Tài liệu Tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay nội bài

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ngµy 6/1/1957, bao thuèc l¸ Th¨ng Long ®Çu tiªn ®îc xuÊt xëng ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña ngµnh thuèc l¸ vµ trë thµnh ngµy truyÒn thèng cña CBCNV Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. Tr¶i qua 45 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh víi nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long trùc thuéc Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam_ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸ lín nhÊt cña Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam. Trong nh÷ng n¨m qua, Nhµ m¸y lu«n vît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®ãng gãp cho Nhµ níc mét lîng ng©n s¸ch lín, t¨ng lîi nhuËn cho Nhµ m¸y vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho CBCNV Nhµ m¸y. Víi nh÷ng thµnh tùu ®ã, Nhµ m¸y lu«n ®îc Nhµ níc tÆng thëng nhiÒu danh hiÖu cao quý, xøng ®¸ng lµ Nhµ m¸y ®Çu tµu cña Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt nam. Thµnh tÝch ®ã lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ sù cè g¾ng nç lùc cña CBCNV Nhµ m¸y. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long, t«i ®· ®i kh¶o s¸t thùc tÕ thùc tr¹ng cña Nhµ m¸y trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÒ tæ chøc qu¶n lý, vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. Do ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp nªn t«i chØ kh¶o s¸t ®îc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng t×m hiÓu hÕt ®îc tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Tríc khi ®i vµo néi dung cña b¸o c¸o nµy, t«i xin c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Th¶o ®· gióp ®ì t«i tËn t×nh ®Ó t«i hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. B¶n b¸o c¸o nµy ®ang cßn nhiÒu thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý ®Ó b¶n b¸o c¸o ®îc hoµn thiÖn h¬n. PhÇnI: Tæng quan vÒ t×nh h×nh nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. 1. Sù h×nh thµnh vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y: 1.1. Sù h×nh thµnh Nhµ m¸y: Sau cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, miÒn B¾c hoµn toµn ®îc gi¶i phãng, b¾t tay vµo c«ng cuéc x©y dùng CNXH, trë thµnh hËu ph¬ng lín, hËu thuÉn mét c¸ch ch¾c ch¾n vµ tin cËy cho tiÒn tuyÕn lín miÒn Nam ®ang kiªn cêng ®Êu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tranh v× sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt níc. Thêi kú 1955-1957 ®îc coi lµ thêi kú kh«i phôc kinh tÕ. Trung ¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh: “ CÇn chó ý phôc håi vµ x©y dùng mét sè c«ng xëng chÕ t¹o hµng cÇn thiÕt cho ®êi sèng cña nh©n d©n, xëng söa ch÷a giao th«ng vËn t¶i vµ mét sè c«ng xëng thuéc c«ng nghiÖp nhÑ, bá vèn Ýt mµ hiÖu qu¶ nhanh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cho ®êi sèng nh©n d©n”. Song trong thùc tÕ viÖc trång vµ s¶n xuÊt thuèc l¸ ë miÒn B¾c chñ yÕu ®îc h×nh thµnh mét c¸ch tù ph¸t, tån t¹i trong thÕ khÐp kÝn, h¹n hÑp, kh«ng ®ñ cung øng cho chu cÇu tiªu thô ngµy cµng gia t¨ng cña nh©n d©n. Mét sè h·ng thuèc l¸ t nh©n l¹in¾m quyÒn ®éc quyÒn s¶n xuÊt, kinh doanh tù ý thao tóng thÞ trêng, g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ®êi sèng cña nh©n d©n. Thùc tiÔn ®Æt vÊn ®Ò, Nhµ níc cÇn ph¶i nhanh chãng qu¶n lý viÖc s¶n xuÊt thuèc l¸. ChØ cã n¾m lÊy quyÒn qu¶n lý chóng ta míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu thiÕt yÕu cña c¸n bé, bé ®éi vµ quÇn chóng lao ®éng, mÆt kh¸c, ng¨n chÆn sù lòng ®o¹n cña c¸c h·ng s¶n xuÊt thuèc l¸ t nh©n. VÊn ®Ò x©y dùng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ cã quy m« ®· trë thµnh mét nhiÖm vô cÊp b¸ch. NhËn thøc ®óng yªu cÇu kh¸ch quan ®ã, gi÷a n¨m 1955, theo QuyÕt ®Þnh sè 2990Q§ cña Phñ Thñ Tíng, Vô qu¶n lý xÝ nghiÖp ®· cö ®ång chÝ TrÞnh V¨n Ty cïng mét sè c¸n bé kh¸c kh¶o s¸t t×nh h×nh, lËp hå s¬ nghiªn cøu ®Ó nhanh chãng x©y dùng mét nhµ m¸y thuèc l¸ quèc doanh. Ngay lËp tøc, nhãm kh¶o s¸t b¾t tay vµo c«ng viÖc. Võa lôc t×m l¹i c¸c tµi liÖu cò thêi thuéc Ph¸p vÒ t×nh h×nh ph©n bè vµ trång trät, kü thuËt chÕ biÕn vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc l¸, nhãm kh¶o s¸t võa trùc tiÕp ®Õn c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó xem xÐt, t×m hiÓu kh¶ n¨ng thùc tÕ trong viÖc khoanh vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho nhµ m¸y. Sau nh÷ng ngµy lµm viÖc say mª vµ tr¸ch nhiÖm, nhãm kh¶o s¸t ®· thèng nhÊt vµ ®i ®Õn kÕt luËn: hoµn toµn cã thÓ x©y dùng mét nhµ m¸y quèc doanh cã quy m« lín. Nhãm kh¶o s¸t còng ®· x©y dùng ®îc mét ®Ò c¬ng ban ®Çu, ®Ò nghÞ chän ®Þa ®iÓm x©y dùng lµ Hµ Néi hoÆc Thanh Ho¸ víi mét m¸y cuèn cã c«ng suÊt dù kiÕn ban ®Çu lµ 1200 ®iÕu/phót. ChÊp thuËn nh÷ng kiÕn nghÞ trªn ®©y cña ®oµn kh¶o s¸t, Bé C«ng nghiÖp kh¼ng ®Þnh: ®Ó tiÕn tíi quy ho¹ch chÝnh thøc ®Þa ®iÓm x©y dùng nhµ m¸y l©u dµi, tríc m¾t, cÇn tËn dông mét sè c¬ së xÝ nghiÖp cò ë Hµ Néi mµ chóng ta cha cã ®iÒu kiÖn kh«i phôc ®Ó lµm n¬i nghiªn cøu ph¬ng ph¸p gia c«ng c¸c lo¹i thuèc hiÖn cã, tæ chøc s¶n xuÊt thö ®Ó rót kinh nghiÖm. §Çu tiªn, ®Þa ®iÓm ®îc chän ®Ó thö nghiÖm lµ nhµ m¸y bia Hµ néi. Nhng khi c«ng viÖc s¾p söa b¾t ®Çu th× th¸ng 4 n¨m 1956, Bé C«ng nghiÖp l¹i cã quyÕt ®Þnh kh«i phôc l¹i nhµ m¸y bia, nhãm kh¶o s¸t ®µnh ph¶i t×m ®Õn mét ®Þa ®iÓm kh¸c. Sau mét thêi gian t×m kiÕm, c¬ së nhµ m¸y Diªm cò ®îc chän lµm ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt thö. Ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ thuéc Bé C«ng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt thuèc l¸. Ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ ®Ò nghÞ Bé C«ng nghiÖp xin ®îc kh¾c con dÊu cho mét sè xÝ nghiÖp trong ®ã cã nhµ m¸y thuèc l¸ Hµ néi. KÕt qu¶ s¶n xuÊt thö ®· kh¼ng ®Þnh thùc tÕ vµ triÓn väng më réng c«ng nghÖ thuèc l¸. Cuèi n¨m 1956, Nhµ níc quyÕt ®Þnh chuyÓn bé phËn s¶n xuÊt tõ nhµ m¸y Diªm vÒ khu vùc tiÓu thñ c«ng nghÖ Hµ §«ng, nh»m æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1956, Côc C«ng nghiÖp nhÑ chÝnh thøc nhËn ®Þa ®iÓm míi ë Hµ §«ng vµ bµn giao cho Ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt thuèc l¸. T¹i ®Þa ®iÓm míi, dêng nh mäi viÖc ph¶i b¾t ®Çu tõ ®Çu. Khu tiÓu thñ c«ng nghÖ Hµ §«ng vèn lµ khu t«n 14 gian do Mü viÖn trî cho Ph¸p, l©u ngµy bÞ bá hoang. Nhng ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh vµ chu ®¸o cña tØnh uû Hµ §«ng vµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y víi tinh thÇn lµm viÖc “b»ng hai” ®· kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n, lao ®éng cËt lùc, c¶i t¹o nh÷ng gian nhµ ®æ n¸t kia thµnh xëng m¸y. Cuèi n¨m 1956, 4 m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ vµ mét sè phô tïng nh·n hiÖu Trung Quèc ®· ®îc ®a tõ khu triÓn l·m YÕt Kiªu vÒ. Lùc lîng th× qu¸ máng, c«ng viÖc l¹i bÒ bén, tr×nh ®é kü thuËt c¬ khÝ cßn yÕu kÐm, phô tïng l¾p ®Æt võa thiÕu võa kh«ng ®ång bé... nhng c¸c c¸n bé kü thuËt ®· kiªn tr× t×m tßi ®Ó cuèi cïng h×nh thµnh mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt: mét m¸y th¸i, mét m¸y tíc cuéng, mét m¸y cuèn, b¶o ®¶m chu tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. Song song víi viÖc chuÈn bÞ cho sù vËn hµnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhµ m¸y ®Èy m¹nh ®Çu t kü thuËt. Bé phËn nghiªn cøu kü thuËt cña nhµ m¸y tiÕp tôc nghiªn cøu cã chiÒu s©u c¸c kh©u kü thuËt: lªn men, th¸i sîi, sÊy sîi, phun h¬ng liÖu... ®ång thêi t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó diÖt trõ mèi mät trong c¸c kho chøa nguyªn liÖu thuèc. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña nhµ m¸y còng nhËn ®îc sù phèi hîp cña viÖn vÖ sinh dÞch tÔ, Tæng c«ng ty L¬ng thùc nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, võa gi÷ g×n m«i trêng sinh th¸i.Vãc vÎ cña mét c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ ®· thùc sù ®îc h×nh thµnh ë nh÷ng ®êng nÐt c¬ b¶n nhÊt. Nh vËy, sau h¬n mét n¨m võa kh¶o s¸t t×nh h×nh võa chuÈn bÞ, qua 3 lÇn di chuyÓn ®Þa ®iÓm, tõ hai bµn tay tr¾ng, vît qua mu«n vµn khã kh¨n, ®øa con ®Çu lßng cña ngµnh thuèc l¸ XHCN VN ®· chµo ®êi. Ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 1957 ®· trë thµnh ngµy lÞch sö cña Nhµ m¸y . 1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn qua c¸c giai ®o¹n cña Nhµ m¸y: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y ®îc chia ra lµm 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1956-1975: §©y lµ giai ®o¹n ®Çu sau khi Nhµ m¸y chÝnh thøc thµnh lËp, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n Nhµ m¸y khÈn tr¬ng b¾t tay vµo lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó cã ®îc nh÷ng bao thuèc ®Çu tiªn kÞo thêi phôc vô nh©n d©n nh©n dÞp TÕt nguyªn ®¸n (1957). TÝnh tõ 6/1/1957 ®Õn ngµy 30/2/1957 Nhµ m¸y ®· 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 giao nép cho C«ng ty ph¸t hµnh cÊp 1 lµ 100000 bao thuèc l¸ Th¨ng Long, vît chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Bé c«ng nghiÖp giao. Th¸ng 4 n¨m 1957, Nhµ níc trang bÞ cho Nhµ m¸y 3 m¸y cuèn ®iÕu TiÖp Kh¾c, 1 m¸y ®ãng bao Trung Quèc. N¨m 1958 cÊp thªm 1 m¸y th¸i TiÖp Kh¾c vµ sau ®ã l¹i bæ sung hîp ®ång 1 m¸y th¸i, 1 m¸y cuèn TiÖp Kh¾c nhê ®ã mµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ cña Nhµ m¸y ®i vµo æn ®Þnh. §Õn n¨m 1964, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña Nhµ m¸y ®¹t 30968458 ®ång t¨ng gÊp hai lÇn tæng s¶n lîng n¨m 1958 vµ 18 lÇn n¨m 1957. Ngoµi viÖc tho¶ m·n nhu cÇu trong níc Nhµ m¸y cßn dµnh mét khèi lîng lín ®Ó xuÊt khÈu (n¨m 1964 xuÊt khÈu sang c¸c níc b¹n lµ 31117 bao). N¨m 1966, chiÕn tranh x©m lîc cña Mü më réng ra miÒn B¾c, trong t×nh thÕ khÈn tr¬ng §¶ng bé Nhµ m¸y x¸c ®Þnh “Ph¶i coi s¶n xuÊt nh chiÕn ®Êu, coi xÝ nghiÖp nh chiÕn trêng, coi nh mÖnh chiÕn ®Êu, tõ ®ã vît qua mäi khã kh¨n trong bÊt cø t×nh huèng nµo víi c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc”. Trong lóc nµy ®Ó s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cÇn b¶o vÖ lùc lîng lao ®éng vµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt. Tõ gi÷a n¨m 1966, Nhµ m¸y chuyÓn sang ph¬ng ¸n s¬ t¸n. Bé phËn thø nhÊt chuyÓn lªn L¹ng S¬n x©y dùng hoµn chØnh khu s¶n xuÊt T2, bé phËn thø 2 lªn Ba Th¸ lËp c¬ së T3. N¨m 1967 Nhµ m¸y x©y dùng thªm c¬ së s¶n xuÊt T4 ë khu l¨ng Hoµng Cao Kh¶i vµ c¬ së T5 ë Kim Anh-VÜnh Phóc. Sau 20 n¨m phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái ®· cho thÊy mét Th¨ng Long võa dòng c¶m trong chiÕn ®Êu võa n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh tÕ. Søc sèng Th¨ng Long lµ søc sèng tËp thÓ ®oµn kÕt, chia sÎ ngät bïi, cïng ph¸t huy trÝ tuÖ vµ sù khÐo lÐo cña ngêi c«ng nh©n yªu lao ®éng. - Giai ®o¹n tõ 1975 ®Õn 1986: Trong kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø ba, hµng ngh×n s¸ng kiÕn khoa häc kü thuËt ®îc ®Ò xuÊt, trong ®ã cã 314 s¸ng kiÕn ®îc ¸p dông, lµm lîi cho Nhµ m¸y 2355433 ®ång. Gi¸ trÞ s¶n phÈm ®¹t møc trung b×nh lµ 200 triÖu bao/n¨m, riªng n¨m 1985 ®¹t 235980000 bao. §iÒu ®¸ng chó ý lµ s¶n phÈm Th¨ng Long võa ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, võa ®¸ng tin cËy vÒ chÊt lîng, c¸c mÆt hµng thuèc l¸ ®Çu läc xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu vµ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong c¬ cÊu s¶n phÈm. - Thêi kú ®æi míi (1986 ®Õn nay): Tõ sau §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VI, §¶ng khëi xíng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, xo¸ bá chÕ ®é ®éc quyÒn ph©n phèi thuèc l¸ tõ n¨m 1987 lµm cho thÞ trêng cã nhiÒu thay ®æi vµ biÕn ®æi lín. §· lµm cho Nhµ m¸y l©m vµo t×nh tr¹ng bÕ t¾c, s¶n lîng n¨m 1986 lµ 255,066 triÖu bao xuèng cßn 171,730 triÖu bao trong n¨m 1989, nhÞp ®é s¶n xuÊt cïng víi kh¶ n¨ng tiªu thô ®Òu gi¶m, lao ®éng d thõa so víi nhu cÇu s¶n xuÊt nhng ®©y lµ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp lóc bÊy giê. Víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, Nhµ m¸y ®· vît qua thö th¸ch ®ã. §ång thêi ®Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, Nhµ m¸y ®· nhËp hµng lo¹t thiÕt bÞ míi, do vËy sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 1992 lµ 130,646 triÖu, n¨m 1994 lµ 156,345 triÖu bao, tû lÖ thuèc l¸ ®Çu läc n¨m 1992 chiÕm 47,77% tíi n¨m 1994 lµ 82%. Sù nç lùc vît bËc ®· ®a Th¨ng Long trë thµnh mét trong nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ trêng. N¨m 1991, doanh thu cña Nhµ m¸y lµ 150 tû ®ång trong ®ã nép ng©n s¸ch lµ 52,74 tû ®ång, n¨m 1995 doanh thu ®· lªn tíi 526,827 tû ®ång (nép ng©n s¸ch lµ 215,645 tû ®ång). §Õn n¨m 2000, doanh thu ®¹t 583,904 tû ®ång (nép ng©n s¸ch 227,024 tû ®ång), n¨m 2001 doanh thu ®¹t 616,000 tû ®ång (nép ng©n s¸ch 227,500 tû ®ång). VÒ sù ph¸t triÓn ®Çu t, cha tÝnh ®Õn c«ng tr×nh hîp t¸c cña Dunhill, Nhµ m¸y c¬ b¶n ®· hoµn thiÖn vµ ®a vµo sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t theo chiÒu s©u, theo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt 1991-1995 víi sè vèn lµ 78 tû ®ång. N¨m 1996, Nhµ m¸y ®· cã 51 s¸ng kiÕn lµm lîi 380 tû ®ång. HiÖn nay, Nhµ m¸y ®ang më réng theo híng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch hîp t¸c víi Rothmans cña Anh quèc ®Ó lËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc l¸ Dunhill t¹i Nhµ m¸y. Hîp t¸c víi h·ng Tobaco vµ BAT (Bristish American Tobaco). §Ó phôc vô chñ tr¬ng gi¸n tem thuÕ c¸c s¶n phÈm thuèc l¸ ®Òu ¸p dông tõ ngµy 01/04/2000, Nhµ m¸y ®· tù nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o thµnh c«ng m¸y d¸n tem cho thuèc l¸ bao cøng. S¸ng kiÕn nµy ®· tiÕt kiÖn ®îc mét lîng ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ thay thÕ cho viÖc nhËp thiÕt bÞ tõ níc ngoµi, duy tr× vµ ph¸t triÓn tèt d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn sîi hiÖn ®¹i cña Trung Quèc ®· ®¸p øng cho s¶n xuÊt thuèc l¸ bao vµ hç trî nhu cÇu nguyªn liÖu cho c¸c doanh nghiÖp. 1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ m¸y: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc l¸ cã vµ kh«ng cã ®Çu läc ®Ó tõng bíc ®a s¶n phÈm thuèc l¸ vµo thÞ trêng. Do ®ã ®ßi hái Nhµ m¸y ph¶i tõng bíc cô thÓ ho¸ nhiÖm vô chñ yÕu nµy theo c¸c bíc: - Tõng bíc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng kh«ng nh÷ng trong níc mµ cßn híng tíi xuÊt khÈu. - Tõng bíc n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi c«ng nghÖ míi cña thÕ giíi nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña Nhµ m¸y 2. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y:chøc n¨ng, nhiÖm vô: ( xem s¬ ®å trang bªn) 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng tøc lµ ngêi thñ trëng ®îc sù gióp søc cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia, c¸c héi ®ång t vÊn trong x¸c ®Þnh ph¬ng híng nghiªn cøu thùc hiÖn, ®Ò xuÊt khi ®îc thñ trëng quyÕt ®Þnh ®ång ý sÏ biÕn thµnh mÖnh lÖnh xuèng cÊp díi.  Ban gi¸m ®èc: Bao gåm Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc kinh doanh vµ Phã gi¸m ®èc kü thuËt. - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®îc Nhµ m¸y giao nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ m¸y, lµ ngêi chØ huy cao nhÊt cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn ®èi víi Nhµ níc vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña Nhµ m¸y. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: cã nhiÖm vô tæ chøc m¹ng líi giao dÞch, n¾m v÷ng t×nh h×nh ®Ó phôc vô ®Çu ra. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ huy toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c kü thuËt trong Nhµ m¸y.  C¸c phßng chøc n¨ng: §îc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ theo chøc n¨ng qu¶n lý, cã nhiÖm vô tham mu gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc bao gåm: - Phßng kÕ ho¹ch vËt t: gåm 1 trëng phßng vµ 6 nh©n viªn chøc n¨ng: tham mu cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dµi h¹n trong n¨m, quý, th¸ng; ®iÒu hoµ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch thÞ trêng, ®Þnh møc kü thuËt, thèng kª theo c«ng t¸c tiÕt kiÖm. - Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn: gåm trëng phßng, phã phßng vµ 7 nh©n viªn Chøc n¨ng: gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn, h¬i, níc l¹nh. NhiÖm vô: Theo dâi qu¶n lý toµn bé trang thiÕt bÞ kü thuËt c¬ khÝ, thiÕt bÞ chuyªn dïng ®iÖn, h¬i, níc l¹nh c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. LËp kÕ ho¹ch vÒ ph¬ng ¸n ®Çu t chiÒu s©u, phô tïng thay thÕ, ®µo t¹o thî c¬ khÝ. - Phßng KCS: gåm 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 33 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Thùc hiÖn gióp Ban gi¸m ®èc vÒ viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm. NhiÖm vô: TiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ chÊt lîng nguyªn liÖu, vËt t, vËt liÖu tõ khi ®a vÒ Nhµ m¸y, gi¸m s¸t chÊt lîng trªn tõng c«ng ®o¹n d©y chuyÒn, ph¸t hiÖn sai sãt ®Ó Ban gi¸m ®èc chØ thÞ kh¾c phôc, kiÓm tra chÊt lîng khi xuÊt kho. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: gåm 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 10 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt. NhiÖm vô: ChØ thÞ trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ nhËn thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, chÊt lîng nguyªn vËt liÖu, vËt t, h¬ng liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nghiªn cøu phèi chÕ s¶n phÈm míi c¶ néi dung vµ h×nh thøc phï hîp víi thÞ hiÕu tõng vïng, qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ t¹i Nhµ m¸y. - Phßng tµi vô: gåm 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 11 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Tham gia gióp viÖc vÒ mÆt tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: Tæ chøc qu¶n lý vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n nh: thu, chi, c«ng nî, gi¸ thµnh... - Phßng tæ chøc: bao gåm 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn. Chøc n¨ng: Gióp viÖc vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c lao ®éng- tæ chøc, an ninh- quèc phßng. NhiÖm vô: Gióp Ban gi¸m ®èc qu¶n lý vµ x©y dùng ph¬ng ¸n c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng, tiÒn l¬ng, b¶o hé lao ®éng, an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. - Phßng nguyªn liÖu: Chøc n¨ng: Tham mu cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu thuèc l¸ theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. NhiÖm vô: VÒ n«ng nghiÖp nghiªn cøu thæ nhìng, gièng thuèc thùc nghiÖm; tæ chøc gieo trång theo kÕ ho¹ch. - Phßng tµi chÝnh: Chøc n¨ng: Gióp Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng viÖc hµnh chÝnh sù nghiÖp cña Nhµ m¸y. NhiÖm vô: Qu¶n lý vÒ v¨n th, lu tr÷ vÒ tµi liÖu, b¶o mËt, ®èi néi, ®èi ngo¹i, qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. - Phßng tiªu thô: Chøc n¨ng: Tham mu cho Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. NhiÖm vô: LËp kÕ ho¹ch tiªu thô tõng vïng, miÒn d©n c, kÕt hîp phßng thÞ trêng më réng diÖn tÝch tiªu thô, thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô vÒ chÊt lîng chñng lo¹i theo quy ®Þnh ®Ó Ban gi¸m ®èc ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng thÞ trêng: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøc n¨ng: Tham mu gióp viÖc cho ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y vÒ c«ng t¸c thÞ trêng. NhiÖm vô: Theo dâi ph©n tÝch diÔn biÕn t×nh h×nh thÞ trêng qua bé phËn nghiªn cøu thÞ trêng vµ nhãm tiÕp thÞ, tham gia ho¹t ®éng Marketing, t×m c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, tham gia thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m... §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y ®îc chia thµnh c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt, mçi ph©n xëng s¶n xuÊt cã mét chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng. Nhµ m¸y cã tÊt c¶ 6 ph©n xëng trong ®ã 4 ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh ®ã lµ: PX sîi, PX bao cøng, PX bao mÒm, PX Dunhill; 2 ph©n xëng mµ s¶n phÈm cña nã lµ hç trî cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh ®ã lµ ph©n xëng C¬ ®iÖn vµ ph©n xëng IV. + Ph©n xëng sîi: S¬ chÕ l¸ thuèc l¸, th¸i sîi ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt cuãn ®iÕu hay b¸n cho Nhµ m¸y kh¸c. + Ph©n xëng bao mÒm: NhËn sîi thuèc l¸ tõ ph©n xëng sîi ®Ó s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm bao mÒm. + Ph©n xëng bao cøng: S¶n xuÊt thuèc l¸ bao cøng cã chÊt lîng tèt. + Ph©n xëng Dunhill: Cuèn ®iÕu ®Çu läc ®ãng bao, ®©y lµ ph©n xëng hîp t¸c víi h·ng Rothmans (Anh). + Ph©n xëng C¬ ®iÖn: Gia c«ng phô tïng, c¸c chi tiÕt, thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn, h¬i níc, tham gia trung tu, ®¹i tu m¸y mãc thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch hµng n¨m. + Ph©n xëng IV: TËn dông nh÷ng vËt t cã thÓ sö dông l¹i cung cÊp bao b× cact«ng, tói nilon, tói giíi thiÖu s¶n phÈm. Ngoµi c¸c ph©n xëng ra cßn cã c¸c ®éi bèc xÕp, ®éi b¶o vÖ vµ ®éi xe. Qua c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trªn ta thÊy u ®iÓm lín nhÊt lµ c¸c quyÕt ®Þnh ®îc thèng nhÊt tõ trªn xuèng, c«ng viÖc cña cÊp díi kh«ng bÞ chång chÐo, nhng do Gi¸m ®èc chØ ®¹o qua hai Phã gi¸m ®èc nªn nhiÒu khi c¸c quyÕt ®Þnh kh«ng kÞp thêi vµ s¸t víi thùc tÕ. 3. Quy tr×nh s¶n xuÊt d©y chuyÒn chÕ biÕn thuèc sîi: a. Nguyªn liÖu: - NhËn vÒ ®óng theo c«ng thøc phèi chÕ. - KiÓm tra vïng cÊp, chÊt lîng, träng lîng cña tõng mÎ thuèc khi ®a vµo s¶n xuÊt. b. HÊp ch©n kh«ng: - XÕp c¸c kiÖn thuèc lªn xe theo ®óng c«ng thøc phèi chÕ cho mét mÎ hÊp ( mét mÎ hÊp tõ 1600- 2000 kg). 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KiÓm tra W nguyªn liÖu, chÊt lîng nguyªn liÖu tõng m¸c ®Ó ®¹t tríc khi hÊp ch©n kh«ng ë chÕ ®é tù ®éng cho phï hîp. §¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ W vµ gi÷ ®îc mµu s¾c ban ®Çu cña l¸ thuèc: TSKT :Ph > 0,8 Mpa Ph > 0,3 Mpa Thêi gian hÊp : 25-30 phót W sau hÊp t¨ng: 3  1% Tû lÖ lµm Èm : 98% NhiÖt ®é trong bao: Thuèc tèt  70 Thuèc TB  80 Chu kú hÊp: 2 lÇn - §èi víi trêng hîp ®Æc biÖt cÇn t¨ng hoÆc gi¶m chu kú hÊp, phßng KTCN cã quy ®Þnh cô thÓ. c. Phèi chÕ l¸ trªn b¨ng t¶i: - L¸ hÊp xong ph¶i ®îc phèi chÕ ngay, kh«ng ®îc ®Ó l©u qu¸ 30 phót. - KiÓm tra m¸c thuèc vïng cÊp, chÊt lîng, sè lîng c¶ kiÖn ph¶i phèi chÕ. Ph¸t hiÖn c¸c kiÖn thuèc sai vïng cÊp, chÊt lîng vµ b¸o cho KCS biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ngay. - C¸c bã l¸ ®¹t yªu cÇu c¾t ngän (l¸ > 20 cm) ph¶i xÕp ®Òu ®Æn, ngay ng¾n, kh«ng chång chÐo lªn nhau, phÇn ngän l¸ quay vÒ gi÷a b¨ng, c¾t 1/3 ngän. - L¸ rêi xÕp ®Òu ®Æn hai bªn b¨ng t¶i, kh«ng bá å ¹t ïn t¾c. Yªu cÇu l u lîng l¸ khi phèi chÕ lu«n ®ång ®Òu nhau vµ æn ®Þnh. Lo¹i bá t¹p vËt, l¸ mèc, l¸ ®en. d. M¸y lµm Èm l¸ kiÓu giã nãng: PhÇn ®Çu l¸ vµ phÇn l¸ t¸ch cuéng ®Òu ®îc ®a qua m¸y lµm Èm kiÓu giã nãng (1 m¸y lµm Èm phÇn ®Çu l¸, 1 m¸y lµm Èm phÇn t¸ch cuéng) ®Ó n©ng W lªn 19  1%; T= 65C ®Ó t¹o søc bÒn cña l¸ tèt vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cña m¸y ®¸nh l¸. e. M¸y ®¸nh l¸ kiÓu ®øng: - ThiÕt bÞ nµy t¸ch m¶nh l¸ ra khái cuéng. - Tû lÖ cuéng lÉn trong m¶nh l¸  4%. - Tû lÖ l¸ lÉn trong cuéng  1,5%. Thêng xuyªn kiÓm tra tû lÖ l¸ lÉn trong cuéng vµ cuéng trong l¸ . D©y chuyÒn s¶n xuÊt chÕ biÕn thuèc sîi ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyªn liÖu HÊp ch©n Kh«ng C¾t ngän Phèi trén l¸ Lµm Èm ngän l¸ SÊy sîi cuéng Ph©n ly sîi cuéng Tr¬ng në cuéng Thïng tr÷ sîi cuéng Lµm Èm l¸ ®· c¾t ngän T¸ch cuéng Th¸i cuéng Lµm Èm Cuéng Gia liÖu Phèi trén sîi l¸, sîi cuéng HÊp Ðp cuéng SÊy sîi Thïng tr÷ Cuéng Th¸i l¸ Tr÷ phèi trén sîi Phun h¬ng Thïng tr÷, phèi trén vµ ñ l¸ A . S¶n xuÊt sîi cuéng: 1. M¸y lµm Èm cuéng: ThiÕt bÞ dïng h¬i níc lµm Èm vµ nãng cuéng W cuéng = 26  2% T = 90C 2. Thïng chøa cuéng: Dïng chøa cuéng sau khi lµm Èm ®Ó ®¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ thuû ph©n. Thêi gian ñ: 2 giê. 3. M¸y hÊp cuéng- Ðp cuéng: - Sau khi ñ cuéng ®ñ thêi gian quy ®Þnh cuéng ®îc ®a lªn m¸y hÊp lµm nãng vµ n©ng thuû phÇn cuéng lªn 30  2%: T - 90C. - Sau ®ã cuéng ®îc ®a qua bé phËn Ðp cuéng. §é dµi Ðp cuéng: 1,2  0,1mm. - Lo¹i bá t¹p vËt, cuéng nhòn, cuéng ®en. 4. M¸y th¸i cuéng: Th¸i cuéng thµnh sîi nh sîi l¸, cì sîi cuéng th¸i: 0,12-0,15mm 5. M¸y tr¬ng në cuéng: W cuéng = 34  1% ®Ó sîi cuéng cã phÈm chÊt gièng sîi l¸. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6. M¸y sÊy cuéng: - Lµm kh« sîi cuéng ®Õn W yªu cÇu vµ cè ®Þnh tr¹ng th¸i tr¬ng në cña sîi cuéng. - W sÊy cuéng hµng ngµy do phßng KCS chØ ®¹o ( b×nh qu©n: 12  0,5%). - KiÓm tra diÔn biÕn W thùc hiÖn qua m¸y ®o thuû ph©n hång ngo¹i tù ®éng. 7. M¸y ph©n ly sîi cuéng: Sö dông nguyªn lý chän lùa søc giã ®Ó lo¹i bá ®Çu cuéng t¨m réng, t¹p vËt... sau khi ®· tr¬ng në vµ sÊy sîi cuéng. Nh÷ng sîi cuéng s¹ch sÏ ®a theo b¨ng t¶i rung ph©n phèi vµo thïng chøa sîi cuéng. 8. Thïng chøa sîi cuéng: Dïng b¶o qu¶n vµ ph©n phèi sîi cuéng cho c¸c m¸c thuèc. §Çu vµo c¸c thïng chøa sîi cuéng ph¶i cã biÓu ghi râ tªn m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt. B. S¶n xuÊt sîi l¸: - M¸y thªm liÖu: PhÇn ngän, m¶nh l¸ ®· t¸ch cuéng ®îc ®a vµo m¸y thªm nguyªn liÖu ®Ó lµm t¨ng phÈm chÊt thuèc l¸ vµ lµm Èm l¸ lªn 20  1%. + Tû lÖ gia liÖu: 2 - 2,5% + Lo¹i bá t¹p vËt trªn b¨ng t¶i. - Thïng chøa thuèc l¸: Dïng ®Ó dù tr÷ vµ ñ l¸ ®Ó ®¶m b¶o ®Õn W l¸ tríc khi th¸i. Thêi gian ñ l¸: 2 giê. §Çu thïng chøa ph¶i cã biÓu ghi râ tªn, m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt, giê s¶n xuÊt. - M¸y th¸i l¸: Cì sîi l¸ (1-1,2mm)  0,1%. Lo¹i bá t¹p vËt, sîi sai quy c¸ch, sîi ®en. - M¸y sÊy sîi: SÊy sîi kh« ®Õn W quy ®Þnh, cè ®Þnh mµu s¾c cña thuèc l¸. W sÊy hµng ngµy do phßng KCS chØ ®¹o (theo mïa kh« vµ mïa Èm, ngµy Èm vµ ngµy kh«. B×nh qu©n = 12  0,5%). KiÓm tra diÔn biÕn W thùc hiÖn qua m¸y ®o thuû phÇn hång ngo¹i tù ®éng. Sîi sÊy xong ®îc phèi víi cuéng theo tû lÖ quy ®Þnh vµ ®îc hót lªn tÇng 3 ®Ó phun h¬ng vµ b¶o qu¶n. - M¸y phun h¬ng: Lµm t¨ng phÈm chÊt cho sîi thuèc, tû lÖ h¬ng theo quy ®Þnh lµ 6%. KiÓm tra thiÕt bÞ vµ sîi thêng xuyªn ®Ó ph¸t hiÖn t¾c h¬ng, trêng hîp t¾c h¬ng kh«ng kiÓm tra ®îc ph¶i b¸o cho phßng KCS vµ ngêi vËn hµnh m¸y sÊy sîi biÕt ®Ó ngõng ®a sîi lªn vµ b¸o söa ch÷a kÞp thêi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thïng chøa sîi: Dïng b¶o qu¶n sîi ®Ó s¶n xuÊt vµ ph©n phèi sîi cho c¸c m¸y cuèn. §Çu c¸c thïng chøa sîi ph¶i cã biÓu ghi râ m¸c thuèc, ngµy s¶n xuÊt,s¶n lîng. Do khu vùc b¶o qu¶n sîi cha cã hÖ thèng ®iÒu tiÕt cßn Èm vµ chê l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp sîi cho c¸c khu«ng cuèn ®iÕu nªn sîi c¸c m¸c sau khi s¶n xuÊt xong ph¶i ra b¶o qu¶n trong c¸c thïng catt«ng cã lãt tói PE. Yªu cÇu 1 thïng chøa 70 kg sîi, miÖng tói PE ph¶i gÊp kÝn d¸n b¨ng dÝnh ®Ó b¶o qu¶n. Ngoµi thïng d¸n 1/2 tê nh·n theo ®óng tªn m¸c thuèc, ghi râ ngµy s¶n xuÊt, ca, träng lîng. 4. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô thuèc l¸ cña Nhµ m¸y trong giai ®o¹n 1995-2001 nh sau: ( Xem b¶ng trang bªn) N¨m S¶n xuÊt (triÖu bao) Tiªu thô (triÖu bao) % tiªu thô/s¶n xuÊt 1995 202,719 204,758 101 1996 218,655 218,183 99,78 1997 219,051 218,610 99,8 1998 190,955 186,390 97,6 1999 202,210 201,652 99,72 2000 210,006 208,127 99,1 2001 223,334 223,525 100,08 B¶ng 1: T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô (1995-2001) Qua b¶ng trªn ta thÊy giai ®o¹n tõ n¨m 1995-1997 sè lîng s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra t¨ng dÇn, ®iÒu ®ã chøng tá nhu cÇu vÒ thuèc l¸ cña thÞ trêng trong nh÷ng n¨m nµy t¨ng. N¨m 1996 so víi n¨m 1995 t¨ng 15,936 triÖu bao, n¨m 1997 so víi n¨m 1996 t¨ng 0,396 triÖu bao.§iÒu nµy chøng tá s¶n phÈm cña Nhµ m¸y ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng c¶ vÒ chÊt lîng lÉn gi¸ c¶. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 1998 sè lîng s¶n xuÊt l¹i cã xu híng gi¶m dÇn. Së dÜ cã sù gi¶m ®ã cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - Do nhu cÇu vÒ thuèc l¸ trªn thÞ trêng gi¶m. - Do sù nhËp lËu thuèc l¸ trµn lan. Nhng qua mét n¨m vît qua nh÷ng khã kh¨n ®ã, Nhµ m¸y ®· æn ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng víi sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng tõ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n¨m 1999 ®Õn 2001. Cô thÓ: n¨m 1999 lµ 202,210 triÖu bao, n¨m 2000 lµ 210,006 triÖu bao, n¨m 2001 lµ 223,334 triÖu bao. S¶n xuÊt cña Nhµ m¸y lu«n g¾n chÆt víi tiªu thô ®iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y lu«n b¸m s¸t víi nhu cÇu thÞ trêng víi tû lÖ tiªu thô/ s¶n xuÊt n¨m 1995 lµ 101%, n¨m 1996 lµ 99,78%, n¨m 2001 lµ 100,08%. S¶n phÈm tiªu thô trong c¸c n¨m 1998 ®Õn 2000 cã híng gi¶m so víi c¸c n¨m tríc , chøng tá trong nh÷ng n¨m nµy Nhµ m¸y ®· kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm, hoÆc do nhu cÇu thÞ trêng gi¶m... §Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu ®iÓm trªn, trong n¨m 2001 Nhµ m¸y ®· t¨ng cêng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, nhê ®ã mµ s¶n lîng tiªu thô s¶n phÈm trong n¨m nµy t¨ng lªn rÊt nhiÒu, hÇu nh s¶n xuÊt ®Õn ®©u th× tiªu thô ®Õn ®ã. PhÇn II: C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y thuèc l¸ th¨ng long. 1. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y: 1.1.C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cã kÕ ho¹ch hoÆc chÊt lîng kÕ ho¹ch kh«ng cao th× kh«ng bao giê ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ liªn tôc, råi sÏ bÞ ph¸ s¶n trong c¬ chÕ thÞ trêng. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt lín, do ®ã cÇn ph¶i cã mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho m×nh, Nhµ m¸y ®· dùa trªn c¸c c¨n cø sau: - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ phª duyÖt ®iÒu lÖ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long trùc thuéc Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam . - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cña n¨m tríc vµ dù íc n¨m nay ®Ó lµm c¬ së xin x©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. - C¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ trêng, kh¶ n¨ng thùc tÕ cña Nhµ m¸y... Víi nh÷ng c¨n cø ®ã, Nhµ m¸y míi cã c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho n¨m tíi. Lo¹i kÕ ho¹ch mµ Nhµ m¸y x©y dùng ®ã lµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. Víi lo¹i kÕ ho¹ch nµy nã mang tÝnh chÊt toµn diÖn vµ cô thÓ vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh vµ ®êi sèng x· héi cña CBCNV cña Nhµ m¸y. 1.2.C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2002: N¨m 1999 2000 2001 Sè lîng (triÖu bao) 202,81 206,863 211,000 Doanh thu (tû ®ång) 592,08 603,922 616,000 Gi¸ trÞ TSL (tû ®ång) 553,64 564,71 576,000 13 Lao ®éng (ngêi) 1187 1211 1235 NépNS (tû ®ång) 218,67 223,04 227,500 L·i (tû ®ång) 14,3 14,6 14,9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2002 215,22 626,32 587,52 1260 232,05 B¶ng 2: C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2002 15,2 1.3.KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch: N¨m 1999 2000 2001 Sè lîng (triÖu bao) Doanh thu (tû ®ång) Gi¸ trÞ TSL (tû ®ång) Lao ®éng (ngêi) Nép NS (tû ®ång) L·i (tû dång) 202,210 593,485 536,166 1184 219,320 17,321 210,006 603,922 561,752 1231 227,024 14,500 223,525 616,000 584,979 1224 223,500 13,000 B¶ng 3: KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch giai ®o¹n 1999-2001. 2. Thùc tr¹ng vÒ Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng: 2.1. C¬ cÊu lao ®éng hiÖn nay cña Nhµ m¸y: Lao ®éng lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thiÕu lao ®éng th× sÏ kh«ng s¶n xuÊt ®îc. §Ó cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu lao ®éng tèi u trong Nhµ m¸y. HiÖn nay, Nhµ m¸y lùa chän c¬ cÊu lao ®éng theo h×nh thøc giíi tÝnh. Díi ®©y lµ b¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña Nhµ m¸y trong n¨m 2002: Trong ®ã TT C¸c bé phËn Tæng sè lao ®éng Nam N÷ 1. Ph©n xëng sîi 158 52 106 2. Ph©n xëng bao mÒm 297 89 208 3. Ph©n xëng bao cøng 162 82 80 4. Ph©n xëng Dunhill 42 26 16 5. Ph©n xëng c¬ ®iÖn 86 69 17 6. Ph©n xëng IV 34 7 27 7. §éi bèc xÕp 45 44 1 8. §éi xe 18 18 0 9. §éi b¶o vÖ 32 27 5 10. Phßng tæ chøc 4 2 2 11. Phßng tµi vô 13 4 9 12. Phßng tiªu thô 32 11 21 13. Phßng kÕ ho¹ch 17 8 9 14. Phßng thÞ trêng 43 35 8 15. Phßng KCS 35 1 34 16. Phßng KTCN 12 5 7 17. Phßng KTC§ 9 9 0 18. Phßng nguyªn liÖu 29 3 26 B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng theo giíi tÝnh. Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng trªn ta thÊy Nhµ m¸y ®· dùa trªn chøc n¨ng cña tõng bé phËn ®Ó lùa chän c¬ cÊu lao ®éng hîp lý. ë ®©y, nh÷ng bé phËn cÇn cã sù khÐo lÐo, c«ng viÖc ®¬n gi¶n h¬n th× tû lÖ n÷/nam l¹i cao. H¬n n÷a, trong thùc tÕ Nhµ m¸y cho thÊy, sè n÷ lµm ë v¨n phßng thêng chiÕm tû lÖ lín h¬n so víi nam. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn c¹nh dã, c¬ cÊu lao ®éng cña Nhµ m¸y cßn ph©n theo tr×nh ®é vµ theo ®é tuæi: N¨m 2000 N¨m2001 TT ChØ tiªu Sè lîng Tû träng Sè lîng Tû träng 1. Tæng lao ®éng (ngêi) 1176 100 1186 100 -Lao ®éng gi¸n tiÕp 210 17,86 215 18,13 -Lao ®éng trùc tiÕp SXKD 966 82,14 971 81,87 2. KÕt cÊu theo tr×nh ®é 1176 100 1186 100 -§¹i häc 106 9,01 109 9,19 -Cao ®¼ng 9 0,77 9 0,76 -Trung cÊp 95 8,08 97 8,18 -C«ng nh©n kü thuËt 816 69,39 84 69,22 -Lao ®éng phæ th«ng 150 12,76 150 12,65 3. KÕt cÊu theo ®é tuæi 1176 100 1186 100 - < 20 0 0 - Tõ 20-29 163 13,86 176 18,84 - Tõ 30-39 723 61,48 735 61,97 - Tõ 40-49 229 19,47 223 18,8 - Tõ 50-60 61 5,19 52 4,38 - > 60 0 0 B¶ng 5: C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é vµ ®é tuæi. Qua b¶ng trªn ta thÊy, vÒ tr×nh ®é Cao ®¼ng cã tû träng thÊp nhÊt( n¨m 2000 lµ 0,77% cßn n¨m 2001 lµ 0,76%), VÒ C«ng nh©n kü thuËt chiÕm tû träng cao nhÊt (n¨m 2000 lµ 69.39% cßn n¨m 2001 lµ 69,22%). §iÒu ®ã rÊt phï hîp v× Nhµ m¸y s¶n xuÊt b»ng c¸c d©y chuyÒn. MÆt kh¸c, nÕu xÐt vÒ ®é tuæi th× ë ®é tuæi tõ 30-39 chiÕm tû träng cao nhÊt ( N¨m 2000 lµ 61,48%, cßn n¨m 2001 lµ 61,97%). Nh vËy, Nhµ m¸y ®· ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng. Tãm l¹i, c¬ cÊu lao ®éng hiÖn nay cña Nhµ m¸y lµ rÊt hîp lý phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. §Þnh møc lao ®éng cña Nhµ m¸y (cho 1 ca s¶n xuÊt): 2.2.1. Ph©n xëng sîi: BËc thî 3/6 4/6 5/6 3/7 4/7 5/7 Tt Tªn c«ngviÖc 1 I. A. 1. 2. 3. 2 3 7. D©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh Bé phËn d©y chuyÒn Kh©u phèi chÕ 6 M¸y hÊp ch©n kh«ng 20 M¸y c¾t ngän M¸y dÞu l¸ M¸y dÞu ngän M¸y ®¸nh l¸ M¸y gia liÖu 8. 1 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. B. 26. 27. 28. Thïng chøa l¸ M¸y th¸i l¸ Pha phÕ phÈm M¸y sÊy sîi l¸ M¸y dÞu cuéng Thïng chøa cuéng M¸y hÊp c©n cuéng M¸y th¸i cuéng M¸y tr¬ng në sîi cuéng M¸y sÊy sîi cuéng Thïng chøa sîi cuéng Nhµ bôi M¸y phun h¬ng Thïng tr÷ sîi M¸yphunh¬ng Menthol Ra sîi Kho tr÷ sîi Bé phËn phôc vô Söa ch÷a ph©n xëng Kho c¬ khÝ §iÖn ph©n xëng 4 5 2 1 1 6 7 8 Kü s 9 10 1 3 7 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Céng 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 11 2 2 1 3 1 1 6 16 1 5 1 3 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.5 1.5 M¸y nÐn khÝ 30. C©n ®iÖn tö 1 1 31. VÖ sinh c«ng nghiÖp 4 4 II. C¸c kh©u kh¸c 32. M¸y xÐ ®iÕu phÕ phÈm 3 1 4 33. M¸y ph©n ly 1 sµng gam 4 1 5 34. Tæ t¶i 3 3 35. Bé phËn qu¶n lý 8 59 19 6 6 5.5 3 4 110.5 Tæng céng B¶ng 6: §Þnh møc lao ®éng cña ph©n xëng sîi. §Þnh møc lao ®éng trªn ®îc x¸c ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ph©n xëng . Bao gåm c¶ nh÷ng c«ng viÖc tríc ®©y vÉn tÝnh c«ng ph¸t sinh nh: - Kh©u v¸, can t¶i cho s¶n xuÊt . 29. - San cuéng, san l¸ phôc vô cho s¶n xuÊt. - ChÆt t¸ch mèc, xö lý l¸ mèc... lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu ®a vµo. §Þnh møc lao ®éng trªn cha tÝnh c«ng nghØ chÕ ®é vµ nghØ lu©n phiªn. Bé phËn qu¶n lý tÝnh cho mét ngµy kh«ng phô thuéc sè ca s¶n xuÊt. 2.2.2. Ph©n xëng bao cøng: 3/6 Tt Tªn c«ng viÖc I. Kh©u m¸y cuèn 1. Kh©u ®æ sîi 4 2. 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc ®iÕu ®Çu läc: MK8-MX3-CASCADE(3 cuèn C1,C2,C3) 17 BËc thî 4/6 5/6 6 3 4/7 5/7 Kü s Céng 4 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. 4. 5. II. 6. 7. 8. 9. III. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. M¸y cuèn DE COUPLE (cuèn Ph¸p) M¸y cuèn MAK (STC) Söa ch÷a cho toµn bé kh©u cuèn 2 1 2 3 1 1 2 m¸y ®ãng bao HLP+2 m¸y d¸n tem WH2+ 1 m¸y ®ãng tót BOXER +1 m¸y BK tót ME4 (d©y bao tót T2) 1 m¸y ®ãng bao RLP+ 1 m¸y d¸n tem WH2+ 1 m¸y ®ãng tót BOXER+ 1 m¸y BK tót ME4 (d©y bao tót T1) M¸y ®ãng bao FOCKE 349 (bao §øc) Söa ch÷a cho toµn bé kh©u bao 3 8 2 15 2 5 1 8 3 4 1 8 Kh©u may bao Kh©u phôc vô Kho VËn chuyÓn VÖ sinh c«ng nghiÖp §iÒu hoµ, nÐn khÝ ch©n kh«ng Söa ch÷a ph©n xëng §iÖn Bé phËn qu¶n lý 1.5 3.5 2 5 5 2.5 2.5 3 3 0.5 2 3.5 2 1.5 1 1.5 7 76 0.5 1.5 0.5 1.5 22 28 9 2.5 6 1.5 Tæng céng B¶ng 7: §Þnh møc lao ®éng cña ph©n xëng bao cøng. §Þnh møc lao ®éng trªn ®îc x¸c ®iÞnh cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ph©n xëng . Bao gåm c¶ nh÷ng c«ng viÖc tríc ®©y vÉn tÝnh c«ng ph¸t sinh. §Þnh møc lao ®éng trªn cha tÝnh c«ng nghØ chÕ ®é vµ nghØ lu©n phiªn. Bé phËn qu¶n lý tÝnh cho mét ngµy víi 2 ca s¶n xuÊt. 2.2.3. Ph©n xëng bao mÒm: - §Þnh møc lao ®éng díi ®©y ®îc x¸c ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ph©n xëng. Bao gåm c¶ nh÷ng c«ng viÖc tríc ®©y vÉn tÝnh c«ng ph¸t sinh nh: + Bï lîng ®Þnh møc 500000 bao/ngµy. + C«ng cho l¸i cÇu thang. + C¨n chØnh m¸y chuyÓn m¸c thuèc tõ cì 70 mm ®Õn 85mm vµ ngîc l¹i. - §Þnh møc lao ®éng díi ®©y cha tÝnh ®Õn c«ng nghØ chÕ ®é vµ nghØ lu©n phiªn. - Bé phËn qu¶n lý tÝnh cho 1 ngµy kh«ng phô thuéc vµo sè ca s¶n xuÊt . BËc thî Tt Tªn c«ng viÖc Céng 3/6 4/6 5/6 4/7 5/7 Kü s I. Kh©u cuèn kh«ng ®Çu läc 1. M¸y cuèn Trung Quèc 4 4 4 1 13 II. Kh©u cuèn ®iÕu ®Çu läc 2. Kh©u ®æ sîi 5.25 5.25 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. M¸y cuèn ACII (3 3 3 6 12 m¸y) 4. M¸y cuèn IJ (3 m¸y) 9 3 12 5. M¸y cuèn MAK8 3 1 4 (1 m¸y) 6. Söa ch÷a cho kh©u 3.5 3.5 cuèn ®Çu läc III. Kh©u m¸y bao 7. M¸y bao §«ng §øc 6 3 2 1 12 (1 m¸y) 8. M¸y bao T©y §øc 12 15 6 3 36 (3 m¸y) IV. Kh©u phôc vô 9. VÖ sinh c«ng nghiÖp 4 4 10. VËn chuyÓn 4.5 0.5 5 11. Kho cÊp ph¸t 3 1 4 12. §iÒu hoµ, ch©n kh«ng 1 1 13. Söa ch÷a ph©n xëng 2.5 2.5 14. §iÖn ph©n xëng 1.5 1.5 15. Bé phËn qu¶n lý 8 41.75 37.5 22 2 11 1.5 123.75 Tæng céng B¶ng 8: §Þnh møc lao ®éng cña ph©n xëng bao mÒm. 2.2.4. Ph©n xëng Dunhill: BËc thî Tt Tªn c«ng viÖc 3/6 4/6 5/6 4/7 5/7 Kü s Céng I. Kh©u m¸y 1. M¸y cuèn ®iÕu 1 2 1 1 5 2. M¸y ®ãng bao 2 5 1 1 9 II. Kh©u phôc vô 3. VÖ sinh c«ng nghiÖp 1 1 4. VËn chuyÓn 2 2 5. CÊp ph¸t 0.5 0.5 1 6. §iÖn 1 1 7. Ch©n kh«ng, ®iÒu 1 1 hoµ, nÐn khÝ 8. M¸y xÐ ®iÕu 2 2 9. Qu¶n lý 5 8.5 2 2 1.5 2 1 27 Tæng céng B¶ng 9: §Þnh møc lao ®éng cña ph©n xëng Dunhill. - §Þnh møc lao ®éng trªn ®îc x¸c ®inhj cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ph©n xëng. Bao gåm c¶ nh÷ng c«ng viÖc tríc ®©y vÉn tÝnh c«ng ph¸t sinh hoÆc do bèc xÕp ®¶m nhËn nh: + VËn chuyÓn sîi, vËt t cho s¶n xuÊt vµ phÕ phÈm vÒ kho phÕ phÈm cña Nhµ m¸y. + C¨n chØnh m¸y chuyÓn ®æi m¸c thuèc. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §Þnh biªn trªn kh«ng tÝnh cho: + C«ng vÖ sinh mÆt b»ng khi cã th«ng b¸o ®ét xuÊt ( ®îc tÝnh riªng 6 c«ng cho mét lÇn). + C«ng vËn chuyÓn nguyªn liÖu, vËt t Dunhill vÒ nhËp kho ph©n xëng (Do ®éi bèc xÕp ®¶m nhËn). - §Þnh møc lao ®éng trªn cha tÝnh c«ng nghØ chÕ ®é vµ nghØ lu©n phiªn. - Bé phËn qu¶n lý tÝnh cho mét ngµy kh«ng phô thuéc sè ca s¶n xuÊt. 2.3. VÊn ®Ò ®µo t¹o, båi dìng ®éi ngò c¸n bé: Lao ®éng lµ ®èi tîng trùc tiÕp ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm, tõ ®ã ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. V× vËy vÊn ®Ò ®µo t¹o, båi dìng ®éi ngò c¸n bé lao ®éng lµ vÊn ®Ò ngµy cµng ®îc Ban l·nh ®¹o Nhµ m¸y ®Æc biÖt quan t©m, nh»m t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y. §Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, Nhµ m¸y ®· tæ chøc cho c¸c c¸n bé qu¶n lý ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tÇm hiÓu biÕt trong lÜnh vùc qu¶n lý. Cßn ®èi víi c¸c c«ng nh©n ë c¸c ph©n xëng, th× Nhµ m¸y ®· tæ chøc thi n©ng bËc hµng n¨m. TÊt c¶ c¸c c«ng nh©n ®ang lµm viÖc ë c¸c ph©n xëng ®Òu ph¶i ®îc huÊn luyÖn häc tËp vµ thi kiÓm tra theo tõng bíc sau ®©y: + Häc lý thuyÕt vÒ m¸y c¸c lo¹i m¸y mµ m×nh ®ang sö dông. + Häc lý thuyÕt vÒ s¶n xuÊt, vÒ c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ cña c¸c s¶n phÈm mµ m×nh lµm ra. + Sau khi kiÓm tra ®¹t ®îc ®iÓm thi tèi thiÓu (5 ®iÓm) mçi m«n kiÓm tra th× míi ®îc huÊn luyÖn thi tay nghÒ bËc trªn. 2.4. Thùc tr¹ng hÖ thèng tr¶ l¬ng t¹i Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long: 2.4.1. Quy chÕ tr¶ l¬ng: C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 4320/ L§TBXH-TL ngµy 29/12/1998 cña Bé L§TBXH vÒ viÖc híng dÉn x©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng trong Doanh nghiÖp Nhµ níc. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long tiÕn hµnh x©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng víi nh÷ng néi dung sau: - Thu nhËp hµng ngµy cña c«ng nh©n viªn kh«ng cè ®Þnh mµ cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m phô thuéc vµo n¨ng suÊt lao ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ¸p dông tr¶ l¬ng theo ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm. - Nh÷ng ngêi kh«ng trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm lµm viÖc theo thêi gian ®îc tr¶ 100% l¬ng cÊp bËc chøc vô vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo nghÞ ®Þnh 26 20
- Xem thêm -