Tài liệu Tổng hợp bài thi olympic ioe tiếng anh lớp 3

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 331 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP – BÀI 1 Name: ………………………………….. Class :………………….. I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu) 1. This ……………a house. A. are B. is 2. I ….. Andy A. are B. am 3. You …….. Long A. is B. be 4. This ……………..a desk. A. is B. are 5. She………………….Mary. A. am B. is 6. This is …………….ruler. A. a B. an 7. Hello, …………….Sean. A. you B. am 8. What’s ………name? A. she B. he 9. This isn’t ………………..bag. A. he’s B. his 10.Good mo… ning, Peter. A. w B. t 11. Loo…….. at the dog. A. t B. k 12. Sing a s………ng. A. o B. w 13.W.. ..o is she? She is Mary. A. t B. h 14. This is m.. ..School. A. e B. w 15. How ....re you ? A. e B. s 16.Ope.. ...the book, please. A.t B. h 17.Hi.....name is Peter A. w B. S 18. Nice to meet ………………….. A. I B. me POINTS: C. you D. her C. is D. you C. are D. am C. you D. he C. are D. he C. and D. end C. I’m D. I C. you D. her C. me’s D. you’s C. r D. q C. b C. c C. u D. q C. w D. q. C. y D.a C. a D.o C. n D.r C. a D.t C. he D. you Jessica 1 2 19. My ….. is Jenny. A. your B. name C. game 20.Do you like………………? A. look B. books C. ten 21. Stand ……, please. A. down B. up C. in 22. Sit ……., please. A. down B. up C. in 23. Alice ……. a cat. A. you B. he C. she 24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob. A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye 25. Goodbye …….. A. Nice to meet you. B. See you later C. Good morning 26. …… to …… you, Nam. A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me 27. ……… your name? A. What B. What’s C. How’s 28. …………………are you? A. What B. How C. How’s 29. I’m fine …you. A. thank B. thanks C. good 30. I’m fine, thank you. ………….you ? A. you B. And you C. And D. name’s D. sing D. on D. on D. has D. Good night D. Good evening D. He – she D. Why’s D. What’s D. bye D. Bye II. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng: ( 34 câu) 31.St _ nd up! 48.Is this a penc _ l? 32.See _ _ _ again 49.This is _ doll. 33.Ei _ ht 50._ ice to meet you. 34.Tab _ e 51.No, it is n _ t. 35.School-b _ g 52.Is this a penc_l ? 35.Th _ ee 53.My name _ _ Peter 37.T _ ank you very much 54 My _ame is Alice. 38.Hi, Alice. I _ _ Tommy 55.I’m fine, _ _ _ _ _ you. 39.Teach _ r 56.Look at the boa_d 40.Hi. How _ _ _ you? 57.This is my r_ler. 41. no_ebook 58.This is a do_l. 42.Tab_ e 59.I_ is a pencil. 43.C_air 60. Is this _ chair ? 44.Wh _ t is this? 61.Listen t_ the teacher. 45.Lis _ en to me, please. 62.Go_ _ morning, students. 46.Let’s sing a s _ ng. 63. L_ ok at the board 47.Bye. See you late _. 64. Nice to me _ t you. III.Nối cặp từ tương ứng: ( 62 câu ) Phần 1 : câu 65-74 1. Board 6. Nine 2. paper 7. open a. giấy f. số chín b. mở g. cục tẩy 3. chalk 8. cat c. con mèo h. xin chào 3 4. butterfly 9. eraser 5. Good – bye 10. hello d. tạm biệt i. con bướm e. bảng j. phấn 1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10………. Phần 2: 75 dến 84: 1 6 Phần 4: Câu 95-104 2 3 4 5 7 8 9 10 4 Phần 6 : Câu 115- 126 BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 2 5 POINTS: Name: ………………………………….. Class :………………….. I. Chọn đáp án đúng nhất: 1.Hi, My name ….Nam. A.are B.is C.be 2.Play with ……………….. A.to B.hi C.me 3. …………….you Lan ? A.Is B.Are C. He 4.This is a flo…er. A.u B.w C.x 5. H…w are you?- I’m fine, thanks. A..o B.u C.i 6.I’m f…e, thank you. A.in B.il C.it 7.Se.. you later. A.i B.e C.u 8.How are ….u? Fine, thanks. A.yu B.ye C.yo 9.….hat’s his name? His name is John. A.H B.W C.T 10.Hello, Alan. Nice to meet you. - Nice to meet you, t…….. A. ou B.oe C.oa 11.W_ ite your name. A. u B.r C.t 12.Se_ you later. A.i B.u C.e 13.What c_ lour is this ? – It’s blue. A.u B.o C. e 14.Nice to ……you ! A.meet B.go C.for 15. …..morning, Adam. A.hello B.hi C.good 16. What is ………………name ? A.I B.me C.his II. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng: 17.He__o Mai,I’m Lili 18.It is a de_k. 19._i, I’m Peter. 20.This is _ pen. 21.It is a boo_ 22.G_ _dbye, see you later. 23.Hi, _ y name is Alan. 24.I lkie to s_ng. D. and D. hello D. She D. b D. a D. if D. a D. yi D. U D. oo D. q D. a D. i D. come D. you D. she 25.What _ _ his name ? – He is Tom. 26.I’m fine, tha_ k you. 27.Re _ rder the sentences. 28. _ _ _ name is Mary. 29.Goodb _ e, Tommy. 30.Is this _ _ eraser? 31.Clo_ _ your book, please. 32.Is this _ _ eraser ? 6 III. Nối cặp từ hoặc hình ảnh tương ứng: Phần 1: ( câu 33-42) . 1 2 (màu xanh) 6 Phần 4 : (câu 63-72) Phần 5 : (câu 73-82) 7 3 8 4. màu vàng 9. màu đen 5 10 7 IV. Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng: 93.This is a purple bag. _________________________________________________ 94. out ? I May go _________________________________________________ 95. out your books ? Take _________________________________________________ 96.my bag. I have a book in _________________________________________________ 97.My Li Li. name is _________________________________________________ 98.It is a book. blue _________________________________________________ 99.is It bag. a __________________________________________________ 100.Some / Peter / food./ wants _________________________________________________ 101. is/ a/ This / red apple. _________________________________________________ 102.We water. want some ________________________________________________ 103.is this ? What 8 ________________________________________________ 104.that book ? Is your ________________________________________________ 105 This?/ is/ What ________________________________________________ 106.What / this ?/ color ? is _________________________________________________ 107.See / you / tomorrow. _________________________________________________ 108.Thank / I’m / you. / fine, _________________________________________________ 109.You./ Nice / meet / to _________________________________________________ 110. that / green / pen. / Look at _________________________________________________ 111.away./ Put / your / book _________________________________________________ 112.Please / repeat / me./ after _________________________________________________ 113.hand. Raise your _________________________________________________ 114.the Look board. at _________________________________________________ V. Bỏ một chữ cái khỏi từ để tạo thành từ đúng: 115.PURGPLE  116.CRAYEON  117.WHQAT  118.MEEWT  119.LISOTEN  120.PIENCIL  121.BEOY  122.TEADCHER  123.NBICE  124.BEOE 125.FQLY 126.REUD 127.PQLAY 128.BOZY 129.COLONUR  130.UMWBRELLAR  131.SOQNG  132.SUNE  133.RULKER  134.KQITE  135.BOYA  136.CAJKE 137.PENK 138.DESUK 139.MILKL 140.MORNIENG 141.WRWITE 142.PINVK 143.CAKT  144.BAMNANA 145.TOSY 146.CHALKE  BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 3 Name: ………………………………….. POINTS: Class :………………….. 9 II. Chọn câu trả lời đúng nhất: 1.What colour…….this? –It’s yellow. A.it B.is 2. She………..my friend A.are B.is 3. Is your school white ? A.Yes, it is not B.No, it isn’t 4. This isn’t ………bag A.he B.his 5.This is…………chair. A.he B.she 6.Give……..an eraser ,please! A.he B.me 7.Choose the odd one out: A.you B.hi 8. Let’s sing with………………….. A.he B.me 9. Let’s stand ……………….! A.down B.up 10. Wh…………….is that ?- That’s Tom. A.u B.e 11. The_e are your books on the table. A.t B.w 12. What colour is this kite? – This kite is bro…n A.u B.v 13.How m…ny pets do you have?_ I have one cat A.u B..i 14.What colour ….s this? _it’s green A.a B.u 15. Let’s ………a song. A.look B.sing 16. ………your hand, please A.Goodbye B.Hi 17.…………..your name ? A.How’s B.Hi’s 18.…………………are you ? I’m fine, thanks. A.Who B.What 19.. ………………………is that ? – It’s a pen. A.How B.When C.that D.hi C.me D.I C.No, it is D.Yes, it isn’t C.me D.you C.it D.my C.she D.they C.I D.she C.I D.she C.in D.on C.o D.a C.y D.r C.w D.n C.a D.e C.i D.e C.stand D.sit C.Wash D.study C.What’s D.Bye’s C.How D.When C.Where D.What 20.Goodbye._......................... A.Fine,thanks B.Nice to meet you too C.See you later 21.Good morning,Tom._............................ A.Good morning,Alan B.Good night,Alan C.My name’s Alan 22.……………………………..? – It’s black. A.What colour is this B.What is this C.Is this black D.Hi, nice to meet you D.Alan, this is my pen. D.This is blue 10 23. My……………..is Jean. A.name’s B.names 24.Is that a pen? A.Yes B.yes, it is 25.Who is he? ………….. A.She is mary B.He my friend III. Nối cặp từ hay hình ảnh tương ứng: Phần 1: (26- 35) Màu nâu C.name D.Nam C.Not D.no C.She my friend D.He’s Tom Màu xanh Màu tím Màu hồng Phần 4: ( 56-65) IV. Điền các chữ cái để tạo thành từ, câu đúng: 76.What co _ our is this? - It's pink. 88. How m _ n _ books are there? - There are 2 77.. See you tomo _ _ ow. books. 78.. Give m _ the book, please. 89.. His n _ _ e is Tommy. 79.This is my sc_ _ _ l. 90.. Let's s _ y "Hello" to Tom. 80.Circle the an_ _ er 91. My sch _ _ l is big. 81.My _ _ _e is John. 82.Good bye. See you _ _ _er 83.Is this a d_sk ? Yes, it is. 84.That is a b _cycle. 85._ _ _ is she ? She is my teacher. 86.What is _ _ _ name ? He is Tony. 87.What’s h_ _ name ? She’s Hoa. 11 92. That is her n _ w school. 93.W _ sh your hands, please. 94.What’s his name ? – H _ s name is Peter. 95.She is my tea_ _er. 96.Take o_t your book. 97.Who is she ? – S_e is Mary. 98._ s your school small ?- Yes, it is. III. Sắp xếp các từ đẻ tạo thành câu đúng: 99. Hi, / you ? / How / Mary. / are ............................................................................................................................................ 100. thank / am / you. / I / fine, ............................................................................................................................................ 101. please. / teeth, /Clean / your ............................................................................................................................................ 102.my / classroom. / is / This ............................................................................................................................................ 103. is / my teacher . / She ............................................................................................................................................ 104.brown / That / is / a / cat. ............................................................................................................................................ 105. colour / What / this? / is ............................................................................................................................................ 106.name? / is / its / What ............................................................................................................................................ 107.my / friend. / Jenny / is ............................................................................................................................................ 108. my / Tom / is / friend. ............................................................................................................................................ 109. That an eraser. is ............................................................................................................................................ 110.. is Who boy ? that ............................................................................................................................................ 111.. your big ? Is school ............................................................................................................................................ 112.. Thu. Name’s Hello, my ............................................................................................................................................ 113.. you See Goodbye. Tomorrow ............................................................................................................................................ 114.. Give the , please book me ............................................................................................................................................ BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 4 Name: ………………………………….. POINTS: 12 Class :………………….. I. Chọn câu trả lời đúng nhất: 1.These …………………..my books. A. are B. is C. am 2.How………………….you ? – Fine, thanks. A. are B. am C. is 3. It ...... a ball. A. are B. hi C. goodbye 4. .......... this a pencil? – No, it isn’t. A. are B. is C. it 5.This is……. desk A. my B. my’s C. she’s 6.This is Sam. He………. my friend. A. is B. are C. the Choose the odd out: 7.A. What B. Hello C. Hi 8.A. library B. classroom C. name 9.A. she B. my C. he 10.Alice is a …………at Oxford Primary School. A. boy B. toy C. student 11. Let’s say ......... to the teacher. A. “Hello!” B. “Good” C. “You” 12.What’s his name?......... A. .My name’s Peter B. See you later C. He is Peter 13.What is this?_.......................... A. My name is Andy B. It is a doll C. It’s an doll 14.What……..is this? It’s green A. colours B. colour’s C. name 15……………….., students. See you tomorrow. A. Good morning B. Good night C. Goodbye 16.Is this a pencil box ? -………….., it is. A. No B. not C. Yes 17.How many cassettes ? - One………………………………. A. a cassette B. two cassettes C. cassette 18. Is that a pen ? - ………………, it isn’t. A. Yes B. Yes, it is C. No D. this D. this D. is D. the D. they D. am D. Good morning D. school D. you D. she D. “He” D. He is my friend D. This is Mary D. colour D. Nice to meet you D. No’s D. cassettes D. Not II. Thêm các chữ cái dể tạo thành từ, câu đúng: 19.It’s ……ice cream. 30.This is my class _ _ _ m. 20.C….se your book, children. 31.Clo _ e the door, Mary. 21.Sit d…….., Tommy. 32.She is my tea _ _ er. 22.Bye. See you aga…….. 33.H _ _ many students are there in your class? 23.W…..are these ?These are pencil cases. 34.Wa _ _ your hands, please. 24.G…. to the door, please 35.That hat is y _ _ _ow. 25.This is………. eraser. 36.This is my classr_ _m. 26.Let’s sing a s….g. 37.These _ _ _ two dolls. 27.……….this a ruler? _Yes, it is. 28.Thes_ are my cats. 29.Goodbye, see you _ _ _ er. 13 38.Good mo_ _ ing, children. 39.Be qu_ _ t, please. 40.Happy birthday. This robot is _ _ _ you, Richart. III. Nối cặp từ, hình ảnh tương ứng: Phần 1: (41-50) PIG 1 2 6 7 Phần 2: (61-70) Phần 5: (91-100) 3 4 8 9( màu tím) 5 10 14 IV. Bỏ chữ cái để tạo thành từ đúng: 101.YELRLOW 111.EVENINPG 121.LAOMP 102.KANGARPOO 112.CLASSROOPM 122.FATQHER 103.PICTVURE 113.BROFTHER 123.DFRIVE 104.FENET 114.CLVOUDY 124.WHIOTE 105.PENCBIL 115.GARDYEN 125.RIHDE 106.SMAYLL 116.STUDETNT 126.LEAXRN 107. TEIETH 117. NEHW 127.SQUAURE 108. RKEAD 118.LIBRAMRY 128.GLASIS 109. ERAJSER 119.DRYAW 129.DOHOR 110.BROWGN 120.RABLBIT 130.CIRCHLE V. Sắp xếp các từ đêt tạo thành câu đúng: 131./eraser./ is / It / an …………………………………… 132./ my / is / that / bicycle. ……………………………………… 133./pens. / These / are / my ……………………………………… 134./bedroom. / is / This / my ……………………………………… 135./is / The / rabbit / white. ……………………………………… 136./late. / I / am / Sorry, ……………………………………… 137./name / Peter. / His / is ……………………………………… 138./crayons / many / How / are / there ? ……………………………………… 139./ help / Can / me? / You /……………………………… 140./circle. / make / a / Let’s ……………………………………… 141./Open / your / , Peter. / school bag ……………………………………… 142./day. / a / Have / good. ……………………………………… 143.to / Listen / friend. / your ……………………………………… 144./ students. / Please/ be / quiet, ……………………………………… BÀI THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 – BÀI 5 15 Name: ………………………………….. Class :………………….. POINTS: III. Chọn câu trả lời đúng nhất: 1. It ...... a ball. A. are B. hi C. goodbye 2. .......... this a pencil? – No, it isn’t. A. are B. is C. it 3. …………that a dog? – No, it isn’t. A. Are B. Is C. Who 4/ I……….Simon. Nice to meet you A. am B. you C. she Choose the odd one out: 5.A. she B. my C. he 6.A. library B. classroom C. name 7. Stand up now and open ………..book. A. you B. your C. yours 8. Is ……………house big ? – No, it’s small. A. you B. your C. yours 9.Who is …………………….? He’s Peter. A. he B. she C. his 10. Let’s say ......... to the teacher. A. “Hello!” B. “Good” C. “You” 11.. What colour is this ? – It’s ………………. A. pen B. car C. dog 12. What is this ? - …………………. A. His name is Tom B. It’s a ruler C. It’s an ruler 13. Mr. Jone is ………………..engineer. A. a B. an C. the 14. This is ………….apple. A. a B. an C. the 15. What’s the……….? Alice is sick. A. .matter’s B. matters C. .matter 16. He is……… farmer. A. an B. a C. this 17.. Good morning, teacher. -……………….. A. Goodbye B. See you later C. Good morning 18. Let’s………. goodbye to Miss white. A. say’s B. say C. says 19. Is your classroom big?...................... A. Yes, it is B. No, it is C. Yes, it isn’t 20.Listen ……..the teacher. A. to B. on 21.Is………….a chair ? – Yes, it is. A. are B. it C. in D. is D. the D. When D. he D. you D. school D. yous D. your’s D. her D. “He” D. green D. It’s Tom D. be D. be D. the matter D. am D. Fine, thanks D. to say D. yes, she i D. for C. it’s D. his 16 22. Mary goes to school library to ………..books. A. read’s B. reads C. read D. read to 23. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend. A. How B. when C. Who D. Where II. Thêm chữ cái để tạo thành từ, câu đúng nhất: 24.These _ _ e my friends. 37.What is yo _ _ name? – My name’s John. 25.So_ _ y, I am late. 38.O _ _ n your books, please. 26.This is my friends. _ _ s name is Tom. 39.That is Mary. _ _ _ is my friend. 27.Those bags a _ _ small. 40.H _ _ many cats are there? – There are 2 cats. 28.Lo _ k at the board, children. 41.His na _ _ is Peter. 29M_ classroom is big. 42.Or _ nge. 30.This is her bag. It’s pu _ ple. 43.P _ _ nt to the teacher. 31._ pen your books, children. 44.That is a bro _ n book. 32.Go to t _ e door, please. 45.Cir _ _ e the answer, please. 33.To _ ch your desk. 46.Wr _ _e what the teacher says, children. 34.May I co _e in ? 47.What c _ _ _ ur is this ? It’s green. 35.Close your school b _ _ , please. 48.May I go _ _ t, teacher? 36.Let’s s _ _ g a song, girls. Phần 2: (59-68) 1. elephants 2. pink pillow 3. five birds 4. four tigers 5. two hippos 6. white curtain 7. brown clock 8. three trees 9. two glasses 10. shoes a. gối màu hồng b. màn trắng c. 2 cái ly d. đôi giày e. 5 con chim f. 4 con hổ g. đồng hồ màu nâu h. 2 con hà mã i. 3 cái cây j. 2 con voi 1. ………2……3………..4……….5……….6…….7……….8………9….10……. Phần 3: (69-78) 1. grape 2. purple flowers 3. two black cats 4. moon 5. green pens 6. two ducks 7. two pencil boxes 8. three guitars 9. three tigers 10. window a. hoa màu tím b. 2 hộp búy chì c. mặt trăng d. 3 cây đàn ghi ta e. nho f. 2 con vịt g. 2 con mèo đen h. 2 bút mực xanh lá i. 3 con hổ j. cửa sổ 1. ……2……3………..4……….5……….6……….7……….8………9….10……. Phần 4: (79-88) 17 Phần 5: (89-98) nine 1 6 Phần 6: (99-108) 2 7 3 8 4 9( lửa) 5 10 18 III. Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng: 109./classroom / is / big. / My/ ……………………………………………………….. 110. /Is / a / it / desk ?/ ……………………………………………………….. 111. /are / These / new/ my / friends. / ……………………………………………………….. 112./ He / , too. / my/ friend / is/ ……………………………………………………….. 113./your / hand / Put down. ……………………………………………… 114./schoolbag / small. / Your / is / ……………………………………………………….. 115./to / the / Point / teacher. ……………………………………………… 116. /your / Raise / , children. / hand/ …………………………………………….. 117./ Pick / pencil. / your / up/ ……………………………………………………….. 118./milk? / you / Do / some / want ……………………………………………………….. 119./ new / This / book ./ is / my ……………………………………………………….. 120./ out? / I / go / May ……………………………………………………….. 121./ an / This / is / eraser. ……………………………………………………….. 122./Pick / your / pencil. / up ………………………………………………………….
- Xem thêm -