Tài liệu Tổng quan về công ty tnhh chè phú hà

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÁO CÁO TỔNG HỢP CH¦¥NG i: TæNG QUAN VÒ C¤NG TY TNHH CHÌ PHó Hµ 1.Khái quát chung về công ty TNHH chè phú hà. .Các thông tin chung về công ty :  Tªn gäi :C«ng ty TNHH chÌ Phó Hµ  Tªn giao dÞch quèc tÕ : Phó Hµ Tea Company Limited  Trô së: H-ng Long ,Yªn LËp, PhóThä  §iÖn tho¹i : 0210.870.082  T- c¸ch ph¸p nh©n; Lµ lo¹i h×nh c«ng ty TNHH 2 thµnh viªn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh.  Ngµnh nghÒ kinh doanh: * S¶n xuÊt vµ cung øng c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ ®en * S¶n xuÊt ,kinh doanh hµng n«ng, l©m s¶n * Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸  Vèn ®iÒu lÖ: 5.000.000.000®ång VN(N¨m tû ®ång) Trong ®ã: B»ng tiÒn: 5.000.000.000®ång C«ng ty TNHH chÌ Phó Hµ víi gÇn 100 c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ trong viªc s¶n xuÊt ,chÕ biÕn chÌ .C«ng ty ®· cã nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ t¹i x· Xu©n Thuû n»m trªn vïng nguyªn liÖu trï phó ë t¹i 3 huyÖn : Thanh S¬n, Yªn LËp ,CÈm Khª cña tØnh PhóThä cã chÊt l-îng, s¶n l-îng cao,cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÌ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i víi c«ng suÊt 30 tÊn chÌ bóp t-¬i/ngµy, hµng n¨m cung øng 1500tÊn chÌ ®en c¸c lo¹i víi chÊt l-îng cao, ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Ph-¬ng ch©m mµ c«ng ty theo ®uæi lµ :ChÊt L-îng- BÒn V÷ng. C«ng ty TNHH chÌ Phó Hµ sÏ lµ ®Þa chØ tin cËy cña kh¸ch hµng. 2. Quá trình hình thành và phát triển Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty đƣợc chia làm 2 giai đoạn:  Giai đoạn 1 (Từ năm 1997 đến năm 2000): Khi đó Công ty mới chỉ là một xƣởng sản xuất có quy mô nhỏ, số lƣợng lao động ít, công nghệ sản xuất còn mang tính thủ công; việc tổ chức sản xuất chƣa thực sự chuyên nghiệp, việc tiêu thụ chè búp tƣơi cho bà con nông dân nhiều khi bị gián đoạn do đầu ra không ổn định.  Giai đoạn 2 (Từ năm 2000 đến nay): Vào tháng 8 năm 2000, nhận thấy nhu cầu chè ngày đƣợc nâng cao, hơn nữa tình hình cuộc khủng hoảng kinh tế ở trong khu vực và thế giới đã lắng xuống, vì thế mà thị trƣờng tiêu thụ đã dần dần đƣợc hồi phục sau cuộc khủng hoảng này, nhận thấy cơ hội mới đã xuất hiện. Ban giám đốc doanh nghiệp đã quyết định mở rộng đầu tƣ sản xuất, nâng cấp doanh nghiệp chè Phú Hà thành Công ty TNHH Chè Phú Hà nhƣ ngày nay. 3. Một số đặc điểm cơ bản của công ty + Đặc điểm về sản phẩm : Sản phẩm chủ yếu của công ty là chè đen OTD các loại , đƣợc sản xuất theo quy trình chính thống quá trình sản xuất đƣợc kiểm tra chặt chẽ từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến quá trình chế biến và đóng gói bao bì . Chè đen OTD của công ty bao gồm các mặt hàng chính : OP, FBOP, P, PS, BPS, F, D. Tất cá các sản phẩm này về mặt hình thức đƣợc thống kê trong bảng sau: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 loại chỉ tiêu chè ngoại hình màu nƣớc mùi vị thơm đƣợm đậm dịu, có hậu thơm đƣợm đậm ,có hậu viền vàng thơm dịu đậm dịu đỏ nâu thơm vừa đậm vừa xoăn,tƣơng đối đều, đen nhiên, OP tự đỏ , nâu sáng, thoáng tuyết rõ viền vàng nhỏ, mảnh gẫy của op và p đỏ nâu đậm , tƣơng đối đều, FBOP đen có tuyết tƣơng có viền vàng đối xoăn,tƣơng đối đều, đen, ngắn đỏ nâu sáng, có P hơn OP tƣơng đối đều , đen, hơi nâu, PS hơi khô, thoáng cộng nâu tƣơng đối đều, mảnh gẫy của BPS PS đen hơi nâu đỏ nâu hơi nhạt thơm nhẹ ít đậm nhỏ đều, đen F hơi nâu sẫm đỏ nâu đậm thơm nhẹ 3 đậm hơi chat Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 D nhỏ, mịn, sạch đỏ nâu hơi tối thơm nhẹ chat hơi gắt + Đặc điểm về quy trình công nghệ . Công nghệ chế biến là công nghệ chế biến chè đen rời , đƣợc sản xuất từ chè búp tƣơi theo phƣơng pháp ORTHODOX theo tiêu chuẩn TCVN 1457-1983. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ quy trình chế biến chè đen tại công ty TNHH chè Phú Hà. Nguyên liệu Héo Vò Lên men Sấy khô Sàng phân loại Đấu trộn đóng gói 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Công đoạn héo : Đƣợc tiến hành bằng các hộc héo, thời gian héo từ 8-12h. Sau công đoạn héo độ ẩm còn lại từ 62-63% đối với chè non và từ 64-67% đối với chè già . nhiệt độ không khí làm héo khoảng 46-48 độ C .Độ đồng đều trên 90% .  Công đoạn vò: Nhằm đƣa dịch ép lá chè ra ngoài tạo mặt tiếp xúc oxy lớn trong thực hiện quá trình lên men nhanh, đồng thời làm cho các chất chè thành phẩm hoà tan nhanh trong nƣớc đun sôI . Chè đƣợc vò ba lần, mỗi lần 45 phút. Sau mỗi lần vò là sàng tách lá nhỏ đƣa lên men, lá to không lọt tiếp tục vò ở các máy tiếp theo có bàn ép. Sau vò ,chè có độ xoăn chặt tỷ lệ của lá đạy trên 80%.  Công đoạn lên men: Chè lên men đặt trong các khay đƣợc đặt chồng lên nhau theo hình thức chữ thập. Tiến hành thông gió, phun ẩm duy trì độ ẩm trên 90%, nhiệt độ không khí 20-25 độ C, thời gian lên men từ 2-3h .  Công đoạn sấy chè . Thực hiện trong các máy chuyên dùng, tốc độ cấp khí nóng nhỏ hơn 5m/s. Sấy 1 lần trong 15 phút ở nhiệt độ 90+/- 5độ C, lần 2 trong 15 phút nhiệt độ 80+/- 5 độ C. Kết thúc sấy chè có mùi thơm, không có mùi cao lửa, độ ẩm còn lại từ 4-6%.  Công đoạn phân loại :  Thực hiện qua các các thiết bị sàng phân loại, tách cẫng, hút râu sơ, máy cắt. Sau loại bỏ râu sơ, cẫng, bụi chè thành phẩm phân thành các loại chè cánh OP-P-PS, chè mảnh FBOP-BPS, chè vụn F và không phân loại .  Công đoạn bao gói : 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đây là công đoạn thực hiện theo yêu cầu của khách hàng . + Đặc điểm về thị trƣờng tiêu thụ : Do năng lực hoạt động của công ty còn hạn chế chƣa có khả năng có thể xuất khẩu trực tiếp ra thị trƣờng quốc tế .Bởi vậy mà sản phẩm của công ty đƣợc tiêu thụ chủ yếu tại tổng công ty chè Việt nam và một số công ty chè trên địa bàn Hà Nội nhƣ:Công ty TNHH Thế Hệ Mới,Công ty chè Kim Anh,Công ty chè Hà Nội 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 2:TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ PHÚ HÀ Một công ty muốn tồn tại và phát triển, có thể duy trì hoạt đông kinh doanh của đơn vị mình một cách có hiệu quả thì một trong những yếu tố đòi hỏi là công ty phải có một bộ máy tổ chức quản lý tối ƣu. Công ty TNHH chè Phú Hà cũng không nằm ngoài quy luật đó.Với đặc trƣng của ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động của đơn vị công ty TNHH chè Phú Hà đã đƣợc quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng và minh hoa theo sơ đồ sau : GIÁM ĐỐC P.Giám đốc Phòng Tổ Chức Lao Động Phòng Tài Chính Kế Toán Phòng Kế Hoạch sản Xuất Phòng Kinh Doanh 2.1.Tổ chức ban lãnh đạo : * Ban giám đốc công ty bao gồm : Một giám đốc và một phó giám đốc . - Giám đốc công ty : Là ngƣời đứng đầu bộ máy lãnh đạo của công ty , đại diện cho công ty tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế , quyết định cách thức tổ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chức sản xuất kinh doanh của công ty . Ngoài việc uỷ quyền cho các phó giám đốc , giám đốc còn chỉ đạo , điều hành trực tiếp các phòng ban trực thi kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh , đồng thời còn là ngƣời đề ra và xét duyệt các quyết định của công ty . - Phó giám đốc : Là ngƣời tham mƣu , giúp việc trực tiếp cho giám đốc , chụi trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo về mặt nghiệp vụ các bộ phận hoạt động trong phạm vi trách nhiệm của mình . 2.2.Tổ chức các phòng ban chức năng trong công ty. Các phòng ban trong công ty bao gồm :  Phòng tổ chức lao động  Phòng tài chính kế toán  Phòng kế hoạch sản xuất  Phòng kinh doanh Giữa các phòng ban trên có mối quan hệ chức năng với nhau , điều này đã đƣợc thể hiện qua sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty ,Theo đó các phòng ban ngoài việc thực thi các nhiệm vụ của phòng mình phụ trách còn phải phối kết hợp với nhau để thực hiện các mục tiêu chung của ban lãnh đaọ công ty đề ra. Ngoài ra còn có nhiệm vụ tham mƣu, tƣ vấn trợ giúp cho ban giám đốc về các lĩnh vực chuyên môn của mình .Các nhiệm vụ và chức năng cụ thể của các phòng ban sẽ đƣợc trình bày cụ thể trong chƣơng 3. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG 3: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ PHÚ HÀ 3.1.Tình quản lý các yếu tố lao động : -Vấn đề này thuôc phạm vi quản lý của phòng tổ chức lao động : Phòng tổ chức lao động, có chức năng xây dựng kế hoạch quản lý công tác tổ chức lao động tiền lƣơng, định mức lao động, bảo hiểm xã hội, đào tạo , quản lý hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên, giải quyết các thủ tục tuyển dụng , thôi việc và các chế độ liên quan đến ngƣời lao động. Do vậy mà nhiệm vụ đề ra đối với phòng tổ chúc lao động là phải xây dựng kế hoạch và biên chế lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Xác định , đánh giá tiền lƣơng , theo dõi quản lý công tác bảo hiểm xã hội, quy chế trả lƣơng . -Tình hình lao động hiện nay tại công ty TNHH chè Phú Hà: Tổng số lao động hiện nay tại công ty 87 ngƣời trong đó có 70 lao động trực tiếp và 13 lao động gián tiếp . Công nhân trực tiếp của công ty đã đƣợc tuyển chọn tại địa phƣơng bằng hình thức thi tuyển và sau đó đã gửi đi đào tạo thực tế để nhanh chóng tiếp thu quy trình công nghệ, vận hành máy móc . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Khối gián tiếp : Các chức danh Số ngƣời Tiền lƣơng/tháng Tổng Giám đốc 1 3,000,000.00 3,000,000.00 1 2,500,000.00 2,500,000.00 4 1,500,000.00 6,000,000.00 2 1,000,000.00 2,000,000.00 1 1,000,000.00 1,000,000.00 2 1,200,000.00 2,400,000.00 Phó giám đốc Các trƣởng phòng ban Thủ kho Thủ quỹ Lái xe Cộng 16,900,000.00  Khối trực tiếp 70 ngƣời x 900000 đ/tháng = 63000000 đ.  Bảo hiểm : 8090000 đ x 21% = 16900000 đ Tổng các khoản lƣơng và bảo hiểm: 97889000 đ 3.2.Tình hình quản lý các yếu tố máy móc thiết bị và nguyên, nhiên vật liệu, bÊt ®éng s¶n: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Các yếu tố này đƣợc quản lý bởi phòng kế hoạch sản xuất: Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh theo tõng th¸ng , quý, n¨m .LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc cung cÊp c¸c lo¹i vËt t- ®Çy ®ñ , kÞp thêi , ®óng khèi l-îng , chÊt l-îng, chñng lo¹i theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty. §ång thêi phßng kÕ to¸n s¶n xuÊt còng ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, c«ng t¸c söa ch÷a nhá vÒ thiÕt bÞ , nhµ x-ëng , nhµ lµm viÖc ... ph©n tÝch ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch cung cÊp nguyªn vËt liÖu lµm b¸o c¸o ®Þnh kú. Bªn c¹nh viÖc lËp kÕ ho¹ch th× phßng kÕ to¸n s¶n xuÊt cån ph¶i theo dâi ®iÒu ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , tæng ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch . §Ó tõ ®ã lµm c¬ së ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m sau sao cho s¸t thùc vµ hiÖu qu¶ . -Tình hình máy móc, thiết bị hiện nay tại công ty TNHH chè Phú Hà : Stt Thiết bị Nƣớc sản xuất Số lƣợng Dàn hộc héo lƣới thép Việt Nam 1 không rỉ 480m2 Việt Nam 2 Lò hơi đốt than 4 chiếc Việt Nam 3 10 chiếc Máy vò 300kg/h Việt Nam 4 3chiếc Sàng rung Việt Nam 5 Hệ thống phun ẩm 6 Khay ủ khung đỡ 2 chiếc Việt Nam 12 250 chiếc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Việt Nam 7 Máy sấy S-500 A4 1 chiếc Việt Nam 8 1chiếc Máy S-200 Việt Nam 9 Máy sấy 400A 1 chiếc Việt Nam 10 Sàng bằng 2 chiếc Trung Quốc 11 3 chiếc Sàng vòi 7662 Việt Nam 12 3 chiếc Sàng vòi 6761 Trung Quốc 13 Quạt phân cấp 3 chiếc Việt Nam 14 3 chiếc Sàng rung Nhật Bản 15 Máy tách cẫng 1 chiếc Trung Quốc 16 Máy hút râu xơ 2 chiếc Việt Nam 17 Máy cắt ba quả lô 18 Máy trộn 2 chiếc Việt Nam 13 1 chiếc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Việt Nam 19 Cân định lƣợng 6 chiếc Việt Nam 20 Dây truyền băng tải 300m Việt Nam 21 Quạt công nghiệp 20 chiếc Việt Nam 22 Xe đẩy 20 chiếc Hệ thống thông gió hút Việt Nam 23 bụi 1 chiếc Nhật Bản 24 Máy phát điện dự phòng 1 chiếc Việt Nam 25 Máy in mẫu bao bi 1 chiếc Nhật Bản 26 6 chiếc Máy khâu bao Hàn Quốc 27 Ô tô tải huyn dai 1 chiếc Nhật Bản 28 Xe con 7 chỗ 1 chiếc -Tình hình nhu cầu nguyên,nhiên vật liệu:  Chè búp tƣơi: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Định mức tiêu hao: 4,5 tấn nguyên liệu /1 tấn sản phẩm Tổng nhu cầu: 5400 tấn chè búp tƣơi / năm Tiêu chuẩn về búp chè: Tƣơi xanh, không khô héo, ối ngốt, không sâu bệnh, nấm và độ dài búp đạt 4-5cm Để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất cho nhà máy, Công ty đã cùng với ngƣời nông dân hình thành cơ chế bao tiêu sản phẩm, tổ chức trồng mới, mặt khác còn khai thác ở các tỉnh lân cận.  Điện năng: Định mức tiêu hao: 235KW/tấn sản phẩm x 1.200 tấn = 282.000 KW/năm Tổng nhu cầu: 282.000 KW/ năm  Than cám loại A: Định mức tiêu hao: 1.5 tấn / 1 tấn sản phẩm Tổng nhu cầu: 1.800tấn / năm -T×nh h×nh sö dông mÆt b»ng s¶n xuÊt t¹i c«ng ty :  Tæng diÖn tÝch 10000m2. bao gåm:  *Nhµ s¶n xuÊt chÝnh : 2296m2 *Nhµ kho + Sµng c¾t : 1500m2 *Nhµ ®iÒu hµnh 2 tÇng: 300m2 *Nhµ ë c«ng nh©n : 200M2 * Nhµ ¨n ca : 260m2 *Nhµ vÖ sinh : 90m2 *Nhµ ®Ó xe *S©n ph¬i : 100m2 : 2000m2 *§-êng néi bé vµ cèng tho¸t n-íc : 2000m2 *Nhµ th-êng trùc : 24m2 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *T-êng rµo cæng : 1000m x 1,5 m *Tr¹m biÕn ¸p 180 KVA *BÓ xö lý n-íc th¶i . *KÌ ®¸ : : 1000m3 500m3 Nh- vËy th«ng qua sè liÖu th«ng kª vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt chóng ta thÊy r»ng viÖc sö dông mÆt b»ng s¶n xuÊt t-¬ng ®èi hîp lý .Bëi v× c«ng ty ®· tÝnh dÕn tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh ¶nh h-ëng dÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty tõ vÊn ®Ò xö lý m«I tr-êng ®Õn viÖc ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho ng-êi lao ®éng trong s¶n xuÊt , c«ng ty ®· c©n ®èi mét c¸ch hîp lý gi÷a viÖc sö dông mÆt b»ng s¶n xuÊt vµ mÆt b»ng phô trî s¶n xuÊt 3.3.Tinh hình quản lý về tài chính : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Cã chøc n¨ng qu¶n lý theo dâi viÖc biÕn ®éng cña vèn kinh doanh trong c«ng ty lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®· ®-îc phª chuÈn . §Þnh kú th«ng th-êng lµ hµng th¸ng , hµng quý hoÆc hµng n¨m , cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c c¬ quan h÷u quan trªn c¬ së ®ã gióp cho viÖc kiÓm tra mét c¸ch toµn diÖn vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty , ®ång thêi ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc vµ theo ®iÒu lÖ cña tæng c«ng ty . - Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty trong những năm gần đây. 1.1. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n Chỉ tiêu 1. C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn 16 Năm Năm Năm 2004 2005 2006 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1. C¬ cÊu tµi s¶n 1.2. - Tµi s¶n dµi h¹n/ Tæng tµi s¶n (%) - Tµi s¶n ng¾n h¹n / Tæng tµi s¶n (%) 1.2. 47,69 54,16 52,31 45,84 53,48 46,52 C¬ cÊu nguån vèn 1.3. - Tæng nî/ Tæng nguån vèn (%) 45 70 52 - Vèn chñ së h÷u / Tæng nguån vèn (%) 55 30 48 0,92 0,83 0,85 0,52 0,48 0,26 0,21 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 2.1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n (lÇn) Tµi s¶n ng¾n h¹n / Nî ng¾n h¹n 2.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (lÇn) (Tµi s¶n ng¾n h¹n – Hµng tån kho)/Nî ng¾n 0,6 h¹n 2.3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n tiÒn mÆt (lÇn) (TiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn + §Çu 0,3 t- tµi chÝnh ng¾n h¹n)/ Nî ng¾n h¹n 3. Tû xuÊt sinh lêi 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.1. Tû xuÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu (%) 3.2.Tû xuÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n (%) 3.3. Tû xuÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn chñ së h÷u (%) 3.4. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / vèn ®iÒu lÖ (%) 1.14 1,52 0,68 0,77 14,50 18,60 16,97 24,25 1,68 1,06 16,21 23,14 VÒ c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty: Tõ n¨m 2004 sang n¨m 2005, c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty thay ®æi theo h-íng t¨ng tû träng tµi s¶n dµi h¹n vµ gi¶m tû träng tµi s¶n ng¾n h¹n. Nguyªn nh©n cña hiÖn t-îng nµy lµ do c«ng ty ®· ®Çu t- thªm mét d©y truyÒn s¶n xuÊt míi ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh trong bèi c¶nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi ngµy cµng s©u réng. V× v©y, tµi s¶n cè ®Þnh trong n¨m 2005 t¨ng lªn dÉn tíi tû träng tµi s¶n dµi h¹n trong tæng tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng. C¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006 t-¬ng ®èi æn ®Þnh so víi n¨m 2005. C¬ cÊu vèn cña C«ng ty Trong n¨m 2004, 70% tµi s¶n cña C«ng ty ®-îc tµi trî b»ng nguån vèn vay trong khi ®ã vèn chñ së h÷u cña c«ng ty chiÕm mét tû lÖ thÊp . Sau khi t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 5 tû ®ång, c¬ cÊu vèn cã ®-îc c¶i thiÖn, tû träng vèn chñ së h÷u t¨ng lªn 55% tæng tµi s¶n. víi c¬ cÊu vèn cña C«ng ty hiÖn nay cho thÊy møc ®é an toµn tµi chÝnh trong ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ t-¬ng ®èi cao, mÆt kh¸c nã ph¶n ¸nh r»ng C«ng ty ®· khai th¸c ch-a hiÖu qu¶ ®ßn bÈy tµi chÝnh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty Nh×n chung kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty cao vµ biÓu hiÖn t×nh tr¹ng t-¬ng ®èi c©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn, ®¬n vÞ ®ang dïng vèn dµi h¹n ®Ó tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng dµi h¹n. So víi n¨m 2004, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty n¨m 2005 gi¶m sót. Tuy nhiªn hÖ sè an toµn lµ t-¬ng ®èi cao cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty c¶i thiÖn `lµ c¨n cø ®¶m b¶o cho viÖc hoµn thµnh c¸c chØ tiªu vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. VÒ c¸c tû suÊt sinh lêi cña C«ng ty C¸c tû suÊt sinh lêi ®Òu t¨ng trong giai ®o¹n 2004-2006 ph¶n ¸nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng hiÖu qu¶ vµ cã xu h-íng t¨ng. Cô thÓ: Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / doanh thu 9 th¸ng n¨m 2006 lµ 1,68% t¨ng 47% so víi møc 1,14% cña n¨m 2004 trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n hµng kh«ng hÒ t¨ng chøng tá chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®-îc qu¶n lÝ tèt h¬n. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / tæng tµi s¶n 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006 lµ 1,06% t¨ng tíi 55% so víi n¨m 2004, cã thÓ nãi tµi s¶n cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc sö dông hiÖu qña h¬n. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/vèn chñ së h÷u n¨m 2005 lµ 18,6% t¨ng 28% so víi n¨m 2004. 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006 tû suÊt nµy chØ lµ 16,21% v× lîi nhuËn ë ®©y chØ lµ lîi nhuËn cña 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006. Ngµnh s¶n xuÊt chÌ cã tÝnh thêi vô cao, Víi t×nh h×nh thÞ tr-êng nh- hiÖn nay, viÖc C«ng ty ®¹t ®-îc møc lîi nhuËn theo kÕ ho¹ch n¨m 2006 lµ 1 tû t-¬ng øng víi tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ /vèn chñ së h÷u lµ 31,91% lµ rÊt kh¶ dÜ. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 4: KÕt Qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty 4.1. Kết quả hoạt động của hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây - Bảng tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đơn Năm Chỉ tiêu vị 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sản lượng tấn 800 900 1200 8000 9680 6000 8250 10800 15600 7200 7920 5800 7500 9000 10800 800 1760 200 750 1800 4800 150 160 140 150 165 200 200 200 200 200 200 250 450 1400 -140 400 1435 4350 126 392 73.8 401.8 1218 880 600 750 triệu đồng Doanh thu triệu Giá vốn hàng bán đồng triệu Lợi nhuận gộp đồng triệu Chi phí bán hàng đồng triệu Chi phí quản lý đồng Lợi nhuận trước triệu thuế thuế đồng thu doanh nghiệp nhập triệu đồng 20 0
- Xem thêm -