Tài liệu Tổng hợp các bài tập về phay

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 282 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHẸ CHẾ TẠO MÁY TẬP HỢP CÁC BÀI TẬP VỀ PHAY TRÌNH ĐỘ CƠ SỞ VỀ LẬP TRÌNH CNC Biên soạn: Kỹ sư sư phạm S.Rudolph NĂM - 2011 Page 1 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 1: Điều khiển điểm với G00 và G01 - Xác định điểm không (0) của chi tiết và điền toạ độ vào bản vẽ Lập chương trình NC Vật liệu: AIMgSiPb Dao: T0101 Mũi khoan mồi NC Ф 12mm Số vòng quay S = 1000 v/phút Tốc độ bước tiến : F = 100mm/phút 25 2 50 36 31 23 16 13 0 9 17,5 28 29 35 37 50 50 37 26 19 17 0 12 30 50 Page 1 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 2: Nội suy đường thẳng với G00 và G01 - Lập chương trình NC Dao: T0101 Vật liệu: AIMgSiPb vc = 180 m/phút fz = 0,06 mm Dao phay rãnh khoan Ф 8 mm Kích thước thô 100x100x20 20 0 -10 100 50 8 30 10 0 0 0 10 60 80 100 Page 2 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 3: Nội suy đường thẳng với G00 và G01 và thay dao M06 50 t=3 R1 0 12 10 100 t=4 64 28 R4 t=2 10 16 - Lập chương trình NC để phay rãnh vào mặt đáy Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 20mm T0202 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 12mm T0303 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 8mm Vật liệu: AIMgSiPb 100x100x20 vc = 150 m/phút fz = 0,06 mm 80 - 20 65 80 90 100 Page 3 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 4: Nội suy đường thẳng với G00 và G01 - Lập chương trình NC để phay rãnh Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 15mm Vật liệu: AIMgSiPb vc =100 m/phút fz = 0,08 mm A 40 60 15 10 80 ( 47,5 / 62,5) 10 80 100 3 15 Schnitt A - B B Page 4 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 5: Nội suy đường thẳng và đường tròn G00, G01 và G02/G03 - Lập chương trình NC để phay rãnh Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 10mm Vật liệu: AIMgSiPb vc = 120 m/phút fz = 0,04 mm Mặt cắt A – B ------------------ Schnitt A -B 80 40 10 2 10 10 25 35 R1 0 100 45 10 65 A 21,5 B 10 80 100 Page 5 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 6: Nội suy đường thẳng và đường tròn G00, G01 và G02/G03 - Xác định hợp lý điểm không (0) của chi tiết Lập chương trình NC để phay rãnh theo chiều kim đồng hồ Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 10mm Vật liệu: AIMgSiPb 170x140x20 vc = 120 m/phút fz = 0,04 mm Chiều sâu phay Z = -5 mm 20 5 10 60 120 170 R 20 100 140 Page 6 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 7: Nội suy dường thẳng và đường tròn G00, G01 và G02/G03 60 Xác định hợp lý điểm không (0) của chi tiết Lập chương trình NC để phay rãnh theo chiều kim đồng hồ Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 10mm Vật liệu: AIMgSiPb 140x140x25 vc = 120 m/phút fz = 0,04 mm Chiều sâu phay Z = -3 mm 100 - 60 100 160 Page 7 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 8: Nội suy đường thẳng và đường tròn G00, G01 và G02/G03 - Xác định hợp lý điểm không (0) của chi tiết Lập chương trình NC để phay rãnh theo chiều kim đồng hồ Dao: T0101 Dao phay rãnh khoan HSS Ф 10mm Vật liệu : AIMgSiPb 100x100x25 vc = 120 m/phút fz = 0,04 mm Chiều sâu phay Z = -4 mm Quỹ đạo tâm dao phay Fräsermittelpunktsbahn R 20° 100 30 10 50 30° 50 100 Page 8 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 9: Phay có hiệu chỉnh bán kính dao phay G41/G42 Xác định hợp lý điểm không (0) của chi tiết Lập chương trình NC Dao: T0101 Dao phay trụ lăn HSS Ф 50mm Vật liệu : AIMgSiPb 100x100x25 vc = 60 m/phút fz = 0,04 mm Chiều sâu phay Z = -4 mm 25 100 70 t=4 40 - 50 100 Page 9 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 10: Phay có hiệu chỉnh bán kính dao phay G41/G42 - Lập Chương trình NC Dao: T0101 Dao phay HSS Ф 20mm Vật liệu: AIMgSiPb 100x70x10 vc = 120 m/phút fz = 0,03 mm 0 -5 -10 40 70 65 R 12 52 17,5 A 5 0 R 12 0 E 0 5 17,5 95 100 A=Anfangspunkt der Kontur E=Endpunkt der Kontur A = Điểm bắt đầu đường bao E = Điểm kết thúc đường bao Page 10 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 11: Phay có hiệu chỉnh bán kính dao phay G41/G42 - 5 5 - Lập chương trình NC Dao: T01 Dao phay trụ HSS Ф 40mm T02 Mũi khoan mồi NC HSS Ф 12mm T03 Mũi khoan xoắn ốc HSS Ф 8mm Vật liệu: AIMgSiPb 100x80x10 Tính toán các dữ liệu cắt công nghệ 60 20 70 10 55 30 80 R 30 30 ø8 R 5 30 90 100 Page 11 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 12: Phay có hiệu chỉnh bán kính dao phay G41/G42 Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ Lập chưong trình NC Vật liệu: AIMgSiPb 100x80x10 0 10 30 - 50 0 145 110 90 R2 0 75 70 0 R2 45 20 0 0 0 30 80 100 120 170 200 Page 12 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 13: Phay có chu trình phay hốc - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ Lập chương trình NC Vật liệu: AIMgSiPb 150x150x20 8 0 10 20 15 80 126 150 R 80 126 150 Page 13 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 14: Phay có chu trình phay hố - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ Lập chương trinh NC Vật liệu: AIMgSiPb Kích thước thô: 100x70x15 0 -2,5 -5 0 -5,5 -15 0 22,5 26 62 38 R2 0 70 65 62,5 74 77,5 55 50 53,5 20 0 R2 35 R2 0 4 R 35 20 15 10 5 0 A2 A1 0 5 15 20 80 85 95 100 A1 = Anfangspunkt der Kontur 1 A2 = Anfangspunkt der Kontur 2 A1 = Điểm bắt đầu đường bao 1 A2 = Điểm bắt đầu đường bao 2 Page 14 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 15: Hốc chữ nhật Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ Lập chương trình NC Vật liệu: AIMgSiPb Kích thước thô: 100x70x15 0 0 -5 -10 -15 70 65 8 52,5 13,5° 20 R4 32,5 33 R1 2, 5 - 12,5 10 5 0 0 17,5 30 37,5 62,5 70 82,5 100 Page 15 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 16: Hình khoan trên một đoạn đường tròn Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ Lập chương trình NC Vật liệu: AIMgSiPb Kích thước thô: 100x70x10 ø8 0 -5 -10 0,5 x 45° 0 30 40 50 7,5° 35 20 12 30 8 ,5 ° 0 -4 75 -20 30 0 -27,5 R10 0 - 35 Page 16 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 17: - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ Lập chương trình NC Vật liệu: AIMgSiPb Kích thước thô: 80x55x10 80 R 5 10 10 15 10 15 27,5 40 55 10 15 t=5 35 55 60 Page 17 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 18: Chi tiết định hình 2 - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ Lập chương trình NC Vật liệu: AIMgSiPb Kích thươc thô: 80x55x10 27 5 15 27,5 40 15 R 42 55 10 20 R 15 35 55 80 Page 18 of 26 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC – BASIC LEVE Bài 19: - Lập quy trình và tính toán các dữ liệu cắt công nghệ Lập chương trình NC Vật liệu: AIMgSiPb Kích thước thô: 120x80x12 8 0 -3 -7 0 -6 -12 80 50 R4 50 40 50 6 R1 60 R4 R4 30 40 0 0 35 95 120 Page 19 of 26
- Xem thêm -