Tài liệu Tóm tắt luận án Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở Việt Nam

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 150 |
  • Lượt tải: 0
xomthong

Tham gia: 05/05/2016