Tài liệu Toan hki(p2)

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Nguyễn Đình Thạnh Tiết 46 I. Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 MUÏC TIEÂU : LUYEÄN TAÄP Giuùp HS cuûng coá veà :  Tìm soá haïng trong moät toång .  Pheùp tröø trong phaïm vi 10 .  Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên .  Baøi toaùn traéc nghieäm coù 4 löïa choïn . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : Ñoà duøng phuïc vuï troø chôi . 1. Kieåm tra baøi cuõ : - GV goïi 2 HS leân baûng laøm baøi taäp vaø phaùt bieåu qui taéc tìm soá haïng chöa bieât trong moät toång . Tìm x : x + 8 = 19 x + 13 = 38 41 + x = 75 - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 2. Daïy hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu ngaén goïn teân baøi vaø ghi baûng . 2.2 Luyeän taäp : Baøi 1 : - Yeâu caàu HS töï laøm baøi . - Hoûi : a) Vì sao x = 10 - 8 . - HS laøm baøi, 3 HS leân baûng laøm . - Vì x laø soá haïng caàn tìm, 10 laø toång, 8 laø soá haïng ñaõ bieát. Muoán tìm x ta laáy toång ( 10 ) tröø soá haïng ñaõ bieát (8). - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . Baøi 2 : - Yeâu caàu HS nhaåm vaø ghi ngay keát quaû vaøo baøi . - Hoûi : Khi ñaõ bieát 9 + 1 = 10 ta coù theå ghi ngay keát quaû cuûa 10 – 9 vaø 10 – 1 ñöôïc khoâng ? vì sao ? Trang 117 - Laøm baøi, 1 HS ñoïc chöõa baøi. 2 HS ngoài caïnh ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra laãn nhau . - Khi ñaõ bieát 9 + 1 = 10 ta coù theå ghi ngay keát quaû cuûa 10 tröø ñi 9 laø 1 vaø 10 tröø ñi 1 laø 9, vì 1 vaø 9 laø hai soá haïng trong pheùp coäng 9 + 1 = 10. Laáy toång tröø soá haïng naøy seõ ñöôïc soá haïng kia . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Baøi 3 : - Yeâu caàu HS nhaåm vaø ghi ngay keát quaû . - Hoûi : Haõy giaûi thích vì sao 10 – 1 – 2 vaø 10 – 3 coù keát quaû baèng nhau . - HS laøm baøi caù nhaân. 1 HS ñoïc chöõa baøi. HS töï kieåm tra baøi mình . - Vì 3 = 2 + 1 . Baøi 4 : - Goïi HS ñoïc ñeà baøi . - Baøi toaùn cho bieát gì ? - Baøi toaùn hoûi gì ? - Ñeå bieát coù bao nhieâu quaû quyùt ta laøm nhö theá naøo ? - Taïi sao ? - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. Sau ñoù kieåm tra vaø cho ñieåm . Baøi 5 : - HS ñoïc ñeà baøi . - Cam vaø quyùt coù 45 quaû, trong ñoù coù 25 quaû cam . - Hoûi soá quyùt . - Thöïc hieän pheùp tính 45 – 25 . - Vì 45 laø toång soá cam vaø quyùt, 25 laø soá cam. Muoán tính soá quyùt ta phaûi laáy toång ( 45) tröø ñi soá cam ñaõ bieát ( 25 ). - HS laøm baøi, hai HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau. - C x=0. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi . 2.3 Cuûng coá , daën doø :  Troø chôi : Hoa ñua nôû .  Chuaån bò : - 2 caây caûnh coù ñaùnh soá 1 , 2 - Moät soá boâng hoa caét baèng giaáy maøu treân ñoù coù ghi caùc baøi toaùn veà tìm x. Chaúng haïn : Trang 118 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu x + 3 = 18 x = 18 – 3 x = 15 x + 14 = 39 x = 39 – 14 x = 25  Caùch chôi : chia lôùp thaønh 2 ñoäi. Laàn löôït töøng ñoäi cöû ngöôøi leân boác hoa treân baøn GV. Khi ñaõ laáy ñöôïc hoa, ngöôøi chôi ñoïc to baøi toaùn tìm x ghi treân boâng hoa. Sau khi ñoïc xong phaûi traû lôøi ngay baøi toaùn ñoù giaûi ñuùng hay sai. Neáu traû lôøi ñuùng thì ñöôïc caøi boâng hoa leân caây cuûa mình. Neáu traû lôøi sai thì boâng hoa ñoù khoâng ñöôïc caøi. Keát thuùc, ñoäi naøo coù nhieàu hoa hôn laø ñoäi thaéng cuoäc. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 47 Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 SOÁ TROØN CHUÏC TRÖØ ÑI MOÄT SOÁ I. MUÏC TIEÂU : II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : Giuùp HS :  Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø coù soá bò tröø laø soá troøn chuïc, soá tröø laø soá coù moät hoaëc hai chöõ soá ( coù nhôù ) .  Cuûng coá caùch tìm moät soá haïng chöa bieát khi bieát toång vaø soá haïng kia . Que tính . 1. Giôùi thieäu baøi : Trong baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ hoïc veà pheùp tröø coù daïng : Soá troøn chuïc tröø ñi moät soá . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu pheùp tröø : 40 – 8 Böôùc 1 : Neâu vaán ñeà - Neâu baøi toaùn : coù 40 que tính, bôùt ñi 8 que Trang 119 - Nghe vaø phaân tích baøi toaùn . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu tính. Hoûi taát caû coù bao nhieâu que tính ? - Yeâu caàu HS nhaéc laïi baøi toaùn . - Hoûi : Ñeå bieát coù bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? - Vieát leân baûng : 40 – 8 . Böôùc 2 : Ñi tìm keát quaû - Yeâu caàu HS laáy 4 boù que tính. Thöïc hieän thao taùc bôùt 8 que ñeå tìm keát quaû . - Coøn laïi bao nhieâu que tính ? - Hoûi : Em laøm nhö theá naøo ? - HS nhaéc laïi . - Thöïc hieän pheùp tröø 40 – 8 . - HS thao taùc treân que tính. 2 HS ngoài caïnh nhau thaûo luaän tìm caùch bôùt. - Coøn 32 que . - Traû lôøi caùch bôùt cuûa mình ( coù nhieàu phöông aùn khaùc nhau ). HS coù theå thaùo caû 4 boù que tính ñeå coù 40 que tính rôøi nhau roài laáy ñi 8 que vaø ñeám laïi. Cuõng coù theå thaùo moät boù roài bôùt ñi 8 que. Soá que coøn laïi laø 3 boù ( 3 chuïc)vaø 2 que tính rôøi laø 32 que ...... - Höôùng daãn laïi cho HS caùch bôùt ( thaùo 1 boù roài bôùt ) . - Vaäy 40 tröø ñi 8 baèng bao nhieâu ? - Baèng 32 . - Vieát leân baûng : 40 – 8 = 32 . 40 Böôùc 3 : Ñaët tính vaø tính 8 - Môøi 1 HS leân baûng ñaët tính. ( Höôùng daãn - Ñaët tính : 32 HS nhôù laïi caùch ñaët tính pheùp coäng, pheùp tröø ñaõ hoïc ñeå laøm baøi ) . - con ñaët tính nhö theá naøo ? - Vieát 40 roài vieát 8 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 0. Vieát daáu – vaø keû vaïch ngang . - Con thöïc hieän nhö theá naøo ? Neáu HS traû - Traû lôøi . lôøi ñöôïc GV cho 3 HS khaùc nhaéc laïi. Caû lôùp ñoàng thanh neâu caùch tröø. Neáu HS khoâng traû lôøi ñöôïc GV ñaët töøng caâu hoûi ñeå höôùng daãn . - Caâu hoûi ( vöøa hoûi vöøa vieát leân baûng ) . - Tính töø ñaâu tôùi ñaâu ? - Tính töø phaûi sang traùi. Baét ñaàu töø Trang 120 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu 0 tröø 8 . - 0 khoâng tröø ñöôïc 8 . - Thaùo rôøi 1 boù que tính thaønh 10 que tính roài bôùt . - 0 coù tröø ñöôïc 8 khoâng ? - Luùc tröôùc ta laøm theá naøo ñeå bôùt ñöôïc 8 que tính . - Ñoù chính laø thao taùc möôïn 1 chuïc ôû 4 chuïc. 0 khoâng tröø ñöôïc 8, möôïn 1 chuïc cuûa 4 chuïc laø 10, 10 tröø 8 baèng 2, vieát 2 nhôù 1. - Hoûi tieáp : Vieát 2 vaøo ñaâu ? Vì sao ? - Vieát 2 thaúng 0 vaø 8 vì 2 laø haøng ñôn vò cuûa keát quaû . - 4 chuïc ñaõ cho möôïn ( bôùt ) ñi 1 chuïc coøn - Coøn 3 chuïc . laïi maáy chuïc ? - Vieát 3 vaøo ñaâu ? - Vieát 3 thaúng 4 ( vaøo coät chuïc ) . - Nhaéc laïi caùch tröø . - HS nhaéc laïi caùch tröø .  0 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 10 tröø 8 baèng 2, vieât 2, nhôù 1 .  4 tröø 1 baèng 3, vieát 3 . Böôùc 4 : AÙp duïng - Yeâu caàu HS caû lôùp aùp duïng caùch tröø cuûa - 3 HS leân baûng laøm baøi. Caû lôùp laøm pheùp tính 40 – 8, thöïc hieän caùc pheùp tính baøi vaøo Vôû baøi taäp . 50 tröø sau trong baøi 1 : 60 90 5 60 – 9 ; 50 – 5 ; 90 – 2 9 2 45 51 88 - Yeâu caàu HS neâu laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän töøng pheùp tính treân . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 2.2 Giôùi thieäu pheùp tröø 40 - 18 : - Traû lôøi - Tieán haønh töông töï theo 4 böôùc nhö treân ñeå HS ruùt ra caùch tröø .  0 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 10 tröø 8 baèng 2, vieát 2, nhôù 1 . 40  1 theâm 1 baèng 2, 4 tröø 2 baèng 2, vieát 2 . 18 22 Trang 121 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu 2.3 Luyeän taäp – thöïc haønh : Baøi 1 : Tìm x - Yeâu caàu HS neâu yeâu caàu cuûa baøi sau ñoù töï - HS ñoïc yeâu caàu. 3 HS leân baûng laøm baøi . laøm baøi. Caû lôùp laøm baøi trong Vôû baøi taäp . - Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng . - HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn, kieåm tra baøi mình . - Hoûi theâm veà caùch thöïc hieän caùc pheùp tính - Traû lôøi . tröø khi tieán haønh tìm x a) 30 – 9 b) 20 – 5 c) 60 – 19 - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . Baøi 2 : - Goïi HS ñoïc ñeà baøi sau ñoù môøi 1 em leân toùm taét . - 2 chuïc baèng bao nhieâu que tính ? - Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? - Yeâu caàu HS trình baøy baøi giaûi . Toùm taét Coù : 2 chuïc que tính Bôùt : 5 que tính Coøn laïi : ... que tính ? - Baèng 20 que tính . - Thöïc hieän pheùp tröø 20 – 5 . Baøi giaûi . 2 chuïc = 20 Soá que tính coøn laïi laø : 20 – 5 = 15 ( que tính ) Ñaùp soá : 15 que tính . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 2.4 Cuûng coá , daën doø : - Yeâu caàu nhaán maïnh keát quaû cuûa pheùp tính : 80 – 7; 30 – 9; 70 – 18; 60 – 16 . - Nhaän xeùt tieát hoïc . Trang 122 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Daën doø HS veà nhaø luyeän taäp theâm veø pheùp tröø daïng : Soá troøn chuïc tröø ñi moät soá . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 Tiết 48 11 TRÖØ ÑI MOÄT SOÁ 11 – 5 I. MUÏC TIEÂU : Giuùp     HS : Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø 11 – 5 . Laäp vaø thuoäc loøng baûng coâng thöùc : 11 tröø ñi moät soá . AÙp duïng baûng tröø ñaõ hoïc ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan . Cuûng coá veà teân goïi thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp tröø . II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : Que tính . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän caùc yeâu caàu sau : + HS 1 : Ñaët tính vaø thöïc hieän phep tính : 30 – 8 ; 40 - 18 . + HS 2 : Tìm x : x + 14 = 60; 12 + x = 30 . - Yeâu caàu HS döôùi lôùp nhaåm nhanh keát quaû pheùp tröø : 20 – 6; 90 – 18; 40 – 12; 60 – 8 . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu baøi : Trong baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ hoïc caùc pheùp tính tröø coù daïng : 11 tröø ñi moät soá, 11 – 5 . 2.2 Pheùp tröø 11 – 5 : Trang 123 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Böôùc 1 : Neâu vaán ñeà - Ñöa ra baøi toaùn : Coù 11 que tính ( caàm que tính ), bôùt 5 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính ? - Yeâu caàu HS nhaéc laïi baøi. ( coù theå ñaët töøng caâu hoûi gôïi yù : Coâ coù bao nhieâu que tính ? Coâ muoán bôùt ñi bao nhieâu que tính ? ) . - Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta phaûi laøm gì ? - Vieát leân baûng 11 – 5 . Böôùc 2 : Tìm keát quaû - Yeâu caàu HS laáy 11 que tính, suy nghó vaø tìm caùch bôùt 5 que tính , sau ñoù yeâu caàu traû lôøi xem coøn laïi bao nhieâu que . - Yeâu caàu HS neâu caùch bôùt cuûa mình + Höôùng daãn laïi cho HS caùch bôùt hôïp lyù nhaát . - Coù bao nhieâu que tính taát caû ? - Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn . - Thöïc hieän pheùp tröø 11 – 5 . - Thao taùc treân que tính . Traû lôøi : coøn 6 que tính . - Traû lôøi . - Coù 11 que tính ( coù 1 boù que tính vaø 1 que tính rôøi ) . - Bôùt 4 que nöõa . - Ñaàu tieân coâ bôùt 1 que tính rôøi tröôùc. Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que tính nöõa ? - Vì sao ? - Ñeå bôùt ñöôïc 4 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù - Vì 4 + 1 = 5 . thaønh 10 que tính rôøi. Bôùt 4 que coøn laïi 6 que . - Vaäy 11 que tính bôùt 5 que tính coøn laïi maáy que tính ? - Coøn 6 que tính . - Vaäy 11 – 5 baèng maáy ? - Vieát leân baûng 11 – 5 = 6 . - 11 tröø 5 baèng 6 . Böôùc 3 : Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính - Yeâu caàu 1 HS leân baûng ñaët tính sau ñoù  Vieát 11 roài vieát 5 xuoáng 11 neâu laïi caùch laøm cuûa mình . döôùi thaúng coät vôùi 1 5 (ñôn vò). Vieát daáu tröø 6 vaø keû vaïch ngang . Trang 124 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu nhieàu HS nhaéc laïi caùch tröø .  Tröø töø phaûi sang traùi. 1 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 11 tröø 5 baèng 6. Vieát 6, nhôù 1. 1 tröø 1 baèng 0 . 2.3 Baûng coâng thöùc : 11 tröø ñi moät soá : - Yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû caùc pheùp tröø trong phaàn baøi hoïc vaø vieát leân baûng caùc coâng thöùc 11 tröø ñi moät soá nhö phaàn baøi hoïc . - Yeâu caàu HS thoâng baùo keát quaû. Khi HS thoâng baùo thì ghi laïi leân baûng . - Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baûng caùc coâng thöùc sau ñoù xoaù daàn caùc pheùp tính cho HS thuoäc loøng . - Thao taùc treân que tính, tìm keát quaû vaø ghi keát quaû tìm ñöôïc vaøo baøi hoïc . - Noái tieáp nhau ( theo baøn hoaëc toå ) thoâng baùo keát quaû cuûa caùc pheùp tính. Moãi HS chæ neâu 1 pheùp tính . - HS hoïc thuoäc loøng baûng coâng thöùc. 2.4 Luyeän taäp – thöïc haønh : Baøi 1 : - Yeâu caàu HS töï nhaåm vaø ghi ngay keát quaû caùc pheùp tính phaàn a vaøo Vôû baøi taäp . - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn sau ñoù ñöa ra keát luaän veà keát quaû nhaåm . - Hoûi : Khi bieát 2 + 9 = 11 coù caàn tính 9 + 2 khoâng ? Vì sao ? - HS laøm baøi : 3 HS leân baûng, moãi HS laøm moät coät tính . - Nhaän xeùt baøi cuûa baïn laøm ñuùng/ sai . Töï kieåm tra baøi cuûa mình . - Khoâng caàn. Vì khi thay ñoåi vò trí caùc soá haïng trong moät toång thì toång ñoù khoâng thay ñoåi . - Hoûi tieáp : Khi ñaõ bieát 9 + 2 = 11 coù theå ghi - Coù theå ghi ngay : 11 – 2 = 9 vaø ngay keát quaû cuûa 11 – 9 vaø 11 – 2 khoâng ? 11 – 9 = 2, vì 2 vaø 9 laø caùc soá haïng Vì sao ? trong pheùp coäng 9 + 2 = 11. Khi laáy toång tröø ñi soá haïng naøy seõ ñöôïc soá haïng kia . Trang 125 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu HS töï laøm tieáp phaàn b . - Yeâu caàu so saùnh 1 + 5 vaø 6 . - Yeâu caàu so saùnh 11 – 1 – 5 vaø 11 – 6 . - Keát luaän : Vì 1 + 5 = 6 neân 11 – 1 – 5 baèng 11 – 6 ( tröø lieân tieáp caùc soá haïng baèng tröø ñi toång ) . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . - Laøm baøi vaø baùo caùo keát quaû . - Ta coù 1 + 5 = 6 . - Coù cuøng keát quaû laø 5 . Baøi 2 : - Yeâu caàu HS neâu ñeà baøi. Töï laøm baøi sau - Laøm baøi vaø traû lôøi caâu hoûi . ñoù neâu laïi caùch thöïc hieän tính 11 – 7; 11 - 2 Baøi 3 : - Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi . - Muoán tính hieäu khi bieát soá bò tröø vaø soá tröø ta laøm nhö theá naøo ? - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. Goïi 3 HS leân baûng laøm baøi . - Ñoïc ñeà baøi . - Ta laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø . - Yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän tính cuûa 3 pheùp tính treân . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm . - Traû lôøi . - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. Töï toùm taét sau ñoù hoûi : Cho ñi nghóa laø theá naøo ? - Yeâu caàu HS töï giaûi baøi taäp . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm . - Cho ñi nghóa laø bôùt ñi . - 11 7 4 - 11 8 3 - 11 3 8 Baøi 4 : - Giaûi baøi taäp vaø trình baøy lôøi giaûi . 2.5 Cuûng coá , daën doø : - Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc loøng baûng coâng thöùc : 11 tröø ñi moät soá. Ghi nhôù caùch thöïc hieän pheùp tröø 11 tröø ñi moät soá . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën doø HS veà nhaø hoïc thuoäc loøng baûng coâng thöùc treân . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 126 Nguyễn Đình Thạnh - Tiết 49 I. Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 MUÏC TIEÂU : 31 – 5 Giuùp HS :  Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù daïng 31 – 5 .  AÙp duïng pheùp tröø coù nhôù daïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan .  Laøm quen vôùi hai ñoaïn thaúng caét nhau . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : Que tính, baûng gaøi . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Kieåm tra baøi cuõ : - Yeâu caàu HS leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng caùc coâng thöùc : 11 tröø ñi moät soá . - Yeâu caàu nhaåm nhanh keát quaû cuûa moät vaøi pheùp tính thuoäc daïng : 11 – 5 . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Pheùp tröø 31 – 5 : Böôùc 1 : Neâu vaán ñeà - Coù 31 que tính, bôùt 5 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính ? - Muoán bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta phaûi laøm gì ? - Vieát leân baûng 31 – 5 . Böôùc 2 : Ñi tìm keát quaû - Yeâu caàu HS laáy boù 1 chuïc que tính vaø 1 que tính rôøi, tìm caùch bôùt 5 que tính roài baùo laïi keát quaû . - 31 que tính bôùt 5 que tính coøn laïi bao nhieâu que tính ? - Vaäy 31 – 5 baèng bao nhieâu ? - Vieát leân baûng 31 – 5 = 26 . + löu yù : GV coù theå höôùng daãn böôùc naøy moät caùch tæ mæ nhö sau : Trang 127 - Nghe. Nhaéc laïi baøi toaùn vaø töï phaân tích baøi toaùn . - Thöïc hieän pheùp tröø 31 – 5 . - Thao taùc treân que tính. ( HS coù theå laøm theo nhieàu caùch khaùc nhau. Caùch coù theå gioáng hoaëc khoâng gioáng caùch laøm baøi hoïc ñöa ra, ñeàu ñöôïc ) . - 31 que, bôùt ñi 5 que, coøn laïi 26 que tính . - 31 tröø 5 baèng 26 . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu HS laáy ra 3 boù 1 chuïc vaø moät que tính rôøi ( GV caàm tay ) . - Muoán bôùt 5 que tính chuùng ta bôùt luoân moät que tính rôøi . - Hoûi : coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? - Ñeå bôùt ñöôïc 4 que tính nöõa ta thaùo rôøi 1 boù thaønh 10 que roài bôù thì coøn laïi 6 que tính rôøi. - 2 boù que tính vaø 6 que tính rôøi laø bao nhieâu Böôùc 3 : Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính - Yeâu caàu 1 HS leân baûng ñaët tính. Neáu HS ñaët tính vaø tính ñuùng thì yeâu caàu neâu roõ caùch ñaët tính. Neáu neâu ñuùng cho moät vaøi HS nhaéc laïi. Neáu chöa ñuùng goïi HS khaùc thöïc hieän hoaëc höôùng daãn tröïc tieáp baèng caùc caâu hoûi : - Tính töø ñaâu sang ñaâu ? - 1 coù tröø ñöôïc 5 khoâng ? - Möôïn 1 chuïc ôû haøng chuïc, 1 chuïc laø 10, 10 vôùi 1 laø 11, 11 tröø 5 baèng 6, vieát 6. 3 chuïc cho möôïn 1, hay 3 tröø 1 laø 2, vieât 2 . - Nhaéc laïi hoaøn chænh caùch tính . 2.2 Luyeän taäp – thöïc haønh : Baøi 1 : - Yeâu caàu HS töï laøm sau ñoù neâu caùch tính cuûa moät soá pheùp tính . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm . - Neâu : Coù 31 que tính . - Bôùt ñi moät que rôøi . - Bôùt 4 que nöõa vì 4 + 1 = 5 . - Thaùo 1 boù vaø tieáp tuïc bôùt 4 que tính . - Laø 26 que tính .  Vieát 31 roài vieát 5 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 1. Vieát daáu tröø vaø keû vaïch ngang .  1 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 11 tröø 5 baèng 6. Vieát 6, nhôù 1. 3 tröø 1 baèng 2, vieát 2 . - Tính töø phaûi sang traùi . - 1 khoâng tröø ñöôïc 5 . 31 5 26 - Nghe vaø nhaéc laïi . - Laøm baøi. Chöõa baøi. Neâu caùch tính cuï theå cuûa moät vaøi pheùp tính . Baøi 2 : - Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi . - Muoán tìm hieäu ta laøm nhö theá naøo ? - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. Goïi 3 HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm moät yù . Trang 128 - Laáy soá bò tröø, tröø ñi soá tröø . - 51 4 47 - 21 6 15 - 71 8 63 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Yeâu caàu 3 HS neâu roõ caùch ñaët tính vaø thöïc hieän tính töøng pheùp tính . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm . - Traû lôøi . Baøi 3 : - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi . Toùm taét Coù : 51 quaû tröùng Laáy ñi : 6 quaû tröùng Coøn laïi : ... quaû tröùng ? - Yeâu caàu HS giaûi thích vì sao laïi thöïc hieän pheùp tính 51 - 6 . - Laøm baøi . Baøi giaûi Soá tröùng coøn laïi laø : 51 – 6 = 45 ( quaû tröùng ) Ñaùp soá : 45 quaû tröùng - Vì coù 51 quaû tröùng meä laáy ñi 6 quaû nghóa laø tröø ñi 6 quaû. Ta coù pheùp tính : 51 – 6 . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . - Goïi 1 HS ñoïc caâu hoûi . - Yeâu caàu HS traû lôøi . - Yeâu caàu nhieàu HS nhaéc laïi caâu hoûi . - Ñoïc caâu hoûi . - Ñoaïn thaúng AB caét ñoaïn thaúng CD taïi ñieåm O . - Nhaéc laïi . 2.3 Cuûng coá , daën doø : - Yeâu caàu HS neâu laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 31 - 5 . - Nhaän xeùt tieát hoïc. Bieåu döông caùc em hoïc toát, coù tieán boä. Nhaéc nhôû caùc em coøn chöa chuù yù, chöa coá gaéng trong hoïc taäp . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 129 Nguyễn Đình Thạnh Tiết 50 Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 51 – 15 I. MUÏC TIEÂU : Giuùp HS :  Bieát caùch thöïc hieän pheùp tính coù nhôù daïng 51 – 15 .  AÙp duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan ( tìm x, tìm hieäu ) .  Cuûng coá teân goïi caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp tính tröø .  Cuûng coá bieåu töôïng veà hình tam giaùc . I. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : Que tính . II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän caùc yeâu caàu sau : + HS 1 : Ñaët tính roài tính : 71 – 6 ; 41 - 5 . Neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 71 – 6 . + HS 2 : Tìm x : x + 7 = 51 . Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính 51 – 7 . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : 2.1 Giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc hoâm nay, chuùng ta cuøng nhau hoïc veà caùch thöïc hieän pheùp tröø coù daïng 51 – 15 vaø caùc baøi toaùn coù lieân quan . 2.2 Pheùp tröø 51 – 15 : Böôùc 1 : Neâu vaán ñeà - Ñöa ra baøi toaùn : Coù 51 que tính, bôùt 15 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính ? - Muoán bieát coøn bao nhieâu que tính ta phaûi laøm gì ? Böôùc 2 : Ñi tìm keát quaû - Yeâu caàu HS laáy 5 boù que tính vaø 1 que tính rôøi . - Yeâu caàu 2 em ngoài caïnh nhau cuøng thaûo luaän ñeå tìm caùch bôùt ñi 15 que tính vaø neâu Trang 130 - Nghe. Nhaéc laïi baøi toaùn. Töï phaân tích baøi toaùn . - Thöïc hieän pheùp tröø 51 – 15 . - Laáy que tính vaø noùi : Coù 51 que tính . - Thao taùc treân que tính vaø traû lôøi : coøn 36 que tính . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu keát quaû . - Yeâu caàu HS neâu caùch laøm . + Löu yù : coù theå höôùng daãn caû lôùp tìm keát quaû nhö sau : - Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que tính ? - 15 que tính goàm maáy chuïc vaø maáy que tính ? - Vaäy ñeå bôùt ñöôïc 15 que tính tröôùc heât chuùng ta bôùt 5 que tính. Ñeå bôùt 5 que tính, ta bôùt 1 que tính rôøi tröôùc sau ñoù thaùo 1 boù que tính vaø bôùt tieáp 4 que. Ta coøn 6 que tính rôøi . - Tieáp theo, bôùt 1 chuïc que tính nöõa, 1 chuïc laø 1 boù ta bôùt ñi 1 boù que tính. Nhö vaäy coøn 3 boù que tính vaø 6 que tính rôøi laø 36 que tính. - 51 que tính bôùt 15 que tính coøn laïi bao nhieâu que tính ? - Vaäy 51 – 15 baèng bao nhieâu ? Böôùc 3 : Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính - Goïi 1 HS leân baûng ñaët tính vaø thöïc hieän tính . - Hoûi : Em ñaõ ñaët tính nhö theá naøo ? - Hoûi tieáp : Con thöïc hieän tính nhö theá naøo? - Yeâu caàu moät soá HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính . Trang 131 - Neâu caùch bôùt . - 15 que tính . - Goàm 1 chuïc vaø 5 que tính rôøi . - Thao taùc theo GV . - Coøn laïi 36 que tính . - 51 tröø 15 baèng 36 . - 51 15 36 - Vieát 51 roài vieát 15 döôùi 51 sao cho 5 thaúng coät vôùi ñôn vò, 1 thaúng coät chuïc. Vieát daáu tröø vaø keû vaïch ngang . - 1 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 11 tröø 5 baèng 6. Vieát 6, nhôù 1. 1 theâm 1 baèng 2, 5 tröø 2 baèng 3, vieát 3 . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu 2.3 Luyeän taäp – thöïc haønh : Baøi 1 : - Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp . Goïi 3 HS leân baûng laøm baøi . - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn . - Yeâu caàu neâu caùch tính cuûa 81 – 46, 51 – 19, 61 – 25 . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . Baøi 2 : - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi . - Muoán tính hieäu khi bieát soá bò tröø vaø soá tröø ta laøm nhö theá naøo ? - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Goïi 3 HS leân baûng . - Yeâu caàu 3 HS leân baûng laàn löôït neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän töøng pheùp tính . Baøi 3 : - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tìm soá haïng trong moät oång sau ñoù cho HS töï laøm baøi . - Keát luaän veà keát quaû cuûa baøi . Baøi 4 : - Veõ maãu leân baûng vaø hoûi: Maãu veõ hình gì ? - Muoán veõ ñöôïc hình tam giaùc chuùng ta phaûi noái maáy ñieåm vôùi nhau ? - Yeâu caàu HS töï veõ hình . 2.4 Cuûng coá , daën doø : - HS laøm baøi. - HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Hai HS ngoài caïnh ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau . - 3 HS leân baûng laàn löôït traû lôøi . - Ñoïc yeâu caàu . - Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø . - HS laøm baøi. Caû lôùp nhaän xeùt baøi caùc baïn treân baûng . - 81 44 37 - 51 25 26 - - Nhaéc laïi quy taéc vaø laøm baøi . - Hình tam giaùc . - Noái 3 ñieåm vôùi nhau . - Veõ hình. 2 HS ngoài caïnh ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra laãn nhau. - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 51 – 15 . - Nhaän xeùt tieát hoïc . Trang 132 91 9 82 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Daën doø HS oân taäp caùch tröø pheùp tröø coù nhôù daïng 51 – 15 ( coù theå cho moät vaøi pheùp tính ñeå HS laøm ôû nhaø ) . III. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 51 I. Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 MUÏC TIEÂU : LUYEÄN TAÄP Giuùp HS cuõng coá veà :  Caùc pheùp tröø coù nhôù daïng 11 – 5; 31 – 5; 51 - 15 .  Tìm soá haïng trong moät toång .  Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên ( toaùn ñôn 1 pheùp tính tröø ) .  Laäp pheùp tính töø caùc soá vaø daáu cho tröôùc . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : Ñoà duøng phuïc vuï troø chôi . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu ngaén goïn roài ghi teân baøi leân baûng . 2. Daïy hoïc baøi môùi : Baøi 1 : - Yeâu caàu HS töï nhaåm vaø ghi keát quaû . Baøi 2 : - Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi . - Hoûi : Khi ñaët tính phaûi chuù yù ñieàu gì ? - Yeâu caàu 3 HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm 2 con tính. Caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp . - Yeâu caàu HS neâu roõ caùch ñaët tính vaø thöïc Trang 133 - HS laøm baøi sau ñoù noái tieáp nhau (theo baøn hoaëc theo toå ) ñoïc keát quaû töøng pheùp tính . - Ñaët tính roài tính - Phaûi chuù yù sao cho ñôn vò vieát thaúng coät vôùi ñôn vò, chuïc thaúng coät vôùi chuïc . - Laøm baøi caù nhaân. Sau ñoù nhaän xeùt baøi baïn treân baûng veà ñaët tính, thöïc hieän tính . - 3 HS laàn löôït traû lôøi. Lôùp nhaän Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu hieän caùc pheùp tính sau : 71 – 9 ; 51 – 35 ; xeùt 29 + 6 . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . Baøi 3 : - Yeâu caàu HS nhaéc laïi quy taéc veà tìm soá haïng trong moät toång roài cho caùc em laøm baøi . Baøi 4 : - Yeâu caàu 1 HS ñoïc ñeà baøi, goïi 1 HS leân baûng toùm taét . - Hoûi : Baùn ñi nghóa laø theá naøo ? - Muoán bieát coøn laïi bao nhieâu kiloâgam ta phaûi laøm gì ? - Yeâu caàu HS trình baøy baøi giaûi vaøo Vôû baøi taäp roài goïi 1 HS ñoïc chöõa . - Muoán tìm 1 soá haïng ta laáy toång tröø ñi soá haïng kia . - Laøm baøi taäp, 1 HS ñoïc chöõa baøi. Lôùp töï kieåm tra baøi mình . Toùm taét Coù : 51 kg . Baùn ñi : 26 kg . Coøn laïi : ... kg ? - Baùn ñi nghóa laø bôùt ñi, laáy ñi . - Thöïc hieän pheùp tính : 51 – 26 . Baøi giaûi Soá kiloâgam taùo coøn laïi laø : 51 - 26 = 25 ( kg ) Ñaùp soá : 25 kg taùo . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . Baøi 5 : - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu cuûa baøi . - Vieát leân baûng : 9 ... 6 = 15 vaø hoûi : caàn ñieàn daáu gì, + hay - ? Vì sao ? . - Coù ñieàn daáu – ñöôïc khoâng ? . - Ñieàn daáu + hoaëc – vaøo choã troáng . - Ñieàn daáu + vì 9 + 6 = 15 . - Khoâng vì 9 – 6 = 3, khoâng baèng 15 nhö ñaàu baøi yeâu caàu . - Yeâu caàu HS töï laøm baøi sau ñoù goïi 3 HS - Laøm baøi sau ñoù theo doõi baøi chöõa ñoïc chöõa baøi, moãi HS ñoïc chöõa 1 coät tính . cuûa baïn, kieåm tra baøi mình .  Löu yù : Coù theå cho HS nhaän xeùt ñeå thaáy raèng : Ta luoân ñieàn daáu + vaøo caùc pheùp tính coù caùc soá thaønh phaàn nhoû hôn keát quaû. Luoân ñieàn daáu – vaøo pheùp tính coù ít nhaát 1 soá lôùn hôn keát quaû . 3 Cuûng coá , daën doø : - Neáu coøn thôøi gian GV toå chöùc cho HS chôi troø chôi : Kieán tha moài . Trang 134 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu - Chuaån bò : Moät soá maûnh bìa hoaëc giaáy hình haït gaïo coù ghi caùc pheùp tính chöa coù keát quaû hoaëc caùc soá coù 2 chöõ soá. Chaúng haïn : 71 – 5 11 – 6 24 48 - Caùch chôi : Choïn 2 ñoäi chôi. Moãi ñoäi coù 5 chuù kieán. Caùc ñoäi choïn teân cho ñoäi mình ( Kieán vaøng/Kieán ñen ). Khi vaøo cuoäc chôi, GV hoâ to moät soá laø keát quaû cuûa moät trong caùc pheùp tính ñöôïc ghi trong haït gaïo, chaúng haïn “ saùu möôi saùu ” (hoaëc hoâ 1 pheùp tính coù keát quaû laø soá ghi treân haït gaïo, chaúng haïn “ 31 tröø 7”. Sau khi GV döùt tieáng hoâ, moãi ñoäi cöû 1 baïn kieán ñi tìm moài, neáu tìm ñuùng thì ñöôïc tha moài veà toå. Keát thuùc cuoäc chôi, ñoäi naøo tha ñöôïc nhieàu moài hôn laø ñoäi thaéng cuoäc . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT HOÏC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 52 Thöù………ngaøy………..thaùng……….naêm 2006 I. MUÏC TIEÂU : 12 TRÖØ ÑI MOÄT SOÁ 12 – 8 Giuùp HS :  Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù daïng 12 – 8 .  Töï laäp vaø hoïc thuoäc baûng caùc coâng thöùc 12 tröø ñi moät soá .  AÙp duïng pheùp tröø coù nhôù daïng 12 – 8 ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : Que tính . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Giôùi thieäu baøi : Trong giôø hoïc toaùùn hoâm nay chuùng ta cuøng hoïc veà caùch thöïc hieän pheùp tính tröø coù nhôù daïng 12 – 8, laäp vaø hoïc thuoäc loøng caùc coâng thöùc 12 tröø ñi moät soá. Sau ñoù, aùp duïng ñeå giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan . 2. Daïy – hoïc baøi môùi : Trang 135 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu 2.1 Pheùp tröø 12 – 8 : Böôùc 1 : Neâu vaán ñeà - Coù 12 que tính, bôùt ñi 8 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính ? - Muoán bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? - Vieát leân baûng 12 – 8 . Böôùc 2 : Ñi tìm keát quaû - Yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû vaø thoâng baùo laïi . - Yeâu caàu HS neâu caùch bôùt cuûa mình . - 12 que tính bôùt 8 que tính coøn laïi maáy que tính ? - Vaäy 12 tröø 8 baèng bao nhieâu . Böôùc 3 : Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính - Yeâu caàu 1 HS leân baûng ñaët vaø thöïc hieän pheùp tính . - Yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính . - Yeâu caàu moät vaøi HS khaùc nhaéc laïi . - Nghe vaø nhaéc laïi baøi toaùn . - Thöïc hieän pheùp tröø 12 – 8 . - Thao taùc treân que tính . Traû lôøi : 12 que tính, bôùt 8 que tính, coøn laïi 4 que tính . - Ñaàu tieân bôùt 2 que tính. Sau ñoù thaùo boù que tính vaø bôùt ñi 6 que nöõa (vì 2 + 6 = 8). Vaäy coøn laïi 4 que tính. - Coøn laïi 4 que tính . - 12 tröø 8 baèng 4 . - 12 8 4 - Vieát 12 roài vieát 8 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 2. Vieát daáu - vaø keû vaïch ngang. 12 tröø 8 baèng 4 vieát 4 thaúng coät ñôn vò 2.2 Baûng coâng thöùc : 12 tröø ñi moät soá : - Cho HS söû duïng que tính tìm keát quaû caùc pheùp tính trong phaàn baøi hoïc. Yeâu caàu HS thoâng baùo keát quaû vaø ghi leân baûng . - Xoaù daàn baûng coâng thöùc 12 tröø ñi moät soá cho HS thuoäc loøng . 2.3 Luyeän taäp – thöïc haønh : Trang 136 - Thao taùc treân que tính, tìm keát quaû vaø ghi vaøo baøi hoïc . Noái tieáp nhau thoâng baùo keát quaû cuûa töøng pheùp tính. - HS hoïc thuoäc loøng baûng coâng thöùc 12 tröø ñi moät soá .
- Xem thêm -