Tài liệu Tổng hợp 34 đề thi hki môn toán lớp 7

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 346 |
  • Lượt tải: 0
vinc

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ Đề 1: Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau: 1 3 3 5 4 1 5 3 1 8 3 5 1 4 a/ .  .  . b/  0,75   2 1 2 Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: 1 2 1 2 a/ 3  x  2 3 b/ 3,2.x  (1,2).x  2,7  4,9 1 2 Bài 3: (1 điểm) Cho hàm số: y  f x   2 x  . 1 Hãy tính: f(0); f(1); f   ; f(- 2) ? 2 Bài 4: (1,5 điểm) Ba người A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3, 5, 7. Biết tổng số vốn của ba người là 105 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi người là bao nhiêu ? Bài 5: (3 điểm) Cho ABC , vẽ điểm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. a/ Chứng minh: ABM  DCM b/ Chứng minh: AB // DC c/ Kẻ BE  AM E  AM  , CF  DM F  DM  . Chứng minh: M là trung điểm của EF. Bài 6: (1 điểm) So sánh: a/ 2515 và 810.330 (Dành cho học sinh lớp không chọn) b/ 415 810.330 và (Dành cho học sinh lớp chọn 7 30 7 30.415 Đề 2 Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính . 3 2  a. 21 7 3  1  1 b. 4.    : 5  2  2 Câu 2: (2,5 điểm) 1/ Tìm số hữu tỉ x , biết x  3,5  3,5  4 2/ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y = -4. a. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x. b. Biểu diễn y theo x. c. Tính giá trị của y khi x = -10; x = 5. Câu 3: (2 điểm) Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ hai trong 10 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ hai có ít hơn đội thứ ba 3 máy. Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác MNP, H là trung điểm của NP. Trên tia đối của của tia HM lấy điểm E sao cho MH = HE. Chứng minh rằng: a) MP = NE và MP // NE b) Gọi A là một điểm trên MP ; B là một điểm trên NE sao cho MA = EB . Chứng minh ba điểm A , H , B thẳng hàng c) Từ E kẻ EK vuông góc với NP (K thuộc NP) . Biết góc KNE = 50o ; góc HEN = 25o . Tính góc KEH và góc NHE Câu 5(1điểm) Cho a,b,c là ba số khác 0 thỏa mãn: ab bc ca   ( với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) ab bc ca 1 Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ ab  bc  ca a 2  b2  c2 Tính giá trị của biểu thức M = Đề 3 Câu 1: (1 điểm):Thực hiện các phép tính sau a) 15. 1 :  5   2 1 .  7  5  7  5  5  b) 47,57.15,36 + 15,36.52,43 Câu 2: ( 2 điểm): a) Tìm x biết (2x + 4,2) – 3,6 = 5,4 b) Thực hiện phép tínhTính:  7. 36  5 2 Câu 3: (2 điểm) Cho hàm số y = f(x) = x -2 a)Tính f(-1) ; f(0) b)Tìm x để f(x) = 0 c)Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) = x -2 A(1;0) ; B(-1;-3) C(3;-1) Câu 4: (2 điểm) Số đo ba góc của một tam giác tỉ lệ với 2:3:4. Tính số đo mỗi góc của tam giác đó? Câu 5: : (1 điểm): Cho hình vẽ: a) Vì sao m//n? b) Tính số đo góc C A D m ? n 1100 (Hình vẽ) B C Câu 6 : (2điểm) Cho AMN có AM = AN. Tia phân giác của góc A cắt MN tại I. Chứng minh: a) IM = IN b) AI  MN c) Biết MAN  500 . Tính số đo góc M Đề 4 Câu 1: (2 điểm)Thực hiện phép tính a) 5 2 20 7 12     17 3 12 9 17 1  2  b) 0,5. 100  . 16    4  3  2 Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết: 3 1 5 x  2 4 2 2 7 b) 2 : x  1 : 0, 02 3 9 a) Câu 3: (1 điểm) Cho hàm số y = f(x) = x -2 2 Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ a) Tính f(-1); f(0) b) Tìm x để f(x) = 0 Câu 4: (1 điểm) Cho biết 3 người làm cỏ một thửa ruộng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (cùng với năng suất như thế) làm cỏ thửa ruộng đó hết bao nhiêu thời gian. Câu 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. a) Chứng minh:  ADB =  ADC. b) Kẻ DH vuông góc với AB (HAB), DK vuông góc với AC (KAC). Chứng minhDH = DK c) Biết A  4 B . Tính số đo các góc của tam giác ABC Câu 6: (1 điểm) Biết 12  22  32  ...  102  385 . Tính nhanh tổng sau: A  1002  2002  300 2  ...  10002 Đề 5 Bài 1: ( 2 điểm) Tính giá trị của biểu thức a) 5 14 12 2 11     15 25 9 7 25 b) 0, 75  1 1 2 4 2 Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết: 1 3  2 7 3 1 5 b) x   2 4 2 a) x  Bài 3: ( 2 điểm) Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ? biết rằng khối lượng của 2 thanh nặng 222,5 gam. Bài 4: (3điểm) Cho  ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA=ME. Chứng minh: a)  MAB =  MEC b) AB // EC c)  BEC vuông tại E Bài 3: (1điểm) Tính tổng : A = 2010 2010 2010 2010    .....  2 6 12 9900 ĐỀ SỐ 6: A.PHẦN CHUNG: Câu 1: (2đ) Thực hiện các phép tính . 3 Sách Giải – Người Thầy của bạn a. 3 2  21 7  1  3 http://sachgiai.com/ 1 b. 4.    : 5  2  2 Câu 2: (2đ) 1/ Tìm số hữu tỉ x , biết x  3,5  3,5  4 2/ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y = -4. d. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x. e. Biểu diễn y theo x. f. Tính giá trị của y khi x = -10; x = 5. Câu 3: (2đ) Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ hai trong 10 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ hai có ít hơn đội thứ ba 3 máy. Câu 4: (3đ) Cho tam giác MNP, H là trung điểm của NP. Trên tia đối của của tia HM lấy điểm E sao cho MH = HE. Chứng minh rằng: a) MP = NE và MP // NE b) Gọi A là một điểm trên MP ; B là một điểm trên NE sao cho MA = EB . Chứng minh ba điểm A , H , B thẳng hàng c) Từ E kẻ EK vuông góc với NP (K thuộc NP) . Biết góc KNE = 50o ; góc HEN = 25o . Tính góc KEH và góc NHE B.PHẦN RIÊNG: Câu 5(1đ) a/ Dành cho lớp đại trà: Tìm số tự nhiên n biết 32 8 2n b/ Dành cho lớp chọn: Chứng tỏ rằng : 720 + 4911 + 3437 chia hết cho 57 Đề 7 Bài 1.(3 điểm) 1. Nêu các tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch . Cho ví dụ về đại lượng tỉ lệ nghịch ?. 2. a, Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác ? Vẽ hình minh hoạ và viết giả thiết, kết luận định lí trên bằng kí hiệu. b, Cho tam giác ABC bằng tam giác DEF. Hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác, các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau. Bài 2. Thực hiện phép tính(1 điểm) 3 1 5 3 3 1 5 3 a) 16 .  13 . ; 1 4 .0,8 :  1 5 b) 2 . 0.5 Bài 3.(2 điểm) Hai xe máy cùng đi từ A đến B. Một xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia đi hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe, biết rằng vận tốc trung bình của xe thứ nhất lớn hơn vận tốc trung bình của xe thứ hai là 6 Km/h. Bài 4. (2 điểm) a, Vẽ hình theo trình tự sau: - Vẽ ba điểm không thẳng hàng A, B, C; - Qua điểm B vẽ đường thẳng d1 vuông góc với đường thẳng AC; - Qua điểm B vẽ đường thẳng d2 song song với đường thẳng AC; b, Vì sao đường thẳng d1 vuông góc với đường thẳng d2. 4 Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ Bài 5.(2 điểm) Cho tam giác ABC có B  C . Tia phân giác góc A cắt BC tại D. a) Vẽ hình và ghi giả thiết kết luận của bài toán bằng kí hiệu; b) Chứng minh AB = AC. Đề 8 Câu 1 (1,0đ): a/ Viết công thức tính lũy thừa của một lũy thừa?  3 b/ Tính:     5 6  3 :   5 3 Câu 2 (1,5đ): Thực hiện phép tính: 1 7 1 7 3 27 - 13 . c) 5 16 4 5 4 5 9 .3 7 1 3 2 1 Câu 3 (1,5đ): Tìm x biết: a)  x  b) x   10 5 4 3 2 a b c Câu 4 (2,0đ) Tìm các số a, b, c biết:  và a  b  c  28  5 7 2 a) 7 1 2  : 6 6 3 b) 23 . Câu 5 (3,5đ): Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại E, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho BF = BA a) Chứng minh: ABE  FBE b) Tính số đo góc EFB c) Từ A kẻ AH vuông góc với BC (H  BC) chứng minh AH // EF. Câu 6 (0,5đ)Tìm só nguyên n lớn nhất sao cho n150<5225 ĐỀ SỐ 9: Câu 1: (1.5 điểm) 5 1 3   4 2 4 a) Thực hiện phép tính: 1 x 3 3 b) Tìm x, biết: Câu 2:(1.5 điểm) a) Viết dạng tổng quát nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số. 3 1 1 b) Áp dụng tính:   .   2 2 2     Câu 3: (2 điểm) a) Thế nào là hàm số, cho ví dụ ? b) Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;3;5 và chu vi của nó bằng 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó Câu 4 : (1 điểm) - Cho tam giác ABC (ở hình 1). Tính tổng các góc: A  B  C - Cho tam giác MNP (ở hình 2). Tính góc: P1 A M 105o N B Hình 1 C 1 35o Hình 2 5 P Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ Bài 5 : ( 3.5đ) Cho đoạn thẳng AB, gọi H là trung điểm của AB, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại H. Trên d lấy hai điểm M, N. a) Vẽ hình, Ghi GT và KL b) Chứng minh  AMH =  BMH. c) Chứng minh AN = BN. d) Chứng minh NH là tia phân giác của góc ANB. Bài 6: (0.5đ): So sánh ĐỀ SỐ 10: Câu 1: (2đ) Tính 24  35 và 11. a) 2 b) Câu 2: (2đ) Tìm a) c) Câu 3: (2đ) Tìm 3 số a; b; c biết a + b + c = 24 và a; b; c tỉ lệ với 3; 4; 5 Câu 4: (1đ) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x lên mặt phẳng tọa độ Oxy Câu 5: (2đ) Cho ABC có AC tại M. a) Chứng minh b) Tính số đo = 900. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của ABM = EBM. . Câu 6: (1đ) a) Dành cho lớp đại trà: So sánh 32009 và 91005 b) Dành cho lớp chọn: Tìm n là số tự nhiên lớn nhất để n150 < 5225 ĐỀ 11 Bài 1: ( 2,0điểm) Thực hiện phép tính: a) 2 5 3   3 7 14  11 33  4 b)  :  .  13 26  9 6 cắt Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ 13 11 3 2 b) x - = 7 3 Bài 2 : ( 1,5 đ ) Tìm x biết : a) x  Bài 3:( 1,5điểm) Cho hàm số y = f(x) = ax ( a  0) a) Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A( 1; -2) b) Vẽ đồ thị ứng với giá trị a vừa tìm được Bài 4: ( 1,5điểm) Để làm một công việc, người ta cần huy động 40 người làm trong 12 giờ. Nếu số người tăng thêm 8 người thì thời gian giảm được mấy giờ?( Năng suất làm của mỗi người như nhau) Bài 5: ( 2,5điểm) Cho  ABC vuông tại A có M là trung điểm củâ AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm K sao cho MK = MB.Chứng minh: a) AMB  CMK b) CK  AC c) AK // BC 1 2 2 3 3 4 Bài 6: ( 1,0 điểm). Tìm a,b,c biết : a  b  c và a –b =15 Đề 12 a / Viết công thức nhân hai lũy cùng cơ số ;công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0  3    7  b/ Tính A=  3  3  .   7  4 8 1 1 ; 5 B=   :   4 4 Bài 2: (2 điểm) 1/ Thực hiện các phép tính: 3 4 1 2 3 1 1 b/ 1- 2. ( )3 4 2 2 b/ x  1  y  0, 25  0 a/ 15 : ( )  13 : ( ) 2/ Tìm x, y biết : a/ 3x =5y và x-y =18 Bài 3: (1,5 điểm) 1/ Vẽ đồ thị của hàm số y  2 x 2/ Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên? A(-2;-4) ; B(-1; 2) ; c( 1 1 ; 1) ; D(1; ) 2 2 Bài 4: (2 điểm) 1/ Cho biết 16 công nhân xây xong ngôi nhà hết 81 ngày . Hỏi cũng công việc đó nếu tăng thêm 2 người thì xây xong ngôi nhà đó trong thời gian bao lâu?(giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau) 2/ cho số A = 32011  1 , Chứng tỏ rằng A là số chẵn.. Bài 5: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB - Xem thêm -