Tài liệu Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1- Hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp Đại học và Sau đại học - Hướng dẫn thành công 35 Khóa luận Cử nhân lịch sử Đảng. - Tham gia giảng dạy 5 lớp Cao học, hướng dẫn thành công 01 Thạc sỹ LSĐ 2- Tham gia viết 10 giáo trình cấp Bộ và các sách tham khảo đã xuất bản - Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Xã Kim Anh, Kim thành Hải Dương. Giấy phép xuất bản số 23/97 Sở văn hoá thông tin Hải Dương 7/1997 - Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, dùng trong các trường đại học và cao đẳng. Bộ Giáo dục đào tạo chủ trì biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2004, tái bản , bổ sung sửa chữa năm 2005, 2006. - Giáo trình Chính trị, dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp. Bộ Giáo dục đào tạo. Nhà xuất bản CTQG 2003. - Giáo trình Chính trị, dùng trong các trường Trung câp chuyên nghiệp. Bộ Giáo dục đào tạo chủ trì biên soạn. Nhà xuất bản Giáo dục 2005, 2006 - Giáo trình Chính trị, dùng trong các trường dạy nghề. Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và xã hội chủ trì. Nhà xuất bản lao động xã hội 2005 - Sách tham khảo “ Tập bài giảng Giáo dục công dân 12”, Nhà xuất bản Thống kê xuất bản 2002. - Phương pháp Dạy- học, kiểm tra, đánh giá các môn khoa học xã hội và nhân văn. Nxb Lý luận Chính trị 2004 - Bài số 16. - Ngân hàng câu hỏi và đáp án Ôlympíc các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dùng trong các trường đại học và cao đẳng. Bộ Giáo dục- Đào tạo, năm 2006. Quyết định ban hành số 7549/ Quyết định- BGD&DT, 12-2005 - Ngân hàng câu hỏi và đáp án Ôlympíc các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp. Bộ Giáo dụcĐào tạo, năm 2006. Quyết định ban hành số 7549/ Quyết định- BGD&DT, 12-2005. - Sách “ Những tìm tòi và đổi mới trên con đường lên chủ nghĩa xã hội (19862005)”. Nhà xuất bản lý luận chính trị Hà Nội , năm 2006. 3- Tham gia viết báo, tạp chí đã được đăng tải ( Sưu tầm 20 bài tiêu biểu) - Góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo bậc Đại học trong Phân viện Báo chí & Tuyên truyền . Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền. Tháng 11-1993 - Vấn đề đào tạo bổ sung hoàn chỉnh đại học các chuyên ngành lý luận MácLênin. TC Báo chí và Tuyên truyền Tháng 1-1994 - Giá trị vững bền của cách mạng tháng Mười Nga. TC Báo chí và Tuyên truyền Tháng 11-1994 - Vấn đề Đảng lãnh đạo thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội. TC Báo chí và Tuyên truyền Tháng 3-1996 - Mãi mãi chói sáng dấu mốc mở đầu thời đại mới. TC Báo chí và Tuyên truyền Tháng 11-1997 - Tìm hiểu phong cách biên tập sách, báo của V.I. Lênin. TC Báo chí và Tuyên truyền Tháng 11-1998 - Về giảng dạy và học tập bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Phân viện Báo chí & Tuyên truyền. TC Lịch sử Đảng Số 6- Tháng 6-1998 - Tư tưởng Hồ Chí Minh- Khoa học lý luận cơ bản của cách mạng Việt Nam. TC Khoa học chính trị , Học viện chính trị Quốc gia, Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh . Số 4 – 1998. - Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở cơ sở Đảng trong giai đoạn mới. TC Báo chí và Tuyên truyền Số 5- Tháng 9-1999 - Từ di sản lý luận của V.I. Lênin về dân chủ. TC Nghiên cứu lý luận. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Số 1- Tháng 1- 2000 - Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài thơ chúc Tết trước lúc đi xa. TC Báo chí và Tuyên truyền . Số 1- Tháng 1- 2000. - Về ý nghĩa quốc tế của cách mạng Tháng Tám năm 1945. TC Báo chí và Tuyên truyền Số 4- Tháng 7- 2000 - Cách mạng Tháng Mười Nga và công cuộc phát triển kinh tế XHCN. Thời báo Tài chính Số 92- Tháng 10- 2002 - Vận dụng tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh về dân chủ trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. TC Công an nhân dân Đặc san- Tháng 5- 2004 - Điện Biên phủ bản anh hùng ca của dân tộc Việt Nam. TC Báo chí và Tuyên truyền Số 3- Tháng 5- 2000 - Những Nghị quyết quan trọng của Đảng góp phần quyết định thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945. TC Báo chí và Tuyên truyền Số 5- 2005. - Những chuyển biến quan trọng về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới. TC Báo chí và Tuyên truyền. Số 5- 2006 - Học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng. Tạp chí Tư tưởng văn hoá . Số 5. 2006 - Tiểu phẩm báo chí Bác Hồ ở Pháp. Báo An ninh Thủ đô. Số đặc biệt 21-62006 - Những quyết sách đúng đắn của Đảng vì sự phát triển toàn diện đối với người Việt Nam ở nước ngoài . Tạp chí Thông tin đối mgoại. 12-2006 - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yêu cầu khách quan và cấp thiết. Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông Số tháng 6-2007. 4. Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu - Chương trình khung đào tạo đại học của Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (Cấp Bộ .TS Tô Huy Rứa chủ nhiệm). Phân viện BCvà TT.. 12-1995 - Chương trình đào tạo giảng viên lý luân Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (.Cấp Bộ TS Vũ Đình Hoè chủ nhiệm). Phân viện BCvà TT. 8-2000 - Báo chí với công tác tuyên tuyền Đảng Cấp Bộ- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (TS Phạm Thị Thoa chủ nhiệm) - Cải cách hành chính ở Việt Nam (1986-2002) Cấp Bộ- TS Hồ sĩ Lộc chủ nhiệm- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 12-2004. - Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng trong các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội. Đề tài khoa học cơ sở trọng điểm. Hoàn thành năm 2006. - Chủ biên Tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh. Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nghiệm thu 2003. Loại Khá - Chủ biên. Giáo trình Lich sử thế giới đại cương. Học viện Báo chí và Tuyên truyền . Nghiệm thu 2004. Loại Khá . Chủ biên Giáo trình Lịch sử Việt Nam đại cương. Học viện Báo chí và Tuyên truyền Nghiệm thu 2005. Loại Khá - Tham gia 5 Hội đồng Nhà nước chấm luận án Tiến sĩ lịch sử Ký tên TS Phạm Xuân Mỹ
- Xem thêm -