Tài liệu Tổng hợp đề thi hóa học lớp 11 hay chọn lọc

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 4538 |
  • Lượt tải: 0
nguyenduychinh

Tham gia: 05/04/2016

Mô tả:

TỔNG HỢP ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 11 HAY CHỌN LỌC – ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có) CH4  Axetilen  C2H4  C2H5OH  C2H5Br Câu 2: Cho 40,4 g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na (dư) sinh ra 11,2 lit H2 (đktc). Tìm CTPT của 2 ancol? Câu 3: Cho 26,88 lít (đktc) C2H2 qua ống đựng than nung nóng ở 600oC, thu được 21,84 g benzen. Tính hiệu suất phản ứng? Câu 4: Một hỗn hợp X gồm một andehit no đơn chức (khác HCHO), và phenol -Nếu cho 33,2 g X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lit khí H2(đktc). -Nếu cho 16,6 g X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 21,6 g Ag. a)Xác định thành phần % khối lượng của từng chất trong X b)Xác định CTPT và các đồng phân của andehit trên HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 2 Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có) CaC2  Axetilen  etilen  etylbromua  etilen Câu 2: Khi hóa hơi 3,1 gam ancol X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 2,2 gam CO2 đo ở cùng điều kiện. Mặt khác, cũng 3,1 gam X tác dụng hết với K tạo ra 1,12 lít khí H2 (đktc). Tìm công thức cấu tạo của X? Câu 3: Một hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 7,4 g. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp nói trên cần 27,2 gam oxi. Xác định % thể tích của 2 ankan trong hỗn hợp đầu? Câu 4: Cho m (g) hỗn hợp gồm andehit fomic và phenol tác dụng với ddAgNO3/NH3 dư thu được 43,2 g Ag. Mặt khác để trung hòa 2m (g) hỗn hợp trên cần dùng 150 ml dd NaOH 1M. a) Xác định thành phần % khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu . 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 1/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 b) Hidro hóa 2m (g) hỗn hợp , đem sản phẩm cho tác dụng với Na thu được bao nhiêu lit khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn? HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 3 Câu 1 :Bổ túc chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có ) a. Natri axetat → Metan → Axetilen → Etilen → P.E b. Tìm công thức phân tử của Ankylbenzen X . Biết X có %C =90,566% Câu 2 : a, Một hỗn hợp X gồm 1 anken và 1 ankin có cùng số nguyên tử C. Đốt cháy hoàn toàn 0,048 mol X thu được 8,448 gam CO2 . Xác định CTPT của các hiđrocac bon . b, Nếu khối lượng brom cần dùng để phản ứng hết với hỗn hợp X trên là 13,44 gam để tạo hợp chất no hoàn toàn . Tính tỉ khối của X so với H2 Câu 3 : a.Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có ) C5H12 →? C2H6 →? C2H5Cl →? C2H4 →? PE b. Tìm công thức phân tử của xicloankan X . Biết X có tỉ khối so với hiđro là 42 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol ankan A. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình Ca(OH)2 dư thu được 4 gam kết tủa . a.Xác định công thức phân tử của b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 4 Câu 1 : a.Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có C4H10 → CH4 → C2H2 → CH2 =CH-Cl → PVC b. Tìm công thức phân tử của Ankan X . Biết X có %C =75% Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp 2 ankan liên tiếp nhau . Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình Ca(OH)2 dư thu được 50 gam kết tủa . Xác định công thức phân tử của 2 an kan Câu 3: Bổ túc chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có ) a . Pentan → Metan → Axetilen → Vinylclorua → PVC b. Tìm công thức phân tử của Ankin X . Biết X có %H =10% 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 2/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Câu 4 : Một hỗn hợp gồm Metan và Anken A có thể tích là 10,8 lit (Đktc) cho qua một bình brom dư , sau khi phản ứng hoàn toàn có một khí thoát ra khỏi bình , đem đót cháy hoàn toàn khí này thu được 5,5 gam CO2. Bình Brom tăng lên 10 gam . a. Tính %thể tích khí trong hỗn hợp ban đầu b. Tìm CTPT của A HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 5 Câu 1 :1.Hoàn thành các phương trình phản ứng sau(ở dạng công thức cấu tạo thu gọn,ghi rõ điều kiện nếu có) a.Toluen+HNO3 đậm đặc dư b.Phenol+ddNaOH c.Etanal+dd Br2 d.Glixerol+Cu(OH)2 2.Xác định A,B và viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau(ghi rõ điều kiện nếu có): CH3-CO-CH3 (+HCN)====>A(+H2O,H+)====>B Câu 2: 1.Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch đựng trong các bình mất nhãn sau: ancol etylic,fomon ,axit axêtic .Viết phương trình hoá học minh hoạ. 2.Cho 2 hiđrôcacbon X,Y đồng phân có cùng công thức phân tử C4H6.X tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 .Trùng hợp Y trong điều kiện phù hợp thu được cao su nhân tạo >viết công thức cấu tạo đúng của X,Y và gọi tên.Viết phương trình hóa học minh họa. Câu 3: A là một axít đơn chức mạch hở.Trung hoà 8,6g A cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 1M 1.Xác định công thức phân tử của A,viết công thức cấu tạo và gọi tên,biết A có mạch cácbon phân nhánh. 2.Cho A tác dụng với ancol etylic trong môi trường H2SO4 đung nóng thu được esteB.Trùng hợp este B thu được polime D.Viết phương trình hóa học minh họa,gọi tên B và nêu ứng dụng của D. 3.X là đông phân mạch không nhánh của A.Biết 4,3g X tác dụng với dung dịch 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 3/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 AgNO3/NH3 dư sinh ra 21,6g kết tủa.Xác định công thức cấu tạo đúng của X.Viết phương trình hóa học minh họa. HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 6 Câu 1::Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau: a) propin phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 b) etanol phản ứng với đồng(II) oxit ( đun nóng). c) butan- 2-ol với H2SO4 đặc ở 1700C d) anđehit axetic phản ứng với hiđro ( xúc tác Ni, t0) e) etyl clorua phản ứng với NaOH ( đun nóng) Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: phenol, benzen, anđehit axetic. Viết các phương trình hóa học đã dùng. Câu 3: Cho 2 chất A, B đều là hợp chất thơm có công thức phân tử là C7H8O. Khi cho mỗi chất trên lần lượt tác dụng với Na và NaOH thì thấy: A phản ứng với cả hai; B chỉ phản ứng với Na . Hãy viết công thức cấu tạo của A, B. Gọi tên A, B. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,20 gam chất hữu cơ A, thu được 4,40 gam CO2 và 1,80 gam nước. Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với hi đro bằng 44. Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 7,7 gam hỗn hợp 2 ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, thu được 6,72 lit CO2( đktc) và 8,1 gam nước. a) Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của 2 ancol. b) Cho 7,7 gam hỗn hợp trên tác dụng với natri dư thì thu được bao nhiêu lit H2 ( đktc)? HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 7 Câu 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau: 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 4/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 1) but-1-in phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 2) etanol phản ứng với đồng(II) oxit ( đun nóng). 3) metanol với H2SO4 đặc ở 1400C 4) anđehit axetic phản ứng với hiđro (xúc tác Ni, t0) 5) metyl clorua phản ứng với KOH ( đun nóng) Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: etanol, phenol, benzen. Viết các phương trình hóa học đã dùng. Câu 3: Cho 2 chất A, B đều là hợp chất thơm có công thức phân tử là C 7H8O. Khi cho mỗi chất trên lần lượt tác dụng với Na và NaOH thì thấy: A phản ứng với cả hai; B không phản ứng . Hãy viết công thức cấu tạo của A, B. Gọi tên A, B. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam chất hữu cơ A, thu được 33,85 gam CO 2 và 6,94 gam nước. Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí bằng 2,69. Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 30,8 gam hỗn hợp 2 ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, thu được 26,88 lit CO 2( đktc) và 32,4 gam nước. a) Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của 2 ancol. b) Cho 7,7 gam hỗn hợp trên tác dụng với natri dư thì thu được bao nhiêu lit H2 ( đktc)? HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 8 Câu 1: a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra theo tỉ lệ (1:1) mol giữa các chất sau (chỉ viết sản phẩm chính): - Butadien 1, 3 với HCl - Izopren với dung dịch Br2 b. Phải hidro hóa những hợp chất ankin và ankedien nào có công thức phân tử C5H8 để được izopentan. Viết phương trình hóa học xảy ra dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn. 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 5/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Câu 2: Từ CaCO3, C và các chất vô cơ cần thiết khác, viết phương trình hóa học điều chế ra: cao su Buna, P.V.C, meta brom nitrobenzen (ghi rõ điều kiện kèm theo). Câu 3: Có hỗn hợp khí A gồm: eten, etin, propan. Lần lượt thực hiện các phản ứng sau với A: cho V lít A đi qua bình đựng dung dịch Br2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng 1,07g. Mặt khác cho V lít A đi qua bình đựng dung dịch AgNO3 dư trong NH3, sau phản ứng được 6g kết tủa màu vàng. Còn nếu đốt cháy hết V lít A bằng O2 được 2,43g H2O. Xác định % thể tích của mỗi khí trong A. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất khí có thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu 4: Hỗn hợp X gồm một hợp chất hidrocacbon no và một hợp chất hidrocacbon không no ở thể khí, mạch hở. Cho X đi qua bình đựng dung dịch brom. Sau khi brom phản ứng hết thấy khối lượng bình đã tăng 1,75g và có 10g brom tham gia phản ứng. Khí thoát ra khỏi bình có khối lượng là 3,65g. Đốt cháy hết khí này bằng oxi được 10,78g khí CO2. Xác định công thức phân tử của hai hợp chất hidrocacbon. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất khí có thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho Br = 80. HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 9 Câu1. Viết các phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: a. Etan (1)  etyl clorua (2)  ancol etylic . (1) (2) (3) (4) (5) b. C2H5Cl �� � C2H4 �� � C2H5OH �� � CH3CHO �� � C2H5OH �� � CH3COOH. Câu2. Dùng phương trình hóa học để chứng tỏ trong phân tử phenol C6H5OH , gốc C6H5 - đã ảnh hưởng đến tính chất của nhóm –OH va nhóm –OH đã ảnh hưởng đến tính chất của gốc C6H5 -. Câu3. Sắp xếp các chất sau theo chiều lực axit tăng dần : C6H5OH , H2CO3 , C2H5OH . 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 6/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Viết phương trình hóa học minh họa cho sự sắp xếp đó. Câu4. a) Viết công thức cấu tạo đồng phân cho các anken có công thức phân tử C4H8 . b) Trong các cấu tạo trên , cấu tạo nào có đồng phân hình học ? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đp hình học đó . Câu5. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol ankan (A) . Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình dung dịch Ca(OH)2 dư người ta thu được 8 gam kết tủa . Tìm công thức phân tử của (A) . Câu6. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng sau : benzen , phenol , stiren. Viết phương trình hóa học minh họa. Câu7. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol 1:1 . Gọi tên sản phẩm. a) Toluen + Br2 b) Toluen + Br2 Fe  ? a 's '  ? HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 10 Câu 1. Dùng công thức cấu tạo rút gọn viết các PTPƯ thực hiện dãy biến hóa sau: polietilen ↑ CaC2→ axetilen → etilen→ êtylclorua ↓ etan → etyl clorua Câu 2. Hỗn hợp A gồm H2 và một ankin; dA/H2= 5,75. Đun nóng A với bột Ni giả sử hiệu suất PƯ 100%, thu được hỗn hợp B không làm mất màu dd Br2; dB/H2= 11,5. Tìm công thức ankin, gọi tên. Tính % thể tích hỗn hợp A,B. Câu3. Tách từng khí ra khỏi hỗn hợp khí CH4 , CO2 . Viết phương trình hóa học minh họa. 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 7/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Câu4. Trong phân tử anđêhit no đơn chức mạch hở (X) có phần trăm khối lượng oxi bằng 27,586%.Tìm công thức phân tử của (X) ? Câu5. Viết phương trình hóa học giữa etanal với dung dịch AgNO3 / NH3 (t0) và với H2 (xt:Ni, t0).Cho biết vai trò của etanal trong từng phản ứng . Câu6. Tách từng khí ra khỏi hỗn hợp khí C2H4 , C2H2 . Viết phương trình hóa học minh họa. Câu7. Trong phân tử ancol đơn chức (Y) có phần trăm khối lượng C ; H lần lượt bằng 66,67% ; 11,11% ; còn lại là Oxi . Tìm công thức phân tử của (Y) ? Câu8. Viết phương trình hóa học điều chế poli(vinyl clorua) P.V.C từ etilen . Tại sao hiện nay sản xuất P.V.C người ta chỉ sử dụng phương pháp đi từ etilen ? HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 11 Câu 1: Viết PTHH của các phản ứng sau (các chất viết bằng CTCT thu gọn, ghi rõ điều kiện phản ứng). a/ Toluen + HNO3đđ/H2SO4đ b/ Propilen + dd KMnO4 c/ Butadien + HBr (tỉ lệ mol 1:1, ở -800C). d/ But-1-in + dd AgNO3/NH3 e/ Toluen + Cl2 (as) f/ Stiren + HBr Câu 2: Tình bày phương pháp hóa học để phân biệt 4 lọ chất lỏng không màu sau: Hex-1-in, bezen, toluen, stiren. Câu 3: Một hỗn hợp khí X gồm một ankan, một anken, một ankin có thể tích 1,792 lít ở đktc được chia thành hai phần bằng nhau: Phần 1: cho qua dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo 0,735 gam kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12,5%. Phần 2: đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 12 gam kết tủa. 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 8/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Xác định CTPT của các hiđrocacbon và tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X, biết tổng số nguyên tử cacbon của anken và ankan bằng 6. HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 12 Câu 1: a/ Đọc tên các hợp chất có công thức cấu tạo sau: 1. CH3-CH2-CH2-OH 2. CH3-CH(OH)- CH3 b/ Viết công thức cấu tạo của các chất có tên sau: 1. 3-metylbutan-1-ol ; 2. benzen Câu 2: (3đ) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau. t 1. CH3-CH2-CH2-OH + HBr �� � 0 4. C6H5-OH + Na �� � H SO d 2. C6H5-CH3 + HNO3 ���� 1:1 2 4 5.CH3-CH(OH)-CH3 + t CuO �� � 0 3. C6H6 + Br2 6. C6H5-OH + NaOH Fe �� � �� � Câu 3: (2đ) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: C6H5-OH , C3H5(OH)3 , C2H5-OH , C6H5-CH=CH2. Câu 4: (3đ) Để đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một ancol no đơn chức ,mạch hở cần dùng vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc). a/ Xác định công thức phân tử của ancol đó. b/ Viết phương trình khi cho ancol đó đun nóng có xúc tác MgOZnO.Biết rằng sản phẩm cho 1 ankađien liên hợp HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 13 Câu 1 : Viết PTHH (ghi rõ điêu kiện) hoàn thành sơ đồ phản ứng: a. CH4 (1)  b. C2H2 (1)  C2H2 (2)  C4H4 (2)  C2H4 C4H6 (3)  (3)  C2H5OH polibutadien Câu 2: a). Viết tất cả các đồng phân và gọi tên có thể có ứng với công thức: C6H14 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 9/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 b). Viết công thức cấu tạo ứng với tên gọi sau: 4-etyl-2,5-đimetylheptan Câu 3: Bằng phương pháp hóa học nhận biết các khí sau : C2H2, C2H4 , C2H6.Viết phương trình xảy ra nếu có Câu 4 Hoàn thành các phương trình phản ứng sau, ghi rỏ điều kiện phản ứng nếu có: a) CH3-CH-CH2-CH3 + Cl2 CH3 (1:1) b) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 t0,xt Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3,84 gam hỗn hợp 2 ankan A, B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sau phản ứng, người ta thu được 6,48 gam H2O. a) Tìm công thức phân tử của mỗi ankan. b) Tính thành phần % về khối lượng của mỗi ankan trong hỗn hợp ban đầu. c) Viết phương trình hóa học khi cho ankan B tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1:1) khi chiếu sáng. Gọi tên sản phẩm chính. Câu 6 Một hỗn hợp X nặng 6,32 gam gồm ba khí ( etan, propen và propin ) được chia thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1 : tác dụng vừa đủ 200ml dung dịch Br 2 0,55M đều tạo sản phẩm hữu cơ no . - Phần 2 : tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 5,88 gam kết tủa. a) Xác định % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu . b) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1,6M . Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng. HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 14 Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5 ) C  CH 4  C 2 H 2  C 4 H 4  C 4 H 10  C 2 H 4  H2O A Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thấy bình nặng thêm 2,93 gam và có 4,0 gam kết tủa. a. Xác định dãy đồng đẳng của 2 hiđrocacbon trên. % về khối lượng của mỗi hiđrocacbon trong hỗn hợp X. 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 10/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 b. Xác định CTPT và Câu 3 : Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hh X gồm etan, etilen, axetilen và H2 Tỉ khối của hh X với etan là 0,4. Nếu cho biết 0,4 mol hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư , tính số mol Br2 đã tham gia phản ứng ? Câu 4 : Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hydrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M . Sau khi phản ứng hoàn toàn , số mol Brom giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7g . a). Xác định CTPT của 2 hydrocacbon trên b). Tính % về tích mỗi hydrocacbon trong hỗn hợp HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 15 Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : 1 2 3 4 5 6 Natri axetat �� � metan �� � axetilen �� � benzen �� � etylbenzen �� � stiren �� � cao su buna-S 7 8 �� � vinylclorua �� � P.V.C Câu 2 : Phân biệt 3 lọ khí mất nhãn chứa: metan, etilen, axetilen. Câu 3 : Dẫn 3,36lit (đktc) hỗn hợp etilen, axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 24g kết tủa. Tính % thể tích axetilen trong hỗn hợp khí ban đầu. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 8,36g hỗn hợp X gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau. Sau phản ứng thu được 12,992 lít CO2 ở đktc và m gam H2O. a. Xác định công thức phân tử của 2 ankan b. Tính thành phần % số mol và khối lượng của mỗi ankan. Câu 5: Hấp thụ hoàn toàn 1,4 gam một Anken X vào dung dịch Br2 dư thấy mất màu 0,05 mol Br2 a, Xác định công thức phân tử X, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X? ( 1 điểm) b, Đốt cháy hoàn toàn lượng X trên rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Tính m? HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 16 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 11/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: ( 2 điểm)  1  2  3  5 (4)  6 CH3COONa ��� CH4 ��� C2H2 ��� C2H4 ��� C2H6 ��� C2H5Cl ��� C 2  7  8 H5OH ��� C2H4 ��� PE Câu 2: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các khí sau: Metan, etilen, axetien. Viết phương trình phản ứng minh hoạ? Câu 3: Hỗn hợp A gồm C2H4 và H2 có tỉ lệ số mol là 1:1. Dẫn hỗn hợp A qua bột Ni nung nóng. Thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 là 8,5. Tính hiệu suất của phản ứng. Câu 4: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,12 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 8,96 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy có 36 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. Một hợp chất hữu cơ X chứa C,H ,O có CTPT trùng với công thức nguyên. Khi phân tích a gam X thấy tổng khối lượng cacbon và hidro trong đó là 1,84 gam. Để đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 3,584 lít O 2 ( đktc ) , sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình tăng 7,6 gam . Xác định a và CTPT của X ? ( Cho : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Na = 23 ) HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 17 Câu 1 Viết các phương trình phản ứng sau và ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có a) CH3COONa + NaOH �� � c) + dd Br2 �� � b) Al4C3 + H2O �� � NO ,500 C d) CH4 + O2 ���� � 0 Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất lỏng sau: glixerol; benzen; ancol etylic; toluen; phenol. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Câu 3 : Viết phương trình phản ứng và nêu hiện tượng xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau: a/ Đun nóng propan-2-ol với bột đồng(II) oxit. b/ Nhỏ vài giọt brom lỏng vào ống nghiệm đựng stiren . 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 12/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 c/ Dẫn khí propin qua bạc nitrat trong dung dịch amoniac. Câu 4 : Từ nguyên liệu ban đầu là tinh bột, hãy viết phương trình phản ứng điều chế etilen glicol và cao su Buna. Các hóa chất phụ xem như có đủ. Câu 5 : Có một hỗn hợp X gồm phenol và ancol metylic. Lấy m gam hỗn hợp X cho tác dụng với một lượng vừa đủ brom lỏng thì có 16,55 gam kết tủa trắng. Cũng m gam hỗn hợp X trên nếu cho tác dụng hết với natri thì thu được 2,24 lít khí không màu (đkc). Hãy xác định giá trị m và tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp X . HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 18 Câu 1 : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có) Nhôm cacbua 1 metan 2 axetilen 4 3 benzen  clobenzen 5 (A) 6 phenol 7 (A).  8 Andehit axetic Câu 2 : Một hỗn hợp Y gồm 2 ancol đa chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ mol là 1116 ( thể tích khí đo ở điều kiện chuẩn). a/ Hãy xác định công thức phân tử của hai ancol trên. b/ Viết công thức cấu tạo đúng của hai ancol trên biết cả hai đều có khả năng tham gia phản ứng với Cu(OH)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Câu 3 : Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : etyl metyl ete, butan-1,4-điol và etylen glicol (etan-1,2-điol) Câu 4: Hỗn hợp A và B là hai anken có khối lượng 12,6g trộn theo tỉ lệ đồng mol tác dụng vừa đủ với 32g brom. Nếu trộn hỗn hợp trên đẳng lượng thì 16,8g hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 0,6g H2. Tìm công thức phân tử của A và B, biết MA < MB. Câu 5: Cho 64 ml cồn 800 tác dụng với Na dư 10% so với lượng cần thiết, sau phản ứng thu được hỗn hợp A và V lít khí B. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml, của nước là 1 gam/ml a. Tính V (đktc)? 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 13/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 b. Hòa tan A vào trong 5 lít nước thì thu được dung dịch D. Tính pH của dung dịch D. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể. Câu 6 : 1. Trình bày phương pháp phân biệt 3 chất lỏng sau: Toluen; Benzen; Stiren bằng phương pháp hóa học? 2. Người ta tổng hợp Stiren theo sơ đồ sau: 0 C2 H 4 xt , t C6 H 6 ��� � C6 H5 C2 H5 ��� �Stiren H – Viết các phương trình phản ứng xảy ra? – Tính khối lượng Stiren thu được tử 1 tấn Benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78% HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 19 BÀI 1 : Dùng CTCT của các chất, viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau: (1) (2) (3) � CH3 − CH2 − OH �� � CH3 − CH2 − Br CH2 = CH2 �� CH ≡ CH (4) (5) Benzen �� � Brombenzen BÀI 2 : Đốt cháy 1 hiđrocacbon X thu được 2,24 lít khí CO2 và 1,8 gam nước. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 28 và X không làm mất màu dung dịch Brom. Lập công thức phân tử của X, viết công thức cấu tạo đúng của X và gọ tên X? BÀI 3 : Hãy nhận biết các chất sau đựng riêng biệt: Butan; But – 1 – in; But – 2 – en; metylxicloproan BÀI 4 Từ CH4, các chất vô cơ không chứa Cacbon, hãy thành lập các sơ đồ phản ứng (có ghi rõ điều kiện và các tác nhân pư − không cần viết các phương trình phản ứng) để điều chế các chất sau: a. Poli vinyl clorua b. m- Bromnitrobenzen 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 14/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 BÀI 5 : Hãy viết các công thức cấu tạo và gọi tên các chất có cùng công thức phân tử C4H8? BÀI 6 : Nung nóng hỗn hợp khí X gồm H 2, C2H2, C2H4 có xt Ni thu được 5,6 (l) hỗn hợp khí Y ở đktc có tỉ khối hơi đối với H 2 bằng 12,2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư tạo ra kết tủa. Tính khối lượng kết tủa tạo thành biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. BÀI 7 : Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho isopentan tác dụng với: a. Clo (tỉ lệ 1:1 về số mol) có chiếu sáng. b. Tách 1 phân tử H2 (giả sử không tạo ra hợp chất có vòng) HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 20 Câu 1: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có) (2) (3) �� � vinyl clorua �� � PVC (1) (4) (5) � axetilen �� � etilen �� � etyl Metan �� (6) � ancol clorua �� (7) � etylic �� andehit axetic (8) �� � benzen Câu 2: Từ benzen, etilen cùng các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đủ, hãy viết phương trình hóa học điều chế nhựa PS (polstiren) và TNB (1,3,5trinitrobenzen). Câu 3: Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho: a) Phenol vào nước brom. b) Propen vào dung dịch KMnO4. Viết phương trình hóa học minh họa. Câu 4: Có cả thảy 4 buten đồng phân. Hãy viết công thức các đồng phân này. Câu 5: Có 4 lọ mất nhãn chứa các chất sau: ancol etylic, stiren, toluen, benzen. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ mất nhãn và viết phương trình minh họa. Câu 6: Hỗn hợp X chứa glixerol và ancol đơn chức A. Cho 19,6 gam hỗn hợp X tác dụng với kali (lấy dư) thu được 6,16 lit khí. Mặt khác, 7,84 gam hỗn hợp X hòa tan hết 2,94 gam Cu(OH)2. 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 15/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên A. Biết A có mạch hở. Câu 7: Cho m gam ancol no, mạch hở Y tác dụng với natri dư thu được 1,5 mol H2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần dùng 3,5 mol khí O 2. Xác định công thức phân tử của Y, biết số cacbon của Y không quá 5 nguyên tử. HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 21 Câu 1 CH4  C2H2  C2H2Br4 CH3Cl  C6H5CH3  C6H5COOK  C6H5COOH Câu 2: Bằng phương pháp hóa học phân biệt các lọ mất nhãn chứa các hóa chất sau: benzen, toluen, stiren. Câu 3: Tinh chế khí propen có lẫn một lượng nhỏ khí propin. Câu 4: Hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic. Cho 5,60 g hỗn hợp tác dụng với natri dư thấy có 0,896 lit khí thoát ra (đktc). a) Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X. b) Nếu cho 14,00 g X tác dụng với dung dịch HNO 3 (có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thì có bao nhiêu gam kết tủa của 2,4,6-trinitrophenol ? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 5. Một hỗn hợp khí gồm metan ,etilen, axetilen. Dẫn 1,344 lít (đkc) hỗn hợp khí đó lần lượt qua bình I chứa d.d AgNO3/NH3 dư. Bình II chứa d.d Br2 dư/CCl4. Ở bình I thu được 2,4 g kết tủa; khối lượng bình II tăng 0,56 g. tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp trê, giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn Câu 6. Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin có tỉ lệ khối lượng phân tử 22: 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X thu được 22g CO2, 9 g H2O. tím CTPT của ankan, ankin HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 22 Câu 1: Viết phương trình nếu có: 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 16/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 a. Trùng hợp Stiren b.Anđehit Fomic tác dụng dd AgNO / NH c. Cracking butan ở 600C d. Etylen Glicol phản ứng dd Cu(OH) Câu 2: Từ Metan và các chất vô cơ cần thiết hãy viết phương trình điều chế các chất: nhựa P.E và ancol benzylic. Câu 3: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): (1) Axetylen  benzen (2)  cloro (3 ) benzen  phenol ( 4)  TNP Câu 4: Nhận biết các chất đựng trong lọ mất nhãn sau : Ancol metylic, etylclorua, Glixerol , phenol. Và sắp xếp các chất đó theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi. Câu 5: Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol metylic phản ứng với Na dư thu được 3,36 lit H2 (đkc) a. Xác định CTCT của 2 ancol b. % khối lượng các chất trong X c. Nếu đun hỗn hợp X với H2SO4 đặc, ở 1800 thì thu được V(l) khí bay ra (đkc). Tính V ? biết hiệu suất phản ứng là 80%. Câu 6: Một hỗn hợp gồm m gam Phenol và ancol etylic được chia làm 2 phần bằng nhau Phần 1: Tác dụng với Na dư thì thu được 6,72 lít H2 (đktc) Phần 2: Trung hoà bằng 25ml dd KOH 40% (d = 1,4 g/ml) Tính m và % mỗi chất ban đầu HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 23 Câu 1 Viết phương trình nếu có: a. Etilen tác dụng với thuốc tím KMnO đun nóng b. Anđehit Acrylic tác dụng với H dư c. Cumen tác dụng với Br bột Fe (tC) d. Glucozơ lên men tạo ancol etylic Câu 2: Từ Axetilen với các chất vô cơ cần thiết hãy viết phương trình điều chế các chất: ancol etylic, Buta-1,3-đien 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 17/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Câu 3: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): (1) Natri axetat  Metan (2)  andehit fomic (3 )  ancol metylic ( 4)  etyl metyl ete Câu 4: Nhận biết các chất đựng trong lọ mất nhãn sau : propan-2-ol, phenol, stiren, benzen Câu 5: Để đốt cháy hoàn toàn 5,36g hỗn hợp X gồm etilen và benzen thì cần vừa đủ 17,28g O. a/ Tính % khối lượng mỗi khí trong hh ban đầu b/ Tính thể tích khí CO2 thu được ở đkc c/ Nếu dẫn toàn bộ lượng CO2 thu được vào 300ml dd KOH 2M thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu? Câu 6: Cho 11g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 3,36lit khí H2 (đkc). Mặt khác cũng 11g hh 2 ancol trên đốt cháy hoàn toàn tạo ra V lit CO2 (đkc) và m gam H2O. Tính V và m a/ b/ Tìm CTPT 2 ancol và tính % theo khối lượng của hỗn hợp HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 24 Câu 1: Viết phương trình nếu có: a. Ancol isopropylic tách nước ở 170C ( xt HSO) b. Trùng hợp Isopren c. Toluen tác dụng với thuốc tím (tC) d. propan- 1,2-điol + Na Câu 2: Từ Tinh bột và các chất vô cơ cần thiết hãy viết phương trình điều chế các chất: Anđehit axetic, nhựa P.V.C Câu 3: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): CH3COONa � CH4 � C2H2 � C2H4  C2H5OH � C2H5ONa benzen � phenyl bromua � C6H5ONa � phenol 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 18/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Câu 4: Nhận biết các chất đựng trong lọ mất nhãn sau:Stiren, Phenol, Axit butyric, Ancol anlylic. Và sắp xếp các chất đó theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi. Câu 5:Cho 15,2g hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra đktc. a. Tìm CTPT của mỗi ancol? b. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp c. Cho hỗn hợp 2 ancol trên qua lượng dư CuO/t0 thu được andehit, viết ptpư và cho biết khối lượng chất rắn sau phản ứng giảm đi bao nhiêu gam? (H=100%). Câu 6: Cho 0,92 g hỗn hợp gồm axetilen và anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với dd AgNO trong NH thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Xác định phần trăm theo khối lượng mối chất ban đầu HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 25 Câu 1: Viết phương trình nếu có: a. Nhị hợp ancol etylic (xt MgO, ZnO, tC ) b. Sục khí CO vào dd Natri phenolat c. Etilen tác dụng với O (xt CuCl, PdCl ) d. Anđehit benzoic tác dụng với dd KOH Câu 2: Từ Nhôm Cacbua và các chất vô cơ cần thiết hãy viết phương trình điều chế các chất Phenol, nhựa P.E Câu 3: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): CH  P.E  CaC  CH  CHCl  CHCl  CHO  CH  TNB 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 19/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013 Câu 4: Nhận biết các chất đựng trong lọ mất nhãn sau : glixerol, metanol, benzen, phenol.Và sắp xếp các chất đó theo thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi. Câu 5: cho 41,8 gam hỗn hợp A gồm Anđehit axetic, Ancol etylic và Phenol + Cho Na vaòhỗn hợp A thấy có 5,6 lít khí thoát ra ở đktc + Cho hỗn hợp A vào bình đựng dd Br thì thấy lượng Br phản ứng là 160 gam. Xác định % mỗi chất trong hỗn hợp A ? Câu 6: Cho m(g) 3 ancol no, đơn chức, mạch hở tác dụng hoàn toàn với Na thu được 20,4 g chất rắn và 3,36 lít H2 (đktc). Tính m? HÓA 11 THI HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 26 Câu 1 Viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có): (1) (2) (3) (4) C3 H 7 OH �� � C3 H 6 �� � C3 H 7Cl �� � C3 H 6 �� � C3 H 6 (OH )2 Câu 2 Ancol X no đơn chức, mạch hở, bậc 2 có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%; a. Tìm CTPT của X. b. Viết công thức cấu tạo có thể có của X. Câu 3 Trong một bình kín chứa hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon A, mạch hở và H2 có Ni làm xúc tác (thể tích Ni không đáng kể). Nung nóng bình một thời gian, thu được một khí B duy nhất. Biết ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước phản ứng gấp 3 lần áp suất trong bình sau phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn một lượng B thu được 4,4 gam CO2 và 2,7 gam nước. Tìm công thức phân tử của A. Câu 4. Lấy 4,04 gam hỗn hợp A gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na kim loại dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). a. Tìm công thức phân tử của hai ancol. b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng từng ancol trong hỗn hợp A. 52 ĐỀ THI THỬ HK 2 HÓA 11 Trang 20/22 Tân Hồng – Đầu Hạ 2013
- Xem thêm -