Tài liệu Tổng quan về công ty cổ phần kinh doanh xuất khâu yên bái

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1: tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu yªn b¸i 1.1. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty Cæ phÇn kinh doanh ChÕ biÕn L©m s¶n xuÊt khÈu Yªn b¸i tiÒn th©n lµ C«ng ty méc xÎ TØnh Yªn B¸i. Lµ C«ng ty cæ phÇn trùc thuéc UBND tØnh Yªn B¸i ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 18/Q§-UB ngµy 16/01/2002 cña Chñ tÞch UBND tØnh Yªn B¸i. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i sè 101 - phè Phóc Xu©n - ph-êng NguyÔn Phóc - thµnh Phè Yªn B¸i - tØnh Yªn B¸i. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ViÖt Nam, cã con dÊu riªng, ®éc lËp vÒ tµi s¶n, cã tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng §Çu t- vµ Ph¸t triÓn, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Yªn B¸i. C«ng ty cã mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn qua nhiÒu n¨m trong nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau vµ ®· tõng b-íc kh¼ng ®Þnh m×nh trong ngµnh chÕ biÕn l©m s¶n. Cho ®Õn nay, C«ng ty cã mét bé m¸y ho¹t ®éng tu©n thñ theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô, môc tiªu vµ ngµnh nghÒ kinh doanh ®-îc ghi trong ®iÒu lÖ. S¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty dÇn æn ®Þnh, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng cã chiÒu h-íng t¨ng lªn. §ã lµ nh÷ng tÝn -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖu ®¸ng mõng chøng tá C«ng ty cã thÓ tån t¹i vµ hoµ nhËp trong c¬ chÕ míi. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. C«ng ty ®-îc thµnh lËp ®Ó huy ®éng vèn tõ mäi thµnh phÇn trong vµ ngoµi doanh nghiÖp; sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn tèi ®a; t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho ng-êi lao ®éng; t¨ng lîi tøc cho c¸c cæ ®«ng, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ ph¸t triÓn C«ng ty. C«ng ty thu mua, khai th¸c chÕ biÕn gç vµ l©m s¶n kh¸c. ChÕ biÕn c¸c lo¹i hµng méc x©y dùng c¬ b¶n, méc d©n dông, c¸c s¶n phÈm tõ gç ®Ó tiªu thô trong n-íc vµ xuÊt khÈu. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty: §òa gç, thanh ghÐp thanh, giÊy ®Õ, bµn trµ. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty (S¬ ®å 1, phÇn phô lôc (PPL), trang1 (T1). 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng (S¬ ®å 2, PPL, T2 ). Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong C«ng ty nh- sau: -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ tæ chøc ®øng ®Çu trong C«ng ty cã thÈm quyÒn cao nhÊt. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¬ quan Nhµ n-íc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc: lµ ng-êi qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng vÒ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc theo dâi toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Phßng Tæ chøc- Hµnh chÝnh: lµm c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý toµn bé tµi s¶n nhµ ®Êt, c«ng t¸c hµnh chÝnh, l-u tr÷ hå s¬, l-u tr÷ v¨n b¶n, thùc hiÖn thi ®ua khen th-ëng trong toµn C«ng ty. Phßng KÕ to¸n: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n cña C«ng ty, thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tµi chÝnh trong C«ng ty. Cã chøc n¨ng tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh, ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ. Thu thËp sè liÖu, ph©n lo¹i, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÊp hµnh c¸c chÕ ®é kÕ to¸n. LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n th-êng kú cho C«ng ty vµ cho c¬ quan chñ qu¶n. Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt: cã chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt tæ chøc thùc hiÖn lµm ®Þnh møc khi cã s¶n phÈm míi, qu¶n lý chÊt l-îng kü thuËt, tiÕn ®é s¶n xuÊt, x©y dùng ph-¬ng ¸n, kÕ ho¹ch, so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ cho cÊp trªn. Phßng Kinh doanh: nghiªn cøu, th©m nhËp, chiÕm lÜnh, më réng thÞ tr-êng, tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô vµ x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. 1.4. Mét sè chØ tiªu C«ng ty ®¹t ®-îc trong 2 n¨m võa qua. §¬n vÞ : 1000® T N¨m N¨m Chªnh 2006 2007 lÖch ChØ tiªu T Doanh thu 17.523.53 23.285.37 5.761.834 1 2 7 1 Lîi nhuËn 742.724 1.101.895 359.171 Tæng tµi s¶n 15.635.66 15.415.32 - 220.337 3 5 8 -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nép ng©n 1.424.576 980.987 - 443.589 4 s¸ch * NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn ta thÊy: - Tû suÊt lîi nhuËn so víi tæng tµi s¶n: N¨m 2006: 742.724/ 15.635.665 = 4,63 % N¨m 2007: 1.101.895 / 15.415.328 = 7,14 % - Tû suÊt doanh thu so víi tµi s¶n: N¨m 2006: N¨m 2007: 17.523.537 / 15.635.665 = 112,07 % 23.285.371 / 15.415.328 = 151,05 % Nh- vËy ta thÊy: - Tû suÊt lîi nhuËn so víi tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ: 7,14 - 4,63 = 2,51% => chøng tá hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña C«ng ty ®-îc n©ng lªn, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ tèt h¬n. - Tû suÊt doanh thu so víi tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2007 cao h¬n so víi n¨m 2006 lµ: 151,05 - 112,07 = 38,98% => chøng tá sù vËn ®éng cña c¸c tµi s¶n ®· nhanh dÇn; tèc ®é t¨ng cña chØ tiªu lîi nhuËn so víi tµi s¶n thÊp h¬n tèc ®é t¨ng cña chØ tiªu tû suÊt doanh thu so víi tµi s¶n => tèc ®é t¨ng cña chi phÝ n¨m 2007 cao h¬n so víi n¨m 2006. -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæng tµi s¶n n¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 220.337 triÖu ®ång v× n¨m 2007 C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ®ång thêi thanh lý mét sè tµi s¶n cã hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp. 1.5.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 1.5.1.C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty ¸p dông m« h×nh qu¶n lý võa tËp trung võa ph©n t¸n (S¬ ®å 3, PPL, T3 ). §©y lµ h×nh thøc qu¶n lý ®-îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n C«ng ty víi kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn v× vËy nã ®¶m b¶o th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, phôc vô ®¾c lùc cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o. Néi dung quan träng ®Çu tiªn cña c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n lµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho phï hîp víi tÝnh chÊt, qui m«, ®Æc ®iÓm cña C«ng ty còng nh- phï hîp víi tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n. - KÕ to¸n tr-ëng (Kiªm tr-ëng phßng KÕ to¸n): Phô tr¸ch Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ toµn bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Tæng hîp sè liÖu kª khai thuÕ cña ®¬n vÞ. TËp hîp c¸c chøng tõ, b¶ng kª cña c¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ phô thuéc ®ång thêi tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh vµ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c s¶n phÈm. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm ghi -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÐp vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. TÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn sö dông. - KÕ to¸n quü tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt t¹i quü. Hµng ngµy kiÓm kª sè tiÒn tån quü thùc tÕ, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü. - KÕ to¸n thanh to¸n, vËt t- vµ ng©n hµng: lµm nhiÖm vô theo dâi, thùc hiÖn c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng víi néi bé C«ng ty. Giao dÞch víi ng©n hµng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n víi ng©n hµng. TËp hîp tÝnh to¸n sè liÖu vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ víi c¸c ph©n x-ëng theo ®Þnh møc cña C«ng ty. Theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt vËt t-. - KÕ to¸n kho nguyªn liÖu chÕ biÕn s¶n phÈm vµ b¸n hµng: cã nhiÖm vô nhËp - xuÊt nguyªn liÖu. Theo dâi tõng lo¹i nguyªn liÖu ®-a vµo chÕ biÕn. QuyÕt to¸n víi c¸c ph©n x-ëng theo ®Þnh møc cña C«ng ty. NhËp s¶n phÈm ®Ó thanh to¸n l-¬ng vµ b¸n hµng. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ thèng kª: hµng th¸ng kÕ to¸n l-¬ng cã nhiÖm vô c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho s¶n phÈm cña kÕ to¸n kho s¶n phÈm ®Ó tÝnh to¸n tiÒn l-¬ng s¶n phÈm cho c¸c ph©n x-ëng theo ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng cña C«ng ty. Thanh to¸n tiÒn l-¬ng theo thêi gian vµ tiÒn l-¬ng kho¸n theo khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®ång thêi lµm b¸o c¸o thèng kª t×nh h×nh s¶n xuÊt ®Ó nép lªn c¬ quan chñ qu¶n. -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ to¸n c¸c ph©n x-ëng: Cã chøc n¨ng thu thËp ghi chÐp sè liÖu khèi l-îng s¶n phÈm tõng lo¹i. C¨n cø vµo ®Þnh møc ®Ó hoµn chøng tõ chi phÝ vËt liÖu vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i Phßng Tµi vô cña C«ng ty. Thanh to¸n l-¬ng vµ chi tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n (H¹ch to¸n theo h×nh thøc b¸o sæ). 1.5.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Tµi ChÝnh. Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/N vµ kÕt thóc ngµy 31/12/N. Kú lËp b¸o c¸o: theo tõng quý, n¨m. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n: §ång (VN§). Nguyªn t¾c chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c theo tû gi¸ Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: theo gi¸ thµnh thùc tÕ hµng nhËp. + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp vËt t- theo ph-¬ng ph¸p: kª khai th-êng xuyªn -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt theo ph-¬ng ph¸p: b×nh qu©n gia quyÒn H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n: chøng tõ ghi sæ (S¬ ®å 4, PPL,T4) bao gåm c¸c sæ sau: +Sæ chøng tõ ghi sæ: ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thêi gian. +Sæ c¸i: më cho tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n ®ang sö dông. +Sæ chi tiÕt: mçi tµi kho¶n chi tiÕt ®-îc më mét sæ. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm: b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. HÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty sö dông tµi kho¶n theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông mét sè tµi kho¶n cÊp 2 ®Ó theo dâi chi tiÕt. PhÇn 2: Thùc tÕ vÒ kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu yªn b¸i. -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. * Kh¸i niÖm nguyªn vËt liÖu(NVL) vµ c«ng cô dông cô (CCDC) - NVL lµ ®èi t-îng lao ®éng, mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: - T- liÖu lao ®éng - §èi t-îng lao ®éng - Søc lao ®éng * NhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL, CCDC: XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý trong doanh nghiÖp vµ vai trß chøc n¨ng cña kÕ to¸n NVL, CCDC cã 2 nhiÖm vô sau: - Tæ chøc chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho cña C«ng ty. - KÕ to¸n ph¶n ¸nh ph©n bæ CCDC vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ ®ã cung cÊp sè liÖu cho viÖc tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. * Ph©n lo¹i NVL: C«ng ty ph©n lo¹i NVL theo néi dung kinh tÕ: - NVL chÝnh: Tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - NVL phô: tham gia gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Nhiªn liÖu - Phô tïng thay thÕ - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - PhÕ liÖu: vËt liÖu d- thõa trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - VËt liÖu kh¸c * Ph©n lo¹i CCDC: C«ng ty ph©n lo¹i theo yªu cÇu tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n: - CCDC - Bao b× lu©n chuyÓn - §å dïng cho thuª TrÞ gi¸ NVL xuÊt kho ®-îc tÝnh trªn c¬ së h¹ch to¸n mua vµo vµ chi phÝ mua hµng. TrÞ gi¸ thùc tÕ Gi¸ h¹ch to¸n = NVL xuÊt kho Chi phÝ mua + VL mua vµo Hµng * H¹ch to¸n chi tiÕt: H¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC lµ viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a thñ kho vµ phßng kÕ to¸n trªn cïng c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho nh»m ®¶m b¶o theo dâi chÆt chÏ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng tõng lo¹i nhãm NVL, CCDC vÒ c¶ sè l-îng vµ chÊt l-îng. HiÖn nay, C«ng ty h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ * H¹ch to¸n NVL, CCDC _ H¹ch to¸n nhËp NVL, CCDC KÕ to¸n ph¶n ¸nh: - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK: 152, 153 Nî TK: 133 Cã TK: 331, 111 _ H¹ch to¸n xuÊt NVL, CCDC. C«ng ty sö dông gi¸ xuÊt kho lµ gi¸ ®Ých danh. KÐ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK: 152, 153 Kho ph©n x-ëng Cã TK: 152, 153 Kho xÝ nghiÖp 2.2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ( TSC§ ) * Kh¸i niÖm: TSC§ lµ t- liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông dµi. HiÖn nay, ë n-íc ta quy ®Þnh nh÷ng t- liÖu lao ®éng lµ TSC§ cã gi¸ trÞ lín tõ 10 triÖu vµ thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn. TSC§ hiÖn nay cña C«ng ty chñ yÕu lµ TSC§ h÷u h×nh ®-îc h×nh thµnh tõ quü ®Çu t- ph¸t triÓn, ng©n s¸ch cÊp vµ tõ nguån vèn kinh doanh do cÊp trªn duyÖt HiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn L©m s¶n Yªn B¸i cã nh÷ng tµi s¶n chñ yÕu sau: Nhµ v¨n phßng, m¸y vi tÝnh, m¸y photo, m¸y ®iÒu hoµ, xe « t«, m¸y in, d©y chuyÒn s¶n xuÊt. * Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ cña C«ng ty: - TSC§ do mua s¾m míi - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸ ho¸ ®¬n Nguyªn gi¸ = Chi phÝ l¾p ®Æt + Gi¶m gi¸ _ (Ch-a thuÕ ) ch¹y thö (NÕu cã) - TSC§ do ®-îc cÊp Gi¸ trÞ ghi trong biªn b¶n Chi phÝ tiÕp nhËn gèc Nguyªn gi¸ = + ( Biªn b¶n giao nhËn (NÕu cã) TSC§) - TSC§ do ®iÒu chØnh trong néi bé Nguyªn gi¸ cña gi¸ trÞ ghi trong Nguyªn gi¸ TSC§ ®iÒu = chØnh trong néi bé sæ cña ®¬n vÞ ®iÒu chuyÓn tiÒn - §¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ theo gi¸ trÞ cßn l¹i Gi¸ trÞ cßn l¹i Nguyªn gi¸ = cña TSC§ _ Hao mßn luü kÕ TSC§ * Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ cña C«ng ty: Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ vµo s¶n xuÊt, gi¸ trÞ cña TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ hao mßn nµy ®-îc tÝnh vµo chi phÝ. V× vËy, C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p trÝch khÊu hao TSC§ nh- sau: - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Møc khÊu hao Nguyªn TSC§ gÝa TSC§ = Nguyªn Tû gi¸ khÊu = Thêi gian lÖ x sö b×nh qu©n n¨m TSC§ hao n¨m dông *HÖ thèng tµi kho¶n sö dông:TK 211 “ TSC§ h÷u h×nh” TK 212 “ TSC§ thuª tµi chÝnh” TK 214 “ Hao mßn TSC§” TK 009 “Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n” 2.3.KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. * T¹i C«ng ty chñ yÕu lµ s¶n xuÊt ®òa, v¸n c«ng nghiÖp, thanh ghÐp thanh. V× vËy, trong C«ng ty cã 2 lo¹i lao ®éng: _Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt: lµ bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hay trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. _Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt: lµ bé phËn tham gia mét c¸ch gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy h×nh thøc tr¶ l-¬ng cña C«ng ty võa dùa vµo thêi gian vµ s¶n phÈm cña ng-êi lao ®éng. * KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi kho¶n sö dông: TK 334 “ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” TK 338 “ ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c” (338(2): KPC§; 338(3): BHXH; 338(4): BHYT) Hµng quý tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l-¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn: Nî TK: 622, 627, 642 Cã TK: 334 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§: Nî TK: 622, 627, 642 Cã TK: 338(2,3,4) Thanh to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n cho ng-êi lao ®éng sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n t¹m øng, båi d-ìng: Nî TK: 334 Cã TK: 111 Cuèi k× kÕt chuyÓn tiÒn l-¬ng c«ng nh©n viªn ®i v¾ng ch-a lÜnh: Nî TK: 334 Cã TK: 338.8( ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c) 2.4. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph-¬ng thøc b¸n hµng cña C«ng ty: B¸n trùc tiÕp, ®©y lµ h×nh thøc b¸n hµng chÝnh cña C«ng ty v× kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ C«ng ty TNHH, C«ng ty t- nh©n, DNNN... C¸c C«ng ty nµy th-êng xuyªn mua hµng víi sè l-îng lín.Theo ph-¬ng thøc b¸n bu«n, C«ng ty chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch mua nguyªn liÖu, hµng ho¸ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c b¸n hµng nãi riªng vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nãi chung. MÆt hµng b¸n trùc tiÕp chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay lµ giÊy ®Õ, v¸n c«ng nghiÖp c¸c lo¹i vµ ®òa gç. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty: C«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. §èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt nhËp kho, gi¸ vèn hµng b¸n chÝnh lµ gi¸ thµnh c«ng x-ëng. §èi víi hµng xuÊt kho, kÕ to¸n trÞ gi¸ hµng xuÊt ®-îc coi lµ tiªu thô theo ph-¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . VÝ dô: T×nh h×nh tån kho, nhËp - xuÊt giÊy ®Õ trong quý I/2007 t¹i C«ng ty: * Tån ®Çu kú : 24 tÊn = 61.713.000 ®ång * NhËp kho trong quý I/2007 : 628 tÊn = 1.669.159.200 ®ång * XuÊt trong quÝ I/2007 : 615 tÊn Theo ph-¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ta cã: §¬n gi¸ b×nh qu©n hµng xuÊt trong quý I/2007 lµ: - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 61.713.000 + 1.669.159.200 = 2.654.712 ®ång/ tÊn 24 + 628 Gi¸ vèn cña l« hµng xuÊt lµ: 2.654.712 ®ång x 615 tÊn = 1.632.648.000 ®ång * Tån cuèi kú: 37 tÊn = 98.224.200 ®ång KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng: Khi cã nghiÖp vô b¸n hµng, c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®· ký kÕt gi÷a kh¸ch hµng vµ C«ng ty (Phô lôc 2.1,PPL,T27), Phßng KÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n GTGT (BiÓu sè 2.1, PPL,T5). Ho¸ ®¬n GTGT nµy võa lµ ho¸ ®¬n b¸n hµng võa lµ phiÕu xuÊt kho vµ lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n doanh thu ë Phßng KÕ to¸n. Ho¸ ®¬n nµy dïng giÊy than ®Ó viÕt 1 lÇn lµm 3 liªn : + Liªn 1 (Mµu tÝm): L-u t¹i quyÓn ho¸ ®¬n gèc do Phßng Tµi vô gi÷. + Liªn 2 (Mµu ®á in b»ng mùc ®Æc biÖt cã chÊt ph¶n quang): Giao cho kh¸ch hµng lµm chøng tõ ®i ®-êng vµ ghi sæ kÕ to¸n ë ®¬n vÞ mua. + Liªn 3 (Mµu xanh): Giao cho thñ kho ®Ó ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ vµ lµm thñ tôc thanh to¸n. - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau khi lËp ho¸ ®¬n GTGT, nh©n viªn Phßng Tµi vô chuyÓn ho¸ ®¬n nµy xuèng kho lµm thñ tôc xuÊt hµng. Sau khi nhËn ®-îc ho¸ ®¬n GTGT cña thñ kho, kÕ to¸n b¸n hµng kiÓm tra tÝnh ph¸p lý råi coi ®©y lµ chøng tõ gèc vÒ tiªu thô vµ ghi sæ chi tiÕt doanh thu (BiÓu sè 2.2, PPL,T6) ®Ó theo dâi hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n: C¨n cø vµo thÎ tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt thµnh phÈm (BiÓu sè 2.3, PPL,T7) hoÆc sæ chi tiÕt hµng ho¸ theo ®¬n gi¸ tÝnh trong thÎ hoÆc theo gi¸ mua. Cuèi quý, dùa vµo sè chi tiÕt hµng ho¸,kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp gi¸ vèn thµnh phÈm (BiÓu sè 2.4, PPL,T8) vµ biÓu tæng hîp doanh thu (BiÓu sè 2.5, PPL,T9). Bªn c¹nh viÖc ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ chi tiÕt nh- trªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ tæng hîp c¸c nghiÖp vô x¶y ra trong quý. C¸c sæ tæng hîp ®-îc kÕ to¸n C«ng ty sö dông trong nghiÖp vô tiªu thô gåm: + Chøng tõ ghi sæ sè 4 (BiÓu sè 2.6, PPL,T10), sè 5 (BiÓu sè 2.7, PPL,T11). + Sæ c¸i TK 511(BiÓu sè 2.8, PPL,T12). + Sæ c¸i TK 632 (BiÓu sè 2.9, PPL,T13). - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®ã chøng tõ ghi sæ ®-îc kÕ to¸n C«ng ty ghi mét lÇn vµo cuèi quý. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n thu thËp vµ ghi vµo sæ c¸i c¸c TK liªn quan. KÕ to¸n thuÕ ph¶i nép Nhµ n-íc: Khi cã nghiÖp vô b¸n hµng, kÕ to¸n ph¶i thanh to¸n c¸c kho¶n thuÕ ®Çu ra víi Nhµ n-íc. Hµng ho¸ cña C«ng ty th-êng chÞu c¸c lo¹i thuÕ sau: + ThuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng ho¸ dÞch vô. + ThuÕ xuÊt khÈu (Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty kh«ng ph¸t sinh lo¹i thuÕ nµy v× Nhµ n-íc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu gç rõng trång). - KÕ to¸n thuÕ GTGT ®Çu ra: KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 133 - ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ vµ TK 333.1 -ThuÕ GTGT ph¶i nép ®Ó h¹ch to¸n. Hµng ngµy, khi c¸c nghiÖp vô b¸n hµng x¶y ra, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT xuÊt cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt phÇn thuÕ ph¶i nép cho Nhµ n-íc. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n lËp B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra (BiÓu sè 2.10, PPL,T14), sæ c¸i TK 333.1 (BiÓu sè 2.11, PPL,T15) tÝnh ra sè thuÕ ph¶i nép Nhµ n-íc trong th¸ng theo c«ng thøc: ThuÕ GTGT ph¶i = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ®Çu vµo PS - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nép trong th¸ng ®Çu ra PS trong trong th¸ng ®-îc khÊu th¸ng trõ C¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, kÕ to¸n lËp 02 tê khai thuÕ GTGT (Phô lôc 2.2, PPL,T28). 01 b¶n göi cho Côc ThuÕ tØnh Yªn B¸i ®Ó kiÓm tra, 01 b¶n l-u C«ng ty. Sau khi kiÓm tra vµ x¸c nhËn sè thuÕ ph¶i nép, Côc thuÕ sÏ göi cho C«ng ty th«ng b¸o nép thuÕ. C¨n cø vµo th«ng b¸o nµy C«ng ty thùc hiÖn nép thuÕ cho Nhµ n-íc. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng: KÕ to¸n sö dông TK131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng“ ®Ó h¹ch to¸n thanh to¸n víi ng-êi mua. TK131 ®-îc më chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng th-êng xuyªn cña C«ng ty. Khi x¶y ra nghiÖp vô thanh to¸n, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n më sæ theo dâi chi tiÕt c«ng nî ®èi víi kh¸ch hµng th-êng xuyªn (BiÓu sè 2.12, PPL,T16). §Õn cuèi kú quyÕt to¸n, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK131 (BiÓu sè 2.13, PPL,T17). Sæ c¸i chØ ph¶n ¸nh sè tæng céng. Gi÷a sæ chi tiÕt c«ng nî vµ sæ c¸i TK131 cã quan hÖ ®èi chiÕu. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: KÕ to¸n sö dông TK641 “Chi phÝ b¸n hµng“. Chi phÝ nµy ®-îc C«ng ty tËp hîp riªng cho tõng lo¹i hµng ho¸, s¶n phÈm trªn sæ chi tiÕt TK641 (BiÓu sè 2.14, PPL,T18). Cuèi kú, - 20 -
- Xem thêm -