Tài liệu Tổng quan về công ty cầu 11 thăng long

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu………………………………………………………………. 1 Ch-¬ng 1. Tæng quan vÒ C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long………… 3 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ………………………………………………………………… 3 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn…………………………………… 3 1.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh……………………………………… 4 1.1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý…………………………………..8 1.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh…………………………………….....8 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long. ………………………………………………………………… 9 1.2.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n………………………………………………9 1.2.2. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n…………………………………………....…11 1.2.3. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i DN…………………………….……..11 Ch-¬ng 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long……………………......……………….….....14 2.1. KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC……………………………………..…14 2.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL, CCDC……………………………..…15 2.2.1. Ph©n lo¹i NVL, CCDC………………………………………………..15 2.2.2. §¸nh gi¸ NVL, CCDC……………………………………………......16 2.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông………………………………….………...17 2.4. Thñ tôc nhËp, xuÊt NVL, CCDC………………….….........................18 2.4.1. Thñ tôc nhËp kho NVL, CCDC……………………………………....18 2.4.2. Thñ tôc xuÊt kho NVL,CCDC…………………….................………..25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.5. KÕ to¸n tæng hîp NVL, CCDC………………………………..............34 2.5.1. Tr×nh tù kÕ to¸n nhËp NVL, CCDC………………………….............34 2.5.2. Tr×nh tù kÕ to¸n xuÊt NVL, CCDC………………….………… ........43 Ch-¬ng 3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long..........51 3.1. NhËn xÐt vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ngLong………………………………………………………………….51 3.1.1. Nh÷ng -u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông NVL ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long………………………………..........….51 3.1.2. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n NVL………………………….. 51 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long………………………………………....……52 3.2.1. Hoµn thiÖn viÖc cµi ®Æt ch-¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh…….....52 3.2.2. LËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm lo¹i NVL,CCDC mua ngoµi…………...…52 3.2.3. Më sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng-êi b¸n…………………………..…..54 3.2.4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt NVL,CCDC ……........................ 54 KÕt luËn ………………………………………………………….... ...... 56 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu N-íc ta ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Víi c¬ chÕ më cöa nÒn kinh tÕ, n-íc ta tõng b-íc chuyÓn biÕn râ rÖt hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. BÊt kú mét doanh nghiÖp (DN) nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) còng lu«n quan t©m tíi viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh víi môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu nµy th× DN ph¶i chó träng quan t©m tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i cã chÊt l-îng cao, gi¸ thµnh h¹ tøc lµ chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã ph¶i tiÕt kiÖm mét c¸ch tèi ®a hîp lý vµ cã kÕ ho¹ch. §èi víi mäi s¶n phÈm, chi phÝ nguyªn vËt liÖu (NVL) chiÕm tû träng rÊt lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt còng nh- trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. NVL lµ träng t©m qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, do ®ã tæ chøc qu¶n lý NVL cã t¸c dông vµ ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc qu¶n lý chi phÝ. H¹ch to¸n NVLtèt sÏ ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin ®¸ng tin cËy cÇn thiÕt cho viÖc trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông NVL , lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña DN x©y dùng vµ c¬ quan qu¶n lý. Lµ mét DN ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p, C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ®ang ®øng tr-íc vÊn ®Ò lµ lµm sao qu¶n lý NVL cã hiÖu qu¶ nhÊt. V× vËy tæ chøc kÕ to¸n NVL lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m qu¶n lý sö dông NVL hîp lý, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ gãp phÇn gi¶m chi phÝ SXKD, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long, em thÊy râ c«ng t¸c kÕ to¸n cã vai trß rÊt quan träng. Vµ kÕ to¸n NVL lµ kÕ to¸n kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long. V× vËy mµ em ®· chän chuyªn ®Ò “Ho¯n thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long” ®Ó l¯m chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Qua chuyªn ®Ò, em cñng m¹nh d¹n ®­a ra mét vµi ý kiÕn nhËn xÐt víi mong muèn hoµn thiÖn h¬n n÷a tæ chøc kÕ to¸n NVL ë C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh bao gåm 03 phÇn, cô thÓ nh- sau: PhÇn 1: Tæng quan vÒ C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long. PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long PhÇn 3: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long. V× thêi gian vµ kh¶ n¨ng kh«ng cho phÐp nªn em viÕt bµi cßn nhiÒu h¹n chÕ, em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Õ nµy tèt h¬n. Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Tr-¬ng Anh Dòng ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, ngµy .... th¸ng ..... n¨m 2008 Sinh viªn L-¬ng ChÝ Kiªn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 Tæng quan vÒ C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ C«ng ty CÇu 11 ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 1763/Q§TC ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 1971 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i. Trô së chÝnh t¹i: §-êng Ph¹m V¨n §ång - Xu©n §Ønh - Tõ Liªm - Hµ Néi C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ®· ®-îc Bé giao th«ng VËn t¶i xÕp h¹ng doanh nghiÖp lo¹i 1 tõ n¨m 1995 ®Õn nay. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long ®· thay ®æi ba tªn hiÖu tõ C«ng ty CÇu 11 (1974 - 1984) ®Õn XÝ nghiÖp x©y dùng CÇu 11 (1985 - 1992) vµ nay lµ C«ng ty cÇu 11 Th¨ng Long. Lùc l-îng s¶n xuÊt cña C«ng ty tõ ngµy thµnh lËp chØ cã 108 ng-êi chñ yÕu lµ sù hîp thµnh tõ C«ng ty CÇu 11 vµ C«ng ty CÇu 7 vµ sau ®ã ®-îc bæ sung lùc l-îng tõ c¸c n¬i vÒ, tæng sè 589 ng-êi (1975). Thêi ®iÓm cao nhÊt qu©n sè cã 785 ng-êi bao gåm hµng tr¨m ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng. HiÖn nay C«ng ty cã 700 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr¶i qua 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty cÇu 11 Th¨ng Long ®· gÆt h¸i ®-îc nhiÒu thµnh tùu: C«ng ty ®· x©y dùng vµ söa ch÷a trªn 200 c©y cÇu lín víi chiÒu dµi h¬n 70.000 m ¸p dông víi tÊt c¶ c¸c lo¹i kÕt cÊu, ph-¬ng ¸n thi c«ng ®· cã ë ViÖt Nam. Mét sè c©y cÇu lín mµ C«ng ty cÇu 11 Th¨ng Long ®· tõng tham gia thi c«ng: CÇu LËm Hy - TØnh S¬n La (1991 - 1992) CÇu Phong Ch©u - Phó Thä, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÇu ChiÒu D-¬ng ë Th¸i B×nh (1995) CÇu KiÒn ë H¶i Phßng (2003) cÇu Trµ Ly ë Th¸i B×nh (2004), CÇu §Õ (2007). Qua qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, ®Õn nay c«ng ty ®· ®-îc Nhµ n-íc, Bé Giao th«ng VËn t¶i c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ n-íc giµnh cho nh÷ng phÇn th-ëng cao quý: 8 Hu©n ch-¬ng lao ®éng, Cê thi ®ua lu©n l-u cña ChÝnh Phñ liªn tôc tõ n©m 1991 ®Õn n¨m 1995, cê thi ®ua cña Bé Giao th«ng VËn t¶i trong c¸c n¨m 1978, 1992, 2002, 2003, 2004, n¨m 2005, 2007 C«ng ty ®· nhËn ®-îc nhiÒu b»ng khen cña ChÝnh Phñ, Bé Giao th«ng VËn t¶i vµ c¸c tØnh thµnh kh¸c trong c¶ n-íc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng quy m« vµ ®Þa bµn kinh doanh hîp t¸c kinh doanh víi mét sè c«ng ty ë n-íc ngoµi ®Ó thi c«ng mét sè c«ng tr×nh trong n-íc vµ n-íc ngoµi cã quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p. Hµng n¨m C«ng ty bµn giao vµ ®-a vµo sö dông nhiÒu c©y cÇu ë nhiÒu ®Þa ph-¬ng. Ng-êi lao ®éng lu«n cã viÖc lµm, lîi nhuËn hµng n¨m liªn tôc t¨ng, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho ng-êi lao ®éng, ®ång thêi ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc ngµy cµng nhiÒu. Trong 30 n¨m qua tõ nhiÖm vô ®¶m b¶o giao th«ng chuyÓn sang kinh doanh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ x©y dùng lµm míi hµng tr¨m c©y cÇu lín nhá b»ng nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - N¹o vÐt vµ båi ®¾p mÆt b»ng thi c«ng c«ng c¸c lo¹i mãng c«ng tr×nh. - X©y dùng c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh. - Gia c«ng chÕ biÕn l¾p ®Æt cÊu kiÖn thÐp, bª t«ng ®óc s½n. 1.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty CP cÇu 11 Th¨ng Long cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n phÈm ®¬n chiÕc vµ ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao ®Þa bµn s¶n xuÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh réng trªn kh¾p c¶ n-íc, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm dµi, thêi gian thi c«ng mét c©y cÇu th-êng kÐo dµi tõ 1 - 3 n¨m v× chu kú s¶n xuÊt dµi vµ s¶n phÈm lµm cÇu vÉn ®-îc ®Çu t- chñ yÕu b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc nªn thÞ tr-êng bÞ thanh to¸n chËm. Do ®ã c«ng ty th-êng xuyªn ph¶i vay vèn ng©n hµng vµ hµng n¨m ph¶i tr¶ l·i vay cho ng©n hµng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ®¬n vÞ ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt cao, thiÕt bÞ thi c«ng tiÕn ®é vµ ph¶i tu©n thñ theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã: 719 ng-êi trong ®ã nh©n viªn qu¶n lú lµ: 88 ng-êi, nh÷ng ¶nh h-ëng quan träng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh trong n¨m b¸o c¸o. a/. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty. C¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh: 1000® N¨m TT Tªn chØ tiªu 2006 Chªnh lÖch 2007 Sè tiÒn Tû lÖ TT(%) Møc %  Sè tiÒn TT(%) 89.942.496 81.1 95.497.192 83.26 536.723 6.15 692.332 0.62 4.485.003 3.91 3.792.671 547 I Tµi s¶n L§ vµ §TNH 1 TiÒn, c¸c kho¶n §TTCNH 2 C¸c kho¶n ph¶i thu 53.818.303 48.52 46.265.275 50.34 -7.553.028 -14.04 3 Hµng tån kho 28.594.456 25.78 39.199.591 34.18 10.605.135 37.08 4 TSL§ kh¸c 6.837.405 6.6 5.529.323 -4.28 1.308.082 -19.14 II TSC§ vµ ®Çu t- dµi h¹n 20.959.797 18.9 19.192.749 16.74 -176.048 -0.0008 1 Tµi s¶n cè ®Þnh 20.959.797 18.9 19.192.749 16.74 -176.048 -0.0008 2 C¸c kho¶n §TTC 3 Chi phi dë dang 110..902..266 100 114..671..941 100 3.769.675 3.39 Céng tµi s¶n - Tû träng TSL§ vµ §TNH n¨m 2006 lµ 81,1% ; n¨m 2007 lµ 83,29%. - Tû träng TSC§ vµ §TNH n¨m 2006 lµ 18,9%; n¨m 2007 lµ 16,74%. Qua c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long nh- trªn ta thÊy: Tû träng TSL§ vµ §TNH trªn tæng tµi s¶n cña C«ng ty lµ: 81.1% n¨m Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2006 vµ 83.52% n¨m 2007 lµ qu¸ cao trong c¬ cÊu vèn. Do c¸c kho¶n nî ph¶i thu chiÕm 48,52% n¨m 2006 lµ 40,37% n¨m 2007 víi tû träng nî ph¶i thu cao nh- vËy C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn kinh doanh. Tû träng hµng tån kho chiÕm 25.78% n¨m 2006 vµ chiÕm 34.8% trong tæng tµi s¶n n¨m 2007 chñ yÕu lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ch-a nghiÖm thu do hµng tån kho, nî ph¶i thu chiÕm tû träng lín trong tæng tµi s¶n cho nªn TSC§ vµ §TNH cña C«ng ty qu¸ thÊp chØ chiÕm 18.9% n¨m 2006 vµ 16.74% n¨m 2007. Nh- vËy C«ng ty cÇn t¨ng c-êng thu håi c«ng nî ®Ó t¨ng TSC§, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó tiÕp nhËn nh÷ng c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i vµo thi c«ng cÇn t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n tæng thÓ tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lµ 3,39% víi sè tiÒn t¨ng 3.769.765 tû ®ång. C«ng ty ®· tÝch cùc thu håi c«ng nî, nî ph¶i thu n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lµ 647.83% víi sè tiÒn t¨ng 3.792.698 tû ®ång. b/. T×nh h×nh nguån vèn cña C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh: 1000® N¨m TT 1 2 Tªn chØ tiªu 2006 Chªnh lÖch 2007 Tû lÖ Møc %  Sè tiÒn TT(%) Sè tiÒn TT (%) 107.916.141 97.30 109.601.736 95.57 1.685.595 1.56 - Nî ng¾n h¹n 93.203.889 84.04 99.298.735 86.58 6.085.845 6.52 - Nî dµi h¹n 13.131.017 11.84 8.566.767 7.47 -4.564.250 -34.75 - Nî kh¸c 1.581.234 1.42 1.745.234 1.52 164.000 10.37 Nguån vèn chñ 2.986.125 2.70 5.070.205 4.42 2.084.080 69.79 2.960.729 2.66 5.065.404 4.41 2.104.675 71.08 25.396 0.04 4.801 0.01 -20.595 -189.8 Nî ph¶i tr¶ së h÷u - Nguån quü - Nguån kinh phÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng 110.902.266 100 114.671.941 100 3.769.675 3.39 HÖ sè nî n¨m 2006 lµ 97,3%; n¨m 2007 lµ 95,57% - Tû träng vèn chñ së h÷u n¨m 2006 lµ 2,7%; n¨m 2007 lµ 4,42%. Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy râ t×nh h×nh nguån vèn cña C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long cã sù thay ®æi tû träng nî ph¶i tr¶ trªn tæng nguån vèn chiÕm tû lÖ 97.30% n¨m 2006 vµ chiÕm 95.57% n¨m 2007. Víi tû träng nµy C«ng ty lu«n bÞ ®éng vÒ vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh v× nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2007 cã t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 2.084 tû ®ång víi tû lÖ t¨ng cao lµ 69.79% nh-ng tû träng qu¸ nhá bÐ ®èi víi mét c«ng ty cÇu. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m chñ ®éng vÒ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng kinh doanh nh÷ng n¨m tíi cña C«ng ty. c/. KÕt qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1000® N¨m TT 1 Tªn chØ tiªu 2006 2 3 4 Tæng doanh thu TH trong kú theo gi¸ vèn 96.699.797 kh«ng cã VAT Tæng møc LN thùc hiÖn trong kú 750.548 Vßng quay vèn KD 0.9519 HÖ sè PV vèn KD 0.9519 5 6 HÖ sè PV chi phÝ KD HÖ sè LN vèn KD 2007 1.0078 0.0073 Chªnh lÖch Tû lÖ Møc %  75.689.484 -21.010.313 -217.3 380.247 0.6710 0.6710 -370.301 -0.2809 -0.2809 -49.3 -29.51 -29.51 1.0050 0.0033 -0.0028 -0.0040 -0.28 -54.8 - Vèn kinh doanh bq n¨m 2006 lµ: 101.575.591 ngµn ®ång - Vèn kinh doanh bq n¨m 2007 lµ: 12.787.103 ngµn ®ång d/. B¶ng nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc n¨m 2007. §¬n vÞ tÝnh: 1000®. TT Tªn chØ tiªu 2006 2007 Sè tiÒn Tû lÖ % Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 4.908.616 4.252.86 -4.483.86 -91.33 2 ThuÕ thu nhËp DN -103.684 -49.3 240.153 106.469 Qua sè liÖu trªn cho ta thÊy c«ng ty n¨m 2007 nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc so víi n¨m 2006 gi¶m 4.483.330 ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 91.33% ®ång thêi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp còng gi¶m 103.684 ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ gi¶m cßn 49.3%. 1.1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty cÇu 11 Th¨ng Long ¸p dông qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng cô thÓ nh- sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Ban gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng Hµnh chÝnh Phßng KÕ ho¹ch Phßng tæ chøc Phßng tµi vô Phßng vËt t- Phßng m¸y thiÕt bÞ 1.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh M¹ng l-íi kinh doanh cña C«ng ty. - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. - X©y dùng c¸c kiÖn thÐp, kiÖn bª t«ng. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng TC kÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-íc t×nh h×nh khã kh¨n trªn, C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ®· ®Ò nghÞ Nhµ n-íc, Bé Giao th«ng VËn t¶i bè trÝ vèn kÞp thêi ®Ó C«ng ty cã ®ñ vèn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· th¾ng thÇu. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP CÇu 11 Th¨ng Long 1.2.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n HiÖn nay c«ng ty tæ chøc kÕ to¸n theo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Theo h×nh thøc nµy toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu ®-îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty tõ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp, kiÓm tra chøng tõ ghi sæ chi tiÕt ®Õn thanh to¸n tæng hîp, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®Òu ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty. ChÝnh nhê sù tËp trung cña c«ng t¸c kÕ to¸n mµ c«ng ty n¾m b¾t ®-îc toµn bé th«ng tin, tõ ®ã kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ cã sù chØ ®¹o kÞp thêi cña kÕ to¸n tr-ëng còng nhBanh l·nh ®¹o cña C«ng ty ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®-îc ®iÒu hµnh trùc tiÕp bëi kÕ to¸n tr-ëng. C¸c bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc vµ ®Æt d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. - Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 7 ng-êi trong ®ã chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ng-êi kh¸c nhau: * KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒ chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh cã tr¸ch nhiÖm sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµ kiÓm tra kiÓm so¸t toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. * KÕ to¸n tæng hîp: Cã thùc hiÖn c¸c phÇn cßn l¹i ch-a ph©n c«ng cho c¸c bé phËn trªn nh-; tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh doanh thu kÕt qu¶…KiÓm tra c¸c sè liÖu kÕ to¸n cña c¸c bé phËn kÕ to¸n chuyÓn sang ®Ó phôc vô cho viÖc kho¸ sæ kÕ to¸n lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * KÕ to¸n ng©n hµng céng tiÒn mÆt: lµ thùc hiÖn viÖc theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c nhiÖm vô ®i giao dÞch víi c¸c ng©n hµng ®Ó vay hoÆc thanh to¸n tiÒn mÆt cho C«ng ty. * KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô: Cã nhiÖm vô kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu tån kho, c«ng cô dông cô tån kho. MÆt kh¸c tÝnh gi¸ trÞ vèn nguyªn vËt liÖu xuÊt kho, ph©n bæ c«ng cô dông cô. Ngoµi ra lËp b¸o c¸o nguyªn vËt liÖu phôc vô cho qu¶n lý vËt t- trong c«ng ty. * KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi: TiÕn hµnh tÝnh to¸n l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. MÆt kh¸c ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng, quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. * KÕ to¸n thanh to¸n: lµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi ng©n hµng. Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶i tr¶, c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch, c¸c kho¶n ph¶i trÝch nép còng nh- sù biÕn ®éng sè d- c¸c tµi kho¶n t¹i quü ng©n hµng. * Thñ quü: Cã nhiÖm vô b¶o qu¶n vµ thùc hiÖn c¸c c«ng vÞªc thu chi tiÒn mÆt, c¸c dÞch vô chuyÓn ®æi gi÷a tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng, theo dâi chÆt chÏ ®ång tiÒn mÆt, lËp b¸o c¸o quü ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tr-ëng Tr-ëng phßng tµi vô KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ng©n hµng tiÒn mÆt KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî Thñ quü Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ thÎ, kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh - H×nh thøc C«ng ty doanh nghiÖp ¸p dông theo chøng tõ ghi sæ vµ së h÷u vèn cña Nhµ n-íc. - H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông chøng tõ ghi h¸ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. 1.2.3. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i DN - ChÕ ®é kÕ to¸n: Theo nhËt ký chøng tõ ghi sæ - Biªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi lµ thanh to¸n VN§. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng c¬ së møc khÊu hao ®¨ng ký víi côc qu¶n lý vèn cña tµi s¶n Nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp thµnh phè Hµ Néi vµ quy ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý sö dông vµ tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo thêi gian sö dông. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ thùc tÕ mua vµo. Ph-¬ng ph¸p x¸c Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ thùc ®Þnh gi¸ trÞ hµng = hµng tån kho + hµnh nhËp kho - tÕ hµng xuÊt tån kho cuèi kú ®Çu kú trong kú kho cuèi kú - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc cña hµng xuÊt b¸n. - HÖ thèng tµi kho¶n trong c«ng ty: ¸p dông theo hÖ thèng tµi kho¶n quy ®Þnh t¹i Q§48 vµ phï hîp víi ®Æc thï c«ng ty, tµi kho¶n ®-îc m· ho¸ ®Õn cÊp II. - HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n: ViÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¾t buéc ®èi víi mäi doanh nghiÖp. V× vËy hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long ®-îc lËp nh- sau: Tªn b¸o c¸o Kú h¹n b¸o c¸o Thêi ®iÓm lËp Cuèi kú vµ cuèi 15 hoÆc 30 n¨m ngµy - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng Cuèi quý vµ 15 hoÆc 30 kinh doanh cuèi n¨m ngµy - B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ Cuèi quý vµ 15 hoÆc 30 cuèi n¨m ngµy - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi Cuèi quý vµ 15 hoÆc 30 chÝnh cuèi n¨m ngµy - B¸o c¸o qu¶n trÞ Cuèi quý vµ 15 hoÆc 30 cuèi n¨m ngµy - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ng-êi lËp N¬i nhËn b¸o c¸o KÕ to¸n viªn Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, chi côc thuÕ KÕ to¸n viªn Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, chi côc thuÕ KÕ to¸n viªn Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, chi côc thuÕ KÕ to¸n viªn Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, chi côc thuÕ KÕ to¸n viªn Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, chi côc thuÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ®-îc lËp theo quý, n¨m b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®-îc lËp thµnh 04 b¶n göi tíi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan. - Mét b¶n l-u t¹i phßng Tµi chÝnh C«ng ty. - Mét b¶n nép cho Côc thuÕ Hµ Néi. - Mét b¶n nép cho Côc Thèng kª Hµ Néi. - Mét b¶n nép cho ®¬n vÞ cña m×nh. ViÖc lËp b¸o c¸o thèng kª theo quý, n¨m ®· gióp cho C«ng ty còng nhc¸c c¬ quan chøc n¨ng gi¸m s¸t theo dâi chÆt chÏ ®-îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty qua ®ã gióp l·nh ®¹o c«ng ty cã nh÷ng chØ ®¹o kÞp thêi cho kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt tiÕp theo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nVL, CCDC t¹i C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long 2.1. kÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL,CCDC lµ sù kÕt hîp gi÷a thñ kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i NVL,CCDC c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. Do C«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu, t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån diÔn ra th-êng xuyªn, liªn tôc nªn C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chi tiÕt theo ph­¬ng ph¸p “ ghi sæ sè d­” (tøc l¯ ë kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè l­îng,cßn ë phßng kÕ to¸n theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ). * S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p ghi sæ sè dThÎ kho PhiÕu nhËp kho NhËp mua ngoµi GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng Ghi chó: Sæ sè d- NhËp thu håi B¶ng kªNVL,CCDC nhËp kho thu håi PhiÕu xuÊt kho B¶ng kª NVL, CCDC xuÊt kho B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC xuÊt kho B¶ng tæng hîp NVL CCDC nhËp kho thu håi : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DiÔngi¶i: ë kho: Hµng ngµy c¨n cø vµo ¸c chøng tõ nhËp xuÊt NVL,CCDC (phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho) thñ kho ghi vµo thÎ kho theo chØ tiªu sè l-îng NVL, CCDC. Cuèi ngµy thñ kho rót ra ®-îc sè tån kho cña tõng danh ®iÓm vËt t-. ThÎ kho ®-îc kÕ to¸n lËp vµ göi cho thñ kho. Cuèi th¸ng thñ kho c¨n cø vµo thÎ kho ®· ®-îc kÕ to¸n kiÓm tra, ghi sè l-îng vËt liÖu tån kho cña tõng danh ®iÓm vËt liÖu vËt liÖu vµo sæ sè d-. Sæ sè d- do kÕ to¸n më cho tõng kho, më cho c¶ n¨m vµ giao cho thñ kho tr-íc ngµy cuèi th¸ng. Trong sæ sè d- cã danh ®iÓm vËt liÖu ®-îc in s½n s¾p xÕp theo thø tù trong tõng nhãm vµ tõng lo¹i vËt liÖu. Ghi sæ sè d- xong thñ kho chuyÓn sæ sè d- cho kÕ to¸n kiÓm tra vµ tÝnh thµnh tiÒn. §èi víi kÕ to¸n: KÕ to¸n vËt liÖu sÏ kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ kho th«ng qua viÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho víi thÎ kho. NÕu phï hîp kÕ to¸n vËt liÖu ký x¸c nhËn vµo thÎ kho. C¸c chøng tõ nhËp ,xuÊt kho ®-îc gi÷ l¹i phßng kÕ to¸n ®Ó xö lý. C¸c phiÕu nhËp, xuÊt ®-îc t¸ch riªng sau khi kÕ to¸n vËt liÖu tiÕn hµnh kiÓm tra viÖ ghi chÐp cña thñ kho trªn thÎ kho. Sau khi kÕ to¸n vËt liÖu tiÕn hµnh ph©n lo¹i phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt theo thêi gian ph¸t sinh vµ theo tõng danh ®iÓm, tõng nhãm vËt t- th× kÕ to¸n vËt liÖu lËp b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt NVL. ChØ vµo b¶ng kª ®èi víi nhËp vËt liÖu thu hßi cßn vËt liÖu mua ngoµi ghi vµo giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng. 2.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL, CCDC 2.2.1. Ph©n lo¹i NVL, CCDC Do NVL ë C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ phøc t¹p. §Ó phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n NVL mét c¸ch chÝnh x¸c ®ßi hái viÖc ph©n lo¹i NVL lµ rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. HiÖn nay, c¨n cø vµo c«ng dông kinh tÕ vµ vai trß cña NVL mµ C«ng ty CÇu 11 Th¨ng Long chia NVL thµnh : - NVL chÝnh: lµ nh÷ng NVL ®-îc sö dông cho qu¸ tr×nh thi c«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ c«ng tr×nh, tiªu hao hÕt vµo c«ng tr×nh c¶ vÒ mÆt h×nh th¸i vµ gi¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trÞ trong qu¸ tr×nh sö dông. Nã bao gåm hÇu hÕt c¸c lo¹i vËt liÖu mµ C«ng ty sö dông nh-: thÐp, xi m¨ng, c¸t, neo c¸p c-êng ®é cao… trong mçi lo¹i l¹i ®-îc chia thµnh c¸c nhãm kh¸c nhau nh-: + ThÐp tÊm: thÐp tÊm 3 ly, thÐp tÊm 8 ly…. + ThÐp trßn: thÐp trßn phi 22, phi 12… + Neo c¸p c-êng ®é cao: neo c«ng t¸c ESC- 22, neo c«ng t¸c ESC- 31… - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng NVL kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm nh-ng nã gãp phÇn lµm t¨ng chÊt l-îng cña s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã chØ bÞ tiªu hao mét phÇn gi¸ trÞ vÉn gi÷ nguyªn ®-îc h×nh th¸i ban ®Çu vµ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh nã cã thÓ ®-îc sö dông vµo c«ng tr×nh khai th¸c.VËt liÖu phô ë C«ng ty bao gåm Sikament, dung m«i, thiÕc hµn, phô gia Sikasil… - Nhiªn liÖu: lµ lo¹i vËt liÖu khi sö dông cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l-îng cho c¸c lo¹i m¸y mãc, xe cé. Nhiªn liÖu ë C«ng ty bao gåm x¨ng, dÇu, mì,… - Phô tïng thay thÕ söa ch÷a: bao gåm c¸c chi tiÕt, phô tïng m¸y mãc thiÕt bÞ mua s¾m dù tr÷ phôc vô cho viÖc söa ch÷a c¸c ph-¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty nh-: x¨m lèp c¸c lo¹i, vßng bi, viªn bi… - PhÕ liÖu thu håi: c¸c lo¹i s¾t thÐp vôn, ®Çu mÈu que hµn…. - CCDC: bao gåm v¸n khu«n ®óc mÉu, gµu ®æ bª t«ng, cãc c¸p phi 22…. 2.2.2. §¸nh gi¸ NVL, CCDC * §¸nh gi¸ NVL, CCDC nhËp kho – NVL, CCDC mua ngoµi: C«ng ty ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi ®-îc x¸c ®Þnh lµ : gi¸ thùc tÕ mua ch-a cã thuÕ GTGT. – NVL, CCDC nhËp kho thu håi: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho = trÞ gi¸ vèn thùc tÕ xuÊt kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * §¸nh gi¸ NVL, CCDC xuÊt kho MÆc dï sè l-îng chñng lo¹i NVL, CCDC nhiÒu nh-ng kh¶ n¨ng qu¶n lý chi tiÕt NVL cña C«ng ty rÊt chÆt chÏ. NVL, CCDC nhËp kho cña l« hµng nµo th× th-êng xuÊt th¼ng lu«n cho c¸c ®éi. Do ®ã, C«ng ty cã thÓ theo dâi l« hµng tõ khi nhËp ®Õn khi xuÊt. C«ng ty sö dông tÝnh gi¸ thùc tÕ cho vËt liÖu xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. VÝ dô : Theo phiÕu nhËp kho sè 08 ngµy 4/6/2007. C«ng ty mua thÐp gai VPSSP 295 phi 10 víi sè l-îng 5276 kg, ®¬n gi¸ lµ 7850 ®/kg – Sè d- ®Çu kú: 0 Khi xuÊt kho thÐp gai VPSSP 295 phi 10 th× c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 08 vµ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. V× vËy mµ ®¬n gi¸ xuÊt = ®¬n gi¸ nhËp = 7850 ®/kg 2.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: - TK 152 – Nguyªn vËt liÖu. Trong ®ã C«ng ty më thªm c¸c TK cÊp 2: + TK 1521 – VËt liÖu tiªu hao + TK 1522 – VËt liÖu lu©n chuyÓn + TK 1523 – VËt liÖu kh¸c + TK 1528 – VËt t- tµi s¶n ®· thanh lý - TK 136 – Ph¶i thu néi bé - TK 142 – Chi phÝ tr¶ tr-íc - TK 133 – ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ - TK 331- Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n - TK 111 – TiÒn mÆt - TK 621 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung * HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông - Chøng tõ ghi sæ TK 1521, TK 1522. TK 153 - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sæ c¸i TK 1521,TK 1522, TK 153 2.4. Thñ tôc nhËp, xuÊt NVL, CCDC 2.4.1. Thñ tôc nhËp kho NVL, CCDC * Tr-êng hîp nhËp mua míi: C¨n cø vµo ph-¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng, b¶n thiÕt kÕ khèi l-îng thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng c¸c ®éi thi c«ng lµm giÊy ®Ò nghÞ cung cÊp vËt t-. Khi nhËn ®ùoc yªu cÇu mua s¾m NVL, CCDC phßng vËt t- cö c¸n bé ®i mua hoÆc ®Ó c¸c ®éi cö nh©n viªn tiÕp liÖu ®i mua. C¸n bé cña phßng hoÆc nh©n viªn tiÕp liÖu sÏ viÕt giÊy t¹m øng ®Ó ®i mua NVL, CCDC. Khi NVL, CCDC vÒ ®Õn kho C«ng ty hoÆc ®Õn kho ®¬n vÞ thi c«ng th× thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra sè l-îng, chñng lo¹i, quy c¸ch….NVL,CCDC cã ®óng yªu cÇu kh«ng. Sau ®ã tiÕn hµnh nhËp kho vµ ký nhËn vµo mÆt sau cña tê ho¸ ®¬n lµ kho ®· nhËn hµng. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phßng vËt t- lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®-îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1: L-u l¹i lµm chøng tõ gèc t¹i phßng vËt t-. Liªn 2: Thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã göi lªn phßng kÕ to¸n. Liªn 3: C¸n bé mua s¾m vËt t-/nh©n viªn tiÕp liÖu gi÷ ®Ó thanh to¸n t¹m øng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -