Tài liệu Tổng hợp lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1528 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

2 f 2 T T t N N t f . òa: là da 3. Phương trình d : x = Acos(ωt + ϕ) òa –A O A x — — A = xmax — — : = 0. = . t + ): = /2. = – /2. Chú ý: cos 4. Phương tr sin sin 2 cos v = –ωAsin(ωt + ϕ) |v|min |v|max –A O 2 |v|min A x —v — — |v|max = ωA 5. Phương tr |a|max –A |v|min = 0 ω2Acos(ωt + ϕ) = -ω2x |a|min |a|max O A x —a — |v|max = ωA; |a|min — Fhpmax — |v|min = 0; |a|max = ω2A Fhpmin 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 3 A2 a v2 x2 2 A2 2 x v= a2 v2 4 2 A2 2 vmax a2 v2 2 amax vmax x2 Chú ý: M . t 1 –A O A x(cos) –A O xM A x(cos) . 2 x1 và x2 –A t O A x(cos) M .T 2 –A x1 O 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli x2 A x(cos) Trang 4 . 0 k k k 0 thì có t1 = k.T 2 t = t1 + t2 n–1) + 1 n–1 0 thì có t1 = (n–1).T 2 t = t1 + t2 t Tìm t = t2 –t1. k.2 –A S = k.4A + S0 O A x(cos) M Tìm S0 . 1 x1 . 0 max –A O A x(cos) /Smin –A O A x(cos) M Smax 2A sin x2 t ( t < T/2) M Smax S0 Smin 2 Smin 2A 1 cos 2 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 5 max Smax 2A 2A sin /Smin t (T/2< Smin 2A 2A 1 cos 4A T 2vmax 2 v S t v v tb x t 2 x tb =0 t 0 Tách góc quét: = . t t. k.2 0 k. k.2 0 k.2 0 k k.2 = . t t. 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 6 : x = Acos(ωt + ϕ) 1. Phương trình dao k m T 2 2 : m k f 1 2 k m m (N/m) l T2 T1 N1 N2 m2 m1 mg k k1 k2 1 có chu kì T1; m1 có chu kì T1; m = m1 + m2 có chu kì T: T2 T12 T22 1 có chu kì T1; m1 có chu kì T1; m = m1 – m2 T12 T22 T2 1 > m2) , k2 1 l1; l2 thì có: l0, k0 k.l k1 l1 k 2l2 ... l1, k1 l2, k2 l3, k3 GHÉP LÒ XO 1 knt 1 k1 1 k2 k ss k1 k 2 Tnt2 T12 1 Tss2 1 T12 T22 1 T22 Fhp = –kx = (Fhpmin = 0; Fhpmax = kA) không 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 7 F®h kx k x F®hmax F®h kA k. x F®hmin 0 x= l± –A l0 — l — O x FnÐn A k(A F®hmax k.( l A) F®hmin 0 F®hmin k( l A) l A l A l) — l mg k lmax lmin 2 lmax = lcb + A min = lcb – A lcb a. Khi A > ∆l0 ( l0 l ): tnÐn 2 l A cos Δtgiãn = T – ∆tnén b. Khi A < ∆l0 ( ): ∆ l0 –A O – VTCB xmax O A x(cos) l l A – l. — tnén = T – Tgiãn –A O A x(cos) 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 8 1 2 1 1 kx m 2x2 m 2 A 2cos2 ( t 2 2 2 1 2 1 mv m 2 A 2 sin2 ( t ) 2 2 Wt W® W W® — Khi vmax thì W 1 2 mv 2 1 2 kA 2 1 m 2 2 A2 1 Fhpmax .A 2 ; khi xmax thì Wtmax T' = 0,5T và f' = 2f. khôn T 4 t A 2 2 x — Khi: W® 1 2 kx 2 Wt ) nWt không là T/2 A x — Khi: Wt n 1 nW® A v n 1 và A : 2 T 2 f k m g l A x2 v x2 a x v2 a2 v2 2 4 2 A2 amax vmax A A — A = xmax A A L 2 Lmax Lmin 2 x0 v0 Acos A sin L cb Lmin 2W k A t 0 Lmax Lcb v tb .T 4 vmax amax 2 ... 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 9 g ℓ g T 2 ℓ 1 2 f g ℓ đơn l; l và g; không — g m. 2. Phương trình dao α0 << 1 rad hay S0 << l s S0cos( t ) 0 cos( t ) l, S0 = α0l ⇒ v = s’ = -ωS0sin(ωt + ϕ) = -ωlα0sin(ωt + ϕ) ⇒ a = v’ = -ω2S0cos(ωt + ϕ) = -ω2lα0cos(ωt + ϕ) = -ω2s = -ω2αl S0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x a F 2 2 s mgsin l S mg mg 2 0 s s l v 2 2 2 0 v2 2 l2 v2 gl 2 2 m 2s α0 << 1 rad hay S0 << l — — 1 2 N1 N2 T2 T1 0 cos( t T2 T12 T22 l2 l1 f1 f2 s S0cos( t có chu kì T1; có chu kì T2; 1 +l2 có chu kì T; ) v ) v an S0 sin( t ) 0 lsin( t T Pcos m 2g(cos ) a 2 a 2 cos 0 ) S0 cos( t 0lcos( t ) ) an2 a at a 2t gsin 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 10 0 0 10o 2 0 v gl( Wt 1 mgl 2 2 ) T mg(1 2 1 2 mv 2 W® W Wt 2 0 1,5 2 ) 1 m 2S02 2 1 mgl 2 T mg(3cos 2cos W® 2 0 10o v Wt gl(cos cos 0 ) mgh mgl(1 cos ) — vmax và Tmax khi W® = 0; vmin và Tmin khi = hmax l1 l2 T2 2 T 1 2 mv 2 W Wt 0 ) W® 0 2 vmax 2g T1 T2 2 T1 2 nT1 (n 1)T2 T1T2 T1 T2 – T1 – T2 – >T2) 1 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 11 T1 2 l1 ; g T1 T2 l1 l2 T1 2 T2 2 T2 l2 g 2 T T2 T1 l l2 l1 l g1 T2 T1 l g2 g1 g2 l1[1 2 (t 2 g t1)] 1 (t 2 t1)T1 2 (t 2 t1) T T2 T1 h T1 R Chú ý: 1 và g2 g2 g1 g2 l1 g1 l2 T2 T1 t 86400. g1 g2 R R 2h M1 R22 M2 R12 T T T T T 1 2 0 1 (t 2 2 T T T % T % T' = T h t 0 R h t1) T1 R 1 2 1 2 l l o t vµ h 100 g 100 g T 1 l 1 g % 100 100 T 2 l 2 g 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 12 E E E E g qE g F m F qE g m F P F g P E E E E F g g qE g m g qE m F P F F P E E E E g F P g2 qE m 2 g g 2 qE 2 m F F F P 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 13 FA g g a Vg g FA m g Vg m g g D a và v a và v Fqt g g a T T g g a T T g g T T g a 2 g 2 g g a g g a tan F P a g x1 = A1cos( t + ) và x2 = A2cos( t + 1 = <0 >0 = k2 = (2k+1) = (2k+1) /2 ma 2 – ) 1 1 A2 A1 2 1 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 14 x1 = A1cos( t + y ) 1 A Ay A2 A y2 A tan A y1 A1 2 O ) và x2 = A2cos( t + 1 A12 A22 A1 sin A1cos 2A1A2cos 1 1 A 2 sin A 2cos 2 2 1 x A x1 A x A x2 k2 Amax (2k 1) 2 A1 A 2 Amin A12 (2k 1) A 22 Amin Tæng qu¸t: A1 A 2 A1 A 2 A A1 A 2 — ) ì: ì rì – o – — Khi f = fo thì biên — — . f = f0 hay ω = ω0 hay T = T0 ãy, Chú ý: duy tr ì thay 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 15 (do ma sát) cb – f0) Chu kì T hoàn ngoài. Không có cb = f0 trong ôtô, xe máy vào nó. kA 2 2 mg S A An N A2 2 g 4 mg k A An 4 g 2 4N Fms k A A t NT vmax 2 T.A A kA 2 m m 2 g2 k 2 gA 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 16 chân không — Sóng cơ không . sóng trùng c. Sóng ngang: (v d. >v vuông n > vkhí lam đa λ(m): vT v f ⇒ λ[m] là quãng 3. Chú ý: . S = v.t. — Quãng dM M uM acos( t uM Acos( t O M O OM 2 dM d ) v M uO ) Acos( t d v dN O acos( t 2 d ) uN ON acos( t N 2 dN ) ) 2 d 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 17 uM uM d ) v Acos( t uM 1 • Cùng pha: 2 (d2 d1) Acos( t (d2 d1) v Acos( t 2 d 2 d ) ) và d2: k2 (2k 1) • Vuông pha: (2k 1) d k (k 2 ℤ) d (k 0,5) (k ℤ) ì sóng dao — — — — trong không gian, trong đó 4. Phương trình giao thoa: , S2 1 , d2: 1 1 d1 d2 và S2 cùng phát ra 1 = u2 = Acosω có M = d1; S2M = d2 1 S1 1 S2 uM và S2 2Acos (d2 d1) cos[ t (d2 d1) ] 2 (d2 d1) 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 18 5 2 d2 d1 k (k S1S2 k k2 1 d2 d1 ℤ) S1S2 S1S2 (k 0,5) (k 0,5 k S1S2 ℤ) 0,5 (2k 1) d2 d1 S1S2 (k 0,5) (k ℤ) 0,5 k S1S2 d2 d1 k S1S2 0,5 (2k 1) d2 d1 k S1S2 (k ℤ) S1S2 k 2 4 1 k 4 S1S2 1 4 λ. — — S. λ/2. λ/4. 1 2 S S 1 2 1 2 M d1M N d1N d2M dM d2M dN d2N d1N dM d2N d1M dN dM 2 dM S1 S2 2 k k 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli dN 2 0,5 dN 2 Trang 19 AM 2acos S : AM 2acos 1 2 AM AM A1 A2 AM (d2 d1) 2 2 2a AM 0 /3: A M acos( t) M 1 d1 A a 3 A1 A 2 u1 u2 d2 a 2 uM 2acos = d2 = d 2 d t B Bài toán tìm MImin 2 d M d k2 I A B AM AI 2 dmin MImin M d1 A d AB 2 AB 2 k k2 2 d AIM có: AB kmin 2 d k dmin 2 kmax trên AB. d2 k B d2 AB d1 kmax kmax d12 AB2 d12 kmax AMmin 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli d1 Trang 20 N = 2.N (N NCT = 2.N0CT (N0CT N = 2.N –2 NCT = 2.N0CT A 2R N = 2.N NCT = 2.N0CT – 2 A B B 2R N = 2.N NCT = 2.N0CT n cùng pha P Q P Q P Q P Q ì P Q nút, Nút — c sóng ( /2) 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 21 2 P Q 2 4 P Q 5. Các chú ý: — — ⇒ ây căng ngang . — là òng 1. Sóng âm: chân không) không 2 âm thanh. — Siêu âm: — v >v > vkhí , 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 22
- Xem thêm -