Tài liệu Tong hop khoi lang va don vi khai truong

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ñy ban nh©n d©n huyÖn qu¶ng x¬ng Phßng v¨n ho¸ vµ Th«ng tin Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc B¶ng theo dâi thêi gian khai tr¬ng vµ c«ng nhËn Lµng, th«n, phè, ®¬n vÞ v¨n ho¸ TT Tªn ®¬n vÞ Ngµy khai tr¬ng 1 1994 ChiÕn Th¾ng-Qu¶ng T©m 06/05/1994 2 1995 Hîp Giang-Qu¶ng Hîp 20/07/1995 3 4 1996 Gia Hµ-Qu¶ng Hîp V¨n B×nh-Qu¶ng Phóc 18/08/1996 16/3/1996 5 6 1997 Quang Minh-Qu¶ng V¨n §«ng V¨n-Qu¶ng §«ng 14/4/1997 1997 C«ng nhËn cÊp huyÖn C«ng nhËn tØnh Tæng KT n¨m 1 1996 1 1 1 1996 1 1 2 1997 1997 2 2001 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1998 Thanh Minh-Qu¶ng Phóc Phó §a-Qu¶ng T©n Th«n 2-MËu X¬ng-QLu Yªn Cæ-Qu¶ng Yªn Trêng S¬n-Qu¶ng ThÞnh Xu©n B¶ng-Qu¶ng Long TiÕn Thµnh-Qu¶ng T©m Xãm Lîng-Qu¶ng Phong Th«n 7-Xa Th-Q B×nh Th«n 8-Xa Th-QB×nh Mü L©m-Qu¶ng §¹i Th«n 3-Qu¶ng H¶i 3/3/1998 19/4/1998 8/5/1998 20/6/1998 25/6/1998 28/6/1998 2/7/1998 10/8/1998 2/10/1998 2/10/1998 16/10/1998 19/11/1998 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1999 Xu©n Méc-Qu¶ng Ngäc Ngäc §íi 2-Qu¶ng Phóc Th«n 1-Phóc T©m-Qväng Th«n 2-Phóc T©m-Qväng Th«n 3-Phóc T©m-Q väng Yªn C¶nh-Qu¶ng Yªn Léc X¸-Qu¶ng Long Thñ Léc-Qu¶ng Lîi Lª H¬ng 3-Qu¶ng Léc Lª H¬ng 4-Qu¶ng Léc Lª H¬ng 5-Qu¶ng Léc Xãm Cao Lµng Cao S¬n-Q. §øc 1999 2000 2001 1999 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2001 12 1/3/1999 21/2/1999 27/4/1999 27/4/1999 27/4/1999 30/4/1999 19/4/1999 1/5/1999 19/5/1999 19/5/1999 19/5/1999 26/4/1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 1 1 2 1998 1 2 1 2 2002 2001 2005 2002 2000 2002 2002 2004 8 2002 2002 2004 2005 2005 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 31 32 33 34 35 36 37 Xãm S¬n Lµng Cao S¬n-Q. §øc §¹i §ång-Qu¶ng ChÝnh Ninh Dô-Qu¶ng Ninh Phóc Léc-Qu¶ng Trêng Yªn §«ng-Qu¶ng Yªn Thä Khang-Qu¶ng C¸t Ch©u Léc-Qu¶ng Ch©u 26/4/1999 29/6/1999 2/8/1999 21/9/1999 26/12/1999 27/12/1999 30/12/1999 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 2000 S¬n L©m-Qu¶ng Th¹ch Th«n 6-Qu¶ng H¶i B¸i ThÞnh-Qu¶ng Phong Hoµ §«ng-Qu¶ng Hoµ Phong Phó-Qu¶ng Nh©n aÝ §øc-Qu¶ng LÜnh Phó L¬ng-Qu¶ng ChÝnh Tr¹ch §ång-Qu¶ng Tr¹ch Nga Khª-Qu¶ng Khª An Toµn-Quang §øc V¨n L©m-Qu¶ng V¨n Léc TiÕn-Qu¶ng Trung Ninh Thä-Qu¶ng Ninh Yªn Tr¹ch-Qu¶ng Ch©u Long Thä _Qu¶ng Long ThÞnh V¹n_ Q ThÞnh T©n Thîng_ Qu¶ng T©n Nh©n Trung _QNh©n Phó Trung _ Qu¶ng Phó 2001 2000 2000 2000 2000 2000 2000 19 16/1/2000 19/4/2000 5/5/2000 26/5/2000 27/6/2000 25/7/2000 27/7/2000 28/7/2000 3/8/2000 8/8/2000 15/8/2000 13/9/2000 18/9/2000 5/10/2000 6/11/2000 29/11/2000 19/12/2000 20/12/2000 21/12/2000 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 2001 §«ng Hng _Q.§«ng Phóc Thµnh _ Qu¶ng Lîi Xu©n Uyªn _QPhong Yªn Trung _ Qu¶ng Yªn Thä Khang_ Qu¶ng Thä Ch©u B×nh _ Qu¶ng Ch©u Thanh Xu©n_QChÝnh Tr¹ch 1 _ Qu¶ng Tr¹ch Ch©u ChÝnh Qu¶ng Ch©u Phó quý Qu¶ng T©m Phó cêng_QTrêng S¬n ®×nh _Qu¶ng V¨n Hoµ trinh _ Qu¶ng Hoµ Th«n 7_Qu¶ng minh Nh©n TiÕn _Qu¶ng Nh©n Th¾ng Phó_Qu¶ng Vinh Ngäc Ph¬ng _QLÜnh 2003 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2001 2001 2001 2003 2001 2001 2002 2001 2001 2009 2005 19 16/3/2001 26/4/2001 30/4/2001 30/4/2001 4/5/2001 10/5/2001 28/5/2001 15/6/2001 10/7/2001 11/7/2001 7/8/2001 18/8/2001 16/8/2001 28/8/2001 29/8/2001 4/9/2001 30/12/2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2006 2002 2002 17 2002 2 2002 2003 2002 2002 2002 2002 12 13 14 15 16 17 18 19 19 07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2004 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 T 10 L Nang _Q. Hïng Hoµ triÒu _Qu¶ng Hoµ T©n Phong_ThÞ trÊn Vùc II_Qu¶ng Yªn Th«n 8 _Qu¶ng Giao §«ng thµnh _Qu¶ng §«ng Hoµ ®¹t _Qu¶ng Hoµ Th«n 6_Qu¶ng Khª Th«n 6_Qu¶ng Léc Ngu Trung3Qu¶ng B×nh Ngu TrungQu¶ng B×nh Léc T¹i Qu¶ng Lîi Th¹ch TiÕn _Qu¶ng Trung §Þnh Thanh 12_Q§Þnh §Þnh Thanh13_Q§Þnh §Þnh Thanh14_Q§Þnh HuyÖn §éi_§¬n vÞ HuyÖn Uû__§¬n vÞ Trung t©m Y tÕ _§¬n vÞ B¶o trî x· héi _§¬n vÞ C¸t §øc Qu¶ng c¸t Thä Trai_Qu¶ngThä Hîp Linh_Qu¶ng Hîp C«ng An_§on vÞ Ninh Phóc_Qu¶ng Ninh Th«n 2_Qu¶ng minh Phó §a1_Qu¶ng §øc Phó §a2_Qu¶ng §øc Phó §a3_Qu¶ng §øc Ch©u AN_Qu¶ng Ch©u Th«n 5 L. §µ_Q Minh Ch©u Thµn_Qu¶ng Ch©u UBND HuyÖn_§¬n vÞ ChÝnh §a_Qu¶ng chÝnh §ong §a Qu¶ng Phong 2003 109 Phóc 1 Qu¶ng Tr¹ch 110 Tiªn VÖ1_Qu¶ng §Þnh 111 Tiªn VÖ 2 _Qu¶ng §Þnh 112 §«ng Hoµ_Qu¶ng §«ng 113 T©n Hoa_Qu¶ng T©n 114 Thä Trung_Qu¶ng Thä 115 Th«n 10_Qu¶ng Th¸i 116 Ngäc Trµ 1_Qu¶ng Trung 117 Th«n 2 TrÇn CÇu_QB×nh 13/3/2002 28/3/2002 11/4/2002 26/4/2002 27/4/2002 28/4/2002 30/4/2002 8/5/2002 14/5/2002 27/5/2002 27/5/2002 8/6/2002 28/6/2002 29/6/2002 29/6/2002 29/6/2002 2/5/2002 18/7/2002 25/7/2002 26/7/2002 30/7/2002 6/8/2002 12/8/2002 14/8/2002 18/8/2002 20/8/2002 2/9/2002 2/9/2002 2/9/2002 15/9/2002 21/9/2002 22/9/2002 24/9/2002 29/9/2002 24/10/2002 2007 2003 2005 2007 2005 2003 2003 2003 2005 2004 2007 2003 2005 2005 2005 2005 2004 2003 2003 2003 2007 2003 2004 2004 2005 2007 2005 2005 2005 2005 2006 2005 2004 2004 2005 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 12/2/2003 2/9/2003 2/9/2003 22/2/2003 20/3/2003 22/3/2003 26/3/2003 6/4/2003 11/4/3003 2006 2005 2005 2005 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2005 2005 2005 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Hoµ V¨n_Qu¶ng Hoµ QuyÕt Th¾ng Qu¶ng thÞnh C¸t Thanh_Qu¶ng C¸t THPT QX¬ng I_§¬n vÞ Yªn §µo_Qu¶ng Yªn Th«n 1 TriÒu C«ng_Q Léc Th«n 2 TriÒu C«ng_Q Léc Th«n 5_Qu¶ng §¹i Th 9_lµng Nang Q Hïng Th«n 9 Qu¶ng Lu TiÓu häc Qu¶ng §øc THCS Qu¶ng Ngäc THCS NguyÔn Du_§¬n vÞ THCS qu¶ng ThÞnh TiÓu häc Qu¶ng T©n THCS qu¶ng T©n Th¹ch Trung QTh¹ch Phè 2 _ThÞ trÊn THCS qu¶ng Ninh BÖnh ViÖn 71_M«i TiÓu Häc Qu¶ngYªn Th«n §iÒn Qu¶ngNham ThÞnh Hïng_Qu¶ngThÞnh Thä Phó_Qu¶ng Thä Phóc Thµnh_Qu¶ng Ninh Léc Trêng_QTrêng Nh©n b×nh_Qu¶ng Nh©n Th«n 3_Qu¶ng Minh Xãm §øc_Qu¶ng Vinh B¸i Vµng_Qu¶ng Phong Lµng Diªm_Qu¶ng ChÝnh Quang Trung_Qu¶ng T©m Th«n 12_Qu¶ng Lu Th«n 3_Qu¶ng Khª Th«n 2_Qu¶ng Vinh KT PT truyÒn thanh Trung t©m d¹y nghÒ 21/4/2003 25/4/2003 27/4/2003 29/4/2003 7/5/2003 10/5/2003 10/5/2003 12/5/2003 15/5/2003 19/5/2003 19/5/2003 21/5/2003 23/5/2003 23/5/2003 24/5/2003 24/5/2003 26/5/2003 2/6/2003 11/6/2003 11/6/2003 12/6/2003 13/6/2003 21/6/2003 19/7/2003 25/8/2003 25/8/2003 26/8/2003 2/9/2003 6/9/2003 11/9/2003 12/9/2003 14/10/2003 17/10/2003 18/10/2003 2/11/2003 19/11/2003 16/12/2003 2008 2005 2007 2005 2005 2009 2009 2005 2007 155 156 157 158 159 160 161 2004 Th«n 7_Qu¶ng Th¸i Th«n 5_Qu¶ng Khª Hîp Lùc_Qu¶ng Hîp Th«n 15_Qu¶ng lu Th«n 7_Qu¶ng h¶i Trang thµnh_Qu¶ng V¨n th«n 4_Qu¶ng H¶i 16/2/2004 21/2/2004 10/3/2004 9/3/2004 10/3/2004 14/3/2004 16/3/2004 2006 2007 2006 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2007 2005 2005 2005 2007 2007 2007 2005 2005 2008 2006 2005 2006 39 2007 2006 2006 0 46 1 2 3 4 5 6 7 46 162 163 164 165 166 Th«n 11_Qu¶ng C¸t Gia Léc_Qu¶ng ThÞnh Th«n 4_Qu¶ng minh Chi côc thuÕ- §¬n vÞ TiÓu häc_Qu¶ng Ch©u 21/3/2004 21/3/2004 24/3/2004 28/3/2004 28/3/2004 2007 2006 2007 2006 2006 8 9 10 11 12 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Xu©n Th¾ng_Qu¶ng Ngäc Th«n H¶i_Qu¶ng Vinh Tr¹ch 3_Qu¶ng Tr¹ch MÇm Non_Qu¶ng nh©n MÇm Non_Qu¶ng Väng Hoµ Thµnh_Qu¶ng Hoµ ThÞnh B×nhQu¶ng Trêng TiÓu häc_Qu¶ng Hoµ Ninh ¦íc_Qu¶ng Ninh Th«n 2 L hµ_Qu¶ng Khª MÇm Non_Qu¶ng Long Phè 1_ThÞ trÊn Th«n 5_Qu¶ng Lu Th«n 7_Qu¶ng phó Phóc Thä - Qu¶ng T©m Thanh KiÒn_Qu¶ng T©m Vùc 1_Qu¶ng Yªn Tiªn Phong_Qu¶ng Lîi Th«n 9_Qu¶ng B×nh §«ng §a_ ThÞ trÊn Th«n 8_Qu¶ng Léc Long §¹i_Qu¶ng Long Thanh Trung - Qu¶ng Phong Ninh Th¸i - Qu¶ng Ninh TiÕn Thä_Qu¶ng ThÞnh Quang TiÒn_1 Qu¶ng §øc Quang TiÒn 2_Qu¶ng §øc THCS_Qu¶ng Ch©u T©n §¾c _Qu¶ng T©n THCS qu¶ng phong THCS_Qu¶ng Lu Hµ La_Qu¶ng LÜnh TiÓu Häc_Qu¶ng ThÞnh §ång C¬_Qu¶ng Hîp Th«n 16 Giang t©y_QLu Dôc tó_Qu¶ng T©n MÇm Non_Qu¶ng §«ng C¸t tiÕn _Qu¶ng C¸t TiÓu häc_Qu¶ng Hîp TiÓu Häc_Qu¶ng V¨n Th«n Trung_QNham 29/3/2004 4/4/2004 9/4/2004 19/4/2004 20/4/2004 9/5/2004 11/5/2004 17/7/2004 22/5/2004 2/6/2004 23/6/2004 23/6/2004 11/8/2004 24/8/2004 27/8/2004 31/8/2004 2/9/2004 17/9/2004 19/92004 19/9/2004 25/9/2004 28/10/2004 29/10/2004 10/11/2004 11/11/2004 18/11/2004 18/11/2004 26/11/2004 27/11/2004 4/12/2004 6/12/2004 5/12/2004 10/12/2004 9/12/2004 13/12/2004 17/12/2004 16/12/2004 12/12/2004 15/12/2004 13/12/2004 14/12/2004 5 2006 2006 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2006 2007 2010 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2010 2006 2007 2008 2008 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2006 2007 2006 2006 2006 2010 2007 2007 2007 2008 2009 208 Th¹ch H¶i _Qu¶ng Th¹ch 209 Khèi ®oµn ThÓ QX¬ng 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 2005 Th«n 9 Qu¶ng Giao TiÓu Häc_Qu¶ng Väng THCS_Qu¶ng §øc T. 12 Vinh Lîng QC¸t Th«n1 Lµng Hµ_QKhª Ng©n Hµng Qu¶ng X¬ng Th«n 8 -Lµng Hµ_Q §«ng Th«n 4_Qu¶ng Tr¹ch Th«n T©n Th¸i_QHoµ Th«n Yªn DuÖ -Q Yªn Th«n 6- Qu¶ng B×nh Th«n 4 Qu¶ng Phó Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn §«ng NghÜa - Qu¶ng §«ng V¨n S¬n Qu¶ng Väng Trêng TiÓu häc Q Phong Th«n Hång Phong QLîi Yªn Hng Qu¶ng V¨n Thä Phóc Qu¶ng Thä Thä Th¸i Qu¶ng Thä ViÖn KiÓm s¸t huyÖn Th«n 2 Qu¶ng Nh©n §«ng §oµi Qu¶ng §«ng §«ng Ngäc Qu¶ng §«ng Toµ ¸n ND huyÖn Lµng ThÞnh T¨ng Q ThÞnh NgäcTrµ II- Qu¶ng Trung Th6 lµng §ång TiÕn - Qu¶ngTrêng Tr¹ch Khª x· Q- Tr¹ch Th«n Hîp B×nh Q- Hîp Trêng TiÓu häc Q- §«ng Th.ThÞnh Ngäc Q-ThÞnh Hîp Ðn - Q Hîp Th«n 1 lµng Tã Q- LÜnh TiÓu häc Q-Lu TiÓu häc Q-Lîi TiÓu häc Qu¶ng Tr¹ch Lµng T¸c ThiÖn Q- Minh Th«n I- Phóc §iÒn Q-B×nh BÊt §éng - Qu¶ng Ngäc §ång Vâng Q- Phong Th«n Du- Q-Vinh 16/12/2004 23/11/2004 2007 2009 50 17/2/2005 19/3/2005 28/3/2005 29/3/2005 10/4/2005 13/4/2005 14/4/2005 21/4/2005 23/4/2005 24/4/2005 28/4/2005 28/4/2005 29/4/2005 30/4/2005 06/5/2005 10/5/2005 17/5/2005 11/7/2005 15/7/2005 26/7/2005 26/7/2005 03/8/2005 30/8/2005 01/9/2005 13-9-2005 25-9-2005 08-10-2005 17/10/2005 19 /10/2005 22/10/2005 22/10/2005 25/10/2005 05/11/2005 11/11/2005 17/11/2005 18/11/2005 25/11/2005 25/11/2005 25/11/2005 27/11/2005 28/11/2005 29/11/2005 2008 6 2007 2007 2008 2009 2008 2009 2008 2007 2010 2007 2009 2009 2008 2007 2008 2010 2009 2009 2010 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2010 2010 2008 0 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 TiÓu häc Q-Vinh Th¹ch Ngäc-Q-Th¹ch Th«n T©n Cæ -Q-T©n Th¹ch §«ng Q.Th¹ch Th«n 1 Q-Giao Trêng M Non Q- ThÞnh N¨m 2006 Ch©u Giang Qu¶ng Ch©u Th«n 2 Qu¶ng Giao THCS Qu¶ng Vinh Trung t©m DDTBinh nÆng TiÓu häc Qu¶ng Thä T 16 lµng H-Th¸p Q-C¸t Th«n tr¹ch (2) Q.Tr¹ch Xu©n Ph¬ng 2 - Qu¶ng Ch©u Kho B¹c Qu¶ng X¬ng Trêng THCS Q-Yªn Lµng B¸i §«ng Q- Long Trêng TiÓu häc Q- Hïng Trêng TiÓu häc Q- Long Lµng 9 C¶nh Q- Yªn Th«n 5 Q- B×nh Trêng THCS Q-Phó TiÕn th¾ng -Q-Lîi Phó Viªn Q- Phó Léc Long Q-Long Trêng THCS - Qu¶ng Long Th«n 9 - Qu¶ng Th¸i Trêng TiÓu häc Q -Th¸i Trêng TiÓu häc Q -Ninh Th«n 6 Qu¶ng Hïng Th«n Nam Uy Q- Ngäc Th«n §×nh Cêng Q-T©m Th«n ch©u kiÒu Q- Ch©u Phè M«i Q- T©m Trêng THCS Q-Léc Th«n 7 lµng Linh Lung - Qu¶ng Léc Th«n 5 - Qu¶ng H¶i Th«n uy B¾c Q Ngäc Th«n ¦íc Ngo¹i - Q Phong Th«n 8 Qu¶ng H¶i Trêng TiÓu häc Q- H¶i Th«n Tr¹ch 3 – Q Tr¹ch Th«n 10 – Q Lu 30/11/2005 05/12/2005 08/12/2005 15/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 2009 2009 2007 34 06/02/2006 21/02/2006 11/3/2006 28/3/2006 30/3/2006 07/4/2006 17/10/2006 12/ x 13 x 17 x 21 x 25 x 26 x 29/ x 05/5 12 x 18 x 19 20 x 23 x 01/6 03 x 08 x 21/7 05/8 19/8 02/9 01/9 05/9 08/9/2006 2009 2009 12/9 17/9 18/9/2006 20/9 27/9 22/10 19/11 2009 7 2007 2010 2010 2010 2009 2008 2008 2008 2009 2010 2007 2010 2010 2007 2009 2009 2010 2010 0 43 44 45 46 47 48 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 295 296 297 298 Th. §«ng ViÖt – Q §«ng T. Ch©u Thanh QTrêng Th«n 3 – Q §¹i ( Bïi hoµ ) Th«n Thä Tróc – Q Thä 19/11 25/11 26/11 05/12/2006 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 N¨m 2007 Th«n Gia §¹i – Q Ngäc Th«n 2 Q Phó Th«n 6 (H T©y) Q Lu Th«n 2 - Qu¶ng LÜnh Th«n Th¾ng Phó – Q ngäc Lµng V¨n §ång – Q V¨n Lµng Thä Kinh – Q Thä Trêng TH Q Ngäc Trêng TH Q LÜnh Trêng TH Q B×nh Trêng MN Q T©m Trêng MN Q Hîp Trêng MN Q V¨n Trêng THCS Q ChÝnh Th«n 8 HiÒn B¾c – Q Lu Th«n 2 Q §¹i Th«n Phóc Lîi Q Trêng Th«n Thä Vinh – Q Thä Xãm Thµnh - Qu¶ng §øc Th«n 3 - Qu¶ng Giao Th«n 3 Q Hïng Th«n 5 Q Phó Lµng Long Thµnh Q Long Lµng Thæ Ngâ Q Long Th«n 17 Q C¸t Th«n 7 - Qu¶ng Giao L Trung §«ng Q trêng Xãm Míi - Qu¶ng Phong Th«n Tr¹ch C©u Q Tr¹ch Trêng TH Q T©m 01/06/2007 25/7/2007 28/8/2007 20/11/2007 03/9/2007 12/9/2007 16/9/2007 10/9/2007 9/2007 5/9/2007(8) 5/2007(8) 9/2007(8) 5/2007(8) 5/2007 (8) 25/9/2007 29/10/2007 02/11/2007 11/11/2007 18/11/2007 18/11/2007 20/11/2007 26/11/2007 30/11/2007 02/12/2007 7/12/2007 17/12/2007 27/12/2007 19/12/2007 /2007 20/9/2008 329 330 331 332 333 334 335 Khai Tr¬ng 2008 Th«n Hång 1 - Qu¶ng Tr¹ch Lµng Yªn Khang Q. Yªn Lµng Thä §ån Q. Thä Th«n 1 Qu¶ng H¶i Th«n Th¹ch B¾c -Q.Th¹ch Th«n Thä §µi- Q.Thä Th«n Gia H»ng Q.Ngäc 20/3/2008 01/9/2008 15/9/2008 22/9/2008 05/11/2008 13/11/2008 13/11/2008 8 2010 2009 2009 2010 16 38 39 40 0 41 41 20/12/2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 30 30 2010 2010 2010 2010 2010 2010 20/12/2010 20/12/2010 0 01 02 03 04 05 06 07 29 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 Th«n 2 Q.Th¸i MÇm Non Q B×nh MÇm Non Q Trêng TiÓu häc - Qu¶ng Minh TiÓu häc - Qu¶ng ChÝnh THCS - Qu¶ng Thä Trêng THCS Q T©m THCS QB×nh THCS Qu¶ng Väng THCS ThÞ TrÊn THCS Q.Tr¹ch 10/10/2008 5/2008 5/2008 5/2008 05/9/2008 30/9/2008 25/9/2008 18/11/2008 19/11/2008 20/11/2008 20/11/2008 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 369 360 361 362 363 364 365 366 367 368 N¨m 2009 Lµng Hîp Ph¬ng Q.Hîp Th«n 5 Qu¶ng Giao Tr¹ch Khang Q.Tr¹ch Lµng T©n Danh Q.Hîp THCS Q §«ng TH Qu¶ng C¸t Th«n 4 Q.Nh©n Th«n 5 Q. Th¸i Yªn §oµi Q. Yªn MÇm Non Qu¶ng T©n MÇm Non ThÞ TrÊn TiÓu häc Q Trêng Lµng V¨n Giang Q V¨n Th«n 3 §ån §iÒn Q.Th¸i Th«n Trung Phong Q.Phong Trêng THCS Q.Hoµ Lµng V¨n Kim Qu¶ng V¨n Th«n 15 Qu¶ng C¸t Trêng THCS QLÜnh TiÓu häc Q §Þnh THCS Qu¶ng Hoµ THCS NguyÔn B¸ Ngäc Q,Trung /01/2009 4/2/2009 /2/2009 28/4/2009 5/2009 30/5/2009 16/6/2009 7/2009 30/8/2009 04/9/2009 05/9/2009 24/9/2009 02/11/2009 02/11/2009 08/11/2009 19/11/2009 24/11/2009 28/11/2009 22/12/2009 31/12/2009 20/11/2009 05/9/2009 369 370 371 372 373 374 375 376 377 N¨m 2010 Th«n 1 - lµng Bïi HuÖ Qu¶ng §¹i Th«n Thä Th«ng Qu¶ng Thä Lµng Yªn B×nh Q Yªn MÇm Non Q Phó MÇm Non Q Tr¹ch TiÓu häc Qu¶ng Léc Th«n Tr¹ch Trung - Q.Tr¹ch Th«n Thä V¨n Q Thä Th«n Th¹ch TiÕn - Qu¶ng Th¹ch 28/6/2010 11/8/2010 30/8/2010 04/9/2010 05/9/2010 05/9/2010 9/9/2010 19/9/2010 01/10/2010 9 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 27/12/2010 2010 0 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 378 379 380 381 382 383 384 TH Qu¶ng Nh©n Th«n Phóc 2 - Qu¶ng Tr¹ch Th«n Kú Ch©u - Qu¶ng Ngäc TiÓu Häc - Qu¶ng Giao THCS - Qu¶ng Nh©n Th«n 3 MËu X¬ng - Qu¶ng Lu Th«n 6 lµng §ån §iÒn - Qu¶ng Th¸i 385 Th«n 5 lµng §ån §iÒn - Qu¶ng Th¸i 386 387 388 389 390 391 06/10/2010 23/10/2010 14/11/2010 19/11/2010 19/11/2010 29/11/2010 04/11/2010 10 11 12 13 14 15 16 18/12/2010 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * Lu ý : Trong tæng sè 385, cã 293 lµng vµ 92 ®¬n vÞ ( ®Õn 30/12/2010 ) - Tæng sè lµng, ®¬n vÞ c«ng nhËn 275. Cã 223 lµng, 52 ®¬n vÞ c¬ quan ®îc c«ng nhËn cÊp huyÖn ; 32 lµng ®îc c«ng nhËn cÊp tØnh. 10
- Xem thêm -