Tài liệu Tổng quan về công ty cổ phần may thăng long

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................... 1 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG ....................................................................................... 3 1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần May Thăng Long .................................................................................................. 3 1.2/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP May Thăng Long .................................................................................................. 5 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long. ................................................................................................. 9 1.4/ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đƣợc khái quát qua sơ đồ sau: ................................................................................... 14 1.5. Đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán của Công ty cổ phần May Thăng Long ................................................................................................ 15 1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty ............................ 15 1.5.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP May Thăng Long ........................................................................................................ 18 CHƢƠNG II THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG ....................................................... 20 2.1. Khái quát về lao động và tiền lƣơng tại Công ty CP May Thăng Long ............................................................................................................ 20 2.1.1. Đặc điểm và phân loại lao động tại Công ty Cp May Thăng Long ................................................................................................................. 21 2.1.2. Xây dựng quỹ lƣơng và các hình thức trả lƣơng tại Công ty CP May Thăng Long. .................................................................................... 22 2.1.3. Các khoản trích theo lƣơng tại Công ty CP May Thăng Long. .... 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.4. Vai trò của kế toán tiền lƣơng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long ........................................ 25 2.2. Kế toán chi tiết tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. ............ 27 2.2.1. Kế toán chi tiết tiền lƣơng............................................................. 27 2.2.2. Kế toán chi tiết các khoản trích theo lƣơng .................................. 27 2.3/ Kế toán tổng hợp tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ......... 33 2.3.1. Kế toán tổng hợp tiền lƣơng ......................................................... 33 2.3.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lƣơng ............................... 70 2.4/ Kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm........................................... 86 CHƢƠNG III NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CP MAY THĂNG LONG ....................... 87 3.1. Ƣu nhƣợc điểm ................................................................................... 87 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty CP May Thăng Long ......................................... 89 3.3. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty CP May Thăng Long ............. 90 KẾT LUẬN ............................................................................................ 92 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TSCĐ : Tài sản cố định BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn CCDC : Công cụ dụng cụ CPSX : Chi phí sản xuất NKCT : Nhật ký chứng từ DTKH : Doanh thu kế hoạch DTTH : Doanh thu tổng hợp QDP : Quỹ dự phòng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1-1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ....................................................... 10 Sơ đồ 1-2: Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh............................... 14 Sơ đồ 1-3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ....................................................... 16 Sơ đồ 1-4: Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty cổ phần May Thăng Long ..... 19 Sơ đồ 2-1: Sơ đồ luân chuyển chứng từ về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng .............................................................................. 30 BIỂU 1-1: CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2007-2008 ...................................... 8 BIỂU 2-1: BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 3 NĂM 2009 ....................... 34 BIỂU 2-2: DOANH THU THÁNG 3 NĂM 2009 .......................................... 38 BIỂU 2-3: ĐƠN GIÁ DÂY CHUYỀN MAY, LÀ THÁNG 3 NĂM 2009 ... 40 BIỂU 2-4: BẢNG THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG ĐOẠN MAY .......... 42 BIỂU 2-5: BẢNG KHAI DÂY CHUYỀN THÁNG 3/2009 .......................... 47 BIỂU 2-6: BẢN KHAI NĂNG SUẤT ........................................................... 49 BIỂU 2-7: BẢN KHAI NĂNG SUẤT ........................................................... 50 BIỂU 2-8: BẢNG CÂN ĐỐI SẢN LƢỢNG THÁNG 3 NĂM 2009 ............ 52 BIỂU 2-9: BẢNG CHẤM CÔNG .................................................................. 55 BIỂU 2-10: BẢNG CHẤM CÔNG ................................................................ 57 BIỂU 2-11: BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG THÁNG 3 NĂM 2009.......... 59 BIỂU 2-12: BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG THÁNG 3 NĂM 2009.......... 61 BIỂU 2-13: BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG THÁNG 3 NĂM 2009.......... 65 BIỂU 2-14: BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG THÁNG 3 NĂM 2009.......... 67 BIỂU 2-15: BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG THÁNG 3 NĂM 2009.......... 68 BIỂU 2-16: BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG THÁNG 3 NĂM 2009.......... 69 BIỂU 2-17: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ... 71 BIỂU 2-18: BẢNG KÊ SỐ 4 .......................................................................... 74 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BIỂU 2-19: BẢNG KÊ SỐ 5 .......................................................................... 76 BIỂU 2-20: NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1 .................................................... 77 BIỂU 2-21: NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7 .................................................... 79 BIỂU 2-22: NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7 .................................................... 80 BIỂU 2-23: SỔ CÁI ........................................................................................ 83 BIỂU 2-24: SỔ CÁI ........................................................................................ 85 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Kinh tế thị trƣờng mang lại không chỉ những cơ hội mà còn cả những thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Nhất là hiện nay, khi chúng ta đã gia nhập WTO, thị trƣờng mở cửa đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với bạn hàng quốc tế, để quảng bá và phát triển thƣơng hiệu hàng Việt Nam. Tuy nhiên, khi các Công ty nƣớc ngoài đổ vào Việt Nam thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trong nƣớc sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Với vốn kinh nghiệm phong phú, khả năng nắm bắt thị trƣờng nhanh nhạy, sản phẩm mới lạ, hiện đại, chiến lƣợc marketing chuyên nghiệp, các Công ty nƣớc ngoài rất có thể sẽ chiếm lĩnh thị trƣờng trong nƣớc nếu nhƣ các doanh nghiệp Việt Nam không có chiến lƣợc tự đổi mới và củng cố thị phần của mình. Hơn thế nữa, bạn hàng nƣớc ngoài, nhất là những nƣớc Châu Âu là thị trƣờng rất khó tính, yêu cầu chất lƣợng sản phẩm vô cùng khắt khe. Chính vì vậy, nâng cao chất lƣợng sản phẩm để khẳng định uy tín, đồng thời hạ giá thành để thu hút khách hàng là chiến lƣợc kinh doanh nói chung của tất cả các doanh nghiệp. Một sản phẩm có giá thành phải chăng và chất lƣợng tốt sẽ chinh phục đƣợc cả thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Để phát triển doanh nghiệp, không thể không cải tiến sản phẩm. Mà muốn cải tiến sản phẩm thì yếu tố con ngƣời là điều kiện tiên quyết. Muốn có đƣợc những sản phẩm với mẫu mã đẹp, hợp thời trang, đƣợc ngƣời tiêu dung rộng rãi đón nhận thì cần phải có đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp. Muốn có đƣợc sản phẩm chất lƣợng tốt thì công nhân sản xuất trực tiếp cũng cần có tay nghề cao. Muốn tăng năng suất, tăng sản lƣợng mà vẫn giữ đƣợc chất lƣợng ổn định thì tay nghề ngƣời công nhân cũng là vô cùng cần thiết. Thêm vào đó, một đội ngũ quản lý tốt, có tầm nhìn xa và hoạch định đƣợc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 những chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn sẽ giúp thúc đẩy công việc kinh doanh, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, một doanh nghiệp muốn đi lên thì việc làm cấp thiết là phải quan tâm đến nguồn nhân lực của mình. Để có đƣợc nguồn nhân lực dồi dào với chất lƣợng tốt, doanh nghiệp cần đảm bảo lợi ích cá nhân của ngƣời lao động. Đó là động lực trực tiếp khuyến khích ngƣời lao động đem hết khả năng của mình nỗ lực sáng tạo trong sản xuất cũng nhƣ trong mọi công việc. Qua thời gian đầu thực tập tại Công ty cổ phần May Thăng Long, đƣợc sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán tài chính, bƣớc đầu em đã làm quen đƣợc với những việc đơn giản và hiểu đƣợc khái quát về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty đặc biệt là phòng Kế toán tài chính. Tuy nhiên với thời gian hạn hẹp và trình độ còn hạn chế nên báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong có ý kiến bổ sung và sự chỉ bảo quan tâm của các thày cô giáo cũng nhƣ các anh chị trong công ty. Về phía bản thân, em xin chân thành cảm ơn cô giáo, Thạc sỹ Bùi Minh Hải giảng viên trƣờng đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán tài chính của Công ty cổ phần May Thăng Long đã hƣớng dẫn, chỉ bảo và cung cấp số liệu để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề thực tập chuyên ngành này Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009 Sinh viên thực hiện Hoàng Hải Anh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG Tên Công ty: Công ty cổ phần May Thăng Long Trụ sở chính: 250 Minh Khai - Hai Bà Trƣng – Hà Nội Điện thoại: 04 – 3862 3372 1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần May Thăng Long Công ty cổ phần May Thăng Long tiền thân là Công ty May mặc xuất khẩu thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tạp phẩm, đƣợc thành lập vào ngày 8/5/1958 theo quyết định của Bộ Ngoại thƣơng, trụ sở đóng tại số 15 Cao Bá Quát, Hà Nội. Ban đầu Công ty có khoảng 1.200 công nhân và 1.100 máy may công nghiệp. Đến ngày 15/12/1958 Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm với tổng sản lƣợng là 391.129 sản phẩm đạt 112.8% chỉ tiêu. Năm 1959 kế hoạch Công ty đƣợc giao tăng gấp 03 lần năm 1958 nhƣng Công ty vẫn hoàn thành và đạt 102% kế hoạch. Trong những năm này Công ty đã mở rộng mối quan hệ với các khách hàng nƣớc ngoài nhƣ Liên Xô, Đức, Mông Cổ, Tiệp Khắc. Tháng 7/1961, Công ty chuyển địa điểm làm việc về số 250 Minh Khai, Hà Nội, hiện là trụ sở chính của Công ty. Với địa điểm mới này, các bộ phận trƣớc kia phân tán nay thống nhất thành một mối tạo thành dây chuyền khép kín khá hoàn chỉnh từ khâu nguyên liệu, cắt, may, là, đóng gói. Ngày 31/8/1965, theo quyết định của Bộ Ngoại thƣơng tách bộ phận gia công thành một đơn vị sản xuất độc lập với tên gọi Công ty Gia công may mặc xuất khẩu; còn Công ty May mặc xuất khẩu đổi tên thành Xí nghiệp May mặc xuất khẩu; Ban Chủ nhiệm đổi thành Ban Giám đốc. Đây là sự 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thay đổi về công tác tổ chức cho linh hoạt với tình hình sản xuất, tạo điều kiện cho chuyên môn hóa mặt hàng xuất khẩu. Năm 1979, Xí nghiệp đƣợc Bộ Công nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp May Thăng Long. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1980-1985), Công ty chuyển hƣớng từ sản xuất hàng mậu dịch sang gia công hàng xuất khẩu. Với những thành tựu đã đạt đƣợc, năm 1983, Xí nghiệp May Thăng Long đã đƣợc nhà nƣớc trao tặng huân chƣơng lao động hạng nhì Cuối năm 89, đầu những năm 90, Liên xô tan rã, thị trƣờng của Công ty thu hẹp dần. Đứng trƣớc khó khăn này lãnh đạo Công ty đã quyết định tổ chức lại sản xuất, đầu tƣ hơn 20 tỷ đồng để thay thế toàn bộ hệ thống thiết bị cũ của Cộng hoà dân chủ Đức (FAAP), Nhật Bản ( JUKI). Đồng thời Công ty hết sức chú trọng đến việc tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng xuất khẩu sang các nƣớc Pháp, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 1991, với những sự thay đổi hiệu quả trên Xí nghiệp May Thăng Long là đơn vị may mặc đầu tiên đƣợc cấp phép xuất nhập khẩu trực tiếp. Công ty đƣợc trực tiếp ký hợp đồng và tiếp cận với khách hàng đã giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh . Tháng 6/1992, thực hiện việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nƣớc và địa phƣơng trong thời kỳ đổi mới Xí nghiệp đƣợc Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) cho phép chuyển đổi tổ chức từ Xí nghiệp sang Công ty, Xí nghiệp May Thăng Long thành Công ty May Thăng Long theo Quyết định 218 TC/LĐ-CNN. Công ty May Thăng Long ra đời, đồng thời là mô hình Công ty đầu tiên trong các Công ty May mặc phía Bắc đƣợc tổ chức theo cơ chế đổi mới. Nắm bắt đƣợc xu thế phát triển của toàn ngành, năm 1993 Công ty đã mạnh dạn đầu tƣ hơn 3 tỷ đồng mua 16.000m2 đất tại Hải Phòng, xây dựng nhà xƣởng, đầu tƣ máy móc thu hút gần 200 lao động. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoài thị trƣờng xuất khẩu Công ty đã chú trọng thị trƣờng nội địa, năm 1993 Công ty đã thành lập Trung tâm thƣơng mại và giới thiệu sản phẩm tại 39 Ngô Quyền, Hà Nội với diện tích trên 300m2. Nhờ sự phát triển đó, Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía Bắc chuyển sang hoạt động gắn Sản xuất với Kinh doanh Bắt đầu từ năm 2000, Công ty đã thực hiện theo hệ thống quản lý ISO 9001- 2000 và tiêu chuẩn SA 8000 Thực hiện Quyết định 165/TCLĐ-BCN ngày 14/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty May Thăng Long thành Công ty cổ phần May Thăng Long, nhà nƣớc nắm cổ phần chi phối 51%. Số vốn điều lệ 23.306.700.000 đồng đƣợc chia thành 233.067 cổ phần. Năm 2006, Công ty đã thực hiện thành công đợt bán đấu giá phần vốn nhà nƣớc tại Công ty. Ngày 15/2/2007, Công ty đã chuyển đổi chủ sở hữu và trở thành Công ty 100% cổ phần do các cổ đông góp vốn. Vốn điều lệ của Công ty 23.306. 700.000 đồng Vốn điều lệ đƣợc chia thành 233.067 cổ phần Mệnh giá phổ thông 100.000 đồng/1CP Lao động tại Công ty 1.650 LĐ 1.2/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP May Thăng Long * Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Là một Công ty cổ phần, phƣơng thức quản lý của Công ty mang tính chất tự quyết, lãnh đạo và kiểm soát của một tập thể các cổ đông, ngành nghề sản xuất và kinh doanh của Công ty bao gồm: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm may mặc, các loại nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, thiết bị tạo mẫu thời trang và các sản phẩm khác của ngành dệt may. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghệ thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, trang thiết bị văn phòng, nông, lâm, hải sản, thủ công mỹ nghệ. * Đặc điểm về sản phẩm, hàng hoá và thị trường đầu vào đầu ra của Công ty Sản phẩm chủ lực của Công ty là áo Sơ mi Nam và áo Jắc két, bên cạnh đó Công ty cũng mở rộng sản xuất các sản phẩm và các Xí nghiệp đƣợc chuyên môn hoá theo từng mặt hàng nhƣ XN1 và XN2 chuyên sản xuất áo sơ mi nam nữ, XN3 sản xuất áo Jắc Két, XN4 và XN5 sản xuất quần Bò và quần Jin, XN6 sản xuất hàng dệt kim. Riêng Xí nghiệp May Nam Hải tại Nam Định đã tách ra hoạt động độc lập không phụ thuộc từ tháng 09 năm 2008 Công ty chủ yếu là gia công các mặt hàng theo đơn đặt hàng, vì vậy số lƣợng lớn và sản xuất hàng loạt sau đó suất khẩu sang thị trƣờng các nƣớc nhƣ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan…Bên cạnh đó Công ty vẫn trú trọng thị trƣờng trong nƣớc, sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nhờ hệ thống cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại 250 Minh Khai, 39 Ngô Quyền và các đại lý của Công ty trên khắp cả nƣớc. * Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Sau 55 năm xây dựng và phát triển việc mở rộng thị trƣờng Công ty luôn chú trọng, nhờ nó mà đến nay Công ty đã có quan hệ với khách hàng ở hầu khắp các châu lục trên thế giới. Đồng thời thị trƣờng trong nƣớc cũng đƣợc khai thác, tuy nhiên do biến động của nền kinh tế thị trƣờng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Cty cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hoá, vì vậy duy trì các bạn hàng truyền thống và đào tạo nâng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong Công ty là điều mà Đội ngũ lãnh đạo của Công ty luôn giữ quan hệ tốt với các khách hàng này, đẩy mạnh xuất khẩu hàng ra các nƣớc này và tốc độ tăng trƣởng bình quân các chỉ tiêu từ năm 2007 - 2008 ta có thể thấy qua Bảng chỉ tiêu Tài chính sau: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BIỂU 1-1: CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2007-2008 (Đơn vị tính: VNĐ) STT Chỉ tiêu tài chính 1 Tổng tài sản: 2 Năm 2007 Năm 2008 128.096.933.850 130.777.436.278 - Tài sản ngắn hạn 54.634.954.423 65.270.075.934 - Tài sản dài hạn 73.461.979.427 65.507.360.344 111.821.738.249 108.553.173.332 - Nợ ngắn hạn 73.711.169.618 81.628.488.572 - Nợ dài hạn 38.110.568.631 26.924.684.760 4 Tổng doanh thu 96.204.510.194 104.613.148.318 5 Lợi nhuận trƣớc thuế 1.981.518.267 2.789.352.153 6 Nộp ngân sách nhà nƣớc 554.825.115 781.018.603 7 Thu nhập bình quân/ngƣời/tháng 1.500.000 1.700.000 3 Nợ phải trả: Nguồn: Báo cáo kết quả Kinh doanh của Công ty năm 2008 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long. Là một Công ty cổ phần, phƣơng thức quản lý của Công ty mang tính chất tự quyết lãnh đạo và kiểm soát của một tập thể các cổ đông. Tuy nhiên, hiện nay bộ máy quản lý của Công ty vẫn chia thành 2 cấp, cấp Công ty và cấp Xí nghiệp với sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị cử ra. * Bộ máy quản lý ở cấp Công ty: Bộ máy tổ chức bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban Kiểm soát; - Tổng Giám đốc; - Bộ máy giúp việc. Tổ chức bộ máy quản lý đƣợc khái quát trong sơ đồ sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1-1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Tổng Phó Tổng Phó Tổng Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc điều hành điều hành điều hành điều hành Kỹ thuật Sản xuất Tài chính Nội chính Văn phòng Công ty Phòng Kỹ thuật chất lƣợng Phòng Kinh doanh XNK Phòng Kinh doanh nội địa Phòng Kế toán tài vụ Giám đốc các XN 1 đến XN 6 Nhân viên thống kê các XN Nguồn: Văn phòng Công ty 10 Phòng Kế hoạch Sản xuất HT cửa hàng thời trang Xí nghiệp Dịch vụ đời sống Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong đó: Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lƣợc phát triển dài hạn của Công ty thông qua biểu quyết. Hội đồng quản trị: Chủ tịch hội đồng quản trị là ngƣời đứng đầu, đƣợc bầu ra do biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Ban Kiểm soát: Đƣợc Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên trở lên, có nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty và Hội đồng quản trị. Đứng đầu là Trƣởng ban kiểm soát. Tổng Giám đốc: Là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và các cơ quan cấp trên, là ngƣời điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ nhiệm hay bãi miễn Tổng giám đốc. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng Giám đốc về kỹ thuật chất lƣợng, kỹ thuật sản xuất và thiết kế tạo mẫu cho Công ty Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất: Có trách nhiệm giúp việc cho Tổng Giám đốc về việc chỉ đạo sản xuất trong các Xí nghiệp trực thuộc Công ty Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính: Tham mƣu về lĩnh vực Tài chính cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, thực hiện chế độ Tài chính theo đúng tôn chỉ của Bộ Tài Chính. Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính: Giúp Tổng Giám đốc điều hành kiểm soát các hoạt động liên quan đến các cơ quan hữu quan và chế độ chính sách cho ngƣời lao động, định biên lao động tại Công ty. Các phòng ban chức năng bao gồm: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Văn phòng công ty: Tuyển dụng và đào tạo cán bộ nguồn cho Công ty và tuyển dụng lao động theo định biên sản xuất, phổ biến quy trình làm việc theo ISO và quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn SA 8000, quản lý về các mặt tổ chức hành chính của Công ty, quản lý về nhân sự và quan hệ đối ngoại với các cơ quan hữu quan, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến ngƣời lao động. Phòng Kỹ thuật chất lƣợng: Thiết kế tạo mẫu và phác thảo các mẫu cứng và mẫu đối theo đơn đặt hàng của khách hàng và nhu cầu của Công ty, là nơi kiểm tra chất lƣợng quy trình kỹ thuật khi 1 sản phẩm đầu truyền hoàn thành trƣớc khi sản xuất hàng loạt. Phòng Kinh doanh nội địa: Tìm kiếm thị trƣờng và có chiến lƣợc tiêu thụ hàng hoá nội địa, theo dõi nhập xuất tồn hàng hoá, quản lý và giao dịch với các kênh đại lý của công ty. Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu: Tìm kiếm khách hàng, đàm phán soạn thảo hợp đồng với khách hàng nƣớc ngoài, theo sát kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng tháng, quý, năm; tổ chức và quản lý công tác xuất nhập khẩu hàng hóa. Phòng Kế toán tài vụ: Tham mƣu cho ban lãnh đạo Công ty về lĩnh vực tài chính, đƣa ra các biện pháp, chiến lƣợc phù hợp với đƣờng lối phát triển của Công ty. Tập hợp số liệu một cách đầy đủ và trung thực theo các chế độ kế toán hiện hành. Phòng kế toán tài vụ có trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính cũng nhƣ các báo cáo quản trị, cung cấp các thông tin tài chính của Công ty cho các lãnh đạo Công ty và các cơ quan cấp trên Phòng Kế hoạch sản xuất: Tiếp nhận nguyên phụ liệu, hàng hoá thành phẩm nhập xuất kho. Cấp phát vật tƣ phục vụ sản xuất theo lệnh sản xuất. Kết hợp với phòng kinh doanh Xuất nhập khẩu lên kế hoạch sản xuất cho từng tháng, quý, năm . 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hệ thống Cửa hàng thời trang: Là các cửa hàng thời trang, trung tâm thƣơng mại và giới thiệu sản phẩm trực thuộc Công ty, tiêu thụ các sản phẩm nội địa và xuất khẩu của Công ty. Các trung tâm và cửa hàng thời trang có cửa hàng trƣởng và các nhân viên cửa hàng. Xí nghiệp Dịch vụ đời sống: Tổ chức bữa ăn ca, phục vụ cho đời sống của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, quản lý các công trình phúc lợi của Công ty nhƣ: trƣờng mầm non, nhà xe, các dịch vụ vệ sinh. * Bộ máy quản lý ở cấp xí nghiệp: bộ máy quản lý ở các xí nghiệp sẽ trực tiếp điều hành công việc ở xí nghiệp theo yêu cầu của cấp trên. Trong các xí nghiệp thành viên có ban giám đốc xí nghiệp gồm Giám đốc xí nghiệp, các Phó Giám đốc Xí nghiệp và bộ phận giúp việc cho Giám đốc xí nghiệp – đó là các nhân viên thống kê phân xƣởng, các tổ trƣởng sản xuất, nhân viên lao động tiền lƣơng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4/ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đƣợc khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1-2: Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP May Thăng Long XN 1+2 XN 3+4 XN 5 Văn phòng XN Nhân viên Thống kê Tổ cắt, may Tổ là Hoàn thiện, đóng gói Nguồn: Văn phòng Công ty 14 XN 6 XN Phụ Trợ PX Thêu XN Dịch vụ đời sống XN Hà Nam PX Giặt Mài Nhà trẻ, Nhà ăn Bảo vệ, Vệ sinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.5. Đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán của Công ty cổ phần May Thăng Long 1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Công ty CP May Thăng Long có 6 Xí nghiệp thành viên tại Hà Nội, 03 Xí nghiệp còn lại có trụ sở tại Nam Định, Phủ Lý Hà Nam, Hải Phòng. Để đảm bảo cho công tác hạch toán, quản lý tình hình tài chính kế toán ở các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo của Công ty quyết định chọn hình thức kế toán tập trung. Toàn bộ Công ty tổ chức một phòng Kế toán tài chính và áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, các Xí nghiệp thành viên trực thuộc không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ tập hợp kiểm tra chứng từ, thống kê ghi chép sổ sách, hạch toán nghiệp vụ phục vụ cho Xí nghiệp đó đồng thời lập báo cáo nghiệp vụ và chuyển chứng từ về phòng Kế toán của Công ty để xử lý và tiến hành công việc kế toán. Các nhân viên trong phòng kế toán đƣợc phân công mỗi ngƣời phụ trách một phần hành kế toán phù hợp với năng lực và trình độ của từng ngƣời Ta có thể khái quát bộ máy Kế toán tại Công ty cổ phần May Thăng Long qua sơ đồ sau: 15
- Xem thêm -