Tài liệu Tổng hợp về công tác kế toán tại công ty bánh kẹo hải châu

  • Số trang: 160 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, kÕ to¸n kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ c«ng viÖc ghi chÐp vÒ vèn vµ qu¸ tr×nh tuÇn hoµn cña vèn trong c¸c ®¬n vÞ mµ nã cßn lµ bé phËn chñ yÕu cña hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ , lµ c«ng cô thiÕt yÕu ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ . Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi s©u s¾c theo c¬ chÕ thÞ trêng, hÖ thèng kÕ to¸n níc ta ®· kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng cêng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, tµi chÝnh. Víi t c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý, kÕ to¸n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi, kÕ to¸n ®¶m nhiÖm chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin h÷u Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. V× vËy kÕ to¸n cã vai trß ®Æc biÖt quan träng kh«ng chØ víi ho¹t ®éng tµi chÝnh Nhµ níc mµ v« cïng cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña mäi doanh nghiÖp, tæ chøc. Mçi mét doanh nghiÖp l¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, vÒ yªu cÇu qu¶n lý, vÒ bé m¸y kÕ to¸n vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n l¹i cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ h÷u c¬ g¾n bã víi nhau thµnh mét c«ng cô qu¶n lý h÷u Ých. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña kÕ to¸n trong qu¶n lý kinh tÕ vµ tõ ®Æc ®iÓm riªng cña bé m¸y vµ hÖ thèng kÕ to¸n mçi doanh nghiÖp , trong thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®îc sù gióp ®ì, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c« gi¸o híng dÉn thùc tËp vµ cña c¸c c¸n bé Phßng Tµi vô em xin tr×nh bµy ®Ò tµi: "Tæng hîp vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u". c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u . I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u (tríc ®©y lµ nhµ m¸y H¶i Ch©u ) trùc thuéc Tæng c«ng ty mÝa ®êng I – Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n. Trô së ®Æt t¹i: 15 M¹c ThÞ Bëi – Q. Hai Bµ Trng – Hµ Néi DiÖn tÝch mÆt b»ng: hiÖn nay ( tÝnh c¶ phÇn më réng ) 55.000 m2 Trong ®ã: - Nhµ xëng: 23.000 m2 - V¨n phßng: 3.000 m2 1 - Kho b·i: 5.000 m2 - Phôc vô c«ng céng: 24.000 m2 C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®îc hai tØnh Thîng H¶i vµ Qu¶ng Ch©u – Trung Quèc gióp ®ì x©y dùng (v× vËy cã tªn gäi lµ H¶i Ch©u) thµnh lËp ngµy 02/09/1965 –lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty mÝa ®êng I- Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu ( Theo giÊy phÐp Kinh doanh cÊp ngµy 29/9/1994): - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo - Kinh doanh s¶n phÈm m× ¨n liÒn - Kinh doanh bét gia vÞ - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm níc uèng cã cån vµ kh«ng cã cån - Kinh doanh vËt t nguyªn liÖu, bao b× ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi níc ngoµi nh÷ng mÆt hµng C«ng ty kinh doanh. Doanh sè trung b×nh cña c«ng ty: MÊy n¨m gÇn ®©y ®¹t trªn díi 65 tû ®ång/ n¨m. Theo kÕ ho¹ch n¨m 1996 vµ 1997 tèc ®é t¨ng trëng mçi n¨m trªn díi 20% Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u cã thÓ ®îc tãm t¾t nh sau: * Thêi kú ®Çu thµnh lËp (1965 – 1975) Vèn ®Çu t: do chiÕn tranh ®¸nh ph¸ cña ®Õ quèc MÜ nªn c«ng ty kh«ng cßn lu gi÷ ®îc sè liÖu ban ®Çu. N¨ng lùc s¶n xuÊt: gåm . Ph©n xëng s¶n xuÊt m× sîi:gåm 6 d©y chuyÒn m¸y b¸n c¬ giíi c«ng suÊt 2.5-3 tÊn / ca. S¶n phÈm chÝnh: m× sîi l¬ng thùc, m× thanh, m× hoa. Ph©n xëng B¸nh: gåm 1 d©y chuyÒn m¸y c¬ giíi c«ng suÊt 2,5 tÊn / ca S¶n phÈm chÝnh lµ: B¸nh quy (H¬ng Th¶o, quy døa, quy b¬, quýt) B¸nh l¬ng kh« (phôc vô quèc phßng) Ph©n xëng kÑo: gåm 2 d©y chuyÒn b¸n c¬ giíi c«ng xuÊt mçi d©y 1,5 tÊn /ca. S¶n phÈm chÝnh lµ : KÑo cøng, kÑo mÒm ( chanh, cam, cµ phª) Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: b×nh qu©n 850 ngêi/ n¨m 2 Trong giai ®o¹n nµy do chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc MÜ (1972) nªn mét nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ bÞ h háng. C«ng ty ®îc Bé t¸ch ph©n xëng kÑo sang nhµ m¸y miÕn Hµ Néi thµnh lËp Nhµ m¸y H¶i Hµ (nay lµ C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ - Bé C«ng nghiÖp) * Thêi kú 1976-1985: Sang thêi kú nµy C«ng ty ®· kh¾c phôc nh÷ng thiÖt h¹i sau chiÕn tranh vµ ®i vµo ho¹t ®éng b×nh thêng. N¨m 1976 Bé n«ng nghiÖp Thùc phÈm cho nhËp nhµ mµy s÷a MÉu S¬n (L¹ng S¬n) thµnh lËp ph©n xëng s©ý phun. Ph©n xëng nµy s¶n xuÊt hai mÆt hµng: S÷a ®Ëu nµnh:C«ng xuÊt 2,4- 2,5 tÊn /ca Bét canh: C«ng suÊt 3,5 –4 tÊn mét ngµy N¨m 1978 Bé C«ng NghiÖp thùc phÈm cho diÒu ®éng 4 d©y chuyÒn M× ¨n liÒn tõ c«ng ty Sam Hoa (TP Hå ChÝ Minh) thµnh lËp Ph©n xëng M× ¨n liÒn C«ng suÊt mét d©y:2,5 tÊn /ca Do nhu cÇu thÞ trêng vµ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ C«ng ty ®· thanh lý 2 d©y chuyÒn. HiÖn t¹i c«ng ty d· n©ng cÊp vµ ®a vµo ho¹t ®éng 1 d©y chuyÒn N¨m 1982 do khã kh¨n vÒ bét m× vµ nhµ níc bá chÕ ®é ®én sîi m× thay l¬mg thùc. C«ng ty ®îc Bé c«ng nghiÖp thùc phÈm cho ngõng ho¹t ®éng Ph©n xëng M× l¬ng thùc . C«ng ty ®· tËn dông mÆt b»ng vµ lao ®éng ®ång thêi ®Çu t 12 lß s¶n xuÊt B¸nh kem xèp c«ng xuÊt 240kg/ca. ®©y lµ s¶n phÈm ®Çu tiªn ë phÝa b¾c Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: B×nh qu©n 1250 ngêi/n¨m. * Thêi kú 1986- 1991 : N¨m 1989 – 1990 : TËn dông nhµ xëng cña Ph©n xëng SÊy phun c«ng ty l¾p ®Æt d©y truyÒn s¶n xuÊt bia víi c«ng suÊt 2.000 lÝt/ngµy. N¨m 1990-1991 : C«ng ty l¾p ®Æt thªm mét d©y truyÒn s¶n xuÊt B¸nh qui §µi Loan níng b¸nh b»ng lß ®iÖn t¹i khu nhµ xëng cò. C«ng suÊt 2.5-2.8 tÊn/ca. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn : B×nh qu©n 950 ngêi/ n¨m. * Thêi kú 1992 ®Õn nay : C«ng ty ®Èy m¹nh s¶n xuÊt ®i s©u vµo c¸c mÆt hµng truyÒn thèng (B¸nh, kÑo ) mua s¾m thªm thiÕt bÞ míi, thay ®æi mÊu m· mÆt hµng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. 3 N¨m 1993 mua thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt B¸nh kem xèp cña CHLB §øc c«ng suÊt 1 tÊn / ca. §©y lµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh hiÖn ®¹i nhÊt ë ViÖt Nam. N¨m 1994 mua thªm mét d©y chuyÒn phñ S«c«la cña CHLB §øc c«ng xuÊt 500kg.ca. d©y chuyÒn cã thÓ phñ S«c«la cho c¸c s¶n phÈm b¸nh. N¨m 1996 C«ng ty liªn doanh víi BØ thµnh lËp mét c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt S«c«la. S¶n phÈm nµy chñ yÕu lµ xuÊt khÈu(70%) N¨m 1996 c«ng ty ®· mua vµ sÏ l¾p ®Æt thªm hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt keo cña CHLB §øc. §ã lµ: - D©y chuyÒn s¶n xuÊt keo cøng c«ng suÊt 2400kg/ca - D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm c«ng suÊt 3000kg/ca Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn b×nh qu©n trong thêi kú nµy lµ 705 ngêi /n¨m. Nh vËy cïng víi viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ s¶n xuÊt lîng c«ng nh©n s¶n xuÊt ®· gi¶m ®¸ng kÓ, sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm ®· ®îc n©ng cao. N¨m 1998:®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kÑo H¶i Ch©u- c«ng suÊt thiÕt kÕ 4 tÊn /ca N¨m 2001: ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp (CHLB §øc) c«ng suÊt thiÕt kÕ 1,6 tÊn /ca. Lóc nµy do nhu cÇu ®Çu t më réng s¶n xuÊt nªn sè c«ng nh©n t¨ng so víi tríc, b×nh qu©n hiÖn nay lµ 1000 ngêi /1 n¨m. * Trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh, C«ng ty ®· vinh dù nhËn ®îc nhiÒu phÇn thëng cao quý: N¨m 1973: “Hu©n ch¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng II”. N¨m 1979, 1980, 1981: “ Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III” N¨m 1994 TL§L§ ViÖt Nam tÆng cê “§¬n vÞ lao ®éng xuÊt s¾c nhÊt”. N¨m 1996 ®îc thëng 2 : Hu©n ch¬ng chiÕn c«ng h¹ng III”. N¨m 1997 ®îc tÆng thëng “Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III”. T¹i héi chî hµng tiªu dïng n¨m 1997 C«ng ty ®· ®îc tÆng b»ng khen vµ huy ch¬ng vµng vÒ c¸c s¶n phÈm kÑo, C«ng ty ®îc tÆng b»ng tiªu chuÈn “chÊt lîng vµng”. Cã ®îc nh÷ng phÇn thëng cao quý nµy lµ do trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ. 4 Xin xem kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u mÊy n¨m gÇn ®©y: 5 B¶ng 1: B¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2001 1. Gi¸ trÞ tæng s¶n luîng Tr.® 104.873 119.948 137.784 2. Tæng doanh thu 3. L·i sau thuÕ Tr.® Tr.® 129.583 2.430 138.150 2.622 152.129 2.914 9.500 900 10.300 1.268 11.800 1.308 4. C¸c kho¶n nép NS 5. Thu nhËp b×nh qu©n Tr.® 1000® Qua b¶ng ta thÊy qua ba n¨m ho¹t ®éng tõ n¨m 1999 - 2001 mÆc dï ®· qua biÕt bao th¨ng trÇm, song c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u ngµy cµng kh»ng ®Þnh m×nh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. Cô thÓ lµ : vÒ tæng doanh thu n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 6,611% t¬ng øng víi 8.567 triÖu ®ång; n¨m 2001 t¨ng 10,119% so víi n¨m 2000 t¬ng øng víi møc t¨ng lµ 19.979 triÖu ®ång. Lîi nhuËn thuÇn n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 7,8903% øng víi 282 triÖu ®ång, n¨m 2001 so víi n¨m 2001 t¨ng 11,126% øng víi 429 triÖu ®ång. C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch còng kh«ng ngõng t¨ng lªn. Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ngµy cµng cao. II. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u : Bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u chia lµm hai bé phËn: Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n. * Ban gi¸m ®èc : Gåm cã 3 ®ång chÝ: - Gi¸m ®èc - Phã gi¸m ®èc KTSX - Phã gi¸m ®èc KD Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. Phã gi¸m ®èc KTSX gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c kü thuËt, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n, ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña c¸c ph©n xëng. Phã gi¸m ®èc KD gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c chiÕn lîc kinh doanh vµ chÝnh s¸ch gÝa c¶, c«ng t¸c kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm , c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh vµ ®êi sèng, qu¶n lý ®Êt ®ai vµ dông cô , thiÕt bÞ v¨n phßng. * C¸c phßng ban chuyªn m«n: Víi ®Æc ®iÓm cña mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh b¸nh kÑo c«ng ty cã 5 phßng vµ 2 ban. 2.1 Phßng tæ chøc lao ®éng: 6 Gåm 4 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, tæ chøc ®Çu mèi s¶n xuÊt kinh doanh , x©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, so¹n th¶o qui chÕ , néi quy, ®iÒu ®éng tuyÓn dông lao ®éng, ... 2.2 Phßng Kü thuËt: Gåm 9 c¸n bé nh©n viªn ®Òu lµ kü s, 1 ®ång chÝ phã phßng phô tr¸ch phßng (kü s c«ng nghÖ), 2 ®ång chÝ phã phßng(Kü s ®iÖn , Kü s c«ng nghÖ) Phßng kü thuËt tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: c«ng t¸c tiÕn bé kü thuËt, qu¶n lý qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ qui tr×nh kü thuËt, nghiªn cøu c¸c mÆt hµng míi , mÉu m· bao b×, ®µo t¹o c«ng nh©n vµ kü thuËt an toµn, ... 2.3 Phßng KÕ ho¹ch vËt t: Gåm 17 c¸n bé nh©n viªn ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ kü s 8 thñ kho vµ 12 bèc v¸c. Phßng vËt t tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt kÕ ho¹ch tæng hîp ng¾n h¹n, dµi h¹n vµ kÕ fo¹ch t¸c nghiÖp, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ®iÒu ®é s¶n xuÊt hµng ngµy, cung øng vËt t, ... 2.4 Phßng kÕ to¸n – Thèng kª- Tµi chÝnh (gäi t¾t lµ Phßng Tµi vô ) Gåm 11 c¸n bé nh©n viªn, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n , thèng kª vµ tµi chÝnh. 2.5 Phßng Hµnh chÝnh: Gåm 10 c¸n bé nh©n viªn , 1 trëng phßng, 1 b¸c sü phã phßng vµ 24 c¸n bé nh©n viªn ë nhµ ¨n (1 qu¶n lý , 1 thèng kª) Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh ch×nh qu¶n trÞ , ®êi sèng ,y tÕ, nhµ trÎ mÉu gi¸o, ... 2.6 Ban b¶o vÖ- tù vÖ- TH, thi ®ua: Gåm 27 c¸n bé nh©n viªn, 1 trëng ban, 1 phã ban, 25 nh©n viªn b¶o vÖ. Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ , tù vÖ, thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù,... 2.7 Ban x©y dùng c¬ b¶n: Gåm 15 c¸n bé nh©n viªn, 1 phã ban , 1 kü s, 13 c«ng nh©n. Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch vËt t, c¸c dù ¸n ®Çu t, söa ch÷a nhá,... III. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh : ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tæ chøc thµnh 5 ph©n xëng vµ 2 ®¬n vÞ phô thuéc. 3.1 Ph©n xëng B¸nh I: Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn kho¶ng 155 ngêi, 1 qu¶n ®èc, 1 phã qu¶n ®èc, 1 nh©n viªn kinh tÕ, 105 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ,vµ 43 c«ng nh©n hîp ®ång thêi vô. Ph©n xëng chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b¸nh quy xèp, quy kem vµ l¬ng kh«. 3.2 Ph©n xëng B¸nh II: 7 Gåm 1 qu¶n ®èc , 1 phã qu¶n ®èc, 1 nh©n viªn kinh tÕ , 2 nh©n viªn kü thuËt vµ kho¶ng 140 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ 70 c«ng nh©n thêi vô . Ph©n xëng chuyªn s¶n xuÊt c¸c kem xèp, S«c«la. 3.3 Ph©n xëng B¸nh III: Gåm 1 qu¶n ®èc, 1 phã qu¶n ®èc, 2 nh©n viªn kü thuËt, 1 nh©n viªn kinh tÕ vµ kho¶ng 135 c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp, 50 c«ng nh©n thêi vô. Ph©n xëng chuyªn s¶n xuÊt b¸nh quy xèp , quy kem. 3.4 Ph©n xëng KÑo: Gåm 1 qu¶n ®èc, 1 phã qu¶n ®èc, 1 nh©n viªn kinh tÕ, 2 nh©n viªn kü thuËt vµ kho¶ng 60 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt , 20 c«ng nh©n thêi vô. Ph©n xëng nµy chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo cøng vµ kÑo mÒm. 3.5 Ph©n xëng Bét canh: Gåm 1 qu¶n ®èc, 1 phã qu¶n ®èc, 1 nh©n viªn kinh tÕ vµ 100 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt , 60 c«ng nh©n thêi vô. Ph©n xëng nµy chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i bét canh thêng , bét canh I-èt. 3.6 Ph©n xëng C¬ ®iÖn: Gåm 1 phã qu¶n ®èc ,1 kü s, 1 nh©n viªn kinh tÕvµ kho¶ng 20 c«ng nh©n chuyªn gia c«ng phô tïng chi tiÕt m¸y cho c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt , phôc vô ®iªn , níc , h¬i cho s¶n xuÊt . 3.7 Bé phËn in phun ®iªn tö: Gåm 1 phô tr¸ch, 1 nh©n viªn kinh tÕ, sè c«ng nh©n kho¶ng 20 ngêi. NhiÖm vô chÝnh cña bé phËn nµy lµ in ngµy th¸ng s¶n xuÊt vµ h¹n sö dông trªn tÊt c¶ c¸c bao b× cña s¶n phÈm . 3.8 Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm : Gåm kho¶ng 15 ngêi, 1 cöa hµng trëng, 2 l¸i xe, cßn l¹i lµ nh©n viªn. NhiÖm vô chÝnh tæ chøc b¸n GTSP t¹i cöa hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ phô cËn. 3.9 V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP HCM: Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm trªn ®Þa bµn TP HCM vµ c¸c tØnh phÝa Nam. 3.10 V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP. §µ N½ng: Tæ chøc tiªu thô trªn ®Þa bµn TP §µ N½ng vµ c¸c tØnh miÒn Trung – T©y Nguyªn. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y c«ng ty xin xem b¶ng 1 Ch©u: IV. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i * §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: 8 §Ó ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n, thuËn tiÖn cho viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y, dÔ ph©n c«ng c«ng t¸c, kiÓm tra xö lý cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin, c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung ®Ó tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña m×nh. Bé m¸y ®ã – Phßng Tµi vô – gåm 11 thµnh viªn, trong ®ã cã 1 KÕ to¸n trëng kiªm Trëng phßng, 1 KÕ to¸n gi¸ thµnh kiªm Phã phßng , 2 thñ quü vµ 7 c¸n bé kÕ to¸n phô tr¸ch c¸c phÇn kÕ to¸n kh¸c. C¸n bé nh©n viªn phßng Tµi vô ®Òu cã tr×nh ®é §¹i häc trë lªn vµ ®a sè lµ cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c kÕ to¸n. NhiÖm vô chøc n¨ng cô thÓ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng Tµi vô : - KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ ho¹t ®éng kÕ to¸n trong c«ng ty. Lµ ngêi tæ chøc , ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n, kiÓm tra vµ thùc hiÖn ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ. Ngoµi ra, kÕ to¸n trëng cßn híng dÉn , chØ ®¹o viÖc lu tr÷ tµi liÖu , sæ s¸ch kÕ to¸n , lùa chän vµ c¶i tiÕn h×nh thøc kÕ to¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Chøc n¨ng quan träng nhÊt cña KÕ to¸n trëng lµ tham mu cho Ban gi¸m ®èc gióp Ban gi¸m ®èc ®a ra nh÷ng quýÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ . - Phã phßng Tµi vô kiªm kÕ to¸n gi¸ thµnh: lµ ngêi thay thÕ KÕ to¸n trëng gi¶i quyÕt c«ng viÖc t¹m thêi trong lóc KÕ to¸n trëng ®i c«ng t¸c hoÆc nghØ viÖc. Lµ ngêi theo dâi vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh vµ quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n cña s¶n phÈm . - KÕ to¸n Ng©n hµng: qu¶n lý c¸c lo¹i vèn cña ng©n hµng, phô tr¸ch viÖc vay tr¶ , giao dÞch víi ng©n hµng . - KÕ to¸n c«ng nî : theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n c«ng nî cña c«ng ty khi mua hµng ho¸ cña c¬ quan kh¸c . - KÕ to¸n tiªu thô : tænghîp , thèng kª viÖc tiªu thô s¶n phÈm . - KÕ to¸n TSC§: thùc hiÖn viÖc theo dâi sù biÕn ®éng vµ t¨ng gi¶m cña TSC§, tiÕn hµnh trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao cho c¸c ®èi tîng sö dông . - KÕ to¸n tiÒn l¬ng: phô tr¸ch viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§, tiÒn c«ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng . - KÕ to¸n tæng hîp: x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, tæng hîp mäi sè liÖu, chøng tõ mµ c¸c kÕ to¸n giao cho, kiÓm tra viÖc ghi chÐp, lu©n chuyÓn chøng tõ sau ®ã b¸o l¹i cho KÕ to¸n trëng. - Thñ quü : theo dâi viÖc thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy . 9 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u KÕ to¸n trëng Trëng phßng Tµi vô Phã phßng Tµi vô - KÕ to¸n gi¸ thµnh Thñ quü KT quü TM KT Ng©n hµng KT c«ng nî KT tiÒn l¬ng vµ BHXH KT tiªu thô KT vËt t KT TSC§ KT tæng hîp * §Æc ®iÓm tæ chøc sæ kÕ to¸n: Víi qui m« võa , ®Þa bµn ho¹t ®éng tËp trung l¹i cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong sö dông kÕ to¸n m¸y, c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· nghiªn cøu vµ lùa chän h×nh thøc NhËt ký chung ®Ó tæ chøc sæ kÕ to¸n cho ®¬n vÞ m×nh. Theo h×nh thøc nµy hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra hîp ph¸p KÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y vµ gâ lÖnh víi ch¬ng tr×nh cµi s½n m¸y tÝnh tù ®éng ghi vµo NhËt ký chung sau ®ã tù ®éng chuyÓn sang Sæ c¸i c¸c TK liªn quan. §èi víi c¸c ®èi tîng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt th× kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó vµo sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ chi tiÕt kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sau ®ã ®èi chiÕu sè liÖu cña b¶ng tæng hîp chi tiÕt víi c¸c sè liÖu ghi trªn sæ c¸i. Cuèi kú c¨n cø vµo sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp BCKT. 10 H×nh thøc nµy ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc M¸y tÝnh Sæ quü NhËt ký chung Sæ c¸i Ghi chó: Sæ (thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè PS : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng B¸o c¸o TC : §èi chiÕu kiÓm tra : Ghi ®Þnh kú(5-7 ngµy) Theo h×nh thøc nµy, hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra hîp ph¸p, kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y vµ gâ lÖnh víi ch¬ng tr×nh cµi s½n m¸y tÝnh tù ®éng tËp hîp vµo Sæ NhËt ký chung sau ®ã m¸y sÏ tù ®éng ghi vµo Sæ c¸i Tµi kho¶n liªn quan. §èi víi c¸c ®èi tîng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt th× kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc më Sæ chi tiÕt trªn m¸y vµ vµo sæ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo Sæ chi tiÕt nµy kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ c¨n cø vµo Sæ c¸i ®Ó lËp B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau ®ã ®èi chiÕu sè liÖu cña B¶ng tæng hîp chi tiÕt víi c¸c sè liÖu ghi chÐp trªn Sæ c¸i. Cuèi kú m¸y sÏ tæng hîp sè liÖu vµ ®a ra c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u hiÖn ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo Q§ 1141 ngµy 01/11/1995 cña Nhµ níc. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông lµ h×nh 11 thøc sæ NhËt ký chung. C«ng ty h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Sau ®©y lµ tæng quan vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u. 12 Ch¬ng I. KÕ to¸n TSC§ ë c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u I. §Æc ®iÓm TSC§: TSC§ lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín h¬n 5.000.000 vµ thêi gian sö dông lín h¬n 1 n¨m Khi tham gia vµo ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh TSC§ bÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh (cña s¶n phÈm, dich vô míi s¸ng t¹o ra). TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, h×nh th¸i vËt chÊt kh«ng thay ®æi tõ chu kú ®Çu tiªn cho tíi khi bÞ xa th¶i khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSC§ cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u bao gåm: TSC§ h÷u h×nh (d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, kho tµng, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc). ViÖc qu¶n lý, sö dông, tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty tu©n thñ theo QuyÕt ®Þnh sè 166/1999/Q§- BTC cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§. II. Chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n TSC§ : * ë c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u kÕ to¸n TSC§ cã nhiÖm vô: - Tæ chøc khi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ sè lîng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã, t×nh tr¹ng t¨ng gi¶m vµ di chuyÓn TSC§. - TÝnh to¸n vµ ph©n bè chÝnh x¸c sè liÖu khÊu hao TSC§ vµo CP SXKD. - Tham gia lËp dù to¸n n©ng cÊp c¶i t¹o TSC§, söa ch÷a TSC§. - Híng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn ®¬n vÞ phô thuéc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n TSC§, tham gia kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. - Ph¶n ¸nh víi gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn, dù to¸n chi phÝ, n©ng cÊp c¶i t¹o TSC§, söa ch÷a TSC§. §Ó lµm tèt nhiÖm vô nµy kÕ to¸n c«ng ty ®· sö dông kh¸ ®Çy ®ñ c¸c mÉu chøng tõ sæ s¸ch TSC§ theo mÉu cña Bé Tµi chÝnh:  Chøng tõ, thñ tôc kÕ to¸n: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§. - ThÎ TSC§ 13 - Biªn b¶n thanh lý TSC§ - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§  Sæ s¸ch kÕ to¸n: - Sæ theo dâi chi tiÕt TSC§ - Sæ NhËt ký chung - Sæ c¸i TK 211. - B¶ng ph©n bæ vµ tÝnh khÊu hao TSC§ - ............... III. C¸ch ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i TSC§: §¸nh gi¸ TSC§ lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña TSC§, TSC§ ®¸nh gi¸ lÇn ®Çu cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nh sö dông. TSC§ ë c«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. * Nguyªn gi¸ TSC§: Bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng hoÆc mua s¾m TSCD kÓ c¶ chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö vµ c¸c chi phÝ hîp lý cÇn thiÕt kh¸c tríc khi sö dông. C¸ch x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ trong tõng trêng hîp cô thÓ nh sau: - §èi víi TSC§ mua s¾m (kÓ c¶ mua cò vµ míi ): nguyªn gi¸ TSC§ mua s¾m gåm gi¸ mua céng (+) c¸c phÝ tæn tríc khi dïng (vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö, ...) trõ (-) c¸c kho¶n gi¶m gi¸ nÕu cã. - §èi víi TSC§ x©y dùng: nguyªn gi¸ TSC§ do x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh lµ gi¸ thùc tÕ cña c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n céng (+) c¸c chi phÝ liªn quan. - §èi víi TSC§ nhËn gãp vèn liªn doanh: nguyªn gi¸ TSC§ nhËn gãp vèn liªn doanh lµ gi¸ trÞ do héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. - §èi víi TSC§ ®îc cÊp: nguyªn gi¸ TSC§ ®îc cÊp lµ gi¸ trÞ TSC§ ®îc cÊp lµ gi¸ trÞ ghi sæ s¸ch cña ®¬n vÞ cÊp céng (+) chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ... (nÕu cã). - §èi víi TSC§ ®îc tÆng biÕu: nguyªn gi¸ TSC§ ®îc tÆng biÕu lµ gi¸ trÞ thÞ trêng cña nh÷ng tµi s¶n t¬ng ®¬ng. Quy ®Þnh thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§ ë c«ng ty thùc hiÖn theo qui chÕ cña Nhµ níc, chØ thay ®æi trong c¸c trêng hîp sau: - §¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo quuyÕt ®Þnh cña Nhµ níc - N©ng cÊp TSC§ - Trang bÞ thªm hay th¸o bít mét sè bé phËn cña TSC§ 14 - §iÒu chØnh l¹i do tÝnh to¸n tríc ®©y. * §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ trÞ cßn l¹i: Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thùc chÊt lµ vèn ®Çu t cho viÖc mua s¾m x©y dùng TSC§ cßn ph¶i tiÕp tôc thu håi trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së nguyªn gi¸ TSC§ vµ gi¸ trÞ hao mßn TSC§ . Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ = Nguyªn gi¸ - cña TSC§ Gi¸ trÞ ®· hao mßn ( Sè ®· trÝch khÊu hao) VI. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n TSC§ ë c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u: 1. H¹ch to¸n biÕn ®éng TSC§ : 1.1. Tµi kho¶n sö dông vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n 211 (( Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh )). KÕt cÊu Bªn nî: - TrÞ gi¸ cña TSC§ t¨ng do mua s¾m, XDCB hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông, nhËn vèn gãp bªn tham gia liªn doanh ®îc cÊp, biÕu tÆng viÖn trî... - §iÒu chØnh t¨ng NG do c¶i t¹o, n©ng cÊp, trang bÞ thªm. - §iÒu chØnh t¨ng NG do ®¸nh gi¸ l¹i (kÓ c¶ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh sau ®Çu t vÒ mÆt b»ng, gi¸ ë thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo sö dông theo quyÕt ®Þnh cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn). Bªn cã: - NG TSC§ gi¶m do nhîng b¸n, thanh lý hoÆc mang gãp vèn liªn doanh ®Òu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c. - NG TSC§ gi¶m do th¸o gì mét sè bé phËn. - §iÒu chØnh l¹i NG do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ D bªn nî: - NG TSC§ hiÖn cã ë doanh nghiÖp. .2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: S¬ ®å 1 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§. Nî TK211 Cã 15 TK411 Ng©n s¸ch cÊp bæ sung TSC§ TK111,112,341,331 Mua TSC§ b»ng tiÒn mÆt, TGNH, NVKD,vèn KH, vèn vay TK214 Gi¶m HM TSC§ do c¸c nguyªn nh©n nh: thanh lý, KH... TK821 Chi phÝ thanh lý TSC§ (gi¸ trÞ cßn l¹i) TK241 TSC§ t¨ng do ®Çu t XDCB * TrÝch lËp mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh ë c«ng ty Quý III /2001: NghiÖp vô 1: Ngµy 15/07/2001 c«ng ty dïng tiÒn mÆt mua bèn m¸y vi tÝnh cña cöa hµng sè 38- Lý Thêng KiÖt theo gi¸ mua tho¶ thuËn c¶ thuÕ lµ 9.900.000®/c, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö do c«ng ty chÞu 220.000®, m¸y ®îc ®Æt t¹i Phßng Tµi vô vµ ®a vµo sö dông ngµy 20/07/2001, ®¨ng ký sö dông trong 4 n¨m. TSC§ nµy ®îc ®Çu t b»ng quü ®Çu t ph¸t triÓn. - C¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n, kÕ to¸n TSC§ lËp biªn b¶n giao nhËn (xin xem B¶ng 1) B¶ng 1: §¬n vÞ: c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u MÉu sè 01 – TSC§ biªn b¶n giao nhËn tsc® Ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2001 Sè : 041 Nî TK 211 Cã TK 111 C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 0011 ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2001 cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u vÒ viÖc bµn giao TSC§. Ban giao nhËn gåm : ¤ng (bµ) : NguyÔn BØnh Khiªm , Kü s Tin häc §¹i diÖn bªn nhËn ¤ng (bµ) : Lª Minh Hoµng §¹i diÖn bªn giao. §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§ t¹i : C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh sau: 16 S t t Tªn, ký hiÖu quy c¸ch cÊp h¹ng TSC§ Sè hiÖu TSC§ Níc sx (x©y dùng) N¨m ®a vµo sö dông C«ng suÊt diÖn tÝch thiÕt kÕ Nguyªn gi¸ Gi¸ mua (gi¸ thµnh) CP vËn chuyÓn, l¾p ®Æt ch¹y thö Tû lÖ hao mßn Tµi liÖu KT kÌm theo Nguyªn gi¸ TSC§ 1 M¸y vi tÝnh T138 NhËt 2001 9.000.000 55.000 9.055.000 25% 2 M¸y vi tÝnh T139 NhËt 2001 9.000.000 55.000 9.055.000 25% 3 M¸y vi tÝnh T140 NhËt 2001 9.000.000 55.000 9.055.000 25% 4 M¸y vi tÝnh T141 NhËt 2001 9.000.000 55.000 9.055.00 25% - C¨n cø Ho¸ ®¬n (GTGT) sè 0822 bªn b¸n göi (xin xem B¶ng 2) thñ quü ®· viÕt PhiÕu chi tiÒn mÆt sè 0131 ngµy 15/07/01 (xin xem B¶ng 3). B¶ng 2: Ho¸ ®¬n (GTGT) Ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2001 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng sè 38 – Lý Thêng KiÖt §Þa chØ : Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: Hä tªn ngêi mua hµng: c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u §¬n vÞ: §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TM STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 C¸i 04 1 M¸y vi tÝnh 2 Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ThuÕ suÊt GTGT: 10% 9.000.000 36.000.000 220.000 Céng tiÒn hµng: 36.220.000 TiÒn thuÕ GTGT: 3.622.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 39.842.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m bèn m¬i hai ngh×n ®ång. 17 Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký,., ®ãng ®Êu, Hä tªn) B¶ng 3: §¬n vÞ:. CT BKHC.... §Þa chØ:..MK-HBT.. PhiÕu chi Ngµy 15 th¸ng 07 QuyÓn sè :.10. MÉu sè 02-TT Nî .6428.... Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 Cã....111... cña Bé Tµi ChÝnh n¨m 2001 Sè : 0240 Hä tªn ngêi nhËn : ....Ng« Thanh Hµ............................................................. §Þa chØ : .........Cöa hµng 38 – Lý Thêng KiÖt ...................................................................... Lý do chi : ......TT tiÒn mua m¸y vi tÝnh....................................................... Sè tiÒn : ....39.842.000......(viÕt b»ng ch÷):.. Ba m¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m bèn m¬i hai ngh×n ®ång. KÌm theo..............01..................Chøng tõ gèc..........Ho¸ ®¬n sè 0822........... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:..... Ba m¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m bèn m¬i hai ngh×n ®ång. Ngµy 15.th¸ng.07..n¨m..2001 Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Thñ quü KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý) :....................... + Sè tiÒn quy ®æi : ....................................................... Khi kÕ to¸n nhËn ®îc Biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 041vµ PhiÕu chi tiÒn mÆt sè 0131 kÌm theo Ho¸ ®¬n (GTGT) sè 0822, kÕ to¸n ®· ghi nhËp vµo NhËt ký chung (xin xem Phô lôc) b»ng bót to¸n sau: Nî TK 211: 36.220.000 Nî TK 1331: 3.622.000 Cã TK 111: 39.842.000 Vµ thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn nguån: Nî TK 414: 39.842.000 Cã TK 411: 39.842.000 §ång thêi kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ theo dâi chi tiÕt TSC§ - xin xem B¶ng 4 vµ lËp ThÎ TSC§ (xin xem B¶ng 5). 18 B¶ng 5: thÎ tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2001 lËp thÎ Sè :141 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ ngµy 15/07/2001 sè 041 Tªn, ký m· hiÖu, qui c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§ : MVT Sè hiÖu TSC§: T138 Níc s¶n xuÊt ( x©y dùng) : NhËt N¨m s¶n xuÊt Bé phËn qu¶n lý, sö dông : Phßng Tµi vô N¨m ®a vµo sö dông: 2001 C«ng suÊt (diÖn tÝch) thiÕt kÕ: §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy …..th¸ng…..n¨m…… Lý do ®×nh chØ : Sè hiÖu chøng tõ A 041 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån B C 1 2 3 4 15/07/01 Mua m¸y vi 9.055.000 tÝnh cho PTV kÕ to¸n trëng ( ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Víi sù trî gióp cña M¸y tÝnh tõ NhËt ký chung m¸y sÏ tù ®éng ghi vµo Sæ c¸i TK liªn quan. Xin xem mÉu sæ c¸i TK 211- B¶ng 6. NghiÖp vô 2: Ngµy 28/ 07/ 01 nhËn tÆng thëng 1 xe « t« c«ng ty ®· lËp Biªn b¶n giao nhËn TSC§(xin xem b¶ng 7). B¶ng 7: §¬n vÞ: c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u MÉu sè 01 – TSC§ biªn b¶n giao nhËn tsc® Ngµy 28 th¸ng 07 n¨m 2001 Sè : 042 19 Nî TK 211 Cã TK 111 C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 0011 ngµy 28 th¸ng 07 n¨m 2001 cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u vÒ viÖc bµn giao TSC§. Ban giao nhËn gåm : ¤ng (bµ) : NguyÔn BØnh Khiªm §¹i diÖn bªn nhËn ¤ng (bµ) : Lª V¨n M¹nh §¹i diÖn bªn giao. §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§ t¹i : C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh sau: S t t Tªn, ký hiÖu quy c¸ch cÊp h¹ng TSC§ 1 Xe TOYTA Sè hiÖu TSC§ Níc sx (x©y dùng) N¨m ®a vµo sö dông Anh 2001 C«ng suÊt diÖn tÝch thiÕt kÕ Nguyªn gi¸ Gi¸ mua (gi¸ thµnh) CP vËn chuyÓn, l¾p ®Æt ch¹y thö Tû lÖ hao mßn Nguyªn gi¸ TSC§ Tµi liÖu KT kÌm theo 120.000.000 29K 1458 §¹i diÖn bªn nhËn (Ký hä tªn) §¹i diÖn bªn giao (Ký hä tªn) 20
- Xem thêm -