Tài liệu Tóm tắt luận án- tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở việt nam

 • Số trang: 12 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 451 |
 • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

235678 8  !"!#$%&'(()#*#+,-./0012!"3456047 +,89:01-./001;<=/>.;?@;A47BC,D,>4E/ F;780G06&6HIJKJKLM+&'+,89FNO,8.017-./0 01;<PQILM"&RS8.017-./0012P!"34AT7U2&V" G06W40EQP!"345FXY>Z[!!3N01W4&607\0F7G06 ],/08^%!3#!_!`(#!#a;D0Y/-./0012L#!_!`(#!!bc&Z01A:0 .-./001;5\0F7d8@&Db3M"eQfbc6&g!&Db3#E/-./0 01;#h%!3#!_!`(#!!b!iM:&Db33401.Tj kZ8.010O01A+&'&Q%&3@],/0l>N<=/>8.01],78m07 +,89-./001;WTA.7A:0E/FNOb!"34ATF/>1/ 0'b!*#E/7a&$%n!(#!3#a&$%34#%V")Lopq!_!MrMUB5 01C0s,A' (#&Z01E/+,89FNO,4,],[.t&Z01E/-./0 01;D0001C0sb&g!u3@01v.7C,s],/08^%!3 01C0s,7-./001;v.70Y>01T0],/08^015>s+,89FN O,0T.WT:)3bL(#&Z%!3!60T.E/+,89FNO,4,],[.t &Z01E/-./001;5jj w8.01S:[07+,890'0G06&Q%x)y08/A40g2&ZGze3*% >T8^01l>WT7+,89-./0012P!"345A01C0s,+,89FN O,8.01>:)3*%fbQM4,],[.t&Z01E/-./001;WT>Z&{) |+;S70}>7+,89FNO,1Y;;D00l01/.,],[.t&Z01E/ -./001;j~.AUcL&1Y;;D&(2s%&{)!|)&E/yL&'T€5 ‚7ƒ „ … †‡ ˆ‰ 8Š… ‹ 8Œ… …Ž 8‘‚7ƒ „ ’„78 7ƒ8Œ ‰ “Œ ”„•–&—&3@W/^001C0s,j ˜3 ™š ›… 7ƒ8›7 œ… žŸ,U01[0O01A+&'W W,U0A'(#&Z01E/+,89FNO,4, ],[.t&Z01E/-./001;j 245678  ! " 75# $" 75#%&'#' '()*%+ ,-%'(./01-2'34156'(748 29:/,;15<=4,'>! " 75# $" 75# %&'?@8A B78 A()*%+ ,-%'(./01-2'34158 CDEFGHIJKLJMNGLOMJPQRSS 7'3T562'(+'UVU-%'(./01-2'34153 1W'%-<XYZ[\'>X]W^?_&X&A `a!bc de78 8A A e+f1VVg 51VUh8 iB7 T_&%jk15 B7 l*%)*<-%'(m n op'3 q-%'(.j&rA 8A d<&'*ns jt7 7 uv -p,w'5.*,'()*&'[-%'(m @e x5y'( )*%+ -%'(.8Zp@z'3T {A7 u {v-p|r}~ %w'@.*,'()*&'[-%'(.56 7 8A 3< d5yz€]_&€]^.*,'()*&'[-%'(m d‚7 m 5ƒ78 -'(„,8 9r'_#'…4%,-%'(./01-2'3415z'3 T't.'3T ! " 75# $" 75# %&'#''()*%+ ,-%'(./01-2'34153< d5yT;%,6'(748 †DE‡ˆJ‰LŠRJK‹JMNRŒMJˆJ‰LŠRJ Žj'( 56v-p% '3T 7" 56t.frj'(T .zp@f,w,%,%&'[UVU-%'(./01-2'34153 W'%-<T;%,X&7'>X7?_&W'%-<T;%,XYZ[ oA7 `a‘’“c de78 8A A e+1VVg”1VUh8 Wrj'( le e "A •7 56t.f–1W%/.j_&f, —˜w™.™šš———8_-'˜8%48_š.%jš%4˜84j›.™šš———8%.'˜œg8_š› .™šš˜8_š› 1 1 2356789 6 9 69 !"#$%&'(&)'*+,#-.$/012%&)3%4567895$/ :;&)<=!!>3#?@&<7A%4/BC%4D8E/BF%)/)G&)12%:8$% E%H!IJI!=KL%4MNOP/QRS)T%/U&)R/V%4)@S56<7A%4OP )F%)M1%)/W"@?X?;"@%4O3&)Y8/L>#'()Y#Z[\&56 )Y#\&%4C61] ^3_`abcacdaefcg hE&41Q/)89WKI+#?@&<7A?XM1Xi?;%)j klmnopnqrstuvwtxyz{t{|t}~{t€‚nƒ„…†n‡ˆ‡nƒz„nq„‰†nŠ†‹nqŒ}t€‚n‡Žn‡‡n ‘Œqn‚q„‰’n“”•n‘ˆ‚] –—tv˜xvt™št›œ›tžtŸln nŸ¡o¢n nŸ£¤„ƒnn n¥„ƒnn k¡mnopnqrstxyz{tx¦§wẗ{|t}~{t€‚nƒ©‡qn‡ˆ‡nƒz„nq„‰†nŠ†‹nqŒ}t€‚n‡Žn‡‡n ‘Œqn‚q„‰’n“”•n‘ˆ‚ªnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnn–—tv˜xvt«št›œ›tžt¬ln n¬¡­¢n n¬£¤„ƒnn®t̄„ƒn k£mnk„‰†nŠ†‹nqŒ}t€‚n‡Žn‡°‚nƒ•n“”•n‘ˆ‚n‡±n²³„nŠ†nq‰nq´qn‡qrnµn x¦y¶‡n·z„n²¸{t€nƒ¹’nƒº†‚n»pnqrstuvwtxyz‡ªnn nnnnnnn–—tv˜xvt¼št›œ›tžt½ln n¾¡o¢nn n¾£o¢¡n n¾¿¤„ƒnn®tÀ„ƒn k¿mnk„‰†nŠ†‹nqŒ}t€‚n‡Žn‡°‚nƒ•n“”•n‘ˆ‚n‡±n²³„nŠ†nq‰nq´qn‡qrnµn ƒq†¹n·z„n²¸{t€nƒ¹’nƒº†‚n»pnqrstxyz‡n‚ŒÁ„ªnn nnnnnnn–—tv˜xvtšt›œ›tžtÃln®táÄÅtt®tÃn£­¢¡n®tÃn¿¤„ƒnn®tƄƒn J?Ç=ÈÉÈÊ"Ë"@/:6ÌÍ)CÎ&ÏÐÑRÏÐÒÓR&Ô%Õ1/:6&E&01W%M1XO CE/Ö#-i×,J+>2=?ØÙÚ9RM)QÛK+KJ!'(7C(%)%4)12SR /8V1%1NO9W/&'(7C(%)%4)12SR:@1%)8$%4ÜS0>=KÛK%4] 1 2345679 67 62267362 267 22 2 3 3 !3"# 672$"63673% &'&' ()*+ ,-.* /0/ *+123* /4- 56 789:;*+ /<. /=- >?@/ AB 1C- >D2 12E- ,-F 1GH7:;*+ /<. IG.*1 *+12EJ KLKLKLMNOPMQRSTUQMPVWMXYTMZ[Z\]^_PM̀SOXMXaTbQMM cdefghijklmnopqrstfguorffgivwfpxoyfgivwfpxzl{|k}lm~i€vuo€sp€p fgivwfpxo‚ƒ„…lm†fgpqrp‡osdˆp‰Ši‹osŒvivouoŽieƒlm†fgpqrp€perfi fgivhŠ…„…lk‘Œphi€ssdv’f“”o‡shi€ss•fi‹fgfgivwfpxos•fi‹k–lk—˜l™šŠ ›œl{žzlmŸlm‚ƒ |lk ¡lm~l¢ž˜lƒ£rdrfiv‚zlk‘Œphi€ssdv’fLM¤¥d¦¥§›¥rf‰¨©ª™«¬ pied­fgs®fsv‰¯ƒ‘°k–l±zžklk–‘²pgv‹rivouoŽieƒlm†fgpqrerfifgivh §‰¯hi³fs€fuo´‚f‰Ši‹o“µ¶suoŽpqrfgivwfpxo·¥f‰¥f§›¥p¦vfg¨©ª¸¹¬ m~l…zk–l…‡hfi‹fgpixfgpx‚vps®fsvº»vuorfiso´¶fs¼figv‹rs½¦‰Š i‹opqr¤rf–|„˜lm»p§ivouoŽieƒlm†fgpqrerfifgivh¾l¿ÀÁk–lÂ}|lmŸl fgivwfpxosi¯ppixfgpqrÃie¨©ªªÄ¬‚p‡osdˆp‰Ši‹zlmjzlƒ‘lÅ l–|„lƒÀƐerfi fgivh©piesi‡´s®fsvº»vuorfik–‘²pgv‹rºx…lm†‰Ši‹opqr¤rfgv€º m»p§ivouoŽieƒlm†fgpqrerfifgivh“Àpfgivwfpxo’sdwf¦§fi‹fg fgivwfpxof‚fsŽfg‚º»vuorfigv‹rp€pp‡osdˆp‰Ši‹osi§fihijklk}‘l{Š i‹ostpixpy‰Ši‹of†vdžy‰Ši‹zl–|žlmÈk}¾¾¾§ivouoŽieƒlm†fgpqrerfi fgivÉ¾lÊËpÇvsp€pfgivwfpxo‰rof§´Š…„…lk‘Œphi€ssdv’klk}‘l̜yÃrfrry Ífiy“““¯rsdwff‚fsŽfgp€pfgivwfpxzlƒÀ‘ŒpysÎhsdofgfgivwfpxo‚p‡osdˆp ‰Ši‹os»|l‘zl…qrerfifgivhivÏ¥ºÏÐsŽk}l}‘ŠfgpqrfÑsŒvivouoŽies m†fgpqrerfifgivh“ cvp€puo»pgvrhi€ssdv’klÂ}„…lk}‘lÊxpyÒiÎsyÓi€hyÔsr¦´ir´c³´¤rÒir iÕfisixp‰Ši‹ohitÇv¶fsvp€perfifgivhpthijf¦§‰Ši‹opivhi»v“ÊËp m|’ºpqriÕfisixpf§´¦§º†sptmÖk–l}ÁËpfiѺptmÖk–lk׺gv‹º†ƒl¢‘²fg ©ØÙf¥d ‰ivhÚsdopsod¥yÔf¥‰sº¥fsrfsi¥Ãedhedrs¥Ûr¦o¥ÜÍfݺhvdvpr¦Ífr¦´‰v‰ 1 23456789 5 48489748 458978955845 48 4897 !"#$% &9#'(5!8 5 )*9 59 )8+48!8,5-.8/ 589 78%015!82894.554&8548 558+48!8,53#440.4&8548 !3989 3845 484897 5)29655489745, .898#03578!!:924!;<=>#$<4?#@84984 5 555A !:B5-.8/>#40$%CD#4'E>34!:F65897896548G4!3989 3 845 484897H5489745, -.8/>I4J#035-.8/>#035 #$KJ%L4M#$01558B!:N4!:455489745, .898#0354 OPOPQPRSTURVWXYZVRU[\R]^YRUTUR_\`URWYaRbcYRVdefghfijklfmnopfpqerVRR s(8tu898#038C#$<49=%24vJ898#035)394695544&948! 5w4 0x#$944!:y-3%898#03578!!:9246! 489745548489745,>z -3)48;4!8,8015!{) 4!:N45 5A !:B5-.8/> 489 35 48 4897 H5& ! 3H2 |--|4}~ 4&€‚‚‚ƒ4>018z84K4A)!-%2) 9#$84„…†C>‡ˆ‰Š‹1948 ;#vJ#Œ#$†>ACK#$Œ#$8u#$v39),8!;7 !: 4 4-.8/ ! G4!8| 2 ;!219Ž585;497493){#I$4‘CJ4% 38#$Œ#$’#8u#$v39),8!;7!: 4-.8/>#40#$8454 58;)€“ƒ”.8/>#038#$KJ%8•#$#40†.8/ 255!658,54G484–!9 84@#48—984!Ž585˜8 489 3845 484897 :4489745, 55 48489758,4&84497) !5 : 4™ 56 š9 49 4š › 4œ 4€‚‚‚ƒ2958:489 3845 5 55 484897255)9 48!97 5˜58(5&8ž455)9 48:Ÿ:!39-. 8/>#4J#035 89489745, ¡¢£ 484897497) !!:74“-458,4 &84: 4™ 5!"#Œ¤‰¥¥¦§‚‚¨6” 44ˆ©ªª«Šz0C=CL !2 ;4 :4-.8/>I4J#035&8ž455)9 48!84&743989 38! 45 484897:4&89—'¬%C'­>#vJ®K#$ˆ©ªª¯Šz84°: :4-. 8/>I4J#03555)%0x#$E>C#?¤v3989 3845 484897 ®=038—'±>'²C#$ˆ‰¥¥¥ŠvJ³%'²>vJ´4C#$ˆ©ªªªŠz84,4)948:4!µ 234526789 6 7 8283  78786765!"37#3 $%&'()*+,')-%&'()./6283  50 812)'3%'()456)$%&'()*+,')78)./62 8+)93:)'%/ ; !37867<786=385867 = 6)$%&'()*+,')-%&'()(6283>8? '%/ ?863#3@85$)AB7 78786!"37#3 5"7B52 7867 1378%)2C37?6"< 8I788!"37#3 a72b c7B52 d7 c3:'3)23e'3)'3%)$5 f83789g h9\6 878 786^)93:)'%/ <583< ?9\658 8 H"7ij6;” 5#3@7867 13 !C•85p3p_7!86<•85p3“65<;; = 6#3786 43 5" 283 ?65"` 78786^)AXA%,)O,)8B52 f593Y7'3%)R,+m2 8+)'3:)'%/2)23%,)2u)2&)RAsAv'3)(6v)4:)2u)$v2)AB'()A7863#3@ 78 786^).:)A7J)4:).4')A=81 55?5 6@23%,)$–8)A%\ 73_')2&)RA567 YJ)AsAv'3)(6v—)SqW)R8+)$%)'37').:)R8+)'%/ '(t:6)2u)$v2)AB75I 8 Z A765"`78786˜k2Zf58\628+)$%)'37').:)Rb8378 786^)™3š'()2u)$v2)AB'()A765"`78786; ›œœžŸ ¡¢£¤ž¥¦§£¤ž£¤ ¨©£žª«¬žž ­O%/ 3 ‘3 45865 =7867 1+)2&)2432835"7 6#378 /6 65"`78786< 7867 1+)$Ot'()'%/ ?#3 5 ’7 a7787 f8@75" 77867 139/7; 1 1 2346789   !" ## $ #!!% &'( " )* +,-678.# /0/! 1234 5 6789:;<02237& /:;7=/>! &#?@ A$!% B5 *CD ! 4 /:E)! F$# G! $ H# !I! 1234;JKL M # G! N) !#$ H# N HO;P7Q4 RSTURSV9&90;7020/9W X@Y !%Z ! A[H "29W X@#?@ A$* \,678] #?@ A$ 5^)!!% N H ! 4 @N _ ` @8ab^!% ! c A5 d?> $ e!f ?g A5H N _ eMh N H ! 4 @!IiOj23g h5N k$ >//0/F 97&5! ! b</l;mdgn`g A* \op678# H23q;8;q7//:/r;7=/>! & cN)! F$ @  X@?@ A$N # @/l;#?@ A$! W5W! * stuvwx8!% !a a ! c!) A@^8 A!# Y!%Zgy! )29` 5W!` >! &zm{|}c 8MY29W H*. f ab^8 20/9W X@Y!%Z ! A[H "29W X@?@ A$~ A! 9@5y! c A 91QF ! #! ! [@!%€ 8  ";7=/#?@ A$! # B5 [@!%€ ?c@ A‚5‚ƒ!5W!`^)!`„|j…U9†‡ˆ^8***.>! &8 Y9' /:9F# 23q;/9b$‰ K.Y!%Z g$ Š F$ #?@ A$~ A!9@58>! & #?@ $‚e^?c B % 23#^ y5 X@c$ #!!% & N !)*L‹gA !`7/X@ /l;P  !% #?@ A$/=Q‡:q7=9"!5>! !`79:r:;70231 ! HX@ X Œ K  B5` [@ A2) ! A[H "29W X@?@ A$Œ 23456789 8659!"#"$%&"'()&*" +,698-.6795/012304"$7558967589:8;<'=">?5 @=">?5A9 &>B!+!C$&D2#"$$&32EF5/G H I? !96 .5J8>K5GL9M596. 9.5JBNO30 45/558967589:89?8 8!P245/QR=E595S 979TUV59.8.5JB'>?9?9 &D'1D$&32EF98!5/5/89:8 9 88W2'DX-96558967589:8<'=">?0@=">?596545 GYL6W.67996.9F2E>)5J 4I9ZT 1 1 2345679 25  2  !" #$ !$% &' !() *(! !$%+ ,-.- /012 3415 67 089:;<=> ?@A B8A=0 =>02CD EFGFGFHIJKLMNLOPMQRMSTUNJMNVJLOWM XYZ[\[]\^_`abcde\^fghijkllme\nel\oe\^_[epe\Yqrabk[]jgZsp[ \i[]\tZuvwe\xybz^x{^epe|\pe\\i[]}~yel^ge€ZvYZ[\[]\^_etl\f\Yql bk[][\‚j\yexyjyel^ghd^[\gƒ[\Y„ejyel^g\^hd^[\gƒ[} EFGFEFH…K†MJ‡NJMˆJ‰†MSTUNJMNVJLOWMM Št‹Œl[\^gepel^Žeƒ[x\[\l\nevYZ[\[]\^_|\pe[\Zgulg[\^[ \‘[h{[vYZ[\[]\^_`abcdee\^Zhij’hYq^“XYZ[\[]\^_`arca”•–”ue—[]l\d vZ[\ue—[]lem\‘[} EFGF˜FH™Tš›œžNVM†ŸUMSTUNJMNVJLOWM  Yqrabk[]e€ZvYZ[\[]\^_sZY]¡j’[]g[l¢£a£¤a¥¦[sZY]¡j“§¨© lqY‹Zl\g[\ƒ`ªa«¬­a®¯”°a°±²ar³we€Zepeli^´¦[|^[\vYZ[\µ§’©¶¦·ab¦jl\g[\ƒ xi]^pl‹we€ZvYZ[\[]\^_}¶Z[]g[l¢e[ietjz^¸gZ[\_jƒll\^Žlx{^ [\Zg}M ,-,- !2C4 34¹ 089:;<=> ?@A B8A=0 =>02CD EFEFGFMIJKLMNLOPM M º»¼½¾¿½À¾ÁÂþÄÅƾÇȾÉÊƾËÌÍÎÏÐÊÑÒÏÓÔÑÕÏÖ×ØÑÕÏÑÙ×ÏÚÛÑÒÏÐܽ¾ÆËݾ˻¼Þ¾Éß»¾ ¿½Ã޾˼¾à»áØÏâÇãƾ¿½À¾äÀÞ¾å½Åƾæç¾ÁË»¾èËé¾Äê¾ëØìí¾ M /25 34¹ ;34 4A !2C4 34¹ ÿ2=0 B8A=01 256758;34 698 EFEFEMM…K†M†JîM›ïðñœòóôœõïòœôïOöM÷öøMJTš›œžNVM†ŸUMSTUNJMNVJLOWM ù‹Y[]epe[]\^[enúabfb²”•a°±²ar²£abk[]e€ZeŒgl‹ûe´ü\ýgl{^\^_g ¸g¦\Yqrabk[]e€ZvYZ[\[]\^_u\‘[h{[epe[]\^[enge\Y‹‚[][[´þvy[] 1 3456789 7 !5"#"$%$&' 3()*+,-./ +,01/57256 7 7!34546 7783546)6594:37!57;<57./9765 57776 =%>8!574?5@/;<57567!3A"B"C "8 3D56 7E78 F$"BGH&IHJ 3!K45/L1/ 757M5.N54 77O7PJ"$%$Q6=%>8!574?556R57C5 S< ;<57567!3ATIUVWXYHZ[[\]&^_F%Q"`3)*a!5 b37# 7 !83 7!34546 c%>HJS<;<57567!39 d! 7e56976$"8J"$%$JS<37f _g56 6.N3!NX=%>8!574?5 S<;<57567!3A _F% c%>HTA65 57./ 6! 37f _g56 S< 497!84hij.?Lk 7 )*a^Fl"8 9m@1/9765 573*3 57:37!34546 S<;<57567!39i nopoqrstuvwxyqz{|qz}~q€zq‚ƒq„…~q†‡q„‡ˆ~q‰~Šq„‹Œuvwxyqz{|qŽ‹|x„qxy„‡ˆq ‘’‘“‘”•–—”˜™š›”œ”žŸ—”˜™ ¡¢”£ ¤¡ž”¡¢ž¥¦§”” ':43De )d724 b37#"8 97¨51C!;©<3DK557!N477ª< C5777 57<4 «H¬ ­®¯°±²³´µ¶·±̧¹º±̧»¼½¾ ¿À¼±̧»Á±Ãı®Å¼±º®Æ½±̧ǽ ÈÉÊÉËÉ˱¿Ç±®Ì½®±̧®³Â±Ãı®Å¼±± ' 7M5737O )d724;<57567!39 <6Í@Î J: _ØJJ` $J"Ù563*357:33Ú!7!34546 S< ;<57567!39k3O 1/ :43De )d724@/3C"`34546 S<;<57567!3A"H @O <57:3i 12 2343236789     !9 " # $%&'()*+',%&*'-.-'*+/01*'-234567894:;<=49>45?@'*/A*'(/BC'DE*+'-.-'FG'/H%' (/I*/'J/K*'(DL*+'-B%'(DM-'FG'/H%'-N&'OL&*/'*+/0PJ'QR?4?7G*+'S/.-'*/&%'(80' /0P%',%Q'/LT54:U*+'-N&'OL&*/'*+/0PJV'WL'XAC'X0P-'S0@Y'-/2RZ45[94:U*+'-N&'FG' /H%'(/I*/'J/K*'(80'/0P%',%Q'/LT54:U*+'-N&'OL&*/'*+/0PJ'\I'-K*'(/0](V' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 345678      !" # $ %& ' ()* % +, *- + . /50 1 2 $ &, 34546789:6;<=>?68@AB6CBD68E=FGHI>?6:JK6:L:6MEK>86>?8@AN6OPQ6M9>?6>@RS6QT;6 UVWVWVXYZ[\X]^[_X`aXb[bXcdefZXfgZ\hiXjklXcmfgXf\noXlpqrqstuvrvwxwrytzfX_{X |}}~|}WUX eV€wxwrytzur‚ƒƒ„|}}…X †‡ˆ‰Š‹‹Œ‰Ž‰‘’“‰ˆ”•‰–—˜‰™š˜‰›œ‰›‡‰–ž‰–Ž–‰‘Ÿž‰˜ ¡¢‰£¤¥‰ ‘¦˜‰ §ˆ‰¥¨•©‰‘ ª‰« ̈‰¬­ˆ‰¢Ž•‰•®Ÿ˜‰™¯–‰¬°ˆ‰˜ Ž‰–Ž–‰˜“¥§‰±²•‰¬ ¡“‰–³‰ ™‰•´¢µ‰£ ‰ˆ‡˜µ‰˜­–©‰›³©‰Ž¶¶¶•‡˜‰ˆ­¶‰·Ž–‰– ‰¢³‰£¤¥‰‘¦˜‰•­ ‰•š ‰ ̧ˆ‰ •Ž˜‰¹‰‡ˆ‰Š‹‹Œ‰º‰•‡˜‰»‰¼‹½‰¾Ÿ‰±¯ ‰–“¿ ‰‡ˆ‰Š‹‹À¶‰Á§‰–­‰œ©‰– ‰¢³‰ •° ‰–³‰–ž‰ Â“‰‘Ÿž‰˜ ¡¢£¤¥‰‘¦˜‰ §ˆ‰¥¨•‰•‡˜‰Ž˜‰›¸©‰¢Ã‰¬¯‰‘Ÿ‰ ¢³‰¬º ‰±ž¥‰•‡˜‰–žŸÄ ÅV€wxwrytzur‚ƒƒÆ|}W}X Çȉ˜ Éž‰‡ˆ‰Š‹‹Êˊ‹Ì‹©‰•Í‰•®™š˜‰«’•‰”˜‰¾Î‰–œ‰‘’“‰ ¡“‰Ï ‰¢Ð–‰‘я‰ •¯ ‰¾¦›Ò ‰¾Ó––ž‰˜°‰£¤¥‰‘¦˜©‰•­Ÿ‰®ž–Ž–‰‘’“‰ ¡“‰¬­–‰Ô“ž‰±Â‰•Í‰•®™š˜¶‰ † Â“‰‘Ÿž‰˜ ¡¢‰•®Ÿ˜‰˜°‰²‰™Õ–‰™“‰º ‰±Â‰–³‰¾Ž–©‰—–‰« ¡•‰¬°‰–Ž–‰ ›ŸÎ‰±ž¥‰•È‰¢³ž‰†˜¤‰°˜‰±°‰Ö‰•®Õ‰–³‰¾Ž– bV€wxwrytzur‚ƒ××|}WUX Ø ž ‰Ÿ­ÙÚȏ‡ˆ‰Š‹ÌÌˊ‹ÌۉŽ‰‘’ÜݔÚÞ¦›œ‰›‡‰–ßàáàâãßÙä Ùåäæ¡çèéêâ¦ÙåÙæëÝê¨ÚÄìäãÎÙçäΠ‰•“‰•‡˜‰ˆ­ÙäàäãÚä’êàáàÙäíÚäӉž˜‰ îÍàäæ̈ÝâÐÙåï¿ÙÙäæÂÜðñäòÚäÜÚæÂÙà䝍Ӊ•™‰»‰•®™¯àóôõÕæÙäܲÙàßÙäæÂÜ âãßÙäÙåäæ¡çèéêâ¦ÙåÙæëÝê¨ÚîÍΏ‰™ÒÙåݔÚçäÃÙïöçäΠ‰•‡˜‰–Ž–‰›ŸÎÙ Ú÷øàäõ²çâ¦çäùÙåñäãÎÙçäΠ‰•“‰›œ‰ú ©‰Ã“‰•™‰–û˜‰˜ ÎÝñäæ̈ÙÙäÜàÃÜèéê â¦ÙåîÍÞÐÚåæÎÝôÚøÙâÐÙåÙåéÙäíÙåôݗ–‰‘ü‰º‰™ÕàÙ¯æõý˜‰»‰¾Ÿ‰±¯æÙäÉÙå ‡ˆ‰•®™¯–©‰™˜‰–Ž–‰‘Ÿž‰˜ ¡çïÑÙ嗢‰›œ‰›‡‰•®Ÿ˜‰± ¡àÚæ̈çà²Ùï¿Ù 12 3456789 3499 9 4 49!"#5 $6 %&'&(&)*+,-)./01)232)4/5-+)-6+178)9,:)4;-6)-1<=):>?)?01)@17?)A5=) 5&)B+C/)-+D=)4/5-+)-6+178) )))))))))]&*+,-)./01)?+C/)?^_1)-1<=):>?) ` EFG IJG EEG EHG KL MN O9 4 P" 79 9 Q "#5 R$STU VU RWXU YZ[ \ He de ce Ee e dc Ea H b EI Ec Ee d ghj i ceeefceeJ ceeb ceea ceeF ceEe ceEEceEcf ceeI ceEd ) ) 2&)B+C/)k^:)=l)) mnopqrstquvwoqxyz{q|y}ovqopv{~q€wq|‚opqo{ƒ„q…†q†v‡yqˆ‰q„Šq†‹{qŒnoq ‘’“”•–”—˜” œ”•–”ž…Ÿ” œ” ––”ž…Ÿ” œ”¢––”ž…Ÿ” œ ”–•––––””—ž˜…”Ÿ” £¤ƒoqt¥¥¥q Žq ™š›q  ––”—˜”¡q ¢––”—˜”¡q •––”—˜”¡q ™š›q —˜”¡q ¦§”¨‘©Ÿªq ¦§”¨‘©Ÿªq ¦§”¨‘©Ÿªq ¦§”¨‘©Ÿªq ¦§”¨‘©Ÿªq ¦§”¨‘©Ÿªq «¬¬­ 1« 1¬ 1­ 2® 1¯ 1¬ «¬¬° ­ 1« 1° «® «¬ 1® «¬1¬ ­ ± 1¬ «° 2¬ «¬ «¬11 ² ¯ 1« «² «® «± «¬1« ° ± ­ «­ «² «¯ «¬12 ­ ¯ 11 «° «± «± ³´µ¶·¸¹º»·´¹¼½¾¹¿À¹Á¿ÂþĵÁ¹ÅƹÇÇÇÈɾ¿ÁÈÊÂËÈÅ·¹¹ ¹ ¹ 12 345434789 88  88!"#9$% #&'()**+,+( 8 -.//01./534 42384  567568 9:;<=>?@A==BCD;=EFGH=IFJ;C=;?>A===îïðñ=îïò=SmV;<=óô;C=;<õ;C=ö÷J=öøö=ihùi= = þÿ0¡Â¢Ÿ¥Ñ1Ÿ Ÿ¥ÐŸ 2|Ú 3¸±Ø¶º³´±ÓÔdzʱ³´ÊÕ§4š5þÿ06v þÿ7¡Â¢Ÿ¥Ñ1Ÿ Ÿ¥ÐŸ  3¸±Ø¶º³´±ÓÔdzʱ³´ÊÕ§4š5þÿ76v @úúû= xy{w| ~ 1uy}~| ~ @úúü= }y11| v 1{ywu| v @úýú= }yvx| v 1}y{}| v €‚ƒ„†‡ƒ€…ˆ‰Š…‹Œ…‹ŽŠ…‘’…“““”•Š‹”–Ž—”‘ƒ… 12 @úýý= uyzx| { zy~v| { @úý@= vy{z| uu 81xy}2| uu @úý>= vy2~| 1z 8xy1v| 1z 3454789   8  889!"  8#$%&' 8()8* +! ,-.-/-0123045670890:;304<=07>70?@AB:0BC:=DE0FGH0?IBC0B=JK0HL4045JB04:M0NOPQBC0 7:RBC0S:@>B0T=D40UAK0 VWXYZ[WY\]Y^_`abcdefghfdehdifjklmnihfdkompqdfjrdef\WsptYm^Wu^tW vwZY^Wxyz{tgklY\m|mb}~Y^Y\^WXu_`abcY\YW€aZm‚ptdfnihfdkom\ƒY dikf„i…def†ir‡fjˆWzZ^‰Šf‹iŒf‹df†Ždefdifj‘Y\Z^’W{tgklY\m|mb}~Y^Y\^WXu nihfdkomm‚ptYm^Wu^t“f†k”defjt“f‹r•fj–‡f‹iŒdifghfde—‡˜dfdi–df„i…defdi™ šdifik›Y\ZWymcmZoW^WXyœyš^}[†fjY\mž~m|mb}~Y^Y\^WXuZv}Y\Y\]Y^Ÿ 34568989   !"#$$$%&%'(%" 345689)9 *  !"#$$$%&%'(%" 12 «ªª 1­ª 12ª 1¬ª 1«ª¦§ 1ªª ­ª 2ª ¡ ¬ª «ª ª «ªª­ §¦ ¤¦     ¢ «ªª® «ª1ª ¨©  £ «ª11 ¨¡ ¨¨ ¤¥ ¤¥ «ª1« «ª1¯ °±fdko‹f Y\}]W °±fnihfdko‹ ²³834́4µ8¶·¸¹º·»&¼ ½¾8¶·»&¼ ¾ ¿+À¿+Á ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÄÉÈ ,-.-.-0Ï:I70455? 9&!@ABC8DEF0G+ +;*8H5?&; I+JK7>8 0!50 L+0M NOP 3@QBR STUVWXYZ[W\]^_ẀabUVẀcWdeWfgW]hiW_jklmnolpqr_WUVstuẀbuW_v_WwxywWUuz{W |}`ẀazUẀ]~W€qUVW_]‚UVWƒ]svUW„ue`Wx…{W ocl†el‡glˆh‰lŠjklmnolpqrŠlp‹ŒŽW l‘Œkpˆlp‹ˆŽe’W ocl€“p‹W @QB”@AB • –R—2B –QB”@QB A @R—AB 1QB”–QB 2 ER—•B AB”1QB 2 ER—•B QB”AB 2— 2˜R––B 1QQRQQB o™p‹W š›šW œžŸ ¡¢£¤¥¡ž£¦§¨£¤©£ª¤«¬¨­Ÿª®£ W W W W W W W W W W W 345678  78 3   ! "# $ % & '( )*  +) &, -. /0 ) 1 23/ + 4565 789: ;< => ?@ ABCBCBDEFGHIJKLJMNJOPJ QRSTUVWXYSZ[\]^_`aSVWZbSZcd efgh[ibjk\lWXmnoponoqrsntuntvwrsnsxmxnywz\\{dSZc| }~Z€nr‚ƒnr„…WWZkR†n„nt‚RZb{\Sb{\\Z‡`WˆWWa\]Sd‰Šd‹Œ\]^Zk hZ€USU\]jŽ\ZWXmnr‚ƒnr„…W{‘’hb“…k”‘•1’WXYhZ€nr„…W\]b{k– 789: ;< => ?@ —7˜ —™— š›œ9 ?˜9: => 7ž975 Ÿ ¡ ¢£¤ 11‘¥£” ¤•‘1¥1¤ e1¢2‘¤£ Ÿ ¦ ¢£¤ ‘2¤£1¥ ¥§‘1§¤§ e¥£‘¥”§1 l ”1§ §‘1•¢1 1‘¥¤1§¤ § ¨  ”1£ £‘¥¥1 •¢‘¥§§§ § ©  ”1¤ ”‘•1”¢1 ¤”‘§§§§§ § ABCBªBD«¬­®°̄±²¬°̄³´®µ¯¶·¸®J lUYjV\]Zgh[t„¹rsnºmrnsx€YWˆWjkR\‘W‡SZ»\Z¼\SZcdhZ€nr‚ƒnr„…W ½e¾¿ÀÁÂnt„¹rsnºmrnrs‚ÃWZ^Zˆ`z\Z“…kZgh[leibjk\Sb\]^ZkhZ€nr„…W \]b{k½§–¤22ďzxnt„¹rsnºmrnt‚¼\“…kZgh[\{d–ňWjkRrnyÆW¼|W‡Zgh[t„¹rsn TUY\SZcÇnÈo‚„mnyR\§–£Ä–Éb“¼d‘SZÊb\]Zk_\WËUWXYÌUÍYYSk½¥§§2đZkg\ t„ÎrsnymnoÆ\]SUdR\^Z‡W‡SZ»‰ÏdY^ZkSZŒWZkg\WˆW|ZŠ\SÐWZZÑkTUd– 45Ò5ÓÔÕ Ö×9: ?Øٜ9 ?Ú97 —ÛÜ ÝÞ 7ßà 7áâ ãäå—æ ÝÞ 7ßà ãäå— 9:˜ç› ?å› 7›èØ éØ@ 7˜êë Ö×9: ì˜Ü97 9:7›èí ABªBCBDîï²ð̄ñHIJòóôJõöJF÷·¯®¬ø¯®³ùòJOùúJFúûüJýüPJFþÿ°̄ðñHIJ012J3452J3467J 89 !""#$}%&'#()*+()*,.> 7ž97 9:7›<9 —.Ø/ ' 0 1 2ݘæ :˜3?7æ Ü:4æ ݛ54æ 흘æ 6›éæ 64785 12 12 345689 8   !"3#$%&' ()*+'(),'-./'0'1234 5 6789 6 %$:;8 8< %& / => 68?948*@AB"%C)DEFG1HIJK8 LMNGO'/'0*+'C)M C&PQRSTUSVWXYZS[\[S[]YZS^_S`abcST\^dSTeSafgShijklWQmkmnkopmkqrYZS^RsgS[t[S^QRS [auSTUSvcwRYSxdSoyzkli{|lkopmkqrYZS^}[aS[t[S^QRS~€d~‚ ƒ„…„…„†‡ˆ‰†Š‹ŒŽ‘Ž’“Ž”•–†—˜™ŽŒš›œŽ™œŽ”œžŸŽ Ÿ¡Ž”š¢£†Š‹ŒŽ¤¥¦Ž§¨©¦Ž§¨ª«Ž ¬pmkqrYZS^g_­YS^}YaS[®¯STeSafyklWQ[SYZc°RS^QRSx±vcwRY²S ³´µ¶·¸¶µ̧¹¶º»¸µ¼½¾¿µµµÀµÁµµÂµÃÄÅƵ¹ÇÅÈɶƵʹËƵ̺ÍËƵÎÇÅƵϺÐƵÏËÑÒÓµ 3()*+'(),*$05ÔÕGÖ×M$,'$+'$@.)ØÙÚÛeSafgS lWQmklÜÝj{kopmkqrYZS^}[aS[t[S^QRSaRÞgSßgbSacàokqrYZS[®¯Sác¯YaSYZaRÞdS^g_SYaRsYS opmkqrYZS^RsgS[t[S^QRS~€d~‚S âÓãÓäåæçèé긹µÎ¶ºµÉ¾ë층Éí̧¶µ¼îʵÌﵶðñèòóôèõö÷¼ÆµÌﵶðñèõö÷¼µ¸¹ÅøºµÉ÷ºµ ¶ºù¾µÐ¾úµ¶Åûüèé긹µýÅʸ¶µ̧¹¶ºùε þÿ0ÿ1ÿ‡ˆ‰†Š‹ŒŽ3”œŽŸ45ŒŽ6Œ”Ž‘Ž’“Ž”•–†—78†—˜™Ž™œŽ”œžŸŽ Ÿ¡Ž”š¢£†Š‹ŒŽ ‘Ž9Ž š‘Œ”ŽŒ”œž3Ž¤¥¦Ž§¨©¦Ž§¨ª«Ž ¬pmkqrYZS aRS^g_­YS^}YaS[®¯STeSafyk ijklWQ[S^QRSx±vcwRY²S 34×*+'(),GO'/'04 8Ô Ô054892Ô$ A')$B$'IC&FGFH%&URSßg¯YSaÞSZRf¯STeSafyklijklWQ[SP°S[auSTUSvcwRYS xd~€d~S°SaYaS[afSSlÜWX[A ÙIAÖ×M$,'$+'ØI ƒ„„…„†‡ˆ‰†Š‹ŒŽ3”œŽŸ45ŒŽ6Œ”Ž‘Ž’“Ž”•–†—˜™ŽŒš›œŽŒŽ5Ž Ÿ¡Ž”š¢£†Š‹ŒŽ ¤¥¦Ž§¨©¦Ž§¨ª«Ž 3()*+'(),*$05ÔÕG* 6ÔÕ 8 <Ô! 6"#RÞgSßgbSacàokqrYZS [®¯Sác¯YaSYZaRÞ S$%_SátYZS[&SURSßg¯YSaÞSaYaS[afSS^ag'YSPQRS(mkqrS^' S ^)gYZSTeSafyklWQ[SYZc°RSPQRS([S^U{kWykVjk*+d*,-.kq/YZS^a0RSTeSafyklWQ[SYZc°RS [&Sßg¯YSaÞSaYaS[afSS^ag'lkqURSPQRS~€d~‚S âÓâÓä1ìɵϾ2¸µÑ3µ4º56èé7̧¶µÉ¶8¼µ¼¶½¸¹µµ 3()%$*$05499ÔÕ 8 G*+'(),*$05ÔÕÔ: 8;481N: 345678  5 3553 !33"# $% & '7( )*34+ &%8(  ,3 3553 !33"-./!0/1231545036 & 7 & 7% 78/9*345:3; <;9*34+ ;=0>53"35/1,3 3553  !33"2?3@5 <45A $B (50>( +C 36593D E -58069*34+ 678 <;9*34+ ;=06FGH>( + IJ I K L;M2#MN<;1O#1MN3PF9>QR?S2T UVWVXYZ[\X]^ZX_`abcd[]XefgXehiXjkleXmnX\oiXjp^X\^qiXrisX\tu_bcd[]XefgXeZeX vtg[\X[]\^qwXxyzXv{[]X[^|}Xz~jX €€‚€ƒƒ„…†ƒ‡ˆ‰ƒ Š‹9 9ŒA  & )+8 IB% G 34 & A &J Ž ‘’ 7 311/3™$ •( ™šM‹3E5<–L5# 31S™0˜/0=-./!"3"3Œ35<;3–"43›+œ + 7(ž 7 &! 3,33;3J+ $% & 43@S13K"˜< ( 7B+ 53Ÿ33;3˜ 3K" 7 78 3J+ ;š¡‹¢: 0B &3153Œ<> J+ £ )*3J<; 435< 7Ž 7 B 78% 7630<;"3.43¤;/'7( 7 B= 435 "3˜"L¥3;3,330@3Ÿ33K¦ J+ § &R ¨©©©’ ª’ FLK -85 —9«L;05¬<>,!Œ<;;3-./!3–GH & 7£ œ1 €€­€®¯°±²³ƒ²³ˆ´µ²ƒ²°¶²ƒ·¸²ƒ†¹ºƒ†»¼½¾¿²³ƒ†ºµˆƒÀÁÀƒÀÂÃÄŃ°±Æ½ÇÈɽÊ˹Àƒ†¹ºƒ °ºÌˆƒ‡ˆ‰ƒ°ÍÎϽ¾¿²³ƒÀÂ÷Íò°ƒ²³°ºÌЃ ÑTÒÓÔÕÖ×ØÙÓÖÚÛÜÝTÞßàTáâãTäåæçTèéTêëßçÝTçìÝàíîTÞïTäåæðÖñòÖóÓôÖðÔõÜöT ÑTó÷ðøÖñùÜTäåæçTáâúTÜûçìTáüTáÛàTÜýÜTêþÿêþ0TÜãçTÝÛçTÜÝ1T €€2€®¯°±²³ƒ²³ˆ´µ²ƒ²°¶²ƒ·¸²ƒ†¹ºƒ°Î²ƒÀ°…ƒÀÂÆ3ƒ4̃ÄŃ°±ˆƒÊ˹Àƒ²³Í5ºƒ†6Ͳ³ƒ À7Àƒ·Íò°ƒ²³°ºÌЃ8¶´ƒ·Á²³ƒ²ºµ9ƒ´…†ƒ R?3™$ •3643˜¢ 6BA 7 B ¦7 $(5030«9< ˜ G435< 12 12 1 @ /3643˜¢ 3456689 5 8  3 !9"8#$%&%$'()*+58$ ,- $.$/,0 % 12 $3 4% 567656889:;<=8:><8?:@8AB8CD<8A:E<8?F?8G9HG8IJKLMKNOPMQ@A8 RSSTU1V$$'0$.$/,0 %WX2/V $3 4 2"Y 3ZU"[Z\[Z] 8 $^ _,. ` Z01, _ /,0 _a "b"cY 3d !e . " f%1 $g%"3hijY k 12 2345679      !" #$ %& ' ( ( )*4+ , ! -# " 9./.012334567 67869 :;< =>67 -?@A BC ADE67 A9F? 7?B6 A5?G HGIG 9J6$?$123!#@ABC,!D#$C"6!. @ABC, 89 .$24 EFGHIJKHJFGLMNOPQRSTUJVWJFGWPJVPQQFXFYJZYJ[I\] L^_M̀^aMbcdGI eWfJghHJYJZII\FiPPJjPkKHPQUPJljfmKLnMnopoMNqhP1rsst1r1ruvJwmWfGI xWfJghHJYJZII\FiPPJjPkKHPQUPJyjfmKLnMnopoMNqhP1rsst1r1rHZHQzFJ[ I\]PJ{|}FHJH~WHJgIJ€_‚PQljfmKPQuTUJ[I\]TƒPHJgHZHmg„PJPQJFGY ljfmKPQkU\…IIJF†IIJK‡MNƒFTˆF‰KYJZII\FiPHŠ„PQUPJljfmKLnM€qLnML_ˆHuI‹ NŒM€hqMNoW}FGPHJgHZHŽyŽ€qLnML_ˆHYJZII\FiP 345434‘".’..$#$"“.” •–8 8— ˜89 ™š› !"# œi€LnMIžkG‰ŸJVWL_ˆHPQgUFI\gPQHZHmg„PJPQJFGYPFw|f†I}J PQHJ¡ Hz|SIRFGPYJZYkUPˆFk¢PQ|£HQFˆFJhP|UHzIJiHJgYJ¤Ymg„PJPQJFGYYJZI JUPJIJw||SIIžkGPJ…€MNPJH¥YJF†W}J PQHzeWfPRFiWeWf†€M‡^qM¦œ§M L_ˆHPQgUF¨FGPYJZYPUf‰©noª«M€LnM‡_‚PQPQWOPTƒPHJgHZHŽyŽ|UT¬P I\ZPJI­PJI\hLnM¦œ§ML_ˆHPQgUFHJFYJƒFIgUPRSJgh€MNSPQHŠ„H PQIf 3454®4¯.C°! ˜8±8 ²<˜8 ³´ ³µ- ³4>¶B” ;8±˜8 ™š› 9– ³· ¸–9 ˜<˜ %&'%³¹ —º »” ¼J½PJYJŠHzIJi¾¿ÀM¾Á€MNiHzHJ½PJ‰ZHJ}JWf†LMÂ^Ç^M¦œ§ML_ˆHPQgUF I½HJHKH|W„H¥YJF†WHŠ„HZHŽyŽNpLnMLoaÀMd†€ÄMœŒM‡ŒM€^iÅÆM_cMNÇoMȍI\­PJ IKuIJ‚FQF„PkU|IJŠIɇMNLnMÂÊMÀŸIUF}JgXPQF„gm‡^ËM^pdMÅÆM_cMNÇoMȍIJW† L^_MÀoÌPIJW†TˆoM¦œ§ML_ˆHPQgUFHJgHZH}JgXPIJWPJÍ«MN†PI‹H¥I£HJ„f QF„gmHJH¥YJF†WHŠ„HZHmg„PJPQJFGYljfmKLnÎÏ 3454Ð4ÑÒÓ³Ô@¶Õ>$ t¦ÖLnM‡pqMLLnMÅKHeWXPI\H PQIfHŠ„R„PeWXLMÅÊMÈÆMלاMbqpL^MLn^oGY ÙÚÛÍYI\WPQYJZII\FiPPQWOPPJjPkKHHJ…€MÅ_]PQH„g 12 35679 99 35 !"#$%$&'(#)$*$+* 3,-./0 1*"9234567*869$+ 3:;<4567*86#=>?9 1./@. ABC. D2E7$(#=FGH <I$(J!()$(K9 145L(' M 12
- Xem thêm -