Tài liệu Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu phân tán

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 136 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ---------------------------------------- ĐỖ THỊ NHẪN TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính Mã số: 60.48.15 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS ĐOÀN VĂN BAN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2013
- Xem thêm -