Tài liệu Tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh tiểu học_tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Trêng ®¹i häc vinh ®inh thÞ thu huyÒn Tæ chøc trß ch¬i trong giê sinh ho¹t tËp thÓ cho häc sinh TiÓu häc Chuyªn ngµnh: Gi¸o dôc häc (CÊp tiÓu häc) M· sè: 64 14 10 Tãm t¾t luËn v¨n th¹c sÜ gi¸o dôc häc Vinh - 2007 0 më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi vµ Héi nghÞ Trung ¬ng, ®Æc biÖt lµ Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø t (Khãa VII) vµ Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø hai (Khãa VIII), nÒn GD níc ta ®· cã bíc ph¸t triÓn míi. §øng tríc nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc vµ nh÷ng th¸ch thøc cña bèi c¶nh quèc tÕ trong thÕ kØ míi, ngµnh GD níc ta ®øng tríc nh÷ng nhiÖm vô nÆng nÒ, nhu cÇu ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ rÊt bøc thiÕt. Kh«ng nh÷ng chØ ViÖt Nam, mµ nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· ®Æt GD vµo vÞ trÝ quèc s¸ch hµng ®Çu. Con ngêi ®îc gi¸o dôc vµ biÕt tù gi¸o dôc ®îc coi lµ nh©n tè quan träng nhÊt, “võa lµ ®éng lùc, võa lµ môc tiªu” cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña x· héi. GD ®ang trë thµnh mét bé phËn ®Æc biÖt cña cÊu tróc h¹ tÇng x· héi, lµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa, quèc phßng vµ an ninh; bëi lÏ, con ngêi ®îc gi¸o dôc tèt vµ biÕt tù gi¸o dôc míi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt mét c¸ch s¸ng t¹o vµ cã hiÖu qu¶ tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò do sù ph¸t triÓn x· héi ®Æt ra. BËc TiÓu häc lµ bËc häc ®Çu tiªn vµ ®îc x¸c ®Þnh lµ “bËc häc nÒn t¶ng cña hÖ thèng GD quèc d©n...” (§iÒu 2, LuËt phæ cËp gi¸o dôc TiÓu häc). BËc TiÓu häc cã b¶n s¾c riªng vµ cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi cña nã. BËc häc nµy t¹o nh÷ng c¬ së ban ®Çu rÊt c¬ b¶n vµ bÒn v÷ng cho trÎ em tiÕp tôc häc lªn bËc häc trªn; h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu, ®êng nÐt ban ®Çu cña nh©n c¸ch. Nh÷ng g× thuéc vÒ tri thøc vµ kÜ n¨ng, vÒ hµnh vi vµ tÝnh ngêi... ®îc h×nh thµnh vµ ®Þnh h×nh ë HSTH sÏ theo suèt ®êi mçi ngêi. Nh÷ng g× ®· h×nh thµnh vµ ®Þnh h×nh ë trÎ em rÊt khã thay ®æi. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn GD 2001-2010 ®· chØ râ môc tiªu ph¸t triÓn GD TiÓu häc lµ: Thùc hiÖn GD toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ, mÜ. Ph¸t triÓn nh÷ng ®Æc tÝnh tù nhiªn tèt ®Ñp cña trÎ em, h×nh thµnh ë HS lßng ham hiÓu biÕt vµ nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n ®Çu tiªn ®Ó t¹o høng thó häc tËp vµ häc tËp tèt. Trß ch¬i lµ mét ho¹t ®éng rÊt quen thuéc, gÇn gòi víi con ngêi. Còng nh lao ®éng, häc tËp trß ch¬i lµ mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng sèng cña con ngêi. §èi víi løa tuæi trÎ em, trß ch¬i cã ý nghÜa ®Æc biÖt, nã t¹o ®iÒu ®Ó trÎ em thÓ hiÖn nhu cÇu tù nhiªn vÒ ho¹t ®éng, t¹o ra ë trÎ em nh÷ng rung ®éng thùc tÕ vµ quan träng cho cuéc sèng. Trß ch¬i cßn lµ mét ph¬ng tiÖn nh»m thu hót, tËp hîp vµ gi¸o dôc thiÕu nhi nhanh nhÊt, cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nã gãp phÇn ®iÒu hßa phÇn n¨ng lîng d thõa trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt, ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng b×nh thêng trong c¬ thÓ trÎ em. Trß ch¬i võa lµ nhu cÇu tù nhiªn, võa lµ ph¬ng tiÖn gi¸o dôc toµn diÖn cho HSTT. Thùc hiÖn theo ph¬ng ch©m “häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” trß ch¬i ®îc coi lµ mét h×nh thøc d¹y häc, gi¸o dôc hiÖu qu¶. ë TiÓu häc, trß ch¬i ®îc sö dông hÇu nh trong tÊt c¶ c¸c m«n häc. §Ó thùc hiÖn môc tiªu GD toµn diÖn cÇn ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi c¶ hai ho¹t ®éng; ®ã lµ ho¹t ®éng häc tËp vµ ho¹t ®éng GD ngoµi giê lªn líp. Trong thùc tÕ ë c¸c trêng TiÓu häc, viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng GD ngoµi giê lªn líp cha thùc sù ®îc coi träng ®óng møc. SHTT lµ mét ho¹t ®éng ngoµi 1 giê lªn líp, do §éi tæ chøc díi sù ®iÒu hµnh, híng dÉn cña GV. V× nh÷ng lÝ do kh¸ch quan kh¸c nhau, mµ viÖc tæ chøc giê SHTT kh«ng thêng xuyªn, kh«ng ®ång bé nªn cha ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc. HÇu hÕt GV coi ®©y lµ mét giê tuyªn truyÒn cña §éi, v× thÕ mµ c¸c h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng trong giê SHTT cha ®îc quan t©m, còng nh cha ®îc sù ®Çu t cña GV dÉn ®Õn kh«ng g©y høng thó cho HS. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lÝ do trªn, chóng t«i ®· lùa chän ®Ò tµi: “ Tæ chøc trß ch¬i trong giê sinh ho¹t tËp thÓ cho häc sinh TiÓu häc”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu §Ò tµi nµy nh»m x¸c ®Þnh thùc tr¹ng cña viÖc tæ chøc c¸c giê sinh ho¹t tËp thÓ ë trêng TiÓu häc. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng mét ch¬ng tr×nh trß ch¬i cho HSTH trong giê sinh ho¹t tËp thÓ nh»m gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn ë TiÓu häc. 3. §èi tîng vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu - §èi tîng: x©y dùng ch¬ng tr×nh trß ch¬i cho HSTH qua giê ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ngoµi giê lªn líp. - Kh¸ch thÓ: X©y dùng ch¬ng tr×nh trß ch¬i cho HSTH. 4. Gi¶ thuyÕt khoa häc NÕu x©y dùng ®îc mét hÖ thèng trß ch¬i phï hîp trªn c¬ së nhËn thøc ®óng ®¾n ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña giê sinh ho¹t tËp thÓ trong ch¬ng tr×nh tiÓu häc, th× cã thÓ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë tiÓu häc. 5. NhiÖm vô nghiªn cøu 5.1. T×m hiÓu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña vÊn ®Ò x©y dùng ch¬ng tr×nh trß ch¬i cho HSTH qua giê sinh ho¹t tËp thÓ. 5.2. §a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng giê sinh ho¹t tËp thÓ trong ch¬ng tr×nh tiÓu häc. 5.3. Thö nghiÖm c¸c gi¶i ph¸p ®· ®Ò ra. 5.4. KÕt luËn khoa häc. 6. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 6.1. Nhãm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ luËn - Dïng ®Ó nghiªn cøu, ph©n tÝch tæng quan c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o cã liªn quan ®Ó x©y dùng c¬ së lý luËn cho ®Ò tµi. - Nhãm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu gåm: ph©n tÝch; tæng hîp lý thuyÕt; ph©n lo¹i hÖ thèng hãa lý thuyÕt; gi¶ thuyÕt. 6.2. Nhãm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn - Ph¬ng ph¸p tæng kÕt kinh nghiÖm: Tæng kÕt kinh nghiÖm tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trong giê sinh ho¹t tËp thÓ cho HSTH cña Phßng GD - §T vµ c¸c trêng TiÓu häc trªn ®Þa bµn. - Ph¬ng ph¸p lÊy ý kiÕn chuyªn gia: Trao ®æi, tham kh¶o ý kiÕn vµ chØ dÉn cña c¸c chuyªn gia trong mét sè lÜnh vùc nh: Gi¸o dôc häc, t©m lý häc, v¨n hãa, GD thÓ chÊt... 2 - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: + Sö dông phiÕu ®iÒu tra ®èi víi GV vµ Tæng phô tr¸ch §éi ®Ó t×m hiÓu møc ®é sö dông trß ch¬i trong giê SHTT. + KÕt hîp gi÷a quan s¸t vµ pháng vÊn ®Ó thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch thùc tr¹ng tæ chøc giê SHTT ë trêng TiÓu häc. §ång thêi ®Ó t×m hiÓu sù høng thó cña HS ®èi víi trß ch¬i. - Thö nghiÖm s ph¹m: §Ó kiÓm chøng tÝnh ®óng ®¾n vµ tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p s ph¹m ®· ®Ò xuÊt. 6.3. Ph¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc Sö dông c«ng thøc thèng kª to¸n häc ®Ó xö lÝ sè liÖu thu ®îc. 7. Giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu - Sè lîng HS líp 3- 4: 100 em (t¬ng øng víi ba líp). - §é tuæi: 8-9 tuæi (t¬ng øng víi HS líp 3-4) - §Þa bµn nghiªn cøu: T¹i hai trêng TiÓu häc Hng Léc, Hng Dòng 1 (thµnh phè Vinh), vµ trêng TiÓu häc Nghi ¢n (huyÖn Nghi Léc). - Ph¹m vi nghiªn cøu: TËp trung khai th¸c c¸c biÖn ph¸p tæ chøc trß ch¬i trong giê SHTT. 8. §ãng gãp míi cña ®Ò tµi - Gãp phÇn lµm râ h¬n nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ trß ch¬i vµ viÖc tæ chøc trß ch¬i; mèi quan hÖ gi÷a giê SHTT víi môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn cho HS tiÓu häc. - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tæ chøc giê SHTT ë TiÓu häc. - X©y dùng c¸c biÖn ph¸p tæ chøc trß ch¬i cho HSTH th«ng qua giê SHTT. 9. CÊu tróc luËn v¨n LuËn v¨n cña chóng t«i, ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ, phô lôc th× cÊu tróc luËn v¨n bao gåm 3 ch¬ng chÝnh: Ch¬ng 1. C¬ së lý luËn cña viÖc tæ chøc trß ch¬i trong giê SHTT. Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng cña viÖc tæ chøc trß ch¬i trong giê SHTT. Ch¬ng 3. C¸c biÖn ph¸p tæ chøc trß ch¬i trong giê SHTT. 3 Néi dung Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn cña viÖc tæ chøc trß ch¬i trong giê sinh ho¹t tËp thÓ 1.1 . LÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua c¸c thêi k× vµ giai ®o¹n kh¸c nhau. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, con ngêi ®· ph¶i “®ä søc”, “thi ®Êu” víi mu«ng thó, víi thiªn nhiªn (ma, n¾ng, gi«ng b·o, lò, lôt, nói löa,...) vÒ søc m¹nh, søc nhanh, søc bÒn, sù khÐo lÐo linh ho¹t, th«ng minh,... Th«ng qua nh÷ng kinh nghiÖm trong cuéc sèng lao ®éng vµ nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ sau mét ngµy lao ®éng, mäi ngêi thêng tô tËp nhau l¹i t¶ cho nhau nghe b»ng lêi nãi vµ c¶ ®éng t¸c nhê ®©u mµ hä t¹o ®îc thµnh qu¶ ®ã, råi hä b¾t chíc nhau, thªm, bít,... ®Ó cho ra ®êi nh÷ng ®iÖu nh¶y móa vµ nh÷ng trß ch¬i kh¸c nhau. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu, trß ch¬i ®· mang tÝnh gi¸o dôc râ rÖt. Ngêi ta dïng trß ch¬i ®Ó d¹y cho con ch¸u tiÕp bíc cha «ng, tham gia lao ®éng s¶n xuÊt, ®Êu tranh ®Ó sinh tån vµ ph¸t triÓn. Trß ch¬i lµ ho¹t ®éng rÊt quen thuéc, gÇn gòi víi con ngêi, tõ trÎ em ®Õn ngêi lín. BÊt cø ai, trong cuéc ®êi còng ®· tõng tham gia vµo nh÷ng trß ch¬i. Còng nh lao ®éng; häc tËp, trß ch¬i lµ mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng sèng cña con ngêi. Trß ch¬i võa mang tÝnh chÊt vui ch¬i, gi¶i trÝ song ®ång thêi l¹i cã ý nghÜa gi¸o dìng vµ gi¸o dôc to lín ®èi víi con ngêi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi trß ch¬i còng ngµy mét ph¸t triÓn ®a d¹ng, phong phó ë tõng khu vùc, tõng d©n téc, tõng níc trªn thÕ giíi. Ngµy nay trong c¸c trêng häc, c¸c c¬ së gi¸o dôc, c¸c tæ chøc x· héi,... ngêi ta sö dông nh÷ng trß ch¬i kh¸c nhau víi nh÷ng ph¬ng ph¸p, néi dung, ph¬ng tiÖn võa truyÒn thèng võa hiÖn ®¹i ®Ó gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho c¸c em. MÆt kh¸c chóng ta thÊy, thùc chÊt SHTT lµ mét ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp, nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn ë TiÓu häc. Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp còng lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc quan träng ë trêng TiÓu häc nãi riªng vµ trong tÊt c¶ c¸c nhµ trêng nãi chung. A. Komenxki (1592- 1670) ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc kÕt hîp häc tËp ë trªn líp vµ ho¹t ®éng ngoµi líp nh»m gi¶i phãng h×nh thøc häc tËp “giam h·m trong bèn bøc têng” cña hÖ thèng nhµ trêng gi¸o héi thêi Trung cæ. ¤ng kh¼ng ®Þnh, häc tËp kh«ng ph¶i lµ lÜnh héi kiÕn thøc trong s¸ch vë mµ cßn lÜnh héi kiÕn thøc tõ bÇu trêi, mÆt ®Êt, c©y såi, c©y dÎ. V.I.Lªnin (1870 - 1924) ®· vËn dông ph¬ng thøc gi¸o dôc vµo thùc tiÔn vµ coi ®ã lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c cña gi¸o dôc XHCN. trong bµi ph¸t biÓu “NhiÖm vô cña ®oµn thanh niªn” (1920) Ngêi nãi:... “ChØ cã thÓ trë thµnh ngêi céng s¶n khi biÕt lao ®éng vµ ho¹t ®éng x· héi cïng víi c«ng nh©n vµ n«ng d©n”. Trong thêi kú hiÖn nay, cuéc c¸ch m¹ng ®¹i c«ng nghÖ cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn dêi sèng x· héi, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã t duy míi vÒ chiÕn lîc gi¸o dôc, vÒ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o. Híng tíi môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn ë TiÓu häc th× ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc lµ vÊn ®Ò then chèt trong chÝnh s¸ch ®æi míi gi¸o dôc ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. 4 Trß ch¬i lµ mét h×nh thøc gi¸o dôc ®· ®îc c¸c nhµ gi¸o dôc quan t©m, bëi nhu cÇu vui ch¬i kh«ng thÓ thiÕu cña con ngêi ë mäi løa tuæi. Trong thùc tiÔn qu¸ tr×nh d¹y häc ë TiÓu häc, trß ch¬i ®· ®îc sö dông nh mét h×nh thøc d¹y häc h÷u hiÖu ë rÊt nhiÒu m«n häc vµ c¶ trong c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c. §· cã nhiÒu tµi liÖu, nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Õn vÊn ®Ò tæ chøc trß ch¬i ë trêng TiÓu häc: “Tæ chøc ho¹t ®éng vui ch¬i ë tiÓu häc nh»m ph¸t triÓn t©m lùc, trÝ tuÖ vµ thÓ lùc cho häc sinh” do t¸c gi¶ Hµ NhËt Th¨ng (chñ biªn) ®· giíi thiÖu c¸c trß ch¬i vËn ®éng cho häc sinh tiÓu häc. C¸c trß ch¬i ®ã ®îc vËn dông trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp ë trêng tiÓu häc chø kh«ng vËn dông cô thÓ vµo mét m«n häc nµo. T¸c gi¶ TrÇn §ång L©m cïng c¸c t¸c gi¶ TrÇn §×nh ThuËn vµ Vò ThÞ Ngäc Th ®· giíi thiÖu mét sè trß ch¬i gi÷a buæi cho häc sinh tiÓu häc nh»m ®em l¹i tinh thÇn s¶ng kho¸i cho häc sinh sau nh÷ng giê häc c¨ng th¼ng, qua cuèn s¸ch “Tæ chøc cho HSTH vui ch¬i gi÷a buæi häc”. Trong ®ã, c¸c t¸c gi¶ ®· giíi thiÖu chñ yÕu c¸c ®éng t¸c thÓ dôc nhÑ nhµng, mét sè ®éng t¸c theo bµi h¸t gióp cho häc sinh gi¶m bít sù c¨ng th¼ng trong giê häc. “Nh÷ng trß ch¬i vui nhén trong sinh ho¹t tËp thÓ” lµ cuèn s¸ch cña t¸c gi¶ TrÇn Phiªu (2005- NXB trÎ). §©y lµ cuèn s¸ch giíi thiÖu tuyÓn tËp c¸c trß ch¬i kh¸ hÊp dÉn vµ vui nhén, mong r»ng nh÷ng buæi sinh ho¹t, vui ch¬i cña c¸c b¹n nhá ngµy cµng hÊp dÉn, sinh ®éng vµ thiÕt thùc h¬n. T¸c gi¶ Bïi SÜ Tông vµ TrÇn Quang §øc ®· biªn so¹n cuèn “150 trß ch¬i thiÕu nhi”- NXB GD, cuèn s¸ch lµ cÈm nang nh»m gióp cho c¸c anh chÞ Tæng phô tr¸ch §éi, c¸c thÇy c« gi¸o tæ chøc cho c¸c em cã nh÷ng giê ch¬i bæ Ých vµ lÝ thó. Nh vËy chóng ta thÊy r»ng, trß ch¬i lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng con ngêi. Mäi løa tuæi ®Òu cã nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ. Tuy nhiªn ë c¸c ®é tuæi kh¸c nhau nhu cÇu nµy kh«ng gièng nhau c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc. §èi víi løa tuæi TiÓu häc, trß ch¬i ®îc coi nh mét mãn ¨n kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tháa m·n nhu cÇu cña c¸c em. 1.2. §Æc ®iÓm HSTH 1.2.1. §Æc ®iÓm t©m lý HSTH 1.2.1.1 TrÎ em hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt, nhÊt lµ vÒ thùc tÕ cuéc sèng (thêng gäi lµ tri thøc nghiÖm sinh) 1.2.1.2 TrÎ hay tß mß, thÝch kh¸m ph¸, giµu tëng tîng vµ cã íc m¬, hoµi b·o lín. 1.2.1.3 TÝnh thiÕu kiªn tr×, thiÕu bÒn bØ 1.2.1.4 TÝnh dÔ hng phÊn nhng còng dÔ ch¸n n¶n 1.2.1.5 Giµu c¶m xóc, c¶ tin, dÔ chia sÎ víi b¹n bÌ vµ ngêi m×nh tin yªu 1.2.1.6 §Æc ®iÓm vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña trÎ 1.2.2. §Æc ®iÓm nhËn thøc 1.2.2.1. Nhận thức cảm tính: * Tri giác: 5 Tri giác của trẻ em Tiểu học phát triển trong quá trình hoạt động thực tiễn của trẻ. Học sinh tiểu học tri giác sự vật và hiện tượng bắt đầu bằng việc tri giác chung chung, đại thể, ít đi vào chi tiết ròi tiến dần tới tri giác có phân tích, tổng hợp; từ chỗ tri gíc nông cạn, phiến diện đến chỗ tri giác sâu sắc, đầy đủ; từ chỗ tri giác tuỳ tiện đến chỗ tri giác có mục đích, có phương hướng chọn lọc; từ chỗ tri giác một số ít khía cạnh của đối tượngtrong một thời gian tương đối ngắn đến chỗ tri giác nhiều khía cạnh của đối tượng trong một thời gian tương đối dài hơn. * Chú ý: Ở học sinh tiểu học song song tồn tại hai loại chú ý, đó là: chú ý không chủ định và chú ý có chủ định. Tuy nhiên chú ý không chủ định chiếm ưu thế kể cả những học sinh đầu và cuối bậc tiểu học. Khả năng chú ý có chủ định của học sinh tăng dần từ lớp 1 đến lớp 5. Trong quá trình học tập, trẻ em không chỉ làm tăng vốn hiểu biết của mình mà chủ yếu là trong các em đã diễn ra các quá trình phát triển tâm lý, trong đó quá trình phát triển trí nhớ có chủ định cùng những thuộc tính của chú ý như sự tập trung chú ý, sự bền vững của chú ý, sự di chuyển của chú ý… Khả năng tập trung chú ý của học sinh không cao, khối lượng chú ý của các em hẹp. 1.2.2.2 Đặc điểm nhận thức lý tính. * Trí nhớ: Trí nhớ hình ảnh chiếm ưu thế hơn hẳn so với trí nhớ từ ngữ, những gì được nhìn thấy thì dễ nhớ hơn những gì được mô tả bằng lời bởi tính trực quan cụ thể trong tư duy và trong tri giác ở lứa tuổi này vẫn chiếm ưu thế. Trí nhớ của học sinh Tiểu học chịu sự chi phối nhiều của cảm xúc, cái gì gợi sự mới lạ, gợi sự rung động, kích thích sự ham mê hiểu biết thì các em dễ nhớ và nhớ nhiều hơn. * Tư duy: Nhà tâm lý học nổi tiếng G. Piagiê (Thụy Sĩ) cho rằng tư duy của trẻ từ 7 đến 10 tuổi về cơ bản còn ở giai đoạn những thao tác cụ thể, trên cơ sở đó có thể diễn ra quá trình hệ thống hoá các thuộc tính, tài liệu trong kinh nghiệm trực quan. Hoạt động phân tích - tổng hợp của học sinh Tiểu học còn yếu, học sinh các lớp đầu bậc tiểu học chủ yếu tiến hành hoạt động phân tích - trực quan 6 hành động khi tri giác trực tiếp đối tượng. Học sinh cuối bậc Tiểu học có thể phân tích đối tượng mà không cần những hành động thực tiễn đối với đối tượng đó, các em có thể phân biệt những dấu hiệu, những khía cạnh khác nhau của đối tượng dưới dạng ngôn ngữ. * Tưởng tượng: “Bất cứ phát minh nào, lớn hay nhỏ, trước khi được củng cố vì đã thực hiện trong thực tế, cũng chỉ được hợp nhất lại bằng trí tưởng tượng, tức là bằng cái công trường dựng lên trong óc nhờ những kết hợp hoặc tương quan mới”. (Ribô (1839 - 1916) - nhà tâm lý học người Pháp) 1.3. Trß ch¬i 1.3.1. Kh¸i niÖm 1.3.1.1 Kh¸i niÖm vui ch¬i Vui ch¬i võa lµ kh¸i niÖm võa lµ ng«n ng÷ dïng hµng ngµy, võa cã tÝnh khoa häc. Cã lÏ ai còng hiÓu kh¸i niÖm nµy vµ tõ trÎ nhá ®Õn ngêi giµ ai còng cã lóc ch¬i. Ho¹t ®éng ch¬i ®· gãp phÇn lµm sinh ®éng thªm trong cuéc sèng cña con ngêi. Tuy kh«ng cã mét ®Þnh nghÜa hoµn thiÖn, nhng chóng ta cã thÓ thõa nhËn r»ng: Vui ch¬i lµ mét ho¹t ®éng nh»m tháa m·n së thÝch, høng thó vµ nhu cÇu ph¸t triÓn thÓ chÊt, trÝ tuÖ, ý thøc, t×nh c¶m cña c¸ nh©n. Cïng víi ho¹t ®éng kh¸c nh ho¹t ®éng häc tËp …Vui ch¬i lµ mét ho¹t ®éng gi¶i trÝ, giao l u x· héi, ®Æc biÖt lµ ®Ó ph¸t triÓn tÝnh céng ®ång, tr¸ch nhiÖm chung, t×nh yªu th¬ng ®ång lo¹i, qua ®ã cã thÓ rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng giao tiÕp vµ ho¹t ®éng, ph¸t triÓn t×nh c¶m, niÒm tin ®¹o ®øc, xóc c¶m thÈm mü cña c¸ nh©n. 1.3.1.2. Kh¸i niÖm trß ch¬i NÕu vui ch¬i lµ mét thuËt ng÷ chØ mét d¹ng ho¹t ®éng gi¶i trÝ tù nguyÖn cña mäi ngêi, t¹o ra sù s¶ng kho¸i, th gi·n vÒ thÇn kinh, t©m lý, th× trß ch¬i lµ sù vui ch¬i cã néi dung, cã tæ chøc cña nhiÒu ngêi, cã quy ®Þnh luËt lÖ mµ ngêi tù nguyÖn tham gia ph¶i tu©n thñ theo. M.Y.Arstanov: “Trß ch¬i cña trÎ - ®ã lµ mét ho¹t ®éng vui ch¬i nh©n ®¹o, chuyªn biÖt ®îc tæ chøc cã dông ý cho trÎ nh»m chuÈn bÞ cho trÎ bíc vµo lao ®éng vµ cuéc sèng. Nã lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc d¹y häc sím nhÊt vµ cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng trß ch¬i t¸c ®éng nh mét ph¬ng tiÖn chñ yÕu cña viÖc chuÈn bÞ cho trÎ bíc vµo ®êi, nh lµ mét qu¸ tr×nh d¹y häc. Sandra Rass - n÷ gi¸o s t©m lý häc thuéc Lase Wesstern University nhËn xÐt: “Nh÷ng ch¸u khi cßn nhá hay ch¬i c¸c trß ch¬i s¸ng t¹o khi tr ëng thµnh lµ nh÷ng ngêi cã ®Çu ãc s¸ng t¹o vµ biÕt gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò trong cuéc sèng. Nh vËy, trß ch¬i lµ mét lo¹i ho¹t ®éng rÊt quen thuéc, gÇn gòi víi mäi ngêi. Th«ng qua trß ch¬i, trÎ cã thÓ häc hái v« vµn tri thøc, v« vµn kü n¨ng mµ chÝnh chóng ta còng kh«ng thÓ ®o, ®Õm ®îc. Vui ch¬i vèn ®· lµ mét b¶n n¨ng vµ ®èi víi trÎ vui ch¬i cßn t¹o ra c¬ héi nhiÒu nhÊt ®Ó c¸c em rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng vµ tÝch lòy tri thøc ®êi sèng. 7 1.3.2. §Æc ®iÓm cña trß ch¬i Vui ch¬i cÇn cho mäi ngêi ë mäi løa tuæi, ®èi víi trÎ em th× vui ch¬i ®· t¹o nªn cuéc sèng sinh ®éng cña chóng. Trß ch¬i vµ tuæi th¬ chÝnh lµ hai ngêi b¹n th©n thiÕt kh«ng t¸ch rêi nhau hay nãi c¸ch kh¸c, trß ch¬i ®óng lµ cuéc sèng cña trÎ. Trong khi ch¬i c¸c em cã dÞp thÓ hiÖn xóc c¶m cña m×nh; ®ã còng chÝnh lµ c¬ héi ®Ó trÎ rÌn luyÖn trÝ tuÖ, lµm n¶y sinh nhiÒu s¸ng kiÕn; t¹o tiÒn ®Ò cho nh÷ng ho¹t ®éng s¸ng t¹o sau nµy. Khi ch¬i trÎ th¶ søc mµ m¬ íc tëng tîng, ®ång thêi nh÷ng phÈm chÊt ý chÝ cña trÎ nh lßng dòng c¶m, tÝnh kiªn tr×... còng ®îc h×nh thµnh trong trß ch¬i. VËy trß ch¬i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×?  Ho¹t ®éng vui ch¬i cña cña trÎ em lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt v« t.  Ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ em lµ mét ho¹t ®éng m« pháng l¹i cuéc sèng cña ngêi lín, m« pháng l¹i nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn vµ x· héi.  Trß ch¬i mang tÝnh tù do s¸ng t¹o.  TÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng, ®éc lËp vµ tù ®iÒu khiÓn  Trß ch¬i lµ mét ho¹t ®éng trµn ®Çy c¶m xóc. 1.3.3. B¶n chÊt cña trß ch¬i Trß ch¬i lµ mét hiÖn tîng mang tÝnh x· héi. Trong lÞch sö mçi d©n téc ®Òu cã mét kho tµng trß ch¬i; nã ®îc tÝch lòy vµ truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. Trong ®ã trÎ em mét mÆt ®îc gi¶i trÝ, mÆt kh¸c l¹i ®îc hiÓu biÕt thªm vÒ thÕ giíi xung quanh vµ hoµn thiÖn nh÷ng kh¶ n¨ng cña m×nh, lµm quen víi nh÷ng ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña loµi ngêi. Mçi x· héi ®Òu cã ¶nh hëng ®Õn néi dung trß ch¬i cña trÎ em b»ng con ®êng tù ph¸t hay tù gi¸c. H¬n thÕ n÷a trß ch¬i cßn ®ù¬c sö dông nh mét ph¬ng tiÖn truyÒn ®¹t kinh nghiÖm x· héi tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. B¶n chÊt x· héi cña trß ch¬i còng ®îc biÓu hiÖn bëi nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ mçi x· héi t¹o ra cho trÎ em ch¬i. 1.3.4. Vai trß cña trß ch¬i - Trß ch¬i ¶nh hëng m¹nh ®Õn sù h×nh thµnh tÝnh chñ ®Þnh cña qu¸ tr×nh t©m lý ë trÎ. - Trß ch¬i gióp cho trÎ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ trÝ tuÖ, hoµn thiÖn c¸c qu¸ tr×nh tri gi¸c, chó ý, ghi nhí, t duy, s¸ng t¹o. - Qu¸ tr×nh vui ch¬i ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña HSTH. - Trß ch¬i t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn trÝ tëng tîng cña trÎ. - Trß ch¬i cã vai trß trong viÖc h×nh thµnh phÈm chÊt ý chÝ cho trÎ. - Trß ch¬i lµ ph¬ng tiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch cña trÎ 1.3.5 Phân lo¹i trß ch¬i a) Trß ch¬i víi ®å vËt (hay trß ch¬i x©y dùng) b) Trß ch¬i theo chñ ®Ò 8 b1) Trß ch¬i s¾m vai b2) Trß ch¬i lµm ®¹o diÔn b3) Trß ch¬i ®ãng kÞch c) Trß ch¬i vËn ®éng (hay trß ch¬i linh ho¹t) d) Trß ch¬i häc tËp (hay trß ch¬i gi¸o dôc) e) Trß ch¬i trÝ tuÖ 1.4. Sinh ho¹t tËp thÓ 1.4.1. Kh¸i niÖm ë TiÓu häc SHTT lµ giê ho¹t ®éng do §éi tæ chøc, díi sù ®iÒu hµnh, híng dÉn cña GV, nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn HSTH. SHTT lµ ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn mét c¸ch cã môc ®Ých, cã tæ chøc, cã kÕ ho¹ch 1.4.2. §Æc ®iÓm cña giê SHTT Giê SHTT cña HSTH lµ giê ho¹t ®éng do chÝnh tËp thÓ trÎ em tù tæ chøc, ®iÒu khiÓn, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸. GV cã vai trß cè vÊn, gióp ®ì HS trong qu¸ tr×nh c¸c em thùc hiÖn ho¹t ®éng. Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng cña viÖc tæ chøc giê sinh ho¹t tËp thÓ ë trêng tiÓu häc 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ tæ chøc nghiªn cøu thùc tr¹ng 2.1.1. §èi tîng kh¶o s¸t 2.1.1.1. §èi tîng thø nhÊt: Gi¸o viªn tiÓu häc vµ c¸n bé qu¶n lý Chóng t«i ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 60 gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý hiÖn ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý 7 trêng tiÓu häc trªn ®Þa bµn Thµnh phè Vinh, huyÖn Nghi Léc cña TØnh NghÖ An vµ huyÖn Gia ViÔn cña TØnh Ninh B×nh. * NghÖ An - Thµnh phè Vinh: Trêng tiÓu häc Hng Léc, Hng Dòng 2, Hng Dòng 1, Vinh T©n, Trêng Thi, trêng tiÓu häc Nghi ¢n - Nghi Léc * Ninh B×nh: Trêng tiÓu häc Gia V©n - huyÖn Gia ViÔn Trong ®ã cã 5 hiÖu trëng, hiÖu phã (chiÕm 8.3%); 32 gi¸o viªn chñ nhiÖm (53.3%); 16 gi¸o viªn d¹y buæi 2 (chiÕm 26.7%) vµ 7 tæng phô tr¸ch §éi (chiÕm 11.7%). Tr×nh ®é gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý trêng tiÓu häc Tr×nh ®é Th¹c sü §¹i häc C§SP C§SP Sè lîng (ngêi) 1 31 20 8 9 TØ lÖ 1.7% 51.7% 33.3% 13.3% Th©m niªn c«ng t¸c Thêi gian c«ng t¸c Díi 5 n¨m 5 - 10 n¨m Trªn 1 n¨m Sè lîng GV (ngêi) 15 27 18 TØ lÖ 25 % 45% 30% Nh vËy trong sè 60 c¸n bé, gi¸o viªn ®îc ®iÒu tra, cã 86.7 % gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é chuÈn vµ trªn chuÈn, 75 % gi¸o viªn cã thêi gian c«ng t¸c tõ 5 n¨m trë lªn. 2.1.1.2. §èi tîng thø hai: häc sinh tiÓu häc §Ó nghiªn cøu thùc tr¹ng tæ chøc trß ch¬i trong giê sinh ho¹t tËp thÓ t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t 100 häc sinh khèi 3, khèi 4, t¹i c¸c trêng tiÓu häc Hng Léc, Hng Dòng 1 (thµnh phè Vinh); Nghi ¢n (huyÖn Nghi Léc). VÒ ®é tuæi: c¸c em sinh n¨m tõ 1997 ®Õn 1998 VÒ søc kháe: c¸c em ®Òu cã søc kháe tèt, t¬ng ®ång nhau vµ kh«ng bÞ dÞ tËt. 2.1.2. Néi dung nghiªn cøu thùc tr¹ng Chóng t«i ®· tæ chøc ®iÒu tra víi c¸c néi dung sau: - Møc ®é sö dông trß ch¬i trong c¸c giê sinh ho¹t tËp thÓ - Quan niÖm cña gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý vÒ trß ch¬i, ý nghÜa cña trß ch¬i trong d¹y häc vµ trong sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña häc sinh. - NhËn thøc cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý vÒ viÖc sö dông trß ch¬i trong giê sinh ho¹t tËp thÓ. - Nh÷ng yÕu tè gi¸o viªn quan t©m khi sö dông trß ch¬i. - Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi gi¸o viªn gÆp ph¶i khi triÓn khai trß ch¬i. - Thêi ®iÓm tæ chøc trß ch¬i. - C¸c nguån trß ch¬i ®Ó gi¸o viªn sö dông. - Høng thó cña häc sinh khi tham gia c¸c trß ch¬i trong giê sinh ho¹t tËp thÓ. 2.1.3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tr¹ng 2.1.3.1. §èi víi GV vµ CBQL - Quan s¸t - Pháng vÊn - §iÒu tra b»ng ankÐt 2.1.3.2. §èi víi HS - Quan s¸t - §µm tho¹i 2.1.3.3. C¸c d÷ kiÖn thu ®îc tõ GV vµ CBQL Sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó xö lý sè liÖu thu ®îc. 2.2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tr¹ng 2.2.1. Thùc tr¹ng vÒ sö dông trß ch¬i ë trêng TiÓu häc - Møc ®é sö dông trß ch¬i trong c¸c m«n häc - §¸nh gi¸ cña GV ®èi víi viÖc sö dông trß ch¬i ë trêng TiÓu häc - ý kiÕn cña GV vÒ c¸c quan niÖm khi sö dông trß ch¬i 10 2.2.2. Thùc tr¹ng vÒ sö dông trß ch¬i trong giê SHTT - §¸nh gi¸ cña CBQL vµ GV vÒ viÖc sö dông trß ch¬i trong giê SHTT - §¸nh gi¸ cña CBQL, GV vÒ vai trß cña trß ch¬i trong giê SHTT - Møc ®é xÕp lo¹i cña c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng trong giê SHTT - Nguån trß ch¬i ®îc sö dông trong giê SHTT 2.2.3. Møc ®é høng thó cña HS khi tham gia c¸c trß ch¬i trong giê sinh ho¹t tËp thÓ 2.2.4. Khã kh¨n vµ thuËn lîi khi tæ chøc trß ch¬i trong giê SHTT 2.3. KÕt luËn ch¬ng 2 Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc tr¹ng tæ chøc giê SHTT ë TiÓu häc chóng t«i nhËn thÊy, viÖc tæ chøc giê SHTT cha ®¹t ®îc môc tiªu GD toµn diÖn. §iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n, nh×n tõ gãc ®é tæ chøc ho¹t ®éng t«i thÊy: HiÖn nay ë c¸c trêng TiÓu häc, giê SHTT cha ®îc coi träng, néi dung cha phong phó vµ cha phï hîp víi c¸c khèi líp HS. ViÖc tæ chøc cña GV cha ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¶ vÒ néi dung lÉn thêi gian. H×nh thøc tæ chøc chua phong phó, sinh ®éng, thiÕu sù chuÈn bÞ vÒ mäi mÆt. C¸c h×nh thøc tæ chøc cha thu hót ®îc HS, ®ång thêi kh«ng lµm næi bËt ®îc néi dung GD trong giê SHTT. ChÝnh vÝ thÕ, chóng t«i tiÕn hµnh x©y dùng c¸c biÖn ph¸p tæ chøc trß ch¬i trong giê SHTT, víi mong muèn kh¾c phôc ®îc nh÷ng tån t¹i trªn, ®ång thêi l«i cuèn HS høng thó víi giê sinh ho¹t, khuyÕn khÝch c¸c em tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. Tõ ®ã gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu GD toµn diÖn ë TiÓu häc. 11 Ch¬ng 3 C¸c biÖn ph¸p tæ chøc trß ch¬i cho HSTH trong giê Sinh Ho¹t TËp ThÓ 3.1. C¸c nguyªn t¾c tæ chøc trß ch¬i 3.1.1. C¸c nguyªn t¾c tæ chøc ho¹t ®éng vui ch¬i ë TiÓu häc a) N¾m v÷ng môc tiªu GDTH. b) §a d¹ng hãa néi dung, h×nh thøc ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ cña HSTH. c) KÝch thÝch høng thó vµ tÝnh tù nguyÖn, tù gi¸c cña trÎ trong ho¹t ®éng vui ch¬i díi sù qu¶n lý cña GV. d) Ho¹t ®éng vui ch¬i ph¶i diÔn ra trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt mét c¸ch cã tæ chøc, cã kÕ ho¹ch. e) Thu hót c¸c lùc lîng x· héi vµ tËn dông c¸c ®iÒu kiÖn cã s½n mét c¸ch hîp lý. Nh vËy, tæ chøc cho HS vui ch¬i gi¶i trÝ lµ viÖc lµm cÊp b¸ch, mang ý nghÜa to lín vµ kh«ng ®¬n gi¶n. CÇn tr¸nh viÖc th¶ næi, bá mÆc c¸c em vui ch¬i tù do theo ý thÝch. Tæ chøc cho c¸c em vui ch¬i, còng t¬ng tù nh mét giê häc trªn líp, do ®ã cÇn cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o. §Æc biÖt lµ ngêi híng dÉn, tæ chøc cho c¸c em vui ch¬i gi¶i trÝ kh«ng nh÷ng ph¶i cã lßng say mª, ãc s¸ng t¹o trong c«ng viÖc ®ã, mµ cßn ph¶i cã t©m hån tuæi trÎ, biÕt nhËp vai khi cÇn thiÕt ®Ó cïng c¸c em gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng bÊt ngê n¶y sinh trong qua tr×nh vui ch¬i. 3.1.2. C¸c nguyªn t¾c lùa chän vµ tæ chøc trß ch¬i cho HSTH trong giê sinh ho¹t tËp thÓ 3.1.2.1. Nguyªn t¾c lùa chän trß ch¬i - §¶m b¶o tÝnh gi¸o dôc - §¶m b¶o tÝnh hÊp dÉn - §¶m b¶o phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ søc kháe cña HSTH - §¶m b¶o phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh thùc tiÔn cña líp häc 3.1.2.2. Nguyªn t¾c tæ chøc trß ch¬i a) Nguyªn t¾c 1: §¶m b¶o cho HS hiÓu râ yªu cÇu, néi dung vµ c¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i. b) Nguyªn t¾c 2: §¶m b¶o ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, ®éc lËp, s¸ng t¹o cña HS trong qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i. c) Nguyªn t¾c3: §¶m b¶o tæ chøc trß ch¬i mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng gß Ðp. d) Nguyªn t¾c 4: §¶m b¶o lu©n phiªn c¸c trß ch¬i mét c¸ch hîp lý. e) Nguyªn t¾c 5; §¶m b¶o tæ chøc trß ch¬i víi tinh thÇn “thi ®ua” ®ång ®éi. 3.2 C¸c biÖn ph¸p tæ chøc trß ch¬i trong giê SHTT 3.2.1. Biện pháp1: X©y dùng ch¬ng tr×nh trß ch¬i a) C¬ së x©y dùng biÖn ph¸p T©m lý häc ho¹t ®éng chØ ra r»ng: Muèn h×nh thµnh ë trÎ “n¨ng lùc ngêi” nµo cÇn tæ chøc cho c¸c em tham gia vµo qu¸ tr×nh t¸i hiÖn n¨ng lùc ®ã b»ng chÝnh ho¹t ®éng cña b¶n th©n. A.X. Makarenk« cho r»ng: “TrÎ em trong trß ch¬i nh thÕ nµo th× phÇn lín nã sÏ nh vËy trong c«ng viÖc khi nã lín lªn. Trß ch¬i trë thµnh m«t ho¹t ®éng sèng kh«ng thÓ thÕu ®èi víi ®øa trΔ 12 Để có thể lựa chọn trò chơi phù hợp lứa tuổi đặc điểm nhận thức của học sinh cũng như có thể tổ chức nhiều hình thức thi đua linh hoạt hấp dẫn giáo viên cần có một “ngân hàng” trò chơi vừa phong phú về chủng loại vừa đa dạng về loại hình, vừa có tính ứng dụng và tính thực thi cao. Để có được nguồn trò chơi phong phú dồi dào như thế ngoài việc tìm kiếm các trò chơi học toán từ các sách, tạp chí tham khảo, từ bạn đồng nghiệp, giáo viên cần tự trang bị thêm cho mình các kiến thức để có thể tự thiết kế các trò chơi tương tự. Hơn nữa ngày nay với sự có mặt của nhiều nghành công nghệ cao đặc biệt là công nghệ thông tin đã tạo ra rất nhiều cơ hội nâng cao chuyên môn cho giáo viên, họ có thể tìm thấy nhiều phương tiện hỗ trợ đắc lực cho việc thiết kế trò chơi hoặc ứng dụng các thiết kế có sẵn vào trò chơi. Khi đã lựa chọn trò chơi cho một ho¹t ®éng tËp thÓ thì trò chơi đó phải thỏa mãn các câu hỏi sau: Thứ nhất: Trò chơi đó có phù hợp với nội dung buæi sinh ho¹t không? Tiếp đó: trò chơi đó có nhằm phát triển thÓ lùc, trÝ tuÖ cho HS không? Trong trò chơi đó chú trọng đến yếu tố phát triển nào? Và giáo viên cần xác định: trò chơi đó đưa vào nội dung nào của buæi sinh ho¹t thì phù hợp? Trò chơi đó nên tổ chức ở hoạt động nào? tổ chức vào thời điểm nào thì đạt được mục đích cao nhất? Trò chơi đó nên tổ chức bằng hình thức như thế nào để gây sự chú ý tạo ra hứng thú kích thích học sinh tham gia. Thời lượng dành cho trò chơi đó bao nhiêu thì vừa đủ để không gây loãng nội dung sinh ho¹t tr¸nh sự mệt mỏi quá độ ở HS hay HS sẵn sàng cho trò chơi. Giáo viên cũng cần chuẩn bị trước những đồ dùng dạy học cần có và nên có trong trò chơi để trò chơi đạt hiệu quả cao; dự kiến các tình huống sư phạm có thể xảy ra trong quá trình chơi để có phương án giải quyết kịp thời. Trong khi thiết kế trò chơi chúng tôi đưa ra các mẫu thiết kế chung mang tính khái quát cao bởi vậy khi sử dụng GV có thể gia giảm thêm như: thay đổi số liệu cho phù hợp nội dung bài học, tăng độ khó của trò chơi bằng cách rút ngắn thời gian tìm ra đáp án, đưa thêm các phương án gây nhiễu….Nâng cao nhiệm vụ nhận thức của trò chơi với mức độ khó dần buộc học sinh phải huy động nhiều vốn kiến thức, vốn kinh nghiệm các thao tác tư duy, sù hç trî cña tËp thÓ nhằm tìm ra giải pháp tối ưu. b) X©y dùng ch¬ng tr×nh trß ch¬i b1) C¨n cø vµo môc tiªu cña buæi sinh ho¹t. b2) C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña ho¹t ®éng vui ch¬i b3) C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm nhËn thøc, nhu cÇu vµ høng thó häc tËp cña HS. 3.2.2. Biện pháp2: tổ chức trò chơi 13 a) C¬ së tæ chøc trß ch¬i Buæi sinh ho¹t cã thêi lîng b»ng mét tiÕt häc, VËy trong mét kho¶ng thêi gian 35- 40 phót GV cã thÓ lùa chän trß ch¬i cÇn nhiÒu thêi gian, hay trß ch¬i ng¾n tuú thuéc vµo môc tiªu vµ néi dung cña buæi sinh ho¹t. Thêi ®iÓm tæ chøc trß ch¬i cã thÓ ®Çu buæi, gi÷a buæi hoÆc cuèi buæi tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ t©m lý cña HS. C¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i cã thÓ lµ tæ chøc trß ch¬i ®éc lËp, cã thÓ tæ chøc lång ghÐp trß ch¬i víi néi dung buæi sinh ho¹t. b) C¸c biÖn ph¸p tæ chøc b1) T¹o vµ duy tr× sù høng thó ch¬i cho HS Bản thân trò chơi với tên gọi hấp dẫn đã là một điểm thu hút sự chú ý của trẻ, cùng với một luật chơi nghiêm ngặt buộc mọi trẻ phải tuân thủ khi chơi, trò chơi tạo ra một dấu ấn riêng. Nó khơi gợi tính ham hiểu biết ở trẻ khiến trẻ hào hứng tham gia trò chơi. Để duy trì sự hứng thú của trẻ trong suốt quá trình chơi luôn luôn cần đến những yếu tố bất ngờ, những tác động ngoại cảnh….Những yếu tố bất ngờ có thể là sự thay đổi vị trí, vị thế của người tham gia chơi để các em được chơi luân phiên thường xuyên với vai trò bình đẳng. Không khí lớp học là nhân tố góp phần không nhỏ vào sự thành công của cuộc chơi. Từ sự cổ vũ của các thành viên trong đội đến sự khích lệ, lời động viên, tiếng reo hò, cổ vũ của các thành viên trong lớp sẽ tạo ra một bầu không khí sôi nổi khích lệ tinh thần thi đấu của các đấu thủ. Cũng chính bầu không khí lành mạnh ấy tạo ra sự thi đua sôi nổi giữa các cá nhân hay các đội tham gia vào trò chơi. Nó trở thành động lực giúp trẻ phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, những khuyến khích và những điều chỉnh kịp thời hợp lý của giáo viên cũng là nhân tố quan trọng làm tăng thêm sự hào hứng, phấn đấu của người chơi. Những lời khen đúng lúc kịp thời trong giáo dục được ví dụ những” viên kẹo bọc đường” mà bất kỳ học sinh nào cũng mong muốn và hồ hởi được đón nhận. Bởi thế giáo viên cần hào phóng tặng những viên kẹo ấy cho học sinh kể cả đối với những em chưa làm đúng hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ để các em tự tin ở những lần chơi tiếp theo trong các trò chơi mới khác. Mặt khác, có thể phối hợp nhiều hình thức tổ chức trò chơi tạo nên sự đa dạng nhằm cuốn hút trẻ tham gia nhiệt tình hơn. b2) Đề cao tính tích cực, tính chủ động, tính tự giác, tính độc lập và tính sáng tạo của trẻ. Trò chơi thực hiện chức năng của hoạt động thực hành luyện tập trong đó học sinh vận dụng vốn hiểu biết và khả năng tư duy của mình để giải quyết nhiệm vụ nhận thức, nhiÖm vô ho¹t ®éng. Bởi vậy khi tổ chức trò chơi cần để 14 trẻ chủ động, tích cực, nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tối ưu để hoàn thành nhiệm vụ. Khi được chủ động tự mình đưa ra các phương án trẻ sẽ được tự học hai lần. - Lần một: là sự vận dụng linh hoạt kiến thức đã học để giải quyết tình huống mới. - Lần hai: là những kiến thức mới có trong trò chơi. Vì chủ động nên các em phải tự giác hoạt động mới đem lại kết quả. Tính chủ động và tính tự giác đã góp phần tạo nên tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh nhằm phát huy tính sáng tạo của người học. Khi tham gia trò chơi vị thế của mọi trẻ đều như nhau, các em được đưa ra ý kiến của mình, trao đổi với bạn nhằm tìm một giải pháp thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ chơi. Như vậy cùng một kết quả có thể có rất nhiều cách thức, con đường khác nhau đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để tìm được con đường ngắn nhất tới đích, rút ngắn thời gian của cuộc thi và yếu tố này là hạt nhân phát triển tư duy sáng tạo của trẻ. Đặc biệt trong các trò chơi chứa các tình huống có vấn đề thì yếu tố trên được bộc lộ rõ nét nhất. Dành cho học sinh vai trò chủ động không đồng nghĩa với việc giảm vai trò của giáo viên. Người chơi muốn phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo rất cần sự hướng dẫn, sự định hướng, sự điều tiết của giáo viên. GV không chỉ giữ vai trò là một trọng tài hay một chủ trò mà còn là một ngươì bạn đồng hành, là điểm tựa của học sinh. Những điều chỉnh, uốn nắn kịp thời, hợp lý của giáo viên sẽ phát huy tính tích cực, chủ động đối với mọi trẻ tham gia trò chơi. b3) Phát triển kỹ năng chơi. - Làm mẫu, giải thích: Giáo viên cần hướng dẫn cách chơi ngắn ngọn, rõ ràng, sinh động để trẻ dễ hiểu, dễ nắm luật chơi. Giáo viên có thể đề nghị một vài trẻ nhắc lại luật chơi nhằm giúp trẻ nắm vững luật chơi vì không nắm vững luật chơi làm ảnh hưởng đến quá trình chơi và kết quả cuộc chơi. Đối với một số trò chơi khó, giáo viên có thể làn mẫu kết hợp với giải thích cách chơi sau đó tiến hành cho học sinh chơi thử một vài lần để học sinh làm quen và nắm được luật lệ nguyên tắc của trò chơi ấy. - Kiểm tra: Trò chơi có luật rõ ràng bởi thế trong suốt quá trình chơi trẻ dễ dàng tiến hành kiểm tra chéo cách chơi của bạn. Với việc tự kiểm tra này những gian lận trong trò chơi sẽ nhanh chóng bị lật tẩy, những hành vi không đúng hoặc xấu của trẻ trong trò chơi sẽ dẫn tới phá hủy luật chơi. Đồng thời với 15 học sinh, GV có thể kiểm tra tính linh hoạt, tính sáng tạo của trẻ khi chơi trò chơi. - Theo dõi, sửa sai: Theo dõi, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện những luật chơi và giữ nhịp điệu chơi phù hợp. Giáo viên điều chỉnh nhịp điệu chơi thích hợp sao cho không khí chơi luôn sôi nổi nhưng không căng thẳng. Giáo viên khuyến khích, động viên trẻ tự nhận xét việc thực hiện luật chơi của mình, của bạn sao cho trẻ nhận ra những sai sót cần khắc phục trong không khí vui vẻ của cuộc chơi, không làm mất hứng thú chơi của trẻ. b4) Dùng yếu tố thi đua để lôi cuốn trẻ tham gia vào trò chơi song cũng không quá nhấn mạnh vào yếu tố thi đua một cách thái quá bởi nếu quá chú trọng đến yếu tố thi đua sẽ rất dễ biến cuộc thi trí tuệ trở thành cuộc ganh đua và người chơi thay vì có tâm lý vui chơi thỏa mái sẽ là thái độ hằn học và hiếu thắng. b5) Thiết lập tính đồng đội trong quá trình chơi. Hợp tác nhóm là một xu thế học tập có ảnh hưởng rất lớn đối với sự hình thành phát triển nhân cách và kỹ năng sống của trẻ. Vì thế, trong trò chơi yếu tố thi đua theo đội, theo nhóm là sợi dây liên lạc gắn kết các thành viên trong đội với nhau tạo nên sức mạnh tập thể. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội không những giúp cho mọi thành viên đều được tham gia vào trò chơi mà còn tạo nên hiệu ứng làm việc hiệu quả. Những đội chơi thắng cuộc luôn là đội có hiệu suất làm việc giữa các thành viên tốt nhất. 3.3. Qui tr×nh lùa chän vµ tæ chøc trß ch¬i cho HSTH trong giê SHTT a) Giai ®o¹n thø nhÊt: Lùa chän trß ch¬i Bíc 1: Ph©n tÝch yªu cÇu gi¸o dôc cña trß ch¬i; x¸c ®Þnh môc tiªu cña giê sinh ho¹t. Bíc 2: Chän thö mét trß ch¬i nµo ®ã ; ph©n tÝch néi dung vµ kh¶ n¨ng gi¸o dôc cña nã. Bíc 3: §èi chiÕu néi dung vµ kh¶ n¨ng gi¸o dôc cña trß ch¬i võa chän thö víi yªu cÇu gi¸o dôc. + NÕu thÊy kh«ng phï hîp th× trë l¹i bíc 2: Chän thö mét trß ch¬i kh¸c vµ tiÕn hµnh l¹i c«ng viÖc theo c¸c bíc ®· ®Þnh. + NÕu thÊy phï hîp th× quyÕt ®Þnh chän trß ch¬i ®· ph©n tÝch. b) Giai ®o¹n thø hai: ChuÈn bÞ tæ chøc trß ch¬i Bíc 4: ThiÕt kÕ “gi¸o ¸n” trß ch¬i * Tªn trß ch¬i: “…………” * Môc ®Ých gi¸o dôc cña trß ch¬i (nªu râ: qua trß ch¬i, cÇn ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu gi¸o dôc nµo vÒ tri thøc, th¸i ®é vµ hµnh vi). 16 * C¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho viÖc tæ chøc trß ch¬i (tïy thuéc vµo tõng trß ch¬i, nªu lªn nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt, nh ®èi víi trß ch¬i “®i tha, vÒ chµo” cÇn chuÈn bÞ kÝnh, b¸o cho bè, cho «ng ; kh¨n ®éi ®Çu, kim ®an cho bµ, cho mÑ, …). * C¸ch tiÕn hµnh ch¬i: Néi dung trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng cô thÓ víi c¸c c¸ch tiÕn hµnh cô thÓ. * C¸c gi¶i thëng (nÕu cã). * ChuÈn vµ thang ®¸nh gi¸ (nÕu cÇn) Bíc 5: ChuÈn bÞ thùc hiÖn “gi¸o ¸n” * GV nghiªn cøu kÜ trß ch¬i, ®Ó n¾m ch¾c luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ c¸ch ®¸nh gi¸; ®Ó híng dÉn cho HS mét c¸ch ng¾n gän, dÔ hiÓu. * ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ vµ cã chÊt lîng c¸c ph¬ng tiÖn: mét phÇn do gi¸o viªn chuÈn bÞ, mét phÇn do häc sinh chuÈn bÞ theo híng dÉn cña gi¸o viªn. * Ph©n c«ng vµ híng dÉn cho häc sinh tËp diÔn tríc (nÕu chuÈn bÞ cho trß ch¬i s¾m vai hay trß ch¬i ®ãng kÞch). c) Giai ®o¹n thø ba: Tæ chøc trß ch¬i Bíc 6: §Æt vÊn ®Ò * Giíi thiÖu tªn trß ch¬i. * Nªu yªu cÇu cña trß ch¬i. Bíc 7: Giíi thiÖu râ rµng, m¹ch l¹c néi dung trß ch¬i víi c¸c ho¹t ®éng cô thÓ. NÕu cÇn th× lµm mÉu. Bíc 8: Thùc hiÖn ch¬i + Cã thÓ cho HS ch¬i thö. + Cho häc sinh thùc hiÖn trß ch¬i theo c¸c ho¹t ®éng ®· nªu. GV theo dâi, uèn n¾n kÞp thêi hµnh ®éng cha chuÈn x¸c, ®ång thêi ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ bé phËn (nÕu cÇn). d) Giai ®o¹n thø t: KÕt thóc trß ch¬i Bíc 9: TËp hîp häc sinh lµm mét sè ®éng t¸c th gi·n (nÕu ch¬i trß ch¬i vËn ®éng). §¸nh gi¸ chung (c¸ nh©n vµ nhãm hoÆc tæ). Nªn cho häc sinh tham gia ®¸nh gi¸. Bíc 10: Ph¸t phÇn thëng (nÕu cã) vµ kÕt thóc. Nh vËy, quy tr×nh lùa chän vµ tæ chøc trß ch¬i cho häc sinh tiÓu häc bao gåm 4 giai ®o¹n víi 10 bíc ®i cô thÓ. Tuy nhiªn ®©y lµ mét quy tr×nh mÒm dÎo, linh ho¹t; sù ph©n chia c¸c giai ®o¹n, c¸c bíc trªn chØ cã tÝnh chÊt t¬ng ®èi. Trong thùc tÕ, c¸c bíc, c¸c giai ®o¹n nµy cã thÓ ®an xen, hßa nhËp vµo nhau. 3.4. Thùc nghiÖm s ph¹m 3.4.1. Kh¸i qu¸t chung a) Môc ®Ých thùc nghiÖm Nh»m kiÓm tra tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông trß ch¬i trong giê SHTT, chóng t«i tiÕn hµnh thùc nghiÖm s ph¹m t¹i mét sè trêng TiÓu häc trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh vµ huyÖn Nghi Léc cña tØnh NghÖ An. b) Thêi gian vµ c¬ së thùc nghiÖm c) Néi dung thùc nghiÖm 17 Sö dông c¸c trß ch¬i ®· thiÕt kÕ ®Ó tæ chøc c¸c buæi SHTT ë trêng TiÓu häc trong ho¹t ®éng cña th¸ng 4. d) Ph¬ng ph¸p tæ chøc thùc nghiÖm e) Néi dung thùc nghiÖm * Giê SHTT tæ chøc ë trong líp. * Giê SHTT tæ chøc ngoµi líp. 3.4.2, Tæ chøc thùc nghiÖm 3.4.2.1. ChuÈn bÞ thùc nghiÖm a) Chän líp thö nghiÖm vµ líp ®èi chøng b) Chän GV gi¶ng d¹y cho líp ®èi chøng vµ líp thùc nghiÖm c) Ch¬ng tr×nh tæ chøc giê SHTT líp ®èi chøng vµ líp thùc nghiÖm 3.4.2.2. TriÓn khai thùc nghiÖm 3.4.2.3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc nghiÖm a) C¸c b×nh diÖn ®¸nh gi¸ * §¸nh gi¸ vÒ ®Þnh tÝnh: Chóng t«i x©y dùng thang ®¸nh gi¸ kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña HS nh sau: - Hoµn thµnh tèt (A+) - Hoµn thµnh (A) - Cha hoµn thµnh (B) * §¸nh gi¸ vÒ mÆt høng thó ho¹t ®éng cña HS - Møc ®é thÝch thó: Hµo høng, s«i næi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. - Møc ®é b×nh thêng: Tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nhng kh«ng nhiÖt t×nh. - Møc ®é kh«ng thÝch thó: Kh«ng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, kh«ng chó ý, lµm viÖc riªng. b) Ph©n tÝch kÕt qu¶ thùc nghiÖm Nh vËy cã thÓ nãi: Trß ch¬i kh«ng nh÷ng cã ¶nh hëng tÝch cùc ®èi víi ngêi häc mµ cßn ®èi víi c¶ gi¸o viªn. Trß ch¬i ®· ®¶m nhËn rÊt tèt vai trß cña nã trong mäi ho¹t ®éng. Sö dông trß ch¬i trong d¹y häc nãi chung vµ trong giê SHTT nãi riªng trë thµnh mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc nh»m kÝch thÝch niÒm say mª, sù ham häc hái, tÝnh tß mß khoa häc cña häc sinh, høng thó ho¹t ®éng cña HS. 18 kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn Ho¹t ®éng vèn lµ b¶n tÝnh cña trÎ do ®ã cÇn ph¶i tr¶ ho¹t ®éng cho chÝnh trÎ, do chÝnh trÎ tù tæ chøc, ®iÒu khiÓn víi sù cè vÊn,híng dÉn, gióp ®ì cña GV. Cã nh thÕ míi GD häc sinh trë thµnh nh÷ng con ngêi lµm chñ, cã tri thøc, cã lßng nh©n ¸i, cã ãc s¸ng t¹o vµ sù nh¹y bÐn trong cuéc sèng; ®ã còng chÝnh lµ thùc hiÖn môc tiªu GD cña nhµ trêng TiÓu häc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× ngêi hiÖu trëng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh vai trß, vÞ trÝ cña ho¹t ®éng GD ngoµi giê lªn líp nãi chung, giê SHTT nãi riªng; phèi hîp hµi hoµ víi tæng phô tr¸ch §éi; chØ ®¹o ®éi ngò GV chñ nhiÖm thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh»m n©ng cao chÊt lîng GD, ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña sù nghiÖp GD trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trß ch¬i võa lµ nhu cÇu tù nhiªn, võa lµ ph¬ng tiÖn thu hót, tËp hîp, GD toµn diÖn cho trÎ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Mçi trß ch¬i cã néi dung, cã luËt ch¬i nhÊt ®Þnh. Víi c¸c ®Æc trng vÒ b¶n chÊt, thÓ lo¹i trß ch¬i chøa c¸c yÕu tè nh»m n©ng cao tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng, ph¸t triÓn trÝ tuÖ, n¨ng lùc, thÓ chÊt cña trÎ. Tæ chøc trß ch¬i trong giê SHTT t¹o ®îc bÇu kh«ng khÝ cña buæi sinh ho¹t s«i næi, thu hót ®îc sù chó ý cña hÇu hÕt c¸c thµnh viªn trong líp; ®ång thêi nã t¹o ra ë trÎ høng thó häc tËp, ho¹t ®éng. Khi thùc hiÖn trß ch¬i, ngoµi viÖc thÓ hiÖn n¨ng lùc cña b¶n th©n c¸c em cßn biÕt hîp lùc víi c¸c b¹n trong nhãm mét c¸ch hµi hoµ, hîp lý tõ ®ã dÇn h×nh thµnh cho HS c¸ch lµm viÖc vµ thãi quen lµm viÖc theo nhãm - mét kü n¨ng sèng rÊt cÇn thiÕt ë trÎ. §Ó c¸c trß ch¬i ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ GD nh môc tiªt ®· ®Þnh trong giê SHTT, ngêi GV khi tæ chøc cÇn tu©n thñ theo quy tr×nh ®· thèng nhÊt, ®ång thêi cÇn cã sù s¸ng t¹o, linh ho¹t víi néi dung cña mçi buæi sinh ho¹t cô thÓ; tuú vµo t×nh h×nh HS cña líp, ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt... mµ thay ®æi c¸c h×nh thøc tæ chøc phï hîp, nhng còng cÇn lu ý khi thùc hiÖn lu«n ®Ò cao vai trß tù chñ cña HS. Tõ nh÷ng nghiªn cøu vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn, chóng t«i ®· ®a ra c¸c biÖn ph¸p tæ chøc trß ch¬i trong giß SHTT, víi mong muèn gãp phÇn ph¸t huy tèi ®a vai trß cña giê SHTT, còng nh n©ng cao chÊt lîng GD toµn diÖn ë TiÓu häc. Qua mét thêi gian thùc nghiÖm cho thÊy sù høng thó ho¹t ®éng, tinh thÇn lµm viÖc tËp thÓ, còng nh sù ph¸t triÓn c¸c thao t¸c t duy cña trÎ ë c¸c líp sö dông trß ch¬i trong giê SHTT t¨ng lªn râ rÖt; ®iÒu ®ã phÇn nµo kh¼ng ®Þnh ®îc tÝnh kh¶ thi vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña ®Ò tµi víi c¸c biÖn ph¸p ®· ®Ò xuÊt. 2. KiÕn nghÞ  Víi cÊp trªn - CÇn cã híng dÉn vÒ néi dung cô thÓ vÒ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña giê SHTT theo tõng n¨m häc. - Tæ chøc båi dìng, tËp huÊn nghiÖp vô, chØ ®¹o ho¹t ®éng GD ngoµi giê lªn líp nãi chung vµ giê SHTT nãi riªng cho ®éi ngò tæng phô tr¸ch vµ GV.  Víi c¸c cÊp qu¶n lý nhµ trêng TiÓu häc - Thµnh lËp ban tæ chøc ho¹t ®éng GD ngoµi giêlªn líp. 19
- Xem thêm -