Tài liệu Tổng quan về công ty habeco

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu §Êt níc ta tr¶i qua mét thêi gian dµi chiÕn tranh gian khæ ¸c liÖt l¹i b¾t tay ngay vµo c«ng cuéc x©y dùng CNXH. Trong qu¸ tr×nh kh«i phôc vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®i lªn tõ ®ãi nghÌo l¹c hËu. Do ®ã kh«ng tr¸nh khái t tëng chñ quan nãng véi vµ nh÷ng sai lÇm. §ã lµ thêi kú nÒn kinh tÕ níc ta ë t×nh tr¹ng kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp. Sím nhËn thøc ®îc nh÷ng sai lÇm trong ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ë nh÷ng n¨m tríc. V× vËy ®· v¹ch ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn vµ triÖt ®Ó mµ träng t©m lµ ®æi míi kinh tÕ ®îc v¹ch ra ë §¹i héi VI, ®îc tiÕp tôc ph¸t triÓn t¹i §¹i héi VII lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Trong ®ã sù tån t¹i cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®îc x¸c ®Þnh lµ chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi trong c«ng cuéc ®æi míi, theo ®Þnh híng XHCN. Sù tån t¹i cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ cña níc ta hiÖn nay cã sù ®an xen t¸c ®éng m©u thuÉn kh«ng kÐm phÇn gay g¾t. §øng trªn ph¬ng diÖn triÕt häc, cÇn nh×n nhËn râ mÆt thèng nhÊt vµ ®èi lËp gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam thêi kú qu¸ ®é lªn XHCN. Ph©n tÝch ®Ó tõ ®ã ®a ra ph¬ng híng gi¶i quyÕt tÝch cùc cho vÊn ®Ò nµy. §©y còng chÝnh lµ lý do em chän ®Ò tµi: "Sù thèng nhÊt vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay" Bµi viÕt sau sÏ lÇn lít ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn t¸c ®éng cña quy luËt, ph©n tÝch mÆt thèng nhÊt vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay. I. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay. 1. Thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam Nh chóng ta ®· biÕt, tr¶i qua mét thêi gian dµi ®Êt níc ta ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n víi c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp. C¬ chÕ bao cÊp ®· cã nh÷ng ®ãng gãp lín lao cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng ë níc ta, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ, gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt níc, ®a c¶ níc tiÕn lªn CNXH. Trong suèt mét thêi gian dµi ®ã c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp cßn cã nh÷ng ®iÓm tån t¹i. Thø nhÊt: C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ®îc thiÕt lËp dùa trªn c¬ së cña chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thø hai: Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý th«ng qua hÖ thèng mÖnh lÖnh hµnh chÝnh ®îc ph¸t ra tõ mét trung t©m vµ ®îc biÓu hiÖn ë hÖ thèng ch»ng chÞt ë c¸c chØ tiªu mang tÝnh ph¸p lÖnh tõ trªn giao xuèng c¸c ®¬n vÞ c¬ cë. Thø ba: Nhµ níc can thiÖp qu¸ s©u vµo c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ hîp t¸c x· vµ c¸c tæ chøc s¶n xuÊt dÉn ®Õn c¸c d¬nh nghiÖp võa kh«ng cã quyÒn tù chñ trong kinh doanh, võa kh«ng bÞ rµng buéc vÒ kÕt qu¶ kinh doanh Thø t: nhµ níc thùc hiÖn 1 c¬ chÕ bao cÊp trµn lan th«ng qua chÕ ®é cung cÊp vµ cÊp ph¸t ng©n s¸ch mµ kh«ng cã rµng buéc vÒ mÆt vËt chÊt Thø n¨m: KÕ ho¹ch gi¸ trÞ hÇu nh kh«ng ®îc tÝnh tíi.TiÒn tÖ lµ mét c«ng cô n¨ng ®éng nhÊt trong qu¶n lý kinh tÕ kh«ng ®îc coi träng ®óng møc.ThËm chÝ ®ång tiÒn cßn bÞ g¸n tiÕng xÊu lµ nguån gèc cña bÊt c«ng trong x· héi Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm ë trªn c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu bao cÊp ®· kh«ng tr¸nh khái kÕt qu¶ lµ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Lîi Ých ngêi lao ®éng cha ®îc quan t©m ®óng møc. KÕt qu¶ lµ sù khñng ho¶ng kinh tÕ,chÝnh trÞ … §øng tríc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái §¶ng vµ Nhµ níc ta ph¶i cã chñ tr¬ng chØ ®¹o ®æi míi toµn diÖn mµ träng t©m lµ ®æi míi kinh tÕ. 2. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc chuyÓn ®æi vµ tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay. 2.1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc chuyÓn ®æi vµ tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta. Tõ §¹i héi VI(1986) ®¶ng ta ®· ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n nh÷ng tån t¹i,®ång thêi ph©n tÝch nh÷ng sai lÇm vÒ chñ quan duy ý chÝ trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp.Tõ ®ã §¶ng ta ®· khëi xíng sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn mµ träng t©m lµ ®æi míi kinh tÕ -"Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®i ®«i víi t¨ng cêng qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN". Néi dung nµy tiÕp tôc ®îc kh¼ng ®Þnh t¹i §¹i héi VII vµ VIII. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn xuÊt ph¸t tõ: Thø nhÊt: Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn míi phï hîp víi thùc tr¹ng cña lùc lîng s¶n xuÊt cha ®ång ®Òu Thø hai: ChØ cã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, chóng ta míi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò viÖc lµm trªn ®Êt níc chóng ta. Trong ®iÒu kiÖn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ã, khai th¸c vµ tËn dông tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ mét trong nh÷ng c¸ch tèt nhÊt ®Ó t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Thø ba: ChØ cã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, chóng ta míi huy ®éng ®îc mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn, kü thuËt vµ tiÒm n¨ng vÒ con ngêi. Qua sù ph©n tÝch trªn cho thÊy nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tån t¹i ë níc ta lµ tÊt yÕu kh¸ch quan vµ mang l¹i nhiÒu lîi Ých to lín trong thêi kú qu¸ ®é. 2.2 Thµnh tùu cña qu¸ tr×nh ®æi míi. §Ó chØ râ ®îc tÝnh ®óng ®¾n, s¸ng suèt vÒ ®êng lèi chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc trong thêi kú ®æi míi kinh tÕ. Trong bµi viÕt nµy xin nªu ra mét sè thµnh tùu næi bËt vÒ kinh tÕ trong 10 n¨m ®æi míi (1986 - 1995). Thø nhÊt: Tõ mét nÒn kinh tÕ hÇu nh kh«ng cã t¨ng trëng tríc nh÷ng n¨m 1986, ®· ®Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ æn ®Þnh ®Æc biÖt 5 n¨m (1991 -1995) lÇn ®Çu tiªn hoµn thµnh vît møc môc tiªu kinh tÕ 5 n¨m. TÝnh chung 5 n¨m, GDP t¨ng trëng hµng n¨m 3,9%. NhÞp ®é t¨ng trëng GDP 1991: 6% 1992: 8,6% 1993: 8,1% 1994: 8,8% 1995: 9,5% còng trong 5 n¨m (1991 -1995) n«ng nghiÖp t¨ng 4,5%, c«ng nghiÖp t¨ng 13,5% kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 20%. Tõ n¨m 1991, s¶n xuÊt kh«ng chØ ®¸p øng ®îc tiªu dïng mµ cßn dµnh mét phÇn ®Ó tÝch luü 1991: 10,1% 1992: 13,8% 1993: 14,8% 1994: 17%. Bíc ®Çu cã tÝch luü trong néi bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tríc n¨m 1968, thu nhËp quèc d©n s¶n xuÊt míi ®¸p øng 80% thu nhËp quèc d©n sö dông kh«ng cã tÝch luü, phÇn th©m hôt 20%. Thø hai: K×m chÕ vµ ®Èy lïi ®îc n¹n siªu l¹m ph¸t. Trong n¨m 1986 - 1988 n¹n l¹m ph¸t t¨ng víi 3 con sè gi¶m xuèng cßn 2 con sè trong khi ®ã tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao ChØ tiªu n¨m 1986 1987 1988 1993 1994 1995 T¨ng trëng 4 3,9 5,1 8,1 8,8 9,5 L¹m ph¸t 774,7 223,1 393,8 5,2 14,4 12,7 HiÖn nay ®ång tiÒn ViÖt Nam, t¨ng gi¸ vµ æn ®Þnh. Tû lÖ ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam t¨ng, c¬ cÊu c¸c nghµnh kü thuËt cã thay ®æi theo híng tiÕn bé. Thø ba: C¬ cÊu nghµnh kinh tÕ cã sù chuyÓn dÞch theo híng tiÕn bé. Tû träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng c¬ b¶n trong GDP t¨ng 22,6%(1990) lªn 30,3%(1995), tû träng dÞch vô tõ 38,6% lªn 42,5%, tû träng n«ng nghiÖp gi¶m 40,6%(1990) xuèng 36,2% (1994). 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×n chung bé mÆt cña ®Êt níc thay ®æi h¼n, ®óng nh nhËn xÐt cña Giªnathan H Hot¬n (Gi¸o s viÖn ph¸t triÓn quèc tÕ Havít (Mü))"ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kinh ng¹c..., ®· thùc hiÖn ®îc nh÷ng bíc chuyÓn to l¬n nhanh h¬n c¶ Trung Quèc(theo Vain,1993) cã hiÓu qu¶ cao h¬n c¶ Nga vµ §«ng ¢u vµo cïng thêi ®iÓm"( C¸c c¸ch kinh tÕ ë ViÖt Nam: bøc tranh tæng qu¸t trang 33). II. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i trong thêi kú qu¸ ®é ë ViÖt Nam Trªn c¬ së xem xÐt l¹i qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta qua viÖc thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ níc trong nhiÖm kú §¹i héi VI ®Õn §¹i héi VIII, §¶ng ta x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay nh sau: 1. Kinh tÕ nhµ níc 2. Kinh tÕ hîp t¸c mµ nßng cèt lµ c¸c hîp t¸c x· 3. Kinh tÕ t b¶n nhµ níc 4. Kinh tÕ c¸ thÓ tiÓu chñ 5. Kinh tÕ t b¶n t nh©n 1. Kinh tÕ nhµ níc: Thµnh phÇn kinh tÕ nµy n¾m gi÷ nh÷ng m¹ch m¸u kinh tÕ vµ c«ng nghÖ then chèt. 2. Kinh tÕ tËp thÓ: Thµnh phÇn kinh tÕ nµy kh«ng ngõng ®îc cñng cè vµ më réng, bæ xung cho kinh tÕ quèc doanh. 3. Kinh tÕ t b¶n nhµ níc: Thµnh phÇn kinh tÕ nµy cã vai trß quan träng trong viÖc huy ®éng sö dông vèn, kü thuËt, c«ng nghÖ, kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý cña c¸c nhµ t b¶n. 4. Kinh tÕ c¸c thÓ tiÓu chñ: Thµnh phÇn kinh tÕ nµy dùa trªn h×nh thøc së h÷u c¸ thÓ vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ lao ®éng cña b¶n th©n. 5. Kinh tÕ t b¶n t nh©n: Thµnh phÇn kinh tÕ nµy dùa trªn h×nh thøc së h÷u t nh©n, t b¶n chñ nghÜa vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ quan hÖ bãc lét ngêi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. TÝnh thèng nhÊt vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i ë níc ta hiÖn nay. 1. TÝnh thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp theo quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. a) Kh¸i niÖm Quy luËt m©u thuÉn lµ quy luËt quan träng nhÊt cña phÐp biÖn chøng lµ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng, nã v¹ch ra nguån gèc bªn trong cña vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. Tríc hÕt m©u thuÉn ®îc kh¼ng ®Þnh lµ mét hiÖn tîng mang tÝnh kh¸ch quan vµ phæ biÕn. §Ó hiÓu râ néi dung cña quy luËt, trong bµi viÕt nµy ta sÏ nªu lªn nh÷ng t¸c ®éng cña nã trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam thêi kú hiÖn nay cô thÓ lµ sù thèng nhÊt vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Tríc hÕt ta ph¶i biÕt kh¸i niÖm " ®èi lËp " trong quy luËt m©u thuÉn lµ sù kh¸i qu¸t nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng khuynh híng tr¸i ngîc nhau trong mét chØnh thÓ lµm nªn sù vËt vµ hiÖn tîng. VËy kh¸i niÖm "thèng nhÊt" trong quy luËt m©u thuÉn cã gnhÜa lµ hai mÆt ®èi lËp liªn hÖ víi nhau, rµng buéc nhau vµ quy ®Þnh lÉn nhau, mÆt nµy lÊy mÆt kia lµm tiÒn ®Ò cho m×nh tån t¹i. b) Néi dung quy luËt Ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh kh«ng cã sù vËt, hiÖn tîng nµo l¹i kh«ng cã m©u thuÉn. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m©u thuÉn, khi cuéc ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp trë nªn quyÕt liÖt nªn cã ®iÒu kiÖn chÝn muåi, tÊt yÕu dÉn ®Õn "sù chuyÓn ho¸ cuèi cïng" vµ khi ®ã m©u thuÉn ®îc gi¶i quyÕt, sù vËt cò mÊt ®i sù vËt míi ra ®êi thay thÕ. Sù vËt míi lµ thÓ thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp míi. Do ®ã, cã m©u thuÉn míi, qu¸ tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i kh«ng ngõng lµm cho con ®êng ph¸t triÓn diÔn ra liªn tôc, ngµy cµng cao. Quy luËt m©u thuÉn cßn v¹ch râ: bÊt cø sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp cô thÓ nµo còng ®Òu cã tÝnh t¹m thêi t¬ng ®èi, ®ã chÝnh lµ tr¹ng th¸i ®øng im t¬ng ®èi cña sù vËt. Sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp cã tÝnh chÊt tuyÖt ®èi. 2. TÝnh thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay. 2.1. TÝnh thèng nhÊt Trong thùc tiÔn, chÕ ®é së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt trong thêi kú qu¸ ®é gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. ChÝnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 v× vËy gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy cã mét sù thèng nh©t, hîp t¸c, ®an xen bæ xung cho nhau ®Ó cïng ph¸t triÓn. C¸c ®iÓm thèng nhÊt ®ã thÓ hiÖn: Thø nhÊt: C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i chÞu sù t¸c ®éng cña nh÷ng quy luËt chung cña nÒn kinh tÕ mang b¶n chÊt XHCN, cïng ho¹t ®éng vµ híng tíi môc tiªu chung cña xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n Thø hai: ThÕ giíi hiÖn nay ®ang cã sù m©u thuÉn gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn x· héi nãi chung. RÊt nhiÒu quèc gia t b¶n khi t¨ng trëng kinh tÕ ®· kÌm theo khñng ho¶ng x· héi vÒ ®¹o lý vµ ®êi sèng tinh thÇn. T¨ng trëng kinh tÕ kh«ng cã môc ®Ých tù th©n mµ nh»m ph¸t triÓn x· héi, ph¸t triÓn con ngêi. Ph¸t triÓn kinh tÕ mµ lµm suy ®åi ®¹o ®øc, th× lµm sao kinh ttÐ cã c¬ së ®Ó ph¸t triÓn liªn tôc.Yªu cÇu kh¸ch quan cña cuéc sèng hiÖn ®¹i ®Æt ra t¨ng trëng kinh tÕ ph¶i ®i víi tiÕn bé x· héi, tiÕn bé x· héi lµ kÕt qu¶ nhng còng lµ ®éng lùc, yÕu tè néi t¹i cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø ba: Ngµy nay t¨ng trëng kinh tÕ ®ßi hái ph¶i ®i ®«i víi b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. T¨ng trëng kinh tÕ kiÓu chñ nghÜa t b¶n võa qua d· tµn ph¸ m«i trêng, m«i sinh. §ã lµ mèi nguy hiÓm lín ®e do¹ sù t¨ng trëng kinh tÕ. Hµng lo¹t hiÖn tîng nh hiÖu øng nhµ kÝnh, enino, enina vµ hµng lo¹t c¸c hiÖn tîng kh¸c. T¨ng trëng kinh tÕ bÒn v÷ng hiÖn nay chØ cã thÓ ®i liÒn theo nã lµ sù gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i trêng. ThÕ giíi còng ®ang ®Æt vÊn ®Ò t¨ng trëng kinh tÕ víi sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña hÖ thèng chÝnh trÞ cña mçi quèc gia. Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt còng ®åi hái quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn kÞp, giai cÊp cÇm quyÒn ph¶i ph¸t huy ®îc quyÒn d©n chñ cña ®¹i ®a sè c¸c thµnh viªn trong x· héi. §iÒu nµy lµm quan hÖ mËt thiÕt víi viÖc lµm lµnh m¹nh hÖ thèng chÝnh trÞ, kh¾c phôc c¸c c¨n bÖnh phæ biÕn ë hÇu hÕt c¸c quèc gia lµ tham nhòng, lòng ®o¹n cña giíi tµi phiÖt. Ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng tÝnh æn ®Þnh, tiÕn tíi mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh th× cÇn ph¶i cã mét " nh¹c trëng" hay mét " träng tµi " ®Ó chØ huy dÉn d¾t, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, b×nh ®¼ng trªn s©n ch¬i cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Trong lÞch sö, §¶ng céng s¶n lµ lùc lîng l·nh ®¹o duy nhÊt ë níc ta, kh«ng mét thÕ lùc nµo cã thÓ c¹nh tranh ®îc. C¬ng lÜnh, ®êng lèi cña §¶ng ®îc nhµ níc qu¸n triÖt thÕ chÕ ho¸ thµnh hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt ®Ó tÊt c¶ mäi tÇng líp nh©n d©n, mäi tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi ph¶i thi hµnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¶ng l·nh ®¹o th«ng qua nhµ níc. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nhµ níc bao giê còng do nguyªn nh©n kinh tÕ. BÊt kú mét ho¹t ®éng nµo cña Nhµ níc ®Òu thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ. ChÝnh sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng, kÕt hîp sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc t¹o ra mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng, thèng nhÊt gióp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn trong m«i trêng hîp t¸c, cïng híng tíi môc tiªu chung ®a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHCN. 2.2. Sù ®Êu tranh §øng trªn quan ®iÓm cña triÕt häc duy vËt biÖn chøng cô thÓ lµ quy luËt m©u thuÉn, ph©n tÝch sù ®Êu tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay. MÆt m©u thuÉn thø nhÊt: §ã lµ sù m©u thuÉn dùa trªn sù kh¸c nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ. §øng ®Çu mçi thµnh phÇn kinh tÕ lµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ lîi Ých kh¸c nhau gi÷a c¸c chñ thÓ mµ thµnh phÇn kinh tÕ cã lîi Ých kh¸c nhau, chóng m©u thuÉn, c¹nh tranh víi nhau t¹o thµnh ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn. Chóng ta ®Òu biÕt ®éng lùc bªn trong thóc ®Èy toµn bé sù ho¹t ®éng cña con ngêi chÝnh lµ nhu cÇu. Nhng nhu cÇu thóc ®Èy con ngêi hµnh ®éng kh«ng ph¶i trùc tiÕp mµ th«ng qua lîi Ých. XÐt ë gãc ®é chñ thÓ bªn c¹nh lîi Ých c¸c nh©n, lîi Ých tËp thÓ cßn cã lîi Ých cña gia ®×nh, dßng hä, giai cÊp, d©n téc, quèc gia vµ lîi Ých nh©n lo¹i. Lîi Ých c¸ nh©n kh«ng bao giê t¸ch khái lîi Ých cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ. Song nh÷ng lîi Ých Êy chØ thùc hiÖn ®îc vai trß ®éng lùc cña m×nh th«ng qua lîi Ých c¸ nh©n. Nh trªn ®· ph©n tÝch, lîi Ých c¸ nh©n lµ ®éng lùc trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ nhÊt, th«i thóc chñ thÓ ho¹t ®éng. MÆt kh¸c, ®øng ®»ng sau mçi thµnh phÇn kinh tÕ lµ c¸c chñ thÓ. ChÝnh v× vËy, cã nh÷ng lîi Ých kh¸c nhau nªn c¸c thµnh phÇn cã sù m©u thuÉn, c¹nh tranh. Thùc cÊt c¸c nhµ kinh tÕ ®Òu kh¼ng ®Þnh c¹nh tranh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Do søc Ðp c¹nh tranh, c¸c nhµ s¶n xuÊt buéc ph¶i t×m c¸ch sö dông hîp lý nhÊt c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chiÕn lîc ®Ò ra. M©u thuÉn thø hai: §ã lµ sù ®Êu tranh mÉu thuÉn gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®îc chia thµnh hai lo¹i m©u thuÉn. §ã lµ m©u thuÉn gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mµ mÉu thuÉn gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét thµnh phÇn kinh tÕ. Trong bµi viÕt nµy ta xem xÐt c¹nh tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M©u thuÉn gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ m©u thuÉn gi÷a mét bªn lµ kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ t b¶n nhµ níc vµ kinh tÕ tËp thÓ víi mét bªn lµ tÝnh tù ph¸t t s¶n, tiÓu t s¶n cña kinh tÕ t b¶n t nh©n vµ kinh tÕ c¸ thÓ. M©u thuÉn gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét thµnh phÇn kinh tÕ b¾t nguån tõ sù mÊt c©n ®èi, vi ph¹m hîp ®ång, quan hÖ thanh to¸n, chiÕm dông vèn cña nhau. Vµo n¨m 1982 Micheal Petter ®· ®a ra kh¸i niÖm c¹nh tranh më réng, theo ®ã c¹nh tranh trong mét nghµnh c«ng nghiÖp phô thuéc vµo n¨m lùc lîng: cã ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm n¨ng, s¶n phÈm thay thÕ, ngêi cung øng, kh¸ch hµng, vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong nghµnh. Th«ng thêng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thêng kh«ng cã cïng sù lùa chän chiÕn lîc, sù kh¸c biÖt dùa trªn hai ph¬ng diÖn c¬ b¶n lµ u thÕ c¹nh tranh vµ môc tiªu chiÕn lîc. ¦u thÕ c¹nh tranh ®îc hiÓu nh lµ nh÷ng ®Æc tÝnh hoÆc nh÷ng th«ng sè cña s¶n phÈm nhê ®ã s¶n phÈm cã ®îc tÝnh u viÖt, sù tréi h¬n so víi s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp. Nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng th«ng sè nµy cã thÓ thay ®æi vµ chóng g¾n liÒn víi s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc tiªu thô nªn tÝnh u viÖt ®ã mang tÝnh chÊt t¬ng ®èi. TÝnh u viÖt t¬ng ®èi cña mét doanh nghiÖp cã thÓ lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau nhng cã thÓ tËp hîp c¸c nh©n tè thµnh hai nhãm c¬ b¶n theo nguån gèc cña u thÕ c¹nh tranh ®ã lµ u thÕ vÒ chi phÝ vµ u thÕ vÒ ph©n biÖt ho¸ s¶n phÈm. Mét doanh nghiÖp cã u thÕ chi phÝ lín (cßn gäi lµ u thÕ c¹nh tranh bªn trong). Khi tÝnh u viÖt cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn träng viÖc lµm chñ chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ qu¶n lý hoÆc trong viÖc qu¶n lý s¶n phÈm. Sù lµm chñ nµy ®em l¹i gi¸ trÞ cho nhµ s¶n xuÊt, b»ng c¸ch t¹o ra s¶n phÈm cã gi¸ thµnh thÊp h¬n so víi gi¸ thµnh cña ®èi thñ c¹nh tranh,vÒ c¬ b¶n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn xem xÐt l¹i tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc qu¶n lý cña m×nh. Doanh nghiÖp nµo quan t©m triÖt ®Ó tíi yÕu tè ®ã th× doanh nghiÖp ®ã sÏ cã u thÕ c¹nh tranh bªn trong cao. Doanh nghiÖp ®îc xem lµ cã u thÕ c¹nh tranh kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm (cßn gäi lµ u thÕ c¹nh tranh bªn ngoµi).¦u thÕ c¹nh tranh nµy t¹o ra cho c«ng ty mét thø quyÒn ®ã lµ " quyÒn lùc thÞ trêng ". ChiÕn lîc nµy chñ yÕu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc Marketing cña c¸c doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vµ tho¶ m·n tèt h¬n nh÷ng mong muèn cña ngêi mua nh÷ng s¶n phÈm cßn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña x· héi. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn c¹nh ®ã cßn cã sù ®Êu tranh víi nhau trong môc tiªu chiÕn lîc. Môc tiªu chiÕn lîc cña mét c«ng ty ®îc biÓu hiÖn ë ý ®Þnh cña c«ng ty trong viÖc khai th¸c u thÕ c¹nh tranh cña m×nh hoÆc lµ trªn toµn bé hoÆc phÇn lín c¸c ®o¹n thÞ trêng hoÆc trªn mét ®o¹n thÞ trêng h¹n chÕ. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay kh«ng chØ m©u thuÉn vÒ mÆt lîi Ých kinh tÕ, lîi Ých c¸ nh©n gi÷a c¸c chñ thÕ kinh tÕ mµ chóng cßn m©u thuÉn bëi vai trß cña mçi thµnh phÇn kinh tÕ lµ kh¸c nhau. Kinh tÕ nhµ níc: Vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy chñ yÕu lµ ®Þnh híng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn Kinh tÕ hîp t¸c: Kinh tÕ hîp t¸c n¶y sinh tõ nhu cÇu vµ lîi Ých cña viÖc phèi hîp nh÷ng nç lùc chung cña nh÷ng ngêi lao ®éng th«ng qua con ®êng liªn kÕt tù nguyÖn, ph¸t huy søc m¹nh céng ®ång. Kinh tÕ c¸ thÓ tiÓu chñ: Bao gåm nh÷ng ®¬n vÞ, nh÷ng tæ chøc kinh tÕ dùa vµo vèn vµ søc lao ®éng cña chÝnh chñ thÓ ®ã lµ chñ yÕu. Kinh tÕ c¸c thÓ cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong nhiÒu ngµnh nghÒ Kinh tÕ t b¶n t nh©n: Cã vai trß to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn ®· x¸c nhËn mÆc dï míi ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ kh«i phôc trong thêi gian gÇn ®©y. Kinh tÕ t b¶n nhµ níc: Sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy kh«ng chØ gãp phÇn ®Èy nhanh sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng s¶n xuÊt mµ cßn lµ sù "giao thoa" gi÷a kinh tÕ Nhµ níc vµ kinh tÕ thÕ giíi. Nãi tãm l¹i mçi thµnh phÇn kinh tÕ cã mét vai trß nhÊt ®Þnh trong nÒn kinh tÕ, tÊt c¶ ®Òu ®ãng gãp vµo sù t¨ng trëng vµ ®i lªn cña nÒn kinh tÕ nhµ níc, song gi÷a chóng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng m©u thuÉn ®Êu tranh nhiÒu khi gay g¾t vµ phøc t¹p trong néi bé tõng nghµnh gi÷a c¸c vïng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ph©n c«ng lao ®éng cã t¸c dông rÊt to lín nã lµ ®ßn bÈy cña sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ n¨ng suÊt lao ®éng. VÊn ®Ò ph©n c«ng lao ®éng x· héi cã liªn quan chÆt chÏ tíi viÖc x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. X· héi ho¸ c¶ XHCN s¶n xuÊt cÇn ®îc xem xÐt trªn c¶ 3 mÆt cña qu¸ tr×nh kinh tÕ-x· héi(quan hÖ së h÷u vµ d÷ liÖu s¶n xuÊt), kinh tÕ vµ kü thuËt hay c«ng nghÖ (lùc lîng s¶n xuÊt vµ c¬ së vËt chÊt), kinh tÕ vµ tæ chøc( quan hÖ tæ chøc qu¶n lý nÒn s¶n xuÊt). Níc ta ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH nªn ph¸t triÓn theo híng x· héi ho¸ s¶n xuÊt theo ®Þnh híng XHCN lµ c¸ch gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ nh÷ng m©u thu©n lµm t¨ng tÝnh thèng nhÊt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. X· héi ho¸ s¶n xuÊt lµ sù liªn kÕt nhiÒu qu¸ tr×nh riªng lÎ thµnh qu¸ tr×nh kinh tÕ x· héi, ë d¹ng chung nhÊt x· héi ho¸ s¶n xuÊt biÓu hiÖn ë sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi. Tãm l¹i, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tª sang c¬ chÕ míi, viÖc nhËn thøc râ nh÷ng mÆt thèng nhÊt vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ rÊt 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thiÕt thùc. Qua ®ã ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý, ph¶i h×nh thµnh mét " hµnh lang ph¸p lý" râ rµng vµ liªn tôc duy tr× ®éng viªn ®îc nh÷ng ngêi ch¹y ®ua c¸c t¸c nh©n kinh tÕ míi. Cïng víi chÕ ®é së h÷u ph¶i lµ c¬ chÕ qu¶n lý ®Ó vËn hµnh toµn bé nªn kinh tÕ quèc d©n theo ®Þnh híng XHCN vµ tiÕn lªn h¬n n÷a. C«ng thøc chÕ ®é qu¶n lý + c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ níc sÏ lµ m« h×nh míi vÒ chñ nghÜa x· héi níc ta trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. X©y dùng mét chÕ ®é x· héi víi d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, kinh tÕ æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c lµ môc tiªu mµ chóng ta ®ang híng tíi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Chñ nghÜa t b¶n víi hai h×nh thøc së h÷u nhµ níc vµ së h÷u t nh©n. Chóng ta theo lý tëng céng s¶n chñ nghÜa mong muèn x©y dùng mét chÕ ®é së h÷u duy nhÊt lµ së hò toµn d©n. Nhng ®Ó ®i tíi ®ã loµi ngêi ph¶i ®i qua mét bíc qu¸ ®é lµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi víi hai h×nh thøc së h÷u chñ yÕu lµ së h÷u toµn d©n ( thùc chÊt lµ së h÷u nhµ níc vµ së h÷u tËp thÓ ). TiÕp tôc ®i vµo thùc tÕ ®Ó qu¸ ®é ®i lªn CNXH, V-Lªnin ®· ®Ò xuÊt chÕ ®é t b¶n nhµ níc trong chÝnh s¸ch kinh tÕ míi, ®ång thêi còng lµm xuÊt hiÖn mét t¸c nh©n kinh tÕ míi ®ã lµ thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n nhµ níc. Nh vËy trong thêi kú qu¸ ®é ®i lªn CNXH, mét mÆt chÕ ®é së h÷u ®· ®îc ®a d¹ng ho¸, xuÊt hiÖn h×nh thøc ®an xen vÒ chÕ ®é së h÷u mÆt kh¸c còng thÊy râ nÐt n¨m thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i: kinh tÕ nhµ níc, kinh tÕ hîp t¸c, kinh tÕ c¸ thÓ, kinh tÕ t b¶n t nh©n vµ kinh tÕ t b¶n nhµ níc. §iÒu ®ã gi¶i thÝch v× sao sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay lµ tÊt yÕu vµ kh¸ch quan. Xin trÝch ý kiÕn cña nguyªn thñ tíng Vâ V¨n KiÖt " chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ níc ta sÏ trë thµnh mét yÕu tè phôc vô ®¾c lùc cho chiÕn lîc ®uæi b¾t ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch tôt hËu " chóng ta kh¼ng ®Þnh, kiªn tr× ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ h¬n n÷a cßn hy väng vµo nã ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a níc ta vµ c¸c níc trªn thÕ giíi. ViÖt ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong c¬ chÕ thÞ trêng gi÷a chóng cã sù thèng nhÊt nhng tÊt yÕu kh«ng tr¸ch khái sù ®Êu tranh, m©u thuÉn. C¸c lo¹i m©u thuÉn ®ã diÔn biÕn kh«ng kÐm phÇn phøc t¹p, tån t¹i t¸c ®éng lÉn nhau trong suèt c¶ thêi kú qu¸ ®é. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn nµy tÊt yÕu ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc XHCN. Tríc hÕt, ph¶i t¨ng tÝnh thèng nhÊt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th× ph¶i lµm cho sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng trong hÖ thèng ph©n c«ng kh«ng diÔn ra tù ph¸t mµ diÔn ra 1 c¸ch tù gi¸c, c¸c yÕu tè ®iÒu tiÕt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cïng chiÒu, cïng híng víi yÕu tè ®iÒu tiÕt c¬ b¶n. MÊu chèt lµ sù kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých kinh tÕ, tríc hÕt lµ c¸c thµnh phÇn trong chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ ph¸p luËt kinh tÕ cña Nhµ níc. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi cam kÕt Em xin cam ®oan bµi viÕt nµy lµ sù vËn dông kiÕn thøc em ®¨ häc trªn líp vµ tham kh¶o tµi liÖu chø kh«ng hÒ sao chÐp tõ bµi kh¸c. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc PhÇn më ®Çu..................................................................................................1 I. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay.....................1 1. Thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.........................................................1 2. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc chuyÓn ®æi vµ tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay...........................................................2 II. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i trong thêi kú qu¸ ®é ë ViÖt Nam..................................................................................4 1. Kinh tÕ nhµ níc:.........................................................................................5 2. Kinh tÕ tËp thÓ:...........................................................................................5 3. Kinh tÕ t b¶n nhµ níc:................................................................................5 4. Kinh tÕ c¸c thÓ tiÓu chñ:.............................................................................5 5. Kinh tÕ t b¶n t nh©n:..................................................................................5 III. TÝnh thèng nhÊt vµ ®Êu tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i ë níc ta hiÖn nay.................................................5 1. TÝnh thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp theo quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin...........................................5 2. TÝnh thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay......................................................................................................6 KÕt luËn .....................................................................................................12 13
- Xem thêm -