Tài liệu Tóm tắt kiến thức hóa học cực chất

 • Số trang: 3 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 322 |
 • Lượt tải: 6
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

tóm tắt kiến thức hóa học ôn thi ĐH chỉ trong vài trang
Tài liệu học tập chia sẻ Tóm tắt kiến thức Hóa học THPT TÓM TẮT KIẾN THỨC HÓA HỌC THPT Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN CÁC KHÁI NIỆM VÀ ðỊNH LUẬT HOÁ HỌC CƠ BẢN ðịnh luật bảo toàn 1.Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng. 2.Tổng ñiện tích dương bằng tổng ñiện tích âm trong một hệ phản ứng (hoặc một chất). 3. Tổng số e cho bằng tổng số e thu trong phản ứng OXHK. ðịnh luật tuần hoàn Tính chất các nguyên tố và ñơn chất cũng như thành phần và tính chất các hợp chất của các nguyên tố ñó biến ñổi tuần hoàn theo chiều tăng của ñiện tích hạt nhân nguyên tố CÁC LOẠI CÔNG THỨC Thù hình là các dạng ñơn chất của một nguyên tố hóa học Công thức ñơn giản nhất cho biết tỷ lệ giữa số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất. VD: CH2O Công thức electron cho biết thứ tự liên kết của các nguyên tố và cách phân bố các e hóa trị trong phân tử.VD: NH3 Công thức phân tử: cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử. VD: C2H4O2 Công thức cấu tạo cho biết thứ tự liên kết và kiểu liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. VD: H – CH = O ðồng vị là các nguyên tử có cùng số proton, khác số notron (cung Z khác A) ðịnh luật Avogadro Trong cùng ñiều kiện nhiệt ñộ và áp suất như nhau những thể tích bằng nhau của mọi khí ñều chứa cùng một số phân tử Nguyên lí LơSatơliê Khi tác ñộng vào phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng hóa học thì cân bằng chuyển dịch về phía làm giảm tác ñộng ấy. LIÊN KẾT HÓA HỌC CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Liên kết phân tử 1 NHÂN proton (1p ), khối lượng 1u, ñiện tích 1+ nơtron (0n1), khối lượng 1u, ñiện tích 0 LK ≡ Lớp e gồm các e có mức năng lượng gần bằng nhau (Lớp n có n phân lớp có n2 OBT. Số e tối ña là 2n2) 0,4 < ∆ <1,7 (Các e chuyển ñộng rất nhanh không quỹ ñạo) Sự phân bố e: Nguyên lí vững bền: các e xếp theo mức năng lượng tăng dần. 1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s Nguyên lý Pauli: Trong 1OBT tối ña có 2e ngược chiều quay Quy tắc HUN: Trong phân lớp số e ñộc thân tối ña cùng chiều Cấu hình e: Sự phân bố e trên các phân lớp, lớp 1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f5s5p5d… Chất ñiện li là chất tan trong nước tạo các ion, dung dịch dẫn ñiện 8 nhóm B (nguyên tố d) ðộ ñiện li α Sè ph©n tö ®iÖn li Sè ph©n tö ban ®Çu K C α = 0 không ñiện li 0<α<1 ñiện li yếu α = 1 ñiện li mạnh Lantanit và Actinit (nguyên tố f) Theo chu kì Theo nhóm  Kim loại Phi kim     Sự thuỷ phân của muối là phản ứng giữa muối và nước. Muối trung hoà... ... của axit yếu và bazơ mạnh tạo môi trường kiềm, pH > 7. ... của axit mạnh và bazơ yếu tạo môi trường axit, pH<7. ... của axit yếu và bazơ yếu thuỷ phân (môi trường phụ thuộc ñộ thuỷ phân). ... của axit mạnh và bazơ mạnh không thuỷ phân. Sự OXH là sự nhường e Chất OXH là chất thu e Chất khử là chất nhường e Sự khử là sự nhận e Tính axit của Tính bazơ của Hoá trị Hoá oxit axit, oxit bazơ, cao nhất trị với hiñroxit hiñroxit với O H  Phân loại chất vô cơ + + Axit là chất cho H , phân li ra H [H+ ].[A − ] [HA] + – Bazơ là chất nhận H , phân li ra OH – Ka = [M+ ].[OH− ] [MOH] + Chất lưỡng tính cho và nhận H + Chất trung tính không cho, nhận H 0 Axit 7 KiÒm 14 Thang pH + MOH → M + OH – Kb = Trung tÝnh + - pH = –lgCH ; pOH = –lgCOH ; pOH + pH = 14 PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ Phản ứng có sự chuyển e giữa các chất phản ứng hay có sự thay ñổi số OXH của một số nguyên tố. SỰ BIẾN THIÊN TUẦN HOÀN CÁC TÍNH CHẤT ðộ âm ñiện Phản ứng trao ñổi ion : phải tạo ra ít nhất một chất ↓ hoặc ↑, hoặc ít phân li . + Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố - Theo chiều tăng dần của ñiện tích hạt nhân nguyên tử - Cùng số lớp e trong nguyên tử vào một hàng - Cùng số e hóa trị trong nguyên tử thành một cột Bán kính nguyên tử 0 ≤ ∆ ≤ 0,4 HA → H + A α2 = BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 8 nhóm A (nguyên tố s,p) sp tạo LK – LK = SỰ ðIỆN LI α= ðặc ñiểm e ngoài cùng 1 2 3: Kim loại 4 (4 5 6 7): Kim loại 5 6 7: Phi kim 4 (2,3 lớp): Phi kim 8 (2): Khí hiếm 3 chu kì nhỏ 4 chu kì lớn – Phân tử là nút mạng,liên kết yếu – Nguyên tử là nút mạng, liên kết bền. – Ion là nút mạng, liên kết bền. DUNG DỊCH là hỗn hợp ñồng nhất của dung môi và chất tan. Dung dịch bão hòa của một chất không thể hòa tan thêm chất ấy ở nhiệt ñộ nhất ñịnh m ct (dd b·o hoµ ) m m C .M n C% = ct .100% = ct .100% = M ct CM = S= mdd V.D 10.D V 100g dung m«i Phân lớp gồm các e có mức năng lượng bằng nhau 4 phân lớp s p d f Số OBT 1 3 5 7 Số e tối ña 2 6 10 14 Hình cầu số 8 nổi phức tạp VỎ Liên kết tinh thể Liên kết ion tạo nên do lực hút Liên kết cộng hóa trị tạo nên bằng giữa các ion trái dấu từ các kim các e hóa trị dùng chung của các Là sự tổ hợp các AO khác nhau của phân lớp tạo loại và phi kim ñiển hình. ng tử giống hoặc gần giống. thành các AO giống nhau. (Hiệu ñộ âm ñiện (∆) ≥1,7) 2 Có cực Cho nhận Không cực 3 sp tạo sp tạo Obital Khu vực không gian quanh hạt nhân hay gặp e nhất NGUYÊN TỬ Sự lai hóa Cân bằng PTHH của phản ứng OXH-khử Phương pháp thăng bằng electron - Xác ñịnh số OXH của các nguyên tố. - Tìm chất OXH, chất khử. - Viết các phương trình nhường e, nhận e. - Cân bằng số e nhường và nhận bằng các hệ số. - ðặt các hệ số vào phương trình - Kiểm tra lại. Vế nào thiếu H thì thêm H2O Quy tắc xác ñịnh số OXH Số OXH H +1 (trừ hiñrua KL) O –2 (trừ F2O) KL nhóm A = số nhóm Tổng số OXH của phân tử =0 Tổng số OXH của ion = ñiện tích ion TỐC ðỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC Tốc ñộ phản ứng là ñô thay ñổi CM của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một ñơn vị thời gian. Tốc ñộ phản ứng phụ thuộc vào bản chất chất tham gia và ñiều kiện phản ứng (nồng ñộ, nhiệt ñộ, áp xuất, chất xúc tác). Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng ñiều kiện. aA + bB cC + dD Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch, trong ñó vT = vN. Nhiệt phản ứng ∆H là năng lượng kèm theo phản ứng hóa học. Nồng ñộ chất ñầu thì CBHH dịch về phía sản phẩm. ∆H > 0 phản ứng thu nhiệt Nhiệt ñộ thì CBHH dịch về hướng toả nhiệt. ∆H < 0 phản ứng tỏa nhiệt Áp suất thì CBHH dịch về hướng giảm số phân tử khí. Năng lượng tiêu hao + năng lượng tỏa ra Số mol sản phẩm = Σnhiệt tạo thành chất ñầu + Σnhiệt tạo thành chất sau ∆H = Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Tài liệu học tập chia sẻ Tóm tắt kiến thức Hóa học THPT HIDROCACBON AnkanCnH2n+2 (n ≥1) AnkenCnH2n (n ≥ 2) 2 3 - Lai ho¸ sp t¹o liªn kÕt ®¬n C–C. - Lai ho¸ sp t¹o 1 liªn kÕt ®«i ðẶC ðIỂM, CẤU TẠO - §ång ph©n m¹ch C C=C. , ðỒNG PHÂN - §ång ph©n m¹ch C, vÞ trÝ liªn kÕt ®«i, ®ång ph©n h×nh häc. M¹ch tõ 1 C- 4C : chÊt khÝ TÍNH CHẤT VẬT LÍ M¹ch ≥ 5C : chÊt láng hoÆc r¾n, kh«ng mµu, kh«ng tan o Céng halogen ThÕ clo ë t cao víi C c¹nh C sp2 ¸nh s¸ng RH + X2  → RX + HX TÝnh chÊt ho¸ häc o t CH2=CH-CH3+Cl2  → CH2=CH-CH2Cl+HCl Céng Cl2 ë C mäi bËc ThÕ AnkinCnH2n–2 (n ≥ 2) - Lai ho¸ sp t¹o 1 liªn kÕt ba C≡C. - §ång ph©n m¹ch C, vÞ trÝ liªn kÕt ba. Ankañien CnH2n–2 (n ≥ 3) Ankylbenzen CnH2n–6 (n ≥ 6) - 2 lai ho¸ sp2 t¹o 2 liªn kÕt ®«i C=C. - §ång ph©n m¹ch C, vÞ trÝ 2 liªn kÕt ®«i, mét sè cã ®ång ph©n h×nh häc. - 6C lai ho¸ sp2 t¹o vßng 6 c¹nh cã hÖ liªn kÕt ®«i xen kÏ liªn kÕt ®¬n. - §ång ph©n m¹ch C cña nh¸nh ankyl, vÞ trÝ nhãm thÕ. ThÕ H cña C ≡ b»ng Ag, Cu RC≡CH + Ag(NH3)2+ →RC≡CAg+2NH3 Céng Br2 ë C bËc cao Céng H2, Br2, H2O, HX (H vµo C bËc thÊp, X vµ OH vµo C bËc cao) Céng Céng H2,Br2,HX, H2O (tuú theo xóc t¸c, Céng H2, Br2, HX nång ®é mµ céng 1 hay 2 lÇn). c¬ chÕ 1-2 c¬ chÕ 1-4 ThÕ H : cña vßng benzen cña nhãm ankyl (¸nh s¸ng) Céng halogen X2 (xt Fe) Céng HONO2 - Vßng cã nhãm cho e (ankyl, NH2, OH, Hal) −u tiªn vÞ trÝ -o, -p. - Vßng cã nhãm hót e (NO2, COOH, HSO3) −u tiªn vÞ trÝ -m. Céng H2 → Xicloankan Céng Cl2 C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 −H T¸ch hi®ro 2 Ankan (CnH2n+2)  → Anken (CnH2n) Ankylbenzen t¸ch H ë nh¸nh −2H 2 Ankan (CnH2n+2)  → Anka®ien nCH2=CH2 → ( CH2–CH2 ) n Trïng hîp Oxi ho¸ §ime 2C2H2 → C4H4 nCH2=CH–CH=CH2 → ( CH2 − CH = CH − CH2 ) n Trime 3C2H2 → C6H6 Ph¶n øng ch¸y cho löa ®á, khãi ®en Ph¶n øng ch¸y cho löa mµu xanh Ph¶n øng ch¸y cho löa mµu vµng Ph¶n øng ch¸y cho löa ®á Ph¶n øng ch¸y cho löa ®á (nCO2 > nH2O) (nCO2 < nH2O) (nCO2 = nH2O) (nCO2 > nH2O) (nCO2 > nH2O) C6H6 kh«ng lµm mÊt mµu dd KMnO4 Kh«ng lµm mÊt mµu dd KMnO4 Lµm mÊt mµu dung dÞch KMnO4 Lµm mÊt mµu dd KMnO4 Lµm mÊt mµu dd KMnO4 Ankylbenzen lµm mÊt mµu dd KMnO4 C¸c hîp chÊt ®¬n chøc DÉn xuất halogen RX ThÕ Nhãm OH RX + OH– → ROH +X– ThÕ HOH T¸ch (HX,H2O) −HX CnH2n+1X  → CnH2n Ancol ROH Phenol Anñehit C6H5OH RCHO ROH + HX → RX + H2O −H2O 2ROH  → R2O +Na ROH   → RONa + ½H2 1 +Na C6H5OH  → C6H5ONa + H2 2 2C3H5(OH)3+Cu(OH)2→ → (C3H5(OH)2O)Cu+2H2O Axit caboxylic RCOOH Este RCOOR’ RNH2 RCOOH + ROH  → RCOOR RCOOH+KLtr−íc H →H2+RCOO– RNH2 + R'X → RNHR' + HX +baz¬/oxit baz¬ RCOOH→muèi+ H2O RCOOH + muèi −H O 2 CnH2n+1OH  → CnH2n C 6H5OH+ 3Br2 → C6H5NH2 +3Br2 → → C6H2Br3OH + 3HBr ThÕ HBz → C6H2Br3NH2 + 3HBr C 6H5OH + 3HONO2 → HNH2 → C6H2 (NO2 )3 OH + 3H2O RCHO + Ag(NH3)2OH → Ag + RCOONH+4 +... RCHO +Br2+H2O → → RCOOH + 2HBr OXH RCH2OH  → RCHO Oxh kh«ng hoµn toµn OXH RCHOHR  → RCOR RNH2 + HNO2 → → ROH + N2 + H2O RCHO + H2 → RCH2OH RCHO+HCN → RCH(CN)OH Céng RCOOR’ + NaOH → → RCOONa + ROH RCOOR’+H2O→RCOOH+ROH Thuû ph©n RNH2 + HX → RNH3X NhËn H+ §iÒu chÕ Amin −H2O CnH2n+ H2O → CnH2n+1OH RX+NaOH → ROH+NaX lªn men Tinh bét  → etanol CnH2n+2 + X2 → CnH2n +HX / X2 → Ancol bËc I + CuO → RCHO Ancol bËc II + CuO → RCOR - ThÕ H cña C6H6 - Oxi ho¸ cumen + O2 RCHO  → RCOOH +O 2 Ankan  → RCOOH R’COOH + HOR → + CnH2n → + CnH2n–2 → + RNH2 + HOH → RNH3 +OH – NH3 + RX → C6H5NO2 + 6H → C¸c hîp chÊt t¹p chøc Glucozo C6H12O6 Fructozo C6H12O6 Saccarozo C12H22O11 + Nhãm CHO Nhãm OH (hemiaxetal) Poliancol Tinh bột (C6H10O5)n Xenlulozo [C6H7O2(OH)3]n Amino axit (NH2)nR(COOH)m Protit ( NHRCO ) n + + Ag(NH3)2 → Ag + H2 → C6H14O6 + Ag(NH3)2 → Ag +CH3OH(HCl)→ →C12H21O11CH3+H2O +CH3OH(HCl) → C6H11O6CH3+H2O + Cu(OH)2 → dd xanh +H O Thuû ph©n Mantozo C12H22O11 2  → + H ,enzim C6H12O6 + C6H12O6 glucoz¬ + fructoz¬ Mµu + HONO2 ®Æc → +H O +H O 2  → 2C6H12O6 + 2  → NH2RCOOH + − +H O H ,enzim H /OH ,enzim 2  → nC6H12O6 + H ,enzim fructoz¬ +HNO3 → vµng + Cu(OH)2 → tÝm, xanh +I2 → xanh, ®en L−ìng tÝnh + HX → NH3XRCOOH +NaOH→ →NH2RCOONa+H2O Trïng ng−ng → ( HNRCO ) n Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Tài liệu học tập chia sẻ Tóm tắt kiến thức Hóa học THPT Aren Anken RX Ankin R'OH R'CHO R'COOH R'COOR Ankan NhËn biÕt hîp chÊt h÷u c¬ Thuèc thö C¸c chÊt Axit RNH2 Axit, ROH, C6H5OH C6H5NH2,C6H5OH DÊu hiÖu §á Xanh KhÝ H2 bay lªn KÕt tña tr¾ng Quú tÝm Na Br2 Ag(NH3)2OH CnH2n, CnH2n-2 Cu(OH)2 RCHO, HCOOH, C6H12O6 RCHO, HCOOH KÕt tña b¹c kÕt tña ®á g¹ch mÊt mµu C3H5(OH)3, dd xanh I2 tinh bét C6H12O6, protit dd xanh tÝm xanh ®en o Thế ñiện cực chuẩn EM n+ /M KIM LOẠI - Các e tự do chuyển ñộng gây ra tính dẻo, dẫn ñiện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim. - Nguyên tử dễ cho e gây ra tính khử. - Có khả năng tác dụng với phi kim, axit, nước, dung dịch muối. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do tác dụng của môi trường xung quanh Ăn mòn hóa học Ăn mòn ñiện hoá o ðiều kiện t KL nguyên chất lẫn KL khác Cơ chế Trực tiếp cho nhận Gián tiếp cho e ở cực –, e một nơi nhận e ở cực + Hiện tượng Tỏa nhiệt, phát sáng, Không tỏa nhiệt, không phát không có ñiện sáng, có dòng ñiện Bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn - Cách li môi trường. - Chế tạo hợp kim và kim loại thật nguyên chất. - Tạo vi môi trường an toàn bằng chất kìm hãm. - Dùng phương pháp ñiện hóa. KL 7 23 39 85 133 , 11Na , 19K , 37Rb , 55Cs 223 , 87Fr Na+/Na -2,71 Mg2+/Mg -2,37 Al3+/Al -1,66 Zn2+/Zn -0,76 Fe2+/Fe -0,44 Pb2+/Pb -0,25 Pb2+/Pb -0,13 H+/H2 0,00 Cu2+/Cu +0,34 Ag+/Ag +0,80 Au3+/Au +1,50 X không có O : 2X → X2 + 2e + X có O : H2O + 2e → ½O2 + 2H + M +e→M – H2O → ½H2 + OH + e X– HOH M sau Al Cực (–) M trước Al +n ðiều chế kim loại : M + ne → M Thuỷ luyện KLtrung bình + dd muối KLyếu → KLyếu Cực (+) to → KL Nhiệt luyện Oxit KLtrung bình (yếu) + chất khử  (CO, Al, H2) Công thức Faraday : m = ®pnc ðiện phân Sn2+/Sn -0,14 Sự ñiện phân o Catot: Chất nào có tính OXH mạnh hơn (E lớn hơn) khử trước o Anot: Chất nào có tính khử mạnh hơn (E nhỏ hơn) OXH trước Pin ñiện hoá (VD : Cu–Zn) 2+ Ở anot (cực –) xảy ra sự OXH : Cu + 2e → Cu 2+ Ở catot (cực +) xảy ra sự khử : Zn → Zn + 2e Muối, bazơ, oxit KLmạnh  → KLmạnh AIt 96500.n ®pdd Dd muối KLtrung bình, yếu  → KLtrung bình, yếu Nhóm IIA Nhôm Crôm 9 24 40 87,6 137 226 4Be , 12Mg , 20Ca , 38Sr , 56Ba , 88Ra 27 13Al 24Cr Nhóm IA 3Li K+/K -2,92 Sắt 52 26Fe ðồng 56 29Cu 64 - Tr¾ng ¸nh b¹c, lµ KL cøng nhất. - Tr¾ng x¸m, dÎo, khó ch¶y, nhiÔm - Mµu ®á, mÒm dÎo, dÉn ®iÖn, nhiÖt tèt. - Tr¾ng dÔ (VD kÐo s:ợCu–Zn) i d¸t máng, Sự ñiệntõ.phân Pin ñiệnb¹c, hoá o « dÉn(cực nhiÖt,–)dÉn ®iÖn Catot: nàooC) có tính OXH mạnh- hơn (E(1683 lớnoC) hơn) khử trước - t2+ C) - tnc Chất cao (1540 tnc cao ỞnhÑ, anot xảy ratèt. sự OXH : Cu + 2e(1890 → Cu LÝ tÝnh nc cao o oo +) xảy ra sự khử : Zn → Zn2+ + 32e 3 Anot: nào3 (nÆng) có tính khử mạnh hơn nhỏ hơn) OXH trước Ở- tcatot (cực C - D = 7,2g/cm (nÆng) - D Chất = 7,9g/cm - D (E = 8,98g/cm (nÆng) nc = 660 TÝnh khö trung b×nh TÝnh khö m¹nh TÝnh khö trung b×nh TÝnh khö yÕu X không có O : 2X → X2+ + 2e 3 X– +n 1+ 3+ 3+ Fe → Fe + 3e Cực (+) M→M +e Al →ðiều Al +chế 3e kim loại : M + neCr→ →MCr + 3e Cu →+Cu e ½O + 2H+ HOH X có O : H2O 2e+→ 2 2+ 2+ 2+ Thuỷ Fe → Fe + 2e T/d phi kim T/d luyện phi kim KLtrung bình + dd muối KLyếuCr→→KL + Cu → Cu + 2e Cryếu + 2e M sau Al M + e → M T/d nhiÒu phi kim o Cực (–) –kim t 4M + O2 → 2M2O 4Al + 3OOxit → 2Al O T/d nhiÒu phi kim T/d phi M trước Al 3 bình (yếu) + chất khử  H O → ½H2 + OH + e KL2trung → KL Nhiệt luyện 2 3Fe + 2O2 → Fe3O4 2 2M + X2 → 2MX M + X3 → MX2 4Al + 3C → Al4C3 4Cr + 3O Cu + ½O2 → CuO (CO, Al,2H→ 2) 2Cr2O3 AIt 2Fe + Faraday 3Cl2 → 2FeCl Công thức : m 3= T/d n−íc T/d n−íc (trõ Be) T/d n−íc (p/ø dõng ngay) ®pnc 2Cr 3Cl2 → 2CrCl3 Cu + Cl2 → CuCl2 96500.n Fe + S → FeS Muối, bazơ, oxit KLmạnh  →+ KL mạnh 2M + 2H2O → 2MOH + H2 M + 2H2O → M(OH)2 + H2 + 3H2O → 2Al(OH)3+ 3H2 Kh«ng t/d n−íc do có líp oxÝt b¶o vÖ T/d n−íc ðiện 2Al phân 2Cu + Cl2 → 2CuCl ®pdd T/d axit T/d dung dÞch axÝtKLtrung bình, yếu DdaxÝt muối KLtrung bình, yếu T/d  → 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4 Ho¸ tÝnh T/d axit Cu + 2HCl + ½O2 → CuCl2 + H2O + + + 2+ + 3+ + 2+ 2M + 2H → 2M + H2 M + 2H → M + H2 2Al + 6H → 2Al + 3H2 Cr + 2H → Cr + H2 Fe + H2O → FeO + H2 T/d axit OXH m¹nh T/d dd muèi T/d dd muèi (trõ Be, Mg) Kh«ng t/d H2SO4, HNO3 ®Æc nguéi 4Cr+12HCl+O2→4CrCl3+2H2O+4H2 T/d axÝt OXH yÕu Cu+2H2SO4®→CuSO4+SO2+2H2O + 2+ Fe + 2H → Fe + H2 2M + 2H2O + CuSO4 → 2M + 2H2O + CuSO4 → T/d oxÝt KL ho¹t ®éng kÐm T/d dd kiÒm Cu+4HNO3®→Cu(NO3)2+2NO2+2H2O T/d axit OXH m¹nh → Cu(OH)2 + M2SO4+ H2 → Cu(OH)2 + MSO4 + H2 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr Cr + 3NaNO3 + 2NaOH → Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO+2H2O T/d dd muèi KL yÕu h¬n T/d dd kiÒm + 2+ → Na2CrO4 + 3NaNO2 + H2O Cu + 2Ag → Cu + 2Ag Kh«ng t/d H2SO4, HNO3 ®Æc nguéi Al+H2O+NaOH→NaAlO2+ 3 2H2 3+ 2+ 2+ T/d dd muèi KL kÐm ho¹t ®éng Cu + 2Fe → Cu + 2Cu 2+ 2+ Fe + Cu → Fe + Cu 2+ 2+ ®pnc ®pnc ®pnc Fe + Cu → Fe + Cu to to 2MCl  → 2M + Cl2 MCl2  → M+Cl2 2Al2O3  → 4Al +3O2 2Al + Cr2O3  → 2Cr + Al2O3 FexOy+ yCO  → xFe + yCO2 Na3 AlF6 to CuO + C  → Cu + CO ®pnc ®pdd → 2M + O2 + 2H2O §iÒu chÕ 2MOH  FeCl2  → Fe+Cl2 2CuFeS2+2O2→2Cu+Fe2O3+ 4SO2 ®pdd FeSO4+H2O → Fe+H2SO4+½O2 → Cu+Cl CuCl  - Rất mÒm - tnc, ts : rất thấp - D : rất nhá TÝnh khö rất m¹nh - MÒm - tnc, ts : thấp (trõ Be) - D nhá (trõ Ba) TÝnh khö m¹nh 2+ M → M + 2e T/d phi kim 2M + O2 → 2MO NaOH lµ mét baz¬ m¹nh NaOH +CO2 → NaHCO3 CaO (v«i sèng) lµ oxit baz¬ 2 2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O NaHCO3 mÆn, Ýt tan,l−ìng tÝnh NaHCO3+HCl→NaCl+CO2+H2O NaHCO3+NaOH→Na2CO3+H2O HỢp chẤt NaHCO +HOH→NaOH+H CO 3 2 3 quan 2NaHCO3→Na2CO3+CO2+HsO träng Na2CO3 bét tr¾ng, tan tèt, to¶ nhiÖt Na2CO3+H2O→NaOH +NaHCO3 Na2CO3+2HCl→2NaCl+CO2+H2O CaO + H2O → Ca(OH)2 CaO + 3C → CaC2 + CO Ca(OH)2 (v«i t«i) Ýt tan Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O Ca(OH)2+2CO2→Ca(HCO3)2 Ca(OH)2+Cl2 → CaOCl2 CaCO3 (®¸ v«i) r¾n, tr¾ng, kh«ng tan CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2+H2O CaCO3+CO2+H2O Ca(HCO3)2 t o CaCO3  → CaO+CO2(nung v«i) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Hợp chất Cr (II) + 2+ CrO + 2H → Cr + H2O + 2+ Cr(OH)2 + 2H → Cr + 2H2O 4Cr(OH)2+O2+2H2O→4Cr(OH)3 3+ Al2O3+6H → 2Al +3H2O 2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3 Al(OH)3 l−ìng tÝnh, kh«ng tan Hợp chất Cr (III) o t Hi®roxit l−ìng tÝnh 2Al(OH)3  → Al2O3 + 3 H2O + 3+ Cr(OH)3 + 3H → Cr + 3H2O + 3+ – – Al(OH)3 + 3H → Al + H2O Cr(OH)3 + OH → CrO2 + 2H2O Al(OH)3 + OH → AlO2 + 2H2O Muèi Cr3+ có tÝnh OXH Muèi nh«m 3+ 2+ 2Cr + 3Zn → 3Zn + 2Cr Al2(SO4)3+6H2O→2Al(OH)3+3H2SO4 Muèi Cr3+ có tÝnh khö PhÌn chua KAl(SO4)2.12H2O 2Cr3++3Br +16OH–→2CrO 2–+6Br– 2 4 lµm trong n−íc. Hợp chất Cr (VI) OXH rất m¹nh 2CrO3+2NH3→Cr2O3+N2+3H2O 2– 2+ 3+ 3+ Cr2O7 + Fe → Fe + Cr 2– 2– CrO4 vµng Cr2O7 da cam Al2O3 l−ìng tÝnh, rất r¾n, tr¾ng, kh«ng tan, chÞu nhiÖt 3+ Al2O3+6H → 2Al +3H2O Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 + FeO + 2H → Fe 2+ + 2 CuO ®en, r¾n, kh«ng tan Hợp chất Fe (II) + + 2H2O CuO + 2H → Cu 2+ Fe(OH)2 + 2H → Fe + H2O TÝnh khö 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 2+ + H2O CuO + CO → Cu + CO2 3Cu + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O Cu(OH)2 kh«ng tan, xanh + 3FeO + 10HNO3 → Cu(OH)2 + 2H → Cu → 3Fe(NO3)3 + NO + 5 H2O NhiÖt ph©n 4Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3 Hợp chất Fe (III) + Fe2O3 + 6H → 2Fe + 3+ + 3H2O 3+ Fe(OH)3 + 3H → Fe + 3H2O TÝnh OXH 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 2+ + 2H2O to Cu(OH)2  → CuO + H2O T¹o phøc Cu(OH)2 + 4NH3 → Cu(NH3)4(OH)2 Muèi Cu2+ ®a sè dÔ tan, mµu xanh NhiÖt ph©n to 2Cu(NO3)2  → 2CuO + 4NO2 + O2 2FeCl3 + Cu → CuCl2 + 2FeCl2 NhiÖt ph©n to 2Fe(OH)3  → Fe2O3 + 3H2O - Trang | 3 -
- Xem thêm -