3.83 85.20 160 – 170 3.60 85.90 0.7644 3.40 88.60 170 – 180 3.40 89.30 0.7651 3.20 91.80 180 – 190 1.40 90.70 0.7723 1.31 93.11 190 – 200 2.00 92.50 0.7743 1.68 94.97 >200 5.00 99.00 0.8100 4.21 99.03 Hao huït 1.00 100.00 0.97 100.00 % theå tích coäng doàn 11. Thaønh phaàn caáu töû cuûa hydrocarbon qua phaân tích saéc kyù: STT HYDROCARBON %TL 1 Metane 0.0056 2 Etane 0.0155 3 Propane 0.2933 4 n-Butane 2.2559 5 n-Pentane 5.1900 6 n-Hexane 7.9451 7 n-Heptane 9.4050 8 n-Octane 8.0428 9 n-Nonane 5.1195 10 n-Decane 2.8756 11 n-Udecane 1.4736 12 n-Dodecane 0.7352 13 n-Tridecane 0.3528 14 n-Tetradecane 0.2130 15 n-Pentadecane 0.1008 16 n-Hexadecane 0.0659 17 n-Heptadecane 0.0386 TOÅNG N-PARAFIN 44.1282 Iso-Butane 0.7517 18 19 Neopentane 0.1425 20 Iso-Pentane 3.0254 21 2,2-Dimethylbutane 0.3129 22 2,3-Dimethylbutane 0.4181 23 2-Methylpentane 3.4677 24 3-Methylpentane 1.8461 25 2,2-Dimethylpentane veát 26 2,4-Dimethylpentane 0.1249 27 2,2,3-Trimethylbutane 0.0086 28 3,3-Dimethylpentane 0.0221 29 2-Methylhexane 2.5075 30 2,3-Dimethylpentane 0.2061 31 3-Ethylpentane 0.0202 32 2,2,4-Trimethylpentane veát 33 2,2,3,3-Tetramethylbutane 0.2151 34 2,2-Dimethylhexane veát 35 2,5-Dimethylhexane 0.4803 36 2,2,3-Trimethylpentane 0.4808 37 2,4-Dimethylhexane 0.5506 38 3,3-Dimethylhexane veát 39 2,3,4-Trimethylpentane 0.0000 40 2,3,3-Trimethylpentane 0.0000 41 2,3-Dimethylhexane 0.2892 42 3-Ethyl-2-Methylpentane 0.0898 43 2-Methylheptane 2.2973 44 4-Methylheptane 2.1348 45 3,4-Dimethylhexane 0.4619 46 3-Ethyl-3-Methylpentane 0.0223 47 Cis,cis,tr-1,2,4 triMC5 veát 48 3-Methylheptane 2.0004 49 3-Ethylhexane 0.0068 50 2,2,5-Trimethylhexane 0.0037 51 2,2,4-Trimethylhexane veát 52 2,4,4-Trimethylhexane 0.1601 53 2,3,5-Trimethylhexane 0.0869 54 2,3,4-Trimethylhexane 0.1331 55 2,2,3,4-Tetramethylpentane 0.0534 56 2,2-Dimethylheptane 0.0868 57 2,2-Dimethyl-3-Ethylpentane 0.1433 58 2,4-Dimethylheptane 0.0537 59 2,6-Dimethylheptane 0.4019 60 3,3-Dimethylheptane 0.1882 61 2,5-Dimethylheptane 0.2934 62 2,3,3-Trimethylhexane 0.2921 63 2,2,3,3-Tetramethylpentane 0.0075 64 2,6-Dimethylheptane 0.0576 65 2,3,3,4-Tetramethylpentane 0.0127 66 2,3-Dimethylheptane 0.0630 67 3,4-Dimethylheptane 0.0463 68 4-Methyloctane 0.3441 69 2-Methyloctane 0.5257 70 3-Ethylheptane 0.1231 71 3-Methyloctane 0.9964 72 3,3-Diethylpentane 0.0318 73 2,2,4-Trimethylheptane 0.0084 74 2,2,5-Trimethylheptane 0.0146 75 3,3,5-Trimethylheptane 0.3016 76 Isopropylhexane 0.0088 77 2,4,5-Trimethylheptane 0.0150 78 2,2-Dimethyloctane 0.0914 79 2,4-Dimethyloctane 0.0689 80 2,6-Dimethyloctane 0.0084 81 2,3,5-Trimethylheptane 0.1024 82 3,3-Dimethyloctane 0.0369 83 3,6-Dimethyloctane 0.2479 84 3-Methyl-5-Ethylheptane 0.1401 85 3,3,4-Trimethylheptane 0.3761 86 2,3-Dimethyloctane 0.4360 87 5-Methylnonane 0.3247 88 2-Methylnonane 0.4797 89 3-Ethylnonane 0.1291 90 3-Methylnonane 0.1735 TOÅNG PARAFIN (MAÏCH NHAÙNH) ÑEÁN C10 28.9514 91 Cyclopentane 0.0578 92 Methylcyclopentane 1.4697 93 Cyclohexane 1.5118 94 1,1-Dimethylcyclopentane 0.4259 95 1-cis-3-Dimethylcyclopentane 0.2086 96 1-trs-3-Dimethylcyclopentane 0.8815 97 1-trs-2-Dimethylcyclopentane 0.1460 98 1,2-Dimethylcyclopentane 3.1279 99 1-cis-2-Dimethylcyclopentane 0.0000 100 Methylcyclohexane 1.3532 101 1,1,4-Trimethylcyclopentane veát 102 Ethylcyclopentane veát 103 Cis,trs,cis-1,2,3-TriMCC5 0.4310 104 4-Ethylcyclohexane 0.0592 105 1-trs-2-cis-4-TriMCC5 0.0148 106 Cis,trs,cis-1,2,4-TriMCC5 0.0784 107 1-trs-2-cis-3-TriMCC5 veát 108 1,1,2-Trimethylcyclopentane 0.0966 109 1-cis-2-trs-3-TriMCC5 0.4228 110 1-cis-3-Dimethylcyclohexane 0.3766 111 1-trs-4-Dimethylcyclohexane 0.0429 112 1,1-Dimethylcyclohexane 0.0305 113 3-cis-thylmethylCC5 0.0607 114 3-trs-thylmethylCC5 0.0158 115 2-trs-thylmethylCC5 0.0292 116 1,3-Dimethylcyclohexane 0.0603 117 1,1-Ethylmethylcyclopentane 0.0164 118 Cycloheptane 0.0056 119 1-trs-Dimethylcyclohexane 0.0453 120 1,2-Dimethylcyclohexane 0.3667 121 Cis-1-4-Dimethylcyclohexane 0.0251 122 Cis,cis,cis-1,2,3-TriMCC5 0.0236 123 1,2,3-Trimethylcyclopentane 0.0443 124 1,3-Dimethylcyclohexane 0.2988 125 Isopropylcyclopentane 1.4924 126 1-Methyl-cis-2-EthylCC6 0.1697 127 Cis-1-Methyl-2-thylCC6 0.0992 128 1,4-Dimethylcyclohexane 0.0206 129 1-cis-2-Dimethylcyclohexane 0.0214 130 n-Propylcyclohexane 0.4173 131 Cis,cis,cis-1,2,5-TriMCC6 0.0378 132 Ethylcyclohexane 0.0311 133 1,1,3-Trimethylcyclohexane 0.0441 134 Cis,trs,trs-1,2,4-TriMCC6 0.0621 135 Trs-1,3,5-TriMCC6 0.0466 136 1-cis-2-trs-4-TriMCC6 0.0347 137 Cis,trs,cis-1,2,4-TriMCC6 0.0909 138 1,1,2-Trimethylcyclohexane 0.0543 139 Isobutylcyclopentane 0.0194 140 1,1-Methylcyclohexane 0.0207 141 Cyclooctane 0.1744 142 n-Butylcyclopentane 0.0487 143 1-Methyl-trs-4-IsopropylCC6 0.0264 144 1-Methyl-4-n Propylbenzene veát 145 n-Butylbenzene 0.0000 146 1,3-Dimethylbenzene 0.0157 147 2-Methylindane 0.1098 148 Trs-Decahydronaphthalene 0.1084 149 1,2-Diethylbenzene 0.1317 150 1-Methyl-2-n-Propylbenzene veát 151 1,4-Dimethyl-2-Ethylbenzene veát 152 1,3-Dimethyl-2-Ethylbenzene 0.1172 153 1,2-Dimethyl-2-Ethylbenzene 0.0000 154 1-Methyl-4-tert-Butylbenzene 0.1334 155 1,2-Dimethyl-3-Ethylbenzene veát 156 Cis-Decahydronaphthalene 0.1176 157 1-Ethyl-2-Isopropylbenzen 0.0259 TOÅNG HYDROCACBON AROMAT ÑEÁN C10 15.3985 TOÅNG HYDROCACBON C12 158 (isoparafin,naften,aromat) 0.6957 TOÅNG HYDROCACBON C13 159 (isoparafin,naften,aromat) 0.2979 TOÅNG HYDROCACBON C14 160 (isoparafin,naften,aromat) 0.2088 TOÅNG HYDROCACBON C15 161 (isoparafin,naften,aromat) 0.1054 TOÅNG HYDROCACBON C16 160 (isoparafin,naften,aromat) 2. Condensate cuûa Saøi Goøn petro: 0.1054
- Xem thêm -