Tài liệu Tóm tắt luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện do kiểm toán nhà nước khu vực iii thực hiện

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC THU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III THỰC HIỆN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 1: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: TS. Hồ Văn Nhàn Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 03 năm 2013. Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Đề tài Kể từ khi Luật KTNN có hiệu lực thi hành, hoạt động Kiểm toán Nhà nước ngày càng được mở rộng và thường xuyên hơn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ngân sách Nhà Nước ở các cấp ngân sách, nhất là ở địa phương. Việc kiểm toán ngân sách địa phương không những giúp cho chính quyền địa phương các cấp trong việc hoàn thiện công tác quản lý, điều hành ngân sách mà còn giúp các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước nắm bắt tình hình quản lý ngân sách nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận văn nghiên cứu thực trạng, đánh giá thực trạng của kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách cấp huyện do KTNN khu vực III thực hiện, từ đó đề xuất một số định hướng và giải pháp hoàn thiện. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: công tác kiểm toán quyết toán thu chi ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương trên địa bàn khu vực do Kiểm toán Nhà nước khu vực III thực hiện. Phạm vi nghiên cứu: tổ chức công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách cấp huyện niên độ ngân sách 2010, 2011 do Kiểm toán Nhà nước khu vực III thực hiện. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn kết hợp sử dụng nhiều phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát..., và phương pháp điều tra, khảo sát, so sánh, đối chiếu, để làm sáng tỏ những vấn đề cần giải quyết. 2 5. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, và các danh mục quy định kèm theo, Luận văn gồm có 3 chương: CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm toán quyết toán ngân sách. CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác kiểm toán quyết toán thu chi ngân sách huyện do KTNN khu vực III tổ chức thực hiện. CHƯƠNG 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện tại KTNN III. 6. Tổng quan tài liệu Những năm qua, công tác kiểm toán quyết toán ngân sách cấp huyện đã được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu, trong một số bài viết trên tạp chí tài tạp chí kiểm toán nhưng chưa làm rõ nội dung công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách cấp huyện. Khi thực hiện Luận văn này, tác giả có nghiên cứu một số Đề tài khoa học và Luận văn khác như: Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán tổng quyết toán ngân sách nhà nước”, đây là Đề tài khoa học cấp Bộ của Kiểm toán Nhà nước, do Giáo sư - Tiến sĩ Vương Đình Huệ làm chủ nhiệm Đề tài. Trong đề tài này đề cập những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy quy trình chung về tổng quyết toán ngân sách nhà nước, đề tài cũng đã nêu lên được những vấn đề lý luận chung về kiểm toán và tổ chức công tác kiểm toán ngân sách nói chung và đề cập những vấn đề cụ thể về công tác kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, làm nền tảng cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo của ngành Kiểm toán Nhà nước trong những năm tiếp theo. 3 Luận văn “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII” của tác giả Lê Văn Tám, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trong đề tài này đề cập những vấn đề chung về kiểm toán ngân sách cấp tỉnh gắn với việc kiểm toán NSĐP trên địa bàn khu vực và quy trình kiểm toán NSNN, chưa đi sâu vào nội dung cụ thể của công tác kiểm toán quyết toán quận, huyện. Luận văn nêu lên thực trạng, và đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương. Luận văn "Tổ chức công tác kiểm toán ngân sách cấp quận, huyện do KTNN thực hiện" của tác giả Huỳnh Ngọc Quang nghiên cứu hoàn thiện việc tổ chức công tác kiểm toán trong quản lý ngân sách cấp quận, huyện. Trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kiểm toán ngân sách cấp quận, huyện và phân tích thực trạng kiểm toán ngân sách cấp quận, huyện do KTNN thực hiện, từ đó đề ra phương hướng và giải pháp tổ chức tốt hơn công tác kiểm toán ngân sách cấp quận, huyện nói chung. Các công trình, bài viết đã đưa ra những vấn đề lý luận chung làm cơ sở cho việc nghiên cứu tổ chức công tác kiểm toán ngân sách chung theo quy trình kiểm toán ngân sách địa phương chung của ngân sách tỉnh và của ngân sách quận huyện. Trong phạm vi bài viết này, Luận văn căn cứ vào các công trình đã nghiên cứu về tổ chức công tác kiểm toán ngân sách chung theo quy trình kiểm toán ngân sách địa phương làm cơ sở, đồng thời có hướng nghiên cứu riêng làm rõ và cụ thể hơn về nội dung kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện, đặc biệt, là việc tổng hợp quyết toán thu - chi tại các cơ quan tài chỉnh tổng hợp của huyện. Đó cũng là nội dung mà luận văn tập trung hướng tới. 4 Để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về chất lượng hoạt động kiểm toán, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện và phát triển hoạt động kiểm toán ngân sách của Kiểm toán Nhà nước khu vực không những về hình thức tổ chức mà còn hoàn thiện về nội dung kiểm toán. Kết quả nghiên cứu của Đề tài với những giải pháp, kiến nghị đề cập trong Luận văn nếu được áp dụng trong thực tiễn tổ chức công tác kiểm toán quyết toán thu chi ngân sách huyện sẽ góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán. Trước thực trạng về tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách quận, huyện còn nhiều hạn chế, đề tài: "Hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện do KTNN khu vực III thực hiện" có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện công tác kiểm toán trong quản lý ngân sách cấp huyện trong hoạt động kiểm toán ngân sách. 5 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 1.1. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH VÀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1.1. Khái quát về quyết toán ngân sách Nhà Nước Quyết toán NSNN là khâu cuối cùng trong một chu trình ngân sách nhằm đánh giá việc chấp hành NSNN, tính chính xác của các số liệu thu, chi NSNN, xem xét trách nhiệm pháp lý của các cơ quan Nhà Nước khi thực thực hiện quản lý ngân sách đối với năm ngân sách đã qua. 1.1.2. Tổ chức quản lý ngân sách địa phương a. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước b. Tổ chức quản lý ngân sách huyện trong quản lý ngân sách địa phương 1.1.3. Tổ chức công tác kiểm toán ngân sách nhà nước các cấp địa phương a. Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước các cấp của địa phương Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán Đây là bước khảo sát và thu thập thông tin và phân tích, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để lập kế hoạch kiểm toán. Bước 2: Thực hiện kiểm toán Thực hiện xác định lại mức độ tin cậy đối với hệ thống KSNB của đơn vị được kiểm toán và lựa chọn mẫu kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán chi tiết; tiến hành kiểm toán các nội dung theo kế hoạch; thu thập bằng chứng kiểm toán; ghi chép tài liệu và giấy tờ 6 làm việc; phân tích đánh giá kết quả bằng chứng kiểm toán; lập hồ sơ thực hiện kiểm toán. Bước 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước các cấp của địa phương Tổng hợp biên bản, phát hành báo cáo kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán. Kết luận và kiến nghị đưa ra phải phù hợp, đầy đủ trên cơ sở những bằng chứng kiểm toán . Bước 4: Kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán Bước cuối cùng nhằm kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm toán, xác định lại tính đúng đắn của những kiến nghị kiểm toán, xử lý những sai sót (nếu có) trong kết luận kiểm toán. b. Tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước Đoàn kiểm toán được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và tuân thủ các quy định của KTNN. 1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN 1.2.1. Chu trình quản lý ngân sách huyện Chu trình quản lý ngân sách huyện gồm ba khâu như sau: a. Lập dự toán ngân sách Lập dự toán NSNN là quá trình xác lập các chỉ tiêu thu, chi dự toán ngân sách hàng năm thông qua việc phân tích, đánh giá quan hệ giữa khả năng và nhu cầu các nguồn lực tài chính của huyện. Thông qua việc lập dự toán NSNN có thể bao quát được tiềm lực thu và nhu cầu về chi ngân sách huyện trong từng giai đoạn. b. Chấp hành ngân sách Chấp hành ngân sách là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế - tài chính và quản lý điều hành nhằm hiện thực hoá các 7 chỉ tiêu thu, chi được giao trong kế hoạch ngân sách năm của huyện. Việc chấp hành dự toán thu là tìm mọi biện pháp động viên, tập trung nguồn thu đúng, đầy đủ và kịp thời, nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu đã được HĐND huyện phê chuẩn. Đối với việc chấp hành dự toán chi, là phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí của ngân sách cho hoạt động của bộ máy nhà nước và thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội đã được hoạch định trong năm kế hoạch. c. Quyết toán ngân sách quận, huyện Quyết toán ngân sách huyện là việc tổng hợp lại quá trình thực hiện dự toán sau khi kết thúc năm ngân sách nhằm đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động của một năm ngân sách từ đó rút ra ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm cần thiết trong việc quản lý, điều hành ngân sách. Ngoài ra, công tác quyết toán ngân sách còn giúp cho địa phương đánh giá về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời cho những năm ngân sách tiếp theo. 1.2.2. Nội dung, phương pháp kiểm toán ngân sách huyện Nội dung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách huyện bao gồm: xác định tính trung thực, hợp pháp của báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá tính tuân thủ chính sách, chế độ. Phương pháp kiểm toán áp dụng đối với kiểm toán ngân sách huyện: Phương pháp cân đối, đối chiếu, kiểm kê, điều tra, chọn mẫu, vấn, xác minh tài liệu, phân tích (cân đối, đối chiếu)… 1.2.3. Trình tự kiểm toán ngân sách huyện Trình kiểm toán ngân sách huyện thực hiện như quy trình kiểm toán NSĐP các cấp, bao gồm 4 bước như sau: Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán Bước 2: Thực hiện kiểm toán 8 Bước 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán Bước 4: Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Trong chương I, Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về tổ chức quản lý ngân sách gắn với công tác kiểm toán ngân sách địa phương. Thông qua việc khái quát về tổ chức ngân sách địa phương để phản ánh về công tác kiểm toán ngân sách Nhà Nước các cấp địa phương, đồng thời nêu lên một cách cơ bản về công tác kiểm toán ngân sách huyện, làm tiền đề cho việc phát triển những nội dung tiếp theo của Luận văn, hướng đến hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện tại KTNN khu vực III. 9 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III THỰC HIỆN 2.1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III 2.1.1. Vai trò, nhiệm vụ của KTNN khu vực III Là cơ quan quản kiểm tra về lĩnh vực tài chính nhà nước, thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước gồm 4 tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 2.1.2. Bộ máy tổ chức của KTNN khu vực III Là đơn vị trực thuộc KTNN, bộ máy bao gồm Kiểm toán trưởng, các Phó Kiểm toán trưởng và 5 phòng chức năng. 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III 2.2.1. Nội dung kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện tại Kiểm toán Nhà nước khu vực III * Kiểm toán công tác tổng hợp số liệu quyết toán thu chi ngân sách huyện - Kiểm toán tổng hợp quyết toán thu chi ngân sách và cân đối quyết toán ngân sách huyện, gồm: Một là, tổng hợp số liệu quyết toán thu, chi ngân sách huyện thường được ghi nhận ở các chỉ tiêu trên cân đối quyết toán ngân sách gồm tổng thu, chi cân và kết dư ngân sách địa phương và cân đối thu chi ngân sách huyện, thường chưa xem xét xem xét tổng thể cân đối ngân sách địa phương có đảm bảo nguyên tắc cân đối giữa thu ngân sách và chi ngân sách. 10 Hai là, công tác tổng hợp số liệu thu chi ngân sách huyện chủ yếu dựa trên cơ sở số liệu trên các mẫu biểu báo cáo thu, chi do KBNN cấp huyện ở góc độ kế toán ngân sách. Tuy nhiên phòng TCKH là cơ quan được giao lập báo cáo quyết toán, điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo quyết toán theo từng nội dung dự toán thu chi do cấp có thẩm quyền giao, nên các chỉ tiêu thường không đồng nhất. Do đó khi kiểm toán chỉ đối chiếu tổng hợp toàn bộ số thu, chi, chưa xem xét được chính xác các chỉ tiêu của cơ quan tài chính tổng hợp theo tiêu thức nào, có phản ánh chính xác, trung thực chi tiết số liệu báo cáo quyết toán. Ngoài ra công tác kiểm toán tổng hợp quyết toán thu chi ngân sách hiện nay tổ chưa xác định cụ thể được các sự điều chỉnh cơ cấu thu chi của cơ quan tài chính trong báo cáo quyết toán. Phần lớn kiểm toán viên chưa có khả năng sử dụng và khai thác phần mềm quản lý kế toán ngân sách tại KBNN. Việc kiểm toán quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã còn rủi ro, do khâu tổng hợp của huyện. * Kiểm toán các nội dung liên quan đến việc quản lý và điều hành ngân sách huyện. - Về cân đối ngân sách, hầu hết các nội dung kiểm toán chỉ đánh giá sơ bộ, hoặc không đánh giá trong báo cáo kiểm toán. - Kiểm toán nguồn cải cách tiền lương, chưa tính toán được chiính xác tổng nguồn cải cách tiền lương trong năm của đơn vị, chưa đánh giá đầy đủ cách tạo nguồn, bố trí nguồn, việc quản lý sử dụng nguồn và xử lý nguồn tồn cuối niên độ ngân sách của huyện. - Kiểm toán việc quản lý nguồn thu sử dụng đất, hầu hết các tổ kiểm toán chưa cân đối được chi tiết nguồn sử dụng đất, quản lý sử dụng và xử lý tồn ngân sách. 11 - Kiểm toán việc nguồn dự phòng, các tổ kiểm toán chưa phân tích rõ từng nội dung sử dụng dự phòng. - Kiểm toán việc nội dung chi hỗ trợ các đơn vị không thuộc cấp ngân sách nhưng đóng địa bàn, chưa xác định được tiến độ sử dụng kinh phí và quyết toán chi của nguồn kinh phí. - Kiểm toán việc chi ứng trước dự toán năm sau: Kiểm toán thường không xác định rõ nội dung này, do đó các kiểm toán chưa có kiến nghị đúng mức đối với việc quản lý ngân sách cấp tỉnh. - Kiểm toán nguồn tăng thu: chưa xác định được chi tiết nguồn tăng thu ngân sách địa phương là nguồn nào và cân đối nguồn. - Kiểm toán nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: chưa đánh giá đầy đủ việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí trên. - Kiểm toán nội dung chi chuyển nguồn, kiểm toán viên chưa xác định rõ các nội dung nào được phép chi chuyển nguồn, đồng thời chưa xác định hết các nội dung địa phương chi chuyển nguồn nhiều năm. Chưa đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách do chậm thực hiện. - Kiểm toán nội dung kết dư ngân sách, chưa xác định rõ nội dung từng nguồn kết dư, do đó thường có đánh giá chung như thu kết dư năm trước trên Báo cáo quyết toán ngân sách huyện chưa phản ánh đúng bản chất thu kết dư năm trước. 2.2.2. Quy trình kiểm toán quyết toán ngân sách huyện Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp quận, huyện vẫn thực hiện theo quy định chung gồm 4 bước công việc cụ thể như sau: Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán: Do đặc điểm thu thập chủ yếu diễn ra tại các cơ quan tài chính tổng hợp của tỉnh dẫn đến thông tin khảo sát của cấp ngân sách 12 huyện còn chưa đầy đủ, chưa bao quát hết nội dung đảm bảo phục vụ cho công tác kiểm toán. Bước 2: Thực hiện kiểm toán Ở bước này, tổ kiểm toán tiến hành thực hiện các bước công việc, nội dung kiểm toán thu, chi ngân sách, thường chú trọng vào việc kiểm toán các sai sót tại các đơn vị thụ hưởng kinh phí và đối tượng quản lý trực tiếp, chưa chú trọng vào điều hành của cơ quan tổng hợp. Nội dung kiểm toán trong kế hoạch kiểm toán ngân sách huyện tiến hành cụ thể như sau: Thứ nhất, kiểm toán công tác quản lý điều hành ngân sách - Tại Phòng Tài chính - kế hoạch huyện: Kiểm toán công tác lập và phân bổ dự toán ngân sách, công tác điều hành ngân sách, công tác tổng hợp quyết toán ngân sách. - Tại Kho bạc Nhà nước: Việc hạch toán kế toán ngân sách; đánh giá bước đầu về tính đúng đắn, trung thực của báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước. Thứ hai, kiểm toán thu NSNN: - Kiểm toán tại Chi cục Thuế: kiểm tra, đánh giá công tác quản lý thu và công tác quản lý điều hành dự toán; kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán; kiểm tra, đối chiếu số liệu của các đối tượng nộp thuế để đánh giá việc quản lý thu ngân sách. Thứ ba, kiểm toán chi ngân sách: Kiểm toán đánh giá tính đúng đắn, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính do đơn vị lập. Kết quả kiểm toán còn hạn chế trong việc chỉ ra cách thức tổng hợp quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán. 13 Thứ tư, kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất Kiểm toán việc thực hiện quản lý, giao nhận quyền sử dụng đất và thu, chi ngân sách phát sinh trong quá trình quản lý, giao, nhận quyền sử dụng đất của chính quyền nhà nước cấp huyện trong quá trình thực hiện. Bước 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước Hạn chế ở bước này là kiểm toán viên chỉ tổng hợp các nội dung giao thực hiện, nội dung tổng hợp chưa rõ nét theo từng phần hành quyết toán thu - chi. Bước 4: Kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán ngân sách nhà nước Được bố trí chung vào việc kiểm tra kiến nghị NSĐP. 2.3. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III 2.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện a. Góp phần nâng cao hiệu quả của việc quản lý và điều hành ngân sách huyện Đưa ra những giải pháp nhằm giúp cho việc quản lý và điều hành ngân sách địa phương. Chất lượng kiểm toán có độ tin cậy cao giúp cho HĐND các cấp xem xét khi phê chuẩn quyết toán. b. Nâng cao chất lượng lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thiện công tác lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương ở cấp quận, huyện Nâng cao trách nhiệm phối hợp và chịu trách nhiệm về kết quả quyết toán của các cơ quan tài chính tổng hợp ở địa phương trong 14 việc quyết toán ngân sách, góp phần hoàn thiện công tác lập báo cáo quyết toán địa phương ở cấp quận, huyện, căn cứ để lãnh đạo các quận, huyện có sự chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong công tác quyết toán ngân sách của địa phương trên địa bàn. 2.3.2. Những hạn chế tồn tại trong công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện do Kiểm toán Nhà nước khu vực III thực hiện a. Hướng dẫn thực hiện kiểm toán tổng hợp số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước còn chưa đồng bộ Kiểm toán Nhà nước và khu vực III chưa ban hành các hướng dẫn chi tiết về công tác kiểm toán việc tổng hợp số liệu quyết toán thu chi NSNN, chưa xây dựng chuyên đề chuyên sâu nào về việc kiểm toán tổng hợp số liệu quyết toán thu chi ngân sách. b. Nội dung kiểm toán còn chưa cụ thể và thống nhất Nội dung kiểm toán thu, chi ngân sách, chưa đánh giá được trọng yếu của từng đợt kiểm toán cách thức điều hành quản lý của từng huyện, chưa được quan tâm đúng mức về phương thức tiến hành cũng như kỹ thuật thực hiện, các chỉ tiêu về tổng hợp kết quả của từng huyện còn chưa đồng bộ với chỉ tiêu tổng hợp của ngân sách tỉnh. c. Áp dụng quy trình kiểm toán chung, chưa có hướng dẫn cụ thể kiểm toán quyết toán thu chi theo quy trình kiểm toán ngân sách huyện Tại các cuộc kiểm toán quyết toán ngân sách huyện, việc kiểm toán chủ yếu tập trung vào vào 02 bước thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán. Còn 02 bước chuẩn bị kiểm toán và kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm toán chủ yếu được kết 15 hợp vào chung trong nội dung triển khai thực hiện của Đoàn kiểm toán. d. Công tác phối hợp giữa kiểm toán và địa phương về cung cấp thông tin quản lý ngân sách địa phương nhằm phục vụ cho hoạt động kiểm toán chưa toàn diện. Mức độ phối hợp cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán giữa KTNN đối với HĐND địa phương chưa thật sự đầy đủ và thường xuyên liên tục. đ. Phân công Đoàn kiểm toán chưa hợp lý Hiệu quả chất lượng của đoàn kiểm toán có đạt chất lượng hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Việc phân công còn chưa tương ứng với nội dung trọng yếu cần kiểm toán theo mục tiêu kiểm toán hàng năm do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, và chưa theo thực tế nội dung trọng yếu theo yêu cầu điều hành đặc thù theo niên độ ngân sách của từng huyện. e. Việc tin học hoá trong công tác kiểm toán tổng hợp quyết toán ngân sách còn chưa đáp ứng kịp thời Việc tin học hoá trong công tác kiểm toán tổng hợp quyết toán chưa theo kịp yêu cầu trong điều kiện phát triển công nghệ thông tin, chưa gắn kết với hệ thông quản lý kế toán ngân sách của KBNN. Trình độ tin học của kiểm toán viên còn hạn chế. KTNN không được quyền truy cập vào hệ thống kế toán ngân sách. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Qua nghiên cứu thực trang công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện cũng đánh giá một số hạn chế, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Đây là nền tảng để tác giả đưa ra những đề xuất, kiến nghị ở chương 3. 16 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KTNN KHU VỰC III 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KTNN KHU VỰC III 3.1.1. Mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện Việc hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán ngân sách huyện trong thời gian tới phải đạt được các mục tiêu cơ bản sau đây: Một là, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng ngân sách. Báo cáo kiểm toán cần có đánh giá khái quát tình hình, làm rõ nét bức tranh tổng thể về ngân sách Nhà nước ở tầm vĩ mô, nêu lên được những kết quả cơ bản đạt được, những tồn tại mang tính phổ biến, những sai phạm có tính nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước. Hai là, hiện nay TABMIS là hệ thống thông tin kế toán tập trung, Kiểm toán Nhà nước cần có định hướng phù hợp với hệ thống thông tin quản lý tài chính công quốc gia này. Ba là, kết quả kiểm toán quyết toán thu chi ngân sách là kênh thông tin quan trọng giúp các cơ quan quản lý tài chính địa phương hạn chế những sai sót trong quản lý điều hành, nâng cao vị thế và vai trò của KTNN khu vực trong việc tư vấn cho HĐND cấp tỉnh phê chuẩn dự toán. 17 Bốn là, quy trình kiểm toán quyết toán thu chi NSNN phải đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể, công khai và không gây phiền hà cho đơn vị được kiểm toán. 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện tại Kiểm toán Nhà nước khu vực III Một là, từng bước hoàn thiện phương pháp chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ trong việc thực hiện kiểm toán tổng hợp số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước nhằm phấn đấu nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán quyết toán thu chi ngân sách huyện. Hai là hoàn thiện nội dung kiểm toán cụ thể và thống nhất, xây dựng hướng dẫn cụ thể nội dung kiểm toán quyết toán thu chi theo quy trình kiểm toán ngân sách huyện. Ba là, Kiểm toán Nhà nước cần phải xây dựng và ban hành được Quy trình xử lý các kiến nghị, nhằm tạo điều kiện cho kiểm toán viên có căn cứ xử lý kiến nghị thống nhất. Bốn là, phải có giải pháp và kế hoạch toàn diện về nội dung cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý như đã nêu, xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán. Năm là, cần đặc biệt coi trọng công tác phối hợp giữa kiểm toán và địa phương về cung cấp thông tin quản lý ngân sách địa phương nhằm phục vụ cho hoạt động kiểm toán một cách toàn diện. 3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KTNN KHU VỰC III 3.2.1. Hoàn thiện một số nội dung kiểm toán tổng hợp quyết toán thu chi ngân sách huyện 18 Kiểm toán tính cân đối của ngân sách huyện gồm: xem xét tổng thể cân đối ngân sách địa phương đảm bảo nguyên tắc cân đối giữa thu NSĐP và chi NSĐP; Kiểm toán tính cân đối của ngân sách huyện phải tính đến mối liên giữa quyết toán thu và quyết toán chi ngân sách, cần đánh giá công tác cân đối ngân sách từ ngay từ khi lập dự toán, để đánh giá tính hiệu lực của công tác điều hành ngân sách huyện có đạt mục tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách đề ra hay không ; Thẩm tra tính chính xác của quyết toán thu chi ngân sách; Thẩm tra tính hợp pháp của quyết toán thu chi ngân sách; Đối với việc đánh giá dự toán, phải nêu được cách thức phân bổ ngân sách, nhất là phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Đối với nội dung kiểm toán về kết dư xác định kết dư có còn các khoản tiền thuộc thu chuyển nguồn năm trước và nguồn khác hay không. 3.2.2. Xây dựng hướng dẫn kiểm toán báo cáo quyết toán thu chi ngân sách huyện theo quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã ban hành Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán Ở bước này kết hợp khi triển khai kiểm toán ngân sách huyện cần thu thập thông tin quyết toán đầy đủ hơn, cụ thể phải lập biểu để nắm được các nguồn: Biểu số 3.1: BẢNG CÂN ĐỐI NGUỒN CHI TIẾT THEO NỘI DUNG Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu 1 Nguồn thu sử dụng đất 3 Nguồn cải cách tiền lương ... Năm trước Số thu Số chi Số chuyển trong trong chuyển sang năm năm năm sau
- Xem thêm -