Tài liệu Tổng quan về công ty tnhh chè phú hà

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sau h¬n mét thËp kØ chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc . NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· thu nhËn ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÝch lÖ , t¨ng trëng b×nh qu©n ®¹t trªn 8% n¨m . ThÞ trêng ngµy cµng ®îc më réng vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh . Song do míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng , c¸c ngµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam cßn rÊt non trÎ vµ bªn c¹nh ®ã , hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cßn ch a thÝch øng víi sù thay ®æi thÞ trêng dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸ s¶n ë møc cao . ThÞ trêng ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . C¬ chÕ thÞ truêng lµ c¬ chÕ c¹nh tranh cã ®µo th¶i , ai hiÓu râ ®îc vÒ thÞ trêng , n¾m b¾t ®îc c¸c c¬ héi cña thÞ trêng th× sÏ dµnh phÇn th¾ng trong kinh doanh . Doanh nghiÖp nµo s¶n xuÊt ra ®îc c¸c s¶n phÈm phï hîp víi thÞ trêng , víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch th× doanh nghiÖp ®ã sÏ th¾ng, hä sÏ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng . Më réng thÞ trêng trªn tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh lµ môc tiªu chung cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp . Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn më réng thÞ trêng c«ng ty may 19 /5 Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi lµ nh»m kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ ®ång thêi qua ®ã muèn ®ãng gãp c¸c ý kiÕn cña m×nh cho C«ng ty may 19 / 5 vµ víi mong muèn sÏ thu nhËn ®îc mét lîng kiÕn thøc c¬ b¶n mµ thùc tÕ cã thÓ cho chÝnh b¶n th©n m×nh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ ThÞ trêng vµ vai trß cña thÞ trêng I . thÞ tr êng vµ vai trß thÞ tr êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng Cã rÊt nhiÒu khai niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ trêng , nhng chung l¹i cã nh÷ng kh¸i niÖm nh sau a. Kh¸i niÖm ®¬n gi¶n Ngêi ta coi thÞ trêng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸ th«ng qua tiÒn tÖ v× ®Æc trng cña hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n trªn thÞ trêng b. Kh¸i niÖm cña kinh tÕ häc ThÞ trßng lµ ttrong ®ã ngêi ta mua vµ b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ sè lîng cña s¶n phÈm c. Kh¸i niÖm cña Marketing . ThÞ truêng lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mau b¸n b»ng tiÒn tÖ trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã t¸c ®éng qua l¹i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ sè lîng , thÞ trêng lµ n¬i chøa ®ùng tæng cÇn trong ®ã chøa ®ùng c¶ c¬ cÊu cung cÇu , thêi gian ®Þa ®iÓm 2.Vai trß thÞ trêng §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× thÞ trêng cã vai trß hÕt søc quan träng , nã lµ cÇu nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng . Doang nghiÖp nµo chiÕm lÜnh ® îc phÇn thÞ trêng réng lín , sÏ kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt , t¨ng tr ëng lîi nhuËn , t¨ng søc c¹nh tranh vµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ thµnh c«ng trong sù nghiÖp kinh doanh cña m×nh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÞ trêng lµ kh«ng gian gi÷a ngêi mua vµ b¸n . Mua vµ b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã ®Õn ph¶i th«ng qua thÞ trêng , qua l¹i thÞ trêng ngêi mua vµ ngêi b¸n sÏ x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè lîng s¶n phÈm phï hîp cho chÝnh m×nh §èi víi c¸c doanh nghiÖp thÞ trêng lµ trung t©m ph¸t ra c¸c tÝn hiÖu ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh . ViÖc s¶n xuÊt c¸i g× ? s¶n xuÊt nh thÕ nµo ? s¶n xuÊt cho ai ? ®Õn ph¶i c¨n cø vµo thÞ tr êng . §éng lùc cña thÞ trêng lµ quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt c¹nh tranh . Mçi ®èi t îng tham gia vµo thÞ truêng ®Òu cã môc ®Ých : ®èi víi ngêi tiªu dïng lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých . Tuy nhiªn , trªn thÞ tr êng , lîi Ých riªng cña mçi ngêi chØ ®¹t th«ng qua thùc hiÖn lîi Ých chung cña c¶ x· héi . ThÞ trßng ngoµi nh÷ng ®iÓm trªn cßn lµ n¬i kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Khi doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt ra s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ®em b¸n ra thÞ trêng , th× hµng ho¸ ®ã sÏ ®îc thÞ trêng kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ th«ng qua : Sù phï hîp vÒ gi¸ trÞ sö dông ®ã lµ mÇu s¾c , chÊt lîng , quy c¸ch kiÓu mÉu cña hµng ho¸ ®ã . Thø hai , lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ th«ng qua gi¸ c¶ cña hµng ho¸ ®ã . C¸c doanh nghiÖp sÏ c¨n cø vµo thÞ truêng ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®ång thêi thÞ trêng ®iÒu tiÕt ra c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh . ThÞ trêng chØ cho ngêi s¶n xuÊt biÕt nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ - dÞch vô nµo vµ b¸n ra thÞ trßng vµo thêi ®iÓm nµo lµ thÝch hîp ®Ó cã lîi nhuËn cao nhÊt . §ång thêi chØ cho ngêi tiªu dïng nªn mua nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµo , mua ë ®©u ®Ó cã thÓ cã lîi nhÊt ThÞ trêng nã kh«ng chØ cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ cßn c¶ ®èi víi cÊp qu¶n lý vÜ m«. ThÞ trêng lµ ®èi tîng qu¶n lÝ kinh tÕ cña nhµ níc , nhµ níc qu¶n lÝ kinh tÕ qua thÞ trêng , c¨n cø vµo thÞ trêng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhµ níc qu¶n lÝ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch , luËt ph¸p , chÝnh s¸ch tµi chÝnh – tiÒn tÖ , tû gi¸ ...thÞ trêng cßn lµ c¨n cø ®Ó ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CH¬ng II ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm vµ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc më réng thÞ trêng 1. Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm . Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay , viÖc tiªu thô s¶n phÈm lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp . Cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm l¶m ra doanh nghiÖp míi cã thÓ thu håi ®îc vèn bá ra qua ®ã thu ®îc lîi nhuËn míi cã tÝch luü vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt më réng . Khi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn , c¬ chÕ thÞ trêng ngµy cµng hoµn thiÖn th× vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngaú cµng khã kh¨n vµ phøc t¹p . KÕt qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ chØ tiªu chØ tiªu tæng hîp nhÊt th«ng qua ®ã ®¸nh gi¸ ® îc c¶ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ph©n tÝch qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ta thÊy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp . ViÖc tiªu thô s¶n phÈm nhanh gän trªn thÞ tr êng sÏ gióp cho doanh nghiÖp thu håi vèn nhanh , tõ ®ã míi cã c¬ së ®Ó ®Çu t cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo cã hiÖu qu¶ . HiÖn nay , tiªu thô s¶n phÈm víi hiÖu qu¶ cao lÇ môc tiªu v¬n tíi cña mäi doanh nghiÖp Tiªu thô s¶n phÈm gãp phÇn quan träng trong viÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô . Râ rµng khi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®¹t kÕt qu¶ cao lµm cho mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng truyÒn thèng ngµy cµng ® îc cñng cè mËt thiÕt . MÆt kh¸c uy tÝn vÒ s¶n phÈm còng nh uy tÝn cña doanh nghiÖp cµng ®îc t¨ng nªn khi ®ã nh÷ng kh¸ch hµng míi vµ ngêi tiªu dïng míi sÏ t×m tíi doanh nghiÖpvµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc më réng vµ ph¸t triÓn kÓ c¶ vÒ mÆt chÊt lîng vµ sè lîng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝch cùc ë kh©u tiªu thô gèp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc xÐt trªn hai gãc ®é kh¸c nhau , ®èi víi nÒn kinh tÕ th× gãp phÇn t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi , lµm cho c©n b»ng cung cÇu hµng ho¸ ®îc æn ®Þnh ; ®èi víi doanh nghiÖp th× nã mang l¹i lîi nhuËn cao , më réng thÞ trêng , n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc 2- Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ víi môc tiªu lµ ph¶i thu ® îc lîi nhuËn Muèn nh vËy , doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh th«ng qua thÞ trêng vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiªu thô . Nh chóng ta ®Òu biÕt , nhu cÇu tiªu thô th× rÊt phong phó , ®a d¹ng nh ng nhu cÇu vÒ mét mÆt hµng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh th× cã c¸c giíi h¹n mµ trªn thÞ trêng th× lu«n cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm . Vµ tÊt nhiªn lµ doanh nghiÖp nµo còng ph¶i t×m c¸ch ®Ó dµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó tiªu thô s¶n phÈm V× vËy më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ ®ßi hái kh¸ch quan ®èi víi doanh nghiÖp 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III ----------------o0o---------------- t×nh h×nh nghiªn cøu thÞ trêng vµ më réng thÞ trêng tiªu thô cña c«ng ty may 19/5 viÖt nam 1- C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng BÊt k× mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt – kinh doanh lo¹i hµng ho¸ nµo còng ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng . Nghiªn cøu thÞ trêng lµ viÖc cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu kinh doanh , ®ang kinh doanh , hoÆc muèn më réng thÞ trêng kinh doanh . §Æc biÖt ®èi víi c«ng ty May 19/5 hiÖn nay ®ang trong qu¸ tr×nh më réng ho¹t ®äng kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc .§Ó thùc hiÖn c«ng viÖc c«ng ty giao cho mét bé phËn Marketing trùc thuéc phßng kinh doanh xuÊt kh¶u Qu¸ tr×nh thu nhËp th«ng tin kh«ng chØ ë trong níc mµ cßn thu nhËp th«ng tin tõ níc ngoµi , th«ng tin vÒ thÞ trêng may mÆc thÕ giíi nãi chung vµ th«ng tin thÞ trêng may mÆc khu vùc nãi riªng . §èi víi th«ng tin kinh tÕ vÒ thÞ trêng thÕ giíi vµ khu vùc c«ng ty göi lªn , th«ng tin vÒ gi¸ trÞ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Ngoµi ra cßn cã c¸c nguån th«ng tin vÒ gi¸ b¸n nhµ n íc quy ®Þnh. Sau khi thu nhËn th«ng tin c«ng ty tiÕn hµnh lùa chän vµ phan tÝch th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ , sè lîng nhu cÇu tiªu thô , s¶n phÈm nhËp tõ c«ng ty x©y dùng nªn c¸c con sè vÒ nhËp khÈu tiªu thô doanh thu loqÞ nhuËn cho c¶ n¨m sau . N¾m ®îc t×nh h×nh thÞ trêng ®Ó ®a ra c¸c chiÕn lîc , biÖn ph¸p ®èi víi tõng mÆt hµng , tõng thÞ trêng cô thÓ ®Ó cã thÓ duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. 2- C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu mµ c«ng may 19/5 ®ang ¸p dông nh»m më réng thÞ trêng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §øng tríc t×nh h×nh ®ã , C«ng ty may 19 / 5 kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ tiÕp tôc chiÕn lîc ®a d¹ng hãa kinh doanh cña m×nh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ngµy mét ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng , chiÕm lÜnh thÞ phÇn ngµy cµng lín cña thÞ trßng hµng dÖt may trong t¬ng lai . Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã c«ng ty cÇn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p h÷u hiÖu sau ®©y nh»m khai th¸c tèt vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh 1 - T¨ng cêng vµ hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p nghiÖn cøu nhu cÇu thÞ trêng Trong nh÷ng n¨m c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña c«ng ty ®· thu ®îc mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh , song xÐt trªn b×nh diÖn chung nhÊt th× c«ngt¸c nµy vÉn cha ®¹t hiÖu qu¶ cao . HÖ thèng Marketting cña c«ng ty ho¹t ®éng cßn rÊt yÕu kÐm . §Ó cã thÓ më réng vµ khai th¸c ph¸t triÓn thÞ tr êng th× c«ng ty ph¶i kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy cña m×nh. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng cña c«ng ty míi chØ dïng l¹i ë chç dùa trªn c¸c mèi quan hÖ b¹n hµng, uy tÝn còng nh danh tiÕng cña c«ng ty, vÉn cha thµnh lËp ®îc mét tæ chøc chuyªn nghiªn nhu cÇu thÞ trêng C¸c biÖn ph¸p ¸p dông chñ yÕu lµ dùa trªn sè liÖu thèng kª , t×nh h×nh thùc tÕ ®· tiªu thô cña n¨m tríc so víi tèc ®é t¨ng tiªu dïng b×nh qu©n hµng n¨m ®Ó x©y dùng kinh doanh s¶n xuÊt víi biÖn ph¸p nµy sÏ kh«ng khai th¸c ® îc thÕ m¹nh cña c«ng ty , kh«ng khai th¸c hÕt ®îc nhu cÇu thÞ trêng Nãi chung c¸c ph¬ng ph¸p , biÖn ph¸p mang tÝnh chÊt truyÒn thèng vÉn ph¸t huyhiÖu qu¶ trong thêi ®iÓm hiÖn ®¹i . Song trong t¬ng lai C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh m×nh ®ang ®øng tríc nh÷ng vËn héi míi nhng ®Çy thö th¸ch , nhu cÇu 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vÒ hµng dÖt may sÏ t¨ng m¹nh kÐo theo sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i , phóc t¹p vÒ c¬ cÊu , to lín vÒ quy m« . §iÒu nµy buéc c«ng ty ph¶i bæ sung thªm nhiÒu ph ¬ng ph¸p míi nh lµ : ®iÒu tra nhu cÇu thùc tÕ , ph¬ng ph¸p chuyªn gia , ph¬ng ph¸p ngo¹i suy , ph¬ng ph¸p kinh tÕ .... ®ång thêi ngµy mét hoµn thiÖn h¬n ph¬ng ph¸p tæng hîp nhu cÇu qua ®¬n hµng . H¬n n÷a viÖc thÞ trêng may mÆc trong níc cã sù ph¸t triÓn ®· t¹o ra nhiÒu thö th¸ch míi cho c«ng ty , ®ã lµ c«ng ty víi c¸c ®èi thñ , c¸c c«ng ty n íc ngoµi khi hä cã u thÕ h¬n vÒ c«ng nghÖ vÒ vèn vµ kinh nghiÖm ... ®ang kinh doanh ë ViÖt Nam . C¸c s¶n phÈm hµng dÖt may cña Th¸i Lan , Trung Quèc , Hµn Quèc ®ang th©m nhËp thÞ víi mÉu m· ®Ñp , gi¸ thµnh l¹i rÎ rÊt phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña nhiÒu ngêi tiªu dïng ViÖt Nam . Trong sù c¹nh tranh gay g¾t nµy ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®îc . C¸c c«ng ty ViÖt Nam nãi chông vµ C«ng ty may 19 / 5 nãi riªng ph¶i t×m ®îc mét híng ®i ®óng ®¾n cho s¶n phÈm cña m×nh. Híng ®i nµy ph¶i dùa trªn nÒn t¶ng c¬ së khoa häc lµ nghiªn cøu kÜ , ®Çy ®ñ nhu cÇu vña thÞ trêng . §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy , C«ng ty ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p nghiªn cøu thÞ trêng linh ho¹t, n¾m ch¾c thêi c¬ , më réng nghiªn cøu c¶ nhu cÇu b¸n bu«n , b¸n lÎ vµ ph¬ng thøc b¸n Tãm l¹i , c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i ®îc tiÕn hµnh song song c¶ trong ph¹m vi néi ®Þa vµ quèc tÕ . Cã vËy C«ng ty míi ®óng v÷ng trong ®iÒu kiÖn quèc tÕ ho¸ vµ ph¸t huy chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ kinh doanh cña chÝnh m×nh Thµnh lËp mét bé phËn chuyªn lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu vµ cÊp thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay . ChuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh , qu¸ tr×nh thu nhËp , ph©n tÝch vµ xö lÝ th«ng tin ph¶i ® îc tiÕn hµnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ång bé vµ ph¶i ®îc c«ng ty coi träng ®óng møc . H¬n n÷a , sù gia t¨ng nhu cÇu vÒ s¶n phÈm dÖt may ngµy cµng phøc t¹p vµ ®ßi hái cao h¬n . Do ®ã viÖc thµnh lËp mét bé phËn chuyªn lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng tËn dông ®îc thêi c¬ ... §èi víi c¸c doanh nghiÖp lín cã thÓ lËp mét phßng nghiªn cøu thÞ tr êng . C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá do mét nhãm phô tr¸ch ®¶m nhiÖm . Song dï mét phßng hay mét nhãm , c¸c doanh nghiÖp dÒu ph¶i ®Çu t thÝch ®¸ng cho bé phËn nµy , ph¶i coi träng ®Çu t chi phÝ cho c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ bét bé phËn chi phÝ tÊt yÕu cña ho¹t ®éng kinh doanh . HiÖn t¹i , c«ng ty cha cã bé phËn nghiªn cøu c«ng t¸c nµy Tríc m¾t C«ng ty cã thÓ thµnh lËp mét tæ nghiªn cøu thÞ trêng cã chøc n¨ng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng , lµm tham mu gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao . Tæ chøc nµy ph¶i cã nhiÖm vô x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr êng . Bªn c¹nh ®ã gióp c¸c phßng ban cña C«ng ty vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch theo môc tiªu chung cña C«ng ty Tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng cã nhiÖm vô thiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ trong C«ng ty , duy tr× hÖ thèng ®ã ®¶m b¶o th«ng tin th êng xuyªn , liªn tôc , ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi . Bao gåm chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª , chÕ ®é ph¶n ¶nh vµ ngoµi níc vÒ c¸c lo¹i vËt t , hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ ë c¶ thÞ tr êng ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña C«ng ty 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c th«ng tin thu ®îc sÏ ®îc tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng tiÕn hµnh phÇn ph©n tÝch vµ xö lý ®¸nh gi¸ råi ®Ò ra chiÕn l îc toµn diÖn ngµnh hµng cña C«ng ty Tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng cßn cã nhiÖm vô thêng xuyªn n¾m v÷ng t×nh h×nh c¸c mÆt ho¹t ®éng vµo mét ®Çu mèi bao qu¸t toµn bé qu¸ tr×nh tõ t¹o nguån tíi kh©u tiªu thô ®¶m b¶o cho bé m¸y kinh doanh cña c«ng ty lµm viÖc cã hiÖu qu¶ 2 - CÇn x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm – bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong chiÕn lîng kinh doanh cña C«ng ty Nhu cÇu cña thÞ trêng mang tÝnh ®a d¹ng cßn thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng còng rÊt mu«n mµu mu«n vÎ . Muèn tho¶ m·n nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng êi tiªu dïng vÊn ®Ò chñ yÕu lµ ph¶i ®óng ®¾n chiÕn lîc s¶n phÈm ChiÕn lîc s¶n phÈm hîp lý ®îc x©y dùng trªn mét c¨n cø trong ®ã nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng . Th«ng tin sö dông linh ho¹t chiÕn lîc s¶n phÈm c«ng ty sÏ n©ng tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c , cñng cè vµ më réng thÞ trêng . ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ ph¬ng thøc kinh doanh cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng vµ thÞ hiÕu kh¸ch hµng trong tõng trong tõng thêi k× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , g¾n gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng , gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ trêng ®mr b¶o cho sù chÊp nhËn cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm , thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng trªn c¬ së c¶i tiÕn vµ chÕ thö s¶n phÈm song song víi viÖc theo s¸t sao chu k× sèng cña s¶n phÈm , gãp phÇn dµnh l¹i th¾ng lîi trong c¹nh tranh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÊt lîng s¶n phÈm lµ mét trong ba yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp . Trong s¶n xuÊt kinh doanh mäi doanh nghiÖp ®Òu phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ , t¹o ra c¸c s¶n phÈm míi th©m nhËp ® îc vµo thÞ trêng®ã vµ nhiÖm vô cña chÊt lîng s¶n phÈm Néi dung cña chÊt lîng s¶n phÈm ph¶i thÓ hiÖn ®îc tÝnh u ®·i vÒ chÊt lîng s¶n phÈm c¶i tiÕn so víi chÊt lîng s¶n phÈm cò , ph¶n ¸nh ®îc ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm míi . Qua c¸c ho¹t ®éng cña chÊt l îng s¶n phÈm ngêi tiªu dïng sÏ tiªu thô vµ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. Nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm còng lµ c¬ së ®Ó c«ng ty c¶i tiÕn chÊt l îng ngµy cµng phï hîp víi nh cÇu cña thÞ trêng Ch¬ng IV Nh÷ng biÖn ph¸p thu hót kh¸ch hµng §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh b¸n hµng , C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh mét lo¹i c¸c ho¹t ®éng hç trî nh : th«ng tin qu¶ng c¸o , tham gia héi chî triÓn l·m, tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng , tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ XÐt vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ thùc tr¹ng c«ng ty hiÖn nay th× c¸c ho¹t ®éng hç trî b¸n hµng cña c«ng ty ho¹t ®éng rÊt kÐm . C«ng ty míi chØ tham gia héi chî triÓn l·m . NÕu më r«ng thÞ trêng tiªu thô th× kh«ng thÓ hiÖn ®îc ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . C«ng t¸c qu¶ng c¸o cña c«ng ty nh»m nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n sau ®©y  T¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô hµng ho¸ th«ng qua viÖc thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm cña C«ng ty 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C¶i thiÖn ®îc vÞ trÝ ( H×nh ¶nh ) cña c«ng ty trªn thÞ trêng  C¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã s¶n phÈm t¬ng tù trªn thÞ trêng C«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o rÊt ®a d¹ng vµ phong phó , nh ng néi dung qu¶ng c¸o ph¶i trung thùc vµ ngêi qu¶ng c¸o ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng g× m×nh qu¶ng c¸o , kh«ng ®îc ®¸nh lõa kh¸ch hµng vµ b«i nhä trùc tiÕp c¸c doanh nghiÖp kh¸c . Khi tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña qu¶ng c¸o . KÕt qu¶ qu¶ng c¸o ph¶i thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm , g©y Ên tîng tèt ®èi víi kh¸ch hµng , chi phÝ cho qu¶ng c¸o ph¶i ë møc th¸p nhÊt , nhng ®¹t hiÖu qu¶ ph¶i lµ cao nhÊt . Chi phÝ nµy sÏ ® îc tÝnh trong chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty . HiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o lµ cùc tiÕn ho¸ tû sè sau : Chi phÝ qu¶ng c¸o trong thêi k× HiÖu qu¶ = ----------------------------------------------------------------------Doanh thu trong kú Thùc hiÖn ®îc c¸c c«ng viÖc nµy råi , bíc tiÕp theo cña c«ng ty lµ t¨ng cêng chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng . Cã hÖ thèng m¹ng l íi víi ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i , muèn khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vµ më réng thÞ trêng. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p phï hîp nh»m thu hót kh¸ch hµng . ChÊt lîng phôc vô lµ mét trong nh÷ng yÕu quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty . ChÊt l îng phôc vô phô thuéc vµo n¨ng lùc n¨ng lùc cña nh©n viªn b¸n hµng . §iÒu nµy hÕt søc quan träng lµ bëi v× nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta cÇn biÕt nh sau 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thø nhÊt : Nhê thêng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng nªn nÕu nh©n viªn b¸n hµng cã phong c¸ch giao tiÕp thÝch hîp , h·y ®é ch©n t×nh cã kh¶ n¨ng t¨ng cêng ®îc sù hiÓu biÕt , tin cËy lÉn nhau gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng . Thø hai : Nh©n viªn b¸n hµng lµ ngêi trao ®æi trùc tiÕp víi kh¸ch hµng nªn qua ®ã cã thÓ mçi bªn cã thÓ quan s¸t th¸i ®é vµ ®Æc ®iÓm nhau ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh cho phï hîp Thø ba : Qua tiÕp xóc víi kh¸ch hµng cã thÓ thu nhËp nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng §ång thêi víi viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng c«ng t¸c thu nhËp c¸c th«ng tin tï phÝa kh¸ch hµng cÇn ®îc coi träng . Lu«n coi thu hót thªm mét kh¸ch hµng lµ mét thµnh c«ng mét bíc trong c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh KÕt luËn Trong ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng ®iÒu quan träng vµ trë nªn cÊp thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ tiªu thô ® îc s¶n phÈm cña m×nh , lµm g× ®Ó cã thÓ thu hót kh¸ch hµng h¬n n÷a , ®øng tr íc nh÷ng c©u hæi ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó sù nghiÖp kinh doanh cña m×nh cã thÓ tiÕn xa h¬n . Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn chó träng tíi . Thùc tÕ cho thÊy r»ng doanh nghiÖp nµo cã chiÕn lîc s¶n phÈm thÞ trêng hîp lý , cã c¸c biÖn ph¸p khai th¸c tèt nhÊt c¸c c¬ héi cña thÞ trêng th× doanh nghiÖp ®ã sÏ thµnh c«ng . Ngîc l¹i doanh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp nµo kh«ngt×m hiÓu ®óng nhu cÇu thÞ trêng th× sÏ gÆp ph¶i khã kh¨n trªn con ®êng kinh doanh cña m×nh vµ doanh nghiÖp ®ã ®ang ®øng trªn bê vùc ph¸ s¶n lµ ®iÒu tÊt nhiªn Cã thÓ ®a ra ®©y nhËn ®Þnh : sù nghiÖp , kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ thµnh c«ng nhng thÊt b¹i, nã g¾n liÒn víi viÖc doanh nghiÖo ®ã cã biÖn ph¸p khai th¸c tèt c¸c c¬ héi cña thÞ trêng hay kh«ng ? Trong luËn v¨n ®· sö dông c¸c c«ng cô kinh tÕ häc c¬ b¶n c¸c m« h×nh kinh tÕ ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh : M« h×nh kinh tÕ häc cña Michael Porter, ma trËn Swot ... tõ ®ã ®· ph©n tÝch ®îc thùc tr¹ng kinh doanh cña C«ng ty t×m ra , ®¸nh gi¸ , x¸c ®Þnh ®îc ®©u lµ ®iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ cña C«ng ty . Tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p , c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm vµ ph¸p huy u ®iÓm cña C«ng ty . Víi ý nghÜa ®ã , bµi tiÓu luËn nµy , momg muèn ®a ra nh÷ng nhËn xÐt vµ nh÷ng ph¬ng ph¸p cã thÓ lµ cha thËt chÝnh x¸c , song hy väng nã cã thÓ gióp cho chÝnh b¶n th©n sinh viªn cã thÓ bæ trî cho nh÷ng kiÕn thøc cña m×nh. 15
- Xem thêm -