Tài liệu Tổng quan về công ty cổ phần thương mại cầu giấy

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc PhÇn 1: Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm kinh doanh 1.3. C¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý 1.4. Bé m¸y kÕ to¸n 1.5. Bé phËn n¬i sinh viªn thùc tËp PhÇn 2 : T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy A/ T×nh h×nh tµi chÝnh 1. Sù t¨ng tr-ëng cña vèn 2. C¬ cÊu nî 3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. C¬ cÊu tµi s¶n B/ T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1. Kh¶ n¨ng sinh lêi 2. HiÖu qu¶ sö dông vèn 3. HiÖu qu¶ chi phÝ 4. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc C/ KÕt qu¶ ho¹t ®éng 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 3. B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn 1 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tªn c¬ quan §Þa chØ : C«ng ty Cæ phÇn th-¬ng m¹i CÇu GiÊy : 139 §-êng CÇu GiÊy - Ph-êng Quan Hoa - QuËn CÇu GiÊy §iÖn tho¹i : 8337902 – 8330315 C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i CÇu GiÊy lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 7580/Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi.KÓ tõ ngµy thµnh lËp n¨m 1956 ®Õn nay tr¶i qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty cã nhiÒu sù thay ®æi víi nh÷ng lÇn ®æi tªn kh¸c nhau: + Ngµy 16/3/1956 thùc hiÖn NghÞ quyÕt TW §¶ng lÇn 7 kho¸ 2 quyÕt ®Þnh thµnh lËp HTX mua b¸n quËn 5, quËn 6 gãp phÇn giao l-u hµng ho¸ gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. + Th¸ng 7/1961, thi hµnh QuyÕt ®Þnh 78/CP cña Thñ t-íng chÝnh phñ, HTX mua b²n quËn 5, quËn 6 ®­îc s²p nhËp th¯nh “Hîp t²c x± mua b²n huyÖn Tõ Liªm”. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Th¸ng 9/1979 thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 3439/Q§-UB-TC, phßng chØ ®¹o HTX mua b¸n vµ bé phËn mua hµng ho¸ ngoµi kÕ ho¹ch ®-îc t¸ch ra ®Ó thµnh ban qu¶n lý HTX mua b¸n trùc thuéc UBND huyÖn, bé phËn cßn l³i ®­îc ®æi tªn th¯nh “C«ng ty b²n lÎ tæng hîp c«ng nghÖ phÈm Tõ Liªm”. + Th¸ng 12/1992, theo QuyÕt ®Þnh sè 3550/Q§-UB cña UBND th¯nh phè H¯ Néi, c«ng ty ®æi tªn th¯nh “C«ng ty th­¬ng m³i Tõ Liªm”. + Th¸ng 2/1999, theo QuyÕt ®Þnh sè 705/Q§-UB cña UBND thµnh phè H¯ néi c«ng ty ®æi th¯nh “C«ng ty Th­¬ng m³i CÇu GiÊy” thuéc UBND quËn CÇu GiÊy Hµ Néi. + Ngµy 29/12/2000, theo Q§ 7580/Q§-UB cña UBND thµnh phè H¯ Néi ®æi th¯nh “C«ng ty cæ phÇn Th­¬ng m³i CÇu GiÊy”. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm kinh doanh. * Chøc n¨ng : Lµ c«ng ty th-¬ng m¹i thùc thô nªn ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ l-u th«ng hµng ho¸ b¸n bu«n, b¸n lÎ. Tæ chøc qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng ho¸ tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng. C«ng ty mua hµng ho¸ tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt, nhµ b¸n bu«n vÒ b¸n cho ng-êi tiªu dïng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th«ng qua ho¹t ®éng sÏ mang l¹i lîi nhuËn, n©ng cao lîi Ých cña c«ng ty ®ång thêi cã nguån tµi chÝnh ®¶m b¶o cho c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. * NhiÖm vô : Kinh doanh b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c ngµnh hµng b¸ch ho¸ ®iÖn m¸y, thùc phÈm, c«ng nghÖ, vËt liÖu x©y dùng, r-îu bia, x¨ng dÇu, chÊt ®èt phôc vô cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan ®ãng trªn ®Þa bµn c«ng ty ®ang qu¶n lý. §ång thêi phôc vô c¸c c¬ quan b¹n vµ c¸c b¹n hµng trªn toµn quèc. Mua b¸n, x©y dùng, tæ chøc c«ng t¸c kinh doanh, cung øng tiªu thô hµng ho¸ mét c¸ch kÞp thêi, ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c- trong ®Þa bµn ho¹t ®éng. Tù t¹o nhiÖm vô cho kinh doanh, qu¶n lý khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o ®Çu t- më réng kinh doanh, bï ®¾p chi phÝ, lµm nghÜa vô víi nhµ n-íc. Tu©n thñ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n-íc, thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ cã liªn quan. Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l-îng, khèi l-îng hµng kinh doanh ®Ó më réng thÞ tr-êng, gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n, tµi chÝnh lao ®éng tiÒn l-¬ng, lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ vµ an toµn lao ®éng, trËt tù x· héi, b¶o vÖ m«i tr-êng, b¶o vÖ an ninh, lµm tèt c«ng t¸c ph©n phèi theo lao ®éng, ®µo t¹o båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é v¨n ho¸, nghiÖp vô tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng. Kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých cña c¸c cæ ®«ng vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng.C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i CÇu GiÊy thuéc së h÷u cña c¸c cæ ®«ng ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp sè 13/1999/QH 10 ngµy 12/6/1991 cña Quèc héi n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ NghÞ ®Þnh 44/CP. * §Æc ®iÓm kinh doanh : Víi vèn ®iÒu lÖ 3.843.000.000®, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ng-êi lao ®éng doanh nghiÖp lµ 100% -u ®·i ®èi víi ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Tæng cæ phÇn -u ®·i 17.910 cæ phÇn - Gi¸ trÞ cæ phÇn -u ®·i 1.791.000.000® - Gi¸ trÞ -u ®·i (30% gi¶m gi¸) 537.300.00® - Tæng sè cæ phÇn tr¶ chËm 3.295 cæ phÇn - Gi¸ trÞ cæ phÇn tr¶ chËm 329.500.000® 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gi¸ trÞ tr¶ chËm 230.650.000® Ng-êi lao ®éng ®-îc mua cæ phÇn -u ®·i theo møc b×nh qu©n 10 cæ phÇn/n¨m c«ng t¸c. Gi¸ trÞ -u ®·i tÝnh theo vèn nhµ n-íc, thÊp h¬n tÝnh theo thêi gian c«ng t¸c lµ 362.000.000®. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh h÷u h¹n ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn ®-îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong c¸c lÜnh vùc sau. 1 - Th-¬ng m¹i - dÞch vô - b¸ch ho¸ ®iÖn m¸y - thùc phÈm c«ng nghÖ 2 - VËt liÖu x©y dùng 3 - R-îu bia thuèc l¸ 4 - X¨ng dÇu - chÊt ®èt 5 - XuÊt nhËp khÈu 6 - Kinh doanh dÞch vô du lÞch trong vµ ngoµi n-íc 7 - §Çu t- x©y dùng h¹ tÇng - kinh doanh bÊt ®éng s¶n Môc tiªu ®¨ng ký kinh doanh vµ b¸n s¶n phÈm: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých cña c¸c cæ ®«ng vµ ®¶m b¶o ®êi sèng viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng . - T¨ng tÝch luü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Gãp phÇn thiÕt thùc vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt n-íc. 3/ C¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý. C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i CÇu GiÊy cã trô së giao dÞch t¹i 139 ®-êng CÇu GiÊy bao gåm 7 cöa hµng trùc thuéc ®Æt t¹i c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trªn ®Þa bµn CÇu GiÊy, §èng §a, Tõ Liªm t¹o thµnh m¹ng l-íi b¸n lÎ nh»m phôc vô tèt h¬n nhu cÇu ng-êi tiªu dïng vµ nh»m thu lîi nhuËn cao. 7 cöa hµng trùc thuéc gåm: - Trung t©m th-¬ng m¹i CÇu GiÊy - Cöa hµng th-¬ng m¹i L¸ng - Cöa hµng th-¬ng m¹i DÞch Väng - Cöa hµng th-¬ng m¹i Cæ NhuÕ - Cöa hµng th-¬ng m¹i Nhæn - Cöa hµng th-¬ng m¹i Mai DÞch 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cöa hµng th-¬ng m¹i §¹i Mç * S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy Tr-íc yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®ßi hái cÇn ph¶i cñng cè vµ kiÖn toµn theo tiªu chÝ ®¬n gi¶n mµ hiÖu qu¶. Bé m¸y c«ng ty ®ang dÇn ®-îc tèi -u ho¸ theo ®óng ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn vµ luËt doanh nghiÖp. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i CÇu GiÊy §¹i héi ®ång cæ ®«ng héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc Ban kiÓm so¸t 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §éi b¶o vÖ Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc Phßng KÕ to¸n Trung t©m TM CÇu GiÊy Cöa hµng TM L¸ng Cöa hµng TM DÞch Väng Cöa hµng TM Mai DÞch Cöa hµng TM Nhæn Cöa hµng TM Cæ NhuÕ Cöa hµng TM §¹i Mç S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng, c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn bÇu ra miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn ban kiÓm so¸t. TiÕp ®Õn lµ Héi ®ång qu¶n trÞ, c¬ quan qu¶n lý c«ng ty cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty lµ c¬ quan kiÓm so¸t tÝnh hîp ph¸p, hîp lý mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong c«ng ty. Ban gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra, lµ ng-êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®-îc giao. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc vµ c¸c ban chøc n¨ng nh- : + Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc : Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý c«ng ty vÒ mÆt hµnh chÝnh nh- qu¶n lý nh©n sù, theo dâi lao ®éng, thùc hiÖn chÕ ®é liªn quan ®Õn ng-êi lao ®éng…tham m-u cho 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸m ®èc trong viÖc sö dông c¸n bé, gi¸m s¸t toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng chung. + Phßng KÕ to¸n : Thùc hiÖn c«ng t¸c thu thËp, xö lý chøng tõ lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi sæ tæng hîp, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, ph©n tÝch kinh tÕ. Thùc hiÖn mäi quy ®Þnh cña nhµ n-íc trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch thèng kª sè liÖu, h-íng dÉn viÖc ghi chÐp cña c¸c cöa hµng. Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vèn cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h¹ch to¸n ®èi víi nhµ n-íc, ®ång thêi th-êng xuyªn kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. + 7 cöa hµng trùc thuéc : Cung cÊp hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cho ®«ng ®¶o ng-êi d©n ë c¸c ®Þa bµn, c¸c quËn huyÖn. Phô tr¸ch chung mçi cöa hµng lµ mét nh©n viªn kÕ to¸n hoÆc cöa hµng tr-ëng cã nhiÖm vô tËp hîp sè liÖu vÒ l-îng hµng ho¸ xuÊt quÇy vµ l-îng hµng ho¸ b¸n ra. Cöa hµng tr-ëng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c mËu dÞch viªn, tµi s¶n cña c«ng ty vµ b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh tõng kú cña c«ng ty. MËu dÞch viªn cã tr¸ch nhiÖm tr«ng nom, b¶o qu¶n hµng ho¸, ghi chÐp t×nh h×nh b¸n hµng vµ b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng mua b¸n cho cöa 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng tr-ëng. Nh÷ng sè liÖu tõ c¸c cöa hµng trùc thuéc sÏ ®-îc xö lý bëi nh©n viªn kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty. C¸c cöa hµng nµy kh«ng ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n nªn nhiÖm vô kÕ to¸n viªn ë c¸c cöa hµng chØ giíi h¹n ë c¸c thao t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ban ®Çu, s¬ bé xö lý c¸c chøng tõ ®Çu vµo vµ ®Þnh kú chuyÓn toµn bé tµi liÖu vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ tæng hîp. Riªng Trung t©m Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy ®-îc ®Æt cïng trô së c«ng ty lµ cöa hµng lín nhÊt nªn c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc tËp trung t¹i ®©y cã 5 kÕ to¸n viªn ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch trung t©m nµy, t¹o thµnh 5 nhãm, mçi nhãm gåm 4 hoÆc 5 quÇy hµng. Sù ®Æc tr¸ch nµy t¹o ra tÝnh nhÊt qu¸n vµ tiÖn lîi khi kiÓm so¸t. 4./ Bé m¸y kÕ to¸n. a) C«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n. Tr¶i qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng, qua rÊt nhiÒu chuyÓn ®æi trong chÝnh s¸ch kinh tÕ – tµi chÝnh trong chÕ ®é vµ thÓ lÖ kÕ to¸n tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty còng cã nh÷ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu mäi mÆt trong qu¶n lý. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc tiªu ®Æt ra trong qu¸ tr×nh lµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý, ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm qu¶n lý kinh doanh t¹i c«ng ty. Héi ®ång kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n viªn c¸c phÇn hµnh chÞu sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n tr-ëng. §iÒu ®ã cho phÐp cã sù thèng nhÊt trong chØ ®¹o nghiÖp vô, ®ång thêi n©ng cao tÝnh chuyªn m«n ho¸ víi mçi nh©n viªn kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i cÇu giÊy KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô, thuÕ KÕ to¸n chi phÝ b»ng tiÒn,CPBH, CPQLDN KÕ to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n B¶o hiÓm x· héi KÕ to¸n tiÒn b¸n hµng, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, tiÒn vay KÕ to¸n mua hµng, tiªu thô, b¸o c¸o thèng kª, hµng tån13 kho. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n c¸c cöa hµng ________ quan hÖ chØ ®¹o -------- quan hÖ chuyªn m«n * KÕ to¸n tr-ëng : lµ ng-êi phôc tr¸ch chung vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ban Gi¸m ®èc trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin qu¶n trÞ. Víi h×nh thøc qu¶n lý tËp trung, kÕ to¸n tr-ëng ph¶i th-êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc ho¹t ®éng kÕ to¸n tõng phÇn hµnh cña c¸c kÕ to¸n viªn. MÆt kh¸c kÕ to¸n tr-ëng trùc tiÕp ®¶m b¶o sù chÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n cña ®¬n vÞ tr-íc c¸c c¬ quan qu¶n lý cña nhµ n-íc. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * KÕ to¸n TSC§, CCDC, thuÕ: thùc hiÖn theo dâi, ghi chÐp, ph©n tÝch sù biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña hµng b¸n, TSC§, CCDC, t×nh h×nh thu nép thuÕ, thùc hiÖn ph©n bæ gi¸ trÞ CCDC, kiÓm tra theo dâi tµi s¶n, trÝch khÊu hao, ®Ò xuÊt viÖc xö lý tµi s¶n thõa, tµi s¶n hháng. * KÕ to¸n chi phÝ b»ng tiÒn, CPBH, CPQLDN: cã nhiÖm vô kiÓm tra, theo dâi t×nh h×nh chi phÝ cña doanh nghiÖp, ghi chÐp chi tiÕt, tæng hîp c¸c lo¹i chi phÝ. KÕ to¸n chi tiÕt vèn b»ng tiÒn mÆt theo dâi ®Ò xuÊt, ý kiÕn víi kÕ to¸n tr-ëng vÒ tÝnh hîp lý hoÆc ch-a hîp lý vÒ chi phÝ cña c«ng ty. * KÕ to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm: Thùc hiÖn viÖc theo dâi ghi chÐp vÒ l-¬ng cña ng-êi lao ®éng. TÝnh to¸n, ph©n bæ chÝnh x¸c, ®óng ®èi t-îng c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, kho¶n trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, chi phÝ kinh doanh. * KÕ to¸n tiÒn b¸n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, tiÒn vay: tÝnh to¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi, doanh thu b¸n hµng ghi nhËn c¸c nhiÖm vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * KÕ to¸n mua hµng, tiªu thô, b¸o c¸o thèng kª, hµng tån kho: ghi chÐp ®Çy ®ñ kÞp thêi t×nh h×nh mua hµng theo tõng nhãm mÆt hµng, ng-êi cung cÊp, ph¶n ¸nh gi¸m s¸t kÕ ho¹ch tiªu thô. * KÕ to¸n c¸c cöa hµng : Thu thËp, ph©n lo¹i, tæng hîp chøng tõ, b¸o c¸o nghiÖp vô vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó xö lý vµ tæng hîp th«ng tin. b) ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i CÇu GiÊy ®ang tõng b-íc bæ sung hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña m×nh cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, ®¸p øng nhu cÇu míi trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Niªn ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®-îc b¾t ®Çu tõ ngµy1/1/N ®Õn ngµy 31/12/N. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ ®ång ViÖt Nam. Do lµ mét c«ng ty th-¬ng m¹i cã quy m« t-¬ng ®èi lín, kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng nªn nhiÒu n¨m qua h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®-îc c«ng ty ¸p dông lµ nhËt ký – chøng tõ. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ bÊt ®éng s¶n nªn ph-¬ng ph¸p khÊu hao lµ ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n. Hµng tån kho ®-îc c«ng ty ®¸nh gi¸ trªn nguyªn t¾c céng chi phÝ thu mua 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cuèi kú, gi¸ trÞ hµng tån kho ®-îc x¸c ®Þnh b»ng kiÓm kª thùc tÕ ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. 5./Bé phËn thùc tËp: Phßng Hµnh chÝnh – tæ chøc §iÖn tho¹i : 8342455 Tr-ëng phßng : Bïi ThÞ Hoµ KÕ to¸n tr-ëng : Phan ThÞ ThuËn PhÇn 2 T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i CÇu GiÊy A – VÒ t×nh h×nh tµi chÝnh 1. Sù t¨ng tr-ëng vèn chñ së h÷u Vèn chñ së h÷u ®· cã sù t¨ng tr-ëng râ rÖt vµ æn ®Þnh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Õn 31/12/2003, vèn chñ së h÷u ®¹t 5.015.120.718® t¨ng 377.584.126® (+8,14%) so víi cïng kú n¨m 2002, cßn so víi cïng kú n¨m 2001 t¨ng 891.222.244® (+19,52%). Vµ do cã c¬ cÊu nguån vèn còng thay ®æi theo chiÒu h-íng tÝch cùc, ®Õn 31/12/2003, tû träng vèn chñ së h÷u ®¹t 52,67 t¨ng 10,49% so víi n¨m 2000. Nî ph¶i tr¶ 2. C¬ cÊu nî : = __________________ Tæng tµi s¶n So víi n¨m 2000, tû träng nî ®Õn 31/12/2003 ®· cã chiÒu h-íng gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. Nî ph¶i tr¶ trªn tæng tµi s¶n gi¶m tõ 57,82% xuèng 47,33% Trong suèt c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2003, c«ng ty kh«ng cã nî dµi h¹n, nî ph¶i tr¶ lµ nî ng¾n h¹n. Cã mét ®iÒu ®²ng chó ý l¯ sè d­ t¯i kho°n “Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n” tån t³i v¯o ng¯y kho² sæ kÕ to²n chØ xuÊt hiÖn v¯o n¨m 2003 víi con sè 1.228.752.125® (chiÕm 27,3% tæng sè nî ph¶i tr¶), ®iÒu n¯y cho thÊy “viÖc chiÕm dông vèn hîp ph²p” ®± ®­îc c«ng ty thùc 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖn ®Ó lµm t¨ng l-u l-îng vèn tham gia kinh doanh mµ kh«ng cÇn vay thªm vèn hay ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu th«ng th-êng. 3./ Kh¶ n¨ng thanh to¸n TiÒn + C¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = ___________________________________________________ (HÖ sè thanh to¸n tøc thêi) Nî ng¾n h¹n ChÝnh v× toµn bé nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty ®Òu lµ nî ng¾n h¹n nªn c¸c chØ sè thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Òu cã ¶nh h-ëng nhÊt ®Þnh. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi lµ th-íc ®o tr¶ nî ngay kh«ng dùa vµo viÖc ph¶i b¸n vËt t-, hµng ho¸. Trªn thùc tÕ, kh¶ n¨ng thanh to¸n nî hiÖn hµnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n trong tÊt c¶ c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2003 ®Òu lín h¬n 1.  TSL§ + §TNH Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n = ____________________________ Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh th× lu«n nhá h¬n 1 (®iÒu nµy lµ tÊt yÕu v× c«ng ty lµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nªn tû träng hµng tån kho 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trªn tæng tµi s¶n l-u ®éng lu«n ë møc tõ 46,87% n¨m 2000 ®Õn 61,79% n¨m 2003). Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh kh«ng qu¸ gÇn 1 vµ c«ng ty lu«n cã l·i nªn kh«ng ®Æt ra g¸nh nÆng cho viÖc thanh to¸n tøc thêi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. 4./ C¬ cÊu tµi s¶n Tû träng tµi s¶n l-u ®éng trªn tæng tµi s¶n lu«ng ®¶m b¶o c¬ cÊu phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh th-¬ng m¹i hµng ho¸ cña c«ng ty (n¨m 2003, ®¹t tû träng 69,90%). VÒ sè tuyÖt ®èi, tµi s¶n l-u ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. T¹i ngµy 31/12/2003, gi¸ trÞ tµi s¶n l-u ®éng lµ 5.611.857.336® (t¨ng 757.558.098®, ®¹t + 16% so víi cïng kú n¨m 2002; t¨ng 2.807.230.131® ®¹t + 58% so víi cïng kú n¨m 2000). Tµi s¶n cè ®Þnh còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m cho thÊy c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t- më réng kh¶ n¨ng kinh doanh th«ng qua viÖc x©y míi, n©ng cÊp c¸c cöa hµng, mua s¾m thªm c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp . 20
- Xem thêm -