Tài liệu Tổng quan về công ty tnhh nhựa & composit việt á

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN I Tæng quan vÒ c«ng ty tnhh nhùa & composit viÖt ¸ I Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Công ty TNHH Nhùa Composit ViÖt ¸ được thành lập víi chñ ®Çu t- lµ c«ng ty Cæ phÇn TËp ®oµn ®Çu t- th-¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt ¸ thành lập từ ngày 05/11/2003 theo Giấy chøng nhËn đăng ký kinh doanh sè 0504000056, do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- tØnh H-ng Yªn cấp. §Þa chØ: Th«n B×nh D-¬ng, x· T©n Quang, huyÖn V¨n L©m, tØnh H-ng Yªn Lo¹i h×nh doanh nghiÖp lµ c«ng ty tr¸ch nhiªm h-u h¹n mét thµnh viªn với số vốn điều lệ là 15.000.000.000VND với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất c¸c s¶n phÈm: - C¸c lo¹i hép ®ùng 1-2-4 c«ng t¬ cho lo¹i c«ng t¬ 1 pha, hép ®ùng c«ng t¬ 3 pha vµ hép ph©n phèi, chia d©y c¸c lo¹i… 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Vá hép ®-îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu Composit (SMC) ®óc nãng cã chøa 30% sîi thuû tinh t¨ng c-êng ®é chÞu va ®Ëp 20kj - Tiªu chuÈn b¶o vÖ IP44 - Tiªu chuÈn chÕ t¹o: Theo tiªu chuÈn quèc tÕ IEC Sau gần ba n¨m ®i và o hoạt động sản xuất ổn định với ngành nghề kinh doanh chính là s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hép c«ng t¬ b»ng vËt liÖu composit , công ty đã đạt được những thành quả nhất định, doanh thu từ mặt hàng hạt nhựa của công ty là ổn định, công ty đã tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường, được bạn hàng tín nhiệm nhờ chất lượng ổn định, giá cả phải chăng, hoạt động sản xuất của công ty có nhiều tiềm năng phát triển tốt. Đây chính là những cơ sở để công ty tiếp tục thực hiện đầu tư tăng năng lực sản xuất s¶n phÈm hép c«ng t¬ vµ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thêm mặt hàng các sản phẩm nhự C«ng ty TNHH Nhùa ViÖt ¸ lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña TËp ®oµn ViÖt ¸ chuyªn s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c lo¹i s¶n phÈm nhùa vµ Composit chñ yÕu phôc vô cho c¸c khèi ®iÖn lùc vµ c«ng nghiÖp. Víi th-¬ng hiÖu s¶n phÈm VAPower thùc sù lµ mét tªn tuæi lín chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh thiÕt bÞ ®iÖn c«ng nghiÖp trong lÜnh vùc n¨ng l-îng. Ngay tõ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty thùc hiÖn b¸n hµng trùc tiÕp nªn kh«ng th«ng qua c¸c ®¹i lý trung gian 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ nh©n sù S¬ ®å1: tæ chøc bé m¸y C«ng ty nhùa Composit ViÖt ¸ Gi¸m ®èc C«ng ty Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc kü thuËt vµ s¶n xuÊt Phßng kinh doanh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh X-ëng s¶n xuÊt composit C¸c tæ s¶n xuÊt 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp cña C«ng ty n¨m 2003 lµ 150 ng-êi, n¨m 2004 lµ 170 ng-êi vµ n¨m 2005 lµ 210 ng-êi. Ban gi¸m ®èc gåm cã: * Gi¸m ®èc: lµ ng-êi qu¶n lý ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * C¸c phã gi¸m ®èc: lµ ng-êi thay mÆt gi¸m ®èc, gióp viÖc gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ mÆt kinh doanh (t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô vµ tiªu thô s¶n phÈm), kü thuËt, tiÕn ®é s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt C¸c phßng chøc n¨ng gåm cã: * Phßng kinh doanh: Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ng¾n, trung vµ dµi h¹n. T×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô míi vµ thùc hiªn viÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng thËt tèt ®Î lu«n gi÷ ®ù¬c l-îng kh¸ch æn ®Þnh. * Phßng tæ chøc: Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, s¾p xÕp lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý hµnh chÝnh. Vµ viÖc tuyÓn dông nh©n sù t×m kiÕm nh÷ng ng-êi cã n¨ng lùc lµm viªc cao. * Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ hµng qu‎ý, n¨m , c«ng t¸c thu chi, tr¶ l-¬ng hµng th¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt: Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ chÊt l-¬ng s¶n phÈm, ®¶m b¶o quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, ®ä an toµn cao. VÒ ph©n x-ëng: C«ng ty cã c¸c x-ëng s¶n xuÊt vµ c¸c tæ s¶n xuÊt. Mçi tæ lµm mét c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt. Thùc hiÖn s¶n xuÊt theo c¸c hîp ®ång, kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 2. ThÞ tr-êng tiªu thô Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc sö dông hép c«ng t¬ b»ng vËt liÖu Composit ngµy cµng nhiÒu vµ ®· thay thÕ c¸c hép c«ng t¬ b»ng vËt liÖu s¾t. Ngoµi ra c¸c ch-¬ng tr×nh xo¸ b¸n c«ng t¬ tæng ®Õn tõng hé d©n vµ ch-¬ng tr×nh ®-a ®iÖn vÒ n«ng th«n ®· ®-îc vµo lµ chñ ch-¬ng chÝnh s¸ch cña Bé c«ng nghiÖp vµ nghµnh ®iÖn. Theo ®ã sÏ cÇn ®Õn hép b¶o vÖ c«ng t¬ phôc vô cho c«ng t¸c l¾p ®Æt ®iÖn kÕ phôc vô cho l-íi ®iÖn quèc gia. N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn t¹i vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t-: HiÖn nay, C«ng ty TNHH Nhùa Composit Việt Á ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i hép b¶o vÖ c«ng t¬ b»ng vËt liÖu Composit. §Ó s¶n xuÊt ®-îc s¶n phÈm nµy c«ng ty sö dông m¸y Ðp thuû lùc vµ nhùa nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi, khu«n mÉu ®-îc ®Æt mua trong n-íc. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cung cÊp cho 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÞ tr-êng c¸c chñng lo¹i hép c«ng t¬ kh¸c nhau phôc vô cho l-íi ®iÖn quèc gia vµ c¸c ch-¬ng tr×nh chèng qu¸ t¶i, xo¸ b¸n c«ng t¬ tæng cña nghµnh ®iÖn víi chÊt l-îng tèt vµ gi¸ c¶ hîp lý, ®iÒu nµy lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh, t¹o ®-îc Ên t-îng vµ mèi quan hÖ tèt ®Ñp ®èi víi c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty. Thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua cho thÊy viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña 08 m¸y Ðp thuû lùc trong ®ã c¸c m¸y nµy ®Òu cã xuÊt xø §µi Loan vµ Trung Quèc víi møc s¶n l-îng hµng th¸ng cña c«ng ty lµ kho¶ng 30.000 s¶n phÈm hép c«ng t¬ c¸c lo¹i trong ®ã hép 4 c«ng t¬ 1 pha lµ 8.000 hép /1 th¸ng, hép 1 c«ng t¬ kho¶ng 10.000 hép/ th¸ng, hép, 2 lµ 10.000 hép/ th¸ng. §©y lµ møc c«ng suÊt ho¹t ®éng ®-îc ®¸nh gi¸ lµ t-¬ng ®èi cao ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt chñng lo¹i mÆt hµng nµy. Tuy nhiªn, møc s¶n l-îng nh- vËy vÉn ch-a ®¸p øng ®-îc ®Çy ®ñ nhu cÇu thÞ tr-êng hiÖn nay trong toµn bé nghµnh §iÖn trong c¶ n-íc ®Æc biÖt ®èi víi c¸c ch-¬ng tr×nh xo¸ b¸n c«ng t¬ tæng vµ ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n ®ßi hái tiÕn ®é giao hµng nhanh. §iÒu nµy ®Æt ra yªu cÇu ®èi víi c«ng ty ph¶i ®Çu t- mua s¾m thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, khu«n mÉu, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt nh»m ®¸p øng ®-îc tèt 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¬n n÷a nhu cÇu cña thÞ tr-êng. H¬n n÷a, trong thêi gian qua, c«ng ty ®· ký ®-îc c¸c hîp ®ång nguyªn t¾c ®èi víi mét sè ®èi t¸c truyÒn thèng ®Ó s¶n xuÊt hép c«ng t¬ b»ng nhùa hîp ®ång ký víi c«ng ty ®iÖn lùc 3, së c«ng nghiÖp VÜnh Phóc, c¸c ®iÖn lùc thuéc §iÖn lùc Hµ Néi lµ mét vÝ dô. ViÖc tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa ®ßi hái c«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®Çu t- thªm tèi thiÓu 01 m¸y Ðp nhùa lo¹i 500 tÊn vµ 01 m¸y Ðp nhùa lo¹i 150 tÊn 01 m¸y Ðp nhùa lo¹i 300 tÊn. ViÖc ®Çu t- mua s¾m thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y dùng thªm nhµ x-ëng n»m trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty, lµ ®ßi hái cÊp b¸ch cña sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi, ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch hîp lý tõ ®ã ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ më cöa vµ héi nhËp hiÖn nay. Do ®ã c«ng ty quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®Ó “Më réng quy m« s¶n xuÊt” ®Ó ®¸p øng c¸c ®ßi hài cÊp b¸ch nh­ hiÖn nay. 3. NhiÖm vô chñ yÕu - Tæ chøc kinh doanh theo ngµnh vµ mÆt hµng ®· ®¨ng ký - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc - §Çu t- mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng thªm ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ nhùa cña c«ng ty, 01 m¸y Ðp nhùa lo¹i 500 tÊn, 01 m¸y Ðp nhùa lo¹i 150 tÊn, 01 m¸y lo¹i 300 tÊn, ba bé khu«n mÉu 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh»m phôc vô viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cô thÓ sau: + Môc tiªu s¶n phÈm: T¨ng s¶n l-îng hép c«ng t¬ phôc vô cho c«ng t¸c l¸p ®iÖn kÕ n¨m 2006 vµ c¸c nhu cÇu cña c¸c n¨m tiÕp theo trong toµn nghµnh §iÖn. Më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty mét c¸ch hîp lý, cô thÓ, s¶n xuÊt thªm s¶n phÈm hép 4 c«ng t¬ 1 pha, 1 vµ 2 c«ng t¬ 1 pha ®Ó cung cÊp cho thÞ tr-êng. + Môc tiªu kinh tÕ: Më réng quy m« ho¹t ®éng cña nhµ m¸y c«ng ty tõ ®ã t¨ng s¶n l-îng hép 4 vµ hép 1, 2 c«ng t¬ 1 pha víi chñng lo¹i, chÊt l-îng phong phó ®¸p øng tèt h¬n n÷a nhu cÇu cña thÞ tr-êng tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn ho¹t ®éng cña c«ng ty. +Môc tiªu x· héi: Më réng quy m« s¶n xuÊt t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho d©n c- t¹i ®Þa ph-¬ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ c¸c s¶n phÈm hép c«ng t¬ cã chÊt l-îng cao, gi¸ thµnh hîp lý t¨ng thªm c¸c ®ãng gãp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. 4. Quy tr×nh c«ng nghÖ §Ó s¶n xuÊt ra ®-îc c¸c hép nhùa cÇn ph¶i cã c¸c m¸y mãc chuyªn dông bao gåm: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Nguån m¸y nhËp khÈu: HiÖn nay c«ng ty ®ang cã 8 m¸y Ðp thuû lùc ( 4 m¸y Ðp 150 tÊn dïng ®Ó Ðp hép 1 c«ng t¬ 1 pha, 2 m¸y Ðp 300 tÊn dïng ®Ó Ðp hép 2 c«ng t¬ mét pha vµ 2 m¸y 500 tÊn dïng ®Ó Ðp hép 4 c«ng t¬ 1 pha nhËp khÈu cña h·ng LONGCHANG Trung Quèc, §©y lµ c¸c nguån m¸y cã chÊt l-îng cao, c«ng ty ®· tõng mua vµ sö dông, cã gi¸ c¶ hîp lý vµ t-¬ng ®èi æn ®Þnh. + Nguån khu«n trong n-íc: Do C«ng ty TNHH Hµ ViÖt s¶n xuÊt. §©y lµ c¬ së s¶n xuÊt khu«n tèt ®· tõng lµm tÊt c¶ c¸c bé khu«n mÉu cho c«ng ty vµ mét sè c¬ së kh¸c. + Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm hép c«ng t¬ kh¸ ®¬n gi¶n cña c«ng ty lµ khÐp kÝn vµ kh¸ ®¬n gi¶n bao gåm 2 c«ng ®o¹n chÝnh Khu«n sau khi ®ùoc g¸ l¾p vµ gia nhiÖt ®ñ trªn m¸y Ðp thuû lùc nhùa sÏ ®ù¬c ®-a vµo vµ Ðp sau thêi gian 5 phót sÏ ®-a ngoµi thµnh thµnh phÈm hép l¾p thªm phô kiÖn vµ thµnh thµnh phÈm hoµn chØnh. C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt chÝnh ®Òu ®-îc xö lý b»ng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phï hîp. Qui tr×nh chÕ t¹o c¸c lo¹i hép b¶o vÖ c«ng t¬, hép chia d©y phôc vô cho ngµnh ®iÖn lùc ®-îc chuÈn ho¸ tõ kh©u nghiªn cøu mÉu, kiÓu d¸ng, ®é bÒn. Tr-íc khi s¶n xuÊt hµng lo¹t sÏ ®-îc chÕ t¹o thö nghiÖm 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh»m tèi -u ho¸ qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm vµ chuyªn m«n ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, s¶n phÈm sÏ ®-îc kiÓm tra chÊt l-îng qua tõng kh©u ®Ó ph¸t hiÖn sím nh÷ng sai sãt cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. Vá hép b¶o vÖ sau qu¸ tr×nh ®óc nãng ph¶i chÞu ®-îc lùc va chÞu ®-îc lùc va ®Ëp t-¬ng ®-¬ng víi viÖc th¶ mét bi s¾t nÆng 02 kg tõ ®é cao 01 m. Sau khi l¾p r¸p xong s¶n phÈm hoµn chØnh sÏ ®-îc bé phËn KCS kiÓm tra kü cµng, ®¶m b¶o kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng chËp ®iÖn khi g¾n c«ng t¬ hoÆc ®Êu d©y. §éi ngò c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i Nhµ m¸y sÏ ®-îc ®µo t¹o bµi b¶n ®¶m b¶o sö dông thµnh th¹o c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Héi ®ñ c¸c yÕu tè trªn, Nhµ m¸y sÏ sö dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng quèc tÕ theo tiªu chuÈn ISO9001-2000 nh»m ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó cã thÓ tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm. Quy tr×nh s¶n xuÊt cô thÓ ®-îc miªu t¶ theo s¬ ®å sau: Nhùa composit Chi tiÕt phô 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 4.1 ThuËn lîi * VÒ tæ chøc qu¶n lý: C«ng ty ®· x©y dùng ®-îc m« h×nh qu¶n lý khoa häc, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. M« h×nh qu¶n lý khoa häc nµy nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸c phong ban vµ c¸c bé phËn ®-îc ph©n cÊp mét c¸ch râ rµng, hîp lý. Do ®ã ®· thÓ hiÖn ®ù¬c tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh. * VÒ tæ chøc s¶n xuÊt: C«ng ty lu«n ®Çu t- c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng cã chÊt l-îng cao, ®é an toµn cao cho ng-êi tiªu dïng. * Bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp chung, thèng nhÊt t¹o ®iÒu kiªn thuËn lîi cho sù kiÓm tra ®èi chiÕu. Nhanh chãng ®-a ra ®-îc c¸c chØ sè kinh tÕ ®Î gióp cho ban gi¸m ®èc ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh kip thêi. * VÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kinh doanh cña doanh nghiÖp. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 1: B¶ng KQSXKD cña C«ng ty TNHH nhùa Composit ViÖt ¸ tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2005: ST N¨m T ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 2005 17.987.0 51 16.550.90 8.072.67 15.000.000 6 8 + Vèn cè ®Þnh 7.324.050 7.534.562 9.914.37 + Vèn l-u ®éng 7.675.950 8.686.344 3 23.056.97 25.145.9 5 78 16.372.45 19.256.8 6 87 Nguån vèn kinh doanh Tæng doanh thu b¸n 2 3 hµng Gi¸ vèn hµng b¸n 15.935.645 10.235.356 7.007.09 4 Lîi nhuËn trø¬c thuÕ 9.700.289 8.020.369 6 1205.516 1798.032 1807.963 Nép ng©n s¸ch nhµ 5 n-íc 6 Tæng sè lao ®éng 150 170 210 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thu nhËp BQ 1 ng-êi/ 7 th¸ng 1.905.00 1.300.000 1.700.000 0 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.2 Khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn C«ng ty còng gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nhDo viÖc s¶n xuÊt c¸c hép c«ng t¬ ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt ph¶i chÝnh x¸c cao cÇn cã c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hiªn ®¹i mµ viÖc chËm thanh to¸n cña kh¸ch hµng lµm ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng quay vßng vèn cña C«ng ty. Khu v¨n phßng cßn ë xa nhµ x-ëng lªn viªc theo dâi hµng nhËp xuÊt tån khã kh¨n kh«ng kÞp thêi. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: ®Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty tnhh nhùa composit viÖt ¸. i. ®Æc ®iÓm qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty n»m trong phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng gåm 4 ng-êi: kÕ to¸n tr-ëng kiªm tr-ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ 3 nh©n viªn kÕ to¸n. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cña c«ng ty, mçi nh©n viªn kÕ to¸n cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm mét hoÆc mét vµi phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ t¹o thµnh m¾t xÝch quan träng trong d©y truyÒn h¹ch to¸n. +KÕ to¸n tr-ëng: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o chung ho¹t ®éng cña phßng vµ cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. Ngoµi ra kÕ to¸n tr-ëng cßn tham gia xÐt duyÖt c¸c ph-¬ng ¸n KD cña c«ng ty, hµng th¸ng, hµng quý, theo ®Þnh kú niªn ®é kÕ to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm lËp c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó nép cho ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ bé chñ qu¶n. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi, c«ng nî: do mét nh©n viªn trong phßng ®¶m nhiÖm cã nhiÖm vô theo dâi qu¸ tr×nh thanh to¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c phßng, më L/C theo yªu cÇu cña tõng phßng khi cã hîp ®ång mua b¸n, ®ång thêi theo dâi tiÒn göi, tiÒn vay cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm rót tiÒn kh¸ch hµng tr¶ tõ ng©n hµng vÒ cho phßng kinh doanh. §ång thêi theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh, gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc cßn tån ®äng tr-íc ®©y ®Ó t×m ra nh÷ng sai tr¸i cña c«ng viÖc kÕ to¸n nh÷ng n¨m tr-íc. + KÕ to¸n l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, tµi s¶n cè ®Þnh: ®¶m nhiÖm c¶ c«ng viÖc theo dâi qu¸ tr×nh nhËp xuÊt hµng ho¸ trong c«ng ty, tÝnh l-¬ng vµ trÝch b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n viªn, phô tr¸ch c¸c phÇn hµng c«ng viÖc cña m¸y vi tÝnh nh-: so¹n th¶o v¨n b¶n, l-u tr÷ tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n trªn m¸y, qu¶n lý theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. + Thñ quü: cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt cho c¸c ®èi t-îng sö dông theo phiÕu thu, phiÕu chi ®· ®-îc ng-êi cã thÈm quyÒn ký duyÖt. Nh- vËy, c«ng ty TNHH nhùa Composit ViÖt ¸ ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, h×nh thøc nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t 20
- Xem thêm -