Tài liệu Tổng quan về công ty cổ phần khoá minh khai

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Më ®Çu Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang ph¸t triÓn nh- hiÖn nay th× c¸c doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn kh«ng chØ trong n-íc mµ cßn cã ®iÒu kiÖn v-¬n sang thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Tuy nhiªn ®Ó cã nh÷ng c¬ héi ®ã th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i v-ît qua hµng lo¹t nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n do xu thÕ nµy t¹o ra. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr-êng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× ®iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm. §Ó lµm ®-îc nh- vËy th× c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trë thµnh 1 trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt nh»m tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng ®Çu ra cña s¶n phÈm. §èi víi c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai, mét c«ng ty c¬ khÝ víi tû träng chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tíi trªn 70% th× ®iÒu nµy cµng trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt. NhËn thÊy râ ®-îc vÊn ®Ò nµy, c¸c c¸n bé kÕ to¸n cña c«ng ty ®· vµ ®ang t×m c¸ch hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ngµy mét tèt h¬n nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý vµ gi¶m chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu tíi møc tèi thiÓu mµ vÉn ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu kü thuËt ®Æt ra. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai, cïng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o §ç ThÞ Ph-¬ng vµ c¸c c« chó trong phßng tµi vô cña c«ng ty ®· gióp em t×m hiÓu thªm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i ®©y. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung Ch-¬ng I : Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai C«ng ty kho¸ Minh Khai ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 562/BKT ngµy 5/5/1972 víi tªn gäi ban ®Çu lµ nhµ m¸y kho¸ Minh Khai. Cuèi n¨m 1973 nhµ m¸y míi b¾t ®Çu s¶n xuÊt thö. §Çu n¨m 1974 nhµ m¸y míi chÝnh thøc ®i vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t. Ngµy 5/5/1993, theo quyÕt ®Þnh sè 163A/BXD – TCL§ cña Bé tr-ëng Bé x©y dùng nhµ m¸y kho¸ Minh Khai ®-îc thµnh lËp l¹i vÉn víi tªn gäi nhµ m¸y kho¸ Minh Khai nh-ng trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng, bé x©y dùng. Ngµy 7/3/1994, thñ t-íng chÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 90/TTG vÒ viÖc tiÕp tôc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc, liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng ®-îc tæ chøc thµnh Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng vµ nhµ m¸y kho¸ Minh Khai ®-îc ®æi tªn thµnh c«ng ty kho¸ Minh Khai. C«ng ty ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng do bé tr-ëng bé x©y dùng phª chuÈn. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty kho¸ Minh Khai do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng phª chuÈn theo quyÕt ®Þnh sè 189/H§QT ngµy 17/2/1998 cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. §ến ngà y 07/11/2005 theo quyết định số 1524/QĐ-BXD của bộ trưởng Bộ X©y Dựng về việc điều chỉnh phương ¸n cổ phần ho¸ và chuyển c«ng ty kho¸ Minh Khai thuộc Tổng c«ng ty Cơ khÝ x©y dùng thµnh C«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai. Với hơn 35 năm x©y dựng và trưởng thà nh, c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai đ· bốn lần bổ xung đăng ký kinh doanh cho phï hợp với sự ph¸t triÓn của c«ng ty, kÌm theo giấy phÐp kinh doanh số 0103015907 do Sở kế ho¹ch ®Çu tư cấp ngà y 01/01/2006. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp lµ 6.600.000.000 ®ång. C¬ cÊu vèn tu©n theo : ― Gi¸ trÞ cæ phÇn nhµ n-íc lµ 3.485.660.000 ®ång, chiÕm 52,81% ― Gi¸ trÞ cæ phÇn b¸n ra lµ 3.114.340.000 ®ång, chiÕm 47,19% C«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai là ®¬n vÞ thà nh viªn trùc thuéc Tæng c«ng ty c¬ khÝ X©y dùng, thuéc së h÷u cña c¸c cæ ®«ng, cã t- c¸ch ph¸p nh©n và con dÊu, cã tà i kho¶n t¹i ng©n hà ng ViÖt Nam, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. C«ng ty ®-îc tæ chøc và ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp và c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tà i chÝnh và kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh víi nhà n-íc và víi kh¸ch hà ng theo hîp ®ång và theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngà nh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i kho¸ th«ng dông vµ cao cÊp, c¸c lo¹i chèt, ke, b¶n lÒ, chÕ t¹o s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm kho¸ vµ tiÓu ngò kim… Mét sè chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty : STT ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Chªnh lÖch Tû lÖ (%) 1 Tæng nguyªn gi¸ TSC§ 9.340.587 9.410.685 70.098 0,75 2 Nguån vèn kinh doanh 4.179.721 4.400.688 220.967 5,28 3 Chi phÝ QLDN 2.317.948 2.171.659 - 200.289 - 8,64 4 Doanh thu tiªu thô 25.420.116 31.245.977 5.825.861 22,91 5 Lîi nhuËn 111.603 121.778 10.175 9,11 6 Nép ng©n s¸ch 1.122.555 1.259.007 136.452 12,15 Nh×n vµo nh÷ng sè liÖu trªn cã thÓ nhËn thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m qua t¨ng ®¸ng kÓ. §Æc biÖt doanh thu t¨ng 22,91% so víi n¨m tr-íc, trong khi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m 8,64%. MÆc dï cßn cã nhiÒu khã kh¨n nh-ng víi nh÷ng sè liÖu kh¶ quan ë trªn cã thÓ thÊy ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, nç lùc trong chØ ®¹o vµ s¶n xuÊt. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ mäi mÆt, liªn tôc ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« s¶n xuÊt lÉn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Ngoµi ra c«ng ty lu«n c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ n¾m b¾t kÞp thêi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng ®Ó tung ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm phï hîp. S¶n phÈm hiÖn nay cña c«ng ty ®ñ søc c¹nh tranh vµ tiªu thô tèt trªn thÞ tr-êng. II.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu c«ng ty lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng, sau lµ héi ®ång qu¶n trÞ l·nh ®¹o c«ng ty. §iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty lµ Tæng gi¸m ®èc, trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc lµ c¸c Phã tæng gi¸m ®èc, gåm cã Phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt, Phã tæng gi¸m ®èc, trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc cã Phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt, Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt, phã Tæng gi¸m ®èc kü thuËt, Phã Tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt, Phã tæng gi¸m ®èc TCH-KD. Ngoµi ra cßn cã c¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô gióp ban gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty. Gåm cã : ― Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : cã nhiÖm vô bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng trong c«ng ty vÒ sè l-îng, tr×nh ®é nghiÖp vô, tay nghÒ phï hîp víi tõng phßng ban, tõng bé phËn s¶n xuÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tËp hîp c¸c ®Þnh møc lao ®éng, tæ chøc ký kÕt c¸c hîp ®ång lao ®éng… ― Phßng kÕ ho¹ch vËt t- : cã nhiÖm vô nghiªm cøu thÞ tr-êng, t×m ra vµ ph¸t hiÖn nhu cÇu, ®ång thêi giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng…nh»m cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin cËp nhËt gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. ― Phßng kü thuËt : cã nhiÖm vô kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt l-îng s¶n phÈm, thiÕt kÕ c¸c khu«n mÉu s¶n phÈm, thiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ kü thuËt…tham gia söa ch÷a lín m¸y mãc thiÕt bÞ. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ― Phßng KCS : cã chøc n¨ng kiÓm tra gi¸m ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm tr-íc khi nhËp kho thµnh phÈm. ― Phßng tµi vô : cã nhiÖm vô thu thËp, xö lý vµ ®-a ra c¸c th«ng tin tµi chÝnh gióp cho viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc, cã hÖ thèng mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ― Phßng kinh doanh : cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr-êng, t×m vµ ph¸t hiÖn nhu cÇu thÞ tr-êng, ®ång thêi giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng nh»m cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin cËp nhËt gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. ― C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ xÝ nghiÖp c¬ khÝ 1 : hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt do c«ng ty giao cho, tæ chøc c¸c mÆt qu¶n lý nh»m ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm vËt t-. Cïng víi ho¹t ®éng qu¶n lý cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, ë c¸c ph©n x-ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt cã c¸c qu¶n ®èc ph©n x-ëng vµ c¸c tæ tr-ëng tæ ®éi trùc thuéc lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung trong ho¹t ®éng kinh doanh trong néi bé cña bé phËn m×nh. Nh- vËy, mçi phßng ban bé phËn trong c«ng ty ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng song gi÷a chóng cã mçi quan hÖ chÆt chÏ, phèi hîp víi nhau d-íi sù ®iÒu hµnh cña Ban gi¸m ®èc nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty : Phô lôc 1 III.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai 1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp viÖc tæ chøc hîp lý, khoa häc quy tr×nh chÕ t¹o c«ng nghÖ s¶n phÈm lµ v« cïng quan träng nã quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm. Tuy nhiªn viÖc tæ chøc quy tr×nh c«ng nghÖ trong doanh nghiÖp cßn phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp (vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý). 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N»m trªn diÖn tÝch 17000m2 nªn viÖc bè trÝ s¾p xÕp c¸c ph©n x-ëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty t-¬ng ®èi thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn vËt t-, vËn chuyÓn thµnh phÈm hay b¸n thµnh phÈm gi÷a c¸c tæ chøc s¶n xuÊt hay c¸c ph©n x-ëng víi nhau. ViÖc s¾p xÕp c¸c bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty kh¸ hîp lý vµ khoa häc nªn viÖc lu©n chuyÓn gi÷a c¸c ph©n x-ëng ®¶m b¶o nhanh gän, thuËn tiÖn tõ kh©u ®-a nguyªn liÖu vµo ®Õn kh©u cuèi cïng lµ t¹o ra s¶n phÈm hoµn chØnh. §Ó s¶n xuÊt l-îng kho¸ nh- hiÖn nay, ngoµi viÖc gia c«ng néi bé, c«ng ty th-êng xuyªn thuª gia c«ng t¹i c¸c c¬ së mét sè chi tiÕt kho¸ ®¬n gi¶n. Ngoµi ra, ®èi víi mét sè chi tiÕt cÇn ®é chÝnh x¸c cao, c«ng ty ®· liªn kÕt víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng vÒ thiÕt bÞ kü thuËt, nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ trong qu©n ®éi. ChÝnh nhê sù liªn kÕt nµy ®· gióp c«ng ty kh¾c phôc ®-îc nh÷ng h¹n chÕ vÒ s¶n xuÊt trong néi bé vµ ®· cho ra ®êi nhiÒu lo¹i kho¸ cao cÊp. 2. Quy tr×nh c«ng nghÖ S¶n phÈm cña c«ng ty cã nhiÒu lo¹i, mçi lo¹i cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt riªng nh-ng quy tr×nh chÕ t¹o 1 s¶n phÈm th-êng bao gåm ba giai ®o¹n: giai ®o¹n chÕ t¹o ph«i, giai ®o¹n gia c«ng c¬ khÝ cuèi cïng lµ giai ®o¹n l¾p r¸p hoµn chØnh s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm chung cña quy tr×nh c«ng nghÖ (Phô lôc 2) hiÖn nay c«ng ty kho¸ Minh Khai tæ chøc s¶n xuÊt thµnh c¸c ph©n x-ëng víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng ph©n x-ëng nh- sau: Ph©n x-ëng c¬ khÝ – c¬ ®iÖn : gåm 2 bé phËn: ― Bé phËn c¬ khÝ : cã nhiÖm vô t¹o ph«i ban ®Çu nh- ®Ëp ®Þnh h×nh ra c¸c khu«n mÉu( ph«i, ke, kho¸), ®óc tay n¨m nh«m, ®óc ®ång thái ®Ó tiÖn lâi kho¸… ― Bé phËn c¬ ®iÖn : nhiÖm vô cña bé phËn nµy lµ söa ch÷a th-êng xuyªn, trung ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty kÓ c¶ phÇn c¬ vµ phÇn ®iÖn. ― Ph©n x-ëng bãng m¹ s¬n: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ t¹o m¹ quai kho¸, b¶n lÒ, chèt, cremon, … 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ― Ph©n x-ëng l¾p r¸p kho¸ bao gåm c¸c tæ: l¾p 1, l¸p 2, l¾p 3, l¾p 4, l¾p kho¸…cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c chi tiÕt rêi do c¸c ph©n x-ëng kh¸c t¹p ra thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. ― Ph©n x-ëng kÕt cÊu thÐp: NhiÖm vô cña ph©n x-ëng lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kÕt cÊu thÐp nh- giµn gi¸o, cöa chíp, cöa hoa,… IV.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã 7 ng-êi, ®-îc tæ chøc theo kiÓu tËp trung, cã nhiÖm vô thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tÝnh to¸n ghi chÐp chÝnh x¸c vÒ nguån vèn vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t-, c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn vµ cung cÊp b¸o c¸o kÕ to¸n kÞp thêi c¸c th«ng tin kÕ to¸n cho l·nh ®¹o c«ng ty. Cô thÓ, phßng tµi vô cña c«ng ty gåm : ― KÕ to¸n tr-ëng : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty, ®ång thêi lµ ng-êi h-íng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n còng nh- thùc hiÖn nh- thùc hiÖn c¸c giao dÞch víi bªn ngoµi. ― Thñ quü kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh : cã nhiÖm vô më sæ theo dâi thu, chi b»ng tiÒn mÆt ph¸t sinh trong tõng ngµy. Ngoµi ra cßn ph¶i theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, t×nh h×nh tÝnh vµ trÝch lËp khÊu hao. ― KÕ to¸n thanh to¸n : cã nhiÖm vô lËp vµ theo dâi phiÕu thu, phiÕu chi, më sæ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n hµng, thanh to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. ― KÕ to¸n vËt t- : lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi tæng hîp chi tiÕt t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i vËt t-. ― KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm kiÓm kª to¸n tæng hîp : cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i thµnh phÈm. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh tiªu thô. Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu cña cÊp trªn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ― KÕ to¸n dù ¸n ®Çu t- : cã nhiÖm vô theo dâi vµ tæng hîp vÒ nguån vèn ®Çu t- h×nh thµnh, vÒ vÊn ®Ó sö dông vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t-, kiÓm tra vÞªc qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i vËt t- tµi s¶n, t×nh h×nh chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n, chÊp hµnh dù to¸n. ― KÕ to¸n tiÒn l-¬ng : cã nhiÖm vô tÝnh l-¬ng, t¹m øng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty : Phô lôc 3 V.Mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai KÓ tõ quý I n¨m 1996, c«ng ty b¾t ®Çu ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. Song do vÉn quen víi c¸ch h¹ch to¸n cò lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, nªn sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông vÉn cßn c¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ chñ yÕu dïng cho viÖc h¹ch to¸n vËt t- vµ dïng ®Ó ®èi chiÕu so s¸nh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n (Phô lôc 4) ― ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña bé tr-ëng Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp. ― Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu tõ 1/1 kÕt thóc 31/12 ― Kú lËp b¸o c¸o : C«ng ty tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo quý, n¨m. ― C«ng ty ¸p dông h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ― C«ng ty nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. ― §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n : ®ång ViÖt Nam ― HÖ thèng tµi kho¶n sö dông : ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n, chuÈn mùc kÕ to¸n… ― C«ng ty lËp c¶ bèn b¸o c¸o tµi chinh (b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh) theo quyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña bé tr-ëng bé tµi chÝnh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II : kh¸i qu¸t Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai I. 1. §Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu Lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i c¬ khÝ nªn vËt liÖu cña c«ng ty lµ s¶n phÈm cña c¸c ngµnh kh¸c nh- thÐp c©y, thÐp tÊm víi khèi l-îng lín vµ chñng lo¹i nhiÒu. Tæng sè danh ®iÓm vËt liÖu cña c«ng ty trªn 1000 lo¹i. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty cã chi phÝ vËt liÖu chiÕm 70% - 75%, v× vËy chØ cÇn 1 thay ®æi nhá vÒ vËt liÖu còng lµm ¶nh h-ëng lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c, vËt liÖu ®-îc dïng cã lo¹i hiÕm, nhiÒu lo¹i cã yªu cÇu kü thuËt cao trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc ph¶i nhËp ngo¹i nh- thÐp l¸ cña Nga, hîp kim bi, c¸c chi tiÕt kho¸ cã lo¹i khã b¶o qu¶n, dÔ háng nh- ho¸ chÊt, s¬n, cã lo¹i dÔ han gØ nh- bul«ng, èc vÝt. Do vËy viÖc qu¶n lý chÆt chÏ ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ãng vai trß rÊt quan träng. 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu Thùc tÕ c«ng ty kho¸ Minh Khai ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu theo néi dung kinh tÕ, c«ng dông cña tõng thø, nhiÖm vô ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Cô thÓ nguyªn vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: ― Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu cña c«ng ty khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu tham gia cÊu t¹o thùc thÓ s¶n phÈm. Cô thÓ gåm cã: thÐp c¸c lo¹i, nh«m, ®ång, th©n kho¸, lâi kho¸, bi….. ― VËt liÖu phô lµ ®èi t-îng lao ®éng nh-ng kh«ng tham gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm nh-ng cã chøc n¨ng hoµn chØnh s¶n phÈm, lµm cho s¶n phÈm bÒn ®Ñp h¬n. Gåm cã: dÇu AC10, dÇu pha s¬n, d©y mayso, giÎ lau, s¬n c¸c lo¹i… ― Nhiªn liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l-îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Gåm cã: x¨ng A83, dÇu Mazót, than, cñi ®èt…… 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ― VËt liÖu kh¸c gåm bao b×, hép giÊy, hép nhùa…. 3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu a. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho ― Nguyªn vËt liÖu mua theo ho¸ ®¬n GTGT th× Gi¸ mua = Gi¸ ch-a cã GTGT + CP vËn chuyÓn (nÕu cã) ― Nguyªn vËt liÖu mua theo ho¸ ®¬n th«ng th-êng th× Gi¸ mua = Gi¸ thanh to¸n ― + CP vËn chuyÓn (nÕu cã) NhËp kho NVL tõ nguån gia c«ng thuª ngoµi chÕ biÕn th× TrÞ gi¸ NVL nhËp kho do thuª ngoà i TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL = gia c«ng + vËn chuyÓn gia c«ng NhËp kho NVL tõ nguån gia c«ng chÕ biÕn TrÞ gi¸ NVL nhËp kho = tù gia c«ng chÕ biÕn b. Chi phÝ xuÊt kho thuª ngoà i + thuª ngoà i gia c«ng ― Chi phÝ TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho gia c«ng + Chi phÝ gia c«ng §¸nh gi¸ NVL xuÊt kho §èi víi nguyªn vËt liÖu xuÊt kho, hiÖn t¹i c«ng ty ®ang sö dông 2 lo¹i gi¸ lµ gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n. Trong ®ã gi¸ h¹ch to¸n ®-îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh ph¸t sinh hµng ngµy, cßn gi¸ thùc tÕ dïng ®Ó ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. II.KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai 1. a. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông C¸c chøng tõ b¾t buéc : PhiÕu nhËp kho vËt t-, phiÕu xuÊt kho vËt t-, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, ho¸ ®¬n, ho¸ ®¬n c-íc vËn chuyÓn. b. C¸c chøng tõ h-íng dÉn : biªn b¶n kiÓm nghiÖm, phiÕu xuÊt vËt t- theo h¹n møc, phiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú, giÊy ®Ò nghÞ duyÖt mua. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu §èi víi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n ¸p dông ph-¬ng ph¸p ghi sæ sè d- (Phô lôc 5). §iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty : cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t-, t×nh h×nh nhËp xuÊt diÔn ra th-êng xuyªn.  ë kho Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu nhËp (xuÊt) kho thñ kho ghi sè l-îng thùc nhËp (xuÊt) vµo thÎ kho (Phô lôc 6). ThÎ kho ®-îc cho tõng danh ®iÓm vËt t-, mçi chøng tõ ®-îc ghi vµo thÎ 1 dßng. §Õn cuèi ngµy thñ kho tÝnh sè tån cña tõng thø vËt t-. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè tån trªn thÎ kho cña tõng thø vËt t- ghi vµo sæ sè d-.  ë phßng kÕ to¸n Cø mçi th¸ng 1 lÇn, kÕ to¸n vËt t- xuèng kho nhËn phiÕu nhËp (xuÊt) kho vµ tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n. Tõ c¸c phiÕu nhËp kho kÕ to¸n vËt t- ghi vµo b¶ng kª nhËp vËt t- (Phô lôc 7) cho ®èi t-îng sö dông, b¶ng nµy më riªng cho tõng nguyªn vËt liÖu nhËp kho (ghi cã TK 111, 112, 331…) b¶ng kª nhËp cã kÕt cÊu nhiÒu cét t-¬ng øng víi mçi lo¹i vËt liÖu nhËp, mçi dßng øng víi 1 phiÕu nhËp. TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu ®-îc ghi trªn b¶ng kª nhËp ®-îc tÝnh dùa trªn sè l-îng vµ ®¬n gi¸ h¹ch to¸n trªn phiÕu nhËp. Tõ c¸c phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª xuÊt vËt t- theo dâi ®èi t-îng sö dông (Phô lôc 8) b¶ng kª ®-îc më riªng cho tõng lo¹i vËt liÖu vµ ®-îc chia thµnh nhiÒu cét, mçi cét t-¬ng øng víi 1 ®èi t-îng sö dông, mçi dßng t-¬ng øng víi 1 phiÕu xuÊt. TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu trªn b¶ng kª xuÊt ®-îc tÝnh dùa trªn sè l-îng vËt liÖu xuÊt kho theo ®¬n gi¸ h¹ch to¸n. §Ó theo dâi viÖc xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu, c«ng ty sö dông b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu (Phô lôc 9) Cuèi th¸ng kÕ to¸n kiÓm tra thñ kho cã ghi chÐp, tÝnh to¸n ®óng khèi l-îng vËt liÖu tån kho cuèi th¸ng trªn thÎ kho hay kh«ng, nÕu khíp kÕ to¸n ký x¸c nhËn vµ ghi vµo cét gi¸ trÞ trªn sæ sè d-. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III.KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu 1. KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu ― NhËp nguyªn vËt liÖu mua ngoµi thanh to¸n chËm C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT (Phô lôc 10) sè 0026944 ngµy 27/01/2007 vµ phiÕu nhËp kho sè 89 (Phô lôc 11), mua thÐp l¸ c¸n nguéi 1.4 ly cña c«ng ty TNHH TM & VT c«ng nghiÖp, kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp sè liÖu vµo phÇn mÒm theo ®Þnh kho¶n Nî TK 152 : 11.680.146 Nî TK 1331 : 584.007 Cã TK 331 : 12.264.153 Ngoµi ra kÕ to¸n cßn ph¶i ghi thñ c«ng vµo nhËt ký chøng tõ sè 5 (Phô lôc 12) ― Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt : C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT sè 0025434 ngµy 12/01/2007 mua vËt t- c«ng nghiÖp cña c«ng ty An Hoµ, biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n ghi : Nî TK 1521 : 40.500.000 Nî TK 1331 : 2.025.000 Cã TK 111 : 42.525.000 Ngoµi ra kÕ to¸n cßn ghi thñ c«ng vµo NhËt ký chøng tõ sè 1 (Phô lôc 13) ― NhËp NVL tõ nguån tù gia c«ng hoÆc thuª ngoµi gia c«ng Theo phiÕu nhËp kho sè 64 ngµy 23/01/2007 nhËp kho 2875 lâi kho¸ MK10S do tæ ®iÖn gia c«ng . TrÞ gi¸ lâi kho¸ MK10S lµ 4.566.400, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 152 : 4.566.400 Cã TK 154 : 4.566.400 2. ― KÕ to¸n tæng hîp xuÊt NVL XuÊt NVL cho s¶n xuÊt s¶n phÈm : Theo phiÕu xuÊt kho sè 55 ngµy 25/01/2007 (Phô lôc 14) xuÊt 540 kg thÐp l¸ c¸n nãng cho tæ dËp. L-îng thÐp xuÊt thuéc nhãm vËt liÖu chÝnh cã hÖ sè gi¸ lµ 0,992 L-îng thÐp xuÊt cã trÞ gi¸ h¹ch to¸n lµ : 540 x 12.045 = 6.504.300 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng : 6.504.300 x 0,992 = 6.452.265,6 Nî TK 621 : 6.452.265,6 Cã TK 1521 : 6.452.265,6 Sau khi kÕ to¸n nhËp liÖu vµo ch-¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh, ch-¬ng tr×nh sÏ cho phÐp xem vµ in d÷ liÖu ra nhËt ký chung (Phô lôc 15) ― XuÊt kho NVL cho s¶n xuÊt chung : t-¬ng tù nh- trªn chØ kh¸c thay TK 621 thµnh 6272. VÝ dô : Theo phiÕu xuÊt kho sè 69 ngµy 31/01/2007 xuÊt cremon ®Ó lµm tay n¾m cremon. TrÞ gi¸ h¹ch to¸n lµ 1.556.696, hÖ sè gi¸ cña phô tïng thay thÕ lµ 1.KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 6272 : 1.556.696 Cã TK 1521 : 1.556.696 ― XuÊt kho NVL cho bé phËn b¸n hµng : VÝ dô : Theo phiÕu xuÊt kho sè 32 ngµy 18/01/2007, xuÊt kho 20 hép cacton ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm. TrÞ gi¸ h¹ch to¸n lµ 65.472 ®ång. HÖ sè gi¸ lµ 1. KÕ to¸n h¹ch to¸n nhsau: Nî TK 6417 : 65.472 Cã TK 1521 : 65.472 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng III : Mét sè ph-¬ng h-íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai I.§¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai. 1. -u ®iÓm C«ng ty ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung rÊt phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty, cïng víi viÖc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n ®· lµm cho khèi l-îng c«ng viÖc kÕ to¸n ®-îc gi¶m bít, bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, sè liÖu kÕ to¸n ®-îc cung cÊp kÞp thêi, chÝnh x¸c. ViÖc tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn hoµn toµn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ®-îc th-êng xuyªn, liªn tôc, tr¸nh l·ng phÝ. Víi sè l-îng chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu nhiÒu, nh-ng bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®· x©y dùng vµ tæ chøc tèt kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu nªn lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ kh«ng lµm gi¸n ®o¹n viÖc s¶n xuÊt. 2. Mét sè tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm mµ bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty ®¹t ®-îc vÉn cßn 1 sè vÊn ®Ò tån t¹i nh- : ― Thø nhÊt, vÒ hÖ thèng danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu : hiÖn nay hÖ thèng danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty vÉn ch-a chi tiÕt, ch-a thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt cña tõng nguyªn vËt liÖu. ― Thø hai, vÒ h×nh thøc kÕ to¸n : c«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ nhËt ký chung, tuy nhiªn trong viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng ty vÉn sö dông mét sè lo¹i sæ cña h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, ®iÒu nµy lµ kh«ng phï hîp vµ kh«ng ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ― Thø ba, vÒ ph-¬ng ph¸p ghi chÐp thñ c«ng : ngoµi viÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh c«ng ty vÉn thùc hiÖn viÖc ghi chÐp thñ c«ng vµo sæ g©y ra sù trïng lÆp trong c«ng viÖc vµ l·ng phÝ thêi gian. ― Thø t-, vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ ph©n c«ng lao ®éng trong phßng kÕ to¸n : c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty cïng 1 lóc ph¶i ®¶m nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc dÔ g©y ra nhÇm lÉn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. NhÊt lµ víi quy m« cña c«ng ty th× ®iÒu nµy lµ rÊt quan träng. II.Mét sè ph-¬ng h-íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai Sau mét thêi gian thùc tËp, d-íi gãc ®é lµ sinh viªn thùc tËp, em xin m¹nh d¹n nªu ra 1 vµi ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai : 1. Thø nhÊt, vÒ hÖ thèng danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu : c«ng ty cÇn lËp 1 hÖ thèng danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt h¬n. §iÒu nµy sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ®-îc chÝnh x¸c vµ dÔ dµng h¬n. 2. Thø hai, vÒ h×nh thøc kÕ to¸n : c«ng ty nªn sö dông 1 h×nh thøc ghi sæ lµ h×nh thøc nhËt ký chung thay v× dïng thªm h×nh thøc nhËt ký chøng tõ cho viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nh- hiÖn nay. 3. Thø ba, vÒ ph-¬ng ph¸p ghi chÐp thñ c«ng : c«ng ty nªn sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n trong viÖc h¹ch to¸n lµ chñ yÕu, h¹n chÕ viÖc ghi chÐp thñ c«ng. §iÒu nµy kh«ng chØ tr¸nh l·ng phÝ vÒ mÆt thêi gian mµ cßn t¨ng thªm tÝnh n¨ng ®éng trong c«ng viÖc cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty. 4. Thø t-, vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ ph©n c«ng lao ®éng trong phßng kÕ to¸n : nªn ph©n chia c«ng viÖc hîp lý ®èi víi tõng nh©n viªn kÕ to¸n trong c«ng ty. Gi¶m thiÓu sù dån ø c«ng viÖc do 1 ng-êi cïng mét lóc ph¶i kiªm nhiÒu nhiÖm vô. Ch¼ng h¹n nh- thñ quü cßn ph¶i kiªm thªm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn Nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay ®ang tõng b-íc ho¸ nhËp vµo thÞ tr-êng chung cña thÕ giíi, xu h-íng nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ mµ cßn vÒ chÊt l-îng, chñng lo¹i, mÉu m· s¶n phÈm. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y kh«ng ph¶i lµ t¨ng lîi nhuËn tõ viÖc mua rÎ b¸n ®¾t mµ t¨ng lîi nhuËn tõ chÝnh tiÒm lùc cña m×nh, ®ã lµ viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua viÖc tiÕt kiÖm c¸c kho¶n môc chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. §èi víi c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai th× vÊn ®Ò qu¶n lý chÆt chÏ nguån nguyªn vËt liÖu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc gi¶m chi phÝ trong s¶n xuÊt. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kho¸ Minh Khai nhê sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n vµ c« gi¸o §ç ThÞ Ph-¬ng em ®· hiÓu ®-îc thªm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã em xin m¹nh d¹n ®-a ra 1 vµi ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Do tr×nh ®é vµ hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi b¸o c¸o ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô lôc 1 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn kho¸ Minh Khai §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Ph©n x-ëng c¬ khÝ Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng kinh doanh Ph©n x-ëng kho¸ II Phßng kÕ ho¹ch, ®Çu t- Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn Phã tæng gi¸m ®èc PHC-KD Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Ph©n x-ëng bãng m¹ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh V¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty XÝ nghiÖp kho¸ 1 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phụ lục 2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Nguyªn vËt liÖu Ph©n x-ëng c¬ khÝ c¬ ®iÖn Ph©n x-ëng bãng m¹ s¬n Ph©n x-ëng kÕt cÊu thÐp Ph©n x-ëng l¾p kho¸ Ph©n x-ëng nhËp kho 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô lôc 3 Bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n vËt t- KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¸n thµnh phÈm KÕ to¸n thµnh phÈnm vµ tiªu thô KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü kiªm kÕ to¸n TSCĐ KÕ to¸n dù ¸n ®Çu t- 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô lôc 4 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu 20
- Xem thêm -