Tài liệu Tổng công ty dệt may việt nam (tên giao dịch quốc tế là vinatex).

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU: ........................................................................................ 2 NỘI DUNG CHÍNH: .............................................................................. 3 I . Giới thiệu chung về công ty ................................................................... 3 1. Quá trình ra đời : ............................................................................................3 2. Hoạt động hiện tai của công ty: ......................................................................6 II: Cơ cấu tổ chức của công ty: .................................................................. 7 1: Cơ cấu tổ chức ................................................................................................7 2: Cơ cấu quản trị ...............................................................................................9 III. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: ..... 9 1. Tình hình kinh doanh chung của công ty: ......................................................9 1.1. Vốn kinh doanh: ....................................................................................9 1.2. Sản phẩm kinh doanh: ...........................................................................9 1.3. Doanh thu – lợi nhuận.........................................................................10 2. Thực trạng kinh doanh của công ty : ............................................................11 2.1-Hoạt động kinh doanh trên thị trường nội địa .....................................11 2.2-Tình hình hoạt động xuất khẩu ............................................................11 3. Những kết quả đạt được: ..............................................................................17 3.1-Tốc độ tăng trưởng cao ........................................................................17 3.2-Kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng trưởng .................................17 3.3-Đã mở rộng được thị trường xuất khẩu ...............................................17 3.4-Góp phần tăng nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành ..........................17 IV: Kết qủa đạt được của quá trình hoạt động quản trị ....................... 18 V. NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI, ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: ....................................................................................... 21 1. Thuận lợi: .....................................................................................................21 2. Những khó khăn: ..........................................................................................22 2.1-Tốc độ tăng trưởng thấp so với toàn ngành .........................................22 2.2-Tốc độ tăng trưởng của ngành dệt thấp ...............................................22 2.3-Cơ cấu xuất khẩu chưa hợp lý .............................................................22 2.4-Hiệu quả hoạt động xuất khẩu còn thấp ..............................................23 2.5-Về thị trường xuất khẩu........................................................................23 3: Đường lối phát triển: ....................................................................................29 3.1. Một số giải pháp để tăng cường hoạt động xuất khẩu: ......................29 VI. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI: ................................................................... 31 LỜI KẾT:............................................................................................... 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU: Ngµnh dÖt may lµ ngµnh truyÒn thèng l©u ®êi ë ViÖt Nam.Tõ xa x-a, ng-êi ViÖt cæ ®· sím biÕt trång d©u nu«i t»m vµ dÖt lôa, nghÒ trång b«ng dÖt v¶i tõ thÕ kû thø IV-V ®· kh¸ ph¸t triÓn. Vµ ngµy nay, ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ngµy cµng ®ãng mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã kh«ng chØ phôc vô cho nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng-êi mµ cßn lµ ngµnh gi¶i quyÕt nhiÒu viÖc lµm cho lao ®éng x· héi, cã thÕ m¹nh trong xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Vì vậy đÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may, ngµy 29/4/1995, Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· ký QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam (tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VINATEX). Trong b¸o c¸o tæng hîp nµy, em xin ®-îc tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò tæng quan vÒ Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam nh-: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc, t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Còng qua b¸o c¸o nµy, em xin ®-îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi Th.s Mai Xuân Được ng-êi ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o tæng hîp nµy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NỘI DUNG CHÍNH: I . Giới thiệu chung về công ty 1. Quá trình ra đời : Ngµnh dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ra ®êi tõ nh÷ng n¨m 1958 ë miÒn B¾c vµ nh÷ng n¨m 1970 ë miÒn Nam, tuy nhiªn sau khi ®Êt n-íc thèng nhÊt, th× dÖt may ViÖt Nam míi cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, thêi kú nµy hµng dÖt may cña chóng ta chñ yÕu xuÊt sang thÞ tr-êng Liªn X« vµ c¸c n-íc §«ng ¢u theo nghÞ ®Þnh th- ®-îc ký kÕt h»ng n¨m gi÷a c¸c ChÝnh phñ. ViÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may theo nghÞ ®Þnh th- hoµn toµn chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, chØ tiªu hµng dÖt may xuÊt khÈu ®-îc giao cho mét sè ®¬n vÞ lµm ®Çu mèi xuÊt khÈu, sau ®ã c¸c tæ chøc ®Çu mèi nµy míi giao cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn. ViÖc mua b¸n s¶n phÈm dÖt may giai ®o¹n nµy ®-îc hiÓu theo nghÜa t-¬ng trî lµ chÝnh. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo h-íng më cöa tõ §¹i héi VI cña §¶ng n¨m 1986 víi viÖc nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc ®· ®-a l¹i cho ngµnh dÖt may nh÷ng ®Þnh h-íng vµ ®éng lùc ph¸t triÓn míi. Tuy nhiªn, do míi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, t- t-ëng bao cÊp vÉn cßn tån t¹i nªn thêi kú nµy, viÖc ®Çu t- n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ mÉu m· cña s¶n phÈm ch-a ®-îc chó träng do c¬ cÊu ®Çu tcña ngµnh thêi kú nµy chØ chñ yÕu xuÊt khÈu sang c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa nhLiªn X« vµ §«ng ¢u. N¨m 1987, Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp dÖt ®-îc chuyÓn thµnh Liªn hiÖp s¶n xuÊt – xuÊt khÈu DÖt, kÕt hîp s¶n xuÊt vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. N¨m 1993, Liªn hiÖp s¶n xuÊt – xuÊt khÈu DÖt ®-îc chuyÓn ®æi thµnh Tæng c«ng ty dÖt ViÖt Nam (TEXTIMEX) víi 2 chøc n¨ng chÝnh: - Trung t©m th-¬ng m¹i cña ngµnh dÖt, lÊy xuÊt nhËp khÈu lµ trung t©m ho¹t ®éng ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh. - Lµm ®Çu mèi cña ngµnh Kinh tÕ – kü thuËt vµ lµ h¹t nh©n cña HiÖp héi dÖt ViÖt Nam. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy vËy, m« h×nh nµy ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cñng cè vµ ph¸t triÓn ngµnh dÖt, ch-a ph¸t huy ®-îc søc m¹nh tæng hîp, kh«ng t¹o ®-îc thÕ vµ lùc ®Ó thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, NghÞ ®Þnh 388-H§BT ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ së dÖt may ph¸t huy thÕ chñ ®éng nh-ng c¸c c¬ së nµy l¹i thiÕu sù liªn kÕt víi nhau ®Ó t¹o thµnh søc m¹nh, bªn c¹nh ®ã cßn xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng tranh mua, tranh b¸n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Do qu¶n lý ph©n t¸n nªn chóng ta kh«ng ®ñ søc cã ®¹i diÖn ë mét sè n-íc còng nh- c¸c cuéc triÓn l·m ë n-íc ngoµi. NhiÒu c«ng ty n-íc ngoµi ®· lîi dông s¬ hë vÒ mÆt qu¶n lý ®Ó chÌn Ðp vµ thùc hiÖn nh÷ng thñ ®o¹n dÉn ®Õn thua thiÖt cho ®Êt n-íc ta nãi chung vµ c¸c c¬ së dÖt may nãi riªng. H¬n n÷a, n¨m 1989-1990 Liªn X« cò vµ c¸c n-íc §«ng ¢u tan r·, thÞ tr-êng quen thuéc chiÕm thÞ phÇn 90% cña ta kh«ng cßn. Thªm vµo ®ã, lÖnh cÊm vËn cña Mü ®èi víi n-íc ta cµng lµm cho ngµnh dÖt may vèn ®· khã kh¨n cµng trë nªn khã kh¨n. Tuy vËy, ngµnh dÖt may còng chøng tá ®· tr-ëng thµnh vÒ mäi mÆt, ngµnh dÖt may n-íc ta ®· nhanh chãng chuyÓn h-íng xuÊt khÈu sang c¸c n-íc kinh tÕ thÞ tr-êng: C¸c n-íc EU, Hµn Quèc, NhËt B¶n... ThÞ tr-êng míi yªu cÇu chÊt l-îng rÊt cao, ®ßi hái ngµnh dÖt may ph¶i ®Çu t- ®æi míi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. Ngµnh dÖt vµ ngµnh may lµ hai ngµnh cã liªn quan chÆt chÏ vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Ó ra s¶n phÈm cuèi cïng nh-ng c¬ chÕ tæ chøc vµ qu¶n lý hai ngµnh nµy trong thêi gian nµy ë trong t×nh tr¹ng ph©n t¸n, côc bé, thiÕu sù phèi hîp hai ngµnh. Ngµnh dÖt vµ ngµnh may tån t¹i mét c¸ch ®éc lËp víi nhau. ChÝnh v× sù tån t¹i ®éc lËp lµm cho hai ngµnh nµy Ýt cã quan hÖ víi nhau trong khi xÐt vÒ b¶n chÊt chóng cã nh÷ng mèi liªn hÖ rÊt kh¨ng khÝt. Còng chÝnh sù tån t¹i ®éc lËp thiÕu sù phèi kÕt hîp gi÷a hai ngµnh nªn dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi. Trong khi ngµnh may cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong mÊy n¨m qua th× ngµnh dÖt kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña ngµnh may. Tõ ®ã dÉn ®Õn hÖ qu¶ lµ ngµnh may chñ yÕu ph¶i nhËp khÈu nguyªn liÖu cho may xuÊt khÈu mµ thùc chÊt lµ thùc hiÖn gia c«ng cho n-íc ngoµi, nªn hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cña ngµnh ®¹t thÊp. ChÝnh v× c¸c lý do ®ã, ngµy 19/04/1995, Thñ T-íng ChÝnh phñ ®· ký QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam (VINATEX). Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam lµ mét trong c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n-íc cã m« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo QuyÕt ®Þnh Sè 91/TTg ngµy 7/3/1994 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ. Tæng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng ty DÖt May ®-îc thµnh lËp víi môc ®Ých t¨ng c-êng tÝch tô, tËp trung, ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Nhµ n-íc giao; n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn Tæng c«ng ty; ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Tæng c«ng ty DÖt May ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh Sè 253/TTg ngµy 29/4/1995 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vµ cã §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®-îc ChÝnh phñ phª chuÈn t¹i NghÞ ®Þnh Sè 55/CP ngµy 6/9/1995. ViÖc h×nh thµnh Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam ®-îc dùa trªn c¬ së tæ chøc vµ s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, l-u th«ng, sù nghiÖp vÒ DÖt vµ May thuéc Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé C«ng nghiÖp) vµ c¸c ®Þa ph-¬ng; ®ång thêi bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c¬ quan v¨n phßng Tæng c«ng ty ®-îc tæ chøc trªn c¬ së hîp nhÊt Tæng c«ng ty DÖt vµ liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp may ViÖt Nam nh»m t¹o søc m¹nh tæng hîp, t¹o ®-îc thÕ vµ lùc ®Ó s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng dÖt may ViÖt Nam. VINATEX võa lµ nhµ s¶n xuÊt, nhµ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, võa lµ nhµ ph©n phèi (b¸n bu«n, b¸n lÎ) c¸c s¶n phÈm dÖt may. C¬ quan v¨n phßng cña Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam cã trô së chÝnh t¹i 25 Bµ TriÖu – QuËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi; t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh: Sè 10 NguyÔn HuÖ – QuËn 1. VinatexImex được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Xuất Nhập khẩu của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam năm 2000 và đến năm 2006 sát nhập với Công ty dịch vụ thương mại số 1 thuộc thành Công ty CP Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt May được chuyển đổi sang cổ phần hòa theo Quyết định số 2414/QĐ-BCN ngày 12/7/2007 của Bộ Công nghiệp,là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, có trụ sở tại 20 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội VinatexImex có chức năng kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị phục vụ qui hoạch phát triển ngành dệt-may nói riêng, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư và đổi mới trang thiết bị của các ngành kinh tế, các tổ chức xã hội khác nói chung. Ngoài việc cung cấp các thiết bị chuyên ngành; cung cấp, lắp đặt thang máy, thang cuốn, băng tải, các thiết bị công nghiệp chuyên dùng, các thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ thông tin, là một trong những thế mạnh của VinatexImex. Hiện tại VinatexImex đã và đang chuẩn bị triển khai một số hợp đồng cung cấp, lắp đặt các thiết bị công nghiệp, thiết bị cơ khí, công nghệ thông tin cho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiều dự án lớn như: Bộ ngoại giao, Viện nghiên cứu cơ khí, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Ban QLDA thuỷ điện 4, Công ty CP Yên Mỹ, Trung tâm Tin Học Bộ Y tế, Trung tâm công nghệ Thông tin Điện Lực, Uỷ ban ND Tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Uỷ Hưng Yên, Tập đoàn Bảo hiểm tài chính Việt nam, Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam, Công ty CP Bia Hà Nội-Thái Bình, Công ty Dệt lụa Nam Định .v.v... VinatexImex là đối tác thương mại truyền thống, có hiệu quả của một số hãng sản xuất trên thế giới và trong nước như hãng Mitsubishi (Nhật Bản), GULT (Đức), LUCAS, KONICA, CISCO, IBM, AMADA, HUHUNG,...Bên cạnh đó VinatexImex đã và đang hợp tác chặt chẽ trong cùng liên danh nhà thầu, liên danh hợp đồng với các đơn vị kỹ thuật có kinh nghiệm, có năng lực thi công, được cơ quan chức năng cấp phép đủ điều kiện an toàn để cung cấp lắp đặt, bảo bảo trì các thiết bị công nghiệp và thiết bị chuyên dùng và được chính các hãng sản xuất nói trên uỷ quyền bảo hành sản phẩm của mình. 2. Hoạt động hiện tai của công ty: Trên cơ sở những ngành nghề kinh doanh của Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may trước đây, căn cứ vào tình hình khi chuyển sang Công ty cổ phần, Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau:  Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, bông, xơ, tơ, sợi các loại, vải, hàng may mặc, dệt kim, khăn bông, len, thảm, đay tơ, tơ tằm và các sản phẩm của ngành dệt may;  Kiểm nghiệm chất lượng bông xơ phục vụ cho sản xuất kinh doanh và nguyên cứu khoa học.  Sản xuất, kinh doanh sửa chữa, lắp đặt các sản phẩm cơ khí và máy móc thiệt bị công nghiệp; thi công, lắp đặt hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, hệ thống điện lạnh, hệ thống cẩu, thang nâng hạ, thang máy; Tư vấn, thiết kế qui trình công nghệ cho ngành dệt may, da giầy;  Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp quy định của pháp luật. Trong đó các hoạt động chính : Hoạt động thương mại, sản xuất nhập khẩu, kinh doanh, thiết kế mẫu, kinh doanh tổng hợp phục vụ trong và ngoài nghành dệt may. Công ty có đội ngũ cán bộ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyên môn giỏi trong lĩnh vực XNK, giao vận hành hóa, họa sĩ thiết kế và công nhân có tay nghề cao. + Xuất khẩu : - Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ, Châu Âu.. - Khăn Bông sang Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc v.v… - Hàng thủ công mỹ nghệ : thảm len, cói…sang thị trường Argentina. Mexico, Ucraina - Cà phê sang thị trường Đức, Thụy Sĩ v.v.. Kim ngạch xuất khẩu bình quân : 9,0 triệu USD/năm + Nhập khẩu : - Bông xơ từ châu phi, Mỹ, Australia, Uzebekistan. - Nhập khẩu thiết bị máy móc cho nghành dệt may và các nghành công nghiệp - Nhập khẩu các loại nguyên liệu phục vụ cho các nghành công nghiệp khác như giấy kraft để sản xuất bao bì xi măng, PVC nội thất cho ngành xây dựng… - Hóa chất thuốc nhuộm từ Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Kim ngạch nhập khẩu bình quân : 27,0 triệu USD/năm + Kinh doanh nội địa : Sợi, chỉ các loại, hàng thời tran, quần áo BHLĐ, phục vụ cho các ngành công nghiệp trong nước, các đơn vị trong ngành xây dựng, giao thông vận tải và một số ngành khác… + Đại lý : 1. Thiết bị máy may cho công ty Juki (Singapore). 2. Thiết bị là ép cho công ty Veit (Đức), nồi hơi.. 3. Nguyên liệu Malt bia cho hãng Weyermann Đức tại Việt Nam. + Tham gia các dự án trong và ngoài ngành dệt may II: Cơ cấu tổ chức của công ty: 1: Cơ cấu tổ chức Công ty có cơ cấu tổ chức theo kiểu trực tuyến - chức năng. Theo hình thức Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 này hệ thống được chia thành nhiều chức năng, việc phân công chức năng và nhiệm vụ dựa vào trình độ chuyên môn, kỹ năng và dựa vào bảng tiêu chuẩn phân theo cấp của nhà nước để từ đó phân chia các bộ phận có cùng chức năng, nhiệm vụ thành các phòng ban cho phù hợp. Cơ cấu tổ chức này cho phép Công ty thực hiện tốt chế độ một thủ trưởng, khai thác tốt và vận dụng tài năng, trình độ cũng như kinh nghiệm làm việc của các phó Tổng giám đốc, đồng thời cũng tạo mối liên hệ khăng khít giữa các phòng ban Sơ đồ cơ cấu tổ chức các phòng ban của công ty được thể hiện bởi sơ đồ sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2: Cơ cấu quản trị HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Bà Phạm Nguyên Hạnh - Chủ tịch Ông Đỗ Văn Châu - Uỷ viên Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Uỷ viên Ông Nguyễn Thành Quế - Uỷ viên Bà Nguyễn Thị Thanh Ngà - Uỷ viên - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: Bà Phạm Nguyên Hạnh - Tổng Giám đốc Ông Đỗ Văn Châu - Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thành Quế - Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Bích Lân - Phó Tổng Giám đốc Ông Lưu Trọng Giá - Phó Tổng Giám đốc - KẾ TOÁN TRƯỞNG Bà Nguyễn Thị Thanh Ngà III. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 1. Tình hình kinh doanh chung của công ty: 1.1. Vốn kinh doanh: Số vốn kinh doanh của công ty dần dần lớn mạnh hơn và cho đến năm 2008 số vốn kinh doanh đã đạt đến trên 2500 tỷ đồng. 1.2. Sản phẩm kinh doanh: Sản phẩm kinh donh của công ty gồm có:  Sản phẩm xuất khẩu  Sản phẩm nội địa Mặt hàng kinh doanh chính của phòng kinh doanh nội địa gồm: a. Sợi dệt các loại dùng để Dệt thoi và Dệt kim. * Sợi Cotton chải thường và chải kỹ: Ne10/1; Ne20/1; Ne30/1; Ne32/1; Ne40/1. * Sợi PE dùng để Dệt thoi và Dệt kim: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ne20/1; Ne30/1; Ne40/1; Ne45/1. * Sợi Peco (Polyester / Cotton). - Sợi TC 65%/35% (65% Polyester,35% Cotton): Ne20/1; Ne30/1; Ne40/1; Ne45/1 - Sợi TC 83%/17%: Ne20/1; Ne30/1; Ne40/1; Ne45/1. * Sợi Polyester Filaman DTY, FDY: 75D/36F; 150D/48F. b. Chăn AC và chăn chiên NĐ các loại: * Chăn chiên: - Màu phấn hồng. - Nguyên liệu: Xơ PE+AC = 50%, Cotton 50%. - Kích thước: 2m x 1,55m. - Trọng lượng: 1,3kg. * Chăn tổng hợp mỏng: - Màu sắc: Xám - Nguyên liệu: AC + PE - Kích thước: 2m x 1,60m. - Trọng lượng: 0,95kg. c. Màn tuyn: Các loại dùng để chống muỗi gồm: Màn tuyn đôi, màn cá nhân mầu trắng, rêu và xanh hòa bình .v.v…  Đồng phục-Bảo hộ  Máy móc thiết bị  Mặt hàng khác 1.3. Doanh thu – lợi nhuận A. Tãm t¾t c¸c sè liÖu tµi chÝnh trong 03 n¨m tµi chÝnh ( n¨m 2005, 2006, 2007), kÌm theo b¶n chôp b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®-îc kiÓm to¸n (B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¶ng kÕt qu¶ häat ®éng kinh doanh) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¬n vÞ: §ång ViÖt Nam tt danh môc n¨m 2005 n¨m 2006 n¨m 2007 1 Tæng tµi s¶n 215.304.853.160 217.730.985.737 253.780.805.967 2 Tæng nî ph¶i tr¶ 175.755.157.782 172.027.302.553 217.065.249.079 3 Vèn l-u ®éng 208.462.637.281 210.001.683.612 253.780.805.967 4 Doanh thu 781.640.371.150 722.156.921.081 786.881.186.221 5 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 2.667.612.573 3.017.444.246 1,581,408,337.00 6 Lîi nhuËn sau thuÕ 2.667.612.573 3.017.444.246 1,188,796,079.00 7 Néi dung kh¸c B. Cam kÕt tÝn dông (kh¶ n¨ng vay): 15 tû ®ång 2. Thực trạng kinh doanh của công ty : 2.1-Hoạt động kinh doanh trên thị trường nội địa Tr-íc kia, ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam ch-a quen l¾m víi hµng may s½n c«ng nghiÖp, ®Çu nh÷ng n¨m 90, hµng may s½n c«ng nghiÖp chØ chiÕm kho¶ng 20% thÞ phÇn t¹i c¸c thµnh phè lín, nh-ng hiÖn nay, tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn nhiÒu. RÊt nhiÒu ng-êi, ®Æc biÖt lµ tÇng líp trung l-u t¹i c¸c thµnh phè lín nh- Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè ®« thÞ lín ®· lùa chän hµng may s½n c«ng nghiÖp cho c¸c trang phôc cña m×nh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu nµy, Công ty đã mở thêm các cửa hµng ®¹i lý cña m×nh ®Ó b¸n c¸c s¶n phÈm may phôc vô kh¸ch hµng trong n-íc. Víi ph-¬ng ch©m chÊt l-îng tèt – gi¸ c¶ hîp lý – phôc vô kh¸ch hµng tËn t×nh, VINATEXIMEX ®· thu hót ®-îc rÊt nhiÒu kh¸ch hµng. 2.2-Tình hình hoạt động xuất khẩu Ngµy nay, trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang xuÊt hiÖn xu thÕ chuyÓn dÞch viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm dÖt may sang c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn, n¬i nguån lao ®éng dåi dµo vµ tiÒn c«ng rÎ. ChÝnh v× vËy, ngµnh dÖt may n-íc ta cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã, víi viÖc thµnh lËp Công ty CP Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt May nh»m môc ®Ých ®iÒu tiÕt phèi hîp kinh doanh gi÷a ngµnh dÖt vµ may, gi÷a c¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp trong Tæng c«ng ty, ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc xuÊt khÈu hµng ho¸. 2.2.1-Kim ngạch xuất khẩu MÆc dï chØ chñ yÕu xuÊt ®-îc c¸c s¶n phÈm may nh-ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng. NÕu nh- kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña Tæng c«ng ty vµo n¨m 1995, khi míi thµnh lËp, chØ khiªm tèn 350 triÖu USD, sang n¨m 1996 ®¹t ®-îc 395,2 triÖu USD th× ®Õn n¨m 2002 ®· ®¹t ®-îc 530 triÖu USD, t¨ng 22,7% so víi n¨m 2001. N¨m 1998 1999 2000 2001 2002 B×nh qu©n Tèc ®é t¨ng tr-ëng -4.43% 7,45% 23,3% -13,58% 2,65% 3,08% kim ng¹ch B¶ng 1: Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña VINATEX (Nguån: Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam ) 2.2.2-Mặt hàng và cơ cấu xuất khẩu Trong nh÷ng n¨m qua, Tæng c«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu ®-îc c¸c s¶n phÈm may, trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng nh-: s¬mi nam n÷, quÇn kaki, ¸o jacket. C¸c s¶n phÈm dÖt kim xuÊt khÈu cßn rÊt khiªm tèn. Mặt hàng ThÞ tr-êng tiªu thô chÝnh ¸o s¬ mi Canada, NhËt B¶n, EU, Mü, Nga QuÇn NhËt B¶n, EU, Mü, Malaysia, Hång K«ng Jacket Mü, EU, Nga, §«ng ¢u, ucraina DÖt kim Mü, EU, australia, NhËt B¶n, §µi Loan, Hång K«ng Kh¨n Mü, EU, NhËt B¶n, §µi Loan, Nga DÖt thoi ThÞ tr-êng néi ®Þa, Nam TriÒu Tiªn, §øc, Mü Len Mü, EU, Nga, Nam TriÒu Tiªn Th¶m len Ir¾c, Yugoslavia, §øc, NhËt B¶n, Nga, Thôy §iÓn, Na Uy B¶ng 2: Mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña VINATEX (Nguån: Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam ) VÒ c¬ cÊu xuÊt khÈu , ta nhËn thÊy r»ng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may chiÕm mét tû lÖ qu¸ lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty (tû lÖ nµy lu«n lín h¬n 99%). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.3-Hình thức xuất khẩu HiÖn nay, c«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu qua hai ph-¬ng thøc lµ xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ may gia c«ng xuÊt khÈu. Cã thÓ nãi, nhê lîi thÕ vÒ gi¸ gia c«ng mµ c«ng ty còng nh- ngµnh dÖt may n-íc ta chñ yÕu tiÕn hµnh xuÊt khÈu theo ph-¬ng thøc gia c«ng (75-80%). ViÖc xuÊt khÈu theo h×nh thøc gia c«ng tuy kÐm lîi thÕ h¬n so víi xuÊt khÈu trùc tiÕp, song víi nh÷ng -u ®iÓm sö dông nhiÒu lao ®éng vµ ®Çu t- cho c«ng nghÖ may kh«ng lín, nªn trong nh÷ng n¨m tíi, ph-¬ng thøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu ë n-íc ta vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn. 2.2.4-Thị trường xuất khẩu Trong ®iÒu kiÖn t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ trong n-íc æn ®Þnh vµ chÝnh s¸ch ®æi míi më cöa ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®-îc thùc hiÖn trong h¬n m-êi n¨m qua vµ víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më ®· ®-a n-íc ta tõng b-íc hoµ nhËp s©u h¬n vµo céng ®ång quèc tÕ, nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Chóng ta ®· trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN, b×nh th-êng ho¸ quan hÖ víi Mü, lµ thµnh viªn cña APEC, ®ång thêi chóng ta ®ang tÝch cùc ®µm ph¸n xin gia nhËp Tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Trong bèi c¶nh thuËn lîi ®ã, víi ph-¬ng ch©m lÊy xuÊt khÈu ®Ó ph¸t triÓn th× ngoµi c¸c thÞ tr-êng xuÊt khÈu chÝnh nh- NhËt B¶n, EU, c«ng ty ®· tiÕn hµnh xuÊt khÈu ®-îc sang mét sè thÞ tr-êng tiÒm n¨ng kh¸c. a/ ThÞ tr-êng xuÊt khÈu h¹n ng¹ch ThÞ tr-êng cã h¹n ng¹ch nh- EU, Canada, Thæ nhÜ kú, Na Uy lµ nh÷ng thÞ tr-êng mµ n-íc nhËp khÈu Ên ®Þnh sè l-îng tõng lo¹i s¶n phÈm ®-îc nhËp khÈu vµo thÞ tr-êng ®ã. EU lµ thÞ tr-êng xuÊt khÈu hµng dÖt may theo h¹n ng¹ch lín nhÊt cña ViÖt Nam.  - ThÞ tr-êng EU ThÞ tr-êng EU lµ thÞ tr-êng xuÊt khÈu lín thø hai cña c«ng ty. Víi viÖc thµnh lËp c«ng ty ®óng thêi ®iÓm HiÖp ®Þnh khung vÒ hîp t¸c toµn diÖn ViÖt Nam – EU ®-îc ký kÕt ®· t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Tæng c«ng ty nãi riªng vµ ngµnh dÖt may ViÖt Nam nãi chung HiÖp ®Þnh nµy ®· më ra mét thêi kú míi cho hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam vµo EU. Víi sè h¹n ng¹ch t¨ng vµ c¸c quy ®Þnh ®-îc níi láng h¬n tr-íc, nhÊt lµ møc thuÕ suÊt thÊp theo ChÕ ®é ®·i ngé Tèi huÖ quèc ®· gióp cho s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam dÔ dµng x©m nhËp vµ cã thÓ c¹nh tranh víi hµng cña c¸c n-íc kh¸c trªn thÞ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng EU. Thªm n÷a, ngµy 17/10/1997, HiÖp ®Þnh hµng dÖt may gi÷a ViÖt Nam vµ EU giai ®o¹n 1998-2000 ®· ®-îc ký kÕt t¹i Brusel (BØ). HiÖp ®Þnh nµy cã kh¸ nhiÒu thuËn lîi cho phÝa ViÖt Nam. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may tõ ViÖt Nam sang EU cã thÓ t¨ng lªn 30% so víi tr-íc ®©y. §ång thêi, nÕu ®-îc sù ®ång ý cña c¸c n-íc thµnh viªn ASEAN, ViÖt Nam cßn ®-îc phÐp sö dông phÇn h¹n ng¹ch cßn l¹i cña c¸c n-íc nµy. Vµo ngµy 15/2/2003, sau mét qu¸ tr×nh ®µm ph¸n l©u dµi, EU ®· ký quyÕt ®Þnh gia t¨ng h¹n ng¹ch cho hµng dÖt may cña ViÖt Nam tõ 50% lªn 70%. Sù kiÖn nµy ®· më ra mét n¨m s¸ng sña cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng. S¶n phÈm dÖt may xuÊt khÈu cña c«ng ty sang thÞ tr-êng EU chØ tËp trung vµo mét sè s¶n phÈm truyÒn thèng nh-: ¸o jacket, ¸o s¬mi, quÇn ©u. C¸c s¶n phÈm cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, chÊt l-îng cao th× c«ng ty vÉn ch-a s¶n xuÊt ®-îc hoÆc s¶n xuÊt víi mét tû lÖ rÊt nhá.  C¸c thÞ tr-êng kh¸c Ngoµi thÞ tr-êng EU, c¸c thÞ tr-êng h¹n ng¹ch kh¸c Ýt ®-îc doanh nghiÖp n-íc ta khai th¸c nh- Thæ NhÜ Kú, Canada... Nh÷ng n¨m qua, kim ng¹ch xuÊt khÈu ®i c¸c thÞ tr-êng nµy vÉn cßn rÊt khiªm tèn, chñ yÕu lµ v¶i tæng hîp vµ sîi tæng hîp. Ngoµi nguyªn nh©n kh«ng thuËn ®-êng vËn chuyÓn nªn ph¸t sinh nhiÒu chi phÝ th× chÝnh c¸c doanh nghiÖp còng ch-a chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó khai th«ng nh÷ng thÞ tr-êng nµy. Tuy nhiªn, c«ng ty ®· vµ ®ang cã nh÷ng cè g¾ng lín ®Ó më réng xuÊt khÈu ë c¸c thÞ tr-êng nµy. b/ ThÞ tr-êng phi h¹n ng¹ch Bªn c¹nh thÞ tr-êng cã h¹n ng¹ch, ViÖt Nam cßn bu«n b¸n víi c¸c thÞ tr-êng phi h¹n ng¹ch nh- thÞ tr-êng NhËt B¶n, Mü, c¸c n-íc SNG, c¸c n-íc §«ng ¢u...  ThÞ tr-êng SNG vµ §«ng ¢u Sau khi hÖ thèng c¸c n-íc Liªn X« cò vµ §«ng ¢u bÞ tan r· vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n Clearing kh«ng cßn tån t¹i th× tèc ®é xuÊt khÈu hµng dÖt may cña c«ng ty gi¶m sót h¬n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nµy ®ang ®-îc kh«i phôc do c¸c doanh nghiÖp thuéc VINATEXIMEX ®· t×m ra biÖn ph¸p thanh to¸n thÝch hîp. NhiÒu chuyªn gia cho r»ng viÖc qu¶n lý chÆt chÏ ë thÞ tr-êng h¹n ng¹ch vµ sù gi¶m sót ë mét sè thÞ tr-êng phi h¹n ng¹ch kh¸c th× c¸c thÞ tr-êng vèn Ýt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc khai th¸c nh- SNG, §«ng ¢u, Trung §«ng, australia, Newzland sÏ lµ mét ®Çu ra cho hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Céng hoµ liªn bang Nga ®· trë thµnh mét trong m-êi n-íc nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt cña ViÖt Nam. HiÖp ®Þnh khung gi÷a hai ng©n hµng trung -¬ng ®· ®-îc ký kÕt, b-íc ®Çu gi¶i quyÕt khã kh¨n c¬ b¶n cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sang Nga do ph-¬ng thøc thanh to¸n tr¶ chËm. C«ng ty còng b¾t ®Çu kh«i phôc l¹i thÞ tr-êng c¸c n-íc §«ng ¢u ®-îc thùc hiÖn chñ yÕu theo ph-¬ng thøc hµng ®æi hµng. Tuy nhiªn, viÖc trë l¹i c¸c thÞ tr-êng nµy vÉn cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n: + Søc mua vµ nhu cÇu cña c¸c n-íc nµy ®· thay ®æi, yªu cÇu vÒ mÉu m· vµ chÊt l-îng ë møc cao, víi gi¸ c¶ ë møc chÊp nhËn ®-îc. Hµng phÈm cÊp trung b×nh chØ tiªu thô ®-îc ë c¸c vïng n«ng th«n. Rñi ro thanh to¸n cao, viÖc t×m c¸c ng©n hµng cã ®ñ uy tÝn ®Ó giao dÞch hay b¶o l·nh gÆp kh¸ nhiÒu khã kh¨n. + Nh÷ng khã kh¨n vÒ chuyªn chë hµng ho¸ vÉn ch-a cã gi¶i ph¸p thÝch hîp, chi phÝ cao, ®µm ph¸n vÒ vËn t¶i ®-êng s¾t liªn vËn vÉn ch-a ®¹t ®-îc tho¶ thuËn. + ChÝnh s¸ch thuÕ cña Nga quy ®Þnh xÕp hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo nhãm c¸c n-íc nh- Singapore, Hµn Quèc, Th¸i Lan, Trung Quèc... lµm cho hµng ViÖt Nam khã kh¨n h¬n do ph¶i c¹nh tranh víi c¸c n-íc cã tr×nh ®é s¶n xuÊt cao h¬n.  ThÞ tr-êng NhËt B¶n ThÞ tr-êng NhËt B¶n lµ thÞ tr-êng xuÊt khÈu kh«ng h¹n ng¹ch lín cña c«ng ty víi kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. Hµng may mÆc ViÖt Nam xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng NhËt B¶n kh«ng chØ ph¸t triÓn nhanh vÒ kim ng¹ch mµ cßn ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ t¨ng nhanh vÒ khèi l-îng. Trong c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu sang NhËt B¶n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã sù gia t¨ng cña c¸c mÆt hµng quÇn ¸o thÓ thao, kh¨n c¸c lo¹i, ®Æc biÖt lµ mÆt hµng s¬ mi vµ cã sù gi¶m sót vÒ kim ng¹ch mÆt hµng ¸o kho¸c nam. §iÒu nµy chøng tá mÆt hµng s¬ mi ®· ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña thÞ tr-êng NhËt B¶n nh-ng ViÖt Nam vÉn cßn yÕu vÒ c¸c s¶n phÈm phøc t¹p nh- ¸o kho¸c. Ngµnh dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®-îc h-ëng mét thuËn lîi lín lµ hµng xuÊt khÈu sang NhËt ®-îc h-ëng thuÕ -u ®·i theo hÖ thèng GSP cña NhËt B¶n. H¬n n÷a, hµng ViÖt Nam cã søc hÊp dÉn ®èi víi thÞ tr-êng NhËt B¶n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn, hµng dÖt may xuÊt khÈu sang NhËt cña c«ng ty ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt víi hµng dÖt cña nhiÒu n-íc, ®Æc biÖt lµ Trung Quèc vµ c¸c n-íc ASEAN kh¸c. Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®· lµm gi¶m gi¸ trÞ gia c«ng t¹i c¸c n-íc nµy khiÕn cho hµng cña ViÖt Nam cµng khã c¹nh tranh h¬n. Ngoµi ra, NhËt B¶n còng lµ thÞ tr-êng ®ßi hái rÊt kh¾t khe vÒ tiªu chuÈn chÊt l-îng tõ nguyªn phô liÖu ®Õn quy tr×nh s¶n xuÊt ®Òu ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt theo tiªu chuÈn chÊt l-îng JIS (Japan Industrial Standard) còng nh- c¸c ®iÒu luËt, c¸c quy ®Þnh øng dông víi s¶n xuÊt vµ nhËp khÈu hµng ho¸. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp NhËt B¶n ®ang yªu cÇu ChÝnh Phñ NhËt ¸p ®Æt h¹n ng¹ch víi ViÖt Nam mét khi xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang NhËt vÉn tiÕp tôc t¨ng nhanh. §iÒu ®ã cã thÓ lµ nh÷ng trë ng¹i kh«ng nhá trong nh÷ng n¨m tíi.  ThÞ tr-êng Mü §-îc ®¸nh gi¸ lµ thÞ tr-êng xuÊt khÈu hµng dÖt may cã nhiÒu tiÒm n¨ng cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng. Lµ mét thÞ tr-êng ®«ng d©n, cã nhu cÇu rÊt ®a d¹ng, kÓ c¶ c¸c s¶n phÈm trung b×nh nh-ng l¹i cã nh÷ng quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ tu©n thñ luËt th-¬ng m¹i, nh·n hiÖu hµng ho¸, xuÊt xø s¶n phÈm. §iÒu ®¸ng l-u ý lµ thÞ tr-êng Mü chØ mua hµng thµnh phÈm kh«ng qua gia c«ng trong khi ngµnh may ViÖt Nam chñ yÕu lµ gia c«ng xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng thÞ tr-êng vµ ra nghÞ quyÕt vÒ viÖc khai th¸c thÞ tr-êng nµy. C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh- t¨ng c-êng ®Çu t-, n©ng cao chÊt l-îng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô thÞ tr-êng Mü, c¸c doanh nghiÖp chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng nh-: qu¶n lý theo hÖ thèng tiªu chuÈn ISO 9000,ISO 14000, SA 8000...; tËn dông c¸c lîi thÕ nh-: sù trî gi¸ xuÊt nhËp khÈu cña Nhµ n-íc, liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt, xuÊt khÈu; ®Èy m¹nh xóc tiÕn xuÊt khÈu, tham gia c¸c héi chî dÖt may... KÕt qu¶, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Mü kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m.  ThÞ tr-êng c¸c n-íc trong khu vùc Hµng n¨m, C«ng ty đã xuÊt khÈu mét l-îng lín hµng dÖt may sang c¸c n-íc trong khu vùc nh-: Hång K«ng, §µi Loan, Singapore, Hµn Quèc... Tuy nhiªn, c¸c n-íc nµy kh«ng ph¶i lµ thÞ tr-êng tiªu thô mµ lµ n-íc nhËp khÈu hoÆc thuª c«ng ty gia c«ng ®Ó t¸i xuÊt sang c¸c n-íc thø ba. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Những kết quả đạt được: 3.1-Tốc độ tăng trưởng cao Trong thêi kú 1995-2002, mÆc dï gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ nh- h¹n ng¹ch, khñng ho¶ng ë c¸c n-íc nhËp khÈu, c¹nh tranh... lµm cho kim ng¹ch n¨m 1998 bÞ gi¶m 4,43% nh-ng nh×n chung, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty vÉn ®¹t ®-îc møc t¨ng tr-ëng kh¸ cao. N¨m 1995, gi¸ trÞ xuÊt khÈu míi chØ ®¹t 350 triÖu USD, ®Õn n¨m 2002 ®· ®¹t ®-îc 530 triÖu USD, ®¹t møc t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 3,08%. 3.2-Kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng trưởng Víi viÖc x¸c ®Þnh ®óng môc tiªu lÊy xuÊt khÈu lµm nhiÖm vô hµng ®Çu, nh÷ng n¨m qua, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam kh«ng ngõng t¨ng lªn. (§¬n vÞ: TriÖu USD) N¨m Kim ng¹ch xuÊt khÈu 1998 1999 2000 2001 2002 451.3 484.9 597.4 516.3 530 B¶ng 6: Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam (Nguån: Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam ) 3.3-Đã mở rộng được thị trường xuất khẩu Trong giai ®o¹n nµy, mét mÆt Tæng c«ng ty tËp trung khai th¸c c¸c thÞ tr-êng truyÒn thèng nh- EU, NhËt B¶n, vµ mét sè n-íc Ch©u ¸ kh¸c. MÆt kh¸c, Tæng c«ng ty còng tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ®· t×m ra ®-îc mét sè biÖn ph¸p ®Ó tiÕn hµnh xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh sang mét sè n-íc kh¸c. Nh- ®èi víi thÞ tr-êng SNG, §«ng ¢u ¸p dông ph-¬ng ph¸p thanh to¸n nhËn ®Æt cäc tr-íc 30% ®Ó s¶n xuÊt l« hµng hoÆc ¸p dông biÖn ph¸p hµng ®æi hµng do ®ã trong giai ®o¹n nµy, Tæng c«ng ty ®· t¨ng ®-îc kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nµy. 3.4-Góp phần tăng nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành Trong nh÷ng n¨m võa qua, ngµnh dÖt may n-íc ta ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ, trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ quan träng cña n-íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã, Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín ®ãng gãp phÇn kh¸ quan träng vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may vµ cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. Tõ n¨m 1995 ®Õn nay, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Tæng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng ty ®¹t møc t¨ng tr-ëng kh¸ cao, chiÕm mét tû träng kh¸ lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh, gãp phÇn kh«ng nhá ®-a kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may cña n-íc ta lªn ®øng thø hai chØ sau dÇu th«. (§¬n vÞ: TriÖu USD) Kim ng¹ch xuÊt khÈu Kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may c¶ n-íc cña Tæng c«ng ty 1998 1450 451.3 31 1999 1747 484.9 28 2000 1815 597.4 33 2001 2022 516.3 26 2002 2750 530 19 N¨m Tû träng (%) B¶ng 7: Kim ng¹ch vµ tû träng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña Tæng c«ng ty víi kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n-íc (Nguån: Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam IV: Kết qủa đạt được của quá trình hoạt động quản trị Kết qủa đạt được của quá trình hoạt động quản trị  Kinh nghiÖm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh chÝnh: a. S¶n xuÊt: - S¶n xuÊt tõ n¨m 1978 ®Õn nay: S¶n xuÊt hµng may mÆc phôc vô trong n-íc vµ xuÊt khÈu nh-: quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, ®ång phôc c«ng së, ¸o s¬ mi, Jacket, quÇn ©u.., s¶n xuÊt chØ kh©u c«ng nghiÖp. b. Kinh doanh (c¸c lÜnh vùc kinh doanh chÝnh): - Kinh doanh tõ n¨m 1978 ®Õn n¨m 1995: C«ng ty XNK Hµng dÖt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng DÖt-May, nguyªn liÖu phô liÖu ngµnh DÖt - May - Kinh doanh tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2000: Ban xuÊt nhËp khÈu – Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam, kinh doanh XNK c¸c mÆt hµng DÖt May, nguyªn phô liÖu ngµnh DÖt May, m¸y mãc thiÕt bÞ DÖt-May, hãa chÊt thuèc nhuém, b«ng x¬, sîi,... trong ngµnh DÖt may. Kinh doanh thiªt bÞ c«ng nghiÖp chuyªn dïng, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm-kiÓm tra, thiÕt bÞ d¹y nghÒ-®µo t¹o ;thiÕt bÞ tiªu dïng: thang m¸y, ®iÒu hßa, m¸y ph¸t ®iÖn,... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kinh doanh tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2006: C«ng ty XNK DÖt May, kinh doanh XNK vµ néi ®Þa c¸c mÆt hµng DÖt May, nguyªn phô liÖu, b«ng, x¬, sîi, m¸y mãc thiÕt bÞ hãa chÊt thuèc nhuém phôc vô cho ngµnh dÖt may; kinh doanh trang phôc c«ng së, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng..... Kinh doanh thiªt bÞ c«ng nghiÖp chuyªn dïng, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm-kiÓm tra, thiÕt bÞ d¹y nghÒ-®µo t¹o ;thiÕt bÞ tiªu dïng: thang m¸y, ®iÒu hßa, m¸y ph¸t ®iÖn,.xe cÈu, xe cøu hé..  Sè l-îng, chñng lo¹i c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt, kinh doanh chÝnh trong 03 n¨m gÇn ®©y: a. S¶n xuÊt:  XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm dÖt. May nh- Jacket, s¬ mi, kh¨n b«ng,… trªn 6 triÖu ®« la/n¨m.  S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm dÖt may cung cÊp néi ®Þa nh-: ®ång phôc, b¶o hé, s¶n phÈm thêi trang,… trªn 40 tû ®ång. b. Kinh doanh:  Hµng dÖt may kinh doanh néi ®Þa vµ phôc vô xuÊt khÈu nh-: quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, ¸o s¬ mi, quÇn ©u, Jacket, kh¨n b«ng, th¶m len,...  M¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t- phô tïng phôc vô trong vµ ngoµi ngµnh DÖt May, nguyªn phô liÖu, v¶i, b«ng x¬, sîi, hãa chÊt thuèc nhuém,... trong vµ ngoµi ngµnh DÖt may  Kinh doanh thiªt bÞ c«ng nghiÖp chuyªn dïng, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm- kiÓm tra, thiÕt bÞ d¹y nghÒ-®µo t¹o ;thiÕt bÞ tiªu dïng: thang m¸y, ®iÒu hßa, m¸y ph¸t ®iÖn, xe cÈu, xe cøu hé, thiÕt bÞ c¬ khÝ phô trî dù ¸n thñy ®iÖn, thiÕt bÞ Sau đây là một số hợp đồng đã được thực hiện của công ty cùng các đơn vị khác: 1. Tªn nhµ thÇu: C«ng ty Cæ phÇn S¶n XuÊt XuÊt NhËp KhÈu DÖt M - §Þa chØ: 20 LÜnh Nam – Hoµng Mai – Hµ Néi 2. Danh môc mét sè hîp ®ång t-¬ng tù ®· thùc hiÖn gÇn ®©y: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¬n vÞ tÝnh: (VN§/USD/EUR) TT 1. Tên hợp đồng Tên Tên chủ Giá trị Dự án đầu tư hợp đồng 0105608/PVC/BTFE Máy đào tường vây Tổng 1.293.600 EUR Năm thực hiện Công ty (29.284.516.800 2008-2009 Cổ phần VNĐ) Ngày hợp Ngày kết đồng có thúc hợp hiệu lực đồng 25/11/2008 28/02/2009 xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC 2. 01/VNT- Thiết bị phục vụ VIETTRONIC/H công tác nghiên cứu Cổ phần HDKT và sản xuất máy Viettronic Năm thực hiện theo dõi bệnh nhân Đống Đa 2008- và siêu âm chẩn 2009 đoán Công ty 6.921.000.000 12/10/2008 3101/2009 VNĐ Trong 9 tháng đầu năm 2008 trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội nói chung có nhiều diễn biến bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, nhưng Vinateximex vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan : - Tổng Doanh thu luỹ kế 9 đạt : 704 tỷ đồng đạt 77% kế hoạch năm, tăng 31% so với thực hiện cùng kỳ năm 2007 - Kim ngạch Xuất khẩu 9 tháng đạt : 4.764.732 USD đạt 75% kế hoạch năm - Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt : 4.036 triệu đồng Về kế hoạch kinh doanh Quý 4/2008 phấn đấu thực hiện doanh thu 208 tỷ đồng luỹ kế cả năm đạt 912 tỷ đồng. 3: Cơ cấu hoạt động của quản trị, cách thực hiện nhiệm vụ:  Tæng sè lao ®éng: 143 ng-êi - Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc: 110 ng-êi - Trung cÊp, cao ®¼ng: 33 ng-êi  Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt: 30 ng-êi
- Xem thêm -