Tài liệu Tóm tắt lý thuyết và bài tập hóa học lớp 10

  • Số trang: 188 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 1
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15886 tài liệu

Mô tả:

www.tuhoc.edu.vn 1 Proton (p) Nguyên – Electron (e) 0 – 21 P = E = Z. A=Z+N = P +N+E = 2Z +N = A + Z 31 htttp://tuhoc.edu.vn/blog A Z X 1 www.tuhoc.edu.vn 1 (A) proton và electron. (C) electron. (B (D 2 (A) A = Z + N. (C) A = Z + P. không (B) A = P + N. (D) A = E + N. 3 (A) Z = N. (B) A = Z + E. A (C) 4 (A (C Z. 2N Z. (D) (B (D 5 (A) 24 8 X. (B) 24 16 X. (C) 16 8 X. (D) 8 16 X. htttp://tuhoc.edu.vn/blog 2 www.tuhoc.edu.vn 2Z N – A Z. – – A) B) D) 15. C) 2Z+N=52 A Z N 35 Z 17 N 18 . VD2: A) 82 22 X. B) 56 26 X. C) 2Z N 56 30 X. 82 2Z - N=22 D) Z 26 N 30 52 30 X. 56 26 X . 6 htttp://tuhoc.edu.vn/blog A) 23 11 Y. B) 22 11 Y. C) 23 12 Y. D) 34 11 Y. 3 www.tuhoc.edu.vn 7 A) 22 14 X. B) 25 11 X. C) 24 12 X. D) 23 13 X. 8 (A) 1. (B) 14. (C) 13. (D) 27. 9 A) 35 17 X. B) 36 16 X. C) 37 17 X. D) 34 18 X. htttp://tuhoc.edu.vn/blog 4 www.tuhoc.edu.vn 1 N Z 1,52 VD3: Vì ZX < 82 nên ta có 1 N Z 1,52 Z N 1,52Z 2Z + N 3,52Z 18 3,52Z 5,11 Z 6 Vì Z nguyên nên Z = 6. Z=6 Thay ( A A) 23 11 Y. (A) 7 14 X. B) 22 11 Y. C) 23 12 Y. D) 34 11 Y. (C) 14 7 X. (D) 13 8 X. B (B) 21 14 X. htttp://tuhoc.edu.vn/blog 5 www.tuhoc.edu.vn VD4: A và ZB. 2Z A 2ZB 40 ZA 12 2Z A 2ZB 8 ZB 8 12 và 8. VD5: 2 TOPPER. Chú ý Vì trong AB2 có 2 nguyên A AB2 và ZB. 2Z A 4ZB 44 ZA 6 2ZB 2Z A 4 ZB 8 6 và 8. VD6: 3 3. và ZX. M và NX. M 2ZM NM 3.(2Z X 2ZM 6Z X (NM 2Z X 2ZM 8 NX ) 3NX ) 196 60 hay 2ZM 6Z X (NM 3NX ) 2ZM 6Z X (NM 3NX ) 2Z X 2ZM 8 M 196 (1) 60 (2) (3) + 6ZX và NM + 3NX 2ZM + 6ZX htttp://tuhoc.edu.vn/blog 2Z X 6ZM 128 ZX 13 X là Al 2ZM 2Z X 8 ZM 17 M là Cl AlCl3 6 www.tuhoc.edu.vn C 2B5 B) 7 và 8. D) 19 và 16. A C D 2 A C B) 19 và 8. D) 19 và 16. A C B) 9 và 10. D) 11 và 12. E htttp://tuhoc.edu.vn/blog 7 www.tuhoc.edu.vn – M – ne Mn+ M + ne Mn- – – . 3+ – Ta có: M3+ M - 3e 2ZM NM 82 2ZM - NM=22 ZM 26 NM 30 M là Fe VD8: 2+ và X2- 22+ 2+ và trong X2_. và ZX. M và NX. M 2ZM 2ZM NM 2Z X 2Z X - (NM NX 60 2ZM NX )=20 NM 2-: 2ZX + 2 2+: htttp://tuhoc.edu.vn/blog 2ZM - 2 ZM 12 ZX 8 2- 2Z X NX 40 20 (1) (2) 2ZM - 2 - (2ZX + 2) = 4 2ZM -2ZX = 8 (3) là 2ZX +2 = 18. 2+ là 2ZM - 2 = 22. 8 www.tuhoc.edu.vn F 23 B) 32 và 16. D) 16 và 8. A C G 2 trong X2A C + B) 23 và 32. D) 27 và 28. H + và ion X2- 2X + 2- ion X2A + 2X B C là D) 110 u. htttp://tuhoc.edu.vn/blog 9 www.tuhoc.edu.vn Câu 1 B Câu A A 2 C B C 3 C C C 4 C D B 5 C E B 6 A F B 7 C G B 8 B H A 9 A htttp://tuhoc.edu.vn/blog 10 www.tuhoc.edu.vn 1 electron electron electron n có n s 1 2 p 3 6 d 5 10 f 7 14 Obitan (AO) 21 Nguyên lí Pau–li: VD: Sai – – – htttp://tuhoc.edu.vn/blog VD: C (Z = 6) 1s2 2s2 2p2 N (Z = 7): 1s2 2s2 2p3 1 www.tuhoc.edu.vn TOPPER. Chú ý 1 (A (C (B (D 2 (A không (B (C (D 3 (A) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s … (C) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d … TOPPER. Chú ý là 2n2 (B) 1s 2s 2p 3s 4s 3p 3d … (D) 1s 2s 3s 4s 2p 3p 3d … 4 (A) 2. (B) 6. (C) 10. (D) 14. 5 (A) s. (B) p. (C) d. (D) f. 6 (A) 9. (B) 18. (C) 6. (D) 3. 7 (A) 2p. (B) 3f. (C) 4d. không (D) 5s. 8 (A) 2d. (B) 3d. (C) 1p. (D) 2f. htttp://tuhoc.edu.vn/blog 2 www.tuhoc.edu.vn 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p … o electron và i n tr c 3d s 4 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p VD1: Z = 6: 1s22s22p2. Z = 20: 1s22s22p63s23p64s2. Z = 22: 1s22s22p63s23p63d24s2. VD2: 2Z N 2Z N 82 22 Z N 26 30 X là Fe. 22s22p63s23p63d64s2. VD3: – – htttp://tuhoc.edu.vn/blog 1s và 2s 1s22s2; 1s22s22p1; 1s22s22p2; 1s22s22p3; 1s22s22p4; 1s22s22p5; 1s22s22p6 3 www.tuhoc.edu.vn Cr: 1s22s22p63s23p63d54s1 Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1 44s2 94s2 5 (bán bão hòa) và d10 (bão hòa) . 1s22s22p63s23p63d64s2 VD: Fe (Z = 26): 64s2 . phi kim. 1, 2, 3 electron 5, 6, 7 electron 4 electron phi kim. . 8 electron 9 (A) 1s22s22p63s23p3. (B) 1s22s22p63s23p1. (C) 1s22s22p63s13p2. (D) 1s22s22p63s23p2. A (A) 1s22s22p63s23p5. (B) 1s22s22p63s23p3. (C) 1s22s22p63s23p4. (D) 1s22s22p63s23p2. B (A) [Ar]3d94s2. (B) [Ar]3d84s2. (C) [Ar]3d104s2. (D) [Ar]3d104s1. C (A) [Ar]3d44s2. (B) [Ar]3d54s2. (C) [Ar]3d54s1. (D) [Ar]3d7. D htttp://tuhoc.edu.vn/blog (A) [Ar]3d54s2 và [Ar]3d74s2. (B) [Ar]3d44s2 và [Ar]3d74s2. (C) [Ar]3d54s1 và [Ar]3d9. (D) [Ar]3d54s1 và [Ar]3d74s2. 4 www.tuhoc.edu.vn E (A) 1s22s22p1. (B) 1s22s22p63s2. (C) 1s22s22p63s1. (C) 1s22s22p63s2. F (A) 1s22s22p63s23p5. (B) 1s22s22p63s23p1. (C) 1s22s22p63s23p2. (D) 1s22s22p63s2. G (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 4. H 1 là (A) 1. I (A) 7. 2 (B) 8. (C) 9. là (D) 10. J (A) 1s22s22p5. (B) 1s22s22p6. (C) 1s22s22p63s2. (D) 1s22s22p63s23p3. K (A) 1s22s22p63s2. (B) 1s22s22p63s1. (C) 1s22s22p63s23p1. (D) 1s22s22p5. L (A (C (B (D M là 4p5 htttp://tuhoc.edu.vn/blog (A) 80. (B) 81. (C) 82. (D) 96. 5 www.tuhoc.edu.vn VD4: +, Cl–, Ca2+. Cl (Z = 17), Ca (Z = 20). – Na (Z = 11): 1s22s22p63s1 Na+: 1s22s22p6 – Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 Cl–: 1s22s22p63s23p6 – Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 Ca2+: 1s22s22p63s23p6 VD5: Fe (Z = 26). 2+, – Cu (Z = 29): 1s22s22p63s23p63d104s1 Fe2+ Cu2+: 1s22s22p63s23p63d9 – Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2 Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 + + (A) 10. (B) 11. +: 1s22s22p6 (C) 22. 6 (D) 23. 22s22p63s1 N 2+ và Cr3+ (A) [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2. (B) [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3. (C) [Ar]3d9 và [Ar]3d3. (D) [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2. htttp://tuhoc.edu.vn/blog 6 www.tuhoc.edu.vn O TOPPER. Chú ý O (Z=8), F (Z=9), Ne (Z=10), Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13), S (Z=16), Cl (Z = 17), Ar (Z = 18), K (Z = 19), Ca (Z=20). 22s22p6? (A) Mg2+, Na+, F– (B) Ca2+, K+, Cl–. (C) Ca2+, K+, F– (D) Mg2+, K+, Cl–. P +, 22s22p6 Y– là: (A) Na+, Cl– (B) Li+, F–, Ne. (C) Na+, F– (D) K+, Cl–, Ar. Q Cation R+ và Y– 23p6. (A) [Ne]3s23p5 và [Ar]4s1. (B) [Ne]4s1 và [Ne]3s23p5. (C) [Ar]4s1 và [Ne]3s23p5. (D) [Ar]3s23p5 và [Ne]4s1. R Ion R3+ 5 (A) [Ar]3d54s24p1. (B) [Ar]3d9. (C) [Ar]3d64s2. (D) [Ar]3d8. S 3+ (A) [Ar]3d54s1. (B) [Ar]3d64s2. (C) [Ar]3d64s1. (D) [Ar]3d34s2. htttp://tuhoc.edu.vn/blog 7 www.tuhoc.edu.vn – 1AO; p – 3AO, d – 5AO, f – 7AO. VD7: Cl (Z = 17) và Fe (Z = 26). – Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 – Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p64s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 VD8: – C (Z = 6): 1s22s22p2 C có 2 1s2 2s2 2p2 – P (Z = 15): 1s22s22p63s23p3 P có 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 T (A) (B) (C) (D) htttp://tuhoc.edu.vn/blog 8 www.tuhoc.edu.vn U (A) (B) (C) (D) V (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. W và Ca (Z = 20) là (A) 1 và 2. (C) 1 và 0. (B) 2 và 1. (D) 1 và 1. X (A) He và C. (C) Mg và S. (B) O và Ca. (D) O và S. Y (A) Fe. (B) Al. (C) P. (D) Cr. (B) 2. (C) 3. (D) 4. Z (A) 5. htttp://tuhoc.edu.vn/blog 9 www.tuhoc.edu.vn Câu 1 C Câu D D Câu P C 2 B E C Q C 3 C F B R C 4 C G C S B 5 B H C T A 6 B I C U D 7 B J C V A 8 B K D W C 9 B L B X D A A M A Y D B D N C Z D C B O A htttp://tuhoc.edu.vn/blog 10
- Xem thêm -